Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning för 2012 vilken är grundad på de ekonomiska ramar kommunfullmäktige fastställde den 15 november Årsredovisningen har av förvaltningen utarbetats i två versioner, denna som är en mer utförlig årsredovisning med verksamhetsberättelse som utgör nämndens egen beskrivning av de viktigaste händelserna under det gångna året. Utifrån denna har förvaltningen gjort en kortfattad version, vilken är kultur- och föreningsnämndens redovisning till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse, Kultur- och föreningsnämnden. Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsförvaltningen föreslår Kultur- och föreningsnämnden att godkänna upprättad årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse. Hans Lundell Förvaltningschef Madelene Hedström Ekonom Expedieras till: Förvaltningschef Verksamhetschefer Kontaktekonom c:\temp\mhem94bmgj.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2

3 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN... 5 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSEN... 6 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDENS MÅL... 7 Medborgar-/brukarperspektiv... 7 Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv Utvecklingsperspektiv EKONOMI Driftredovisning (tkr) Uppföljning treårsbudget, perioden INVESTERINGAR NYCKELTAL KANSLI INFORMATION ARKIV Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete Kvalitetsåtaganden Tyck om Karlskoga Jämförelser med andra Internkontroll BIBLIOTEKET Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete FRITID OCH TURISM Sammanfattning... 25

4 Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete KULTURSKOLAN Sammanfattning Verksamhet Årets viktigaste händelser Framtidsbedömning Kvalitetsarbete... 36

5 FÖRORD Kultur- och föreningsnämnden fastställer två verksamhetsberättelser och en årsredovisning. Årsredovisningen och en kortfattad verksamhetsberättelse lämnas till kommunfullmäktige som en redovisning över verksamhet och ekonomi för det gångna året. Den föreliggande verksamhetsberättelsen för 2012 är nämndens egen och ska mera betraktas som en mer utförlig dokumentation över det gångna året än som en utvärdering av uppnådda mål. Verksamhetsberättelsen har många olika författare och ingen bearbetning har skett, varför det måhända spretar lite i texten. Trots det bör det vara värdefullt - både för oss själva och för dem som kommer efter oss att kunna ta del av all den mångfacetterade verksamhet som bedrivits och de många händelser som ägt rum under det gångna året. Karlskoga Siv Björck Kjellgren Ordförande Hans Lundell Förvaltningschef 4

6 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN Ordförande Ledamöter Ersättare: Förvaltningschef Siv Björck Kjellgren Lasse Sjöberg 1:e v ordf (S), Mattias Gustafsson 2:e v ordf (M) tom april, Pia Renman 2:e v ordf (M) från och med maj, Claes Rydén (S), Ejvind Karlsson (S), Jan Henriksson (V), Anna Danielsson (M), Elaine E Lindblom (FP), Kristina Borén (KD) Rune Karlsson (S), Malin Dahlsberg (S), Van The Nguyen (S), Marco de Abreu (S), Anna Lilja (V), Vivian Engström (M), Anette Israelsson (M) t.o.m. november, Tony Ring (M) fr.o.m. december, Inga-Lill Andersson (C), Joakim Brink (KD). Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden har sammanträtt åtta gånger. Nämnden har alltid minst ett tema på varje sammanträde, då något ämne presenteras lite djupare. Exempel på teman under året är Biblioteket RFID och Framtidens bibliotek, Personal, Fotbollsplaner, Konst runt Möckeln, Liv och Hälsa Ung och Rådgivarna. I november genomfördes i samband med nämndsammanträdet en omvärldsdag för hela nämnden. 5

7 SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSEN Kultur- och föreningsnämndens ekonomiska resultat 2012 uppgick till ett överskott om 197 tkr. Det totala överskottet för åren uppgår till tkr och kommer att täcka kostnaderna för de interna projekt som pågår i nämndens verksamheter samt den strukturella förändringen Kulturskolan står inför i samband med nedläggning av det estetiska programmet på Möckelngymnasiet. De pågående interna projekten, Nyckeltal, Kulturskolan i framkant och Bibliotek 3.0,syftar till att finna metoder och arbetssätt för utvecklingsarbeten i nämndens verksamheter. Ett samarbete med Karlskoga Folkhögskola i utvecklingsprojektet Mobilisering av civilsamhället i Karlskoga har inletts under året. Syftet är att stärka det civila samhället i Karlskoga och i förlängningen kommuninvånarnas möjlighet till engagemang och eget ansvar för demokrati och välfärd. Utvecklingsprojektet kommer att pågå under två år. Måluppfyllelsen totalt sett visar på att trenden går i rätt riktning. Några av nämndens mål är redan uppfyllda och andra nämndmål kommer att uppfyllas under kommande år med förutsättning att det åtgärdsbaserade arbetet fortsätter i verksamheterna. Tydliga åtgärdsplaner, utvecklingsprojekt och riktade satsningar är grundstenarna i detta arbete. Ett nämndmål uppfylldes inte alls under året, förvaltningen som en attraktiv arbetsplats. Resultaten från medarbetarundersökningen 2012 visar en uppåtgående trend, men resultaten är fortfarande låga inom vissa områden. Ett strukturerat arbetsmiljöprogram, Friskfaktorer, påbörjades under 2012 och drivs gemensamt av förvaltningens ledningsgrupp, arbetsledarna samverkansgruppen samt skyddsombuden. Utvecklingsprojektet Nyckeltal har initierats av förvaltningen i ett led att förbättra och skapa rättvisa jämförelser med andra kommuner inom kultur- och fritidsområdet. I dagsläget finns möjligheten till jämförelser via vissa enstaka nyckeltal, exempelvis via undersökningen Kommunens kvalité i korthet. 6

8 V I S I O N 2020 KULTUR- OCH FÖRENINGSNÄMNDENS MÅL Målet är uppnått Målet har inte uppnåtts Målet är möjligt att uppnå under 2013 om planerade insatser genomförs Utvecklingsriktningen är positiv Utvecklingsriktningen är negativ Ingen tydlig utvecklingsriktning Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1 Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 1.1 Spår och leder skall upplevas som välröjda och trygga. Måluppfyllelse/resultat Styrmått Elbelysta spår, målnivå 4 stycken Spår som sköts av föreningar enligt upprättat avtal, målnivå 7 stycken Spår som sköts av kommunen, målnivå 2 stycken Resultat: 4 stycken (2012) Resultat: 7 stycken (2012) Resultat: 2 stycken (2012) Åtgärd: Ingen 1.2 Kommuninvånarna upplever kommunens kulturutbud som rikt och differentierat. Styrmått Kulturskolans fleråriga kurser skall nå upp till en återanmälningsnivå, målnivå 79 % Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet, målnivå 91 %. 1.3 Kultur- och föreningsnämndens lokaler ska vara fysiskt tillgängliga för alla. Styrmått Andel av Kultur- och föreningsnämndens lokaler som är fysiskt tillgängliga för alla, målnivå 90 % Resultat: 71 % (2012) Resultat: 97 % (2012) Åtgärd: Fortsatt arbete med Kulturskolans Prova-på-veckor och marknadsföring i skolan Resultat: 70 % (2012) Åtgärd: En internkontroll gjordes under 2010 av lokalernas tillgänglighet. Arbete pågår med åtgärder som uppkom vid översynen av lokalernas tillgänglighet tillsammans med fastighetsavdelningen. 7

9 1.4 Karlskoga är en dynamisk kommun där man vill bo, mötas och verka och i Alfred Nobels anda utveckla och främja innovation och kultur. Styrmått Antal gästnätter, kommersiella och övriga, målnivå stycken/år Besökare på Alfred Nobels Björkborn, målnivå stycken/år Besökare på Arbetaremuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal, målnivå stycken/år Andel pojkar i Kulturskolans frivilliga verksamhet, målnivå 26 % Andel flickor i föreningsverksamheten, målnivå 44 % Resultat: stycken (2011) Resultat: stycken (2012) Resultat: stycken (2012) Resultat 27 % (2012) Resultat: 41 % (2012) Åtgärd: Samarbete med SISU för att försöka att höja flickors deltagande i förenings-verksamheten. En fördjupad analys av den genomförda undersökningen Ett jämställt föreningsliv genomförs under

10 V I S I O N 2020 Fullmäktigemål 2 Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 2.1. Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Måluppfyllelse/resultat Styrmått Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller målnivå 87 % Antal föreningar vilka uppbär bidrag och som träffar politikerna minst 1 gång/år, målnivå 100 % Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser, målnivå 87 % (2011) Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng, målnivå 8 stycken Resultat: 93 % (2011) Resultat: 98 % (2012) Resultat: 77 % (2012) Resultat: 4 stycken (2012) Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitets åtagandena, målnivå NKI Mäts genom uppföljning av framtagna kvalitetsåtaganden Antal barn i grundskolans årskurs 1-2 simundervisning som lär sig simma, målnivå 85 % Antal barn i årskurs 5 som klarar simprovet på 200 m, målnivå 85 % Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? målnivå 91 % Resultat: Lokalbokningen NKI 70 (2012) Kulturskolan NKI 82 (2012) Biblioteket NKI 87 (2012) Resultat 87 % (2012) Resultat: 84 % (2012) Resultat: 87 % (2012) Åtgärd: En informationsinsats kring ungdomars möjlighet att söka ekonomiska medel inom Ung Peng har påbörjats. Fortsätta informera om kvalitetsåtaganden, exempelvis dela ut broschyrer till de som bokar lokaler. 1 NKI Nöjd Kund Index. NKI 0-40 är ej godkänt (inte alls nöjd), innebär att den tillfrågade är ganska nöjd, nöjd och mycket nöjd. 9

11 V I S I O N 2020 Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 3 Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 3.1 Kultur- och föreningsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsplats där alla har samma möjligheter 2 Måluppfyllelse/resultat Styrmått Medarbetarindex, målnivå 68 % Ledarskapsindex, målnivå 70 % Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen, målnivå 77 % Resultat: 64 % (2012) Resultat: 63 % (2012) Resultat: 72 % (2012) Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen, målnivå 80 %. varav som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet, målnivå 60 % Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, målnivå totalt 4,7 %, kvinnor 6,8 %, män 1,9 % Resultat: - 96 % (2012) - 50 % (2012) Resultat: Totalt 4,7 %, kvinnor 7,4 %, män 1,3 % (2012) Åtgärd: Ett strukturerat program, Friskfaktorer, som gäller arbetsmiljön påbörjades under Detta kommer att fortsätta under 2013 med stöd av den genomförda medarbetarundersökningen och drivs som ett gemensamt projekt mellan förvaltningens ledningsgrupp, arbetsledarna, samverkansgruppen och skyddsombuden. 2 Mäts genom den medarbetarundersökning som genomförs vartannat år 10

12 V I S I O N 2020 Ekonomiskt perspektiv Fullmäktigemål 4 Karlskoga kommuns verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 4.1 Utnyttjandet av verksamhetslokalerna skall bibehållas på nuvarande nivå Måluppfyllelse/resultat Styrmått Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid, målnivå 88 % Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka, målnivå 99 stycken Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid 4, målnivå 78 % Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid, målnivå 53/57 timmar Resultat: 84 % (2012) Resultat: 88 stycken (2012) Resultat: 75 % (2012) Resultat: 53/57 timmar Elevplatser i kulturskolan skall uppgå till minst, målnivå stycken Kön till Kulturskolan ska minska, målnivå 500 stycken Badgäster i Strandbadet, målnivå stycken/år Antal personer/vecka i Nobelspåret sommar/skidsäsong, målnivå 795/985 stycken Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år, målnivå 21 % Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år, målnivå 21 % Resultat: elevplatser (2012) Resultat: 298 personer (2012) Resultat: stycken/år (2012) Resultat: 846/490 stycken (2012) Resultat: 13 % (2012) Resultat: 22 % (2012) Åtgärd: Fortsatt marknadsföring av kulturskolans utbud genomförs i skolan och under Prova-På-veckan. 3 Strandbadet hade stängt under vissa dagar i början av 2012 på grund av driftstopp. 4 Issäsong juli-april och Inlinesgolv maj-juli. 5 Skidsäsong vecka 1-9 samt vecka under

13 4.2 Antalet besökare i nämndens anläggningar ska öka Styrmått Besök per invånare och år på Biblioteket, målnivå 9,6 st Besökare i Konsthallen, målnivå st./år. 4.3 Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Styrmått Strandbadets snittkostnader/ öppettimma, beräknat på årsbasis 7 - Bokningsbar tid, målnivå kr/tim. - Öppethållande tid för allmänheten, målnivå kr/tim Bibliotekets snittkostnader/ öppettimma, beräknat på årsbasis 8, målnivå kr/tim Resultat: 7,5 st. (2012) Resultat: st. (2012) Åtgärd: Bibliotekets framtida uppdrag genomlyses via ett utvecklingsprojekt, Bibliotek 3.0, vilket genomförs under Resultat: kr/4 517 kr (2012) Resultat: kr (2012) Åtgärd: Se över tillgängligheten i nämndens verksamheter var Biblioteket tidvis stängt på grund av RFID installation, då även en ny besöksräknare installerades. 7 Kostnader exklusive Träningspasset. Ej mätt 2010 samt 2011 på grund av begränsat öppethållande under renoveringsarbete, målnivåerna 2012 har satts med utgångspunkt från budgeterade medel Bibliotekets totalkostnad exklusive externa uppdrag. Biblioteket har under 2012 tidvis varit stängt på grund av PFID installation, vilket resulterat i 89 färre öppettimmar 2012 jämfört med

14 V I S I O N 2020 V I S I O N 2020 Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5 Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått % av deltagarna i Turismråd Karlskoga-Degerfors skall uppleva att samarbetet ger inspiration- till gagn för den egna verksamheten och destinationen Måluppfyllelse/resultat Styrmått Deltagarantalet i Turismråd Karlskoga-Degerfors, bibehållen nivå/år, målnivå 200 st Resultat: 140 stycken Boendeföretag i Boka Karlskoga- Degerfors skall öka till minst 20, målnivå 11 st Företag som medverkar i Turistguiden Karlskoga-Degerfors skall vara på bibehållen nivå, målnivå 100 st Användare av Audio Guide, målnivå 500 st Resultat: 10 stycken Resultat: 112 stycken Resultat: 207 stycken Åtgärd: Tider för frukostmöten 2013 är redan inplanerade. Audio Guide är en ny teknik som kommer att växa snabbt. Punkterna Karlskoga kyrka och Hembygdsgården har inte varit på plats under året men kommer på plats våren Fullmäktigemål 6 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Kultur- och föreningsnämndens mål/styrmått 6.1 Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Måluppfyllelse/resultat Styrmått Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren, målnivå 650 st Andel ärenden som före beslut på har granskats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, målnivå 15 % Resultat: 608 st. (2012) Direkta kundkontakter Resultat: 48 % (2012) Åtgärd: Ingen 13

15 EKONOMI Driftredovisning (tkr) Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Kostnader varav personal varav personal bemanningsenheten Intäkter Nettokostnader Nettobudget Resultat i förhållande till budget Nettokostnader per verksamhet Kansli Information Arkiv Bibliotek Fritid och Turism Kulturskolan Summa nettokostnader Kommentarer och korrigerande åtgärder: Kostnaden för de förtroendevalda uppgår till 631 tkr för 2012 och är inkluderat i redovisningen för KIA. Kulturskolans underskott beror på de interna pågående projekten Nyckeltal och Kulturskolan i framkant samt minskade intäkter avseende uppdragsverksamheten mot gymnasieskolan. Överskottet på Biblioteket avser det interna projektet Bibliotek 3.0 som pågår till augusti 2013 samt lägre personalkostnader än budgeterat. Fritid och turism har under året haft högre kostnader på Strandbadet på grund av pågående renoveringar i början av året samt uppvärmningskostnader. Uppföljning treårsbudget, perioden Redovisning (tkr) Utfall Överfört från Utfall 2011 Utfall 2012 Resultat i förhållande till budget Prognos Åtgärder för att klara ett ackumulerat 0-resultat under kommande treårsperiod. Nämnden och dess verksamheter har god vana och förståelse för vad en treårsbudget med god ekonomisk hushållning innebär. Arbetet sker löpande med långsiktig planering och prioritering av nämndens tilldelade resurser. Det totala överskottet efter 2012 uppgår till tkr och 14

16 kommer att täcka kostnaderna för de interna projekt som pågår i nämndens verksamheter samt den strukturella förändringen Kulturskolan står inför i samband med nedläggning av det estetiska programmet på Möckelngymnasiet. INVESTERINGAR Investeringar/inventarier (tkr) Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget 2012 Avvikelse 2012 Varav överförs till nästa år Fritid och Turism Skateboardramp Belysning Bråtens motionsspår Kulturskolan Musikinstrument Bildkonst Bibliotek RFID Summa investeringsutgifter Under året har minigolfanläggningen vid Näset renoverats, en badramp för personer med funktionshinder anlagts vid södra badet i Lunedet och musikinstrument har köpts in till Kulturskolan. Bildkonsten som är inköpt är till kommunens samlade konstinnehav. På Biblioteket har installationen av teknikplattformen RFID genomförts, det återstår fortfarande lite arbete i utlåningshallen. Fritid och Turism har påbörjat arbetet med den nya belysningen i Bråtens motionsspår samt planering av anläggningen för skateboardramp. Planeringen för skateboardrampen sker i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och Karlskoga Skateförening. För de investeringar som pågår över årsskiftet kommer kvarvarande investeringsbudget att flyttas till

17 NYCKELTAL Volymer Biblioteket 9 - Lån, antal Lån/invånare 7,94 9,4 9,4 - Mediaenheter Besök totalt Besök/öppendag Besök/öppettimma Besök/invånare 7,5 9,2 9,5 Antal spår och leder Antal barn- och ungdomsföreningar Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet Lovverksamhet/år (höst/sport/sommar) Kulturskolan - Antal elevplatser Kölista till Kulturskolan Återanmälningsfrekvens 71 % 73 % 71 % - Besökare Konsthallen Kulturföreningar med kontant bidrag Kostnader (tkr) Spår och leder Bidrag till barn- och ungdomsföreningar Lovverksamhet Kvalitet Elbelysta spår Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barnoch ungdomsföreningar Flickor i föreningsverksamheten (%) Pojkar i föreningsverksamheten (%) Antal deltagande i lovverksamhet Flickor/pojkar i Kulturskolans frivilliga verksamhet 73 % / 27 % 74 % / 26 % 75 % / 25 % 9 Besök och utlån på biblioteket kan ej redovisas korrekt för 2012 på grund av stängning vid installation av RFID, då även en ny besöksräknare installerades. Den nya besöksräknaren är placerad vid larmbågarna in till biblioteket, den tidigare besöksräknaren är placerad vid bibliotekets ytterdörr. Därmed kommer en differens mellan de båda besöksräknarna att uppstå. 16

18 KANSLI INFORMATION ARKIV Sammanfattning Från och med 1 januari har förvaltningen en heltidsanställd informatör och i samband med det bildades en ny avdelning, Kansli Information Arkiv (KIA). Personalstyrkan har för arkivet under året bestått av en heltid kommunarkivarie och en arkivassistent (23 h/v). I avdelningens uppgifter ligger förutom informatör och arkiv även registratoruppgifterna och nämndadministrationen. Kommunens webbplats har fått ett nytt utseende med en användarvänlig struktur och ett modernt utseende. Som ett led i arbetet med den nya webbplatsen har ett redaktörsråd på förvaltningen inom temat Uppleva och Göra startats upp. Kriterierna för Ung Peng-stödet till barn och unga har reviderats vilket innebär att en större målgrupp än tidigare kan erbjudas stödet. Under året har kommunarkivarien och arkivassistenten ansvarat för rådgivning och stöd till förvaltningarna. Båda har även ansvarat för den löpande verksamheten bestående av forskarservice, besvarande av förfrågningar, mottagande av leveranser, ordnande och förtecknande och gallring. År 2012 har samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner reviderats. Arbetet med att uppdatera arkivbeskrivningarna i enlighet med nya offentlighets- och sekretesslagen har påbörjats. En mindre renovering har skett av främst entrén till arkivet. Det är ommålat och ny skylt är installerad. Det har även inrättats en permanent mindre utställning om Karlskogas historia i entrén tillsammans med fotografier av gamla Karlskoga. I forskarsalen har möblerna bytts ut för att skapa en trevligare forskarmiljö och en receptionsdisk har inrättats. Forskarservicen har även utökats med en släktforskardator med möjlighet att läsa kyrkböckerna med mera. Verksamhet Information Förvaltningsinformatören har ansvarat för förvaltningens information internt och externt på kommunens webbplats, trycksaker, annonsering etcetera. Arbete med webbplats och intranät sker med hjälp av redaktörer i de olika verksamheterna. Deltagande i arbete med ungdomsdialog och folkhälsa, exempelvis genom medverkan på Deltagande i arbete med ungdomsdialog och folkhälsa, exempelvis genom medverkan på den årliga folkhälsokonferensen i folkhälsoförvaltningens regi. Administration av Ung Peng-stöd för att uppmuntra barn och unga till kreativitet. Under senaste halvåret har verksamheten fokuserat på överflyttning av information från tidigare webbplats till den nya karlskoga.se. Kommunarkiv och folkrörelsearkiv Statistik Förfrågningar från allmänhet: 137 stycken (både folkrörelsearkiv och kommunarkiv) Forskarbesök från allmänhet: 73 stycken (både folkrörelsearkiv och kommunarkiv) Studiebesök i arkivet: 5 stycken Leveranser till kommunarkivet: 117 stycken från olika förvaltningar och föreningar. Kommentar: alla leveranser är inte registrerade i Visual arkiv. Aktiviteter och evenemang Medverkade vid släktforskardagen den mars som hölls på biblioteket i Karlskoga Föredrag om arkiven i Karlskoga hållet i släktforskarföreningen 17

19 Kommunarkivet har under året arrangerat lokalhistoriska föreläsningar under året inom olika ämnen med sammanlagt sju föreläsningar: o Kvinnors politiska rösträtt o Emigration o Teaterföreningen Lysets historia o Vad säger Maja Ekelöfs blick? o Karlskogas strukturella utveckling under 90 år o Örebro slott framväxt och historia och hur det har påverkat Karlskoga o Året var 1939 Öppet hus på Arkivens dag med 64 besökare Invigning av nya lokalerna i november med 25 besökare Kommunarkivarien har på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och Riksarkivet under året påbörjat ett projekt med att, tillsammans med Hallsbergs arkivarie, uppdatera nationella riktlinjer för bevaring och gallring av arkivalier inom teknisk verksamhet. Kommunarkivarien tillsammans med Hallsbergs arkivarie har även medverkat i länets EFS-projekt Administrativ utveckling genom att tillsammans hålla i en arkivredogörarutbildning. Årets viktigaste händelser Kommunen har lanserat en ny webbplats med en mer användarvänlig struktur. Uppstart av förvaltningsöverskridande redaktörsråd under temat Uppleva & Göra. Kriterierna för Ung Peng-stödet har reviderats för att gälla en större målgrupp och ett vidare kulturperspektiv. Renoveringen som skett av lokalerna/forskarmiljön i arkivet. Framtidsbedömning Kommunens nya webbplats är ett verktyg för marknadsföring av förvaltningens verksamheter som kan utvecklas med ett ständigt förbättringsarbete. De verksamheter som förvaltningens ansvarar för är de mest eftersökta på kommunens webbplats. Redaktörsrådet ska på sikt arbeta strategiskt med den samlade informationen inom förvaltningen. Fler barn och unga kommer att kunna erbjudas Ung Peng-stödet med förbättrad marknadsföring. Arkiven kommer att arbeta ännu mer med marknadsföring så att institutionerna blir väl kända och erkända och så att fler får möjligheten att använda sig av arkiven. Kvalitetsarbete Under året har avdelningen börjat arbeta med systematisering av förbättringsarbete och 26 förbättringsförslag har under året genomförts på avdelningen. Bland dessa förbättringar finns renoverade arkivlokaler och en översiktlig årsplanering över avdelningens arbete. Redaktörsrådet är ett förvaltningsöverskridande samarbete med kommunens webbplats som verktyg och fungerar som en samlad kompetens inom förvaltningen och dess verksamheter. Kvalitetsåtaganden Kultur- och föreningsnämnden har antagit fyra kvalitetsåtaganden; Biblioteket KFN Konsthallen samt konsten i kommunala lokaler KFN Kulturskolans pedagogiska verksamhet KFN Lokalbokning KFN , reviderad

20 Tyck om Karlskoga Totalt inkom 38 stycken synpunkter under 2012, varav 13 har lett till förbättring. Ingen av synpunkterna avsåg nämndens kvalitetsåtaganden. Synpunktstyper: Klagomål: 24 stycken Beröm: 4 stycken Förslag: 18 stycken Fördelning per avdelning: Fritid och turism: 29 stycken Biblioteket: 4 stycken Kulturskolan: 3 stycken KIA: 2 stycken Av det totala antalet synpunkter besvarades 42 % inom 2 dagar, 15 % inom 2-5 dagar, 5 % inom 6-10 dagar, 3 % inom dagar och 32 % kunde ej besvaras. De flesta synpunkter gäller fysisk miljö och information. I 29 % av fallen har man kunnat, eller kommer att vidta åtgärder i enlighet med synpunktslämnarens önskemål och i 47,4 % av fallen har förvaltningen hänvisat till framtida planering. De förbättringar som skett gäller bland annat förbättrad information (15,4 %), förbättrad service (10,3 %) och åtgärdade fel (7,7 %). När det gäller synpunktslämnaren är det fördelat jämnt mellan män och kvinnor samt jämt fördelat mellan invånare och besökare. 42 % är mellan år och resten är fördelat mellan de andra åldersgrupperna. Jämförelser med andra Utvecklingsprojektet Nyckeltal har initierats av förvaltningen i ett led att förbättra och skapa fler och rättvisa jämförelser med andra kommuner inom kultur- och fritidsområdet. Projektet startades under 2011 och kommer att pågå till 2013 tillsammans med några andra kommuner. I dagsläget finns möjligheten till jämförelser via enstaka nyckeltal. Till exempel finns Kommunens kvalité i korthet där 200 kommuner medverkar i ett jämförelsenätverk för att ge en bra bild för de förtroendevalda av kommunens kvalité. För Kultur- och föreningsnämnden finns några mått som berör nämndens verksamheter som redovisas nedan. Simhallens öppethållande på kvällar och helger, timmar/vecka 19

21 Huvudbibliotekets öppethållande på kvällar och helger, timmar/vecka Resultatet för den servicemätning, genomförd under 2012, avser mätning av kommuners service och bemötande. Servicemätningen består av flera olika aspekter och de två följande resultaten är ett urval. När det gäller tillgängligheten för andelen lyckade kontakter med handläggare har kommunen som helhet 79 % och förvaltningen 75 % (rikssnitt 61 %). Gällande upplevelsen av bemötandet som handläggaren ger hamnade för förvaltningen på 78 % och kommunen som helhet 66 % (rikssnitt 82 %). Internkontroll Kultur- och föreningsnämnden har för 2012 två fastställda internkontrollområden (KFN ) Kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset, vilket rapporterdes på novembersammanträde En kundnöjdhetsundersökning är gjord på Strandbadet samt Träningspasset under en vecka i oktober Svarfrekvensen är låg angående Träningspasset men ca 45 besvarade enkäten gällande Strandbadet. Helhetsbetyget angående kundnöjdheten på Strandbadet, Nöjd-Kund- Index (NKI) är 72 vilket betyder att man är nöjd med verksamheten men heller inte långt ifrån mycket nöjd. Det var i huvudsak åldrarna som besvarade enkäten. Eftersom det var få som besvarade enkäten gällande Träningspasset så blir resultatet inte tydligt men NKI är 65 vilket betyder nöjd. Det var i huvudsak åldrarna som besvarade enkäten. Lägsta NKI får lokalerna (62) och delaktighet (63) och högsta NKI får bassängerna (83) och bemötande (82) (NKI: 0-40 missnöjd, ganska nöjd, nöjd, 75 eller högre mycket nöjd) Sjukfrånvaron på kultur- och föreningsförvaltningen , vilket rapporterades på aprilsammanträdet. Sjukfrånvaron visar en sjunkande tendens de två senaste åren och låg 2011 på 4,8 % av totalt arbetad tid, vilket utgör 0,6 procentenheter lägre än kommungenomsnittet. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga andelen över 59 dagar av totala sjukfrånvaron, har mellan 2007 och 2011 sjunkit från 65,4 till 49,0 %. Motsvarande kommungenomsnitt är 61,6 respektive 34,5 %. En analys av långtidsfrånvaron har gjorts på individnivå. 20

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Stefan Larsson Årsredovisning Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden gjorde ett underskott om 1 583 tkr för verksamhetsåret. Måluppfyllelsen som en helhet bedöms

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter

Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-09-04 FHN 2015.0017 Handläggare Ann-Mari Pettersson Intervjuundersökning om nöjdhet med städning av skoltoaletter Sammanfattning Målet för folkhälsonämnden en god och jämlik

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Aktiviteter (Sport och fritid)

Aktiviteter (Sport och fritid) Aktiviteter (Sport och fritid) 0 0 7 3 av 10 Aktiviteter Kommunfullmäktiges Nämndens Nyckeltal Utfall Målvärde Aktiviteter Status Slutdatum Senaste kommentar Ansvarig All vård, skola och omsorg ska vara

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011

Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 Verksamhetsberättelse Energi- och klimatrådgivningen 2011 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 4 AKTIVITETER... 4 Företagskväll på Norrgården... 4 40-års kalas för kommunen... 4 Ista n utan min bil / Europeiska

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Folkhälsonämnden

Årsredovisning 2011. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2012-02-03 Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2012.0007 Folkhälsonämnden Årsredovisning 2011 Sammanfattning 2011 års positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga måluppfyllelse är över förväntan

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN

Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN Tjänsteskrivelse 1 (1) 20150904 KFN 2015.0028 Handläggare Madelene Hedström Kultur och föreningsnämnden Delårsrapport januariaugusti 2015 KFN Sammanfattning Kultur och föreningsförvaltningen har upprättat

Läs mer

Mål och budget 2012-2014, revidering

Mål och budget 2012-2014, revidering Tjänsteskrivelse -03-23 SN.0108 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Mål och budget -, revidering Sammanfattning Socialnämnden har tidigare fattat beslut om budget samt mål och

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012

Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118

Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118 Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118 Innehåll Kultur- och föreningsnämnden... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Sammanfattning... 4 Resultatredovisning... 5 Ekonomi... 15 Kvalitetsarbete...

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011

Utvecklingsförvaltningen. Fritidsenheten. Enhetsplan 2011 Utvecklingsförvaltningen Fritidsenheten Enhetsplan 2011 Syfte Kommunens fritidsverksamhet syftar till att skapa goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, främst bland barn och ungdomar, genom

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL Kultur och fritidsnämnden KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 201 TILL Kultur och fritidsnämnden INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL. VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL ENLIGT KF-BESLUT. MÅL OCH SATSNINGAR 5. RAPPORTERING 6. 7.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (6) 2015-10-27 FHN 2013.0055 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Dansa Pausa Sammanfattning Folkhälsonämnden och Kultur- och föreningsnämnden har ett gemensamt intresse av att

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Torsdagen den 11 februari 2010 i B-salen, Nya Folkets hus, klockan 16.00-18.30

Torsdagen den 11 februari 2010 i B-salen, Nya Folkets hus, klockan 16.00-18.30 Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Torsdagen den 11 februari 2010 i B-salen, Nya Folkets hus, klockan 16.00-18.30 Kerstin

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara

Ärende 12. Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Ärende 12 Äskande från Kultur- och föreningsnämnden för konstgräsplan vid Sahara Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-24 KS 2015.0412 Handläggare Christian Westas Svar till KFN angående ansökan om medel till

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. 2015-05-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2014/140-041 Fritidsnämnden Tertialbokslut 1 Förslag till beslut Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015. Sammanfattning Fritidsnämnden

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Ärende 13 Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Tjänsteskrivelse 2015-04-21 KS 2014.0282 Handläggare: Bosse Björk Kommunstyrelsen Nobelhallen m fl - försäljning av namnrättigheter Sammanfattning

Läs mer

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015 Tjänsteskrivelse 2015-12-03 KFN 2015.0005 Delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015 Kultur och föreningsförvaltningens

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Internkontroll 2 PS Självservice

Internkontroll 2 PS Självservice Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-09 KFN 2014.0082 Handläggare Claes Åsenblad Internkontroll 2 PS Självservice Sammanfattning I oktober 2014 fick förvaltningen i uppdrag att granska medarbetare och chefers

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor

Ärende 6. Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Ärende 6 Verksamhetsrapport för kommunstyrelsens ledningskontor Verksamhetsrapport för Kommunstyrelsens ledningskontor Ekonomisk rapport för KS ledningskontor februari månad Driftsredovisning Utfall jan-feb

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kultur- och fritidspolitiskt program Kultur- och fritidspolitiskt program 2014-2017 Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv Öppenhet Delaktighet Samarbete Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sportlovsprogram 17-21 februari 2014

Sportlovsprogram 17-21 februari 2014 ... Sportlov. friluftsliv. fotboll. skridskor. skytte. miniracing. dans. självförsvar. säfsen. experiment. boxning. agility. innebandy. bowling. teater. z Sportlovsprogram 17-21 februari 2014 I samarbete

Läs mer

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott J^~ SOLLENTUNA KOMMUN NK\ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-11-01 Sidan 4 av 11 81/2011 Kultur- och fritidsnämndens IT-plan 2013-2015 I ärendet föreligger

Läs mer

Verksamhetsberättelse Trygga Torshälla 2013

Verksamhetsberättelse Trygga Torshälla 2013 Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 00 Verksamhetsberättelse Trygga Torshälla 2013 Inledning I oktober 2011 bildades Trygga Torshälla,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer