Kommunstyrelsekontoret Ekonomiavdelningen. Tertialuppföljning januari april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsekontoret Ekonomiavdelningen. Tertialuppföljning januari april 2013"

Transkript

1 Kommunstyrelsekontoret Ekonomiavdelningen Tertialuppföljning januari april 2013

2 Innehållsförteckning Ekonomisk analys 2 Driftredovisning 3 Investeringsredovisning 4 Förvaltningsberättelse Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse 6 Styrkort 9 Måluppfyllelseprognos 11 Miljö- och byggnämnden Förvaltningsberättelse 14 Styrkort 15 Måluppfyllelseprognos 17 Tekniska nämnden Förvaltningsberättelse 19 VA-verksamheten 21 Styrkort 22 Måluppfyllelseprognos 23 Barn- och skolnämnden Förvaltningsberättelse 25 Styrkort 27 Måluppfyllelseprognos 29 Gymnasie- och utbildningsnämnden Förvaltningsberättelse 32 Styrkort 34 Måluppfyllelseprognos 36 Socialnämnden Förvaltningsberättelse 38 Styrkort 41 Måluppfyllelseprognos 43 Bilaga 1

3 Ekonomisk analys Resultat Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari april 2013, ett underskott på 3,6 mnkr. Resultatförsämringen med samma period 2012 beror på ökade skatteintäkter 4,5 mnkr, ökade driftskostnader nämnderna 4,8 mnkr, minskat finansnetto 1,9 mnkr, projekt 1,6 mnkr och gemensamma kostnader inkl. pensioner 1,3 mnkr. Prognos På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 2,5 % till 559,0 mnkr (545,5) och kommunens nettokostnader öka med 3,5 % till 557,3 mnkr (538,7), 2012 års siffror inom parantes. Detta ger ett överskott mellan intäkter och kostnader med 1,7 mnkr. För att kommunen skall klara av balanskravet och god ekonomisk hushållning behöver resultatet för 2013 vara minst 0 mnkr. Budget Nämndernas prognos mot budget beräknas för 2013 bli på ett överskott motsvarande 1,4 mnkr. Projekten beräknas ge ett underskott på 1,1 mnkr. Pensionskostnaderna visar ett underskott på 6,6 mnkr. Skatteintäkterna väntas bli drygt 2,2 mnkr bättre än budget. De finansiella kostnaderna visar ett underskott på 0,4 mnkr mot budget. Totalt beräknas kommunen göra att underskott mot budget på 5,2 mnkr per sista april Placeringar Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,7 mnkr per 30 april en ökning med 1,3 mnkr (2,6 %) från årets början. Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 25,9 mnkr per 30 april en ökning med 0,9 mnkr (3,6 %) från årets början. Den ökade investeringsnivån har gjort att övriga placeringar minskats med 20 mnkr under det första tertialet. Tertialrapport Ovanåkers kommun Jan-April 2013 Förändring % Utfall tom april Budget- prognos 2013 Kkr helår 2012 Budget 2013 Prognos 2013 avvikelse / helår 2012 DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämd ,4% Kommunstyrelsen VA-verksamhet Miljö- och Byggnämnden Tekniska nämnden ,5% Barn och skolnämnden Gymnasie och utbildningsnämnden Socialnämnden ,3% Summa drift nämnder ,6% PROJEKT Summa projekt % Gemensamma kostnader/intäkter % Avskrivningar ,1% Kommunens nettokostnader ,4% Skatter och generella bidrag ,9% Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Kommunens nettointäkter ,2% SUMMA KOMMUNEN INVESTERINGAR % Ekonomisk analys 2

4 Driftredovisning 2013 (Kkr) Budget* Kostnad Intäkt Resultat Förbrukat Prognos Avvikelse DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämnd % Kommunstyrelsen % VA Miljö- och byggnämnden % Tekniska nämnden % Barn och skolnämnden % Gymnasie och utbildningsnämnden % Socialnämnden % Summa drift nämnder % PROJEKT Summa projekt (internt-/blandfinansierade) % GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER Växtkraft (kvarvarande medel) % Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) % Underhållsåtgärder Kostnadsökningar (kvarvarande medel) Pensionskostnader % Kapitalkostnader % Befarad kundförlust Summa gemensamma kostnader/intäkter % Avskrivningar % KOMMUNENS NETTOKOSTNADER % SKATTER & GENERELLA BIDRAG Skatteintäkter % Inkomstutjämning % Kommunal fastighetsavgift % Kostnadsutjämning % Regleringsavgift/bidrag % Strukturbidrag % Kostnadsutjämning LSS % Slutavräkning 2012,korrigering % Preliminär slutavräkning % Skatteväxling % Summa skatter och generella bidrag % Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag 99,6% 100,5% Mål 99,0% 99,0% Skillnad mellan mål och budget FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter % Summa finansiella intäkter % FINANSIELLA KOSTNADER Finansiella kostnader % Finansiell kostnad pensionsskuld % Summa finansiella kostnader % KOMMUNENS NETTOINTÄKTER % SUMMA DRIFTREDOVISNING * inkl. tilläggsbudgeteringar. För detaljer se bilaga 1 3

5 Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Fastigheter Offentliga lokaler Budget * Nettoinvestering Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Akustikåtgärder Roteberg Rotebergs skola larm Rotebergs förskola larm Runemo skola larm Celsiusskolan träteknik Gyllengården dagverksamhet Kokgryta Alftaskolan Anpassn. arbetsrum Lillbo Förbättrad lekmiljö Öjest Öjestugan vagnförråd Celsiusskolans kök Parkering Lillboskolan Upprustning aulan Celsius Samlingssal Edsbyn bibl Fritidsgård Edsbyn Hissanpassningar Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto Byte ventilation hus C Byte ventilation Ed.bibl avdelningsförsk. Edsbyn Byte ventilation Öjestuga Fritidsgård Alfta Fritidsanläggningar Reglersystem med styrning Brandlarm Ridanläggning Frekvensstyrning pumpar Ridhus dränering hästhage Alfta sim o sport återinv Parkering Svenska Fönster Rösaberg golfbana fastigh Rösaberg golfbana mark Omklädningsrum ishallen Övriga lokaler Summa fastigheter Infrastruktur Gator-broar Reinvestering gator Trafiklösn. Norra Torget Mark Markförsörjning LBC området mark Mark Norra torget Edsbyn Avfallsdeponi Voxna Edsbyn sydöstra industriområde Flexibel bostadsmarknad Övrig infrastruktur Scen Öjeparken Utebad Öjeparken Belysanl. rondell Alfta Summa infrastruktur IT IT-administration Datorer IT Hänvisningssystem växeln IT i skolan 1-1 teknikprogram alla sjuor gymnasieettor Datorvagn bärbara * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 4

6 Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Budget * Nettoinvestering Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Personaldatorer BOS Personaldatorer GUN Datorer Arken Dator särskilt stöd alla sexor Bildprojektorer BOS Trådlösa nätverk Skrivare Summa IT Övrigt Diariesystem/ärendehant Kommunal ledningsplats Trygghetslarm Konstinköp Julbelysning Edsbyn Julbelysning Alfta Bredband i Långhed Långhed installation Långhed inst. inv.bidrag Långhed fiber Långhed fiber inv.bidrag Långhed kanalisation Långhed kanal. inv.bidrag Summa Övrigt SUMMA INVESTERINGAR Vatten och avlopp Vattenverk Radiokommunikation Avloppspumpstationer Utökadflödesmätn.nätet Svabensverk vv/hydrogeolo Reningsverk Långhed Edsbyns RV Ventilation Strosvedens vv/anslutn Ra Alfta Reningsverk VV byggnad Öjung VV byggnad Svabensverk Upprustning bef VA anläg Vattenledningar Reinvest.V-led.Viksjöfors Centrala Edsbyn Reinvestering Ryggesbo Reinvest. Kvarnbackarna Reinvestering Lobonäs Ombyggnation problemområd Sanering Alfta Strumpinfodring Homna SUMMA INVESTERINGAR VA SUMMA INVESTERINGAR TOTALT * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 5

7 Kommunstyrelsen Ordförande: Yoomi Renström (s) Förvaltningschef: Christer Engström Antal anställda: 85 (årsarbetare) Ekonomiavd Kostavd Kulturavd Service- och informationsavd Utvecklingsavd Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott med 600 tkr för helåret Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom områdena medborgare/kund och verksamhet/utveckling. Inom områdena ekonomi, medarbetare och miljö så finns utvecklingsmöjligheter. Bristerna i måluppfyllese harfrämst koppling till att förvaltningen inte återbesätter föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som åligger styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling till styrelsens ansvarsområde. ärendeberedning och service. Förvaltningen ska även Driftredovisning april 2013 (Kkr) ge kommuninvånarna och kommunens förvaltningar Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos god service och bidra till att det koncernövergripande Kommunstyrelsen styrkortet uppfylls. Kommunchef Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och Personalavd förvaltningarna behov. Räddningstjänst Fastighetsförvaltning Totalt exkl.proj Underskott -600 Driftprojekt ANDT Folkhälsosam Barnlitteratur Totalt projekt Överskott 0 Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bland annat att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän 6 Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Viktiga händelser Ett extra anslag från kommunstyrelsens Växtkraftmedel på 125 tkr har tillskapat ytterligare 12 feriearbeten, 10 för gymnasieungdomar och två för högskolestuderande. (För total se nyckeltalen). Ett besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har förberetts under våren och kommer att öppna under våren. Den officiella invigningen genomförs den 25 maj. Servicen utökats mot de kommunala bolagen i kommunen i enlighet med tidigare fattade beslut om samordning av administration i koncernkommunen. I år är det AICAB. En förändring har också gjorts av budgetprocessen innebärande att en beredning även genomförs under våren vilket har att ta ställning till äskanden och preliminära kostnadsökningar. Kommunstyrelsen/förvaltningen är ålagd besparings- /effektiviseringskrav vilka ännu inte är preciserade var i verksamheten de ska läggas ut. Därav så genomför förvaltningen flera tillfälliga personalminskningar där möjlighet ges. Effekter av det är för närvarande att införande av inköpssystem senarelagts och att andra arbetsuppgifter omfördelats inom förvaltningen. Ovanåkers Musikskola har påbörjat arbetet med en treårsplan som ska resultera i ett utökat samarbete med grundskolan och bättre användning av befintliga Kommunstyrelsen

