Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen)"

Transkript

1

2 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Stiftelsens ändamål sid 1 Främjande av stiftelsens ändamål sid 1 Stiftelsens forskningsstöd 2011 sid 3 Den ekonomiska förvaltningen 2011 sid 5 Bokslut sid 9 Bilaga 1 Ersättningar och arvoden Bilaga 2 Forskningsprojekt beviljade för 2011 Bilaga 3 Rapport från Södertörns högskola angående användning av medel från Östersjöstiftelsen 2011

3 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Förvaltningsberättelse Stiftelsens ändamål Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen) inrättades av den svenska regeringen den 23 juni Stiftelsen tillkom genom en avsättning av ett kapital på knappt 1,3 miljarder kronor av de så kallade löntagarfondspengarna. Östersjöstiftelsens ändamål är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola. Enligt stadgarna för Östersjöstiftelsen får stiftelsens kapital inte förbrukas, utan endast kapitalavkastningen kan användas till stiftelsens ändamål. Främjande av stiftelsens ändamål med komplettering beslutade Östersjöstiftelsen att bevilja Södertörns högskola kronor för forskning, forskarutbildning och komplementärt stöd inom Östersjö- och Östeuropaområdet för Stiftelsens styrelse under perioden Styrelsen utsåg vid möten och följande styrelse för tiden : Universitetskansler Lars Haikola, ordförande Senior advisor Gillis Cullin, Stockholm, vice ordförande med ansvar för placeringsdelegationen Professor Georgia Destouni, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet Professor Ole Elgström, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, vice ordförande med ansvar för forskningsdelegationen Chefsekonom Lena Hagman, Almega Docent Joakim Langner, SMHI Ambassadör Stellan Ottosson Professor Barbara Törnquist-Plewa, Språk- och litteraturvetenskapligt centrum, Öst- och centraleuropakunskap, Lunds universitet Professor Gunnar Åselius, Militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan Regeringen entledigade Lars Haikola från sitt ledamotskap i Östersjöstiftelsens styrelse fr o m samt utsåg professor Anders Hallberg, Uppsala, att under tiden till vara ledamot i Östersjöstiftelsens styrelse. Styrelsen har under 2011 haft sex protokollförda möten. Med delegation från Östersjöstiftelsens styrelse arbetar en placeringsdelegation sedan 2000 och en forskningsdelegation sedan /19

4 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Placeringsdelegationen och placeringsdirektören har till uppgift att på styrelsens uppdrag svara för stiftelsens kapitalförvaltning enligt beslut om ansvar och befogenheter som fastställs i den av styrelsen beslutade placeringspolicyn med dess bilagor. Policyn revideras vid behov och fastställdes senast I placeringsdelegationen har under tiden följande personer ingått: Placeringsdirektör Henrik Bonde Professor Jan Böhme Senior advisor Gillis Cullin, ordförande Verkställande direktör Karin Lind-Mörnesten Ambassadör Stellan Ottosson Till placeringsdelegationen har under tiden följande personer utsetts: Senior advisor Gillis Cullin, placeringsdelegationens ordförande Placeringsdirektör Henrik Bonde Chefsekonom Lena Hagman Ambassadör Stellan Ottosson Placeringsdelegationen har under 2011 haft 13 protokollförda sammanträden. Stiftelsens forskningsdelegation har till uppgift att bereda forskningsansökningar, utse sakkunniga och i övrigt ansvara för sakkunnigbedömningen av inkomna ansökningar om forskningsmedel samt att svara för de vetenskapliga utvärderingar av den av stiftelsen finansierade verksamheten som stiftelsens styrelse beslutar om. Till forskningsdelegationen har för tiden utsetts följande personer: Professor Ole Elgström, forskningsdelegationens ordförande Professor Jan Bengtsson, Institutionen för ekologi och växtproduktion, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Professor Elisabeth Mansén, Idéhistoria, Stockholms universitet Professor Guje Sevón, Handelshögskolan i Stockholm Professor Barbara Törnquist-Plewa Professor Gunnar Åselius Forskningsdelegationen har under 2011 haft två protokollförda sammanträden. Stiftelsens kanslipersonal 2011: placeringsdirektör Henrik Bonde (80 % tjänst) biträdande placeringsdirektör PO Edin (halvtid) stiftelsens sekreterare Gunilla Magnuson Lindqvist (heltid) forskningsdirektör Marianne Yagoubi (heltid). Stiftelsens revisorer: Auktoriserade revisorn Jan-Erik Söderhielm, Ernst & Young Senior advisor Leif Lindfors, Stockholms universitet. Arvoden till ledamöter i Östersjöstiftelsens styrelse och delegationer framgår av bilaga 1. Stiftelsen lanserade i januari 2011 en ny hemsida. Stiftelsen genomförde en studieresa till Budapest /19

5 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Stiftelsens forskningsstöd 2011 Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Stödet går främst till olika forskningsprojekt och till Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES) i vilket forskarskolan the Baltic and East European Graduate School (BEEGS) ingår samt till akademisk infrastruktur. Östersjöstiftelsens styrelse beviljade med komplettering , kronor till Södertörns högskola för 2012, av nedanstående tabell framgår vilka verksamheter Östersjöstiftelsen kommer att finansiera under 2012 samt hur anslaget fördelats under åren 2010 och Projekt Summa tkr Summa tkr Summa tkr Nya projekt Fortsättningsprojekt Planeringsbidrag Östersjö- och Östeuropaprofilen MARIS SCOHOST CBEES (inkl. Baltic Worlds) BEEGS Komplementärt stöd Forsknings- och forskarutbildnings-områden: Historiska studier fr Kritisk kulturteori Miljövetenskap Politik, ekonomi och samhällets organisering Högskolans prioriteringar: Interreligiösa relationer Samtidshistoriska institutet Centrum för praktisk kunskap Litterärt översättarseminarium Dissertationssamlingen tom 2011 Centrum för lärande och bildning fr Infrastruktur Resor och konferenser Publikationskommmittén Samverkan med näringsliv Medfinansiering av Östersjöprojekt, endast EU Professorsprogram Nya satsningar Interkulturell pedagogik/romer Östersjönätverk Rektors disposition Bibliotek Extraordinära omställningskostnader Högskolegemensamma kostnader Ingår ovan Ingår ovan Avgår ingående balans Summa fördelat /19

6 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 De högskolegemensamma kostnaderna var procent anpassades denna bidragspost till den kalkyl för full kostnadstäckning som framtagits av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF-modellen). Forskningsprojekten svarar för den största andelen av stiftelsens stöd. I april 2011 mottog stiftelsen 71 ansökningar om projektbidrag av dessa beviljades fjorton nya projekt. Resterande ansökningar avslogs. För den vetenskapliga bedömningen av de inkomna ansökningarna anlitade stiftelsens forskningsdelegation två till tre svenska och internationella vetenskapliga företrädare per ansökan som sakkunniga. Av de fjorton beviljade nya projekten är sju inom humaniora, sex inom det samhällsvetenskapliga området och ett inom det naturvetenskapliga området. Projekten, som ofta är mångvetenskapliga, handlar bland annat om romernas förintelse i Ukraina och om ungas värderingar i Östersjöregionen. Andra handlar om faderskapsrollen i Ryssland, om vilken effekt hormonstörande kemikalier har på Östersjöns fisk och om regleringsmyndigheter i Östeuropa, se bilaga 2 för en förteckning över de beviljade ansökningarna. Merparten av de verksamheter som beviljades stöd enligt tabellen ovan är bidrag till forskning, forskarutbildning och infrastruktur vid högskolan som också tidigare år stötts av Östersjöstiftelsen. I det följande kommenteras två av de verksamheter som får stöd från stiftelsen. Alla verksamheterna redovisas emellertid utförligt i Södertörns högskolas verksamhetsberättelse över forskning finansierad av Östersjöstiftelsen för 2011, Rapport från Södertörns högskolas angående användning av medel från Östersjöstiftelsen (Bilaga 3) Bland de särskilda satsningarna inom Östersjöområdet som stiftelsen finansierar vid högskolan tillkom under 2010 ett miljöstöd till Marinarkeologiska forskningsinstitutet vid Södertörns högskola (MARIS). Södertörns högskola är idag det enda lärosätet i landet som bedriver marinarkeologisk forskning och utbildning och MARIS spelar därför en central roll i den vetenskapliga utvecklingen av fältet. Vid forskningsinstitutet MARIS bedrivs marinarkeologisk forskning, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet och institutet strävar efter att vara samlingspunkt för såväl den nationella som den internationella marinarkeologiska Östersjöforskningen. Med Östersjöstiftelsens stöd får institutet möjlighet att leda och koordinera verksamheten vid MARIS samt att utveckla nya forskningsprojekt. Inom det årliga bidraget till Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), ryms tidskriften Baltic Worlds. Baltic Worlds är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift som sedan 2009 utkommer med fyra nummer per år. Upplagan är idag 3500 ex. och många prenumeranter kommer från länder utanför Norden. Målgruppen är personer och institutioner med intresse för ekonomi, politik, kultur och historia i Östersjö- och östeuroparegionen. 4/19

7 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Den ekonomiska förvaltningen 2011 Om den ekonomiska förvaltningen Organisation och ansvar Styrelsen har det yttersta ansvaret för stiftelsens kapitalförvaltning och styr övergripande förvaltningen via fastställd placeringspolicy. På styrelsens uppdrag hanteras kapitalförvaltningen av en placeringsdelegation vars ordförande under 2011 varit en av styrelsens vice ordföranden (från även utsedd till styrelsens ordförande). Utöver ordföranden består placeringsdelegationen av två styrelseledamöter samt placeringsdirektören. Placeringsdelegationen sammanträder månadsvis. Stiftelsen har en placeringsdirektör samt en biträdande placeringsdirektör anställd som löpande förvaltar stiftelsens kapital och deltar i placeringsdelegationens möten. Riktlinjer och resultat i ett längre perspektiv för Östersjöstiftelsens kapitalförvaltning Stiftelsen följer i huvudsak en aktiestrategi innebärande att merparten av kapitalet är investerat på aktiemarknaderna. Aktieportföljerna skall ha en konservativ inriktning d v s domineras av s k valueföretag (företag med stabila vinster och god utdelning). Bakgrunden till strategin är att aktier över tiden ger bättre avkastning än räntor. En aktiestrategi medför per definition större svängningar av förmögenheten än motsvarande räntestrategi men motiveras av att stiftelsen har ett evigt perspektiv, en väl uppbyggd kapitalbuffert och små årliga åtaganden relativt förmögenheten. Sedan stiftelsen implementerade placeringsstrategin 2000 har den årliga genomsnittliga avkastningen fram till den sista december 2011 varit 5,7 % (real avkastning 4,0 %). Stiftelsens har under samma period ackumulerat delat ut ca 2,1 mdr i anslag. Nedanstående diagram visar stiftelsens faktiska avkastning från 2000 till den sista december 2011 i relation till en portfölj bestående av 40 % obligationer och 60 % aktier Faktisk Enl jämförelseindex Kapital som ej får förbrukas jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 Anm. Med kapital som ej får förbrukas avses stiftelsens stadgeenliga kapital som är 1270 mkr. 5/19

8 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Kapitalförvaltningens marknadsvärderade resultat år blev ett utmanande år för stiftelsens kapitalförvaltning. Året präglades dels av ett turbulent klimat på finansmarknaderna, vilket påverkade stiftelsens avkastning negativt, dels av att stiftelsens småbolagsportfölj utvecklades svagt. Totalt sjönk marknadsvärdet på stiftelsens finansiella tillgångar från 4,89 till 3,82 miljarder kronor under Utbetalningar i form av anslag och kostnad gjordes med ca 186 mkr. Stiftelsens totalavkastning blev - 18,2 % för 2011 (f.å 17,3 %). Av den negativa avkastningen är 8,1 %-enheter av nedgången i portföljen hänförligt till småbolagen. 64,1 % (f.å 55,6%) av förmögenheten var vid årets slut placerat i nordiska marknadsnoterade aktier. Avkastningen på portföljen blev - 20,3 % (f. å 18,6 %). Drygt hälften av den negativa avkastningen kan hänföras till de små noterade bolagen i portföljen. Främst handlar det om läkemedelsutvecklingsbolaget Diamyd som misslyckades med sin diabetesstudie, vilket föranledde en stor värdenedgång. Stiftelsen hade innan dess avyttrat aktier till värden som översteg investerat belopp men värdenedgången blev trots detta betydande genom den misslyckade studien. Exklusive de mindre bolagen utvecklades portföljen bättre än jämförelseindex. 3,6 % (f.å 4,1 %) av förmögenheten var placerat i europeiska aktier (exklusive norden). Avkastningen i den europeiska portföljen blev - 4,8 % (f.å 11,3 %). Av stiftelsens förmögenhet var 6,6 % (f. å 7,0 %) placerat i en korg av aktieindex kopplat till börserna i Kina, Japan, Taiwan, Indien och Brasilien. Avkastningen på portföljen blev - 27,4 % (f.å 29,4 %). I portföljen finns en inbyggd hävstång som påverkar resultatet positivt/negativt när portföljens värde överstiger investerat belopp. Eftersom underliggande index tidigare år utvecklats väl med en positiv hävstång som följd inträffade nu det omvända. Detta förklarar avvikelsen mellan faktisk indexförändring på de underliggande aktiemarknaderna och portföljens avkastning under året. 15,7 % (f.å 16,6 %) av stiftelsens förmögenhet var vid årets slut placerat i en onoterad aktieportfölj. Portföljens avkastning blev under året - 11,7 % (f.å 0,53 %). Stiftelsen tillämpar generellt en restriktiv värderingsprincip vid värderingen av de onoterade innehaven. Stiftelsen ökade under främst det första halvåret exponeringen mot räntebärande placeringar. Vid årsskiftet var andelen långa räntebärande värdepapper 2,9 % (f.å 1,1 %) medan korta räntebärande placeringar uppgick till 7,1 % (f.å 1,8 %). Avkastningen för den långa räntebärande portföljen blev 13,6 % (f.å 9,5 %) under året medan den korta räntebärande portföljen gav en avkastning på 1,2 % (f.å 1,3 %). 6/19

9 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 5 år i sammandrag med Östersjöstiftelsen År Avkastning, procent Avkastning miljoner kronor Förmögenhet miljoner kronor Beslutade Anslag , , , , , , , , , ,0 Anm. Avkastningen har beräknats utifrån marknadsvärden på stiftelsens förvaltade tillgångar och förmögenheten avser stiftelsens eget kapital beräknat utifrån marknadsvärden. Finansiell riskstyrning Enligt riktlinjerna för stiftelsens kapitalförvaltning skall förmögenheten placeras i tillgångar som gynnar långsiktig real tillväxt av kapitalet samt en genomsnittligt god årlig avkastning. Riskspridning säkerställs genom att reglerna i placeringsföreskrifterna anger begränsningar för olika typer av placeringar ex storleken av placeringar i enskilda värdepapper samt för tillåtna emittenter. Vid investeringar i utländska värdepapper strävar stiftelsen efter att valutasäkra investeringen till nominellt belopp. Vidare fastställer styrelsen löpande riktvärden för portföljen i syfte att uppnå en god riskspridning av stiftelsens förvaltade förmögenhet. Stiftelsen har valt att frivilligt följa finansinspektionens s k trafikljusmodell. Trafikljusmodellen mäter hur väl stiftelsen klarar exponeringen mot olika risker i relation till stiftelsekapitalet. Enligt stadgarna får ursprungskapitalet inte förbrukas För att mäta om stiftelsekapitalet har behållit sitt reala värde kan stiftelsekapitalet, uppräknat med förändringen av konsumentprisindex, ställas mot stiftelsens aktuella egna kapital. Stiftelsekapital kronor Förändring KPI, indextal (1980=100) 1994 juli 248, dec 314,78 Realt, med månadsindex uppräknat, stiftelsekapital , kronor. Stiftelsekapital och värderegleringsfond uppgår till kronor. Länsstyrelsens restriktioner Stiftelsen inkom till Länsstyrelsen med en begäran om att få använda kapitalvinster till forskningsanslag och fick ett sådant medgivande, under år I samband med detta medgivande har dock stiftelsen ålagt sig att inte använda kapitalvinster på detta sätt om det medför att stiftelsens förmögenhet kommer att underskrida 150 % av ett inflationsuppräknat stiftelsekapital. Länsstyrelsen har ansett en sådan restriktion ändamålsenlig. Per uppgick 150 % av ett inflationsuppräknat stiftelsekapital till kronor. Stiftelsens egna kapital uppgick samtidigt till kronor. Det innebär att stiftelsen i bokslutet för 2011, utan restriktioner, kan föra reavinster till fritt eget kapital och därmed göra dem tillgängliga för forskningsanslag. 7/19

10 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Bokfört resultat samt vinst- och kapitaldispositioner Årets bokförda resultat blev ca miljoner kronor. Nettot av realisationsvinster och realisationsförluster samt nedskrivningar och återförda nedskrivningar uppgår sammantaget till ca -328 miljoner kronor. Av dessa förs 260 miljoner till fritt eget kapital.(stiftelsen har i förhandsbesked från Länsstyrelsen fått möjlighet att, i viss utsträckning, använda realisationsvinster för stiftelsens ändamål.) Detta minskar värderegleringsfonden, som därmed uppgår till ca miljoner kronor. (Denna fond tillhör det bundna egna kapitalet och får således inte användas till forskningsanslag eller stiftelsens kostnader). Hösten 2010 avsatte styrelsen ca 175 miljoner kronor till 2011 års forskningsanslag. Tillsammans med stiftelsens kostnader, drygt 11 miljoner kronor, blir det totalt ca 188 miljoner kronor, vilket utgör de samlade utgifterna under året. Detta bekostas till en del från intäkter av utdelningar, räntor, valutaterminer minus valutakursförluster. Resterande, ca 85 miljoner kronor, tas från det fria egna kapitalet. Vid årets slut uppgår det fria egna kapitalet därmed till 183 miljoner kronor. Händelser efter bokslutsårets utgång Inledningen av 2012 har varit positiv. Aktiemarknaderna har återhämtat en del av fallet under Per den sista februari var marknadsvärdet på stiftelsens finansiella tillgångar miljoner kronor. Skatter Stiftelsen är begränsat skattskyldig, då dess ändamål är bidrag till forskning. För skattebefrielse skall enligt gällande praxis minst 80 % av kapitalets avkastning, exklusive realisationsresultat, användas för Stiftelsens ändamål. Begränsad skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (7 kap 3 ) förutsätter att tre krav är uppfyllda. Ändamåls-, verksamhets- och fullföljdskraven. Stiftelsen uppfyller alla tre kraven och beskattas därför inte för kapitalinkomst och förmögenhet. 8/19

11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr RESULTATRÄKNING Kr Not Stiftelsens intäkter Ränteintäkter mm Aktieutdelningar Övriga finansiella intäkter Summa Stiftelsens intäkter Stiftelsens kostnader Finansiella kostnader Kapitalförvaltningskostnader Personalkostnader Administrationskostnader Verksamhetskostnader Summa Stiftelsens kostnader Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella anläggningstillgångar Realisationsvinster/förluster Värdereglering aktiecertifikat mm Värdereglering svenska aktier Värdereglering utländska aktier Resultat aktie/valutaterminer Valutakursvinster/förluster Summa resultat från finansiella AT Årets Resultat /19

12 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr Kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktiecertifikat mm Svenska aktier och andelar Förlagslån Utländska aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar BALANSRÄKNING Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR /19

13 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr Kr Not SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 15 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Värderegleringsfond Summa bundet kapital Fritt Eget Kapital Balanserat resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Beslutade, ej utbetalda anslag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Förvärva en aktieportfölj Valutatermin USD Valutatermin Euro Valutatermin Euro Valutatermin USD /19

14 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat från den löpande verksamheten Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Realisationsresultat Nedskrivningar/återförda nedskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning/ökning av fordringar Minskning/Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från anslagsverksamheten Utbetalda anslag Kassaflöde från anslagsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång /19

15 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. För att ge en mer rättvisande bild är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens verksamhet. Redovisning av resultat och beslutade anslag sker i enlighet med Bokföringsnämndens uttalande (BFN U 95:3) om redovisning i avkastningsstiftelser. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kassaflödesanalys har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 7). Övriga fordringar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde enligt portföjmetoden. För stats- och bostadsobligationer tas upplupna räntor upp som ränteintäkt i resultaträkningen och som periodavgränsningspost i balansräkningen För reala kupongobligationer tas upplupna räntor inklusive inflationskompensation på kupongränta upp som ränteintäkt i resultaträkningen och som periodavgränsningspost i balansräkningen. Upplupen inflationskompensation på övrigt placerat kapital tas som ränteintäkt i resultaträkningen och som uppräkning av det bokförda värdet i balansräkningen. Huvudprincipen för värdering av onoterade bolag är att utgå ifrån senaste emissionskurs. Senaste emissionskurs får inte vara äldre än 3 år.om så är fallet skall värdet styrkas genom extern värdering. Emissionerna kan vara riktade till både befintliga och nya aktieägare. Merparten av emissionerna i portföljen har varit till befintliga aktieägare. Aktiekorgcertifikatet är marknadsvärderat till T.R.A.M.-värde, dvs värdering enligt den formel som används vid förfall, eftersom stiftelsens policy är att behålla certifikaten till förfall. Eget kapital Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital) och värderegleringsfond som ej är tillgänglig för utdelning. Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade vinstmedel och årets resultat. Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/- förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot bundet eget kapital. I enlighet med Länsstyrelsens förhandsbesked kan en del av realisationsresultatet föras till fritt eget kapital. Resterande del av årets realisationsvinster/-förluster, samt eventuell nedskrivning/återläggning nedskrivning omförs till värderegleringsfonden under bundet eget kapital. Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgänglig för utdelning. 13/19

16 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr NOTBILAGA Not 1 Ränteintäkter mm Bank Förlagslån Garantiprovisioner Summa Finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader Summa Not 2 Övriga finansiella intäkter Ersättning aktielån Återvunnen del från konkursbolag Ersättning lönekostnader Summa Not 3 Kapitalförvaltningskostnader Förvaltarersättning Kammarkollegiet Arvoden Depåavgifter Konsulttjänster Bankkostnader Summa Not 4 Personalkostnader Medelantalet anställda Antal anställda 4 4 Varav män 2 2 Antal i styrelsen 9 9 Varav män 6 6 Arvoden och andra ersättningar fördelad mellan styrelseledamöter m fl. Löner Arvoden styrelsen Arvoden placeringsdelegationen Arvoden forskningsdelegationen Arvoden sakkunniga Reseersättningar Sociala avgifter Pensioner till anställda Pensioner till styrelsen 0 0 Övriga personalkostnader Summa /19

17 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr NOTBILAGA Not 5 Administrationskostnader Revision och konsultation, Ernst & Young AB Revision förtroendevald revisor Lokalkostnader IT-konsulttjänster Övrigt Summa Not 6 Verksamhetskostnader Externa tjänster Information, marknadsföring Övriga kostnader Summa Not 7 Realisationsvinster/förluster Vinster: Aktier svenska noterade Aktier utländska Summa Förluster: Aktier svenska noterade Aktier svenska onoterade Aktier utländska Aktiecertifikat mm utlänska Summa Summa realisationsvinster/-förluster Not 8 Aktiecertifikat mm Ingående bokfört värde Investeringar Avyttringar Utgående bokfört värde Ingående nedskrivningar Årets återföring av nedskrivningar vid avyttring Årets återföring av nedskrivningar vid värdeökning Utgående nedskrivningar Utgående bokfört värde efter nedskrivningar Marknadsvärde *) Övervärde *) Marknadsvärde är lika med beräknat T.R.A.M. värde. *) Realisationsvärdet på balansdagen understiger T.R.A.M.-värdet med ( ) kr. 15/19

18 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr Not 9 Svenska aktier och andelar NOTBILAGA Ingående anskaffningsvärde Investeringar Avyttringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående bokfört värde efter nedskrivningar Marknadsvärde Över/undervärde Not 10 Förlagslån Ingående anskaffningsvärde Investeringar Avyttringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Marknadsvärde Övervärde 0 0 Not 11 Utländska aktier och andelar Ingående anskaffningsvärde Investeringar Avyttringar Utgående anskaffningsvärde Ingående nedskrivningar Återförda nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående nedskrivningar Utgående bokfört värde efter nedskrivningar Marknadsvärde Undervärde /19

19 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOTBILAGA Förutbetald hyra Upplupen restitution kupongskatt Övriga förutbetada kostnader Summa Upplupna ränteintäkter Upplupen ränta Ränta likvida medel Summa Summa förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Not 13 Övriga kortfristiga skulder Utgående moms Källskatt Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förvaltarersättning Kammarkollegiet Revisionsarvode Semesterlön Sociala avgifter Övriga kostnader Summa /19

20 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org nr NOTBILAGA Not 15 Eget kapital Bundet Eget Kapital Fritt Eget Kapital Totalt Eget Kapital Stiftelsekapital Värderegleringsfond Balanserat resultat Disposition av årets resultat Ingående Balans Årets resultat Omf återföring/nedskrivningar Omf realisationsresultat Del av ack realisationsvinster till fritt EK Under året beviljade anslag Balanserat resultat Utgående Balans Av beviljade anslag för 2012 är ingenting utbetalt i december Stiftelsen har i enlighet med förhandsbesked från Länsstyrelsen, daterat avsatt kr av realisationsvinsten att disponera som fritt eget kapital. Marknadsvärdet på det egna kapitalet per är kr ( var det kr). 18/19

21

22

23 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Bilaga 1 Ersättningar och arvoden Styrelsen har beslutat om nedanstående arvoden för 2011: Arvoden till styrelse och delegationer utbetalas halvårsvis. Utbetalning av arvode till sakkunniga sker efter fullgjort uppdrag. Styrelsen: Ordförande :-/år Ledamot: :-/år Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträde: 7 000:-/sammanträde. Placeringsdelegationen: Ordföranden: :-/år Ledamot: 5 000:-/år Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträde: 4 000:-/sammanträde. Enligt styrelsens beslut utgår förutom tidigare beslutade arvoden för 2011 till placeringsdelegationens ledamöter halvt sammanträdesarvode (2 000:-/möte) för deltagande i protokollfört telefonmöte. Placeringsdelegationens ordförande och placeringsdirektören beslutar om arvodering för uppdrag inom stiftelsens kapitalförvaltning utöver de av styrelsen årligen beslutade arvodena för placeringsdelegationen. Forskningsdelegationen Ordförande: :-/år Ledamot: :-/år Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträde: 4 000:-/sammanträde. Sakkunniga för granskning av projektansökningar 3000 kronor per ansökan. Arvode för deltagande i styrelse och delegationer utgår ej till anställd i stiftelsen.

24 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Bilaga 2 Dnr A004 Projektledarens namn Projekttitel Ämne Fornäs, Johan Narratives of Europé: Perspectives from its North-East Periphery Beviljas för 2012 MKV Projekttid :e år för doktorand A010 Wallenstein, Sven-Olov Rum, makt och ideologi Filosofi :e år för doktorand A013 Korolczuk, Elzbieta We are no second-rate quality citizens. Negotiating biological citizenship in social mobilizations around infertility issues and access to in vitro in Poland Sociologi A016 Bergman, Mats Regleringsmyndigheter i Östeuropa: Organisering för effektivitet National-ekonomi :e år för doktorand A019 Droste, Heiko Information Infrastructure in the Baltic Area. Nodes, News and News Agents, c Historia :e år för doktorand A027 Goldstein-Kyaga, Karin Fred,nya identitetskonstruktioner och kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser i det globaliserade samhället. Ungas värderingar i Östersjöregionen: Tjeckien, Sverige. Pedagogik :e år för doktorand A029 von Feilitzen, Cecilia Mediernas diskurser om materiella och etniska klyftor. En jämförande studie i St Petersburg och Stockholm. MKV A030 A035 Bengtsson, Stina Graf, Heike Habitus och högre utbildning: ett forskningsprojekt om medier, smak och kulturell dissonans HUR DIVERSITY MANAGEMENT GÖR SKILLNAD. En jämförande studie om hur frågor om etnisk och nationell mångfald hanteras i massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland MKV :e år för doktorand MKV A041 Wawrzeniuk, Piotr Romernas förintelse i Ukraina : historia, minnen, representationer Historia A051 Sjöholm, Cecilia Perceptions of the other; aesthetics, ethics and prejudice Estetik :e år för doktorand A065 Porsch Hällström, Inger Endocrine disruption in fish: Effects on behaviour and reproduction, development af biomarkers and assessment of risk levels in the Baltic Sea Livs-veetenskap :e år för doktorand A068 Wennerhag, Magnus Anarchists in Eastern and Western Europe - a Comparative Study Sociologi A069 Rodin, Johnny What does it mean to be a father? State, civil society and citizen discourses about fatherhood in Russia Statsveten-skap Summa:

25 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING Org.nr Dnr 11/12 Bilaga 3 Rapport från Södertörns högskola angående användning av medel från Östersjöstiftelsen 2011

26 Utbildnings- och forskningskansliet/bm Dnr 1094/42/2010 Rapport från Södertörns Högskola angående användning av medel från Östersjöstiftelsen 2011 Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa är Södertörns högskolas största enskilda bidragsgivare för forskning och forskarutbildning. För år 2011 beviljades högskolan sammanlagt mkr (inkl. OH och biblioteksdispositionen på 9,7 mkr) av Östersjöstiftelsen den 25 oktober TILLDELADE MEDEL FÖR 2011 Östersjöstiftelsens styrelse behandlade vid sammanträden den 25 oktober 2010 Södertörns högskolas ansökan om tkr (inklusive OH men exklusive nya projekt) för forskning och forskarutbildning för På grund av de rådande ekonomiska omständigheterna kunde stiftelsen inte tillmötesgå detta äskande utan tilldelade högskolan en tkr (inklusive OH och nya projekt) samt beslutade att högskolan för 2011 kunde disponera tkr från tidigare års oförbrukade bidrag för forskningsverksamhet. Denna ingående balans härrör från de två Professorsprogrammen och kommer från utbetalningar I tabell 1 presenteras den justerade budgeten som alltså omfattar tkr (inklusive OH och nya projekt). Här redovisas även in- och utgående balans, vilket ger en total verksamhet om tkr för Södertörns högskola Tel: +46 (0) E-post: Org nr: Huddinge Fax: +46 (0) Webb: www sh se

27 Tabell 1. Budget för beviljade medel (tkr) år 2011 per verksamhetsområde. Denna budget är en reviderad version av den som lämnades i äskandet för Löner Direkta kostnader Indirekta kostnader/oh SUMMA (tkr) Projekt Fortsättningsprojekt Planeringsbidrag CBEES (inkl. BEEGS och Baltic Worlds) Särskilda satsningar inom Östersjöområdet Litterärt översättarseminarium Dissertationssamlingen MARIS SCOHOST Miljövetenskap Interreligiösa relationer Två professorsprogram Program I (12 st utlyst 07) och II (7 st utlyst 08) Komplementärt stöd Samtidshistoriska institutet Centrum för praktisk kunskap Genusforskning Politik, ekonomi och samhällets organisering Kritisk kulturteori Historiska studier Infrastruktur Resor o konferenser Publikationskommittén Samverkan m näringsliv Bibliotek SUMMA, exkl. nya projekt Nya projekt SUMMA TOTALT BIDRAG Ingående balans Utgående balans Total verksamhet (15)

28 De medel som Östersjöstiftelsen beviljat högskolan har framför allt använts till att finansiera lönekostnader för högskolans lärare, forskare och forskarstuderande. För merparten av kategorin lärare och forskare gäller att de kombinerat sina forskningsbidrag från Östersjöstiftelsen med att undervisa på högskolan. Dessa lärare, forskare och forskarstuderande, till någon del finansierade med medel från Östersjöstiftelsen, uppgick till sammanlagt 353 av de totalt 890 personer (366 män och 524 kvinnor) som var anställda vid högskolan i december Hur dessa personer fördelar sig på tjänstekategorier och kön visas i tabell 2. Tabell 2. Antal personer som till någon del fått lön från Östersjöstiftelsen under Tjänstebenämning Kvinnor Män Summa Professor, gästprofessor, adjungerad professor Lektor Forskarass Postdoktor Doktorand Adjunkt Forskningsassistent Teknisk/Administrativ och bibliotekspersonal Summa REDOVISNING AV CENTRA, MILJÖER OCH VERKSAMHETER I det följande redovisas verksamheten under år 2011 när det gäller forskning, forskarutbildning och publicering. Nya forskningsbidrag och fortsättningsbidrag Forskning finansierad med medel från Östersjöstiftelsen har i huvudsak bedrivits i projekt. Inför 2011 beviljade Östersjöstiftelsen tretton nya bidrag. Av bilaga 1 framgår projektledarnas namn, projekttitel, institutionstillhörighet, projekttid och beviljat belopp för 2011 redovisat som lön, övriga direkta kostnader och indirekta kostnader (OH). Närmare information om respektive projekt finns på Östersjöstiftelsens webbplats. Fyrtio fortsättningsprojekt beviljades bidrag under året och av bilaga 1 framgår projektledarnas namn, projekttitel, projekttid, institutionstillhörighet och beviljat belopp för Av dessa fyrtio projekt rör sju fjärde året för doktorand. Att kostnaderna varierar mellan dessa beror på övriga direkta kostnader, det vill säga hur många som delar rum samt att vissa doktoranderna har behov av lab. Tjugotre av fortsättningsprojekten (inklusive dem med medel för fjärde doktorandåret) erhöll slutbidrag i och med utgången av Dispositionstiden löper automatiskt över ytterligare ett år, detta då projektmedlemmar ofta har stor undervisningsbörda, administrativa uppdrag samt att få projekt hinner starta under det första halvår medlen beviljats. 3(15)

29 Senast tre månader efter dispositionstidens slut ska samtliga projektledare till högskolan inlämna en ekonomisk redovisning över erhållna medel samt en kort vetenskaplig slutredogörelse. Planeringsbidrag Under vårterminen utlystes planeringsbidrag med syfte att producera ansökningar om forskningsmedel till Östersjöstiftelsen nästkommande ansökningstillfälle. Tio ansökningar inlämnades och efter beredning beviljades tre planeringsbidrag à kr (lön och övriga direkta kostnader men exklusive OH). Detta bidrag kan tas i anspråk från augusti 2011 till april Förteckning över de beviljade planeringsbidragen med uppgift om projektledare, projekttitel och ämnestillhörighet återfinns i bilaga 1. CBEES och Baltic Worlds CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) grundades 2005 med uppgiften att koordinera forskning och forskarutbildning om Östersjöområdet och Östeuropa. Här initieras också egen forskning med deltagande i internationella nätverk, i nära samarbete med högskolans institutioner, forskningsmiljöer och ämnen. Högskolans ämnen får tillgång till en miljö som är mångvetenskaplig till sin natur och har en stark ställning inom internationella nätverk. Mångvetenskapligheten ger tillfälle till kritisk reflexion över teorier och metoder och ger nya metateoretiska insikter. Tidskriften Baltic Worlds har sedan 2009 utkommit med fyra nummer per år. Idag är upplagan 3500 ex. Allt fler prenumeranter kommer från länder utanför Norden, även om den största läsekretsen återfinns i Sverige. Hemsidan som skapades våren 2010 har inneburit ett fönster mot en allt större omvärld. Verksamhet 2011: Nordiska rum projektkoordinator. Bemanning: föreståndare och biträdande föreståndare, tjänst som professor, åtta post-doktorer, fem uppdrag som forskningsledare (Samhället och det politiska, Kulturteori, Knowledge and Sustainability, Mångvetenskapliga historiska studier och Genus). Två projektledare; Tysklandsstudier och Baltiska studier Administrativ personal; enhetschef, ekonomihandläggare, administratör och sekreterare. Advanced seminar varje måndag deltagare. Temainriktade regelbundna möte och workshops främst riktade mot högskolans forskare. Konferenser och workshops: Social Movements in Central and Eastern Europe: National Mobilisation Strategies, i mars Dislocating Literature. Transnational Literature and the Directions of Literary Studies in the Baltic Sea Region, i maj 9th Conference on Baltic Studies in Europe - Transitions, Visions and Beyond, i juni Privatization 2011: A Conference on Privatization and Liberalization, with a focus on Network Industries and Eastern Europe, i juni Making the ecosystem approach operational - the role of water governance in the Baltic Sea Region, i augusti Why is there no Happiness in the East? The Making of European Gender Studies, i september Old Theory, New Cases: The Study of Party Politics in Central and Eastern Europe, i september Forskningssymposium kring Stasi i Norden i september Baltic Worlds Round Table 2011: Market Reform and Socio-Economic Change in Russia, i oktober (15)

30 Archipelagic Connections A Conference around the Work of Édouard Glissant, i oktober Cosmopolitanism in a Wider Context: Conceptualizing Past and Present, i november Political Leadership and Changes of Power in the Baltic Sea Region, i december Demontage: The Role of Documentary Cinema in the Fall of the USSR, i december Gästforskare. Genomför master classes med doktorander, undervisar på kurser, ger åtminstone ett seminarium på CBEES och på de ämnen som föreslår inbjudan, samt bedriver egen forskning. Maria Bakardijeva, Kanada, februari-juni Jörg Hackmann, Polen, februari-april Tiia Vissak, Estland, februari-mars Ben Stanley, Slovakien/Storbritannien mars-juni Andrea Petö, Ungern, april Tony Wood, Storbritannien, september-oktober Karolina Zurek, Italien/Polen, september-december Tidskriften Baltic Words; Produktion, distribution, översättning av fyra nummer. Arbete med webbupplagan. Chefredaktör på konsultbasis. Redaktör med ansvar för Nätupplaga och ekonomi. Fakturerade medarbetare; skribenter, illustratörer. Seminarier med vitryska oppositionen, deltagande i konferenser och på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg; redaktionsråd, studiebesök, idémöte. Externa forskningsprojekt knutna till miljön 2011: Forskningsprogrammet Nordiska Rum + 6 Östersjöstiftelsen, 1 VR. Redovisade publikationer 2011: Referee-bedömda artiklar: 25 Referee-bedömda konferensbidrag: 35 Referee-bedömda bokkapitel:22 Bokkapitel övriga: 21 Översiktsartiklar,: 17 Monografier och antologier: 8 Doktorsavhandlingar: 8 Populärvetenskap och övriga artiklar: 52 BEEGS Forskarskolan BEEGS har varit verksam i drygt tio år och har bedrivits inom ramen för ett komplicerat system av samarbeten mellan Södertörns högskola och ett examinerande universitet (f.n. i samarbete med Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborgs och Örebro universitet) och mellan BEEGS som central enhet och de olika ämnena på högskolan som ingår i forskarskolan (f.n. 12 ämnen). På sikt kommer avtalen med externa universitet att försvinna och forskarskolans verksamhet koncentreras till Södertörns högskola. Forskarskolan BEEGS erbjuder en för alla doktorander obligatorisk kurs med Östeuropainriktning (7,5 ECTS), samt ett antal andra kurser i vetenskapsteori, diskursanalys, språk, och tematiska kurser som skapats i samarbete mellan CBEES/BEEGS och högskolans institutioner. Vid CBEES verksamma professorer, gästprofessorer och forskare ger kurser, i ett flertal fall i samarbete med de fyra forskarutbildningsområdena. Verksamhet 2011: Handledning, doktorandlöner. Seminarier, konferenser och workshops tillsammans med CBEES. 5(15)

31 Forskarutbildningskurser: Thinking the Name: Language, Philosophy, Culture, april-maj New Media and Citizenship in the Contemporary Mediapolis, maj Creativity and Control: Rephrasing Closed Societies, juni (sommarskola finaniserad av CERES-nätverket) Contemporary Research into the Baltic Sea Region and Eastern Europe, september-november Organizations and Institutions, november-december Doktorander har gått språkkurser samt kurser på andra lärosäten. Handledare och biträdande handledare ersätts av BEEGS. Doktorander 2011 (44 st) varav 8 disputerat under året Arkeologi 4 Cultural Studies 1 Företagsekonomi 1 Etnologi 5 Historia 6 Litteraturvetenskap 2 Medie- och kommunikationsvetenskap 6 Filosofi 4 Statsvetenskap 6 Retorik 1 Sociologi 7 Religionsvetenskap 1 Studierektor för BEEGS svarar för doktorandernas utbildning, mottagning, årliga konferenser, utvärderingssamtal, gemensamma aktiviteter, att samordna forskarskolans olika ämnen och institutioner samt kontakter med antagande universitet. Externa forskningsprojekt knutna till miljön 2011: 44 doktorandprojekt finansierade av Östersjöstiftelsen Redovisade publikationer 2011: Redovisas under CBEES SÄRSKILDA SATSNINGAR INOM ÖSTERSJÖOMRÅDET Under denna rubrik ryms satsningar med särskild relevans för och inriktning mot Östersjöområdet. Litterärt översättarseminarium Projektets forskare verkar i sin egenskap av yrkesverksamma översättare och tolkar från estniska, franska, ryska, tjeckiska, turkiska, tyska och även från svenska till polska. Seminariedeltagarnas arbeten ligger till grund för forskarnas studier i litterär översättning som ombildande process. Forskningen syftar vidare till att utarbeta en rimligt god metod för utbildning i skönlitterär översättning som konstnärlig verksamhet. Litterära översättarseminariet integrerar skapande arbete med utbildning och forskning. I syfte att skapa nätverk genomförs också studiebesök och work-shops i respektive språkområde. Det senaste studiebesöket gick till Istanbul där seminariet har goda förbindelser med Svenska Forskningsinstitutet och dess ledning. Besök vid olika universitet i Istanbul ingick också i programmet. Tidigare års studiebesök har gått till Tallinn, Straelen i Tyskland, Kraków, Prag och Toulouse. 6(15)

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning

Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning 845001-7283 Årsredovisning 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning får härmed avlämna

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Dnr 17/11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING TILL ÖSTERSJÖREGIONEN OCH ÖSTEUROPA. Organisationsnummer 802400-4155

Dnr 17/11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING TILL ÖSTERSJÖREGIONEN OCH ÖSTEUROPA. Organisationsnummer 802400-4155 Dnr 17/11 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM OMRÅDEN MED ANKNYTNING TILL ÖSTERSJÖREGIONEN OCH ÖSTEUROPA Organisationsnummer 802400-4155 Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 STIFTELSEN FÖR FORSKNING INOM

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(8) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(7) Parkinson Research Foundation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

ÅRSREDOVISNING 2013/2014 ÅRSREDOVISNING 2013/2014 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-01--2014-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen

2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-06-08 LS 1105-0781 Ankom Stockholms läns landsting Dnr: 2011-06- 0 8 Landstingsstyrelsen l ANDSTIAtöSS f VRELSFN i»1-06-21 005 Årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond

Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Årsredovisning för Stiftelsen Sigurd Johanssons Stipendiefond Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning

HÄLSOFONDEN Stiftelsen Hälsoforskning. Årsredovisning Stiftelsen Hälsoforskning Org nr 822003-1689 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 Förvaltningsberättelse Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att genom bidrag stödja

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond

Stiftelsen Lidingö Blomsterfond Styrelsen för Stiftelsen Lidingö Blomsterfond 802425-9973 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Org.nr 802425-9973 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen Styrelsen består av Carl-Anders

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond organisationsnummer 823000-0534 Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond Organisationsnummer 823000-0534 Årsredovisning för år 2015 Förvaltaren för stiftelsen avger

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016 DELÅRSRAPPORT Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 juni 2016 Perioden 1 januari 2016 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0)* MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3)

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer