Ung Arena Projektverksamheten Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12"

Transkript

1 Ung Arena Projektverksamheten Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald

2 sdgsdgsgg

3 Förord Inledning och disposition Projektets omvärld, bakgrund, uppbyggnad... 8 Samordning av resurser och stöd Förståelsegrund, metoder och analysram i det utforskande arbetet Synsätt och angreppssätt för lärande organisering i praktiken Huvudfrågor, metoder och material i organiseringsstudierna Metoder och material Hur målgruppen nås och vilka behov Ung Arena möter KIA som utgångspunkt för att nå ungdomarna Ungdomarnas behov och förändringar i mötet med Ung Arenas personal Ung Arenas arbetsmodell en nulägesbeskrivning Personalens utveckling av angreppssätt i arbetet med ungdomarna Ung Arena-modellen utvecklas under hand för och med ungdomarna När ungdomen kan delta med inflytande nås de viktigaste resultaten Huvudprocessen, framåtriktad och lösningsfokuserad Återkoppling och samarbete med coachernas hemorganisation Olikhet är en tillgång i främjandet av lärande och problemlösning Aktörerna i nätverket kring ungdomarna och Ung Arena Bristande stöd till ungdomar i utsatta situationer Kunskap och förändrad praxis genom processen i Ung Arena Återanvändning av kunskap Önskemål och förslag till förbättringar En arena för framtiden? Analys och reflektion Resultat i relation till projektmålen Möjliggörande faktorer för framtidens arena Utmaningar kvarstår Källor Webblänkar Bilaga 1: Huvudpunkter i matris för personalens självreflektion och analys - uppgifter, medverkande och verktyg i arbetsprocessen. Bilaga 2: Ung Arena personalens egen bild av processen i arbetet med ungdomarna.

4 Förord Utvärderingsuppgiften har varit en integrerad del i projektverksamheten. Undan för undan har vi följt med de medverkande i projektet och förståelse- och kunskapsbaserat studerat organiseringen av verksamheten. Samtidigt har vi konstruktivt kritiskt tränat varandra i att systematiskt utforska om medverkande projektaktörer själva bidrar till sådana förändringar/förbättringar i levnadsvillkor och verksamhetsutveckling som möjliggör unga människors medverkan i samhället. Lärandet utgör en röd tråd i våra organiseringsstudier i utvärderingen av projektverksamhetens processer och resultat. Lärandet definierar vi i bred betydelse: att leda till en varaktig kapacitetsförändring som gör att det samhälleliga åtagandet, uppgiften i den offentliga organisationen, kan utföras bättre för den prioriterade gruppen ungdomar i Ung Arena. Det är ett individuellt och socialt lärande i organiseringen av Ung Arena som tar sin utgångspunkt i aktuella förhållanden, existentiella och konkreta situationer som belyser och reflekterar ungdomsgruppers behov och personalens angreppssätt för att möta behoven inom projektets ramar. Det är inte på förhand upptrampade stigar vi mötts. De hälsosamma kunskapsbärande relationerna har skapats i ömsesidigt respektfullt utbyte. I samspel med och för varandra har vi hjälpts åt att fokusera på det som är viktigare än annat. Med gemensamt ansvar har vi strävat efter att anpassa och avgränsa arbetet så att verksamhetens organisering möter ungdomarnas behov. Det övergripande syftet är att synligöra synsätt och medel som kan möjliggöra att alla ungdomar kan medverka i lokal och regional utveckling i samhället. Sådana medel har Ung Arena utvecklat och börja använda under projekttiden i den lokala praktiken. En del av vad medverkande i Ung Arenaprojektet åstadkommit beskrivs i förhållande till projektverksamhetens syfte och mål i denna slutrapport. Vi tackar för att vi har fått vara med er i en del av det arbetet. Tack till coacherna, projektledningen, styrgruppsrepresentanter, ungdomar, viktiga samarbetspartners i och utanför den kommunala förvaltningen, Regionförbundet samt ansvariga förtroendevalda i den politiska organisationen i Jönköpings kommun som vi mött i detta uppdrag under I skrivande stund avslutas projektverksamheten Ung Arena och vi sätter punkt för dess slutrapport. Nu, 2014 är ett nytt skede, nu implementeras Ung Arena verksamheten i Jönköpings kommun. Det förutsätter ett fortsatt samarbete mellan alla er, lokalt och regionalt medverkande. Er samverkan möjliggör de önskvärda förändringar för ungdomar i målgruppen och samhället som vi översiktligt presenterar här i projektverksamhetens slutrapport. Vi utvärderare har fått förmånen att följa ert unika utvecklingsarbete för en utsatt ungdomsgrupps sociala situation. Denna ungdomsgrupps behov har prioriterats med politiskt ansvar. Genom projektverksamheten och välfärdstjänsters samverkan, kan nu ungdomsgruppens och samhällets behov mötas bättre än tidigare. Vi önskar er arbetsglädje och uthållighet i fortsatta förbättringar av angreppssätt och kommunikation för och med ungdomarna, inte enbart i Jönköping utan också i övriga kommuner i regionen! Februari 2014 Ann Britt Karlsson Monica Johansson

5 Inledning och disposition Denna slutrapport i projekt Ung Arena belyser översiktligt en del viktiga utgångspunkter, angreppssätt, hittillsvarande effekter och resultat i projektverksamheten. Projektaktörernas samverkan har hittills bidragit till ökad förståelse och kapacitet att uthålligt hjälpas åt för en adekvat organisering för och med ungdomar som verksamheten är till för. För mer information om hela processen, eller specifika frågor, hänvisas till delrapporten från det första projektåret. Mer konkret information finns också hos Ung Arenas ledning och personal. Denna rapport skrivs främst för coacher och projektledare, styrgruppen och dess hemorganisationer samt andra aktörer som tillhör nätverket kring Ung Arena och dess ungdomar. Rapportmaterialet är avsett att användas som ett kom ihåg vid ställningstaganden och vidareutveckling i fortsatt implementeringsarbete i Jönköping. Dessutom vill vi, genom rapporten sprida vunna erfarenheter och kunskaper för fortsatt hälsosamt lärande och ansvar i styrning och verksamhetsutveckling, lokalt och regionalt. Många medverkande har tillsammans åstadkommit förändringar i förhållande till projektverksamhetens syfte och mål. I denna slutrapport ges en översikt av vad för slags förändringar och hur dessa genomförts. Ung Arena är ett samverkansprojekt som startade den 1 augusti 2011 och avslutades den 31 december Projektet har drivits av Arbetsmarknadsavdelningen, Socialförvaltningen, Fritidsförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen som gemensamt sökt och beviljats projektmedel av Jönköpings kommun och Regionförbundet Jönköping. Syftet med Ung Arena är att förebygga att unga i åldern år i Jönköpings kommun som inte börjat eller fullföljt gymnasieskolan och inte är direkt anställningsbara hamnar i utanförskap. Ung Arenas personalgrupp består av en projektledare med bakgrund från arbetsmarknadsenheten och tre ungdomscoacher; en socionom, en gymnasielärare och en fritidsledare som under projekttiden fortsatt att vara anställda i sina respektive medverkande förvaltningar. Nya angreppssätt och individuella, kartläggande samtal med ungdomarna i målgruppen utgör grund för utveckling av metoder och riktade insatser som samlat antas kunna möta de ungas behov bättre än tidigare. Projektverksamheten i Ung Arena ger möjligheter att samordnat styra, leda och organisera resurser för de ungas behov. Ung Arena tar sig an en nationellt, regionalt och lokalt känd samhällsproblematik. Ungdomsgruppen är prioriterad i Jönköpings kommun, men något likande samordnat grepp för att kunna möta problemet lösningsinriktat har inte gjorts tidigare i Jönköping. Då projektet startar finns inga på förhand givna operativa eller systematiska arbetssätt eller metoder som kan användas för att på ett bättre sätt nå eller arbeta med projektets målgrupp. Därför ingår som en aktivitet i projektet att använda ett praktikernära forskningsmässigt stöd. Stödet förväntas belysa arbetet under hand och bidra med angreppssätt och metoder för personalens ökade förståelse och kunskap om ungdomarnas behov. Forskningen förväntas också belysa personalens samarbete i organiseringen av tjänster som kan möta behoven hos ungdomsgrupperna, och därmed medverka till förändring/förbättring av verksamheterna. 4

6 Det är i dessa lokala förutsättningar och situationer som medverkande i beslutsprocesser och projektverksamheter möts. När det går väl gör de varandra klokare och bygger kunskapsbärande relationer mellan målgruppen och projektaktörerna. Detta förutsätter kommunikation med målgruppen, så att ungdomarna kan erbjudas tjänster som är adekvata i relation till deras behov. Förutsättningar måste dessutom finnas för samverkan mellan Ung Arenas personal och andra professionella praktiker i (kommunala, statliga, ideella, privata och andra) organisationer som kan hjälpa ungdomarna att förändra/förbättra sin livssituation, särskilt vad gäller hälsa, fritid, utbildning, och praktik/arbete. Ung Arenas fem övergripande mål, uttrycks i projektbeskrivningen. 1 Nedan framgår målen, sett från olika systemnivåer. Detta belyser samtidigt sådana aspekter och dimensioner som varit vägledande i organiseringen och den lärande utvärderingen i projektverksamheten. Mål 1 och 2 berör främst önskvärda förändringar/resultat som förväntas för individer i verksamhetens målgrupp. Detta är det primära perspektivet för verksamheten, det reser frågor om vad som förhindrar och försvårar för individer/målgrupp och ungdomarnas behov av stöd för att kunna komma vidare och medverka i samhället. Målen uttrycker förväntade resultat för individer i målgruppen (behovsgrupper/målgruppsnivå): 1. underlätta för ungdomar att hitta sin väg mot utbildning och arbete 2. stimulera ungdomars friskvårdsaktiviteter Mål 3 och 4 uttrycker förväntade resultat med projektverksamheten och som samtidigt utgör medel, verktyg, för att realisera övriga mål. I organiseringen av projektverksamheten förväntas att verktyg och samarbete med andra viktiga aktörer och verksamheter utvecklas, som innebär önskvärda förändringar/resultat för ungdomarna i samhället (verksamhets-/organisationsnivån): 3. bidra med verktyg för utveckling av ungdomars drivkrafter 4. utveckla samverkan med olika aktörer Mål 5 berör projektverksamheten som helhet. I samhällsekonomiska studier som gjorts, bl.a. i Jönköpings län, visar det sig, att investeringarna i Ung Arena kan ge minskade samhällsekonomiska kostnader redan under projekttiden, samt ytterligare på längre sikt (samhällsnivån). 5. investeringar som görs förväntas minska de samhällsekonomiska kostnaderna Projektet förväntas som helhet också gynna den regionala tillväxten. 2 Arbetsmarknadsavdelningen (AMA), vid Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har samordnat projektet och gav praktikernära forskare/ utvärderare uppdraget att under hand utvärdera projektverksamheten i Ung Arena. I uppdraget uttrycker projektansvariga och ledning tydligt den lärande utvärderingens huvudfråga: För vem/vilka och vad organiseras verksamheten? Det handlar om att utforska huruvida det som sker i praktiken är förenligt med verksamhetens syfte 1 Projektbeskrivning i ansökan om medel Regionförbundet, Mål sidan 2f. 2 Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län. Regionförbundet