8 resurser, vilket i sin tur ska ge besparingsutrymme i framtiden. Musikskolan ingår även i år som part i Ovanåkers Skapande Skola projekt och man jobbar vidare med konst som försöksverksamhet. Från och med 1 mars har fritidsgårdsverksamheten övergått från kommunstyrelsen till tekniska nämnden vilket redan tidigare ansvarar för övrig fritidsverksamhet. Utställningen om Alftafotografen Agnes Andersson invigs den 18 maj. Utställningen är permanent och återfinns i Agnes Anderssonrummet i Alfta Hembygdshus. Arbetet med gemensam PA funktion fortsätter efter rekommendation av Hälsingerådet. Fem av Hälsinglands sex kommuner har ställt sig bakom utökad samverkan i form av en ny organisation. Förstärkning skedde med en webbutvecklare under Finansiering genomfördes med hjälp av omfördelning av befintliga resurser. Detta har möjliggjort ett större fokus på webbplatsen och utveckling av nya funktioner/tjänster. Kommunen ansvarar idag för webbplatser åt Borab, Helsinge Vatten, Aefab och Hälsingerådet. Överflyttandet av Helsinge Net Ovanåkers webbplats har påbörjats och beräknas vara klar innan sommaren. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland när det gäller växel- och telefoni har utretts. Prognos 2013 Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 underbalanserad med drygt 1,8 mnkr. Arbete pågår med att finna åtgärder som minskar anpassningsbehovet. Till största delen har hittills genomförda åtgärder varit av kategorin tillfälliga och ger endast effekt Resultatet av detta framkommer av prognosen vilken uppgår till 600 tkr. För 2014 återstår cirka 1,2 mnkr obeaktat det ytterligare besparingsbehov som ålagts styrelsen då. Måluppfyllelse Medborgare/kund Måluppfyllelse: Grön Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande främst fokus på barn och ungdomar. Verksamhet och utveckling Måluppfyllelse: Grön Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. Andra intressanta samverkansområden utgörs av gemensam trainee, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. Medarbetare Måluppfyllelse: Gul Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader. Modell för att ta till vara medarbetarnas idéer är inte utarbetad. Ekonomi Måluppfyllelse: Gul Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Bland annat så har utveckling av den ekonomiska informationen inte påbörjats. Noteras bör att måluppfyllensen inte avser det ekonomiska utfallet. Miljö Måluppfyllelse: Gul Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts. Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka kunskapen om alternativa energiformer i den verksamhet som den avsvarar för. Nyckeltal (prognos för 2013) Arbetsmarknadsåtgärder OSA/lönebidrag/ trygghetsanställningar Feriearbeten, Utlandspraktik Arbetsträning för långtids arbetslösa Coachning FAS 3 inom Jobb och utvecklings garantin Anmärkning 1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr. 2 Ny åtgärd. 3 Överenskommelse med Af saknas. Långtidssjukfrånvaro under året (-13). Framtid Fastighetsförvaltningen flyttas från och med den 1 oktober till tekniska nämnden där en resurs tillförs organisationen för att strategiskt arbeta med fastighetsfrågor. Funktionen kommer även att vara beställare av förvaltningsuppdraget vilket ligger på entreprenad hos det kommunala fastighetsbolaget AEFAB. Under maj påbörjas projekteringsarbetet inför en eventuell sammanslagning av Edsbyns museum och Edsbyns bibliotek. Under sommaren kommer vissa förändringar att ske. Ledningsfunktionen samt delar av arbetsmarknadsprojekt Historiekällar n flyttar till Näringslivskontoret med förändrad inriktning. Kulturchefen tar över ledningsfunktionen tills annan lösning har hittats. En i personalen får också delvis nya arbetsuppgifter i form av att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för Ovanåkers kommun. Kommunstyrelsen 7

9 Under maj månad kommer Socialnämnden att ta ett inriktningsbeslut för att kalla matlådor ska kunna levereras inom hemtjänsten. Beslutet innebär fler valalternativ för hemtjänsttagarna. Viss omställning kommer att krävas av Sunnangårdens kök. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en kravspecifikation inför upphandlingen av diarie- och ärendehanteringssystem tas fram. Andra områden som kommer att prioriteras under året är papperslösa sammanträden och utveckling av e-tjänster. Det senare och andra webbaserade funktioner är områden som behovet av internt stöd ökar inom. Samverka med Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner när det gäller teknik för telefoni undersöks. Denna fråga berör olika delar av förvaltningsorganisationen. En utredning har påbörjats beträffande våra två centralarkiv då de inte uppfyller kraven för arkiv och det redan nu råder brist på utrymme. Kommunstyrelsen 8

10 Styrkort - Kommunstyrelsen 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användar- och informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog en ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. 9

11 Inriktningsmål i olika perspektiv Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Framgångsfaktorer Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Tydligare kontrollsystem och styrning så att verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ påföljd för andra nämnder och verksamheter. Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört med Information på hemsidan om den kommunala ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om verksamheterna. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Under 2013 skall någon av kommunens verksamheter inleda en samverkan med en eller flera kommuner eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra verksamhetens kvalitet och kompetens. Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning inom sitt område och studiebesök i andra kommuner hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet. Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång om året. Fokus på verksamheternas mål och syfte. God arbetsmiljö. Andelen heltidsfriska skall öka jämfört med Tydliga politiska mål och verksamhetsmål. Långsiktig och strategisk personalplanering. Årlig redovisning och analys av sjuk- och arbetsmiljöstatistik. 100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska genomföras årligen. Modeller för att uppmuntra och ta tillvara medarbetares synpunkter och goda idéer ska utarbetas. Politiska mål och verksamhets mål samt personalpolicyn ska vara känd och följas av varje verksamhet. Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig vid framtagandet av handlingsplan Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt utvärderas för att möta förändrade bemannings- och kompetensbehov. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 10

12 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar styrelsens sammanvägda måluppfyllelse. Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare Utveckling Medborgare/Kund Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användaroch informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog två ggr/år samt ungdomsdialog en ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna. Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Attraktionskraften beror till stor del på det innehåll respektive förvaltning svarar för. Med dagens ambitionsnivå bland annat via centralt stöd så är bedömningen att besökarantalet ska öka. Slutredigering av tillgänglighetsplanen pågår. Ambitionsnivå är att ta fram en kommunal tillgänglighetsguide, det vill säga för hela kommunen. Sker inom olika områden men inte som generell ansats. Ett exempel är de samtal som förts med bygdegårdsföreningar och andra kring de behov som uppkommer i sommar med anledning av världsarvet. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande fokus på barn och unga. Bland annat har Ungdomsforum genomförts för fjärde året. Här har barn och ungdomar möjligt att påverka sin livsmiljö- Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Se ovan. Kulturchefen deltar regelbundet vid olika former av frukostmöten i syfte att utveckla dialogen. 11 Kommunstyrelsen

13 Miljö Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. Arbetet sker gemensamt med samtliga Hälsingekommuner, delar av Gästrikland och Inköp Gävleborg. Tveksamhet råder kring hur området ska utvecklas med hänsyn till de ansvarsområden som ligger inom styrelsen. Kunskap om energiförbrukningen fås genom det projekt som tekniska förvaltningen driver och som ger fortlöpande bild av aktuellt energiförbrukningsläge. Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts ännu. Ambitionsnivå är att vara återhållsam med utskrifter. Viss information finns. Styrelsen/förvaltningen ansvarar för sidans utformning och främst tekniska förvaltningen om informationen. Se ovan kring mål avseende energiförbrukning. Sker i det gemensamma arbetet med Inköp Gävleborg. Ekonomi Tydligare kontrollsystem och styrning så att verksamhetsförändringar inte får en oönskad negativ påföljd för andra nämnder och verksamheter. Förbättrad köptrohet till kommunens ramavtal jämfört med Information på hemsidan om den kommunala ekonomin samt en tydlig ekonomisk redovisning om verksamheterna. Förbättringsområdet har fått stått tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Här har vi dock en rätt god bild av förhållandet då vi håller varandra informerade i olika ledningssammanhang. Uppföljning har uppvisat att vi betydande omfattning använder oss av avtalade leverantörer. Enskilda produkter som inte finns inom ramavtalet med leverantören kan även det ingå. Förbättringsområdet har fått stått tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Noteras bör att måluppfyllelsen inte avser det ekonomiska utfallet. Verksamhet & Utveckling Under 2013 skall någon av kommunens verksamheter inleda en samverkan med en eller flera kommuner eller KFSH i syfte att effektivisera eller förbättra verksamhetens kvalitet och kompetens. Varje verksamhet skall genom omvärldsbevakning inom sitt område och studiebesök i andra kommuner hitta strategier och samverkansmöjligheter som kan leda till förbättrad kvalitet eller ökad effektivitet. Processen mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland fortgår. Andra intressanta samverkanområden utgörs av gemensam trainee, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. Följs huvudsakligen vi olika nätverk och information från bland annat SKL. 12 Kommunstyrelsen

14 Verksamheternas syfte och mål och revideras en gång om året. Sker via budget och verksamhetsplan och i sin vidare förlängning de handlingsplaner som upprättas inom avdelningarna på förvaltningen. Medarbetare Andelen heltidsfriska skall öka jämfört med Årlig redovisning och analys av sjukoch arbetsmiljöstatistik. 100 % av möjliga utvecklings- och lönesamtal ska genomföras årligen. Modeller för att uppmuntra och ta tillvara medarbetares synpunkter och goda idéer ska utarbetas. Politiska mål och verksamhets mål samt personalpolicyn ska vara känd och följas av varje verksamhet. Varje verksamhets personalgrupp ska vara delaktig vid framtagandet av handlingsplan. Varje verksamhet ska ha en plan som kontinuerligt utvärderas för att möta förändrade bemannings- och kompetensbehov. Andelen heltidsfriska är svår att bedöma efter endast fyra månader. Sker löpande vid samverkansgrupper och avdelningschefsmöten. Genomfört med det tillägget att en avdelning har genomfört 1/3 av samtalen under årets fyra första månader. Motivet är det stora antalet medarbetare. Modellen ännu inte utarbetad. Generellt tas det upp löpande. En avdelning har utvecklingspotential. Metodproblem föreligger med hänvisning till en avdelnings verksamhetsinnehåll. Detta mål är närmare grönt än rött. Planer finns i stor utsträckning men ekonomin avgör om dessa kan genomföras. 13 Kommunstyrelsen

15 Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning Ordförande: Patrik Eriksson (MP) Avdelningschef: Åsa Törngren Antal anställda: Åtta stycken en kommer i huvudsak att uppnås. Progonos på ekonomiska utfallet: Ett överskott på kr på lönekontot på grund av en vakant tjänst (miljöinspektör), som beräknas vara besatt till hösten. Samt ett underskott på kr avseende bostadsanpassningsbidrag. Sammantaget ett underskott på kr. Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggkontoret Bygg Bostadsanpassning Alkoholhandl Miljö och hälsa Totalt Underskott -70 Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnämndens uppdrag är huvudsakligen att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, miljö-, hälsoskydd och livsmedelsområdet. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan. I naturvårdsärenden av principiell karaktär, av ekonomisk vikt eller annars av stort allmänt intresse, företräder dock kommunstyrelsen kommunen. Nämnden har budgetansvaret inom kommunstyrelsens ansvarsområde enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Arbetet utförs av Kommunalförbundet Södra Hälsingland. bostadsanpassningsbidrag. Hösten 2013 kommer avdelningen för första gången på flera år att vara fullt bemannat. Måluppfyllelse Endast mål som eventuellt inte uppnås kommenteras nedan. Etablera ett En dörr in Forum för sökanden vid nyetablering, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och smidigt. Kommentar Osäkert om En dörr in Forum fullt ut kan etableras under året. Arbetet har påbörjats. Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen Kommentar På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS - regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. Framtid Ökat behov av tillsyn inom strandskyddsområdet. Ökad energieffektivisering vid till- och nybyggnad tack vare en utarbetad handlingsplan Miljö- och byggavdelningen utför på uppdrag av kommunstyrelsen arbetet med bostadsanpassningsbidrag. Viktiga händelser Miljö- och byggavdelningen arbetar sen första december 2012 i en ny organisation. Kontoret är nu en avdelning av den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämndens arbete och budget påverkas inte av omorganisationen. Prognos 2013 Ett överskott på lönekontot på grund av ej besatt tjänst, samt ett underskott på kontot för Fortsatt arbete med enskilda avlopp utifrån den handlingsplan som kommer att fastställas under Fortsatt arbete med avfallsfrågor inom avdelningens olika ämnesområden. Miljö- och byggavdelningen deltar fortsatt i arbetet med biosfärsansökan och att ta fram en ny översiktsplan. En uppdatering av äredehanteringssystemet miljö och byggreda till VISION kommer att genomföras under För nämndens resultat och kontorets arbetsmiljö är det mycket viktigt att avdelningen blir fullt bemannat. Miljö- och byggnämnden 14

16 Styrkort Miljö och byggnämnden 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Framgångsfaktorer Hållbart Ovanåker i framtiden. Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Plan för åtgärder av bristfälliga avlopp. Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid tilloch nybyggande. Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter Insikt. Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang under Folkhälsoväckan. Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska inte överstiga fyra veckor. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Etablera ett En dörr in -forum för sökande vid nyetableringar, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och samtidigt. Miljö- och byggnämnden 15

17 Inriktningsmål i olika perspektiv Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Framgångsfaktorer Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och byggkontorets miljöplaner. Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i kommunens hållbarhetsarbete. Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBSregionen. Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa förståelse. En sammanfattning av nämndens verksamhet och fokus ska publiceras minst en gång per år. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas syfte och mål. Miljö- och byggnämnden genomför minst ett studiebesök under Kompetenshöjning inom avfallsområdet med utgångspunkt från Naturvårdsverkets avfallsförordning. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. God arbetsmiljö. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål Långsiktig och strategisk personalplanering. Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser för minskad sårbarhet. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt Miljö- och byggnämnden 16

18 Måluppfyllelse Miljö- och byggnämnden 2013 Miljö- och byggnämnden har beslutat om ett antal mål inom fem perspektiv. Trafikljusen symboliserar nämndens sammanvägda måluppfyllelse. Medborgare/Kund Miljö Ekonomi Verksamhet & Medarbetare Utveckling Medborgare/Kund Plan för åtgärder av bristfälliga Målet kommer att uppnås. avlopp. Handlingsplan för ökad energieffektivisering vid till- och nybyggande. Deltaga i en undersökning som SKL utför som heter Insikt. Miljö- och byggnämnden deltar med ett arrangemang under Folkhälsoväckan Handläggningstiden för enkla bygglovsärenden ska inte överstiga fyra veckor. Etablera ett En dörr in -forum för sökande vid nyetableringar, där behovet av bygg, miljö, mark och näringslivsfrågor kan tas upp snabbt och samtidigt. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet bedöms komma att uppnås. Osäkert om En dörr in Forum fullt ut kan etableras under året. Arbetet har påbörjats. Miljö Uppdatera miljö- och byggnämndens och miljö- och byggkontorets miljöplaner. Miljö- och byggnämnden är en pådrivande kraft i kommunens hållbarhetsarbete. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Förvaltningen deltar i arbetet med biosfär, Förstudie fiskevårdsplan och leder arbetet med detaljerad landskapsanalys för Sässmanområdet. Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning 17

19 Ekonomi Ökad resurshushållning genom samverkan inom OBS-regionen. Styrkortsarbete, budget och verksamhetsplanering ska inledas tidigt och vara processinriktat för att skapa förståelse. En sammanfattning av nämndens verksamhet och fokus ska publiceras minst en gång per år. På grund av personalomsättningar/förändringar inom kontoren finns det risk för att arbetet inom OBS -regionen stannar av. Dock märks ett ökat samarbete på länsnivå. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Verksamhet & Utveckling Miljö- och byggnämnden genomför minst ett studiebesök under Kompetenshöjning inom avfallsområdet med utgångspunkt från Naturvårdsverkets avfallsförordning. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Medarbetare Personalen ska känna delaktighet och tydlighet med såväl arbetsmiljön som arbetsledningen. En fortsatt rättsäker förvaltningsorganisation. Redovisa hur vi kan samverka om specialkompetenser för minskad sårbarhet. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Målet kommer att uppnås. Miljö- och byggnämnden, tertialuppföljning 18

20 Tekniska nämnden Ordförande: Mikael Jonsson (M) Förvaltningschef: Patrik Uhras Antal anställda: 43 Det beräknade resultatet för driftbudgeten är ett underskott med kr. Den största avvikelsen i prognosen finns inom verksamheterna gata och park ( kr) och Färd- och riksfärdtjänst ( kr). På investeringssidan beräknas investeringarna att lämna ett överskott med drygt 1,5 miljoner kronor. Största orsaken till det är att investeringen Utebad Öjeparken inte kommer att genomföras under året. Målen för Tekniska nämnden är alla på väg att uppnås. Driftredovisning april 2013 (Kkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Nämnd + Kontor Kommunen har fungerande former för föreningsdrift finns vid de kommunala idrottsplatserna, ridanläggningen och skidanläggningen samt vid de mindre isbanorna och utomhusbadplatserna. Mark, exploatering och planering Gata, park, osa Fritid Kulturfastighete r IT Färd- och riksfärdtjänst Totalt Underskott -68 Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens infrastruktur. Skötseln omfattar 71 km gator, 22 km gång- och cykelvägar, 10 större broar, gräsklippning av m 2, slaghackning av m 2, parkskötsel med häckar och blommor, 20 allmänna lekplatser, belysningsstolpar, 100 ha skog och cirka 250 fastigheter. Tekniska förvaltningen ansvarar också för trafikhandläggning, fysisk planering, strategisk planering, mätnings- och kartverksamheten, mark och exploatering, kulturfastigheter, kollektivtrafik/färdtjänst, IT-system och service till administrationen, intern service (kopiering, telefoni mm) och OSA-verksamhet. Boende och besökare i vår kommun har möjlighet till en aktiv fritid genom ett variationsrikt utbud av fritids-, rekreations- och fritidsverksamheter/anläggningar. Viktiga händelser Från och med mars månad har Fritidsavdelningen ansvar för fritidsgårdsverksamheten i kommunen. Fortsatt uppskattat morgonsim på Celsiushallen och frukostsimning i Alfta simhall. Tekniska nämnden har beslutat att ta fram ett fritidspolitiskt program under Finansiering klar till förstudie (LONA-projekt) för att följa upp tidigare åtgärder i och omkring kommunens sjöar och vattendrag. Finansiering och upphandling är klar för byggande av Norra torget under Byggstart i maj. Besluten är nu fattade för att ansöka om att kommunen ska få bli Biosfär-kandidat. Den tidiga dialogfasen i kommunens Översiktsplanearbete har startat och kommer att pågå till september. Områdesbestämmelser för Viksjöfors ska arbetas fram. I det arbetet har kommunen haft tre byamöten för att dels informera om arbetet men även inhämta kunskap om bebyggelsen. Flera relativt stora investeringsprojekt har projekterats och upphandlats, bland annat Alfta sim- och sporthall och Alfta ishall. Mer aktiv samordning har organiserats med både Trafikverket och X-trafik. Det är viktigt i samhällsbyggandet att konstruktiv samordning finns mellan viktiga aktörer i samhället. En ny telefonoperatör är upphandlad. Tekniska nämnden 19

21 Prognos 2013 Det beräknade resultatet för driftbudgeten är ett underskott med kr. Den största beräknade avvikelsen finns inom gata och park ( kr). Där står höga kostnader inom underhåll av gatubelysning och vinterväghållning för den största delen. Investeringen i Alfta sim- och sporthall innebär en säsongsförkortning med 3 månader och ett beräknat inkomstbortfall på kr. Mark, exploatering och planeringsverksamheten beräknas ge ett överskott med kr där överskott från försäljning av Kvarnen är orsaken. Även färdtjänst och riksfärdtjänst beräknas ge ett överskott med kr. På investeringssidan så genomförs alla investeringar under året förutom Utebad Öjeparken. Orsaken är att utredning av ett dagvattenutlopp uppströms det planerade badet måste utföras först och det sker i samverkan med Trafikverket. I och med detta ger investeringarna ett beräknat överskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Under 2013 genomförs två stora investeringar, Alfta sim- och sporthall samt Alfta ishall. Då arbetena innebär åtgärder i befintliga byggnader finns risk för högre kostnader än planerat. Måluppfyllelse Alla effektmålen i styrkortet är på väg att uppnås. Framtid Det är viktigt för kommunen med ett fortsatt gott samarbete med föreningar omkring badplatser, isbanor samt kommunens stora idrottsanläggningar. Det säkerställer ett brett utbud av fritids- och idrottsaktiviteter i kommunen. Kommunen behöver långsiktigt mer industrimark runt Edsbyn. När det gäller Alfta kan behovet och efterfrågan i dagsläget mötas. Det här kommer att beaktas i det pågående ÖP-arbetet. En samverkan kring telefonväxel-tekniken bland kommunerna i Hälsingland diskuteras och kan bli verklighet inom en snar framtid. Tekniska nämnden som viktig aktör i samhällsbyggandet kommer i framtida planering att mer fokusera/planera för bättre förutsättningar att cykla och använda kollektivtrafik. Trafikfrågor runt våra skolor har aktualiserats. Förvaltningen kommer att samarbeta med skolan kring resvaneundersökningar och ta fram förslag till åtgärder för att öka förutsättningar för att kunna cykla och gå till skolan istället för att åka bil. Planeringsavdelningens stora arbete med kommunens nya Översiktsplan kommer att pågå till Tekniska nämnden 20

22 VA-verksamheten Ordförande: Mikael Jonsson (M) Förvaltningschef: Patrik Uhras Antal anställda: Personal överförd till HelsingeVatten AB från och med VA-verksamheten har en snäv budget att röra sig med men hittills har 2013 fallit ut väl mot budget och inga oförutsedda händelser med större kostnadsutfall har inträffat. Inför tertialuppföljningen har driftredovisningen omarbetats för att bättre ge en bild av hur varje verksamhet bär sina kostnader. Intäkt och kostnader har fördelats på dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten. Inför VA-taxan 2014 kommer en utredning göras för att justera förhållandet mellan de olika taxeavgifterna och utreda en eventuell höjning av taxan. Driftredovisning april 2013 (Kkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Dricksvatten Spillvatten rening Dagvatten Totalt Verksamhetsbeskrivning Helsinge Vattens uppdrag är att ansvara för distribution och rening av vatten och avlopp, samt drift, skötsel och underhåll av va-anläggningar. Viktiga händelser Under februari genomfördes en strumpinfodring av cirka 220 meter avloppsledning i Homna med avsikt att minska inläckaget av ovidkommande vatten. Det går ännu inte att få fram någon statistik på hur stor minskningen har blivit, men det har givit effekt. Just nu är ett stort antal investeringsprojekt på gång. Storsveden ska kopplas ihop med Raskes vattenverk och verket från Storsveden ska flyttas till Öjung. Renovering pågår också av Alfta och Edsbyns reningsverk. På ledningsnätet sker samordning med tekniska kontoret när det gäller investeringsplaner Under vårvintern har det varit ett antal läckor i kommunen, bland annat på huvudledningen från Raskes vattenverk. Avloppsstopp och läckor redovisas endast årsvis, varför statistik för början av 2013 inte finns framtagen. Prognos 2013 Prognosen för VA-verksamheten 2013 i Ovanåker är oförändrat mot budget, det vill säga ett nollresultat. Som tidigare budgeterat har kostnaderna för slamhanteringen minskat. Under perioden januari-april har detta inneburet en besparing på 50 tkr. Måluppfyllelse Kvalitetsmålet gällande dricksvatten är att det alltid ska vara av godkänd kvalitet vid alla analystillfällen. Samtliga dricksvattenprover som analyserats i Ovanåkers kommun under januari -april 2013 uppfyller kravet tjänligt. Något enstaka prov av dessa har klassats som Tjänligt med anmärkning. VA-saneringsplanen har en framförhållning på mer än tre år och uppfyller målet. VA-intäkterna täcker fullt ut kostnaderna. Andelen debiterbart vatten och andelen ovidkommande vatten mäts vid helår. Framtid Tillsammans med Ovanåkers kommun ska Helsinge Vatten utreda möjligheterna att på sikt koppla samman dricksvattensystemet i Alfta med huvudledningen från Edsbyn som idag går ända till Viksjöfors. Inom Ledningsnät Ovanåker har en pensionsavgång från förra året ersatts med en säsongsanställning för maj-okt Om saneringsbehovet av ledningarna ska kunna mötas behöver detta bli minst en årsanställning. I årets budget finns tyvärr inte utrymme för detta. Under 2012 sanerades cirka 0,3 % av ledningsnätet i Ovanåkers kommun. Svenskt Vatten rekommenderar att saneringstakten ska ligga upp mot 1,0 %. VA-verksamheten 21

23 Styrkort Tekniska nämnden 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas mål och syfte. Dialog med brukare/medborgare om behov och utformning i två investeringsprojekt Vi vill veta vad du tycker innan vi sätter spaden i jorden. Ökad användning av cykel i kommunen. Fokus på barn och ungdomar. Två nämndssammanträden ska genomföras hos föreningar i kommunen. Dokumentera företagens behov av förbättrad infrastruktur till och från arbetsplatsområden och arbeta in det i en långsiktig investeringsplan i samråd med Trafikverket. Öka medvetenheten hos verksamheter/föreningar/brukare att med vårt beteende kan vi minska energianvändningen. Ökad kunskap hos beslutsfattare om energi- och miljöstatus på kommunens anläggningar. Ökad återvinning av materiella resurser i samband med underhåll och investeringar inom tekniska nämndens område jämfört med Ny asfaltbeläggning ska läggas på 4 % av de kommunala gatorna. Ökad markreserv för näringslivsetablering jämfört med Ökat informationsflöde via flera medier till medborgarna om tekniska nämndens verksamheter, både gällande ekonomi och tjänsteleveranser. Verksamhetsbidraget inom fritidsområdet ska vara av minst samma storlek 2013 jämfört med Ökad marknadsföring mot medborgarna. Ökad aktiv omvärldsbevakning inom tekniska nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen ska arbeta fram handlingsplaner med tydliga åtgärder för att uppnå effektmålen. Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitetsoch utvecklingsarbete. God arbetsmiljö. Tydliga politiska mål och verksamhetsmål. Långsiktig och strategisk personalplanering. 95 % av personalen ska känna delaktighet, känna sig nöjda med arbetsmiljön samt arbetsledning. 95 % av personalen ska känna till målen för sin verksamhet. 100 % av personalen ska ha en kompetensutvecklingsplan. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 22

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd.

Besökare på kommunens hemsida skall öka. kulturavd. Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela

Läs mer

Delårsrapport 2013 Januari Augusti

Delårsrapport 2013 Januari Augusti Delårsrapport 2013 Januari Augusti Innehållsförteckning Ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 4 Noter resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter balansräkning 7 Kassaflödesanalys 11 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

L hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2014-04-28 1 (66) Kommunfullmäktige

L hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 2014-04-28 1 (66) Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (66) Plats och tid Celsiusskolans Aula, Edsbyn, måndagen den 28 april, kl. 18.30 22.30. Ajournering mellan 19.35 19.55. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-14 1 (17) Öppet sammanträde Teknisk nämnd 2014-05-14 1 (17) Plats och tid Komunkontoret samanträdesrum A, onsdag 14 maj 2014, klockan 09:00 10:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mikael Jonsson, (M) Lena Voxberg, (S) Ingemar Ehn, (FP)

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden Tekniska nämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 72, 2011-05-02, 30 2013-03-04, 87, 2014-06-16 träder i kraft 2015-01-01, 29, 2014-12-01, 11,

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2014-2016. Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Folkpartiet

MÅL OCH BUDGET 2014-2016. Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Folkpartiet MÅL OCH BUDGET 2014-2016 Socialdemokraterna Moderaterna Miljöpartiet Folkpartiet Innehållsförteckning Politiskt förord 1 Om budgeten och Kommunfakta 4 Inledning 6 Resultatbudget 2014-2016 10 Poster i den

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 9 september 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är att

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april

Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-05-23 KS 2014/0248 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets ekonomirapporter 2014 per april Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp

Delårsbokslut och prognos 2-2015. Vatten och Avlopp Delårsbokslut och prognos 2-2015 Vatten och Avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.3 Mål... 4 1.4 Prognos med ekonomiskt

Läs mer