Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2012 vilken är grundad på de ekonomiska ramar kommunfullmäktige fastställde den 15 november Årsredovisningen har av förvaltningen utarbetats i två versioner, denna som är en mer utförlig årsredovisning med verksamhetsberättelse som utgör nämndens egen beskrivning av de viktigaste händelserna under det gångna året. Utifrån denna har förvaltningen gjort en kortfattad version, vilken är kultur- och föreningsnämndens redovisning till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse, Kultur- och föreningsnämnden. Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsförvaltningen föreslår Kultur- och föreningsnämnden att godkänna upprättad årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse. Hans Lundell Förvaltningschef Madelene Hedström Ekonom Expedieras till: Förvaltningschef Verksamhetschefer Kontaktekonom c:\temp\mhem94bmgj.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2

3 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN... 5 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSEN... 6 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDENS MÅL... 7 Medborgar-/brukarperspektiv... 7 Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv Utvecklingsperspektiv EKONOMI Driftredovisning (tkr) Uppföljning treårsbudget, perioden INVESTERINGAR NYCKELTAL KANSLI INFORMATION ARKIV Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete Kvalitetsåtaganden Tyck om Karlskoga Jämförelser med andra Internkontroll BIBLIOTEKET Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete FRITID OCH TURISM Sammanfattning... 25

4 Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete KULTURSKOLAN Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete... 36

5 FÖRORD Kultur- och föreningsnämnden fastställer två verksamhetsberättelser och en årsredovisning. Årsredovisningen och en kortfattad verksamhetsberättelse lämnas till kommunfullmäktige som en redovisning över verksamhet och ekonomi för det gångna året. Den föreliggande verksamhetsberättelsen för 2012 är nämndens egen och ska mera betraktas som en mer utförlig dokumentation över det gångna året än som en utvärdering av uppnådda mål. Verksamhetsberättelsen har många olika författare och ingen bearbetning har skett, varför det måhända spretar lite i texten. Trots det bör det vara värdefullt - både för oss själva och för dem som kommer efter oss att kunna ta del av all den mångfacetterade verksamhet som bedrivits och de många händelser som ägt rum under det gångna året. Karlskoga Siv Björck Kjellgren Ordförande Hans Lundell Förvaltningschef 4

6 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN Ordförande Ledamöter Ersättare: Förvaltningschef Siv Björck Kjellgren Lasse Sjöberg 1:e v ordf (S), Mattias Gustafsson 2:e v ordf (M) tom april, Pia Renman 2:e v ordf (M) från och med maj, Claes Rydén (S), Ejvind Karlsson (S), Jan Henriksson (V), Anna Danielsson (M), Elaine E Lindblom (FP), Kristina Borén (KD) Rune Karlsson (S), Malin Dahlsberg (S), Van The Nguyen (S), Marco de Abreu (S), Anna Lilja (V), Vivian Engström (M), Anette Israelsson (M) t.o.m. november, Tony Ring (M) fr.o.m. december, Inga-Lill Andersson (C), Joakim Brink (KD). Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden har sammanträtt åtta gånger. Nämnden har alltid minst ett tema på varje sammanträde, då något ämne presenteras lite djupare. Exempel på teman under året är Biblioteket RFID och Framtidens bibliotek, Personal, Fotbollsplaner, Konst runt Möckeln, Liv och Hälsa Ung och Rådgivarna. I november genomfördes i samband med nämndsammanträdet en omvärldsdag för hela nämnden. 5

7 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSEN Kultur- och föreningsnämndens ekonomiska resultat 2012 uppgick till ett överskott om 197 tkr. Det totala överskottet för åren uppgår till tkr och kommer att täcka kostnaderna för de interna projekt som pågår i nämndens verksamheter samt den strukturella förändringen Kulturskolan står inför i samband med nedläggning av det estetiska programmet på Möckelngymnasiet. De pågående interna projekten, Nyckeltal, Kulturskolan i framkant och Bibliotek 3.0,syftar till att finna metoder och arbetssätt för utvecklingsarbeten i nämndens verksamheter. Ett samarbete med Karlskoga Folkhögskola i utvecklingsprojektet Mobilisering av civilsamhället i Karlskoga har inletts under året. Syftet är att stärka det civila samhället i Karlskoga och i förlängningen kommuninvånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd. Utvecklingsprojektet kommer att pågå under två år. Måluppfyllelsen totalt sett visar på att trenden går i rätt riktning. Några av nämndens mål är redan uppfyllda och andra nämndmål kommer att uppfyllas under kommande år med förutsättning att det åtgärdsbaserade arbetet fortsätter i verksamheterna. Tydliga åtgärdsplaner, utvecklingsprojekt och riktade satsningar är grundstenarna i detta arbete. Ett nämndmål uppfylldes inte alls under året, förvaltningen som en attraktiv arbetsplats. Resultaten från medarbetarundersökningen 2012 visar en uppåtgående trend, men resultaten är fortfarande låga inom vissa områden. Ett strukturerat arbetsmiljöprogram, Friskfaktorer, påbörjades under 2012 och drivs gemensamt av förvaltningens ledningsgrupp, arbetsledarna samverkansgruppen samt skyddsombuden. Utvecklingsprojektet Nyckeltal har initierats av förvaltningen i ett led att förbättra och skapa rättvisa jämförelser med andra kommuner inom kultur- och fritidsområdet. I dagsläget finns möjligheten till jämförelser via vissa enstaka nyckeltal, exempelvis via undersökningen Kommunens kvalité i korthet. 6

8 V I S I O N 2020 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDENS MÅL Målet är uppnått Målet har inte uppnåtts Målet är möjligt att uppnå under 2013 om planerade insatser genomförs Utvecklingsriktningen är positiv Utvecklingsriktningen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 1.1 Spår och leder skall upplevas som välröjda och trygga. Måluppfyllelse/resultat Styrmått Elbelysta spår, målnivå 4 stycken Spår som sköts av föreningar enligt upprättat avtal, målnivå 7 stycken Spår som sköts av kommunen, målnivå 2 stycken Resultat: 4 stycken (2012) Resultat: 7 stycken (2012) Resultat: 2 stycken (2012) Åtgärd: Ingen 1.2 Kommuninvånarna upplever kommunens kulturutbud som rikt och differentierat. Styrmått Kulturskolans fleråriga kurser skall nå upp till en återanmälningsnivå, målnivå 79 % Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet, målnivå 91 %. 1.3 Kultur- och föreningsnämndens lokaler ska vara fysiskt tillgängliga för alla. Styrmått Andel av Kultur- och föreningsnämndens lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla, målnivå 90 % Resultat: 71 % (2012) Resultat: 97 % (2012) Åtgärd: Fortsatt arbete med Kulturskolans Prova-på-veckor och marknadsföring i skolan Resultat: 70 % (2012) Åtgärd: En internkontroll gjordes under 2010 av lokalernas tillgänglighet. Arbete pågår med åtgärder som uppkom vid översynen av lokalernas tillgänglighet tillsammans med fastighetsavdelningen. 7

9 1.4 Karlskoga är en dynamisk kommun där man vill bo, mötas och verka och i Alfred Nobels anda utveckla och främja innovation och kultur. Styrmått Antal gästnätter, kommersiella och övriga, målnivå stycken/år Besökare på Alfred Nobels Björkborn, målnivå stycken/år Besökare på Arbetaremuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal, målnivå stycken/år Andel pojkar i Kulturskolans frivilliga verksamhet, målnivå 26 % Andel flickor i föreningsverksamheten, målnivå 44 % Resultat: stycken (2011) Resultat: stycken (2012) Resultat: stycken (2012) Resultat 27 % (2012) Resultat: 41 % (2012) Åtgärd: Samarbete med SISU för att försöka att höja flickors deltagande i förenings-verksamheten. En fördjupad analys av den genomförda undersökningen Ett jämställt föreningsliv genomförs under

10 V I S I O N 2020 Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 2.1. Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Måluppfyllelse/resultat Styrmått Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller målnivå 87 % Antal föreningar vilka uppbär bidrag och som träffar politikerna minst 1 gång/år, målnivå 100 % Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser, målnivå 87 % (2011) Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng, målnivå 8 stycken Resultat: 93 % (2011) Resultat: 98 % (2012) Resultat: 77 % (2012) Resultat: 4 stycken (2012) Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitets åtagandena, målnivå NKI Mäts genom uppföljning av framtagna kvalitetsåtaganden Antal barn i grundskolans årskurs 1-2 simundervisning som lär sig simma, målnivå 85 % Antal barn i årskurs 5 som klarar simprovet på 200 m, målnivå 85 % Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? målnivå 91 % Resultat: Lokalbokningen NKI 70 (2012) Kulturskolan NKI 82 (2012) Biblioteket NKI 87 (2012) Resultat 87 % (2012) Resultat: 84 % (2012) Resultat: 87 % (2012) Åtgärd: En informationsinsats kring ungdomars möjlighet att söka ekonomiska medel inom Ung Peng har påbörjats. Fortsätta informera om kvalitetsåtaganden, exempelvis dela ut broschyrer till de som bokar lokaler. 1 NKI Nöjd Kund Index. NKI 0-40 är ej godkänt (inte alls nöjd), innebär att den tillfrågade är ganska nöjd, nöjd och mycket nöjd. 9

11 V I S I O N 2020 Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 3.1 Kultur- och föreningsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsplats där alla har samma möjligheter 2 Måluppfyllelse/resultat Styrmått Medarbetarindex, målnivå 68 % Ledarskapsindex, målnivå 70 % Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, målnivå 77 % Resultat: 64 % (2012) Resultat: 63 % (2012) Resultat: 72 % (2012) Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen, målnivå 80 %. varav som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet, målnivå 60 % Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, målnivå totalt 4,7 %, kvinnor 6,8 %, män 1,9 % Resultat: - 96 % (2012) - 50 % (2012) Resultat: Totalt 4,7 %, kvinnor 7,4 %, män 1,3 % (2012) Åtgärd: Ett strukturerat program, Friskfaktorer, som gäller arbetsmiljön påbörjades under Detta kommer att fortsätta under 2013 med stöd av den genomförda medarbetarundersökningen och drivs som ett gemensamt projekt mellan förvaltningens ledningsgrupp, arbetsledarna, samverkansgruppen och skyddsombuden. 2 Mäts genom den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år 10

12 V I S I O N 2020 Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 4.1 Utnyttjandet av verksamhetslokalerna skall bibehållas på nuvarande nivå Måluppfyllelse/resultat Styrmått Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid, målnivå 88 % Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka, målnivå 99 stycken Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid 4, målnivå 78 % Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid, målnivå 53/57 timmar Resultat: 84 % (2012) Resultat: 88 stycken (2012) Resultat: 75 % (2012) Resultat: 53/57 timmar Elevplatser i kulturskolan skall uppgå till minst, målnivå stycken Kön till Kulturskolan ska minska, målnivå 500 stycken Badgäster i Strandbadet, målnivå stycken/år Antal personer/vecka i Nobelspåret sommar/skidsäsong, målnivå 795/985 stycken Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år, målnivå 21 % Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år, målnivå 21 % Resultat: elevplatser (2012) Resultat: 298 personer (2012) Resultat: stycken/år (2012) Resultat: 846/490 stycken (2012) Resultat: 13 % (2012) Resultat: 22 % (2012) Åtgärd: Fortsatt marknadsföring av kulturskolans utbud genomförs i skolan och under Prova-På-veckan. 3 Strandbadet hade stängt under vissa dagar i början av 2012 på grund av driftstopp. 4 Issäsong juli-april och Inlinesgolv maj-juli. 5 Skidsäsong vecka 1-9 samt vecka under

13 4.2 Antalet besökare i nämndens anläggningar ska öka Styrmått Besök per invånare och år på Biblioteket, målnivå 9,6 st Besökare i Konsthallen, målnivå st./år. 4.3 Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Styrmått Strandbadets snittkostnader/ öppettimma, beräknat på årsbasis 7 - Bokningsbar tid, målnivå kr/tim. - Öppethållande tid för allmänheten, målnivå kr/tim Bibliotekets snittkostnader/ öppettimma, beräknat på årsbasis 8, målnivå kr/tim Resultat: 7,5 st. (2012) Resultat: st. (2012) Åtgärd: Bibliotekets framtida uppdrag genomlyses via ett utvecklingsprojekt, Bibliotek 3.0, vilket genomförs under Resultat: kr/4 517 kr (2012) Resultat: kr (2012) Åtgärd: Se över tillgängligheten i nämndens verksamheter var Biblioteket tidvis stängt på grund av RFID installation, då även en ny besöksräknare installerades. 7 Kostnader exklusive Träningspasset. Ej mätt 2010 samt 2011 på grund av begränsat öppethållande under renoveringsarbete, målnivåerna 2012 har satts med utgångspunkt från budgeterade medel Bibliotekets totalkostnad exklusive externa uppdrag. Biblioteket har under 2012 tidvis varit stängt på grund av PFID installation, vilket resulterat i 89 färre öppettimmar 2012 jämfört med

14 V I S I O N 2020 V I S I O N 2020 Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått % av deltagarna i Turismråd Karlskoga-Degerfors skall uppleva att samarbetet ger inspiration- till gagn för den egna verksamheten och destinationen Måluppfyllelse/resultat Styrmått Deltagarantalet i Turismråd Karlskoga-Degerfors, bibehållen nivå/år, målnivå 200 st Resultat: 140 stycken Boendeföretag i Boka Karlskoga- Degerfors skall öka till minst 20, målnivå 11 st Företag som medverkar i Turistguiden Karlskoga-Degerfors skall vara på bibehållen nivå, målnivå 100 st Användare av Audio Guide, målnivå 500 st Resultat: 10 stycken Resultat: 112 stycken Resultat: 207 stycken Åtgärd: Tider för frukostmöten 2013 är redan inplanerade. Audio Guide är en ny teknik som kommer att växa snabbt. Punkterna Karlskoga kyrka och Hembygdsgården har inte varit på plats under året men kommer på plats våren Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 6.1 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Måluppfyllelse/resultat Styrmått Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren, målnivå 650 st Andel ärenden som före beslut på har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, målnivå 15 % Resultat: 608 st. (2012) Direkta kundkontakter Resultat: 48 % (2012) Åtgärd: Ingen 13

15 EKONOMI Driftredovisning (tkr) Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Kostnader varav personal varav personal bemanningsenheten Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Kansli Information Arkiv Bibliotek Fritid och Turism Kulturskolan Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder: Kostnaden för de förtroendevalda uppgår till 631 tkr för 2012 och är inkluderat i redovisningen för KIA. Kulturskolans underskott beror på de interna pågående projekten Nyckeltal och Kulturskolan i framkant samt minskade intäkter avseende uppdragsverksamheten mot gymnasieskolan. Överskottet på Biblioteket avser det interna projektet Bibliotek 3.0 som pågår till augusti 2013 samt lägre personalkostnader än budgeterat. Fritid och turism har under året haft högre kostnader på Strandbadet på grund av pågående renoveringar i början av året samt uppvärmningskostnader. Uppföljning treårsbudget, perioden Redovisning (tkr) Utfall Överfört från Utfall 2011 Utfall 2012 Resultat i förhållande till budget Prognos Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat under kommande treårsperiod. Nämnden och dess verksamheter har god vana och förståelse för vad en treårsbudget med god ekonomisk hushållning innebär. Arbetet sker löpande med långsiktig planering och prioritering av nämndens tilldelade resurser. Det totala överskottet efter 2012 uppgår till tkr och 14

16 kommer att täcka kostnaderna för de interna projekt som pågår i nämndens verksamheter samt den strukturella förändringen Kulturskolan står inför i samband med nedläggning av det estetiska programmet på Möckelngymnasiet. INVESTERINGAR Investeringar/inventarier (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Varav överförs till nästa år Fritid och Turism Skateboardramp Belysning Bråtens motionsspår Kulturskolan Musikinstrument Bildkonst Bibliotek RFID Summa investeringsutgifter Under året har minigolfanläggningen vid Näset renoverats, en badramp för personer med funktionshinder anlagts vid södra badet i Lunedet och musikinstrument har köpts in till Kulturskolan. Bildkonsten som är inköpt är till kommunens samlade konstinnehav. På Biblioteket har installationen av teknikplattformen RFID genomförts, det återstår fortfarande lite arbete i utlåningshallen. Fritid och Turism har påbörjat arbetet med den nya belysningen i Bråtens motionsspår samt planering av anläggningen för skateboardramp. Planeringen för skateboardrampen sker i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och Karlskoga Skateförening. För de investeringar som pågår över årsskiftet kommer kvarvarande investeringsbudget att flyttas till

17 NYCKELTAL Volymer Biblioteket 9 - Lån, antal Lån/invånare 7,94 9,4 9,4 - Mediaenheter Besök totalt Besök/öppendag Besök/öppettimma Besök/invånare 7,5 9,2 9,5 Antal spår och leder Antal barn- och ungdomsföreningar Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet Lovverksamhet/år (höst/sport/sommar) Kulturskolan - Antal elevplatser Kölista till Kulturskolan Återanmälningsfrekvens 71 % 73 % 71 % - Besökare Konsthallen Kulturföreningar med kontant bidrag Kostnader (tkr) Spår och leder Bidrag till barn- och ungdomsföreningar Lovverksamhet Kvalitet Elbelysta spår Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barnoch ungdomsföreningar Flickor i föreningsverksamheten (%) Pojkar i föreningsverksamheten (%) Antal deltagande i lovverksamhet Flickor/pojkar i Kulturskolans frivilliga verksamhet 73 % / 27 % 74 % / 26 % 75 % / 25 % 9 Besök och utlån på biblioteket kan ej redovisas korrekt för 2012 på grund av stängning vid installation av RFID, då även en ny besöksräknare installerades. Den nya besöksräknaren är placerad vid larmbågarna in till biblioteket, den tidigare besöksräknaren är placerad vid bibliotekets ytterdörr. Därmed kommer en differens mellan de båda besöksräknarna att uppstå. 16

18 KANSLI INFORMATION ARKIV Sammanfattning Från och med 1 januari har förvaltningen en heltidsanställd informatör och i samband med det bildades en ny avdelning, Kansli Information Arkiv (KIA). Personalstyrkan har för arkivet under året bestått av en heltid kommunarkivarie och en arkivassistent (23 h/v). I avdelningens uppgifter ligger förutom informatör och arkiv även registratoruppgifterna och nämndadministrationen. Kommunens webbplats har fått ett nytt utseende med en användarvänlig struktur och ett modernt utseende. Som ett led i arbetet med den nya webbplatsen har ett redaktörsråd på förvaltningen inom temat Uppleva och Göra startats upp. Kriterierna för Ung Peng-stödet till barn och unga har reviderats vilket innebär att en större målgrupp än tidigare kan erbjudas stödet. Under året har kommunarkivarien och arkivassistenten ansvarat för rådgivning och stöd till förvaltningarna. Båda har även ansvarat för den löpande verksamheten bestående av forskarservice, besvarande av förfrågningar, mottagande av leveranser, ordnande och förtecknande och gallring. År 2012 har samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner reviderats. Arbetet med att uppdatera arkivbeskrivningarna i enlighet med nya offentlighets- och sekretesslagen har påbörjats. En mindre renovering har skett av främst entrén till arkivet. Det är ommålat och ny skylt är installerad. Det har även inrättats en permanent mindre utställning om Karlskogas historia i entrén tillsammans med fotografier av gamla Karlskoga. I forskarsalen har möblerna bytts ut för att skapa en trevligare forskarmiljö och en receptionsdisk har inrättats. Forskarservicen har även utökats med en släktforskardator med möjlighet att läsa kyrkböckerna med mera. Verksamhet Information Förvaltningsinformatören har ansvarat för förvaltningens information internt och externt på kommunens webbplats, trycksaker, annonsering etcetera. Arbete med webbplats och intranät sker med hjälp av redaktörer i de olika verksamheterna. Deltagande i arbete med ungdomsdialog och folkhälsa, exempelvis genom medverkan på Deltagande i arbete med ungdomsdialog och folkhälsa, exempelvis genom medverkan på den årliga folkhälsokonferensen i folkhälsoförvaltningens regi. Administration av Ung Peng-stöd för att uppmuntra barn och unga till kreativitet. Under senaste halvåret har verksamheten fokuserat på överflyttning av information från tidigare webbplats till den nya karlskoga.se. Kommunarkiv och folkrörelsearkiv Statistik Förfrågningar från allmänhet: 137 stycken (både folkrörelsearkiv och kommunarkiv) Forskarbesök från allmänhet: 73 stycken (både folkrörelsearkiv och kommunarkiv) Studiebesök i arkivet: 5 stycken Leveranser till kommunarkivet: 117 stycken från olika förvaltningar och föreningar. Kommentar: alla leveranser är inte registrerade i Visual arkiv. Aktiviteter och evenemang Medverkade vid släktforskardagen den mars som hölls på biblioteket i Karlskoga Föredrag om arkiven i Karlskoga hållet i släktforskarföreningen 17

19 Kommunarkivet har under året arrangerat lokalhistoriska föreläsningar under året inom olika ämnen med sammanlagt sju föreläsningar: o Kvinnors politiska rösträtt o Emigration o Teaterföreningen Lysets historia o Vad säger Maja Ekelöfs blick? o Karlskogas strukturella utveckling under 90 år o Örebro slott framväxt och historia och hur det har påverkat Karlskoga o Året var 1939 Öppet hus på Arkivens dag med 64 besökare Invigning av nya lokalerna i november med 25 besökare Kommunarkivarien har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och Riksarkivet under året påbörjat ett projekt med att, tillsammans med Hallsbergs arkivarie, uppdatera nationella riktlinjer för bevaring och gallring av arkivalier inom teknisk verksamhet. Kommunarkivarien tillsammans med Hallsbergs arkivarie har även medverkat i länets EFS-projekt Administrativ utveckling genom att tillsammans hålla i en arkivredogörarutbildning. Årets viktigaste händelser Kommunen har lanserat en ny webbplats med en mer användarvänlig struktur. Uppstart av förvaltningsöverskridande redaktörsråd under temat Uppleva & Göra. Kriterierna för Ung Peng-stödet har reviderats för att gälla en större målgrupp och ett vidare kulturperspektiv. Renoveringen som skett av lokalerna/forskarmiljön i arkivet. Framtidsbedömning Kommunens nya webbplats är ett verktyg för marknadsföring av förvaltningens verksamheter som kan utvecklas med ett ständigt förbättringsarbete. De verksamheter som förvaltningens ansvarar för är de mest eftersökta på kommunens webbplats. Redaktörsrådet ska på sikt arbeta strategiskt med den samlade informationen inom förvaltningen. Fler barn och unga kommer att kunna erbjudas Ung Peng-stödet med förbättrad marknadsföring. Arkiven kommer att arbeta ännu mer med marknadsföring så att institutionerna blir väl kända och erkända och så att fler får möjligheten att använda sig av arkiven. Kvalitetsarbete Under året har avdelningen börjat arbeta med systematisering av förbättringsarbete och 26 förbättringsförslag har under året genomförts på avdelningen. Bland dessa förbättringar finns renoverade arkivlokaler och en översiktlig årsplanering över avdelningens arbete. Redaktörsrådet är ett förvaltningsöverskridande samarbete med kommunens webbplats som verktyg och fungerar som en samlad kompetens inom förvaltningen och dess verksamheter. Kvalitetsåtaganden Kultur- och föreningsnämnden har antagit fyra kvalitetsåtaganden; Biblioteket KFN Konsthallen samt konsten i kommunala lokaler KFN Kulturskolans pedagogiska verksamhet KFN Lokalbokning KFN , reviderad

20 Tyck om Karlskoga Totalt inkom 38 stycken synpunkter under 2012, varav 13 har lett till förbättring. Ingen av synpunkterna avsåg nämndens kvalitetsåtaganden. Synpunktstyper: Klagomål: 24 stycken Beröm: 4 stycken Förslag: 18 stycken Fördelning per avdelning: Fritid och turism: 29 stycken Biblioteket: 4 stycken Kulturskolan: 3 stycken KIA: 2 stycken Av det totala antalet synpunkter besvarades 42 % inom 2 dagar, 15 % inom 2-5 dagar, 5 % inom 6-10 dagar, 3 % inom dagar och 32 % kunde ej besvaras. De flesta synpunkter gäller fysisk miljö och information. I 29 % av fallen har man kunnat, eller kommer att vidta åtgärder i enlighet med synpunktslämnarens önskemål och i 47,4 % av fallen har förvaltningen hänvisat till framtida planering. De förbättringar som skett gäller bland annat förbättrad information (15,4 %), förbättrad service (10,3 %) och åtgärdade fel (7,7 %). När det gäller synpunktslämnaren är det fördelat jämnt mellan män och kvinnor samt jämt fördelat mellan invånare och besökare. 42 % är mellan år och resten är fördelat mellan de andra åldersgrupperna. Jämförelser med andra Utvecklingsprojektet Nyckeltal har initierats av förvaltningen i ett led att förbättra och skapa fler och rättvisa jämförelser med andra kommuner inom kultur- och fritidsområdet. Projektet startades under 2011 och kommer att pågå till 2013 tillsammans med några andra kommuner. I dagsläget finns möjligheten till jämförelser via enstaka nyckeltal. Till exempel finns Kommunens kvalité i korthet där 200 kommuner medverkar i ett jämförelsenätverk för att ge en bra bild för de förtroendevalda av kommunens kvalité. För Kultur- och föreningsnämnden finns några mått som berör nämndens verksamheter som redovisas nedan. Simhallens öppethållande på kvällar och helger, timmar/vecka 19

21 Huvudbibliotekets öppethållande på kvällar och helger, timmar/vecka Resultatet för den servicemätning, genomförd under 2012, avser mätning av kommuners service och bemötande. Servicemätningen består av flera olika aspekter och de två följande resultaten är ett urval. När det gäller tillgängligheten för andelen lyckade kontakter med handläggare har kommunen som helhet 79 % och förvaltningen 75 % (rikssnitt 61 %). Gällande upplevelsen av bemötandet som handläggaren ger hamnade för förvaltningen på 78 % och kommunen som helhet 66 % (rikssnitt 82 %). Internkontroll Kultur- och föreningsnämnden har för 2012 två fastställda internkontrollområden (KFN ) Kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset, vilket rapporterdes på novembersammanträde En kundnöjdhetsundersökning är gjord på Strandbadet samt Träningspasset under en vecka i oktober Svarfrekvensen är låg angående Träningspasset men ca 45 besvarade enkäten gällande Strandbadet. Helhetsbetyget angående kundnöjdheten på Strandbadet, Nöjd-Kund- Index (NKI) är 72 vilket betyder att man är nöjd med verksamheten men heller inte långt ifrån mycket nöjd. Det var i huvudsak åldrarna som besvarade enkäten. Eftersom det var få som besvarade enkäten gällande Träningspasset så blir resultatet inte tydligt men NKI är 65 vilket betyder nöjd. Det var i huvudsak åldrarna som besvarade enkäten. Lägsta NKI får lokalerna (62) och delaktighet (63) och högsta NKI får bassängerna (83) och bemötande (82) (NKI: 0-40 missnöjd, ganska nöjd, nöjd, 75 eller högre mycket nöjd) Sjukfrånvaron på kultur- och föreningsförvaltningen , vilket rapporterades på aprilsammanträdet. Sjukfrånvaron visar en sjunkande tendens de två senaste åren och låg 2011 på 4,8 % av totalt arbetad tid, vilket utgör 0,6 procentenheter lägre än kommungenomsnittet. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga andelen över 59 dagar av totala sjukfrånvaron, har mellan 2007 och 2011 sjunkit från 65,4 till 49,0 %. Motsvarande kommungenomsnitt är 61,6 respektive 34,5 %. En analys av långtidsfrånvaron har gjorts på individnivå. 20

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Årsredovisning 2011. Folkhälsonämnden

Årsredovisning 2011. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2012.0007 Folkhälsonämnden Årsredovisning 2011 Sammanfattning 2011 års positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse är över förväntan

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2013-03-18 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur

Läs mer

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna 2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI

KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI KALLELSE TILL UTSKOTTET FÖR STÖD OCH STRATEGI Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med utskottet för stöd och strategi, måndagen den 2 mars 2015 kl. 9.00 i Leja, kommunhuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga

Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Tjänsteskrivelse 2014-04-01 Handläggare: Julia Åhlgren 2013.0097 Folkhälsonämnden Projektspecifikation Ekonomisk utsatthet bland barn och unga Sammanfattning Med utgångspunkt i Karlskoga kommunfullmäktiges

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013

Föreningsträff. Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Föreningsträff Sammanställning av föreningsträffen den 4 juni 2013 Beredningen för Kultur och Fritid i Svedala kommun har fått i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens stöd till föreningar inom

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling

Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling 2010-09-13 Ft 223/2009 Jan Alinski Fotboll - den största ungdomsidrotten - plan för framtidens planer Delrapport vinterfotboll Förslag till utveckling Till berörda remissinstanser 1. Inledning Fotbollen

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS En miniguide för dig och din personal LÄTT ATT VARA GÄST Vägen mot Sveriges mest välkomnande region. Vi ska uppgradera värdskapet som ett av varumärkets viktigaste

Läs mer