Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällstrender och krisberedskap. Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap"

Transkript

1 Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap 0705/2007

2 Titel: Samhällstrender och krisberedskap Kartläggning och analys av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) KBM:s dnr: 0705/2007 Skriften kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens webbplats

3 Innehåll Sammanfattning 5 1 Inledning Bakgrund Genomförande och avgränsningar Läsanvisning Analys Politiska trender Ekonomiska trender Sociokulturella trender Teknologiska trender Övergripande trender Globalisering Klimatförändringar Bilaga: Kartläggning av myndigheternas omvärldsbevakning 22 Banverket Finansinspektionen Försäkringskassan Livsmedelsverket Luftfartsstyrelsen Länsstyrelsen i Skåne län Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Post- och telestyrelsen Riksbanken Rikspolisstyrelsen Sjöfartsverket Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statens räddningsverk Statens strålskyddsinstitut Statens veterinärmedicinska anstalt Styrelsen för psykologiskt försvar Svenska Kraftnät Tullverket Vägverket Referenser 49 3

4

5 Sammanfattning Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ska enligt sin instruktion bedriva omvärldsbevakning och genomföra omvärldsanalyser inom sitt område. Som ett led i KBM:s omvärldsbevakning redovisar KBM i denna rapport trender och tendenser som myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap ser inom sina respektive sektorer, samt drar slutsatser om vad dessa innebär för svensk krisberedskap. Analysen är begränsad till de trender som lyfts fram i de ansvariga myndigheternas omvärldsbevakning. Rapporten bygger alltså inte på KBM:s samlade omvärldsbevakning, och ger inte heller någon heltäckande bild av samhällsutvecklingen eller de trender som styr den. I sammanfattningen återges främst de trender som bedöms påverka svensk krisberedskap på ett eller annat sätt. Politiska trender Myndigheterna har framför allt identifierat EU som det politiska organ som ser ut att kunna utöva stor påverkan på svensk krisberedskap i framtiden. Svensk krisberedskap påverkas redan idag i hög grad av EU:s regelverk. Utöver de lagar som stiftas på krisberedskapsområdet, påverkas vi även indirekt av EU-lagstiftning inom andra sektorer. För närvarande förhandlar medlemsländerna om ett direktiv om skydd av kritisk infrastruktur inom EU (EPCIP) som kan få stor påverkan på svensk krisberedskap. Resultatet kan innebära att stora krav ställs på säkerhet och robusthet och kan komma att få stora konsekvenser för infrastrukturhållarna i Sverige. EU:s ökade intresse för krisberedskap påverkar formerna för det svenska krisberedskapsarbetet. Tidigare har samarbetet mellan svenska myndigheter utgjort grunden för förbättringsåtgärder inom svensk krisberedskap. Idag styrs dock mycket från EU och det blir svårare att få ut samma effekt enbart genom nationella samarbetsformer. Det blir därför mer och mer viktigt för svenska myndigheter att bevaka och följa upp vad EU beslutar om, även på områden som inte har en direkt koppling till krisberedskap. Ekonomiska trender Även om Sveriges ekonomi för tillfället är stark och mycket talar för att den kommer att fortsätta att vara stark en tid framöver, finns flera orosmoment. Till exempel innebär det ökade gränsöverskridande beroendet en risk för svensk ekonomi. Samtidigt som det ökande gränsöverskridande inslaget är positivt för företagen, innebär det en ökad riskbild då marknader och ekonomier världen över har knutits närmre varandra. Till exempel får en räntehöjning i USA omedelbara konsekvenser för marknader världen över. Det mer aggressiva affärsklimat som vuxit fram i och med den ökande konkurrensen på finansmarknaden kan innebära att företagen inom finansbranschen håller sig med mindre marginaler, vilket kan ha en negativ inverkan på robustheten i samhällsviktiga system. Om företagen saknar säkerhetsmarginaler för exempelvis personal och reservutrustning kan det leda till svårigheter att upprätthålla verksamheten under extraordinära 5

6 händelser. Det finns även potentiella problem med bankernas ökade utlåning då det riskerar att skapa ekonomisk instabilitet. Sociokulturella trender I Sverige kan man se en ökad segregation mellan äldre och yngre, mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund och mellan hög- och lågavlönade. Skillnaderna ser också ut att öka. Sociala klyftor kan orsaka känslor av utanförskap vilka i förlängningen kan vara en grogrund för brottslighet. Även arbetslöshet kan spä på känslan av utanförskap. Det finns en risk för att individer som känner sig utestängda mister sin tilltro och lojalitet till samhället och söker sig till grupperingar som tar till våld för att lösa sina problem. Ökad individualisering kan också leda till att folk i lägre grad engagerar sig i ideella verksamheter som kan vara till hjälp vid en kris. Även fördelningen av välståndet mellan tätort och glesbygd påverkar samhället. Urbaniseringen innebär dessutom att bebyggelsen förtätas och koncentreras. Koncentrationen och förtätningen utgör en risk då bränder och utsläpp av farliga ämnen kan få förödande konsekvenser och en snabb spridning. Koncentrationen av bebyggelse och bostäder kan också innebära en ökad sårbarhet på grund av att fler människor är knutna till samma infrastruktur. Teknologiska trender Ny teknik är positiv då den leder till nya verktyg och hjälpmedel för brottsbekämpning, kommunikation vid räddningsinsatser med mera. Samtidigt innebär teknikutvecklingen en risk i sig då den underlättar för vissa typer av brottslighet. Utvecklingen på det tekniska området, och det ökande beroendet av teknik, har lett till att sårbarheten i vissa avseenden blivit större. Ett inplanterat virus eller en skadlig kod i en dator kan orsaka stora skador både på ekonomin och på samhällets funktioner. Övergripande trender Globaliseringen innebär att det uppstår fler ömsesidiga beroenden över världen, ekonomier är tätare sammanlänkade, nationsgränser blir mindre betydelsefulla och gränskontroller avskaffas. Sjukdomar sprids lättare som en följd av det ökande resandet. Saker som händer långt borta kan alltså påverka svenska förhållanden snabbt och det svenska krishanteringssystemet måste kunna hantera även denna typ av händelser. Klimatförändringarna tros höja medeltemperaturen i Sverige vilket innebär att smittor och sjukdomar som tidigare inte funnits här nu riskerar att spridas hit. Stormarna kan komma att bli värre och översvämningarna större i framtiden. Stora delar av Sveriges infrastruktur är dimensionerad för de förhållanden som gäller idag och skulle inte klara av en större påfrestning. Det kommer sannolikt även att ske stora temperaturväxlingar, vilket i sin tur ökar behovet av både kylning och uppvärmning. Klimatförändringarna kan därigenom även få en stor påverkan på energiförbrukningen. 6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Krisberedskapsmyndigheten (KBM) ska enligt sin instruktion bedriva omvärldsbevakning och genomföra omvärldsanalyser inom sitt område. Som ett led i KBM:s omvärldsbevakning redovisar KBM i denna rapport en kartläggning av omvärldsbevakningen hos myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskap. Målet är att sammanställa de trender och tendenser som de ansvariga myndigheterna ser inom sina respektive sektorer, samt dra slutsatser om vad dessa innebär för svensk krisberedskap. Det är första gången KBM genomför denna typ av kartläggning, och rapporten är den första i sitt slag. Innehållet fungerar som ett underlag till andra processer på KBM, bland annat den hot- och riskrapport som KBM ger ut återkommande 1. Den bör även vara av intresse för andra myndigheter eller aktörer som har ett intresse för omvärldsbevakning i allmänhet och krisberedskap i synnerhet. 1.2 Genomförande och avgränsningar För uppgiften har KBM samlat in, kartlagt och sammanställt produkter från den omvärldsbevakning som producerats hos myndigheterna med ett särskilt ansvar för krisberedskap. Urvalet av myndigheter har baserats på förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Av praktiska skäl omfattar kartläggningen inte alla myndigheter som nämns i förordningen. Myndigheterna som ingår har valts ut för att i möjligaste mån täcka in de sektorer som är representerade i förordningen. Vilka myndigheter det rör sig om framgår av bilagan. Myndigheterna har blivit ombedda att skicka in material som beskriver utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde med fokus på vilka särskilda trender man identifierat. En av grundförutsättningarna när KBM samlat in material till rapporten har varit att myndigheterna inte ska behöva ta fram något nytt underlag. Detta innebär vissa begränsningar i det att materialet inte blir heltäckande. Vissa myndigheter har haft långt framåtblickande omvärldsrapporter, medan andra bara har haft sitt senaste budgetunderlag att hänvisa till. Underlagen som samlats in belyser större och mindre trender och händelser inom myndigheternas ansvarsområden. Materialet är alltså av generell karaktär, och behöver inte vara direkt kopplat till myndigheternas krisberedskapsarbete. Denna rapport kan därför med fördel läsas parallellt med myndigheternas risk- och sårbarhetsanalyser eller KBM:s sammanställning av dessa 2, där fokus ligger just på krisberedskap. 1 Tre hot- och riskrapporter är publicerade hittills (KBM:s temaserie 2004:6, 2005:11, 2006:7). Nästa hot- och riskrapport är planerad till april Risk- och sårbarhetsanalyser Sammanställning och analys, dnr 0131/

8 För att strukturera analysen har KBM använt PEST-modellen. PEST står för politiska, ekonomiska, sociokulturella samt teknologiska faktorer och används för att kategorisera påverkande omvärldsfaktorer. Texten behandlar endast de trender som lyfts fram i de ansvariga myndigheternas omvärldsbevakning. Analysen bygger alltså inte på KBM:s samlade omvärldsbevakning, och ger inte någon heltäckande bild av samhällsutvecklingen eller de trender som styr den. Inte heller har KBM kvalitetssäkrat eller värderat den omvärldsbevakning som myndigheterna bedriver. De uppgifter som myndigheterna har lämnat har tagits för sanna. Den hot- och riskrapport som KBM publicerar under våren 2008 bygger på ett vidare källmaterial, och där sker också en närmare analys av flera av de trender som omnämns här. Många av de trender som tas upp av myndigheterna är i grunden positiva, eller har både positiva eller negativa aspekter. Ofta är det dock de negativa aspekterna som är av störst betydelse för krisberedskapen, då de är förenade med en förstärkt riskbild. Att en viss utveckling sägs leda till nya eller större risker behöver alltså inte betyda att den ska ses som odelat negativ. 1.3 Läsanvisning Rapporten är indelad i en huvuddel och en bilaga. Huvuddelen består av en analys av de trender de olika myndigheterna rapporterat på generell nivå och hur de i sin tur påverkar svensk krisberedskap. De iakttagna tendenserna har delats in i politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska utvecklingstendenser. Därutöver redovisar KBM iakttagelser om globalisering och klimatförändringar separat eftersom de är av så övergripande karaktär och kan vara till exempel både politiska och ekonomiska. Under respektive trend drar KBM sedan slutsatser om vilken betydelse utvecklingen har för svensk krisberedskap. I bilagan redovisas en sammanställning av myndigheternas respektive omvärldsbevakning. Denna del är tänkt att fungera som ett mer detaljerat underlag. 8

9 2 Analys Här presenterar KBM en analys av de trender de olika myndigheterna rapporterat på generell nivå och hur de i sin tur kan påverka svensk krisberedskap. De iakttagna tendenserna har delats in i politiska, ekonomiska, sociala och tekniska tendenser. Därutöver redovisas iakttagelser om globalisering och klimatförändringar separat eftersom de är av så övergripande karaktär och kan vara till exempel både politiska och ekonomiska. Under respektive trend drar KBM sedan slutsatser om vilken betydelse iakttagelserna har för svensk krisberedskap. 2.1 Politiska trender Globaliseringen har inneburit att de internationella samarbetena har blivit fler och viktigare och sträcker sig över många områden. För Sveriges del är det den Europeiska Unionen (EU) som påverkar utvecklingen mest. EUsamarbetet omfattar allt fler områden. En av grundtankarna med EU är att göra Europa till en gemensam marknad för medlemsländerna. Det innebär att personer och varor ska kunna transporteras fritt över nationsgränserna inom EU. För en gemensam, fungerande marknad är transporterna betydelsefulla varför en harmonisering av medlemsländernas transportsystem är en viktig fråga för EU. De svenska transportmyndigheterna har arbetat med att anpassa svenska regelverk till EU:s lagstiftning för att underlätta för de gränsöverskridande transporterna. Sjöfarten är, sedan länge, styrd av FN:s organ International Maritime Organization (IMO), men har på senare tid blivit mer och mer påverkad av EU. Rikspolisstyrelsen och Tullverket pekar på att utvecklingen inom EU på politikområdet Frihet, säkerhet och rättvisa innebär en radikal förändring för det europeiska säkerhetssamarbetet och för Sverige. Samarbetet kommer att få störst tyngd inom terrorismbekämpning, men kommer även att omfatta till exempel gemensamma regler för yttre gränskontroller. Stora insatser i kampen mot organiserad brottslighet och narkotika planeras inom ramen för EU-samarbetet. Utvecklingen kan ge en mer effektiv europeisk brottsbekämpning, men den är kostsam för de enskilda länderna. Hälso- och sjukvårdsfrågor har fått ett större utrymme på EU:s agenda. Socialstyrelsen menar att sjukvård i grunden är en nationell fråga, men påverkan från EU är stark. Sverige berörs bland annat av rätten att söka vård i ett annat EU-land. Även EU:s ifrågasättande av Apotekets monopol spelar roll för den svenska hälso- och sjukvården. Smittskyddsfrågor är viktiga inom EU och det påverkar Smittskyddsinstitutets arbete i hög grad. Även djurhälsofrågorna, särskilt övervakning och bekämpning av epizootier och zoonoser, samordnas alltmer inom EU. Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) är idag det europeiska referenslaboratoriet för Campylobakter. Energiförsörjningen blir en allt mer central fråga för EU och det sker en ökad samordning mellan medlemsstaterna startade utsläppshandelssystemet i EU vilket syftar till att minska utsläppen av 9

10 växthusgaser inom EU. EU agerar även alltmer enat mot tredje land i energiförhandlingar, bland annat gentemot USA, Norge, Ryssland och Kina. Enligt Energimyndigheten påverkar beslut som tas på EU-nivå i mycket hög utsträckning den svenska elmarknaden. EU har även som ambition att skapa ett gemensamt europeiskt regelverk för den finansiella sektorn i syfte att skapa en fungerande inre marknad för finansiella tjänster inom EU. Finansinspektionen menar att detta innebär genomgripande förändringar och en mängd nya regler på det nationella planet. Många av myndigheterna ser Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 som en möjlighet att kunna föra upp viktiga frågor på agendan och påverka EU:s riktning. Hur påverkas svensk krisberedskap av de politiska trenderna? Svensk krisberedskap påverkas i hög grad av EU:s regelverk. Utöver de lagar som stiftas på krisberedskapsområdet, påverkas vi även indirekt av EU-lagstiftning inom andra områden. De öppna gränserna inom EU påverkar svensk krisberedskap på flera områden, främst genom att det blir svårare att kontrollera in- och utförsel till och från Sverige. Det finns bland annat en ökad osäkerhet kring illegal införsel av CBRN-ämnen 3 till Sverige. Detta gäller både ämnen som kan användas för terrorändamål och ämnen som inte är tänkta att orsaka skada. Införsel av djur till Sverige kan vara ett exempel på det senare. Dessa djur kan bära med sig smittor och sjukdomar till Sverige som tidigare inte funnits här. Samtidigt har de öppnade gränserna fört med sig ett närmre samarbete med myndigheter i andra länder vilket i vissa fall har inneburit att kontrollen har ökat. Genom EU går det även att begära hjälp vid en större kris som det nationella systemet inte klarar av. Det drabbade landet skickar en förfrågan till EU som sedan organiserar medlemsstaternas bistånd. Under stormen Gudrun tog Sverige bland annat emot elverk från andra medlemsstater. För närvarande förhandlar medlemsländerna om ett direktiv om skydd av kritisk infrastruktur inom EU (EPCIP) som kan få stor påverkan på svensk krisberedskap. Resultatet kan innebära att stora krav ställs på säkerhet och robusthet och få stora konsekvenser för infrastrukturhållarna i Sverige. Det ökade intresset för krisberedskap inom EU påverkar formerna för det svenska krisberedskapsarbetet. Tidigare har samarbetet mellan svenska myndigheter utgjort grunden för förbättringsåtgärder inom svensk krisberedskap. Idag styrs dock mycket från EU och det blir svårare att få ut samma effekt enbart genom nationella samarbetsformer. Det blir därför mer och mer viktigt för svenska myndigheter att bevaka och följa upp vad EU 3 Med CBRN-ämnen avses kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. 10

11 beslutar om, även på områden som inte har en direkt koppling till krisberedskap. 2.2 Ekonomiska trender Ekonomisk tillväxt i Sverige Den svenska konjunkturen är stark och den svenska bnp-tillväxten kommer att fortsätta utvecklas positivt under de närmaste åren enligt Finansinspektionen och Riksbanken. Sysselsättningen har ökat under 2006 och bedöms fortsätta att öka. Arbetskraftsutbudet ökar inte i samma takt vilket leder till att den öppna arbetslösheten minskar. I de tre storstadslänen är tillväxten god enligt länsstyrelserna. Internationalisering av ekonomi och handel Globaliseringen och utvecklingen av en mer internationaliserad ekonomi går hand i hand. Den svenska ekonomin är numera knuten till andra ekonomier och det som händer på en marknad långt bort kan få en stor påverkan i Sverige. Företag och marknader är mer gränsöverskridande idag, vilket också har inneburit att de internationella reglerna och lagarna som de lyder under har blivit fler och mer omfattande. Finansinspektionen noterar att EU och den europeiska marknaden påverkar svensk ekonomi i hög grad. De senaste åren har bland annat teknisk utveckling och förbättrade förutsättningar för världshandeln bidragit till en stark global tillväxt enligt Riksbanken. Ett orosmoment för den internationella konjunkturen är dock oljepriset. Oljepriset har stigit mer än väntat, bland annat på grund av geopolitisk oro samt att OPEC oväntat minskat sin produktion. Den internationella konjunkturen är väldigt känslig för skiftningar i oljepriset. Den svenska utrikeshandeln liksom världshandeln förväntas fortsätta växa. Globaliseringen och den globala tillväxten har inneburit att den internationella handeln har ökat och att transportflödena över nationsgränserna ökar snabbt. Transportmyndigheterna menar att godstransporterna framför allt påverkas av utvecklingen i Östersjöregionen och i Ryssland, men även utvecklingen i Kina och Indien väntas få stor inverkan på svensk handel. Den ökande handeln leder till att fartyg, lastbilar och tåg blir längre, större och fler. Det blir ett ökat tryck på godsterminalerna och kapacitetsbrist kan uppstå i trafiksystemen. Samtidigt som den legala handeln ökar, ökar även den illegala handeln med till exempel narkotika, alkohol, människor och djur vilket ställer större krav på Tullverkets och polisens arbete och samarbete med varandra. Bland annat innebär den ökade handeln med djur en ökad risk för spridning av djursjukdomar som tidigare inte funnits i Sverige. I och med utvidgningen av Schengensamarbetet kommer en stor del av Sveriges gräns att betraktas som en inre gräns där ingen personkontroll ska ske. Detta kan komma att innebära nya uppgifter för polisen och tullen då det blir svårare att kontrollera vad eller vem som passerar in och ut ur Sverige. 11

12 Ökad konkurrens På en allt mer global marknad gör de ekonomiska krafterna att konkurrensen mellan företag hårdnar. Det gäller att effektivisera sin produktion med till exempel utlokalisering och lager som fungerar efter just-in-time-principen. Den hårdare konkurrensen påverkar alla företag. Inom transportsektorn innebär detta bland annat att godstransporterna blir mer specialiserade och frekventa. Det ställs även hårda krav på leveranssäkerhet. Inom persontrafiken leder konkurrensen bland annat till att lågprisflygbolagen intar en allt större andel av flygmarknaden. Detta har tvingat flygbolagen att dra ned på sina kostnader och skapa nya företagsformer med bland annat lägre standard på flygningar som effekt. Statens veterinärmedicinska anstalt pekar på att marknaden för veterinärmedicinsk diagnostik och analys också är utsatt för ökad konkurrens då ny teknik, bland annat molekylärbiologiska metoder och ökad robotisering, gör att diagnostikutvecklingen går i allt snabbare tempo och prisnivån sänks. Utvecklingen koncentreras därför till färre och större laboratorier. På mediemarknaden är konkurrensen och kostnadsjakten särskilt hård enligt Post- och telestyrelsen. Avregleringar och tekniska innovationer har lett till ett ökat antal mediekanaler. Mediekonsumtionen har dock inte ökat i samma takt som utbudet vilket leder till en ökad konkurrens om konsumenterna. Priskonkurrensen innebär lägre intäkter för operatörerna vilket i sin tur leder till en konsolideringstrend där alltfler företag går ihop eller köps upp. Finansinspektionen anger att den allt hårdare konkurrensen mellan de finansiella företagen har gjort att affärsklimatet blivit mer aggressivt. I den goda konjunktur som ekonomin befinner sig, uppkommer dessutom nya företag och produkter. De nya företagen har inte alltid erfarenhet eller kunskap om regelverk och metoder och det händer därför att regler ifrågasätts eller ignoreras. Eftersom utbudet av finansiella tjänster och finansiella aktörer vuxit snabbt de senaste åren har det blivit svårare för konsumenterna att hitta korrekt och saklig information om marknaden. I den hårda konkurrensen företagen emellan har information till kunderna inte varit prioriterat. Enligt Finansinspektionen behöver därför konsumentskyddet inom det finansiella området stärkas, inom området sparande i allmänhet och inom pensionssparandet i synnerhet. Det är även viktigt att informera konsumenterna om att betydelsen av sakförsäkringar har ökat, bland annat av sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Finansinspektionen framhåller även att finansmarknaden är känslig för yttre händelser, så kallade operativa risker, såsom naturkatastrofer, smitta, skadlig kod, terrorattacker och tekniska och infrastrukturella problem. 12

13 Banker och utlåning Riksbanken skriver att lönsamheten i de svenska storbankerna ökar och stigande priser och ökad omsättning på aktiemarknaderna anges som en viktig förklaring. Storbankernas totala utlåning, både inom och utanför Sveriges gränser, har ökat. Marginalerna vid utlåning till de svenska företagen har dock minskat, vilket tyder på ett ökat risktagande hos bankerna. Bostadsutlåningen växer kraftigt och har gjort det under en längre period. Belåningsgraderna har ökat, amorteringstiderna förlängts och räntemarginalerna har fallit. Utlåningen innebär inte något allvarligt hot mot stabiliteten i banksektorn, men däremot finns en risk att enskilda hushåll drabbas. Riksbanken skriver även att de svenska bankernas expansion utomlands är relativt stor. De fyra största bankerna i Sverige Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB har mer än hälften av sina sammanlagda tillgångar i utlandet, främst i övriga Norden, men även i Tyskland, i Polen och i de baltiska länderna. En motsvarande utveckling leder till att det utländska inflytandet på den svenska bankmarknaden kommer att öka. Även det europeiska banklandskapet är under omvandling. Flera europeiska storbanker har expanderat genom att förvärva utländska banker och antalet banker i EU har minskat på senare år. Konsolidering och de gränsöverskridande sammanslagningarna är många. Detta har satt sin prägel på det europeiska bankväsendet, inte minst genom att bankerna har en ökande andel av sina tillgångar i andra länder. Hur påverkas svensk krisberedskap av de ekonomiska trenderna? Den ekonomiska utvecklingen är en av de faktorer som påverkar riskutvecklingen starkast. Generellt innebär en god ekonomi att det skapas resurser för säkerhetsarbete. Den svenska ekonomin har egna kontrollsystem som är tänkta att hantera händelser på de ekonomiska marknaderna. Större ekonomiska kriser kan dock orsaka så pass stora störningar i samhället att krisberedskapsåtgärder kan behövas. Framför allt handlar det om ekonomiska kriser som leder till förtroendekriser då befolkningen förlorar tilltron till systemet och de styrande makterna. Även om Sveriges ekonomi för tillfället är stark och mycket talar för att den kommer att fortsätta att vara stark en tid framöver finns flera orosmoment. Till exempel innebär det ökade gränsöverskridande beroendet en risk för svensk ekonomi. Samtidigt som det ökande gränsöverskridande inslaget är positivt för företagen innebär det en ökad riskbild då marknaderna och ekonomierna världen över har knutits närmre varandra. Till exempel får en räntehöjning i USA omedelbara konsekvenser för andra marknader i världen. Gränsöverskridande företag innebär även en möjlighet att bedriva ekonomisk brottslighet eftersom det är svårare att kontrollera sådana företag. Det mer aggressiva affärsklimat som vuxit fram i och med den ökande konkurrensen på finansmarknaden kan innebära att företagen inom 13

14 finansbranschen håller sig med mindre marginaler, vilket kan ha en negativ inverkan på robustheten i det finansiella systemet. Detta innebär ett problem då många kunder saknar kunskap om vilka företag som erbjuder stabila produkter. Den ökade konkurrensen och effektiviseringen kan även få konsekvenser för kontinuiteten för elleveranser och elektroniska kommunikationer. På en marknad med hård konkurrens finns det inte plats för marginaler. Att riskera ett stopp i leveranserna kan ses som ett billigare alternativ än att lagerhålla. Risken för avbrott kan därför öka. Det finns även frågetecken kring bankernas ökade utlåning. Även om bankerna säger sig ha kontroll och god riskspridning vad gäller sin utlåning både till företag och till privatpersoner finns oklarheter kring vem eller vilka som får ta smällen om utlåningen visar sig vara en bubbla som spricker. Globaliseringen har inneburit att den illegala handeln har ökat. Beroende på vad som smugglas, och vilka kvantiteter det rör sig om, kan krisberedskapen påverkas. Det skulle till exempel kunna handla om djur med smittor, vapen eller farliga ämnen av olika slag. 2.3 Sociokulturella trender Ökade klyftor i samhället På ett övergripande plan blir Sveriges befolkning friskare, lever längre och får ökade inkomster. Samtidigt menar Socialstyrelsen att klyftorna växer mellan dem som har det bra och dem som har det sämre, till exempel lågutbildade och ensamförsörjande mammor. Klyftan växer även mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund. I storstadslänen råder arbetskraftsbrist och arbetslöshet samtidigt, vilket visar på glappet mellan den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och arbetstagarna erbjuder. Flera myndigheter, bland annat Vägverket och Socialstyrelsen, tar upp den ökade individualiseringen i samhället. Antalet singelhushåll är högt och efterfrågan på individuella lösningar för vård och transporter med mera ökar. Socialstyrelsen menar att det idag finns en större kunskap om den enskildes rättigheter och vilka krav som en patient kan ställa. Samtidigt betonas emellertid också det egna ansvaret för den egna hälsan i större utsträckning ( skyll dig själv om du röker ). Befolkningsökningen i Sverige koncentreras till storstäderna, på grund av både naturlig ökning, inflyttning från landsbygden och invandring. Städer som växer har en tendens att förtätas och byggnationen koncentreras till vissa platser. Detta är fallet för många av städerna i Sverige, men främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Länsstyrelserna menar att koncentrationen till städerna orsakar problem både i städerna och på landsbygden. I städerna kan problem uppstå när bostadsbeståndet och transportnätet inte byggs ut i tillräcklig omfattning. Ett annat problem uppstår på landsbygden där det finns en liten befolkning spridd över en stor yta. Där blir det svårt att att upprätthålla samhällets service. 14

15 Enligt Rikspolisstyrelsen kan ökade klyftor bidra till segregation. Dessutom kan sociala klyftor orsaka känslor av utanförskap och vara en grogrund för brottslighet. Utöver de problem som ett segregerat samhälle kan innebära anger Socialstyrelsen att de ökande klyftorna ställer stora krav på socialtjänsten som måste anpassa sitt arbetssätt och sina tjänster till många olika grupper med olika krav. Demografi och hälsa Den sammanlagda frånvaron till följd av ohälsa minskar och de sammanlagda utgifterna för sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning sjunker enligt försäkringskassan. Bidragande faktorer till denna utveckling är bland annat en striktare tillämpning av reglerna för att godkänna sjukpenning och nya metoder för att få tillbaka sjuka i arbete. Dessutom har synen på vad som är sjukdom förskjutits. Från att tidigare huvudsakligen ha handlat om förslitna axlar och knän, ser man att det numera ofta handlar om psykisk ohälsa såsom utbrändhet och depression. Detta ställer andra krav på rehabilitering och ersättning än tidigare. Livsmedelsverket tar upp svenskarnas allt sämre matvanor och menar att de utgör en påtaglig riskfaktor för fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För att kunna ändra det svenska folkets matvanor behövs stora ansträngningar och det är framför allt barnens och ungdomarnas matvanor som måste förbättras. Ett lågt barnafödande och en ökande livslängd ger Sverige en åldrande befolkning. Den stora generation som föddes är nu på väg upp i pensionsåldern vilket innebär både ökade pensionsutbetalningar och ett större tryck på sjukvården. Den åldrande befolkningen påverkar alla sektorer i samhället. Starkast påverkas dock sjukvården som riskerar både personalbrist då många går i pension, samt en ökad arbetsbelastning då fler behöver vård. Organiserad brottslighet och terrorism För de brottsförebyggande myndigheterna är narkotika, terrorism och grov organiserad brottslighet prioriterade områden där det satsas stora resurser. Rikspolisstyrelsen anger att narkotikakonsumtionen är ett fortsatt stort samhällsproblem i Sverige. Narkotikabrottsligheten är ett av samhällets allvarligaste problem och insatserna för att bekämpa den är därför stora. Främst drivs arbetet av polisen, men även Tullverket har en viktig roll i arbetet vad gäller att stoppa narkotikan direkt vid gränsen, innan den hunnit spridas i Sverige. Tullverket och polisen arbetar också med att kunna möta det ökade hotet från terrorism. Tullens roll i terroristbekämpning vid in- och utförsel av varor och transporter har ökat, till exempel när det gäller containertransporter till och från USA. Polisen satsar stort på terrorismbekämpning, bland annat genom att utveckla den nationella insatsstyrkan. 15

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 2 MSB:s kontaktpersoner: Benny Jansson, 010-240 44 36 Kristin Jacobsson,

Läs mer

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta

Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Krisberedskap så funkar det Att förbereda sig på det värsta 7 tips före krisen 1) Förvänta dig det oväntade. Genom att vara medveten om att du kan hamna i en nödsituation ökar du din förmåga att hantera

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005

What if-scenarier. Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 What if-scenarier Undersökning av två alternativa utvecklingslinjer fram till år 2050. Per Florén, Kairos Future AB 2005 Rapport på uppdrag av projektet HUR 2050 Slutrapport What if-scenarierna, 06-03-10

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Bekämpa alla brott arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Beatrice Ask, ordförande Anti Avsan Hanif Bali Anna König Jerlmyr Michael Sandin Anja Sonesson Gunnar Strömmer Urban Widmark Inledning... 4

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer