Rapport U2014:16 ISSN Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport U2014:16 ISSN 1103-4092. Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2013"

Transkript

1 Rapport U2014:16 ISSN Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2013

2

3 FÖRORD Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över hushållsavfall på riksnivå samt för några behandlingsmetoder också på anläggningsnivå. Denna rapport är ett komplement med avfallsstatistik på längden och tvären från riksnivå ned till kommunnivå. Det handlar bland annat om mängder avfall, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. Uppgifterna på kommunnivå presenteras i en tabellbilaga samt i kartor. Länsstatistik presenteras i tabeller och diagram. Dessutom presenteras kommuner i rankinglistor (20-i-topp) gällande bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler. De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web. Sammanställningen är inte komplett eftersom alla kommuner inte matar in i Avfall Web, men förhoppningen är att denna rapport stimulerar till att öka inmatningen. Öppenhet och viljan att dela med sig av erfarenheter utgör grunden för Avfall Web. Vi vill med denna rapport sprida avfallsstatistiken till fler användare än de som har tillgång till Avfall Web. Sammanställningen har gjorts av Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

4 INNEHÅLL 1. Inledning 1 Mer om Avfall Web 1 Avfallsförebyggande 2 2. Avfallsmängder på riksnivå 4 3. Länsstatistik Behandlad mängd hushållsavfall Insamlad mängd hushållsavfall totalt Insamlad mängd kärl- och säckavfall Insamlad mängd grovavfall Insamlad mängd farligt avfall Insamlad mängd förpackningar och returpapper Avfallsavgifter Källsortering av matavfall Etappmål för resurshushållning i livsmedelskedjan Insamling och behandling av matavfall System för matavfallsinsamling Frivilligt eller obligatoriskt? Kommunranking 20-i-topp Bästa avfallsverksamhet sammanvägt index Miljöindex Kundnöjdhetsindex ÅVC-index 23 Bilaga 1 Kommunstatistik i kartor Avfallsavgifter en- och tvåfamiljshus 2. Kärl- och säckavfall 3. Materialåtervinning 4. Källsortering av matavfall Bilaga 2 Kommunstatistik i tabeller 30 Tabellbilaga 1 Övergripande uppgifter Tabellbilaga 2 Avfallsavgifter Tabellbilaga 3 Insamlade mängder hushållsavfall, exkl. slam Tabellbilaga 4 Återvinning Tabellbilaga 5 Matavfall Tabellbilaga 6 Insamling av kärl- och säckavfall Tabellbilaga 7 Återvinningscentraler (ÅVC) Tabellbilaga 8 Farligt avfall och el-avfall Tabellbilaga 9 Förpackningar och returpapper Tabellbilaga 10 Slam och annat flytande avfall Tabellbilaga 11 Kundundersökningar, övriga

5 1 INLEDNING Statistik är en viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web gör det möjligt att samla statistik om hushållsavfall på ett ställe. Det ger ett bra underlag i kontakter med media, politiker, myndigheter, kunder och andra intressenter. Avfall Web ger helt enkelt ordning och reda på avfallsstatistiken! Alla uppgifter på kommunnivå i denna rapport har hämtats från Avfall Web. Vi vill med denna rapport sprida avfallsstatistiken till fler användare utanför de egna leden. Det ger ökad användning av Avfall Web:s rapporter och verktyg och ger på sikt också bättre kvalitetsgranskning av inmatade uppgifter. Det kan helt enkelt få fler användare att upptäcka vilken guldgruva Avfall Web är. Avfall Web lanserades 2008, med rapportering av uppgifter för Inmatningen av statistik ökar stadigt. Inmatningen varierar dock beroende på område. För mängd kärl- och säckavfall har nästan nio av tio kommuner matat in värde. För andra områden är det betydligt färre. Allt fler kommuner upptäcker de verktyg och funktioner som finns i systemet samt möjligheterna till jämförelser och benchmarking. Det kan finnas felaktiga värden i denna rapport. Det är tredje gången denna typ av rapport sammanställs och publiceras. Flera kommuner har ännu inte som rutin att kvalitetsgranska sina uppgifter. Om uppgifterna ska användas för mer djupgående analyser eller andra ändamål bör kontakter tas direkt med berörda kommuner. Det finns också områden där tolkningen av vad som ska matas in skiljer sig åt mellan kommunerna. Ett sådant område är grovavfall där det är stora skillnader i kommunernas inmatade uppgifter, vilket leder till att mängden grovavfall per invånare uppvisar stor spridning. Det pågår arbete med att förtydliga definitioner, indatabeskrivningar och liknande. Mer om Avfall Web Avfall Web består av två delar en del för kommunspecifika uppgifter och en del för uppgifter om behandlingsanläggningar för hushållsavfall inklusive återvinningscentraler. I denna rapport har uppgifterna endast hämtats från kommundelen. Alla kommuner och avfallsanläggningar har tillgång till Avfall Web. På varje kommun och anläggning finns minst en person som är administratör och som har behörighet att lägga upp nya användare som registrator eller gäst. Kommunen/anläggningen ansvarar själv för inmatade uppgifter. I Avfall Web finns en registreringsdel där indata matas in på följande verksamhetsområden på kommundelen; Administration, Kunder, Farligt avfall, Insamling, Återvinning/behandling, Deponering, Plockanalys, Ekonomi, Slam och Medarbetare. På anläggningsdelen matas indata in för olika anläggningstyper som Förbränning, Rötning, Kompostering, Deponering och Återvinningscentraler. 1

6 Det finns också en rapportdel där indata och nyckeltal paketeras till olika användningsändamål och där även statistiska jämförelser kan ske. I den så kallade värderingsrapporten ges en sammanfattande bild över 21 utvalda nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett bra och övergripande sätt. Dessa nyckeltal är värderade och indelade i olika färger från grönt till rött. En trendrapport visar kommunens utveckling inom olika områden. Här kan man också få fram median- och medelvärden för alla kommuner som matat in uppgifter i Avfall Web. Det finns också rapporter som visar underlag till årsredovisning och avfallsplan. Via en Sök & Hämta-funktion kan man söka på alla indata och nyckeltal utifrån kommun, län, samverkansgrupp eller via kommuninvånarantal. I anläggningsdelen sker sökning på anläggning och län. Mer information om Avfall Web finns i rapporten U2011:21. Avfall Web för din skull! En idébank till Avfall Web:s funktioner och möjligheter. På Avfall Sveriges hemsida under Statistik&Index/Avfall Web finns också populärversionen Kort om Avfall Web. Vi rekommenderar också att kommunerna deltar i Avfall Sveriges e-learningkurs om grunderna i Avfall Web för att öka kunskaperna om hur man matar in och hämtar ut statistik. Den web-baserade kursen finns tillgänglig via Avfall Sveriges hemsida, Kurs & Konferens. Avfallsförebyggande Att förebygga uppkomsten av avfall är det första steget i avfallstrappan. Därefter kommer återanvändning, materialåtervinning, inkl. biologisk återvinning, energiåtervinning och sist deponering. Svenska kommuner har tagit ett stort ansvar för att minska avfallet och mängden farliga ämnen i det avfall som uppstår. För Avfall Sverige är arbetet med förebyggande av avfall högt prioriterat. Under kommer Avfall Sverige driva en kampanj där konceptet Miljönärvänlig lanseras. FÖREBYGGANDE ÅTERANVÄNDNING MATERIALÅTERVINNING ENERGIÅTERVINNING DEPONERING Avfall Sverige 2

7 Det är ett svårt område att mäta och sammanställa statistik på. Avfall Sverige har tagit fram indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering och verktyg för att följa upp utvecklingen och arbetet med Avfall Sveriges vision Det finns inget avfall. Den så kallade förflyttningsindikatorn, F1, visar förflyttningen i avfallstrappan. Indikatorn beräknas utifrån verklig behandlad mängd på varje trappsteg och inte insamlad mängd. 1 Idag har avfallshanteringen nått ett positionsvärde på 43 av totalt möjliga 100. Om allt avfall deponeras är värdet 0 om allt avfall förebyggs är värdet 100. Sedan början av 1970-talet har det varit en stadig utveckling uppåt i trappan, men vi har ännu inte nått halvvägs. Arbete pågår att implementera delar av dessa indikatorer i Avfall Web. Figur 1 Position i avfallstrappan, förflyttningsindikator F Läs mer i Avfall Sveriges rapport 2014:01, 3

8 2. AVFALLSMÄNGDER PÅ RIKSNIVÅ Den behandlade mängden hushållsavfall var 4,4 miljoner ton år Det motsvarar 461 kg per person, se tabell 1. Materialåtervinning, inklusive biologisk återvinning uppgick till 49 procent och 50 procent gick till energiåtervinning. Knappt en procent deponerades, se figur 2. Tabell 1 Behandlad mängd hushållsavfall 2013 Behandlingsmetod ton kg/inv Materialåtervinning ,1 Biologisk återvinning ,8 Energiåtervinning ,8 Deponering ,5 Totalt behandlad mängd ,2 Avfall Sverige har sedan länge redovisat mängden behandlat hushållsavfall. Statistiken sammanställs utifrån uppgifter från våra behandlingsanläggningar samt avfall insamlat för materialåtervinning behandlades 2,6 miljoner ton, vilket motsvarar 317 kg per person. 62 procent av hushållsavfallet deponerades. Energiåtervinning stod för 30 procent och materialåtervinning för 6 procent. Endast 2 procent behandlades biologiskt. Figur 2 Fördelning av behandlingsmetoder 1975 och % 2% 1% 33% 62% 30% 50% 16% Materialåtervinning Biologisk återvinnning Energiåtervinning Deponering Figur 3 visar utvecklingen av mängden hushållsavfall från 1994 fram till Det framgår tydligt att vi rört oss uppåt i avfallshierarkin från deponering till materialåtervinning. 4

9 Figur 3 Behandlad mängd hushållsavfall ton Materialåtervinning Biologisk återvinnning Energiåtervinning Deponering 5

10 3. LÄNSSTATISTIK 3.1 Behandlad mängd hushållsavfall Figur 4 visar behandlad mängd hushållsavfall per län 2013 för behandlingsmetoderna energiåtervinning, biologisk återvinning samt deponering. Avfallsmängden redovisas för det län som har behandlat avfallet, det vill säga i det län där anläggningarna är placerade. Det säger inget om var avfallet uppkommit. Biologisk återvinning avser komposterings- samrötnings- och gårdsanläggningar samt rötat matavfall vid reningsverk. Det finns också en relativt stor mängd komposterat avfall, främst trädgårdsavfall, som inte specificerats på län. Avfall Sverige har inga uppgifter över anläggningar för materialåtervinning. Därför saknas materialåtervinning i diagrammet. Materialåtervinningen, exklusive biologisk återvinning står för en tredjedel av de totala avfallsmängderna i riket. Figur 4 Behandlad mängd hushållsavfall per län 2013, ton ton Blekinge Dalarna Gotland Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skåne Stockholm Södermanland Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Övriga anläggningar, ej specificerade på län Rötat vid reningsverk Kompostering Samrötning Energiåtervinning Deponering 3.2 Insamlad mängd hushållsavfall totalt Figur 5 visar totala insamlade mängder hushållsavfall, exklusive slam och annat flytande avfall. Den totala mängden består av kärl- och säckavfall (inklusive separat insamlat matavfall), grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall och el-avfall (inkl. batterier). Skåne, Kalmar och Kronobergs län toppar med 584, 562 respektive 549 kg per person. Lägst ligger Östergötland, Örebro och Gotland. 6

11 Figur 5 Insamlad mängd hushållsavfall per län kg/pers Skåne Kalmar Kronoberg Västmanland Halland Gävleborg Blekinge Värmland Dalarna Västerbotten Norrbotten Södermanland Västra Götaland Jämtland Stockholm Uppsala Jönköping Västernorrland Gotland Örebro Östergötland Elavfall inkl batterier Farligt avfall Förpackningar och tidningar Grovavfall Kärl- och säckavfall 3.3 Insamlad mängd kärl- och säckavfall I figur 6 visas insamlade mängder kärl- och säckavfall per län. Kärl- och säckavfall är det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i en säck, som samlas upp i containrar, i underjordsbehållare eller i sopsugssystem. Även så kallat jämförligt hushållsavfall från verksamheter som samlas in på ovanstående sätt räknas som kärl- och säckavfall. I begreppet kärl- och säckavfall ingår både brännbart avfall och matavfall (även det separat insamlade). Hemkomposterat matavfall räknas inte in i mängden eftersom det inte samlas in av kommunen. Kalmar och Halland ligger i topp med omkring 277 respektive 252 kg kärl- och säckavfall per invånare. Gotland ligger lägst med 163 kg per invånare. Gotland har många hushåll med hemkompostering, vilket bidrar till små mängder kärl-och säckavfall. Totalt i Sverige samlades det in 2,2 miljoner ton kärl- och säckavfall, vilket ger 229 kg per invånare i snitt. Tillförlitligheten på inmatade uppgifter är god. 89 procent av kommunerna har matat in uppgifter om kärl- och säckavfall. Det motsvarar 97 procent av Sveriges invånare. 7

12 Figur 6 Insamlad mängd kärl- och säckavfall per län kg/person Kalmar Halland Kronoberg Stockholm Skåne Gävleborg Jämtland Örebro Södermanland Värmland Västra Götaland Uppsala Västmanland Östergötland Västerbotten Jönköping Blekinge Norrbotten Västernorrland Dalarna Gotland Anm: För att beräkna mängden per invånare har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. För mer förklaring se tabellbilaga 1. I Kalmar som ligger högst har åtta av nio organisationer matat in uppgift. Dessa motsvarar 89 procent av invånarna i länet. KSRR, bestående av fyra kommuner, räknas som en organisation eftersom de matar in samlat för kommunförbundet. I Halland har alla kommuner matat in. Insamlingen av kärl- och säckavfall sker antingen i egen regi eller genom att anlita entreprenör (privat eller offentlig). 71 procent av kommunerna anlitar entreprenör för allt kärl- och säckavfall, 22 procent kör enbart i egen regi och sju procent kör både i egen regi och anlitar entreprenör. I tabellbilaga 2, tabell 1 finns uppgifter om egen regi eller entreprenör för respektive kommun. För blandat brännbart avfall från en- och tvåfamiljshus sker insamlingen vanligen i ett 190-liters kärl som hämtas varannan vecka. Flera kommuner tillämpar också behovsanpassad insamling, vilket innebär att kunden ställer ut sitt kärl när denne vill ha det tömt. För insamling av källsorterat matavfall används vanligen två separata kärl, ett för matavfall och ett för restavfall, läs mer i kapitel 4. 8

13 3.4 Insamlad mängd grovavfall Totalt uppgick mängden grovavfall till 1,78 miljoner ton 2013, vilket motsvarar 185 kg per person. Grovavfall är sådant avfall som är för skrymmande eller på andra sätt olämpligt att samla in i kärl eller säck. Grovavfall består bland annat av kasserade möbler, cyklar, gamla leksaker, avfall från renovering, metallskrot etc. Men även trädgårdsavfall ingår i begreppet grovavfall. Det är stora skillnader i mängden grovavfall per invånare i de olika kommunerna vilket gör att det också blir relativt stora skillnader på länsnivå. Det kan finnas systematiska inmatningsfel som beror på olika tolkningar av vad som ingår samt svårigheter att särskilja mängder från företag. Det krävs en ordentlig genomgång och samsyn kring vad som är grovavfall från hushåll, så att kommunerna hanterar frågan på ett mer likartat sätt. Mängderna är högst i Skåne och Västmanland med 249 resp. 236 kg per invånare och lägst i Örebro och Gotland med 122 resp. 133 kg per invånare, se figur 7. Figur 7 Insamlad mängd grovavfall per län kg/person Skåne Västmanland Kronoberg Blekinge Dalarna Värmland Norrbotten Gävleborg Västerbotten Jönköping Västra Götaland Halland Kalmar Södermanland Uppsala Stockholm Västernorrland Jämtland Östergötland Gotland Örebro Anm: För att beräkna mängden per invånare har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. För mer förklaring se tabellbilaga 1. Insamlingen av grovavfall sker huvudsakligen via kommunernas bemannade återvinningscentraler. En mindre del av grovavfallet samlas in vid fastigheterna - via grovsoprum, budningar, kampanjer eller andra typer av fastighetsnära hämtningar. 9

14 3.5 Insamlad mängd farligt avfall 2013 samlades ton farligt avfall in från hushållen. Det blir i genomsnitt 7,5 kg per person ton utgörs av impregnerat virke och ton av asbest. I övrigt ingår småkemikalier, vattenoch lösningsmedelsbaserad färg och oljehaltigt farligt avfall. Elavfall och batterier ingår inte i dessa uppgifter. 88 procent av kommunerna har matat in uppgifter om farligt avfall, vilket motsvarar 95 procent av befolkningen. I figur 8 visas mängden farligt avfall per län. Mest farligt avfall samlas in i Hallands län med 13 kg per invånare följt av Gävleborgs län med 10,3 kg. Västerbotten ligger lägst med 4,5 kg. Figur 8 Insamlad mängd farligt avfall per län kg/person Halland Gävleborg Västmanland Kalmar Jönköping Värmland Dalarna Västra Götaland Jämtland Östergötland Södermanland Kronoberg Norrbotten Västernorrland Örebro Gotland Blekinge Uppsala Stockholm Skåne Västerbotten Anm: För att beräkna mängden per invånare har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. För mer förklaring se tabellbilaga 1. Insamlingen av farligt avfall sker huvudsakligen via kommunernas bemannade återvinningscentraler. Det förekommer också insamling från miljöstationer och fastighetsnära insamlingar. 10

15 3.6 Insamlad mängd förpackningar och returpapper Totalt uppgick mängden insamlat förpackningsmaterial och returpapper från hushåll ämnat för materialåtervinning till knappt ton under Förpackningar och tidningar från hushåll samlas huvudsakligen in via producenternas obemannade återvinningsstationer. Insamling kan även finnas vid kommunernas bemannade återvinningscentraler. I flera kommuner finns fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Uppgifterna som visas i figur 9 bygger på data från Förpacknings- och tidningsinsamlingen kompletterad med data från kommunernas fastighetsnära insamling och som har matats in i Avfall Web. Gotland ligger högst med 136 kg per invånare. Många turister och företag med jämförligt förpackningsavfall kan vara en förklaring till de höga insamlingssiffrorna. Nu ska man ha i åtanke att Gotlands län endast består av en kommun. Övriga län består av flera kommuner och det är medelvärden av dessa kommuner som visas i figur 9. Det finns andra kommuner med höga värden, men de döljs i medelvärden för länet. Högst bland övriga län ligger Blekinge och Kalmar med 91 resp. 86 kg per invånare, där framför allt Sölvesborg och Karlshamn respektive Borgholm bidrar med höga insamlingsnivåer. Lägst ligger Jönköpings och Stockholms län med kg per invånare. 11

16 Figur 9 Insamlad mängd förpackningar och returpapper per län kg/person Gotland Blekinge Kalmar Jämtland Skåne Västernorrland Västerbotten Halland Värmland Norrbotten Uppsala Gävleborg Södermanland Dalarna Kronoberg Västra Götaland Örebro Östergötland Västmanland Stockholm Jönköping Anm: Källa Avfall Web och FTI För att beräkna mängden per invånare har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. För mer förklaring se tabellbilaga. 3.7 Avfallsavgifter Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt kr inkl moms i avfallsavgift Avgiften avser kostnaden för ett år. Det blir i snitt 5,60 kr per dag eller 169 kr per månad. Avgiften för hushåll i flerbostadshus var i medeltal kr per lägenhet. Denna avgift betalas som regel av fastighetsägaren och inte av den enskilde lägenhetsinnehavaren eftersom den oftast är inbakad i hyran. För fritidshus är den genomsnittliga avgiften kr. Det är vanligt att taxan delas in grundavgift och rörlig avgift, exempelvis hämtnings- och behandlingsavgift. Grundavgiften utgör i genomsnitt cirka 40 procent av avfallstaxan i villa, 852 kr inkl. moms. Ett lägenhetshushåll i flerbostadshus betalar i genomsnitt 537 kr och ett fritidshus 564 kr i grundavgift. I tabellbilagan framgår vilka kommuner som tillämpar grundavgift. 12

17 Taxan för hämtning av hushållsavfall är vanligen volymbaserad. Det innebär att kostnaden för fastighetsägaren baseras på kärlets storlek och hämtningsintervall. För att styra över mer avfall till återvinning kan olika typer av miljöstyrande taxa användas, till exempel viktbaserad avgift eller differentierade avgifter för att stimulera utsortering av matavfall. 29 kommuner tillämpade vikttaxa Avgiften varierar mellan 1,00-3,93 kr per kg för brännbart avfall och mellan 0-2,55 kr för matavfall, kombinerat med olika former av kärlavgifter och fast grundavgift. I figurerna visas genomsnittliga avfallsavgifter på länsnivå. Gotland har högst avgift för villa med kr per år följt av Västmanland med kr och Skåne med kr. Lägst avgift har Jämtland med kr. Man ska dock ha i åtanke att det finns många förklaringar till varför avgifterna skiljer sig åt. Bland annat beror det på vad som ingår i ordinarie avgift. I vissa kommuner ingår till exempel hämtning av grovavfall och farligt avfall vid fastighet medan det i andra kommuner är en tjänst man får betala extra för. Kommunerna kan ha olika miljöambitioner som gjort att vissa kommuner kommit längre i utsortering av matavfall. Geografiska skillnader och befolkningstäthet påverkar också avgifternas storlek. Figur 10 Vanligaste avfallsavgift i villa Kr inkl moms per år Gotland Västmanland Skåne Uppsala Blekinge Dalarna Värmland Norrbotten Västra Götaland Södermanland Kalmar Västerbotten Östergötland Örebro Stockholm Jönköping Kronoberg Gävleborg Halland Västernorrland Jämtland Rörlig avgift Grundavgift

18 När det gäller flerbostadshus ligger istället Västerbotten topp med kr i avgift per lägenhet i medan Gävleborg har lägst avgifter med strax över kr per lägenhet. Befolkningsstrukturen och fördelningen av avgifter mellan villa- och flerbostadshus med mera är några av förklaringarna till skillnaderna. Figur 11 Vanligaste avfallsavgift per lägenhet i flerbostadshus 2013 Kr inkl moms per år Västerbotten Västmanland Uppsala Gotland Värmland Jämtland Dalarna Norrbotten Södermanland Västra Götaland Kalmar Halland Örebro Skåne Kronoberg Jönköping Blekinge Östergötland Västernorrland Stockholm Gävleborg Rörlig avgift Grundavgift Norrlandslänen - Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Västerbotten och Gävleborg - ligger förhållandevis lågt för fritidshusens avfallsavgifter. Högst ligger Skåne, Blekinge och Södermanland. 14

19 Figur 12 Vanligaste avfallsavgift för fritidshus Kr inkl moms per år Skåne Blekinge Södermanland Stockholm Västmanland Dalarna Halland Västra Götaland Uppsala Östergötland Gotland Kalmar Kronoberg Värmland Jönköping Örebro Västerbotten Gävleborg Norrbotten Västernorrland Jämtland Rörlig avgift Grundavgift 88 procent av kommunerna har registrerat uppgift om villaavgift. Avgift för fritidshus har angetts av 81 procent av kommunerna. Kommunerna har svårare att få fram uppgifter vanligaste avgift i lägenhet eftersom det är fastighetsägaren som står för abonnemanget och antalet hushåll varierar. 68 procent av kommunerna har lagt in uppgift om avgift för lägenhetshushåll. 15

20 4. KÄLLSORTERING AV MATAVFALL 4.1 Etappmål för resurshushållning i livsmedelskedjan Regeringen beslutade i april 2012 om nya etappmål. Ett av dem rör resurshushållning i livsmedelskedjan och lyder: insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast Naturvårdsverket ansvarar för uppföljning av målet. Uppföljningen visar att omkring 31 procent av det uppkomna matavfallet från konsumtionsledet (hushåll, storkök, butiker och restauranger) rötas och komposteras år 2013 så att näringsämnen tas tillvara, att jämföra med målet på 50 procent. Motsvarande andel som rötas (där energin tas till vara) och där återföring av näringsämnen sker uppgår till 21 procent år 2013, att jämföra med målet på 40 procent. I figur 13 visas uppföljningen av etappmålet. Figur 13 Uppföljning av etappmål för resurshushållning i livsmedelskedjan Rötning och kompostering Mål 2018 Källa: SMED Rapport nr , Uppföljning av etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Det tidigare nationella miljömålet löd Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling 16

21 4.2 Insamling och behandling av matavfall Insamling och behandling av källsorterat matavfall ökade med 16 procent 2013 jämfört med År 2013 behandlades ton matavfall vid komposterings- eller rötningsanläggningar. Rötning utgör 83 procent av behandlingen och kompostering resterande 17 procent. Främst rötas matavfallet vid så kallade samrötningsanläggningar. En del rötas vid kommunala avloppsreningsverk (gäller framförallt matavfall insamlat i tank). Knappt ton hemkomposterades, se tabell 2. Tabell 2 Biologisk behandling av matavfall Biologisk behandling av matavfall (ton) Matavfall till samrötningsanläggning Matavfall till central kompostanläggning Matavfall som rötas vid reningsverk Matavfall som rötas vid gårdsanläggninhg Matavfall som hemkomposteras Totalt Ungefär 184 av landets kommuner (64 procent) samlar in källsorterat matavfall. Ett tiotal av kommunerna har endast insamling från storkök och restauranger. 4.3 System för matavfallsinsamling I 117 av totalt 164 kommuner (71 %) som matat in uppgift i Avfall Web är separata kärl för insamling av källsorterat matavfall det vanligaste systemet för villorna, se tabell 3. Då används ett kärl för matavfall och ett kärl för utsorterat brännbart avfall, ofta kallat restavfall. Även fyrfackskärl och olikfärgade påsar förekommer för villahushållen. Fyrfackskärlen består oftast två stora kärl med fyra sektioner i varje där även förpackningar och tidningar samlas in. I 19 kommuner, motsvarande 12 procent av kommunerna är fyrfacks-systemet vanligast. Insamlingssystem med optisk sortering av olikfärgade påsar som läggs i samma kärl är vanligast i 15 kommuner, 9 procent. Separata kärl dominerar inom såväl flerbostadshusen, som för storkök och restauranger. Matavfallskvarn till tank är det vanligaste systemet endast för tre procent av kommunerna. Men det är ett system som förekommer i flera kommuner för storkök och restauranger med stora mängder matavfall, även om det inte är det vanligaste. Det ger ofta bättre arbetsmiljö att hantera det tunga matavfallet i tank än att hämta i kärl. Tabell 3 System för insamling av utsorterat matavfall, antal kommuner Andel Villor Flerbostadshus Storkök/restauranger Separata kärl Fyrfackskärl 19-5 Olikfärgade påsar Delade kärl Kvarn till avlopp 2-2 Kvarn till tank Annat system Anm: Om kommunen tillämpar flera olika system inom en kundkategori (villa, flerbostadshus, storkök/restauranger) ska de ange det som är vanligast, det vill säga det som flest hushåll eller verksamheter har. Uppgifterna baseras på vad kommunerna matat in i Avfall Web. 17

22 4.4 Frivilligt eller obligatoriskt? I 57 procent av kommunerna med separat matavfallsinsamling (av de 162 kommuner som matat in uppgift) är det frivilligt att ansluta sig till matavfallsinsamling. I övriga 43 procent av kommunerna är det obligatoriskt. Med obligatorisk menas att alla i kommunen, utom de med godkänd dispens, ska källsortera sitt matavfall via det system som kommunen valt. Kommuner med optisk sortering har oftast det som enda system för hushållen. Verksamheter kan ha en kombination av system. Kommuner med frivillig källsortering tillämpar ofta någon form av miljöstyrande taxa, som gör det billigare att välja abonnemang med källsortering än att lämna allt som ett blandat avfall. 18

23 5. KOMMUNRANKING 20-I-TOPP I detta kapitel visas rankning av kommuner inom olika områden som kundnöjdhet, miljö, och ÅVC samt bästa avfallsverksamhet totalt sett. 5.1 Bästa avfallsverksamhet sammanvägt index Fjolårets tvåa Trollhättan är bäst i Sverige på avfallshantering om man ser till det sammanvägda indexet bästa avfallsverksamhet Här har vi vägt samman nyckeltal som speglar avfallsverksamheten på ett bra och övergripande sätt; kundnöjdhet, återvinning av material och matavfall, avfallsmängd, avfallstaxa, kostnader och andel förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Trollhättan vann med 91,9 poäng (100 är max). Trollhättan har mycket nöjda kunder, hög matavfallsoch materialåtervinning och relativt små avfallsmängder. Samtidigt lyckas de hålla nere kostnaderna för avfallshanteringen. Ett område som kan bli bättre är att få ner andelen förpackningar och tidningar i kärl- och säckavfallet. På andra plats kom fjolårets vinnare Falun med 87,9 poäng och på tredje plats Ulricehamn med 87,2 poäng. Figur 14 Bästa avfallsverksamhet 2013 sammanvägt index % ,9 87,9 87,2 87,0 86,1 85,6 85,6 85,6 85,5 84,6 83,8 83,7 83,7 83,4 82,9 82,8 82,6 82,6 82,4 82, Trollhättan 2. Falun 3. Ulricehamn 4. Härryda 5. Kungsbacka 6. Vetlanda 6. Svenljunga 6. Karlstad 9. Uddevalla 10. Karlskrona 11. Smedjebacken 12. Alingsås 12. Lomma 14. Borlänge 15. Jönköping 16. Hässleholm 17. Tomelilla 17. Umeå 19. Lerum 19. Ludvika 19

24 Detta har vi mätt: 1. Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %) 2. Nöjdhet avfallshantering lägenhet (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %) 3. Nöjdhet besök återvinningscentral (andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda, %) 4. Vanligaste avgift en- och tvåfamiljshus (kr/år) 5. Vanligaste avgift lägenhet i flerbostadshus (kr/år) 6. Total årskostnad (kg/person) 7. Mängd insamlat kärl- och säckavfall (kg/person) 8. Andel förpacknings- och tidningsmaterial i kärl- och säckavfall (% utifrån plockanalys) 9. Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling 10. Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling Minst 7 av 10 värden krävs för att vara med i sammanställningen. Max 100 p per nyckeltal. De nyckeltal som klarar gränsen för grönt i värderingsrapporten får värdet 100. Övriga kommuner får värde i förhållande till värdet för grönt. Det totala resultatet för respektive kommun visar medelvärde av nyckeltal med värden. Totalt hade 115 kommuner (42 procent) matat in uppgift på minst 7 av 10 nyckeltal så att de kunde ingå i sammanställningen. Här visas de 20 kommuner med högst värde. 5.2 Miljöindex Trollhättan hamnar högst på topp-listan även när det gäller miljö inom avfallshanteringen. De toppar med 97,5 poäng före Bjuv på 96,7 poäng. På tredje plats hamnar Lund med 92,7 poäng. I miljöindex ingår uppgift om miljövänliga drivmedel, hushållsavfall till materialåtervinning, matavfall till biologisk behandling samt mängd avfall till deponi. Det krävs uppgift på alla parametrar för att ingå i underlaget. Hälften av kommunerna på topplistan är från Skåne. Här har man kommit långt med matavfallsinsamling. Flera av kommunerna har också fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, vilket bidrar till högre materialåtervinning. 20

25 Figur 15 Bästa miljökommuner miljöindex % ,5 96,7 92,7 92,6 92,6 90,6 89,3 87,6 86,9 86,7 85,7 82,9 81,7 76,2 75,6 75,0 74,4 72,9 72,8 72, Trollhättan 2. Bjuv 3. Lund 4. Helsingborg 5. Trosa 6. Nässjö 7. Borås 8. Örebro 9. Lomma 10. Kristianstad 11. Växjö 12. Eskilstuna 13. Svedala 14. Simrishamn 15. Linköping 16. Hässleholm 17. Sundbyberg 18. Tomelilla 19. Skellefteå 20. Klippan Detta har vi mätt: 1. Andel miljövänliga drivmedel för insamling av kärl- och säckavfall,. Som miljövänliga drivmedel räknas bland annat etanol, biogas och RME/Tallolja. 2. Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling 3. Andel matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling 4. Mängd deponirest (kg/pers), mängd hushållsavfall som går till deponering. Det krävs uppgift på alla parametrar för att ingå i underlaget. Många kommuner hade inte lagt in uppgift om drivmedel. För de som inte lagt in uppgift har vi antagit att de inte kör på miljövänligt alternativ och gett dem värdet 0. På så sätt får vi 192 organisationer, motsvarande 206 kommuner, med i underlaget (jämfört med 82). Max 100 p per nyckeltal. I figuren visas de 20 bästa. 21

26 5.3 Kundnöjdhetsindex Alvesta, Kristinehamn och Ulricehamn har Sveriges nöjdaste avfallskunder om man väger samman resultat från kundenkäter. De har alla drygt 86 poäng. Många kommuner mäter regelbundet vad kunderna tycker om avfallshanteringen. Det handlar bland annat om hämtning av kärl- och säckavfall, besök på respektive tillgänglighet till återvinningscentral samt förtroende för och information om kommunens återvinning. Det är önskvärt att de kommuner som gör enkäter använder samma frågor i möjligaste mån. Det ger ökad jämförbarhet och underlag för benchmarking. I Avfall Web finns förslag på frågor att ställa vid kundundersökningar. Frågorna har arbetats fram av och förankrats i kommuner. 90 procent av kunderna i Alvesta är nöjda med hur insamlingen av kärl- och säckavfall fungerar. Invånarna är även nöjda med besöket vid återvinningscentral (94 procent) samt tillgängligheten (86 procent). Figur 16 Bästa kommun 2013 när kunden får tycka till % ,3 86,1 86,0 85,9 85,6 85,5 85,4 85,1 84,6 84,4 83,6 83,3 83,0 82,8 82,8 82,3 82,3 82,1 82,0 81, Alvesta 2. Kristinehamn 3. Ulricehamn 4. Borlänge 5. Ljusdal 6. Söderhamn 7. Ovanåker 8. Lysekil 9. Jönköping 10. Bollnäs 11. Sollefteå 12. Karlstad 13. Stockholm 14. Falkenberg 15. Falun 16. Vingåker 17. Mölndal 18. Timrå 19. Kristianstad 20. Ludvika 22

27 Detta har vi mätt: 1-3. Nöjdhet avfallshantering i en- och två familjshus, lägenhet respektive fritidshus - Andel kunder som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med hur kommunens system för avfallshantering som helhet fungerar. 4. Kommunen som leverantör av tjänster för avfallshantering i en- och tvåfamiljshus - Andel kunder som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med kommunen som leverantör av tjänster om de väger samman faktorer som tillgänglighet, bemötande kundtjänst, information om källsortering fakturornas utformning etc. 5. Hämtning av kärl- och säckavfall - Andel kunder som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med hämtningen av kärl- och säckavfall 6. Besök ÅVC - Andel av kunder som besökt ÅVC som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med hur ett besök vid ÅVC fungerar. 7. Tillgänglighet ÅVC - Andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till ÅVC. Med tillgänglighet avses främst öppettider och närhet. 8. Förtroende återvinning - Andel kunder som har förtroende för att insamlat avfall återvinns på ett riktigt sätt. 9. Information om återvinning - Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med den information som man får om hur man ska sortera hushållets avfall. Drygt en tredjedel av kommunerna har matat in uppgifter från kundenkäter i Avfall Web. Det gör att det kan finnas kommuner som har högre betyg från kundenkäter som inte är med i vår sammanställning. För att få vara med och tävla i kategorin kundnöjdhetsindex krävs minst 7 av 9 värden. 56 kommuner hade matat in så mänga enkätvärden att det kunde vara med i jämförelsen. I figuren visas de 20 bästa. 5.4 ÅVC-index Alvesta kommun hamnar högst även i vårt ÅVC-index 76,3 poäng. På andra plats finner vi Malmö stad med 69,8 poäng följt av Kungälv på 68,4 poäng. I ÅVC-index ingår frågor om kundnöjdhet, tillgänglighet och öppettider samt ÅVC-kostnader. Alvesta har fyra återvinningscentraler i kommunen vilket ger 2,1 ÅVC per invånare. Medel i Sverige ligger på 1 ÅVC per invånare. Totalt är tillgängligheten 17,5 minuter per person. Den största ÅVC:n är öppen 45 timmar i veckan, varav 15 timmar på kvällar och helger. Kunderna är som regel nöjda eller mycket nöjda med besöket vid ÅVC, men något mindre nöjda med tillgängligheten. De större städerna/kommunerna har oftast mer öppet än de mindre. De mindre kommunerna kan å andra sidan ofta ha fler öppettimmar per person. Som exempel har Högsby öppet 23 minuter per invånare på sina tre återvinningscentraler jämfört med Stockholm, Göteborg och Malmö som har öppet drygt 1 minut per invånare. ÅVC-kostnaderna bland kommunerna som är med i sammanställningen varierar från 50 kr till 500 kr per invånare. Två tredjedelar av kommunerna har fyllt i uppgift om kostnader. 23

28 Figur 17 ÅVC-index 2013 % ,3 69,8 68,4 67,3 67,2 67,1 66,9 66,5 65,6 65,2 64,3 64,2 63,9 63,4 63,3 63,2 63,2 63,0 62,7 61, Alvesta 2. Malmö 3. Kungälv 4. Göteborg 5.Västra Mälardalens kf 6. Ystad 7. Högsby 8. Trollhättan 9. Kungsbacka 10. Lund 11. Mölndal 12. Norrtälje 13. Gullspång 14. Sundbyberg 15. Falun 16. Ulricehamn 17. Stockholm 18. Eskilstuna 19. Kristianstad 20. Lysekil Detta har vi mätt: 1. Besök ÅVC - Andel av kunder som besökt ÅVC som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med hur ett besök vid ÅVC fungerar 2. Tillgänglighet ÅVC - Andel kunder som är nöjda eller mycket nöjda med tillgängligheten till ÅVC. Med tillgänglighet avses främst öppettider och närhet 3. Tillgänglighet till kommunens största ÅVC på kvällar och helger (tim/vecka) 4. Total tillgänglighet kommunens samtliga ÅVC (minuter per person) 5. Kostnad för ÅVC (kr/person) Minst fyra av fem värden, varav båda kundnöjdhetsfrågorna, krävs för att vara med i sammanställningen. 75 kommuner/organisationer (27 procent) uppfyllde kriterierna. 24

29 25

30 BILAGA 1 - KOMMUNSTATISTIK I KARTOR I Avfall Web finns en rapport, så kallad värderingsrapport, med 21 utvalda nyckeltal som visar kommunens avfallshantering i stort inom områdena kunder, ekonomi, insamling, återvinning och deponering. Det är en sammanfattande rapport med värderingsgränser som illustreras med fyra färger där grönt står för mycket bra, gult står för bra, orange för mindre bra och rött står för dåligt. Kartorna 1-3 visar nyckeltal som finns i värderingsrapporten. Underlaget till karta 4 finns inte i värderingsrapporten. 1. Avfallsavgifter i en- och tvåfamiljshus Kartan visar avgiften för det vanligaste abonnemanget i en- och tvåfamiljshus per år, kr inkl moms. Intervallen är satta så att 10 procent av kommunerna med lägst avgift hamnar på grönt och 10 procent med högst avgift hamnar på rött. Däremellan fördelas 40 procent av de bra på gult och 40 procent av de mindre bra på orange. Göteborgsregionen Stockholms län Västra Skåne < kr kr kr > kr Värde saknas 26

31 2. Kärl- och säckavfall Kartan visar mängd kärl- och säckavfall per invånare (justerat invånarantal). I begreppet kärl- och säckavfall ingår såväl brännbart avfall som matavfall som samlas in av kommunen. Även liknande avfall som samlas in via andra insamlingssystem, t.ex. container, tank, sopsug och underjordiska behållare, räknas in i begreppet. Uppgifterna avser kärl- och säckavfall från hushåll samt därmed jämförligt avfall från andra verksamheter som restauranger, butiker och institutioner. Intervallen är satta så att 10 procent av kommunerna med minst mängd hamnar på grönt och 10 procent med högst mängd avfall hamnar på rött. Däremellan fördelas 40 procent av de bra på gult och 40 procent av de mindre bra på orange. Göteborgsregionen Stockholms län Västra Skåne < 170 kg kg kg > 270 kg Värde saknas

32 3. Materialåtervinning Kartan visar andel hushållsavfall till materialåtervinning inklusive biologisk återvinning. I mängden till materialåtervinning ingår material under producentansvar; tidningar, förpackningar av glas, metall, papper och plast, elektriskt och elektroniskt avfall samt batterier. Dessutom ingår metallskrot, wellpapp samt utsorterat gips, planglas, kommunplast och övrigt återvinningsbart material insamlat via återvinningscentraler samt fastighetsnära. Även biologisk behandling ingår trädgårdsavfall till central kompostering, matavfall till central biologisk behandling samt hemkompostering och matavfall till kvarnar. Intervallen är satta utifrån det tidigare nationella miljömålet senast år 2010 skall minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Göteborgsregionen Stockholms län Västra Skåne > 60 % % % < 30 % Värde saknas 28

33 4. Källsortering av matavfall Kartan visar andel hushåll med källsortering av matavfall. Här avses hemkompostering, matavfallskvarn till avloppsnät och insamling av kommunen till central behandlingsanläggning. Göteborgsregionen Stockholms län Västra Skåne > 80 % % % < 10 % Värde saknas 29

34 BILAGA 2 KOMMUNSTATISTIK I TABELLER I följande bilaga redovisas statistikuppgifter på kommunnivå i elva tabeller. Alla uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges statistiksystem Avfall Web. Personal i kommunerna har själva matat in uppgifterna i Avfall Web och ansvarar för innehållet. Viss granskning har gjorts av Avfall Sverige och uppgifterna har rättats eller raderats om det varit uppenbara felaktigheter. Allmän förklaring: Uppgifterna inom parentes i förklaringarna nedan är en hänvisning till indatakod i Avfall Web alternativt från vilken kategori nyckeltalet är hämtat. Kod A1 visar att det är fliken för Administrativa uppgifter, kod 1. Kod Å20 visar att det är fliken för Återvinning, kod 20. ET står angivet i vissa kolumner. ET står för Ej Tillämpbart och ska användas om kommunen inte har eller inte utför en viss verksamhet som systemet efterfrågar. Det används till exempel om kommunen inte tillämpar grundavgift i sin avfallstaxa. DS används för Data Saknas, om kommunen vet att det ska vara en uppgift men data saknas för detta. Om kommunen inte matat in någon uppgift blir det ett streck (-) i kolumnen. Medelvärden för län presenteras i sammanställningen enbart där fler än hälften av kommunerna har lagt in värden. Medelvärden för mängder beräknas som om länet var en kommun. Det innebär att man tar totala mängden avfall i länet och dividerar med totala invånarantalet (justerat) för de kommuner som matat in data. Alla nyckeltal som beräknas per invånare utgår från ett justerat invånarantal som innebär att hänsyn har tagits till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling, se förklaring till tabell 1. Några kommuner, som ingår i kommunalförbund, gemensam nämnd eller gemensamt bolag, rapporterar inte in uppgifter för respektive kommun i Avfall Web, utan gör det samlat för förbundet eller bolaget. Nedan framgår vilka dessa är: AÖS Avfallshantering Östra Skaraborg är ett kommunalförbund som består av Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Töreboda kommuner. Skövde har insamling i egen regi, övriga har entreprenör. Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund som består av Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby. KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund som består av Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB består av Landskrona och Svalöv. Motala/Vadstena renhållningsnämnd består av Motala och Vadstena. Västra Mälardalens kommunalförbund består av Arboga, Köping och Kungsör. Dessutom rapporterar Södertälje/Nykvarn gemensamt i Avfall Web på grund av svårigheter att särskilja uppgifterna i kommunerna. 30

35 Förklaring till innehållet tabellbilagan följer nedan. Tabell 1 - Övergripande uppgifter Invånarantal (Indatakod A1): Antal invånare i kommunen den 31/ enligt officiell statistik från SCB. Justerat invånarantal (Indatakod A1-A4): En del nyckeltal i Avfall Web beräknas per person, till exempel mängd insamlat avfall. För att dessa nyckeltal på ett mer rättvisande sätt ska spegla avfallsmängderna per person kan man justera för fritidshusboende, gästnätter och in-/utpendling till arbete. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna. Genom att räkna med gästnätter, boende i fritidshus och in- och utpendlare speglas mängden avfall per person på ett mer korrekt sätt för den egna kommunen. På så sätt underlättas jämförelser med andra kommuner. Värden på riksnivå är beräknade genom att använda ojusterade värden på invånarantal (den officiella befolkningsstatistiken från SCB) Organisation av avfallshanteringen (Indatakod A41): Här visas hur kommunens avfallshantering är organiserad. Avfallshanteringen kan bedrivas i egen kommunal förvaltning, kommunalförbund, gemensam nämnd, eget bolag eller samägt bolag. Med gemensam nämnd avses samverkan av avfallshanteringen mellan två eller fler kommuner i en gemensam nämnd. Med samägt bolag avses om två eller fler kommuner lagt över avfallshanteringen på ett bolag som svarar för verksamheten. Vissa kommuner samverkar om vissa delar av avfallshanteringen, till exempel behandlingen av avfallet. Dessa är i denna sammanställning inte medräknade i statistiken för samägt bolag. Utförare insamling av kärl- och säckavfall (Indatakod A42): Här presenteras uppgifter på om kommunen kör i egen regi eller anlitar entreprenör för insamlingen av kärl- och säckavfall. Den procentandel som visas är utifrån kostnaderna för hanteringen. Fördelningen 20 resp 80 % innebär att kommunen kör 20 % i egen regi utifrån beräknade kostnader och anlitar entreprenör för resterande del. Antal hushåll i en- och tvåfamiljshus (Indatakod A20): Antal lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet i småhus från SCB års uppgifter, eftersom 2013 års uppgifter publiceras för sent för att registreras in under våren. Antal hushåll i flerbostadshus (Indatakod A21): Antal lägenheter i det kalkylerade bostadsbeståndet i flerbostadshus från SCB års uppgifter, eftersom 2013 års uppgifter publiceras för sent för att registreras in under våren. Antal fritidshus (Indatakod A22): Antal taxerade fritidshus enligt statistik från SCB. 31

36 Tabell 2 - Avfallsavgifter En- och tvåfamiljshus, total avgift (Indatakod K1-K4): Kolumnen visar total avgift för vanligaste abonnemanget i en- och tvåfamiljshus (villa), kr inkl. moms. Uppgiften bygger på uppgifter som matats in i K1 Grundavgift, K2 Hämtningsavgift, K3 Behandlingsavgift och K4 Annan avgift och som sedan summerats. Kommuner med streck (-) har inte matat in uppgift. En- och tvåfamiljshus, varav grundavgift (Indatakod K1): Kolumnen visar grundavgift för en- och tvåfamiljshus (villa), kr inkl. moms. Uppgiften bygger på uppgifter som matats in i K1 Grundavgift. Kommuner med streck (-) har inte matat in uppgift. ET har de kommuner angett som inte tillämpar grundavgift. Lägenhet i flerbostadshus, total avgift (Indatakod K5-K8): Kolumnen visar total avgift i lägenhet för vanligaste abonnemanget, kr inkl. moms. Uppgiften bygger på uppgifter som matats in i K5 Grundavgift, K6 Hämtningsavgift, K7 Behandlingsavgift och K8 Annan avgift och som sedan summerats. Kommuner med streck (-) har inte matat in uppgift. Lägenhet i flerbostadshus, varav grundavgift (Indatakod K5): Kolumnen visar grundavgift för lägenhet i flerbostadshus, kr inkl. moms. Uppgiften bygger på uppgifter som matats in i K5 Grundavgift. Kommuner med streck (-) har inte matat in uppgift. ET har de kommuner angett som inte tillämpar grundavgift. Fritidshus, total avgift (Indatakod K9-K12): Kolumnen visar total avgift för vanligaste abonnemanget i fritidshus, kr inkl. moms. Uppgiften bygger på uppgifter som matats in i K9 Grundavgift, K10 Hämtningsavgift, K11 Behandlingsavgift och K12 Annan avgift och som sedan summerats. Kommuner med streck (-) har inte matat in uppgift. Fritidshus, varav grundavgift (Indatakod K9): Kolumnen visar grundavgift för fritidshus, kr inkl. moms. Uppgiften bygger på uppgifter som matats in i K9 Grundavgift. Kommuner med streck (-) har inte matat in uppgift. ET har de kommuner angett som inte tillämpar grundavgift. Kommuner med vikttaxa: Kommuner med (X) i kolumnen tillämpar viktbaserad avfallsavgift. Hämtningsfordonet är försett med våg och väger kärlet vid varje hämtning. Den årliga kostnaden beror på hur mycket avfall som lämnas. Viktavgiften varierar och är ofta kombinerat med olika former av kärlavgift och fast grundavgift. Viktavgift, kärl brännbart (Indatakod K27): Här visas uppgifter på den viktavgift som kommunen tar ut för kärl med brännbart avfall, ibland kallat restavfall. Viktavgift, kärl matavfall (Indatakod K28): Här visas uppgifter på den viktavgift som kommunen tar ut för kärl med matavfall. Kommuner med viktavgift som inte har matavfallsinsamling har skrivit ET eller (-) i denna kolumn. En del kommuner har lägre avgift eller ingen avgift för matavfallskärlet. Andra kommuner tillämpar samma avgift för både brännbart avfall och matavfall. 32

Rapport 2015:25 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2014

Rapport 2015:25 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2014 Rapport 2015:25 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2014 FÖRORD Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

Hushållsavfall i siffror. - Kommun- och länsstatistik 2011

Hushållsavfall i siffror. - Kommun- och länsstatistik 2011 Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2011 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över hushållsavfall på riksnivå samt

Läs mer

Rapport 2016:33 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2015

Rapport 2016:33 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2015 Rapport 2016:33 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2015 FÖRORD Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Avfall Web för din skull!

Avfall Web för din skull! Sta$s$k är en mycket vik$g branschfråga. God sta$s$k skapar trovärdighet och är grunden för en långsik$g utveckling av avfallsbranschen. Avfall Sveriges sta$s$kverktyg Avfall Web möjliggör deaa! Avfall

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och 2009

Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och 2009 Granskning De vanligaste renhållningsavgifterna 2008 och Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Korta fakta om sophämtning... 4 4. Syfte... 5 5. Metod

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Avfallstaxa från och med 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 2 Innehåll... 1 1 Allmänt... 3 1.1 Principer... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Avgiftsskyldighet... 3 1.4 Betalning och fakturering...

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Bilaga 1 Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Nulägesbeskrivning Kärl- och säckavfall Kärl- och säckavfall uppkommer främst i de enskilda hushållen men även i verksamheternas utrymmen t.ex. i matsalar samt vid städning av lokalerna. Kärl- och säckavfall

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017

Småhus och fritidshus Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 i rit f h c o s u h s u h ds å Sm Avfallstaxa Surahammars kommun 2017 Avfallstaxa Surahammar kommun Antagen av Surahammars kommunfullmäktige. Taxan gäller från och med 2017-01-01. Allmänt Taxan avser de

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2015

HSBs BOSTADSINDEX 2015 HSBs BOSTADSINDEX 2015 3 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 5 2 Hur har vi gjort?... 5 3 Avgränsningar... 6 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2015... 7 5 Poängbedömning... 12 6 Frågor och

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

System för insamling av matavfall i livsmedelsbutiker. System för insamling av matavfall i storkök/restauranger

System för insamling av matavfall i livsmedelsbutiker. System för insamling av matavfall i storkök/restauranger Kommuner i Sverige som samlar in källsorterat matavfall Uppgifterna är hämtade ur Avfall Web, med vissa kompletteringar från kommunhemsidor. Senaste uppdatering augusti 2016. Med reservation för eventuella

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallsavgifter 2010. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

Avfallsavgifter 2010. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Avfallsavgifter 2010 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande RAPPORT U2012:01 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter för villor 2010.

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2010 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2010-12-13 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup.

Sammanställning av plockanalyser i Skåne. Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning. Johanna Norup. Sammanställning av plockanalyser i Skåne Jämförelse av insamlingssystem och informationsspridning Johanna Norup Sanita Vukicevic Innehållsförteckning Sammanställning av plockanalyser i Skåne... 1 Jämförelse

Läs mer

Barn berörda av avhysning

Barn berörda av avhysning Sida 1 av 14 Barn berörda av avhysning Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2013 till 504 stycken. Det är en minskning med ca 11 procent jämfört med 2012 då antalet uppgick till 569

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

RAPPORT U2011:21. Avfall Web - för din skull! En idébank till Avfall Web s funktioner och möjligheter ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:21. Avfall Web - för din skull! En idébank till Avfall Web s funktioner och möjligheter ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:21 Avfall Web - för din skull! En idébank till Avfall Web s funktioner och möjligheter ISSN 1103-4092 Förord Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Nulägesbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Nulägesbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll HUSHÅLLSAVFALL 3 Sammanfattning hushållsavfall 3 Göteborgsregionen 4 Renova

Läs mer

Jämförelse av hushållens avfallsavgifter 2013 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Jämförelse av hushållens avfallsavgifter 2013 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Jämförelse av hushållens avfallsavgifter 2013 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Sveriges Renhållningsavgifter 2007 och 2008

Sveriges Renhållningsavgifter 2007 och 2008 Sveriges Renhållningsavgifter 2007 och 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. Korta fakta om sophämtning 4 4. Varför ökar renhållningsavgifterna? 5

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01

VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 A V FALLSTAXA VALLENTUNA KOMMUN Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 142 Avfallstaxa för Vallentuna kommun Avfallstaxan träder i kraft 2015-01-01 då tidigare avfallstaxa,

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Analys av brukarundersökning och plockanalys. Rapport

Analys av brukarundersökning och plockanalys. Rapport DNR T2011-006-0351/T2011-703- 05617 Helene Personne Avfall 08-508 465 72 helene.personne@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-11-22 Anna Drakenberg Avfall 08-508 465 08 anna.drakenberg@stockholm.se

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Manual för inmatning av avfallsmängder i Avfall Webs kommundel

Manual för inmatning av avfallsmängder i Avfall Webs kommundel Manual för inmatning av avfallsmängder i Avfall Webs kommundel Februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Manual för inmatning av avfallsmängder i Avfall Webs kommundel... 1 Syfte med manualen... 3 Hur ska manualen

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer