Rikspolisstyrelsens författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rikspolisstyrelsens författningssamling"

Transkript

1 Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 januari FAP Utkom från trycket den 19 februari 2003 Rikspolisstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 andra stycket polisutbildningsförordningen (1999:740) samt 13 första stycket 4 förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen och meddelar följande allmänna råd. 1 kap. Användning av hundar inom Polisen m.m. 1 Bestämmelser om Polisens hundverksamhet finns också i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prövning av Polisens hundar (RPSFS 2000:5, FAP 214-2) och Polisens bombhundverksamhet (RPSFS 1989:12, FAP 214-3) samt i Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av narkotikahundar (RPSFS 2000:6, FAP 214-4), prövning av fjällräddningshundar (RPSFS 2000:7, FAP 214-5) och prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer (RPSFS 2000:8, FAP 214-6) och prövning av kriminalsökhundar (RPSFS 2003:1, FAP 214-7). Polishundar 2 Med polishund avses övervaknings-, narkotika-, kriminalsök-, bombhund eller annan hund med polisiär specialdressyr. Bestämmelser om användning av andra hundar i polisverksamhet finns i 7. 3 I polisverksamhet får endast användas polishundar som tillhör polismyndigheten och har tilldelats en polis enligt avtal (A-avtal) eller som tillhör en polis och har ställts till myndighetens förfogande enligt avtal (Bavtal). Det krävs dessutom att polishunden är godkänd lägst enligt tjänstbarhetsprov 1 för polishundar eller enligt särskilda bestämmelser för bomb-, narkotika-, kriminalsökhundar eller, i fråga om polishundar med annan polisiär specialdressyr, av Rikspolisstyrelsen efter särskild prövning. En polishund får inte användas i större omfattning än genomgången träning och dressyrnivå medger. Polishunden får inte brukas för spårning efter djur. 1

2 A-, B- och D-avtal Villkoren för tillhandahållandet av hunden bör framgå av ett avtal med fodervärden eller hundägaren (A- eller B-avtal). En polismyndighet kan låta pröva en hunds lämplighet som polishund efter att ha tecknat avtal med hundägare, hundförare eller en polis uttagen till polisiär hundförarutbildning eller med flera av nämnda parter (D-avtal). De nämnda avtalen, dvs. A-, B- och D-avtal, bör utformas på sätt som framgår av RPS blankettserie 214, Fodervärdsavtal och Hundägaravtal. Rekrytering och fördelning av polishundar Polismyndigheten bör köpa in hundar för träning till polishund. Efter beslut av polismyndigheten får en enskild hundförare ställa egen hund till polisväsendets förfogande. En polismyndighet bör fatta ett beslut om hundverksamheten. Av beslutet bör framgå hur många polishundar som skall finnas samt hur dessa skall fördelas på hundförare inom myndigheten. 4 En polishund får under tjänstgöring eller på väg till eller från tjänstgöring föras endast av en polis som med godkänt resultat genomgått central grundutbildning i ämnet tjänst med hund. Rekrytering av hundförare Med ledning av polismyndighetens beslut om hundverksamheten, samt med beaktande av uppkommet eller beräknat behov av hundförare, bör myndigheten vidta åtgärder för att intressera särskilt lämpade poliser att bli hundförare. Uttagning till utbildning av och tjänstgöring som hundförare bör endast ske efter frivilligt åtagande. Till hundförare bör i första hand rekryteras poliser som har viss tids erfarenhet av yrket och som har goda vitsord. Sådana poliser bör också äga fallenhet för tjänst med polishund, ha god kondition samt ett gediget hundintresse. Dessutom bör poliserna ha förmåga att arbeta självständigt och att kunna fatta snabba beslut. De blivande hundförarnas sociala förhållanden bör vidare medge god vårdnad av hunden i hemmet och på fritiden. De poliser som rekryteras till hundförare bör slutligen ha möjlighet och vilja att avsätta fritid för hundens skötsel och dressyr samt vid behov kunna tjänstgöra med kort varsel. Hos en polismyndighet med organiserad fjällräddningstjänst bör hänsyn även tas till polisernas fjällvana. För att bedöma om en polis är lämplig som hundförare bör denne beredas tillfälle att provtjänstgöra tillsammans med en hundförare 2

3 med polishund samt också ges möjlighet att närvara vid hunddressyr. Efter genomförd provtjänstgöring bör polismyndigheten i samråd med hundtjänstbefälet göra en lämplighetsbedömning av intresserade poliser. 5 Tilläggs- eller specialdressyr av en polishund får förekomma endast om Rikspolisstyrelsen har godkänt det. 6 I polisens tjänstebilar avsedda för hundtransport får inte andra djur än polishundar medföras. En hund vars lämplighet som polishund provas eller en hund som är under träning till polishund, får dock efter medgivande av polismyndigheten transporteras i en sådan bil. Annan hund än polishund i polisverksamheten 7 I polisverksamhet får användas annan hund än polishund, endast om 1. hunden har ställts till polismyndighetens förfogande för fjällräddningstjänst eller för sök efter försvunnen person enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller 2. det vid samverkan med annan myndighet finns ett särskilt avtal om användning av hundar och hunden har godkänts för tjänsteuppdraget av provledare som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. 2 kap. Utbildning av hundförare och träning av polishundar, m.m. 1 Grundutbildning av hundförare, instruktörsutbildning och grundutbildning av bombhundförare skall ske som funktionsinriktad central utbildning vid Rikspolisstyrelsen. Som central utbildning skall även genomföras grundutbildning och fortbildning av besiktningsman och provledare samt, om det behövs, specialutbildning i fråga om annan tjänst med polishund. 2 En polismyndighet skall se till att det genomförs fortbildning av förare med polishund varje vecka om inte särskilda skäl föreligger. Fortbildningen skall omfatta minst sex timmar per vecka och läggas in i tjänstgöringslista. 3 Utbildning av förare med polishund skall vara instruktörsledd. Grundträning av narkotikahund och fjällräddningshund samt funktionsinriktad vidareutbildning av förare med polishund bör ske genom lokalt anordnad utbildning (se RPS blankettserie 214, Utbildning i polishundtjänst). En polismyndighet bör genomföra en årlig utbildning av förare med polishund. Utbildningen bör främst inriktas på en tillämpning och kontroll av den veckovisa fortbildningen. Särskild vikt bör läggas vid sammansatta tillämpade övningar avseende hundens taktiska användning i polisverksamheten och övningar i mörker. Vid 3

4 behov bör inläggas formella övningar för korrigering av dressyrfel. Utbildningen bör förläggas till nya miljöer för att öka realismen i de tillämpade övningarna. Polismyndigheten bör utse lämplig hundförare att inom myndigheten, vid sidan av övriga tjänstgöringsuppgifter, vara instruktör i polishundtjänst. För utbildning av hundförare med polishund bör det finnas dressyrplatser som bestäms av polismyndigheten. För träning och dressyr av polisväsendets polishundar gäller särskilda villkor som meddelas av Naturvårdsverket. 4 När en polis under längre sammanhängande tid än tre månader är förhindrad att föra tilldelad hund, skall hundtjänstbefälet snarast underrätta polismyndigheten om förhållandet. Polismyndigheten skall sedan pröva om avtalet, där förhållandet mellan hundförare och polismyndighet regleras, skall sägas upp. När förare med polishund återgår i tjänst skall de prövas och godkännas enligt tjänstbarhetsprov 1 och senast inom två månader därefter på den nivå polishunden var före uppehållet. 3 kap. Ledning av hundverksamheten I en polismyndighet där hundverksamheten inte leds av en särskild enhetschef, bör det utses ett lämpligt polisbefäl eller en lämplig instruktör att handlägga polishundfrågor samt att biträda med samordningen av polishundverksamheten inom polismyndigheten (hundtjänstbefäl). Den som utses bör ha genomgått instruktörsutbildning i polishundtjänst och bör inte ha varit skild från polishundverksamheten under en längre tid. Ett exempel på en instruktion för hundtjänstbefäl finns i RPS blankettserie 214, Instruktion för regionalt hundtjänstbefäl. Polismyndigheten bör utse erforderligt antal lämpliga instruktörer att efter genomgången godkänd utbildning vara besiktningsmän som testar och prövar hundar i hundverksamheten (se vidare 6 kap.). Polismyndigheten bör därutöver utse erforderligt antal lämpliga instruktörer att efter genomgången godkänd utbildning vara provledare som bedömer provtagning av hundar i hundverksamheten (se vidare 6 kap.). Möjligheterna till interregional samverkan eller sambruk i frågor om hundverksamheten, exempelvis genom att samordna tjänstgöringslistor, bör tas till vara. Polismyndigheterna bör besluta lokala föreskrifter för polishundverksamheten. 4

5 4 kap. Eftersök Eftersök av sprängämnen/bomber 1 Hund som används för eftersök av sprängämnen/bomber skall innan den tas i tjänst vara godkänd vid central prövning enligt 6 kap. i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:5, FAP 214-2) om prövning av Polisens hundar. Vid det årliga provet, som skall utföras av en polis som har erhållit särskilt förordnande därom (provledare) och som tagits ut efter centralt godkännande av Rikspolisstyrelsen, skall om möjligt bombtekniker närvara. 2 Används en annan hund än polishund för eftersök av sprängämnen/bomber skall det ske under polismyndighetens ledning. Vid eftersök av sprängämnen/bomber bör i första hand polishundar användas. Polismyndigheten får avtala med andra myndigheter om samverkansformer för eftersök av sprängämnen/bomber. Eftersök av narkotika 3 Polishund som används för eftersök av narkotika skall innan den tas i tjänst vara godkänd vid prövning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:6, FAP 214-4) om prövning av narkotikahundar. Används en annan hund än polishund för eftersök av narkotika skall det ske under polismyndighetens ledning. Vid eftersök av narkotika bör i första hand polishundar användas. Polismyndigheten får avtala med andra myndigheter om samverkansformer för eftersök av narkotika. Fjällräddningstjänst 4 Polismyndighet med organiserad fjällräddning får teckna avtal med enskild endast om denne enligt avtalet (C-avtal) ställer hund till Polisens förfogande för fjällräddningstjänst. Användandet av en sådan hund skall ske under polismyndighetens ledning. Hund som omfattas av C-avtal får i fjällräddningstjänst användas och föras endast av den med vilken myndigheten tecknat avtalet. Polismyndigheten ansvarar för att extern förare med hund erhåller grundutbildning och fortbildning i fjällräddningstjänst. Hund skall innan avtal ingås vara godkänd vid prövning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:7, FAP 214-5) om prövning av fjällräddningshundar. 5

6 Vid fjällräddningstjänst bör i första hand polishundar användas. Hundförare bör ha goda kunskaper om insatser vid fjällräddning samt ha stor kunskap om laviner. Hund och hundförare bör övas i olika transportmetoder, t.ex. med snöskoter och helikopter. Villkoren för tillhandahållande av hund bör framgå av avtalet med hundägaren. Det nämnda avtalet, C-avtal, bör utformas på sätt som framgår av RPS blankettserie 214, Fjällräddningshundavtal. Eftersök av försvunnen person 5 En polismyndighet får teckna avtal med enskild som extern resurs i självständigt arbete endast om denne enligt avtalet (E-avtal) ställer hund till polisväsendets förfogande för eftersök av försvunna personer enligt räddningstjänstlagen (1986:1102). Användandet av en sådan hund skall ske under polismyndighetens ledning. Hund skall innan avtal ingås vara godkänd vid prövning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:8, FAP 214-6) om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer. Hund skall dessutom ha för uppdraget lämplig fysik och mentalitet. Hund som omfattas av E-avtal får vid eftersök av försvunna personer endast användas och föras av den som med hunden har avlagt godkänt prov enligt nämnda föreskrifter (RPSFS 2000:8, FAP 214-6). Polismyndigheten ansvarar för att förare av hund som omfattas av E-avtal erhåller information om polisens organisation och arbetsmetoder vid räddningssök. Vid eftersök av person bör i första hand polishundar användas. Förare av hund som omfattas av E-avtal bör ha kunskaper om eftersök av försvunna personer samt ha hälsa och kroppskrafter för att kunna fullgöra uppdraget. Dessutom bör föraren ha utbildning i första hjälpen samt vara tillgänglig för uppdrag med kort varsel. Föraren bör ha goda kunskaper om allmänna insatser vid räddningsuppdrag och särskilt känna till räddningsinsats med hund. Villkoren vid tillhandahållande av hund bör framgå av avtalet med hundägaren. Det nämnda avtalet, E-avtal, bör utformas på sätt som framgår av RPS blankettserie 214, Eftersökshundavtal. 6 Polishund som används för att söka efter avlidna personer, kroppsdelar eller kroppsvätska på land och i vatten (kriminalsökhund) skall innan den tas i tjänst vara godkänd vid prövning enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2003:1, FAP 214-7) om prövning av kriminalsökhundar. Det årliga provet skall bedömas av polis som av Rikspolisstyrelsen har erhållit särskilt förordnande som provledare. Används annan hund för kriminalsök skall det ske under polismyndighetens ledning. 6

7 Vid kriminalsök bör i första hand polishundar användas. Polismyndigheten får avtala med andra myndigheter om samverkansformer för kriminalsök. Specialhundar 7 Hundar som används för andra ändamål än de som avses i 1 6 skall kontrolleras av provledare som har förordnats av Rikspolisstyrelsen. 5 kap. Information till Rikspolisstyrelsen om hundverksamheten m.m. Försöks- och projektverksamhet 1 All försöks- och projektverksamhet som innebär en väsentlig förändring av hundverksamhet vid en polismyndighet skall godkännas av Rikspolisstyrelsen innan den får påbörjas. Information till Rikspolisstyrelsen 2 Varje polismyndighet skall fortlöpande till Rikspolisstyrelsen redovisa testprotokoll, arbets- och miljöprovsprotokoll samt tecknade A-, B-, C-, D- och E-avtal. Polismyndigheterna skall vidare till Rikspolisstyrelsen översända 1. årliga sammanställningar över protokoll dels avseende polishundar upprättade vid tjänstbarhetsprov 1, 2 och 3 och vid prövning av narkotika-, kriminalsök- och bombhundar, dels vid prövning av fjällräddnings- och eftersökshundar, 2. upprättade avtal med andra myndigheter om samverkan i fråga om hundanvändning samt därvid upprättade prövningsprotokoll och 3. halvårsvisa sammanställningar över vilka insatser med hund som gjorts. En polismyndighet skall också så snart det går informera Rikspolisstyrelsen, om instruktör, provledare eller besiktningsman övergår till annan verksamhet än hundverksamhet. Andra uppgifter om myndigheternas hundverksamhet skall på begäran tillställas Rikspolisstyrelsen. 6 kap. Instruktör, provledare och besiktningsman 1 En instruktör och provledare i hundverksamheten skall med godkänt resultat ha genomgått instruktörsutbildning i ämnet tjänst med hund. En besiktningsman skall förutom nämnda utbildning med godkänt resultat ha genomgått utbildning för besiktningsman i ämnet tjänst med hund. Efter avlagda godkända prov skall ovan nämnda förordnas av Rikspolisstyrelsen som instruktör, instruktör och provledare eller 7

8 instruktör och besiktningsman. Ett förordnande som instruktör, gäller tills vidare provledare, gäller i fem år besiktningsman, gäller i tre år. En förutsättning för en förlängning av de tidsbegränsade förordnandena skall vara att den förordnade med godkänt resultat genomgått central vidareutbildning för provledare eller för besiktningsman inom föreskrivna tidsperioder. 2 Samtliga förordnanden som avses i 1 upphör omedelbart att gälla om den förordnade lämnar hundverksamheten. Om den tidigare förordnade efter kortare eller längre tids bortovaro återgår till polishundverksamheten, skall detta anmälas till Rikspolisstyrelsen, som har att efter prövning besluta om befattningshavaren skall få tillbaka sitt förordnande. Instruktör 3 Instruktör är förordnad att leda utbildning för hundförare i polishundtjänst. Provledare 4 Provledaren är förordnad instruktör och har dessutom förordnande att genomföra grundutbildning av väktarhundförare, samt att planlägga, genomföra och bedöma dressyrprov för förare med polishundar eller andra hundar som avses användas i polisverksamhet samt för förare med väktarhundar. Besiktningsman 5 Besiktningsmannen är förordnad instruktör och provledare och har dessutom förordnande att utföra mental- och funktionsprov på hundar innan de tas i tjänst inom polisväsendet eller av väktare eller ordningsvakter. 8

9 Det bör vid polismyndigheten finnas instruktioner för instruktörer, provledare och besiktningsmän inom hundverksamheten. Ett exempel på hur en sådan instruktion kan utformas finns i RPS blankettserie 214, Instruktion för instruktör i hundtjänst. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2003 då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, (RPSFS 2000:4, FAP 214-1) om Polisens hundverksamhet skall upphöra att gälla. På Rikspolisstyrelsens vägnar ULF BERG Christer Lööf (Rikskriminalpolisen) OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 8 av tidigare utgivna, FAP Rättelsen avser andra och tredje raden i bestämmelsen om att RPSFS 2000:4, FAP upphör att gälla. 9

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet; beslutade den 28 mars 2011.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 5 december 2011.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m.;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas lokala personsäkerhetsverksamhet;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens användning av tårgas i den särskilda polistaktiken;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 31 oktober

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande.

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 12 förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen följande. FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2011:1 Utkom från trycket 2011-01-17 Försvarsmaktens föreskrifter om militärpolisen;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar; beslutade den 23 februari 2000.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radioutrustning och kommunikationscentraler; beslutade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om CBRNE; beslutade den 20 april 2009. FAP 200-1 Utkom från

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom Försvarsmakten (VaktB); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2010:6 Utkom från trycket 2010-10-22 Försvarsmaktens föreskrifter om vakttjänst inom

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om elektronisk övervakning vid särskilt utvidgat kontaktförbud; beslutade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verkställighet av frivårdspåföljder; SFS 1998:642 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Villkorlig

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens skjutvapen m.m.; beslutade den 30 mars 2012.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig och förebyggande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Luftfartsverkets författningssamling

Luftfartsverkets författningssamling Luftfartsverkets författningssamling LFS 1993:7 Ansvarig utgivare: V M Brusén ISSN 0280-0233 Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) Driftbestämmelser LFS 1993:7 Utkom från trycket den 1 juni 1993 beslutade

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten; SFS 1999:569 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2013:4) med arbetsordning för Försvarsmakten (FM ArbO); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2014:3 Utkom från Trycket 2014-07-03 Föreskrifter om ändring av Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS 2009:7 FARK OC Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om användning av pepparspray (OC-spray)

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om OC-spray (pepparspray); beslutade den 28 juni 2016. PMFS 2016:6

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om volontärer; beslutade den 26 april 2012. RPSFS 2012:13

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens åtgärder med misstänkt farligt föremål; beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; SFS 1998:599 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Martin Valfridsson Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hantering av skjutvapen och ammunition enligt lagen (2017:807) om ansvarsfrihet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten; SFS 2006:883 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor;

Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 20[YY]:[XX] Utkom från trycket

Läs mer

SOSFS 2008:30 (S) Allmänna råd. Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:30 (S) Allmänna råd. Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:30 (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:652 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn; SFS 2014:1039 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om en förenklad handläggningsrutin avseende snatteribrott;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i åklagarförordningen (1996:205); utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:995 Utkom från trycket den 12 december 2001 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens allmänna råd om sjöfynd; beslutade den 10 februari 2003. 1. Författningsbestämmelser FAP

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Ylva Ehrnrooth, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer; beslutade

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens grafiska profil; beslutade den 28 juni 2005.

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användande av informatörer; beslutade den 22 augusti

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den 8 februari 2018. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1, 5 a och 6 körkortsförordningen

Läs mer

Totalförsvarets pliktverks författningssamling

Totalförsvarets pliktverks författningssamling Totalförsvarets pliktverks författningssamling Utgivare: Kjell Kastman ISSN 1400-786X Totalförsvarets pliktverks föreskrifter om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring; Utkom från trycket

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om totalförsvar och höjd beredskap; SFS 2015:1053 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; FIB 2001:3 Utkom från trycket 2001-07-06 beslutade den 21 juni 2001. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal;

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal; beslutade den 22 november 2017. TSFS 2017:105 Utkom från trycket

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2008:1006 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Regeringen

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck och annan signalementsupptagning; beslutade

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den XX xxxx 2011

SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den XX xxxx 2011 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den XX xxxx 2011 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om internationellt polisiärt samarbete; SFS 2000:343 Utkom från trycket den 7 juni 2000 utfärdad den 25 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsförordnanden; Utkom från trycket den 9 mars 2018 beslutade den 6 mars 2018. Med stöd av 6 kap.

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om trafikskolor; beslutade den 20 juni 2006. VVFS 2006:65 Utkom från trycket den 29 juni 2006 Allmänna råd markeras med indragen text Vägverket föreskriver

Läs mer

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård 2014:7 (S) Föreskrifter Behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om fisketillsynsförordnanden; HVMFS 2018:1 Utkom från trycket den 9 mars 2018 beslutade den 6 mars 2018. Med stöd

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND

REGLEMENTE FÖR BARN- UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND REGLEMENTE FÖR BARN- UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMND GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-29, 81 Dnr: KS 2015/84 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360

Läs mer

Riksgäldskontorets författningssamling

Riksgäldskontorets författningssamling Riksgäldskontorets författningssamling Utgivare: chefsjuristen Charlotte Rydin, Riksgäldskontoret, 103 74 Stockholm ISSN 1403-9346 Föreskrifter om ändring av Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; ÅFS 2007:12 Utkom från trycket den 15 juni 2007 beslutade den 15 juni 2007. Åklagarmyndigheten föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter;

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration; SFS 2003:763 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003. Enligt riksdagens

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra vissa kontroller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga; SFS 1998:938 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion; SFS 2005:1094 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer

5 Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive verksamhetsområde.

5 Nämnderna är personuppgiftsansvariga för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive verksamhetsområde. ALLMÄNT NÄMNDREGLEMENTE För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 1 Detta reglemente gäller för Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Kultur- och tekniknämnden. Med

Läs mer