7 och mål samt i lärande syfte utvärdera organiseringen så att den kunskapen kommer verksamheten tillgodo i tid, för att kunna användas av verksamhetens personal. 3 Nu avslutas Ung Arenaprojektets verksamhet , därmed också den lärande utvärdering som i kapacitets- och verksamhetsutvecklande syfte utgjort en del i projektarbetet. Den lärande organiseringen återspeglas i rapportens disposition I lärande syfte har deltagare - personalgrupp, styrgrupp, ungdomar och andra nyckelpersoner - i projektverksamhetens förberedelse, styrning, ledning och utförande varit aktiva medforskare i Ung Arenas nydanande projektarbete. Det lärande syftet i Ung Arena handlar om att under projektverksamheten tillvarata och stärka varandras kapacitet att i handling organisera verksamheten så att utanförskap förhindras. Projektaktörer som kunnat medverka i detta syfte har involverats i informationsinsamling, belysning och värdering av sådana fenomen, förändringar, effekter och resultat som det varit angeläget att få gemensam ökad förståelse och kunskap om i organiseringen av projektverksamheten. I återkommande, reflekterande samtal och möten för återföring av projektresultat har vi fört en öppen ömsesidigt lärande dialog. Den lärande dialogen har förts sett ur ett medborgarperspektiv på samhällsinsatsernas olika innehållsliga aspekter kopplat till uppgifter i verksamhetens organisering. I den samlade analysen av teman som framträtt i studier i organiseringen har medverkande under hand, konstruktivt kritiskt, i relation till de villkor som finns för deras respektive ansvars- och verksamhetsområden, gjort sig klokare med varandra. Tillsammans har de axlat det gemensamma ansvaret för ungdomarna på lokal politisk nivå. De har hjälpts åt för att, var och en och gemensamt återanvända projektresultat i processen samt sprida kunskaper och frågor tillbaka i sina hemmaorganisationer. På så sätt har medverkande i och omkring projektverksamheten underhand bidragit på olika sätt för att nå önskvärda effekter i arbetet för och med ungdomar som avbrutit eller inte påbörjat gymnasiestudier i Jönköping Gemensamt har vi systematiskt utforskat den övergripande utvärderingsfrågan; om, och i så fall hur politiskt ansvariga och professionella i de offentliga organisationer och myndigheter som ansvarar för Ung Arena, själva kan medverka för de förändringar (resultat) som projekt Ung Arena syftar till? Vilka är det som medverkar i organiseringsprocesser som samverkar när ungdomar i projektets prioriterade behovsgrupp, upplever bättre hälsa, fritid, utbildnings- och/eller anställningsmöjligheter? Vilka saknas för att alla ungdomars lika rätt till stöd i utsatta livssituationer i samhället, i Jönköpings kommun, skall kunna tillgodoses? Huvudfrågan för utvärderingen bryts ner i frågor som utforskas av medverkande undan för undan i projektverksamhetens organisering i arbetet, genomgående gentemot ungdomarnas behov och kapaciteter samt verksamhetspersonalens behov och kapacitet för att kunna möta och tillvarata dem. Allteftersom frågorna som utforskats belyses i rapporten kan läsaren vara med och värdera om, och i så fall hur projektverksamheten utförts och realiserat målen för Ung Arenaprojektet. 3 Avtal och tillhörande bilagor med design, aktiviteter och indikativbudget för Utvärdering som forsknings- och utvecklingsprocess i Ung Arena. 6

8 Rapportens disposition korrelerar med de fem ovan nämnda projektmålen i projektbeskrivningen. Därmed presenterar vi översiktligt, undan för undan i kapiteltexterna, projektverksamhetens organisering och resultat. Kapitel 1 beskriver översiktligt de samhällsproblem Ung Arenas projektverksamhet tar sig an, dess omvärld och sammanhang. Kapitel 2 redogör för vår förståelsegrund, utvärderarnas samhällsvetenskapliga metodologiska ansatser i den lärande utvärderingen och organiseringsstudierna med projektverksamhetens aktörer. Kapitel 3 beskriver hur ungdomarna nås, innehåller statistiska uppgifter om ungdomar som nåtts, respektive ungdomar som avslutat Ung Arena under projekttiden. Här tas avstamp i vikten av att Ung Arenas personal, ur berörda medborgares perspektiv, förstår behoven som verksamheten ska kunna möta. Här beskrivs på aggregerad verksamhetsnivå, vilka behov Ung Arenas personalgrupp möter och hur ungdomsgruppen upplever mötet med personalgruppen och resan genom Ung Arena. Kapitel 4 belyser hur personalen tar sig an verksamheten, synsätt, angreppssätt och verktyg som hittills utvecklats i Ung Arenas arbetsprocesser och huvudprocessen för att kunna möta ungdomarnas behov, tillvarata ungdomarnas kapacitet och nå målen med verksamheten. Kapitel 5 synliggör samverkansresultat. En förutsättning för att lyckas i arbetet för ungdomarna är att samverkan sker med andra viktiga aktörer, för att med samverkande tjänster möta ungdomarnas behov. Här beskrivs samarbetet med Ung Arenas viktigaste medaktörer, deras erfarenheter i samarbetet med Ung Arena och angelägna förbättringsförslag i det fortsatta arbetet. Kapitel 6 innehåller en sammanfattande reflektion, resultat och ytterligare rekommendationer för fortsatt förbättring för ungdomars ökade medverkan i samhället. Avslutningsvis återkommer vi till de förutsättningar som finns för organisering av lösningar i samhället. Vi ger exempel på resultat i projektverksamheten, som bör tillvaratas i den fortsatt implementering och lärdomar som bör spridas. Vi signalerar vad som fungerar och bör bibehållas/förvaltas och ger även förslag på hur organiseringen kan förbättras för behovsgrupperna i framtidens arena för att möjliggöra ungdomars medverkan i samhället. Källor: Källförteckningen innehåller dels referenser som finns rapporttexten, dels ett urval av källor som vi refererat till i utvärderingsarbetet med personalen, som stöd i designen av den lärande utvärderingen samt rapporter som skrivits i Ung Arenaarbetet. Nedan inleder vi med en beskrivning om projekets bakgrund, uppbyggnad och omvärld. 7

9 1. Projektets omvärld, bakgrund, uppbyggnad I en förstudie, inom utvecklingssamarbete i regionförbundets regi år 2010, framkom att ca 400 ungdomar i Jönköpings län inte fullföljer sina gymnasiestudier. De omfattas därmed av det kommunala informationsansvaret (KIA). Ansvaret innebär att hemkommunen löpande skall hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder (Skollag (2010:800) 29 kap. 9 paragrafen). Värt att notera i detta sammanhang är att cirka 30 % av eleverna vid svenska gymnasieskolor inte klarar sin utbildning under tre år, och att de antingen avbryter sin utbildning, eller går ut med ofullständiga gymnasiebetyg. 4 Frågan gör sig ständigt påmind i samhällsdebatten. Flera projekt och initiativ drivs runtom i landet i syfte att med tidiga, relevanta insatser upptäcka och komma tillrätta med problemet. Då krävs inte endast individuella insatser i skolverksamheter utan också att broar byggs mellan offentliga obligatoriska och frivilliga insatser, föreningsliv och näringsliv som, om de samverkar, kan förbättra ungas levnadsvillkor och förutsättningar för lärande, hälsa och fritid. De utmaningar som är kopplade till den växande grupp unga som varken arbetar eller studerar har uppmärksammats också i den statliga utredningen SOU 2013:74. Utredarna berör, i sin problemformulering, i allt väsentligt, utmaningar som identifierats av Ung Arenas idégivare och som sedan speglats i följeforskningen Ur SOU 2013:74: Under senare decennier har ungdomars situation på arbetsmarknaden förändrats. Ungdomars etableringsålder har ökat, arbetslösheten är högre och arbetsmarknaden är mer instabil. Det är inte ovanligt att ungas anställningar är kortvariga och tillfälliga. Kraven på utbildning har ökat. Unga har därmed svårare att ta sig in på arbetsmarknaden i dag. Unga som varken arbetar eller studerar är en grupp som har särskilt stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. År 2012 var cirka åtta procent av de unga i åldern år i en sådan situation. Det behövs ett starkt och stabilt stöd för att underlätta för dessa unga på deras väg tillbaka till utbildning eller för att kunna ta steget in på arbetsmarknaden. För många kan det vara en lång och krokig väg tillbaka till utbildning eller för att få fotfäste på arbetsmarknaden. De ungdomar som har en gymnasieutbildning klarar sig relativt bra på arbetsmarknaden. De som avbryter eller aldrig påbörjar en gymnasieutbildning har däremot stora svårigheter. Även andra faktorer, t.ex. den unges socioekonomiska förutsättningar, påverkar risken att varken arbeta eller studera. Att ha befunnit sig i en sådan situation kan också medföra långsiktiga konsekvenser för möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. 6 Skolgången under gymnasieåren är av stor betydelse för ungdomarnas framtid. Utvecklingen på arbetsmarknaden har lett till att individer med enbart grundskoleutbildning har en allt mindre chans till inträde i yrkeslivet, eftersom gymnasiekompetens är det lägsta kravet för att personer skall komma ifråga vid anställningar. Det är också värt att notera att forskning visar att individer med enbart grundskolekompetens har lägre förvärvsgrad. Samma grupp uppbär dessutom arbetslöshetsersättning i högre grad än de som fullföljt gymnasieskolan. I nämnda rapport 4 Se t.ex. senast besökt Årsrapport Ung Arena , Karlsson Ann Britt, Johansson Monica, Byvald Bettan 6 Sammanfattning ur SOU 2013:74, Utbildningsdep. senast besökt

10 framhålls också det positiva samband som kan skönjas mellan högre utbildning och bättre fysisk hälsa samt psykiskt välbefinnande. 7 Ung Arenaverksamheten har sitt ursprung i att de kommunala förvaltningarna länge arbetat för att förstärka insatserna som kan motverka ungdomars utanförskap och ohälsa. Med erfarenheter från i projektet Navigator Jönköpings kommun, Arenan i Västerås kommun och andra framgångsrika projekt bildades Navigatornätverket. 8 Med ovan nämnda förstudie 2010 i Jönköpings län, i vilken ungas utanförskap inventerades ökade insikten om behovet av riktade aktiviteter som kan öka ungdomars anställningsbarhet i Jönköpings kommun. Ung Arenas verksamhet avser inte att utgöra ett alternativ till gymnasieutbildningen. Inte heller är den en konkurrerande verksamhet. Ung Arena möter, som vi belyser ytterligare i följande kapitel, ungdomar som hamnat mellan stolarna, som av en eller annan anledning aldrig påbörjat eller fullföljt gymnasiet, alternativt avslutat gymnasiet med ofullständiga betyg (ett s.k. Samlat Betygsdokument). 9 En av Ung Arenas coacher uttrycker Ung Arenas roll på följande sätt: Vi ska inte stiga in i skolans värld. Skolan ska jobba med de grupper som fortfarande är där. Vi ska... fortsätta att finnas till för ungdomarna när de en gång trätt ut ur skolan. Samordning av resurser och stöd När det kommunala informationsansvaret (KIA) tas på ett för ungdomarna ändamålsenligt sätt visar också flera tidigare studier, finansierade bl.a. av Regionförbundet Jönköping (Nilsson, I. 2009) 10 att detta bidrar dels till ett bättre liv och välfärdsvinster för de enskilda ungdomarna, dels till samhällsekonomiska vinster. Det är helt avgörande för dessa ungdomar och samhället, att offentliga myndigheter och organisationer tar sitt ansvar för att mer effektivt och samordnat organisera ändamålsenlig verksamhet för den unge som har rätt till insatser för att kunna fullfölja studier i grundskola och gymnasieskola. Det handlar därmed också om att se sådana socioekonomiska skillnader i samhället som leder till ökad segregation och ungas utanförskap i samhället samt att kunskapsbaserat och samordnat organisera sådana åtgärder som kan förebygga att unga inte avbryter sin skolgång innan de fullföljt gymnasiet och hamnar i utanförskap. Förberedelsen av Ung Arena bygger därmed på antagandet att det traditionellt utförda kommunala informationsansvaret inte är ändamålsenligt för de s.k. avhopparna i Ung Arenas målgrupp samt på samarbetsparternas handlingsinriktade ansvarstagande i praktiken för att öka 7 Sveriges Kommun och Landsting, Motverka studieavbrott Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning (2012, p. 37 ff.) 8 Det nationella nätverket Navigatorcentrum har sedan bedrivit verksamhet sedan 2008 med stöd av medel från Ungdomsstyrelsen i ett antal lokala Navigatorcentrum för arbetslösa ungdomar från 16 år och i vissa fall upp till 24 år. Syftet med Navigatorcentrum är att samla flera myndigheter under ett och samma tak och/eller fungera som en sluss vidare till för den enskilda individen adekvat instans. Se vidare t.ex. Senast besökt Senast besökt Ung Arenas verksamhet har också omfattat ungdomar som är under 20 år, som står utan sysselsättning och som inte har ett fullständigt avgångsbetyg från Gymnasieskolan. Rutinerna som omfattar gruppen som har samlat betygsdokument skiljer sig emellertid något från gängse tillvägagångssätt i UA. De finns exempelvis inte systematiskt inlagda i några listor och följs därför inte heller upp med regelbundenhet. Här har ansvaret istället lagts på enskilda studie- och yrkesvägledare på respektive gymnasieskola. De kan, om de bedömer att eleven har behov av vägledning och stöd, hänvisa ungdomen till den centrala studieoch yrkesvägledaren som i sin tur kan förmedla ungdomen till Ung Arena. (Internt dokument ang. rutiner KIA, Farahani ). 10 Nilsson, I Socioekonomisk investeringskalkyl kring ett projekt med en vidgad arbetsmarknad i Jönköpings Län, OFUS & Regionförbundet i Jönköpings Län. 9

11 kunskaperna om målgruppen och om vilket stöd som i praktiken kan hjälpa dem att återuppta studier eller börja arbeta. Den samhällsekonomiska aspekten i Ung Arena framgår i målbeskrivningen i projektansökan. Det faller dock inte inom ramen för vårt uppdrag att studera de samhällsekonomiska vinster som minskat utanförskap för ungdomar i Ung Arena kan bidra till. Dock vill vi att kunskap från andra studier som finns idag återanvänds, för förståelse av den socioekonomiska dimensionen i Ung Arenas arbete. Vi återanvänder därmed de kunskaper som tillförlitliga samhällsekonomiska studier ger. Exempel på sådana resultat framkommer i den studie Regionförbundet Jönköping tidigare tagit initiativ till, men också i flera andra studier (från bl. a Österåker, Sörmland, Statskontoret) som presenterats 2010 av Temagruppen Unga i Arbetslivet (2010) 11, Jönköpingsstudien (I Nilsson m fl. 2009) liksom senare års rapporter fån SKL och enskilda kommuners socioekonomiska bokslut (t.ex. Trelleborg 2011). Dessa studier visar i generella samhällsekonomiska och kommunalekonomiska termer att varje ungdom som står utanför arbetsmarknad och utbildning kostar generellt drygt ca kr per år. Av dessa finansierar kommunerna ca 25 % ( kr), främst i form av kostnader för försörjningsstöd. Temagruppen Unga i Arbetslivet publicerade under 2012 ytterligare en rapport, där projektdeltagare följts upp kontinuerligt under två år efter att ha lämnat projektverksamheten. Resultaten visar sammantaget att det från ett samhällsekonomiskt perspektiv förefaller mycket lönsamt att fokusera på att erbjuda adekvat stöd för unga vuxna som står utanför arbete och studier. 12 Arbetslösheten för unga ligger avsevärt högre än för befolkningen i stort och de senaste årens statistik från Ungdomsstyrelsen, SCB och Försäkringskassan upprepar vad Nilsson (2010) sammanfattningsvis också beskriver; (i) att unga är mer utsatta än befolkningen i stort, (ii) att situationen sett i ett längre tidsperspektiv har försämrats, (iii) att detta är en långsiktig trend och (iv) att detta är en strukturell och inte en konjunkturell eller tillfällig situation (ibid.). Tidigare studier visar också att det saknas systematisk kunskap om den aktuella behovsgruppens verkliga behov och bakgrund till utanförskap, men också om vad som händer med ungdomar som får särskilt stöd genom insatser och om vilka resultat som KIA insatser hittills lett till. 13 En brist är att det ofta inte funnits någon uppföljning på individnivå, vilket har försvårat bedömningen av effekten av olika insatser. Avsaknaden av sådan kunskap gör att många välmenande insatser inriktats på beteendet, symptomen i stället för att förstå och med kunskap finna kortsiktiga och långsiktiga 11 Nilsson, I & OFUS Unga som är utanför arbetsmarknaden. En socioekonomisk diskussion. Skrifter Temagruppen Unga i Arbetslivet 2010:3. Ungdomsstyrelsen Detta är ett ESF projekt där Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Communicare arbetat för att identifiera, sprida och utveckla metoder för att stödja ungas etablering i arbetslivet. I rapporten beskrivs betydelsen av att ha ett helhetsperspektiv på individen och därmed också på kostnader för huvudmän och kostnadsöverföringar mellan sektorer och huvudmän. Rapporten beskriver vad som är en kostnad och vad som är en investering när vi arbetar med att bryta ungas marginalisering på arbetsmarknaden. 12 Skrift från Temagruppen Unga i Arbetslivet 2012:7. Här har 11 projekt som drivs av samordningsförbund utvärderats med beräkningsmetoden NyttoSam (se fotnot 11). I rapporten presenteras de samhällsekonomiska beräkningarna för de elva projektens deltagare, 168 personer (18-30 år) två år efter projektslut. Projekten och verksamheterna som studerats drivs av samordningsförbund som kännetecknas av samverkan mellan socialförvaltning, kommunala arbetsmarknadsenheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstingen beskriver Ungdomsstyrelsen: "I nuläget finns det sällan kunskap på en övergripande kommunal nivå om vilka unga det är som deltar i verksamheterna när det gäller ålder, kön, om man är född i Sverige eller utomlands, socioekonomisk bakgrund och tidigare kontakt med myndigheter. Det är heller inte möjligt att ge någon helhetsbild över i vilken utsträckning insatserna lett till arbete, studier, praktik eller företagande (Ungdomsstyrelsen 2009:11). 10

12 lösningar som svar på bakomliggande orsaksförhållanden. Många av individerna som varken arbetar eller studerar finns i olika kommunala och statliga stödstrukturer, men när Ung Arena startade var den samlade bilden av vad de som är i åldersgruppen år gör, bristfällig. 14 Genom att Ung Arena och KIA i Jönköping samverkat för att söka upp, erbjuda stöd i Ung Arena och följa gruppen, har kunskapen om individerna utvecklats, och bilden av KIAungdomarna klarnat betydligt. Mörkertalen har minskat, tillförlitlig information rörande gruppens sysselsättning, storlek och sammansättning finns nu tillgänglig. Att arbetet med KIA förbättrats i Jönköping, och i många andra kommuner runtom i Sverige under tiden för Ung Arenas projektverksamhet, är av största betydelse av flera anledningar. I ett system där den samlade bilden är bristfällig visar sig att myndigheter och andra aktörer inte ser sammanhang mellan KIAungdomars samlade behov av stödåtgärder. Därmed koordineras inte vare sig målformuleringarna eller det praktiska arbetet. Detta leder således till att behoven i KIA:s målgrupper inte möts. Utebliven samverkan i utförandet av människonära tjänster för utsatta grupper i kommunen där de bor är ett känt angeläget samhällsproblem. Det yttrar sig som politisk, ekonomisk och social ojämlikhet mellan människor och bristande legitimitet för det demokratiska systemet. Sedan årtionden har aktörers bristande samverkan i organisering av tjänster för t.ex. arbetslösa ungdomar uppmärksammats och beskrivits i organiseringsstudier som undersöker hur politiska ledningsorgan tillgodogör sig kunskaper om befolkningens behov, hur dessa kunskaper bereds och implementeras. Studierna belyser utsatta gruppers behov, samt professionella aktörers arbetsprocesser och effekter sett ur berörda medborgares behovsperspektiv. I fler än 20 sådana studier inom Finsam, Socsam och nuvarande Samordningsförbunden visar sig sådana kvalitetsbrister i tjänsternas utförande att det inneburit mänskligt lidande och andra negativa konsekvenser för enskilda medborgare, uteblivet lärande mellan professionella samt ett ekonomiskt svinn för samhället, när hushållningen av gemensamma medel inte används effektivt och ändamålsenligt i offentligt finansierade verksamheter för medborgare i kommunerna. 15 Sådana uteblivna samspel i organiseringen för den aktuella gruppen ungdomar vill politiskt ansvariga nämnder och professionella i förvaltningsorganisationerna i Jönköpings kommun motverka. I Ung Arena samlas relevant kompetens på ett och samma ställe. Det är samhällsekonomisk försvarbart i flera avseenden genom att samordning sker; av professionellas praktiska arbete med ungdomarna, av tillgängliga resurser samt i organisering av möjliga kort- och långsiktiga lösningar. Med stöd i mål och angreppssätt för arbetet i Ung Arena; utifrån ungdomarnas behov, kan professionella aktörers lärande i mötet med ungdomar och varandra förbättra utförandet av tjänsterna för ungdomarna och sprida användbar information vidare i kunskapsutbyte med andra i kommunen och regionen. 14 Ungdomsstyrelsen sammanfattar att det inte är möjligt att ge någon helhetsbild av i vilken omfattning insatser lett till studier, praktik, arbete eller företagande (2009:11). Se även Ungdomsstyrelsen, Ung Idag, 2011:262. Även i en senare forskningsrapport från Umeå Universitet (2012) Ungas övergångar mellan skola och arbete. Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder framgår att det saknas i hög grad studier som tar fasta på hur lokala politiska insatser och institutionella förhållanden påverkar ungdomars möjligheter till sysselsättning och försörjning Olofsson, Jonas & Lundahl, Lisbeth & Lexelius, Anders & Rolfsman, Ewa & Östh, John, Umeå Universitet. Rapporten ingår i ett större longitudinellt forskningsprojekt ( ) som finansieras av Vetenskapsrådet: Osäkraövergångar. Unga utan fullständig gymnasieutbildning: vägarna och åtgärderna. 15 Se organiseringsstudier, s.k. För Vemgruppsstudier inom Socsam i Andersson, Ulla-Carin & Benny Hjern 2000;2001, och mer aktuellt exempel i Johanna Andersson & Ola Andersson, 2012, Samordningsförbundet Delta, samt Benny Hjern, 1992, 2000, Socialstyrelsen & Riksförsäkringsverket. Finsam en slutrapport, Finansiell samordning 1997:1. Statskontoret 2005:3, SOU 2007:10. 11

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4

en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 en granskningsrapport från riksrevisionen Återfall i brott hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? rir 2015:4 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE)

(SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) SLUTUTVÄRDERING AV PROJEKT SARA (SAMORDNAD ARBETSLIVSREHABILITERING TILL ARBETE) Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J Samhällsekonomiskt process- och metodstöd: Björn-Anders Larsson

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer