RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL"

Transkript

1 RAMAVTAL FÖR FONDHANDEL KUND Firma (Fullständigt namn) Efternamn, förnamn (nedan Kunden) Utdelningsadress Person-/Organisationsnummer Utländskt skatteregistreringsnummer Postnummer och ort E-postadress Land utom Sverige Land skatterättsligt hemvist Folkbokföringsadress om annan än ovan BANK Fondkonto (Nedan Banken) Fondkontonummer Mellan Kunden och Banken träffas härmed Ramavtal om handel med fondandelar, enligt bifogade "Allmänna villkor ", vilka Kunden mottagit och tagit del av. Genom sin namnteckning försäkrar Kunden att i denna handling lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Kundens Underskrift För juridisk person ska aktuellt registreringsbevis samt bestyrkt kopia på godkänd legitimation för firmatecknare och ev ombud bifogas. Ort och datum Kundens underskrift Namnförtydligande Bankens underskrift Ort och datum Bankens underskrift Namnförtydligande Bankens noteringar Markera typ av id-handling och fyll i såväl personnummer som id-handlingens nummer SIS-märkt ID-kort Körkort Svenskt EU-pass Nationellt ID-kort Annan ID-handling, ange typ Personnummer Sign ID-handlingens nummer Bl 7996 utg 3

2 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor Utgivningsdatum Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande villkor i respektive fonds FAKTABLAD, FONDBESTÄMMELSER och INFORMA- TIONSBROSCHYR (eller motsvarande). För det fall att Kundens handel med fonder omfattar fonder som inte förvaltas av bolag som tillhör Swedbank Robur-koncernen men som distribueras av Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB genom Banken (Externa fonder) gäller även vid var tid gällande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED EXTERNA FON- DER. För det fall Kunden förvaltar Pensionskapital på sitt Premiepensionskonto via Internetbanken gäller även ALLMÄNNA VILLKOR PREMIEPENSION INTER- NETBANKEN. Det åligger Kunden att hålla sig underrättad om och följa nu nämnda villkor och regler. Banken har kontrollerat Kundens identitet. Detta avtal skall anses ingånget när Kunden och Banken undertecknat detsamma. Avtalet omfattar samtliga fondkonton som Kunden vid var tid har i Banken. 2. Allmänt om handel Kunden uppdrar åt Banken att efter Kundens instruktioner vid varje enskilt tillfälle genomföra handel med Swedbank Robur Fonder ABs fonder, Externa fonder eller förmedla fondbyte på Kundens Premiepensionskonto. Därvid skall, om inte annat överenskommits, särskilt fondkonto i Banken användas för att redovisa transaktioner samt innehav av fondandelar samt i förekommande fall även utdelning, avgifter och skatter. 3. Bekräftelse Handel med fondandelar redovisas genom att bekräftelse skickas till Kunden senast bankdagen efter genomförd transaktion. Kunden godkänner att sådan bekräftelse kan lämnas till Kunden genom elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Kundens Internetbank), när Banken bedömer att sådant tillhandahållande är lämpligt. Fondbyte på Kundens Premiepensionskonto redovisas direkt till Kunden genom bekräftelse av Pensionsmyndigheten. Motsvarande information är också tillgänglig via Kundens Internetbank. 4. Bästa orderutförande Banken kommer att utföra order avseende fondandelar genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) eller Pensionsmyndigheten för utförande enligt respektive fonds vid var tid gällande Faktablad, Fondbestämmelser och Informationsbroschyr (eller motsvarande), samt för Externa fonder även Allmänna villkor för handel med externa fonder, samt för Premiepension Förvaltning, Pensionsmyndigheten regelverk. 5. Avgifter och skatter Aktuella avgifter och skatter framgår av respektive fonds vid var tid gällande Faktablad, Fondbestämmelser och Informationsbroschyr (eller motsvarande), samt för Externa fonder även Allmänna villkor för handel med externa fonder. 6. Skatterättsligt hemvist Kunden skall själv förvissa sig om sitt skatterättsliga hemvist. För juridisk person avses normalt det land där den juridiska personen är registrerad eller där företaget/styrelsen har sitt säte. För fysisk person är det normalt det land/stat vars lag anger skattskyldighet på grund av huvudsaklig vistelse, bosättning eller liknande omständighet. 7. Adressändring Kunden försäkrar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till Banken skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, t ex vid flyttning utomlands. Kunden skall även skriftligen underrätta Banken om ändring av namn, adress eller e-postadress. 8. Villkorsändring Ändringar av villkor i Avtalet skall ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Banken i vanligt brev till Kunden avsänt meddelande om ändringen. Mot de kunder som valt att kommunicera elektroniskt med Banken skall ändringar av villkor ha verkan från och med den trettionde kalenderdagen efter att Banken avsänt meddelande om villkorsförändringen till Kundens Internetbank eller till den e-postadress Kunden har lämnat till Banken. Om Kunden inte godtar ändringen har denne rätt att inom nämnda tid säga upp Avtalet till upphörande. Vid sådan uppsägning kommer Kundens fondandelar att lösas in enligt gällande villkor för respektive fond. Inlösen till följd av sådan uppsägning kommer att begäras av Banken hos aktuell fonds fondbolag inom tre bankdagar från den bankdag då Banken mottog Kundens uppsägning. 9. Uppsägning Envar av Banken och Kunden kan säga upp Avtalet till upphörande trettio bankdagar efter det att part till motparten avsänt uppsägningen. Vid Avtalets upphörande skall parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Avtalet med omedelbar verkan om motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Härvid skall varje avtalsbrott, där rättelse trots anmaning härom inte snarast möjligt vidtagits, anses som ett väsentligt avtalsbrott. Banken får även säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid förändringar beträffande Kundens skatterättsliga hemvist som medför att Banken inte längre kan fullgöra sin skyldighet att för Kundens räkning vidta åtgärder beträffande skatt eller att fullgörandet av sådan skyldighet avsevärt försvåras. Bl 7996 Vid Avtalets upphörande har Banken rätt att lösa in Kundens kvarvarande fondandelar, enligt gällande villkor för respektive fond. Uppsägning av detta Avtal skall ske skriftligen i vanligt brev eller rekommenderat brev. 10. Meddelanden och information Kunden godkänner att återkommande information från Banken och valt fondbolag kan lämnas via meddelande inom Kundens Internetbank eller på Bankens webbplats, när Banken bedömer att sådant tillhandahållande är lämpligt. Banken äger rätt att tillhandahålla övrig information till Kunden via e-post till den e-postadress Kunden meddelat Banken eller via meddelande i Kundens Internetbank eller på Bankens webbplats, när Banken bedömer att sådant tillhandahållande är lämpligt. Information som Banken lämnar på webbplats ska anses ha kommit Kunden tillhanda femton kalenderdagar efter det att Banken publicerat informationen på webbplatsen. Meddelande som avsänts av Banken med rekommenderat brev eller vanligt brev skall anses ha nått Kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som Kunden senast uppgivit. Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation (däribland e-post och meddelande inom Kundens Internetbank) skall anses ha kommit Kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av Kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress eller när det gäller Internetbanken, när meddelandet avsänts. Om ett sådant meddelande når Kunden på icke normal kontorstid skall meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från Kunden till Banken skall ställas till den adress som anges i Avtalet, såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från Kunden skall anses ha kommit Banken tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. 11. Ansvarsbegränsningar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Banken är enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och till lagen anknytande föreskrifter från Finansinspektionen skyldig att informera Kunden om vissa förhållanden, däribland följande till detta avtal bilagd information: Information om Banken och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i värdepappersrörelsen Information om incitament Bankens skyldighet att lämna nämnd information medför inte att Banken åläggs några andra skyldigheter än vad som framgår av de aktuella författningarna i dessa delar. Banken ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av fel eller brister i informationen eller, i tillämpliga fall, till följd av att Banken inte efterlever vad som anges i informationen, om så inte särskilt avtalats mellan parterna. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken, om Banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar dock inte för indirekt skada, om inte den indirekta skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Banken att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt dessa bestämmelser på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Banken respektive Kunden inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 12. Behandling av personuppgifter samt utlämnande av uppgift till annan Personuppgifter som lämnas till Banken eller till bolag i Swedbankkoncernen kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundens engagemang i Banken eller Swedbankkoncernen. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Banken eller bolag i Swedbankkoncernen samarbetar. Personuppgifter kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Banken eller bolag i Swedbankkoncernen och hos dessas samarbetspartners. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om Kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden skall i sådana fall vända sig till Bankens kontor. Banken kan, till följd av - svensk eller utländsk - lag, myndighetsföreskrift/beslut eller handelsregler, vara skyldig att till annan lämna uppgift om kunden och dennes uppdrag enligt detta avtal. Kunden är skyldig att tillhandahålla banken sådana uppgifter på begäran av banken. 13. Tillämplig lag och tvist Tolkning och tillämpning av detta Avtal skall ske enligt svensk rätt.

3 ALLMÄNNA VILLKOR Egen förvaltning av Pensionskapital (PPM Tjänsten) Utgivningsdatum Dessa allmänna villkor reglerar Bankens förmedling av kundens val av fonder på sitt konto hos Premiepensionsmyndigheten (PPM). Kunden är bunden av de närmare villkor som vid var tid gäller för handel med viss fond genom Bankens försorg. Med villkor avses dessa allmänna villkor, andra särskilda regler antagna av Banken och av PPM. De särskilda reglerna antagna av Banken lämnas av Banken på begäran av kund. 1 DEFINITIONER Bankdag: Med Bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är f.n. lördagar, midsommarafton, julafton, samt nyårsafton). Internetbanken: Med Internetbanken avses Bankens kanal för att förmedla egna och andras tjänster via internet Pensionskapital: Med Pensionskapital avses de Fondandelar som Kunden vid var tid har innestående på sitt PPMkonto. PPM-fond: PPM-konto: Fondandel: Med PPM-fond avses svensk eller utländsk värdepappersfond, svensk eller utländsk specialfond samt annan utländsk fond i vilken Pensionskapital kan placeras. Med PPM-konto avses Kundens konto hos PPM Med Fondandel avses andel i PPM-fond. 2 BANKENS ÅTAGANDE M.M. 2.1 Kunden kan i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna villkor förvalta sitt Pensionskapital genom att utföra fondbyten via Internetbanken. 2.2 Bankens åtagande innebär och är begränsat till, att som Kundens ombud gentemot PPM förmedla Kundens instruktioner om fondbyte samt att förmedla information om Pensionskapitalet från PPM till Kunden. 2.3 Banken förvarar inga värdepapper eller andra tillgångar som ingår i Pensionskapitalet. Inte heller håller Banken något särskilt register över dessa tillgångar. Det sker heller ingen fondhandel med värdepapper eller andra tillgångar som ingår i Pensionskapitalet hos Banken. Alla fondbyten och andra åtgärder avseende Pensionskapitalet utförs i enlighet med PPM:s vid var tid gällande regelverk. 2.4 Banken är endast skyldig att beakta Kundens instruktioner om fondbyte som lämnas i enlighet med dessa villkor och de särskilda instruktioner som vid var tid kan komma att meddelas av Banken. Om sådana särskilda instruktioner strider mot dessa villkor äger villkoren företräde. 2.5 Kunden är införstådd med att fondbyte utförs så snart det är möjligt, men att viss fördröjning kan förekomma innan transaktionen är genomförd och registrerad på Kundens PPM-konto. 2.6 Det är en förutsättning för Bankens uppfyllande av sitt åtagande, att kunden, enligt de närmare anvisningar som lämnas av Banken, har nödvändig utrustning, säkerhetsprogramvara, tillgång till Internet, samt att Banken har tillgång till Kundens vid var tid gällande PPM-kod. 2.7 Kunden lämnar härmed sitt samtycke till att Banken använder Kundens PPM-kod på det sätt och in den utsträckning som fordras för att Banken ska kunna uppfylla sitt åtagande och befullmäktigar Banken att vidta de åtgärder gentemot PPM som erfordras därför, innefattande rätt att för Kundens räkning registrera transaktioner på PPM-kontot. Kunden samtycker till att Banken fortlöpande får ta del av information från PPM beträffande Pensionskapitalet. 2.8 Banken får för Kundens räkning och på eget initiativ och efter egen bedömning utföra eller underlåta att utföra åtgärder avseende Pensionskapitalet, förutsatt att Banken meddelat kunden om åtgärden och kunden inte lämnat instruktion om annan åtgärd till Banken inom i meddelandet föreskriven tid. Kunden är Bl 7996 bunden av den åtgärd som Banken sålunda utfört eller underlåtit att utföra som om Kunden själv givit uppdrag om åtgärden. 2.9 Banken äger utföra hela eller delar av sitt åtagande genom underleverantör. 3 INFORMATION 3.1 Kundens aktuella innehav av PPM-fonder och genomförda fondbyten redovisas av Banken endast via Internetbanken. Därutöver erhåller Kunden sedvanlig information angående Pensionskapitalet via PPM:s internettjänst och genom den information som PPM lämnar via brev. 3.2 Alla uppgifter beträffande Pensionskapitalet som Banken redovisar återspeglar utan någon bearbetning innehållet i register hos PPM och/eller vederbörande fondbolag. 4 AVGIFTER 4.1 Bankens avgifter för PPM Tjänsten utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Upplysning om gällande avgifter lämnas genom Internetbanken och av Bankens kontor. 4.2 Avgift betalas, om inte annat har överenskommits, genom automatisk överföring från Kundens inlåningskonto i Banken och vid tidpunkt som Banken bestämmer. 4.3 Avgiften för PPM Tjänsten innefattar inte de avgifter som Kunden ska betala till förvaltarna av de i Pensionskapitalet ingående investeringsfonderna i enligt med de bestämmelser som gäller för respektive fond. 4.4 Kunden ska ersätta Bankens eventuella kostnader och utlägg för att bevaka och driva in Bankens fordran på Kunden. 5 MEDDELANDEN 5.1 Meddelande som gäller PPM Tjänsten ska lämnas skriftligen. Med skriftligt meddelande avses här även sådana elektroniska meddelanden som anges i punkterna 5.3 och 5.4 nedan. Uppsägning av PPM Tjänsten får dock inte ske genom elektroniskt meddelande. 5.2 Kunden ska omedelbart meddela Banken om ändrad postadress eller telefonnummer. 5.3 Har meddelande som rör PPM Tjänsten av Banken avsänts i brev till Kunden under dennes till Banken uppgivna adress eller ny adress, som är känd för Banken, ska meddelandet anses ha kommit Kunden tillhanda senast sjunde bankdagen efter avsändandet. Har meddelandet avsänts genom telefax eller elektronisk post ska detta anses ha nått adressaten senast 24 timmar efter avsändandet. 5.4 Information från Banken kan lämnas via elektronisk post till den adress för elektronisk post som Kunden meddelat Banken, via meddelande inom Kundens Internetbank eller på Bankens webbplats, när Banken bedömer att sådant tillhandahållande är lämpligt. Information som Banken lämnar på webbplats ska anses ha kommit Kunden tillhanda femton kalenderdagar efter det att Banken publicerat informationen på webbplatsen. 5.5 Meddelanden från Banken angående PPM Tjänsten vilka är av allmän karaktär, dvs. meddelanden som rör alla eller flertalet Kunder som nyttjar PPM Tjänsten, kan också lämnas genom annonsering i dagspress, i informationsfoldrar eller på annat liknande sätt. 6 BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR 6.1 Banken ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att Kunden har spärrat, ändrat eller vidtagit annan åtgärd med PPM-koden som hindrar Banken från att uppfylla sitt åtagande, eller på grund av att PPM har spärrat, ändrat eller vidtagit annan åtgärd med PPM-koden som hindrar Banken från att uppfylla sitt åtagande och Kunden därefter inte utan dröjsmål meddelat Banken därom. 6.2 Banken ansvarar inte för skada som beror på att Banken varit förhindrad att genomföra viss åtgärd på grund av fel eller brist i data-, eller kommunikationsutrustning över vilken utrustning Banken inte direkt förfogar.

4 ALLMÄNNA VILLKOR Egen förvaltning av Pensionskapital (PPM Tjänsten) Utgivningsdatum Banken ansvarar inte för skada som uppkommer genom felaktig åtgärd eller försummelse av annan än Banken. Banken är således t.ex. inte ansvarig för skada som förorsakats av att PPM eller fondförvaltare vidtagit åtgärd eller underlåtit att vidta åtgärd. 6.4 Banken ansvarar inte för skada som uppkommer eller som orsakats av annan än Banken genom brottsligt förfarande eller obehörigt nyttjande av PPM-koden. 6.5 Banken ansvarar inte för riktigheten av den information som PPM eller fondförvaltare tillhandahåller kunden via Banken. 6.6 Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 6.7 Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Banken varit normalt aktsamt. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. 6.8 Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt 6.6 ovan, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Kunden har inte rätt till ersättning på grund av dröjsmålet. 6.9 Banken får helt eller delvis underlåta att utföra en åtgärd, om kunden inte tillhandahållit Banken erforderliga instruktioner för åtgärdens genomförande. 7 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 7.1 Kunden äger rätt att säga upp PPM Tjänsten med omedelbar verkan. 7.2 Banken äger säga upp PPM Tjänsten med en uppsägningstid om trettio (30) kalenderdagar. 7.3 Banken äger rätt att säga upp PPM Tjänsten till omedelbart upphörande när någon av följande omständigheter kommer till Bankens kännedom: a) Kunden har spärrat, ändrat eller vidtagit annan åtgärd med PPMkoden utan att meddela Banken, b) PPM har spärrat, ändrat eller vidtagit annan åtgärd med PPMkoden och Kunden därefter inte utan dröjsmål meddelat Banken därom, eller c) Kunden fullgör, på grund av annan underlåtenhet eller åtgärd, inte sina åtaganden enligt dessa Allmänna villkor eller i övrigt mot Banken och avtalsbrottet skäligen kan anses väsentligt. 7.4 Vid uppsägning ska parterna skyndsamt reglera samtliga sina förpliktelser. Dessa villkor gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. 8 ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR 9 TRANSPORTRÄTT 9.1 Banken äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor på annan. 10 ÖVRIGT 10.1 Ångerrätt enligt Distansavtalslagen gäller inte för fondbyten som sker via PPM Tjänsten Banken står under tillsyn av Finansinspektionen. I vissa konsumentfrågor står Banken dessutom under Konsumentverkets tillsyn Allmänna villkor kommer att tillhandahållas på svenska. Under avtalstiden kommer Banken att kommunicera med kunden på svenska Kunden får åberopa fel eller brist i Bankens utförande av PPM Tjänsten endast om Kunden lämnar Banken meddelande om felet eller bristen inom skälig tid efter det Kunden har upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen Om kunden har reklamerat PPM Tjänsten hos Banken men inte godtar Bankens bedömning i reklamationsärendet, kan kunden skriftligen vända sig till Bankens klagomålsansvarige på adress som finns tillgänglig i Internetbanken och på Bankens kontor. Den klagomålsansvarige utreder ärendet och återkommer till kunden med ett skriftligt svar. 11 TVIST 11.1 Eventuella tvister angående PPM Tjänsten, liksom tillämpning och tolkning av dessa Allmänna villkor skall avgöras i Sverige av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter som lämnas till Banken för PPM Tjänsten kommer att behandlas i datasystem hos Banken och hos de bolag i Swedbankkoncernen med vilka Banken samarbetar avseende PPM Tjänsten, i den utsträckning som behövs för att möjliggöra för Banken att uppfylla sitt åtagande enligt dessa allmänna villkor. Även personuppgifter som inhämtas från annan än Kunden, kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos PPM och andra, företag och organisationer med vilka Banken och bolag i Swedbankkoncernen samarbetar i förhållanden som avser PPM Tjänsten. Personuppgifterna kan komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos Banken och hos bolag i Swedbankkoncernen samt hos dessa bolags samarbetspartners i förhållanden som avser olika finansiella tjänster och produkter. Personuppgifter lämnas dock endast ut om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Bankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift. 8.1 Banken har rätt att besluta om ändring av dessa Allmänna villkor. Sådan ändring kan ske t.ex. med anledning av förändrad lagstiftning eller teknisk utveckling. 8.2 Ändring som avses i punkt 8.1 träder ikraft tidigast trettio (30) dagar efter det att Banken har tillsänt Kunden information om innebörden av ändringen, samt de nya Allmänna villkoren. Om ny lagstiftning eller andra rättsregler, vilka medför att förutsättningarna för Bankens Uppdrag förändras träder ikraft med så kort varsel att Banken är förhindrad att iaktta nämnda tidsfrist, får Banken tillämpa de nya Allmänna villkoren från och med den dag då ifrågavarande rättsregler träder ikraft. Information om ändring av de Allmänna villkoren kan när banken bedömer det lämpligt lämnas med tillämpning av punkt 5.4. Bl 7996

5 Information om Swedbank och om handel med fondandelar Allmän information Namn: Swedbank AB (publ) Adress: Stockholm Tel: Hemsida: Banken är moderbolag i Swedbank AB koncernen. Banken är ett bankaktiebolag som i enlighet med lagen om bank- och finansieringsrörelse har tillstånd att bedriva bankrörelse. Banken har även tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken står under tillsyn av Finansinspektionen Finansinspektionen Brunnsgatan 3 Box STOCKHOLM I vissa konsumentfrågor står banken dessutom under Konsumentverkets tillsyn Konsumentverket Lagergrens Gata 8 Box Karlstad Den finansiella tjänstens egenskaper och rapportering Banken utför kundens order genom att vidarebefordra order avseende handel med fondandelar till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande). Se vidare Ramavtal för fondhandel och dess Allmänna villkor (Ramavtalet). Information om priser och avgifter Uppgift om aktuella priser finns att få på bankens kontor eller hemsida. Ytterligare uppgifter finns i respektive fonds Faktablad, Fondbestämmelser och Informationsbroschyr (eller motsvarande). Förutom tjänstens pris kan det tillkomma ytterligare skatter, avgifter och kostnader, som inte påförs eller betalas av banken. Ångerrätt Om kunden har tecknat Ramavtal för fondhandel på distans enligt distans- och hemförsäljningslagen gäller ångerrätt. Ytterligare information om ångerrätten kan fås via bankens Telefonbank och på bankens hemsida. Kunden uppmärksammas särskilt på att ångerrätten inte gäller för redan utförda köp- eller försäljningsuppdrag av fondandelar, eller sådana transaktioner som inte avslutats men som redan lämnats till fondbolaget och som inte går att annullera. Reklamationer och ersättningsanspråk Vid reklamationer och ersättningsanspråk ska kunden vända sig till sin kontaktperson i banken. Om en reklamation inte kan tillmötesgås, informeras kunden om att han eller hon kan föra ärendet vidare inom banken genom att skriva till Swedbank, Klagomålsansvarig, Stockholm. Kunden kan också få hjälp med att föra ärendet vidare till klagomålsansvarig genom att kontakta handläggaren av reklamationen eller annan medarbetare i banken. Dessutom kan kunden utan kostnad få information om gällande regler och praxis från Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Banken eller det aktuella fondbolaget skickar kunden en bekräftelse bankdagen efter köp eller försäljning av fondandel. Kunden erhåller dessutom separat rapportering från respektive fondbolag eller motsvarande avseende sitt innehav av fondandelar. Språk och metoder för kommunikation Avtalsvillkor och information om tjänsten tillhandahålls på svenska. Under avtalstiden kommer banken att kommunicera med kunden på svenska. Kommunikation mellan kunden och banken och, i tillämpliga fall, vid översändande och mottagande av order, kan på kundens initiativ ske genom att kunden besöker något av bankens bankkontor eller nyttjar bankens Telefon- eller Internetbank. Banken kan, beroende på omständigheterna och lämplighet, kommunicera med kunden via brev, telefon, e- post, telefax, Internetbanken eller via bankens hemsida. Risker Sparande i fondandelar är förknippat med risker. Risken varierar mellan olika fonder och beskrivs i respektive fonds Faktablad, Fondbestämmelser och Informationsbroschyr (eller motsvarande). Intressekonflikter och incitament Banken söker i möjligaste mån undvika intressekonflikter mellan banken och bankens kunder. I de fall en kunds och bankens intressen inte sammanfaller strävar banken efter att kundens intressen inte åsidosätts. Regler avseende intressekonflikter finns i olika interna policydokument. För ytterligare information hänvisas till bankens blanketter Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse respektive Information om incitament.

6 Information om kundkategorisering Enligt lagen om värdepappersmarknaden skall alla kunder som handlar värdepapper, köper eller säljer fondandelar eller gör andra transaktioner på värdepappersmarknaden indelas i olika grupper för att anpassa nivån på kundskyddet. Skyddet är olika för olika kundgrupper beroende på kundens kunskaper, erfarenhet och övriga förhållanden. Kunderna indelas i icke-professionella kunder, professionella kunder eller jämbördiga motparter. Högst skyddsnivå har de icke-professionella kunderna och lägst skyddsnivå har kunderna som är jämbördiga motparter. Om banken inte meddelar annat kategoriserar banken dig som icke-professionell med högsta skyddsnivå. Icke-professionell kund Denna grupp har den högsta kundskyddsnivån. Det innebär bland annat att banken kommer att informera om banken och dess tjänster. Banken kommer också att lämna information om aktuella finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel i dessa. När banken tillhandahåller portföljförvaltning eller investeringsrådgivning kommer banken att bedöma om en tjänst eller ett instrument är lämplig för kunden innan banken tillhandahåller tjänsten eller rekommenderar instrumentet. Bedömningen gör banken mot bakgrund av kundens investeringsmål, finansiella ställning samt erfarenhet av och kunskap om tjänsten eller transaktionen. Vid andra typer av tjänster än portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer banken att bedöma om tjänsten passar kunden mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. En sådan bedömning görs dock inte då kunden på egen begäran lägger order på sådana finansiella instrument som banken bedömer vara okomplicerade. Under vissa omständigheter kan icke-professionella kunder flyttas till gruppen professionella kunder. Det kan ske generellt, eller för en viss grupp eller vissa grupper av finansiella instrument och tjänster. För en sådan omplacering gäller speciella förutsättningar. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. En placering i gruppen professionella placerare gör att skyddsnivån minskar. Professionell kund Professionella kunder antas vara i stånd att fatta sina egna investeringsbeslut och förstå riskerna med sina investeringar. De förväntas normalt ha sådana kunskaper att de själva kan avgöra vilken information de behöver för att kunna göra ett investeringsbeslut. Det innebär att den som är professionell kund själv måste begära den information som hon eller han anser sig behöva. Vid investeringsrådgivning gör banken normalt inte någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper och inte av kundens finansiella ställning. Vid portföljförvaltning sker inte heller någon bedömning av kundens erfarenhet och kunskaper. Vid andra typer av tjänster sker till skillnad från vad som gäller beträffande icke professionella kunder - ingen bedömning avseende om tjänsten är passande mot bakgrund av kundens kunskaper och erfarenheter. Professionella kunder kan på begäran och efter bankens medgivande flyttas till gruppen icke-professionella kunder och därmed höja skyddsnivån. Professionella kunder kan också på begäran och efter bankens medgivande flyttas till gruppen jämbördiga motparter och därmed sänka skyddsnivån. Närmare upplysningar om det lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor. Jämbördig motpart Jämbördiga motparter har lägst kundskydd. Vid portföljförvaltning och investeringsrådgivning kommer dock en bedömning att ske om tjänsten är lämplig för kunden mot bakgrund av kundens syfte med investeringen. Jämbördig motpart kan på begäran och efter medgivande flyttas till gruppen professionella kunder eller till gruppen icke-professionella kunder och därmed höja skyddsnivån. Närmare upplysningar lämnas av din rådgivare eller ditt lokala bankkontor.

7 Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Swedbanks värdepappersrörelse Utgivningsdatum Från den 1 november 2007, har du som kund rätt att få information om de riktlinjer för intressekonflikter som banken har. Med intressekonflikter menas att banken och du kan ha olika intressen av utfallet av ett uppdrag som banken utför för din räkning. Intressekonflikter kan också uppkomma mellan dig och en annan kund när banken ska ta tillvara bådas intressen. Att olika parter har skilda intressen är vanligt i affärslivet. Som exempel kan nämnas de olika intressen som finns mellan köpare och säljare, mellan producent och konsument eller mellan företag och dess anställda. Men intressekonflikter kan bli ett problem när någon har flera olika intressen att tillvarata samtidigt och intressekonflikten då inte hanteras på ett lämpligt sätt. Ditt förtroende för Swedbank är av största betydelse för oss. Våra skilda verksamheter kan bidra till att det ibland kan vara svårt att överblicka de intressekonflikter som kan uppstå mellan dig och banken. För att du ska känna trygghet, och veta att banken hanterar eventuella intressekonflikter på ett sådant sätt att dina intressen tas tillvara, beskriver vi nedan hur vi arbetar med dessa frågor. Interna regler och kontroll av regelefterlevnad Swedbank vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera och hantera intressekonflikter som uppkommer i verksamheten. Viktiga delar för hanteringen av intressekonflikter är bl.a. att vi har en organisatorisk och fysisk skillnad mellan olika funktioner och enheter. vi är tydliga och öppna i beskrivningen av de olika funktionerna eller enheterna. vi säkerställer och bevarar den interna sekretessen mellan olika funktioner och enheter. vi motverkar att jävsförhållanden uppkommer i verksamheten. vi har en oberoende kontroll för hur reglerna efterlevs. Vi har även en rad interna instruktioner som anger hur intressekonflikter ska hanteras så att kundernas intressen uppmärksammas. Exempel på sådana instruktioner är bankens regler om hanteringen av anställdas egna värdepappersaffärer. hur rådgivning kring finansiella instrument ska gå till. hur banken ska uppträda på värdepappers- och valutamarknaden. vilka åtgärder banken ska vidta vid utförande av en order om köp eller försäljning av värdepapper för att uppnå bästa möjliga resultat i fråga om pris, kostnad, snabbhet m.m. hur bankens oberoende och objektivitet vid utfärdande av investeringsanalyser ska bevaras. hur banken ska uppträda när den är s k emissionsinstitut eller medverkar vid företagsuppköp. Utbildningsinsatser och rutiner På banken utbildas berörd personal kontinuerligt och fortlöpande i frågor som rör intressekonflikter och etiskt förhållningssätt. Vi har även särskilda rutiner för att följa upp att externa och interna regelverk följs. Ytterligare information Om våra åtgärder inte räcker till för att förhindra att dina intressen kan komma att påverkas negativt, får du information om intressekonflikten innan vi åtar oss att genomföra det uppdrag du lämnat till banken. Vill du ha ytterligare information kring intressekonflikter kan du vända dig till Koncernstab Kommunikation. Bl 7978 Utg 2

8 Information om incitament Från och med den 1 november 2007 har du som kund rätt att få information om de ersättningar som betalas eller ges till eller av tredje part och som har samband med värdepapperstjänster som Swedbank AB utför åt dig. Fondandelar Fonder som förvaltas av Swedbank Robur Fonder Swedbank får ersättning från Swedbank Robur Fonder AB (Robur) för förmedling av fondandelar. Ersättning utgår dels med ett belopp som beräknas som en procentandel av nyförsäljningsvolymen dels med ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften. I visst fall utgår ersättning även med en inköpsprovision som beräknas som en procentandel av insatt belopp. Du som kund betalar dock endast avgift till Robur i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Swedbank får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Fonder som förvaltas av externt fondbolag Swedbank får också ersättning av externa fondbolag för förmedling av deras fonder. Ersättning utgår med en provision beräknad som en procentandel av förvaltningsavgiften. I visst fall utgår ersättning även med en inköpsprovision beräknad som en procentandel av insatt belopp. Du som kund betalar endast avgift till fondbolaget i form av en förvaltningsavgift. Den ersättning som Swedbank får innebär således ingen ytterligare kostnad för dig. Individuellt pensionssparande i fonder Swedbank får ersättning för förmedling av individuellt pensionssparande i fonder. Ersättningen är densamma som angivits ovan för fondsparande hos Robur och externt fondbolag. Du som kund betalar dock inget extra. Den ersättning som Swedbank får innebär således inte någon ytterligare kostnad för dig. Mer information Önskar du ytterligare information kan du vända dig till Koncernstab Kommunikation.

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna Villkor Utgivningsdatum 2013-03-01 Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar. Med villkor för handel med respektive fonds fondandelar avses

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB)

Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB) Allmänna villkor för förvaltning via Fondguide Premiepension (Indecap AB) 1. Kundkategori Alla kunder som handlar med finansiella instrument ska tillhöra en kundkategori. Dessa kategorier är icke-professionell

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO

AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Page 1/5 Biblioteksgatan 3, Postnr 111 46 Stockholm Tfn 08-20 74 70/80 Fax 08-20 83 80 info@trationfonder.se www.tractionfonder.se AUTOGIRO ANMÄLNINGSSEDEL AUTOGIRO Kundnummer (Ifylles av Fondbolaget)

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag

Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag Allmänna villkor för Alectas internetkontor för företag 1. Allmänt 1.1. Alectas internetkontor för företag ger företag som är kunder hos Alecta ( Företag ) en överblick över de anställdas försäkringsuppgifter

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB

ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB ÖPPNINGSHANDLING - CARNEGIE FONDER AB Privatpersoner som öppnar fondkonto (Fysisk person) Företag/Institutioner som öppnar fondkonto (Juridisk person) Förnamn: Organisationsnamn: Efternamn: Kontaktperson:

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon (även riktnr) Telefon

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12

ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal Utgivningsdatum 2015-10-12 Allmänna villkor ALLMÄNNA VILLKOR Pensionssparavtal 2015-10-12 Sida 1(3) Pensionssparandet i Swedbank/Sparbanken, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

(2) Socialnämnden ("Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL

(2) Socialnämnden (Licenstagaren ) Adress: Telefax: Kontaktperson: E-postadress: LICENSAVTAL Mellan (1) Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm ("Socialstyrelsen") Telefax: 075-247 31 62 Kontaktperson: Katarina Munier E-postadress:katarina.munier@socialstyrelsen.se (2) Socialnämnden ("Licenstagaren

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid. Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil

Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid. Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil Actas exemplar, Version 5 KUNDAVTAL UPPLYSNINGAR OM KUNDEN Namn (efternamn, förnamn) Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande) Tel. dagtid Tel. kvällstid Postnr Ort (i Sverige) Tel. mobil

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza:

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL Depånummer ifylles av Avanza: 1 FYLL I DINA UPPGIFTER Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr)

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt

Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt 204-0-0 Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är en ny EU-förordning som syftar till att minska riskerna vid handel med

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter 160623 1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag Välkommen som investerare i våra fonder! Innan vi kan komma igång måste vi be er om en del uppgifter. Det är viktigt att ni fyller i samtliga uppgifter.

Läs mer

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst

Anslutningsavtal. inom Identitetsfederationen för offentlig sektor. för Leverantör av eid-tjänst 1 (7) Anslutningsavtal för Leverantör av eid-tjänst inom Identitetsfederationen för offentlig sektor 2 (7) 1. Avtalsparter Detta anslutningsavtal ( Avtalet ) har träffats mellan 1. E-legitimationsnämnden,

Läs mer

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster:

Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: Fält Communications AB Allmänna Villkor för Tjänster: (gäller från och med den 1 december 2014) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fält Communications AB ( Fältcom ) tillhandahåller tjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer