SOCIALDEMOKRATERNA I UMEÅ. Motioner till Distriktskongress 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIALDEMOKRATERNA I UMEÅ. Motioner till Distriktskongress 2015"

Transkript

1 SOCIALDEMOKRATERNA I UMEÅ Motioner till Distriktskongress 2015 Representantskapsmöte 27 november 2014

2 1. Rättshjälp vid skaderegleringen Motionär: Per-Erik Johansson, IF Metall s-förening 1988 togs rättshjälpen bort vid skadereglering. Därefter lovade Försäkringsbolagen ersätta den skadade för ombudskostnaderna. Försäkringsinspektionen (numera Finansinspektionen) och Domstolsverket fick ett uppföljningsuppdrag. Domstolsverket vet själva inget om detta, och Finansinspektionen har meddelat de inte har resurser till en sådan uppföljning. När rättshjälpslagen ändrades omfades alla typer av mål, men enbart om man hade väldigt liten inkomst kunde ersättning utbetalas. En vanlig löntagare får aldrig hjälp i en tvist vid tingsrätten. Ett sätt ändra detta skulle t ex. kunna vara höja inkomstbeloppet för få tillgång till statlig rättshjälp eller höja beloppet i hemförsäkringen eller båda alternativen. Vid tvist i domstol, efter avslutad reglering, fick man fram till 1997 rättshjälp under förutsättning man inte tjänade för mycket togs rättshjälpen bort och den erses med rättsskyddet i hemförsäkringen eller fordonsförsäkringen. Rättsskyddet är därmed begränsat beloppsmässigt till nackdel för de skadade. Den som ger sig in i en tvist riskerar hamna i en skuldfälla vilket Försäkringsbolagen högst sannolikt är införstådda med. Statlig rättshjälp finns kvar för grova våldsbrott men inte för de personskadade (personer som skadas i trafiken, inom vården, genom brottsliga handlingar, halkolyckor, olyckfallshändelser, arbetsskador m.m.). Vi yrkar på våra riksdagsledamöter verkar för görs en uppföljning av de beskrivna förhållandena som ger underlag för bedöma om nuvarande regler behöver ändras. Per-Erik Johansson Ordförande IF Metall Socialdemokratiska förening Motionssvar Rättshjälp vid skaderegleringen Styrelsen för Umeå arbetarekommun föreslår representantskapet besluta bifalla motionen skicka motionen till distriktskongressen

3 2. Det reformerade pensionssystemet Motionär: Per-Erik Johansson och Ulf Björk, IF Metall s-förening Oron för vad som skulle hända med nivån i det nya reformerade pensionssystemet om vi fick en högerregering var stor. Nu ser vi vilka skador som orsakats i det nya reformerade pensionssystemet. Sänkningar av nivåerna i ersättningssystem och folk utförsäkrats har inneburit fler och fler har fått mindre pengar i sin pensionssumma vilket innebär de får lägre pension och många kommer få den lägsta pensionen. Utförsäkringarna medför också det görs uttag av förtida pension från 61- årsålder, detta innebär en minskning av ålderspension med procent. Pensionsfrågan är föremål för diskussion och en viktig fråga klara ut. Historiskt sett är det vi socialdemokrater som utvecklat socialpolitiken i Sverige, Allmän tilläggspension (ATP) 1960 med hjälp av en folkpartist som röstade med oss. En parlamentarisk utredning tillses och ett nytt reformerat pensionssystem genomfördes. Regelverket trädde i kraft Den socialdemokratiska partikongressen beslutade redan 1997 inriktningen i det nya systemet. Beslutet innebar bland annat samma nivå i ATP-systemet och inga skillnader mellan generationerna. När systemet varit i kraft en tid skulle en konsekvensanalys genomföras i syfte rätta till felaktigheter. Reinfeldts regering har sett till bromsen i pensionssystemet slagit till, vilket kostar en genomsnittlig pensionär kronor i minskad pension under åren enligt Pensionsmyndigheten. Detta beror främst på den höga arbetslösheten där regeringen har ett stort ansvar. Men det är inte bara dagens pensionärer som är förlorarna utan kommande generationer pensionärer kommer drabbas på samma sätt. En forts hög arbetslöshet kommer dränera pensionskontot. Pensionsorganisationerna kräver pengarna tillförs pensionssystemet så dagens pensionärer och de framtida pensionärerna inte förlorar pension. För även ge framtida generationer av pensionärer och de nuvarande ekonomisk trygghet måste systemet vara ekonomiskt hållbart. Vi anser de pengar som levereras in i pensionssystemet och motsvarar ca 17 miljarder per år och som alliansregeringen använder till annat än till pensioner i statsbudgeten, ska tillföras pensionärerna. Pension är inarbetad lön! Regeringen såg till sänka arbetsgivaravgiften med en procent 2009, vilket inte lett till flera jobb. 3

4 Vi anser nu en höjning av arbetsgivaravgiften på en procent räcker ta bort den orättvisa pensionärssken. Dagens system skapar otrygghet och ohälsa. Det kommer också vältra över kostnader på kommunerna. För ge tryggare pensioner i framtiden ser vi därför de avgifter som framöver avsätts till premiepensioner tillfaller ålderspensionssystemet. Rättvisa sker för alla måste vara målsättningen för ett modernt och välfungerande Sverige. Vi yrkar: Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag verka för pensionssken avskaffas. Att hela avgiften till pensionssystemet som betalas in går till pensionssystemet och inte till statskassan. Att en ökning av arbetsgivaravgifterna kan vara ett komplement till framtida och rättvisa pensioner. Att de avgifter som framöver avsätts till premiepensionerna tillfaller ålderspensionssystemet Per-Erik Johansson Ordförande, IF Metall Södra Västerbottens Socialdemokratiska förening Ulf Björk Vice Ordförande, IF Metall Södra Västerbottens Socialdemokratiska förening Motionssvar Det reformerade pensionssystemet Pensionssystemets grundläggande mål har alltid varit minska figdom och ojämlikheter bland äldre. Att det inte är hållbart ha en åtskillnad mellan de som arbetar och de som har arbetat och nu gått i pension är något som det socialdemokratiska partiet slagit fast. Yrkande nummer ett ligger alltså helt i linje med den politik som redan är vägledande i vår politiska utformning. Precis som motionären beskriver står pensionssystemet inför stora utmaningar för garantera nuvarande och kommande generationer ekonomisk trygghet. Pensionssystemet måste präglas av ett långsiktigt förtroende och hållbarhet för alla i samhället. De förändringar som den moderatledda regeringen har gjort och som inneburit stora konsekvenser för pensionssystemet är inte ett led i den långsiktigheten. Vi måste få in mer resurser om framtidens pensioner ska bli 4

5 rimliga. Därför är det intressant, som motionären framför, förhålla sig till hur detta kan lösas genom exempelvis användning av en ökad arbetsgivaravgift som en utjämnande faktor för ett hållbart pensionssystem. För tillförsäkra ett hållbart pensionssystem så kan det inte heller vara rimligt det sker spekulation med våra pensionspengar. Det kräver tid och kunskap sätta sig in i de många valen för olika fonder som premiepensionssystemet idag innebär. Gör du fel så straffar det ut sig på din pension. Att de 2,5 % som i dagsläget avsätts till premiepensionen framöver ska vara en del av inkomstpensionsdelen av den allmänna pensionen håller vi med motionären om. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta bifalla motionen skicka motionen till distriktskongressen Information från EU-parlamentet Motionär: IF Metall s-förening Frågor som behandlas i EU parlamentet har en stor betydelse inom EU och har i flera fall lett till vanligt folk har fått det sämre. Grunden för försämringen ligger i den högerpolitik som varit rådande inom EU parlamentet. I femton år har EU parlamentet varit blått och nu får högerkrafterna en period till vilket vi uppfar som en katastrof för jobb, rättvisa arbetsvillkor och bättre arbetsliv. Ingen stimulans av ekonomin vilket innebär en försämrad ekonomi för många EU-länder, vilket i sin tur påverkar Sverige negativt. Stefan Löfven uppgav i EU-valet EU är ett viktigt verktyg för skapa jobb. Bland annat genom det råder ordning och reda i statsfinanserna och genom satsa på gemensamma investeringar, infrastruktur och forskning. En progressiv samhällsutveckling kommer inte vara möjlig så länge EUparlamentet är blått. Högern klarar inte av leverera en politik som är bra för Europa. Ett annat skäl till vi ser frågan så viktig är den brist på kunskap som nu finns inom Socialdemokratin enbart gynnar de främlingsfientliga krafter som vi ser växa fram inom hela EU vilket även inkluderar vårt eget land. Vetskapen om vad som sker och händer i EU-parlamentet är viktig för medlemmar i socialdemokraterna. Redan idag finns en fungerande kommunikation och presstjänst på den svenska socialdemokratiska delegationen. 5

6 Från själva partiet är dock den information som går ut väldigt bristfällig för inte säga obefintlig. Det intryck det ger är socialdemokraterna som parti inte tar politiken som sker i EU parlamentet på allvar. Vi anser Partistyrelsen måste ta frågan på allvar. Det behövs tydlig information från partistyrelsen som kan spridas till socialdemokrater, arbetarkommuner, S-föreningar, LO, arbetsplatser, fackförbund, media med flera. Vi vill helt enkelt ha opinionsbildning på en bredare linje än vad som sker redan idag för på så sätt få ett rött EU parlament i framtiden. Vi yrkar: partistyrelsen ges i uppdrag förstärka opinionsbildningen kring aktuella beslut i EU-parlamentet. IF Metalls Socialdemokratiska förening i Södra Västerbotten. Motionssvar Information från EU-parlamentet Som motionären anger så är det av största vikt det finns en ordentlig informationsspridning och opinionsbildningen kring de frågor som drivs i Europaparlamentet, både från socialdemokratiska gruppen men även generellt. En sådan kommunikation signalerar även frågornas vikt och förankrar Europapolitiken som en del av den nationella så väl som skapar en tydlig koppling mellan den kommunala och nationella politiken till den i Europaparlamentet. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: bifalla motionen. 4. El-mopedbil, ett ungdomligt och hållbart alternativ Motionär: Umeå s-kvinnor / Jana Ledin Idag när vi börjar inse hur mycket vi påverkar miljön och vår omvärld måste vi börja ta ansvar och våga ompröva våra färdmedel. I de kransorter, stadsdelar, kommuner och verksamheter där bilen idag är ett förstahandsval, skulle mer miljövänliga och resurssnåla lösningar mycket väl klara jobbet. När åka kollektivt, cykla, eller promenera inte är praktiskt, kan elmopedbilen vara ett alternativ. Den gör det möjligt för fler söka till och utföra tjänster som idag kräver B-körkort. Något som inte minst kan gynna de som bara 6

7 har körkort för EU-moped. kommunala bilpooler är bra exempel på gemensamt resursutnyttjande som också skulle fungera med el-mopedbilar. Därför vill jag - kommunerna ser över möjligheten komplettera/ersätta vissa av sina bilar med el-mopedbilar. - distriktskongressen ger distriktsstyrelsen i uppdrag uppmärksamma arbetarekommunerna om deras möjlighet till alternativ i enlighet med -sats ett. För Umeå S-kvinnor Jana Ledin/eu Motionssvar El-mopedbil, ett ungdomligt och hållbart alternativ Redan idag har vi i Umeå ett arbete för en hållbar kollektivtrafik och transport för våra anställda. Kollektivtrafiken har fått ökad turtäthet och vi satsar på förtätning av bostäder längs kollektivtrafikstråken just för fler ska åka kollektivt och vi får en mer hållbar stad. Kopplat till skapa ett mer hållbart åkande satsar vi även på elbussar och kommer samtidigt minska på parkeringar inne i stan för uppmuntra till mindre bilism. I dagsläget finns även en miljöbilspool för anställda inom kommunen som kan vidareutvecklas. Vi kommer fortsätta satsa på kollektivtrafikens för bli mer hållbara. Vi har också ökat andelen åkande med buss med ett par hundra tusen de senaste åren vilket visar vi är på rätt väg. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: sända motionen som enskild till distriktskongressen Hjälp till IS offer Motionär: Umeå s-kvinnor/ Mehrana Bassami och Mea Sethson Många har uppmärksammat ISIS brutala terror och hur det har drabbat kurderna och andra minoriteter i Irak och Syrien. Flickor och kvinnor blir utsa för tvångsgifte, brutala våldtäkter och sexhandel. Genom massavrättningar har tusentals människor dödats och ödet för många fler är osäkert. Över 2 miljoner människor är på flykt och lever under extremt svåra omständigheter. Flyktingläger har förstörts på grund av översvämningar. FN har benämnt denna massflykt som den värsta flyktingkatastrofen på 70 år. Läget är 7

8 kritiskt och nu stundar även vinter och kyla. Utan oss, omvärlden, har dessa flyktingar ingen chans. Citat från SAPs hemsida: Sverige måste stå upp för de mänskliga rättigheterna varhelst i världen de kränks. Vår röst ska vara lika skarp mot oförrätter oavsett om de begås av en stormakt eller en diktatur. Kampen mot diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och religion måste föras både nationellt och internationellt. Vi yrkar länets socialdemokratiska riksdagsledamöter verkar för: Länets riksdagsledamöter ges i uppdrag verka för Sveriges regering humanitärt bistår och stödjer kurderna och andra minoriteter i deras kamp mot aggressionen från IS. Internationella organisationer, främst FN och EU, tar på sitt ansvar ge kurderna det stöd de behöver för kunna försvara sig mot IS. Länets riksdagsledamöter verkar för Sveriges regering beslutar om ge stöd och hjälpa med sanering av minor i de områden där IS dragit fram när förhållandena så tillåter. länets riksdagsmän verkar för de socialdemokrater som är med i riksdagens nätverk Sverige-Kurdistan får i uppdrag utveckla officiella kontakter med representanter för det kurdiska folket i Irak för kartlägga hur ett effektivt stöd till kurdernas kamp mot IS ska kunna organiseras utifrån det av Sverige antagna regelverket. Länets riksdagsmän får i uppdrag verka för de Social-demokrater som är med i riksdagens nätverk Sverige-Kurdistan får i uppdrag utveckla ett nationellt nätverk inom partiet för sprida kunskaper och information i denna fråga och därmed möjliggöra engagemang över hela landet. För Umeå S-kvinnoklubb Mehrana Bassami och Mea Sethson Motionssvar Hjälp till IS offer IS frammarsch skapar en våg av terror och lämnar efter sig ett spår av lidande, död och förstörelse. Att någonting måste göras står oemotsagt. Vad som pågår i Irak 8

9 och Syrien just nu är groteska överträdelser mot mänskliga rättigheter, där olika minoriteter förföljs, dödas och torteras. FN behöver ta ett större ansvar för säkerställa fred i området. Socialdemokratiska partiet har tidigare krävt ett tydligt FN-mandat med syfte sätta stopp för Islamiska statens framfart och i sin regeringsförklaring sa Stefan Löfven : Kriget i Syrien och den Islamiska statens terror är tydliga hot mot internationell säkerhet. Den etniska rensningen måste stoppas. Den irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering är i akut behov av humanitärt stöd för kunna hantera situationen. Regeringen står bakom Förenta Nationernas kamp mot IS. Motionären lyfter en väldigt viktig fråga. Sverige ska vara ett land som går i framkant när det gäller stå upp för mänskliga rättigheter. Som parti har vi länge haft en stark internationell röst, värnat fred och solidaritet mellan mäniskor och tagit strid mot orättvisor Allt från Hjalmar Branting till Olof Palme och vidare idag. I dagsläget finns redan kontakter med den kurdiska regionala regeringen i Irak och Sverige bistår med humanitär hjälp till den krigsdrabbade regionen i Syrien och Irak. Nätverket Sverige-Kurdistan är ett tvärpolitiskt nätverk i riksdagen för ledamöter med ett speciellt intresse för dessa frågor. Socialdemokraterna har i sin tur ett nätverk i riksdagsgruppen. Det finns nu planer på gå ut och starta upp ett partinationellt nätverk under nästa år. Då vi inte kan besvara -satserna väljer vi avslå dessa, då det trots allt är svårt för våra riksdagsledamöter påverka nätverk de kanske inte är med i. Sverige ska aldrig bli ett land som uppmuntrar till våld eller eskalerar en konflikt. Det måste finnas ett humanitärt stöd för de människor som drabbas av krigets våldsverkningar och för de människor som flyr undan krig och förföljelse behöver det då finnas säkra vägar för detta. Där behöver omvärlden ta ett större och mer övergripande ansvar, i synnerhet internationella organisationer som EU och FN. Så som andra -satsen är skriven är den dock för löst formulerad och skulle tolkas som vi sätter krav på internationella organisationer vad vi själva inte vill göra vad gäller stöd till vapen och militär. Detta gör den svår bifalla. Styrelsen för Umeå Arbetarekommun föreslår representantskapet besluta: bifalla -sats 1, 3 skicka -sats 2, 4, 5 som enskilda till distriktskongressen

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

1 Inledning Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är då femton år sedan vi röstade om medlemskap i den Europeiska Unionen. Under valrörelsen 1994 försökte ja-sidan lansera EU som ett stort

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg

Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Högre seminarium 27/4-15 Anna Maria Hellborg Det här är början på ett kapitel om SOK som i nuläget nästan enbart baseras på en intervju. Vad jag vill ha hjälp med är upplägget samt vad som saknas/är överflödigt

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Högskolepolitiskt handlingsprogram

Högskolepolitiskt handlingsprogram Högskolepolitiskt handlingsprogram Antaget vid kongressen 2014 Fyrisskolan, Uppsala 1 Innehållsförteckning 1 Den kristdemokratiska idétraditionen... 2 Syskonskapstanken... 3 Ofullkomlighetstanken... 3

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer