i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14"

Transkript

1 VD ÅRSRAPPORT har ordet

2 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning, Resultat- och balansräkningar 2 10 STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET PRO FORMA nyckeltal STYRELSE, KONCERNLEDNING VÅRT UPPDRAG ÄR ATT SKAPA VÄRDEN TILL- SAMMANS MED VÅRA KUNDER. Det nya varumärket, sidan 11 VÅRa värdepaket syftar till att göra vardagen enklare, billigare, smidigare och tryggare. PRIVATMARKNAD, sidan 12 NU får mindre företag enklare att växa utomlands. FÖRETAGSMARKNAD, sidan 13 utmaningen LIGGER I ATT FÖRKLARA FÖR KUNDEN VAD EN AKTIV FÖRVALTNING KAN INNEBÄRA. placeringsmarknad, sidan 14 Vi ser ett växande intresse för professionell rådgivning. private banking, sidan 15 PÅ många sätt har det varit en positiv och spännande resa full av förväntan. medarbetare, sidan 16

3 SPARBANKEN ÖRESUND i korthet VI SKAPAR VÄRDEN TILLSAMMANS Sparbanken Öresund AB (publ) bildades den 1 november 2010 genom ett samgående mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen AB (publ). De har i sin tur sitt ursprung i flera olika sparbanker. Den första grundades Sparbanken Öresund är unik som regional fullservicebank med fokus på människor och företag i Öresundsregionen. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin. Med 34 kontor på 25 orter i västra Skåne har Sparbanken Öresund ett starkt lokalt engagemang och en tydlig förankring där kunderna lever och verkar. Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. Våra cirka 500 medarbetare (650 i koncernen) ger service till cirka privatkunder och cirka företagskunder. Genom nära samarbete med externa partners kan Sparbanken Öresund som regional bank erbjuda kunderna konkurrenskraftiga helhetslösningar och fokusera de egna resurserna på kvalificerad rådgivning och personlig service. Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Banken har säte och huvudkontor i Malmö och styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Affärsvolymen för 2010 var 91,4 mdkr.

4 Sparbanken Öresund-koncernen 4 Sparbanken Öresund är moderbolag i en koncern som omfattar de helägda dotterbolagen Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB och FriSpar Företagskredit AB, det till 80 procent ägda dotterbolaget Cerdo Bankpartner AB samt intressebolaget FriSpar Bolån AB, 49 procent. Per den 1 november 2010 gick Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen samman. Sparbanken Gripen AB gjorde en nyemission där Sparbanken Finn tillförde sin verksamhet (exklusive aktier i Swedbank och kontanter om 20 mnkr). Sparbanken Finn erhöll stamaktier och preferensaktier i Sparbanken Gripen AB. Efter nyemissionens genomförande upphörde Sparbanken Finn, varvid dess aktier i Sparbanken Gripen AB övergick till Sparbanksstiftelsen Öresund i enlighet med Sparbankslagens regler om ombildning till bankaktiebolag. Sparbanken Gripen AB namnändrades samtidigt till Sparbanken Öresund AB. Genom nyemissionen äger Sparbanksstiftelsen Öresund - sydvästra Skåne 77,74 procent och Sparbanksstiftelsen Gripen 22,26 procent av rösterna tillika kapitalet i Sparbanken Öresund AB. Eftersom det är det förvärvade bolaget (Sparbanken Finn) som erhåller ett bestämmande inflytande över den nya koncernen har transaktionen redovisats enligt reglerna för omvända förvärv. Ett omvänt förvärv föreligger eftersom Sparbanken Gripen emitterar egna aktier i en sådan omfattning att det bestämmande inflytandet över den nybildade koncernen tillkommer ägarna i Sparbanken Finn. Legalt är det förvärvande bolaget, Sparbanken Gripen, moderbolag men den ekonomiska innebörden av transaktionen är att det bestämmande inflytandet över den nybildade koncernen tillkommer bolaget som förvärvats, Sparbanken Finn. Koncernredovisningen är upprättad enligt ovanstående ekonomiska innebörd. Sparbanken Öresund AB (f d Sparbanken Gripen AB) är det legala moderföretaget vars resultaträkning för 2010 innehåller f d Sparbanken Gripen AB:s resultat för hela året samt resultatet för Sparbanken Finns tidigare verksamhet under perioden 1 november 31 december. Jämförelsesiffrorna visar dåvarande Sparbanken Gripen AB:s verksamhet. Koncernredovisningen publiceras i det legala moderföretagets namn, d v s Sparbanken Öresund AB, men är de facto en fortsättning på Sparbanken Finns finansiella rapporter och dess jämförelsesiffror. För vidare information se årsredovisningen på För att öka förståelsen av årets och föregående års siffror har pro formasiffror tagits fram. Dessa består av helårssiffror för de båda bankerna. I rörelseresultatet har kostnader för samgåendet eliminerats och visas på egen rad i resultaträkningen. Pro formaredovisningen är inte reviderad. Pro formaredovisning för finns i slutet av årsrapporten. Kort om dotter- och intressebolagen Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB ett helägt dotterbolag till Sparbanken Öresund med kontor i Lund och Eslöv bedriver fastighetsmäkleri i sydvästra Skåne. Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå är marknadsledande i Lund, Eslöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp. Cerdo Bankpartner AB ett samägt bolag av Sparbanken Öresund (80 procent) och Sparbanken Syd (20 procent) erbjuder bank- och finansmarknaden ett stort sortiment av administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling. Bolaget är lokaliserat i centrala Helsingborg. FriSpar Bolån AB ett hypoteksbolag samägt av Sparbanken Öresund (49 procent) och SBAB (51 procent) erbjuder kunderna konkurrenskraftiga bolån genom att förena bankens goda marknadskontakt med SBAB:s effektiva administration och upplåning. FriSpar Företagskredit AB ett helägt dotterbolag till Spar - banken Öresund erbjuder våra företagskunder konkurrenskraftiga lån. FriSpar Företagskredit är ett finansieringsinstitut för företagskrediter med låg risk och bolagets upplåning garanteras av Europeiska Investeringsfonden (EIF).

5 5

6 eko nomiska lösningar efter det. Inte minst med tjänster, produkter och om du har vägarna förbi. ÅRET I KORTHET Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat* blev för 2010 cirka 162 mnkr före engångskostnader för samgåendet. 162 mnkr Inlåningstillväxten blev 8,4 procent. Utlåningstillväxten (inkl. samarbetspartners) blev 11,9 procent. Utlåningen i egen portfölj ökade med 9,8 procent. Inom placeringar blev tillväxten 24,5 procent. I juni offentliggjordes namnet på den nya banken, Sparbanken Öresund. Det är ett visionärt namn som tydligt beskriver ambitionen att vara en drivande kraft i en dynamisk region samtidigt som det tydliggör det gemensamma ursprunget. Formellt bildades Sparbanken Öresund AB måndagen den 1 november, vilket var två månader före den 1 januari 2011, det preliminära datum som tidigare kommunicerats. Sparbanken Öresund är den sjunde största fullsortimentbanken i Sverige. I november genomfördes en lanseringskampanj, vilken följdes upp med ytterligare en kampanj under januari Båda kampanjerna fick stort genomslag på marknaden och resultat från efterföljande kundundersökningar visar att kännedomen om det nya varumärket är hög i förhållande till den korta tid som banken verkat under det nya namnet. VI HAR BLIVIT LITE STÖRRE FÖR ATT KUNNA FORTSÄTTA VARA SMÅ SKÅNE HAR FÅTT EN Ny BANK. Banken har bildats av Spar bankerna Finn och Gripen och är den enda banken med fullt fokus på Öresundsregionen. Här finns våra rötter och här lever och verkar vi och våra kunder. Visst har vi nu blivit en lite större bank, men det viktiga är att vi har blivit starkare. Och det är en förut sätt ning för att vi ska kunna fortsätta att vara små det vill säga behålla och utveckla ett starkt personligt engagemang i västra Skåne våra kunder ska även framöver kunna heja på sin bank kontakt i mataffären, på torget och på söndagspromenaden. Vi tror på att bygga långsiktiga och personliga relationer med våra kunder. Lära känna behoven, se till familjers hela livssituation, förstå hur företag utvecklas och anpassa rådgivning anpassade för ett liv och en verksamhet i Öresundsregionen. Det är så vi kan skapa värden tillsammans. Som sparbank har vi ytterligare ett viktigt engagemang att ge tillbaka till samhället, vilket ligger i vår grundidé. Det innebär att delar av våra vinster kommer att gå till projekt inom områdena barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt företagsamhet i västra Skåne. Sparbanken Öresund har 34 kontor på 25 orter. Titta gärna in Välkommen till Sparbanken Öresund en större liten bank. Inflyttningen till det nya huvudkontoret på Isbergs gata på Dockan i Malmö genomfördes i slutet av november och början av december. Lokalerna valdes bland annat utifrån att Dockan är ett område med stark tillväxt och hög puls, vilket skapar en kreativ och inspirerande miljö att verka i. Närheten till Centralstationen och därmed tillgängligheten för pendlande medarbetare bidrog också till valet av lokaler. På huvudkontoret arbetar cirka 90 personer, de flesta tillhör stab och interna enheter, men även kapitalplacerare, Private Bankers samt Utlandsenheten är placerade på kontoret. banken lanserade fyra nya fonder på Fondtorget: HQ Corporate Bond, Carnegie afrikafond, Carnegie Middle East och robur Obligationsfond. Fonderna är till gängliga både för pensionssparande och traditionellt fondsparande. Företagsverksamheten i Malmö flyttade i början av hösten in i nya lokaler vid Citykajen, ett expansivt område i centrala Malmö. Flytten är ett led i att bättre kunna tillmötesgå efterfrågan samtidigt som banken kan förstärka profilen som en mötesplats för det lokala näringslivet. Många av kontorets samarbetspartners, som till exempel revisions- och advokatbyråer, finns i området och närheten till dem är i förlängningen till nytta för kunderna. * Pro forma, d v s konsolidering av Sparbanken Finns och Sparbanken Gripens respektive resultat inkl. dotterbolag för 12 månader.

7 Sparbanken Öresund tecknade avtal med Ikano Kontor avseende lokaler i det nya landmärket Ideon Gateway i nordöstra Lund. Med de nya, större lokalerna ökar banken sin närvaro i ett område som växer kraftigt med projekt som Brunnshögsområdet, ESS och MAX IV, samt den planerade utbyggnaden av Ideon Science Park. Inflyttning är beräknad till hösten Som ett led i att renodla bankens verksamhet avyttrades under hösten samtliga bankfastigheter i nordvästra Skåne. Beslut om avyttring togs redan 2007, men oron på finans- och fastighetsmarknaden gjorde att banken valde att vänta med försäljningen tills marknadsläget stabiliserats. Tre lokala fastighetsbolag förvärvade de sju fastigheterna. Efter sommaren öppnade banken kontor i Svedala. Det är ett renodlat rådgivningskontor som erbjuder helhetslösningar inom finansiering och placeringar. Kontoret samarbetar med en lokal fastighetsbyrå som man även delar lokaler med. Sparbanken Öresund förlängde sitt engagemang som huvudsponsor av Rögle BK:s ungdomsverksamhet. Samarbetet är grunden för utbildningen av unga hockeyspelare som ska bidra till tillväxten i föreningen på lång sikt, men även för den ungdomsverksamhet som både handlar om hockey och ett socialt ansvar. Ett nytt sponsringsavtal har tecknats med Trelleborgs FF och omfattar både klubbens elit- respektive ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten samlar många ungdomar med olika bakgrund och fyller en viktig roll som samlingspunkt på orten. I avtalet har därför ett öronmärkt belopp satts av för att specifikt stödja just ungdomsverksamheten. Initialt gäller avtalet för två år, men med förhoppning om ett långsiktigt samarbete. Kring årsskiftet och i början av 2011 lanserades ett antal nya produkter och tjänster för privatmarknaden. I slutet av hösten lanserades Värdepaketet, som är ett förmånligt erbjudande som innehåller alla tjänster som behövs för att sköta vardagsekonomin. I början av 2011 lanserades Mobilbanken, en tjänst för privat kunder som är anslutna till Internetbanken och som ger kunden möjlighet att hantera en rad bank ärenden via sin mobiltelefon. I Internetbanken lan serades även en tjänst som innebär att kunderna kan se information om sina bank- och kreditkort. 2 Gentemot företagskunder har två nya krediter lanserats: Miljölån respektive Exportkreditlån. Miljölånet är en fördelaktig finansiering av miljöinvesteringar och kan beviljas för de flesta typer av miljöförbättringar i små och medelstora företag. Exportkreditlån, som erbjuds i samarbete med Svensk Exportkredit, ger exportinriktade företag möjligheter att finansiera utlandssatsningar, som till exempel nyetableringar, investeringar och expansion. I början av 2011 lanserades Sparbanken Öresund Private Banking. Tjänsten vänder sig till kunder som har en miljon kronor eller mer i placeringsbart kapital. Lördagen den 13 november höll bankkontoren runt om i verksamhetsområdet öppet hus och genomförde en rad olika aktiviteter för både barn och vuxna. Aktiviteten var ett led i att fira lanseringen av Sparbanken Öresund. Ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter genomfördes under året. Bland annat bjöd banken på familjeföreställningar på cirkus i Eslöv, Helsingborg, Malmö, Lomma, Lund, Staffanstorp och Ängelholm. Riktat till yngre kunder genomfördes en handbollskväll i Arenan i Lund och biokvällar i Malmö och Lund. Under tennisveckan i Båstad arrangerades en väl - besökt näringslivsträff tillsammans med Rapidus och placeringskunder i Helsingborg bjöds på Carmen på Helsingborgs Konserthus. 7

8 VD har ordet En ny affärsbank med sparbankstraditioner 8 Med Sparbanken Öresund har Skåne fått en ny och av många människor och företag efterfrågad bank med en uttalad ambition att vara den ledande banken i regionen. Vår vision är att ha regionens mest nöjda bankkunder, en utmaning som vi gärna antar och som ska prägla Sparbanken Öresund i allt vi gör. Vi finns till för våra kunder. Vi har goda förutsättningar att lyckas. Det nya huvudkontoret i Malmö är på plats, liksom den nya organisationen. Vi är dessutom verksamma i den mesta attraktiva regionen i Sverige. Med våra nästan 500 medarbetare och 34 bankkontor bygger vi broar över hela västra Skåne och över Öresund. Ett operativt resultat på 142 miljoner kronor Under 2010 gjorde Sparbanken Öresund ett operativt resultat på cirka 142 miljoner kronor före engångskostnader för samgåendet. Resultatet ligger helt i linje med den plan som lades inför början av året. Även affärsvolymtillväxten har varit god och har till och med överträffat plan. Som nämns ovan har engångskostnader för sam gåendet tagits och den enskilt största posten är kostnader för systemsammanslagningar. På plussidan beräknas samgåendet ge stora synergieffekter som får fullt genomslag under Samtidigt får banken bättre och större förutsättningar att växa på framför allt företagsmarknaden inom segmentet små och medelstora företag, samt sparande och placeringar. Bankens positioner har flyttats fram Under det gångna året kan även noteras att Sparbanken Öresund flyttat fram sina positioner på en marknad som kännetecknades av hård konkurrens. Affärsvolymen ökade med över 8 procent till 91,4 miljarder kronor. Samtidigt visar inledningen av 2011 på en fortsatt positiv utveckling för banken. Sparbanken Öresund står finansiellt stark. Det egna kapitalet uppgår till cirka 2,8 miljarder kronor och bankens kapitaltäckning är över 12 procent. Det gör att vi känner tillförsikt när det gäller anpassningen till det nya europeiska regelverket för banker, Basel III, beträffande kapital struktur och likviditetshantering. Tillströmningen av nya kunder, såväl företags- som privatkunder, har under det gångna året varit positiv. I våra traditionella kärnområden har vi starka marknadsandelar. Samtidigt har utvecklingen i Malmö och Helsingborg, marknader där vi fortfarande får betraktas som relativt nya, varit fortsatt positiv inom båda segmenten. Sparbanken Öresund är en av de ledande aktörerna i regionen avseende finansiering av boende, en position vi gärna behåller. Många viktiga uppgifter väntar oss under året Under det första hela gemensamma verksamhetsåret som nu ligger framför oss väntar många viktiga, angelägna och intressanta arbetsuppgifter. Och med förra årets och tidigare års historik som bakgrund finns det därför all anledning att se framtiden an med tillförsikt. Mycket kraft kommer naturligtvis att läggas på att leva upp till vår vision, att visa våra kunder att vi är det bästa bankalternativet, men även på att utveckla bankens ställning i Öresundsregionen och se till att vi tar positionen som en av de ledande aktörerna på denna marknad, där så mycket positivt händer.

9 Hur kan vi bli bästa samarbetspartner till små och medelstora företag som vill växa? På vilket sätt kan vi bäst ge råd till människor och företag att förvalta sitt kapital? Och hur kan vi se till att familjer kan känna en ekonomisk trygghet, ge unga människor möjlighet att skaffa sin första bostad eller entreprenörer utsikten att förverkliga sina idéer. Dessa är bara några av de frågor våra kunder ställer sig. Vi har strategierna, vi har produkterna, vi har kunskapen, vi har närheten genom våra 34 kontor och vi har kompetensen i våra duktiga, engagerade och lojala medarbetare, som är vårt mest värdefulla kapital, eftersom de är våra ansikten utåt och de som bygger de personliga relationerna med våra kunder. Den gamla sparbanksidén mer aktuell än någonsin Under året fortsätter arbetet att bli den bank som har de bästa och mest praktiska lösningarna för alla de människor som i dag bor i Sverige och arbetar i Danmark. Samma sak gäller givetvis för våra företagskunder. Vi har ju dessutom ett namn, Sparbanken Öresund, som förpliktigar. Ingen annanstans i Sverige är nationella gränshinder så tydliga som här i Öresundsregionen, vilket för många komplicerar tillvaron samtidigt som det i det långa loppet bromsar den fortsatta integrationen mellan Skåne och Själland. Vi medverkar gärna till att skapa mötesplatser för att bygga broar i Öresundsregionen. Till allt detta ska också läggas något som vi är helt ensamma om och som vi vill understryka vårt oberoende. Som placeringsrådgivare är Sparbanken Öresund ensam om att kunna erbjuda marknadens så gott som samtliga produkter genom vårt val av starka och erkänt skickliga samarbetspartners. Detta oberoende är en styrka av central betydelse för vår utveckling inom placeringsområdet, där vi ska växa. Det finns en stark framtidstro hos såväl företag som privatpersoner, inte minst i Öresundsregionen Avslutningsvis vill vi fästa uppmärksamhet på att det finns ett växande intresse för sparbanksidén, att delar av den vinst som banken gör ska gå tillbaka till det samhälle där vi har vår verksamhet. Det märker både vi och våra medarbetare när vi träffar kunder, såväl befintliga som potentiella. Med Sparbanken Öresund tar vi den tanken vidare in i framtiden, och man skulle kunna sammanfatta vårt uppdrag så här: Vi ska vara en affärsbank med sparbankstraditioner. För våra rötter glömmer vi nämligen aldrig. Lars-Erik Skjutare VD 9

10 Styrelseordförande har ordet Året när en ny bank föddes 2010 var på många sätt ett händelserikt år. Mycket av världens fokus riktades på efterdyningarna till den stora finanskrisen som bröt ut med full styrka 2008 och fortsatte under Positiva signaler från många länder kunde dock noteras under året, även om nya orosmoln i form av mot - svarande negativa signaler nådde oss från andra länder. För svenskt vidkommande var 2010 ett bra år med stark ekonomisk tillväxt. Till det ska också läggas en stark framtidstro hos såväl företag som privatpersoner, inte minst i Öresundsregionen. Viktiga infrastrukturprojekt planeras i regionen, befolkningen ökar och här finns en ung och välutbildad befolkning och behovet av nya bostäder är fortsatt stort. Allt fler företag söker sig också till Malmö- och Lunda regionen liksom till Helsingborgsregionen, eftersom man förstått det strategiska läget och vill vara en del av den dynamiska utvecklingen. Till detta ska även läggas byggandet av Max IV och ESS i Lund som framöver kommer att skapa många nya högkvalificerade arbetstillfällen och locka tusentals forskare till vår region. 10 Den 1 november var en milstolpe Året som gått var utan tvekan också ett händelserikt år sett ur ett helt annat och för oss mycket glädjande perspektiv. Jag tänker naturligtvis på att 2010 var det år då Sparbanken Öresund bildades genom att Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen gick samman den 1 november. Sedan slutet av 1990-talet har de båda bankerna haft ett givande och förtroendefullt samarbete, som med åren växt och blivit allt djupare. Tanken på ett samgående väcktes för ungefär tre år sedan. Uppdraget till de båda bankernas ledningar blev att utreda konsekvenser och möjligheter av ett samgående för att stärka bankernas framtida utvecklings- och konkurrenskraft, men med en bibehållen stark lokal förankring. Vi vill växa med våra kunder Vi har som ni alla sett blivit lite större för att kunna fortsätta vara små. Större måste vi bli för att kunna fortsätta vara en stark och kompetent samarbetspartner till mindre och medelstora företag i Öresundsregionen som vill växa och som vi vill växa tillsammans med. Redan i dag är vi affärsbank till cirka företagskunder. Vår självklara målsättning är naturligtvis att bli en attraktiv partner till än fler företag som verkar i regionen. Genom att bli större klarar vi också de allt högre krav som lagstiftningen ställer på det svenska bankväsendet, bland annat som en följd av den finansiella oro som världen just genomlevt. Fortsatt små är vi och vill vi vara för att tydliggöra att vi är en bank med stark lokal närvaro i vårt kärn - område, västra Skåne. Från Båstad och Örkelljunga i norr till Vellinge och Trelleborg i söder har vi cirka privatkunder som vi vill vara en aktiv partner till. Både när det gäller att få såväl vardagsekonomin att fungera som att vara den man i förtroende vänder sig till när det handlar om lån till bostaden, goda råd för privat ekonomin eller för att få en pension med lite guldkant. Vi ska bli bäst i Öresundsregionen Efterfrågan på just kvalificerad ekonomisk rådgivning, både från privatpersoner och från företag, är något som vi sett öka över tid. Det är också ett område som vi kommer att lägga mycket kraft på att utveckla under året. Vår ambition är inte att bli en ny storbank. Däremot att bli den bästa banken för företag och människor som bor, lever och verkar i Öresundsregionen, där så mycket positivt och spännande kommer att hända under lång tid framöver. Lars Andersson Ordförande

11 Det nya varumärket Tillsammans skapar vi ett starkt och tydligt varumärke När produkter, tjänster och utbud allt oftare är identiska, är varumärket och det som varumärket står för en av företagets viktigaste tillgångar. Vill markera vårt ursprung och vår hemvist Ett företags image bygger på det som företaget uträttar och på vilket sätt det upplevs, inte på det som företaget säger sig vara. Vackra ord och visioner har ingen betydelse så länge de inte fylls med ett trovärdigt innehåll, en själ, och ett starkt engagemang. När vi valde Sparbanken Öresund som namn på den nya banken, gjorde vi det för att markera vårt ursprung, att vi tror på idén som sparbanksrörelsen bygger på. Men också för att tala om vår geografiska hemvist Öresundsregionen. Vi valde också namnet för att Öresundregionen är en framtidsregion med en ung, växande befolkning och ett dynamiskt och expansivt näringsliv, där vi vill delta och spela en aktiv roll. Vi ska vara den ledande banken Vårt uttalade mål är att vara den ledande banken i Öresundsregionen. Vi ska vara den bank som känner regionens förutsättningar och potential bäst, den bank som har de bästa lösningarna för människor i livets olika skeden och den bank som de små och medelstora företagen vänder sig till med förtroende. Det är en tuff målsättning, men den är fullt realistisk. Redan i dag har vi kommit en bra bit på väg. Introduktionen av det nya varumärket har fått ett positivt mottagande bland bankens befintliga kunder. Samtidigt har Sparbanken Öresund blivit känt även för en bredare allmänhet. Nu fortsätter arbetet med att etablera, positionera och utveckla det nya varumärket med full kraft, både på privatmarknaden och på företagsmarknaden. Vi ska skapa värden tillsammans Sparbanken Öresunds uppdrag är att skapa värden tillsammans med våra kunder. Det kan vi bara göra genom att vara affärsmässiga, handlingskraftiga och personliga. Affärsmässighet betyder att vi ger våra kunder goda råd och kundanpassade lösningar. Drivkraften är att vara en affärspartner till kunderna, att växa med dem och att vi arbetar och tänker långsiktigt. Handlingskraft innebär att vi är lyhörda för kundernas önskemål så att vi kan erbjuda de produkter och tjänster som efterfrågas, men också att vi säkerställer att vi utvecklar vår affärsverksamhet så att den ligger i framkant med det marknaden efterfrågar. Handlingskraft innebär också att ta initiativ, att agera snabbt och att vara förutseende med våra kunders bästa för ögonen. Personlighet visar vi genom att vi har ett äkta intresse för våra kunder den dag som är, men också för våra kunders framtidsplaner och drömmar. Det handlar om att lyssna och se möjligheter, att vi är tillgängliga och att vi värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt nya ansikte mot omvärlden Vår affärsmässighet, handlingskraft och personlighet sammanfattas i vår nya logotyp, som är vårt ansikte ut mot omvärlden. Både gentemot våra privatkunder och våra företagskunder. Med den nya logotypen symboliserar vi såväl våra rötter bakåt i tiden i sparbanksrörelsen som att vi är en bank i tiden och för framtiden. Christina Elwing Chef Kommunikation 11

12 Privatmarknad Vi tror på långsiktighet i tillväxt och relationer var ett framgångsrikt år. Vi har vuxit mer på såväl in- som utlåningssidan över vad som förväntades inför verksamhetsåret. Störst har framgångarna varit på bolåne- respektive fondmarknaden. En stor del av den positiva utvecklingen kan tillskrivas vår starka lokala närvaro med 34 bankkontor inom vårt verksamhetsområde västra Skåne. Den service och kunskap när det gäller rådgivning i stort som smått, som ett lokalt bankkontor kan ge, värdesätts. På samma sätt uppskattas att Sparbanken Öresund återinvesterar delar av bankens vinst genom att stödja olika projekt och aktiviteter som har stor betydelse för människor på orten. Nästan barn bjöds på cirkus Årligen arrangeras olika kundvårdande aktiviteter på respektive bankkontor. Under 2010 fick till exempel nästan barn möjlighet att gå på cirkus med Sparbanken Öresund. Ett annat exempel på detta liksom på vårt samhällsengagemang är den ungdomsturné på flera gymnasieskolor där eleverna fick råd om hur man sköter sin privatekonomi, men också tips på vilka fällor, till exempel dyra SMS-lån, som man ska undvika. Satsningen, som går under namnet Cashguiden, kommer att fortsätta under Vi vill göra vardagen enklare För att stärka relationen till våra privatkunder introducerades under 2010 fyra förmånliga Värdepaket med syfte att göra vardagen enklare, billigare, smidigare och tryggare. Paketen utgår från var i livet man befinner sig och vilka behov man har för att kunna sköta sin ekonomi på bästa sätt och kanske till och med få en summa över vid varje månadsskifte. Under året öppnade Sparbanken Öresund även ett nytt bankkontor i Svedala, som fått ett mycket positivt mottagande. Nära samarbete med fastighetsmäklare Under 2010 har prisutvecklingen för både villor och bostadsrätter i regionen varit stabil. Priserna har ökat med mellan 3 och 5 procent. Utbudet av bostäder har legat på en normal nivå samtidigt som efterfrågan på bostäder har varit god. Den positiva utvecklingen har även fortsatt under inledningen av detta år. Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå, som vi äger, är det mäklarföretag som sålt flest villor i Lund, Eslöv, Kävlinge. Lomma och Staffanstorp. Samtidigt har Sparbanken Öresund en uttalad strävan att vara en nära och aktiv samarbetspartner till regionens många andra fastighetsbyråer. Nytt bolånekoncept lanseras Under 2011 planeras en rad produktnyheter, bland annat ett helt nytt bolånekoncept. Till bolånet kopplas också förmånliga erbjudanden, till exempel rabatterade villa- och hemförsäkringar samt trygghetsförsäkringar vid till exempel arbetslöshet, sjukskrivning eller dödsfall. Aktiv kapitalförvaltning för kunder med ett kapital på en miljon kronor eller mer är ett annat område med hög prioritet, där Private Banking med oberoende och aktiv rådgivning kommer att ha en central roll. Grundtanken i allt vi gör är att vi tillsammans skapar värden. Bara på så sätt kan vi få nöjda kunder som också förblir trogna under lång tid. Magnus Månsson Chef Privatmarknad

13 Företagsmarknad Goda möjligheter att växa inom affärsområdet Företag Sparbanken Öresunds starka regionala förankring i västra Skåne och den goda lokalkännedomen genom våra 34 bankkontor ger banken en stark position inom affärsområdet Företagsmarknad. Vi är finansiellt starka samtidigt som bildandet av Sparbanken Öresund gör att nya möjligheter öppnas för större affärer och för att växa tillsammans med befintliga kunder. Under 2010 togs därför ytterligare viktiga steg för att bli en än starkare affärspartner med ett komplett utbud av produkter och tjänster. Bra affärer bygger på goda relationer Som vi ser det bygger affärer på relationer och närhet till kunden. Därför fattas merparten av bankens beslut på lokal nivå av medarbetare med god insyn och kännedom om såväl företag som företagets ägare. Den lokala förankringen tydliggörs ytterligare av att Sparbanken Öresund valt att ha två regionala kreditkommittéer, en i Malmö för att täcka den sydvästra delen av vårt område och en i Ängelholm för att täcka den nordvästra delen. Flera starka produkter har lanserats I början av 2011 lanserade Sparbanken Öresund ett antal nya produkter, bland annat ett miljölån med marknadens kanske mest förmånliga villkor. Miljölånet, som riktar sig till mindre och medelstora företag i Sparbanken Öresunds verksamhetsområde, är till för företag som på ett fördelaktigt sätt vill finansiera en miljöinvestering. Här handlar det inte enbart om åtgärder för traditionell industri-, bygg- och transportverksamhet. Inom området ryms även all annan näringsverksamhet. Därför faller exempelvis många kontorsarbetsplatser inom ramen för miljölån. En annan nyhet är det samarbete med Svensk Exportkredit (SEK) som Sparbanken Öresund inlett. Syftet är att förbättra möjligheterna för exportinriktade små och medelstora företag att få finansiering för sin utlandsexpansion. Samarbetet innebär att SEK, som ägs av den svenska staten och är en stor och ansedd aktör på den internationella kapitalmarknaden, kanaliserar delar av sin utlåning genom Sparbanken Öresund. Tidigare har SEK framför allt riktat sig mot stora och börsnoterade företag. Nu kan även mindre och onoterade företag få tillgång till konkurrenskraftig, långfristig finansiering. En tredje nyhet är lanseringen av en helt ny tjänst inom cash management där vi kan hjälpa våra kunder att få bättre likviditet och effektivare kapitalanvändning. Fullt fokus på våra tillväxtområden Under året har Sparbanken Öresund även lanserat olika företagspaket med administrationstjänster som förenklar vardagen för allt från den enskilda firman och den ideella föreningen till små och medelstora företag. För små och medelstora företag ingår även en trygghetsanalys med en genomgång med förslag på försäkrings- och pensionslösningar. Till detta paket finns också kopplat en rabatterad inkassoservice. Under 2011 kommer mycket arbete att ägnas åt att utveckla de områden där Sparbanken Öresund har stor tillväxtpotential. Genom olika utåtriktade verksamheter, företagsbesök och nätverkande är det vårt mål att växa i framför allt Malmö och Helsingborg, men även på orter som Trelleborg, Landskrona och Höganäs. Samtidigt planerar vi att under året introducera ytterligare nyheter och förbättringar som kommer våra kunder till nytta oavsett var de har sin verksamhet förlagd. Göran Sjöberg Chef Företagsmarknad 13

14 Placeringsmarknad Vårt oberoende är vår styrka 14 Intresset för kapitalförvaltning och placeringar har ökat väsentligt bland Sparbanken Öresunds kunder under året som gått samtidigt som nya kunder tillkommit. En starkt bidragande anledning till detta är att Sparbanken Öresund står oberoende i sin rådgivning. I stället för att ha egna produkter att sälja har vi valt att samarbeta med starka och erkänt skickliga externa partners på placeringsmarknaden. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder ett brett utbud av alternativa investeringsmöjligheter med olika riskprofil, allt efter kundens önskemål. Stark närvaro hos kunden Med en stark närvaro hos kunden och aktiv förvaltning skapar vi starka och långsiktiga relationer samtidigt som det ger goda förutsättningar att flytta fram bankens positioner inom området kapitalförvaltning. Nästa steg i vår satsning på förmögenhetskunder är tjänsten Private Banking som introducerades under början av 2011, och som beskrivs på sidan bredvid. Ett annat område med goda tillväxtmöjligheter för Sparbanken Öresund är pensionsmarknaden där vi erbjuder våra kunder kvalificerad rådgivning kring sparande och förvaltning av såväl PPM-pension som tjänstepension. Utmaningen ligger här i att tydliggöra för kunderna vad en aktiv förvaltning på lång sikt kan innebära i ökat ekonomiskt utrymme efter pensionering, särskilt i kombination med ett eget sparande. Framgångar för vårt försäkringsmäkleri Under det år som gått har även Sparbanken Öresunds försäkringsmäkleri varit fortsatt framgångsrikt. Behovet av kvalificerad rådgivning är stort och efterfrågat. Därför bedömer vi att det inom detta område finns en fortsatt potential att växa genom att kunna erbjuda våra kunder attraktiva, heltäckande lösningar som skapar trygghet för såväl den enskilde som för familjen och företaget. Under 2011 ligger nya, spännande utmaningar framför oss. Ambitionen är att flytta fram Sparbanken Öresunds positioner inom såväl kapitalförvaltning och pensionsrådgivning som försäkringsmäkleri på den expansiva marknad, västra Skåne, som är vårt kärnområde. Michael Ekelund Chef Placeringsmarknad

15 Private Banking Private Banking lanseras 2011 Sparbanken Öresund har under en längre tid haft ökat fokus på och gjort medvetna satsningar inom placeringsområdet. Förmögenhetsförvaltning erbjuds sedan länge och för tre år sedan lanserades även försäkringsförmedling. Nu tas nästa steg genom lanseringen av Private Banking som är en del i en satsning mot förmögna kunder. Tjänsten vänder sig till både privatpersoner, företag och stiftelser. Ett växande intresse Vi har sett att det har funnits ett växande intresse för och behov av Private Banking bland våra kunder. Allt fler frågar efter professionell rådgivning, aktiv förmögenhetsförvaltning och finansiell planering. Sparbanken Öresund vänder sig till kunder med en miljon kronor eller mer att förvalta. Det är en lägre nivå än hos andra aktörer, och med den lägre nivån gör vi det möjligt för fler kunder att ta del av tjänsten. Private Bankers finns ute på kontoren I ett inledande skede kommer Sparbanken Öresund att ha nio Private Bankers, som kommer att finnas nära våra kunder genom att de är placerade ute på våra kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. Var och en kommer att ha ansvar för ett mindre antal uppdrag, vilket innebär att de kan lägga mer tid och engagemang på den enskilde kunden och hans eller hennes ekonomi. All rådgivning inom Private Banking börjar med en behovsanalys och en personlig finansiell plan som utarbetas i samråd med kunden. Private Bankern engagerar sig sedan aktivt för att rådgivning och förvaltning når de mål som satts upp. Ledstjärnan i detta arbete är att vi står helt oberoende i det vi gör. Vi har inga ägarintressen i de val vi rekommenderar och våra rådgivare får inte heller någon bonus eller annan rörlig ersättning utifrån de rekommendationer som de ger. Alla våra råd har som utgångspunkt att skapa värde för kunderna. Mattias Karlsson Chef Private Banking 15

16 Medarbetare En ny företagskultur växer fram 16 Under hela 2010 har ett intensivt arbete pågått med att förbereda bildandet av Sparbanken Öresund. Detta har inte minst varit fallet med bemanningsoch personalfrågor. Den inledande uppgiften var att se till att få en ny, effektiv och engagerad organisation på plats på det nya huvudkontoret i Malmö. Men lika viktigt var att skapa möjligheter för att verksamheten på övriga kontor skulle kunna fungera med minimal påverkan för våra kunder samtidigt som verksamheten kunde förnyas och utvecklas utan att den lokala närheten och igenkänningen riskerades. Skapa en ny företagskultur Att slå samman två företagskulturer brukar vanligtvis vara förknippat med en hel del problem. Därför fattades tidigt beslut om att inte försöka jämka samman två kulturer utan att i stället börja bygga en ny företagskultur en Sparbanken Öresundkultur. För medarbetarna i de tidigare bankerna har vägen till en ny bank varit en positiv och spännande resa full av förväntan. Men naturligtvis har även en del medarbetare, särskilt där det funnits parallella befattningar, upplevt en period av oro och osäkerhet. Den övertalighet som blev en följd av samgåendet löstes till stor del genom naturliga avgångar. Ingen medarbetare behövde varslas om uppsägning. Vi har närmare 500 engagerade medarbetare I dag har Sparbanken Öresund närmare 500 medarbetare. Merparten av de medarbetare som tidigare hade en befattning på de båda tidigare huvudkontoren i Lund och Ängelholm har följt med till Malmö. Under hösten har dessutom ett antal nyrekryteringar gjorts, framför allt inom rådgivning och kundservice. Arbetet med att forma en ny företagskultur är en långsiktig uppgift, som måste pågå kontinuerligt och få ta sin tid. I processen är det också viktigt att samtliga medarbetare engageras och ges möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål. Målet är att fokusera på framtiden, att hitta glädjen och stimulansen. För bara genom att ha positiva och engagerade medarbetare kan vi få nöjda kunder. Delar samma värdegrund Att vi redan kommit en god bit på vägen till en ny och egen företagskultur beror säkert på att de båda organisationerna sedan tidigare kände varandra väl, att vi under lång tid haft ett utbyte på olika nivåer. Men den kanske viktigaste faktorn av alla är att de båda banker som nu gått samman genomsyrades av samma ursprung liga sparbanksvärderingar. En värdegrund från vilken vi i dag bygger vidare under ett nytt varumärke. Catarina Dahlman Chef Personal & Sekretariat

17 Våra ägare / samhällsansvar Våra ägare Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser: Sparbanksstiftelsen Öresund, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. I och med bildandet av Sparbanken Öresund fortsätter banken att verka enligt sparbanksidén. Det innebär att de två stiftelserna arbetar vidare med att stödja utvecklingen i regionen. Tillsammans med Sparbanksstiftelserna engagerar Sparbanken Öresund sig aktivt i regionens utveckling. Som regional bank värnar vi om de människor och de verksamheter som finns i regionen. Att vara med och utveckla samhället ligger i sparbanksidén och delar av bankens vinst går därför till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur och idrott samt näringsliv i västra Skåne. Sparbanksstiftelsen Öresund Sparbanksstiftelsen Öresund bildades i samband med bildandet av Sparbanken Öresund. Stiftelsen, som är Skånes mest förmögna stiftelse med tillgångar på cirka 2 miljarder kronor, är majoritetsägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen kommer att dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Ansökningar om bidrag tas emot med början våren Sparbanksstiftelsen Gripen Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003 och ägde Sparbanken Gripen AB fram till bankens samgående med Sparbanken Finn och är nu delägare till Sparbanken Öresund. Ägandet i Sparbanken Öresund kommer att ge stiftelsen möjlighet att i framtiden bidra till utvecklingen av nordvästra Skåne. 17 Vi ska vara med och utveckla samhället Ända sedan sparbanksrörelsen startade för snart 200 år sedan har synsättet varit det samma, att göra det möjligt för människor att kunna förverkliga sina idéer och drömmar. En lika viktig del av verksamheten var att delar av den vinst som banken genererade skulle återgå till den byggd där man var verksam. Samma filosofi gäller än i dag och i allra högsta grad för Sparbanken Öresund, som ägs av Sparbankstiftelsen Öresund med säte i Lund och Sparbanksstiftelsen Gripen med säte i Ängelholm. Sparbanksstiftelsen Öresund bildades i samband med att Sparbanken Öresund etablerades i november Sparbanksstiftelsen Gripen har funnits sedan 2003 och var tidigare ägare till Sparbanken Gripen. De båda stiftelserna har till uppgift, förutom sitt ägaransvar för banken, att stötta projekt i västra Skåne med inriktning på barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Under de senaste fem åren har bidrag med över 60 miljoner kronor, merparten genom Sparbanken Finn Framtidsstiftelse, delats ut till olika projekt. Exempel på detta är att två avdelningar på Barn- och ungdomssjukhuset i Lund fått platt-tv vid varje vård - plats. På samma sätt har Eslövs ridklubb kunnat handikapp anpassa sitt ridhus och Skånes Fotbollförbund kunnat stöttas i sitt projekt Nolltolerans, där syftet är att skapa en bättre stämning och kultur i samband med fotbollsmatcher. Sparbanksstiftelsen Gripen har i sin tur bland annat bistått Sjöräddningssällskapet i Torekov med medel till en räddningsbåt och gjort det möjligt att kunna bygga en bastu för vinterbadare i anslutning till Kvickbadet i Höganäs. Under de närmaste åren kommer mycket kraft att ägnas åt att konsolidera de båda stiftelserna inför fram tiden, inte minst med tanke på stiftelsernas ägaransvar.

18 Utifrånperspektiv FRAMTIDEN TALAR FÖR ÖRESUNDS- REGIONEN 18 Öresundsregionen har i alla tider varit strategiskt viktig som inlopp till Östersjön. Med Öresundsförbindelsen och ett pånyttfött Östersjöområde är situationen ljusare än på länge. Berlinmurens fall, Sveriges inträde i EU och Öresundsförbindelsen har alla bidragit till att Öresundsregionen åter är en växande och attraktiv region, säger Anders Olshov som är VD för Öresundsinstituttet. De senaste 10 åren har regionens befolkning ökat med människor och tendensen är att ökningstakten tilltar. Starkast har utvecklingen varit i Malmö och Köpenhamn. En fjärdedel av Danmarks och Sveriges samlade befolkning bor i Öresundsregionen, 2,5 miljoner på den danska sidan och 1,25 miljoner i Skåne. I regionen produceras 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Många unga, välutbildade Öresundsregionen är en av norra Europas mest rika och högutbildade regioner. Inom några mils radie finns nio universitet och högskolor med studenter. Båda sidor av Öresund har flera världsledande forskningscentra. Kanske är det därför inte heller så konstigt att regionen är ovanligt rik på innovativa och nyskapande företag, främst inom spetskompetenser som läkemedel, bioteknik, IT, telekommunikation, livsmedelsindustri och miljöteknologi, säger Anders Olshov. Den positiva utvecklingen syns kanske tydligast i Malmö. Från att ha varit en krisande industristad i början av 1990-talet är det kunskap och service som dominerar näringslivet i dag. Tidigare låg Malmö i utkanten av Sverige. Nu ligger Malmö centralt i en av Nordeuropas största regioner. Regionens attraktionskraft blir ännu tydligare av att forskningsanläggningarna MAX IV och ESS (European Spallation Source) byggs i Lund. Anläggningar som för - väntas attrahera vetenskapsforskare från hela världen. En avgörande faktor bakom den positiva utvecklingen är den goda infrastrukturen. Ett väl utbyggt väg- och järnvägsnät gör resorna och transporterna inom, till och från regionen korta. Öresundsbron binder samman Malmö och Köpenhamn i söder och i norr finns en livlig färjetrafik mellan Helsingborg och Helsingör. Copenhagen Airport, norra Europas största flygplats, fungerar dessutom som ett nav som gör det möjligt för många företag att nå hela Norden, de baltiska länderna och övriga Europa snabbt och effektivt. Antalet huvudkontor fortsätter öka Det innovativa klimatet, en växande och ung befolkning, tillgången på välutbildad arbetskraft och den väl utbyggda infrastrukturen är alla faktorer som attraherar. Till det ska också läggas ett rikt utbud av kultur och goda rekreationsmöjligheter, inte minst närheten till havet. Allt fler företag placerar därför sina huvudkontor i regionen, andra flyttar hela eller delar av sin verksamhet hit. Mjuka värden för att medarbetarna ska trivas är viktiga för företagen vid val av etableringsort. Bara sedan 2003 har Malmö fått ett 30-tal nya huvudkontor med anställda och det är en trend som är så tydlig att man kan säga att den kommer att bli bestående, förklarar Anders Olshov. Med en arbetsstyrka på 2 miljoner människor i arbetsför ålder är Öresundsregionen också Skandinaviens största rekryteringsbas. Förbindelse över Fehmarn Bält ökar intresset för regionen Allt talar för en fortsatt positiv utveckling under överskådlig tid. Framför allt pekar Anders Olshov på nyttan med och den vitamininjektion som den nya fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, mellan Danmark och Tyskland, kommer att bli. När förbindelsen står klar 2020 kommer regionens attraktionskraft öka ytterligare. Det är min fulla över tygelse att vi kommer att få se en ström av tyska företag som vill etablera sig i regionen. På samma sätt öppnar det för fler svenska företag som vill komma närmare en kontinental marknad att

19 flytta söder ut till Öresundsregionen. På sikt ser Anders Olshov även nödvändigheten av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det skulle betyda mycket för arbetsmarknaden om den norra delen av Öresund integrerades med Köpenhamn-Malmöområdet och regionen knöts ihop bättre. Därutöver skulle det vitalisera och ge den norra delen ett uppsving. Bostadsbyggandet måste få fart En utmaning är att se till att utbyggnaden av infrastrukturen i regionen ligger i fas med regionens utveckling. Redan i dag kan vi se problem med ökad trafik - belastning på vägar och järnvägar. Med fler människor och ökade transportbehov ökar trängseln ytterligare. Den uppdämda bostadsbristen som finns i regionen är ett annat stort bekymmer, som måste få en lösning genom att bland annat fler lägenheter byggs. Även utbyggnaden av den offentliga servicen med dagis, skolor, vård och omsorg är viktiga för att kunna möta framtidens behov. Ett annat riskmoment, som Anders Olshov varnar för, är att inflationen tar fart i den rådande högkonjunkturen, framför allt på den svenska sidan. Tillväxt är givetvis bra, men det är bättre med en jämn och måttlig tillväxt framför en tillväxt som är explosionsartad. Översyn av regelverk angeläget För en fortsatt integration i regionen, och för att göra vardagen för många enklare, behövs en översyn av de båda ländernas strukturer och regelverk. Till exempel fungerar inte arbetsmarknaden för korttidsarbete eftersom danska företag måste betala svensk arbetsgivaravgift, som är högre än den danska, om den anställde arbetar i båda länderna. Öresundskommittén och regionens politiska intresseorganisationer har i skriften 33 hinder, utmaningar och möjligheter belyst de barriärer som försvårar integrationen och bromsar regionens utveckling. Det handlar om skillnader inom och problem med de sociala trygghetssystemen, till exempel vid arbetslöshet, föräldraledighet och pension. Därutöver finns andra irritationsmoment som försvårar integrationen dyrbara banktjänster, höga portoavgifter och valutaosäkerhet. Här krävs helt klart mer initiativkraft från politiskt håll. Men oroande nog tycker jag mig ha noterat att intresset för Öresundsregionen på svensk och dansk nationell nivå minskat sedan de första åren efter att Öresundsbron stod klar. Integration måste få ta tid Samtidigt understryker Anders Olshov att integration måste få ta tid. Skillnader som byggts upp under århundraden monteras inte bara ned på något 10-tal år. Det finns ingen snabb lösning. Under resans gång kommer nya saker, hinder, att upptäckas som tidvis ställer till det. Det tillhör bilden och det är också det som gör det så spännande att vara verksam i en region där det hela tiden händer så mycket och som i grunden är så positivt. Att vi trots allt kommit en bra bit på väg bevisades av det handbolls-vm som gick av stapeln i januari. När Danmark och Sverige spelade matcher i Malmö var det hemmaplan för båda länderna, vilket skapade en fantastisk stämning. Just inom idrotten finns kanske lärdomar att dra. Varför skulle inte Öresundsregionen kunna arrangera EM i fotboll och varför skulle inte fotbollen kunna ha en gemensam nordisk liga där de bästa lagen möttes? Vilka derbyn det skulle bli! Anders Olshov VD Öresundsinstitutet 19

20 Resultaträkning PRO FORMA Pro formaredovisning Eftersom alla jämförelser med föregående år som avser Sparbanken Gripens redovisning blir missvisande på grund av att Sparbanken Finn är en större part så har banken valt att sätta samman en pro formaredovisning för både banken och koncernen för 2009 och 2010 i separata sammandrag och räkningar. Dessa tar sin utgångspunkt i att förklara hur redovisningen och nyckeltal hade sett ut om banken och koncernen hade varit en enhet redan från Jämförelsetalen för 2009 är framtagna på samma sätt. Pro formaredovisningen är inte reviderad. RESULTATRÄKNING PRO FORMA 20 tkr KONCERNEN 2010 BANKEN 2010 KONCERNEN 2009 BANKEN 2009 Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader och övriga kostnader Kreditförluster Summa kostnader Andel i intresseföretag Rörelseresultat Samgåendekostnader Bokslutsdispositioner Skatter Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016

Kvartalsrapport 1 januari mars 2016 Perioden i sammandrag 1 januari 31 mars 2016 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari 2016 31 mars 2016 Omsättningen i koncernen uppgick till 58 365 tusen kronor (0 tusen kronor under perioden 2015-01-01

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015.

Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Välkommen till presentation av delårsrapport januari september 2015. Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO 1 Collector snapshot Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer