Mittenpartiet Program antaget vid stämma 24 april Vårt program. För alla som vill leva i frihet och trygghet. Mittenpartiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mittenpartiet Program antaget vid stämma 24 april 2015. Vårt program. För alla som vill leva i frihet och trygghet. Mittenpartiet"

Transkript

1 Vårt program För alla som vill leva i frihet och trygghet Mittenpartiet Folkets parti på riktigt Ugglan sitter högt och ser allt som händer. Ugglan är klok och reflekterande. Sida 1

2 Innehållsförteckning Sida Inledning.. 3 Nystart Sverige!... 3 Vår vision för Sverige... 4 Frihet, demokrati och människors lika värde.. 5 Sverige i världen.. 6 Ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad.. 7 Urbanisering.. 9 Skola 10 Hälsa, sjukvård och äldreomsorg 11 Våra skatter. 12 Rättstaten och våra lagar.. 14 Invandring och integration. 16 Infrastruktur och transporter 17 Försvar och nationell säkerhet 18 Miljö och naturvård. 19 Kultur och medier.. 20 Sida 2

3 Mittenpartiet, partiprogram Inledning Sverige ska vara ett land som präglas av frihet, demokrati, rättvisa och trygghet. Mittenpartiet arbetar för ett Sverige där total jämställdhet mellan könen ska gälla. Mittenpartiet är ett modernt och framåtriktat parti som verkar för det goda samhället, där alla människor lever i frihet och trygghet. Alla människor ska ha möjlighet att göra sina livsval efter personliga preferenser. Ett gott samhälle är sekulärt och tillåter det fria ordet utan inskränkning. Mittenpartiet är emot alla former av rasism och diskriminering. Mittenpartiet är ett parti för alla svenskar, såväl för de som nyligen blivit medborgare som för de som bott här i generationer. Alla gynnas av ett stabilt och ekonomiskt starkt Sverige. Välstånd skapas genom en dynamisk ekonomi med fritt företagande och fri konkurrens, där också staten har en nödvändig roll. Mittenpartiet är för mångfald och välkomnar frihandel, globalisering, fri rörlighet och teknisk utveckling i mänsklighetens tjänst. Sverige ska minska och omdefiniera sin roll i världen så att vår invandrings- och biståndspolitik antar rimliga proportioner och liknar andra länders. Det därigenom frigjorda överskottet, som uppgår till närmare 100 miljarder kronor per år, ska säkerställa trygghetssystemen och därutöver väsentligen fördelas till låginkomsttagare och pensionärer. Mittenpartiet är folkets parti på riktigt! Nystart Sverige! För 100 år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Därefter gick utvecklingen Sveriges väg, bland annat genom att Sverige undgick de två världskrigen. En annan viktig faktor bakom Sveriges snabba ekonomiska utveckling var att Sverige är berikat med lättexploaterade naturtillgångar i form av skog, mineraler och vattenkraft. När Europa byggdes upp efter andra världskriget gick den svenska exportindustrin på högvarv, vilket gav Sverige en position som ett av världens absolut rikaste länder. I mitten av 1960-talet nådde Sverige sin höjdpunkt, avseende ekonomisk och politisk betydelse i världen. Sveriges betydelse i världen minskar snabbt och tiden har kommit att dra slutsatser av detta. Med endast en dryg en tusendel av jordens befolkning kan Sverige omöjligen också bära andra världsdelars bördor. Sveriges bistånd till andra länder uppgår idag till 40 miljarder per år, varav stora delar skickas till korrupta regimer i Afrika söder om Sahara. Afrika söder om Sahara genomgår idag en ekonomisk boom utan tidigare motstycke, vilken inte har något med svenskt bistånd att göra. Den fantastiska tillväxten beror på politisk stabilitet som ger lokala entreprenörer utrymme att verka, i kombination med inflöde av kinesiskt kapital och kompetens. Sida 3

4 Sverige tar emot tio gånger fler asylinvandrare än genomsnittet i EU och mer än hela USA (se Invandring och integration ). Den totala kostnaden för asylinvandringen 2015 överstiger 100 miljarder kronor per år, varav 53 miljarder är tickande årlig kostnad som genereras av all tidigare asylinvandring före 2015 (uppskattningen baserad på avhandlingen Refugee immigration and public finances in Sweden, skriven av forskaren Joakim Ruist vid Göteborgs Universitet). Sverige betalar cirka 40 mdr till EU, varav 10 mdr fås tillbaka vilket betyder att nettoutflödet från Sverige är 30 mdr per år. Pengarna går till jordbruksstöd, byggande av infrastruktur och till utjämning av sociala och regionala klyftor. Av EU:s totala budget går 40% till stöd av föråldrade och ineffektiva jordbruk i Syd- och Östeuropa, samtidigt som svenska jordbrukare går på knäna. Enkelt uttryckt fungerar EU så att det rika Nordeuropa skickar pengarna till Syd- och Östeuropa. Sverige har det näst största nettoutflödet per capita passerat endast av Luxemburg. De svenska förhandlarna har som vanligt haft en alltför generös hållning gentemot omvärlden. Det är inte enkelt att omförhandla EUavgiften, men det bör ändå noteras att det handlar om miljarder kronor i utlandsbistånd. Sveriges totala åtaganden avseende asylinvandring och olika former av utlandsbistånd uppgår till omkring 180 mdr per år, vilket motsvarar 20 % av statsbudgeten. Vi svenskar är ett av världens rikaste folk, men våra politiker gör oss fattiga genom att skicka rikedomarna ur landet. Sverige kan genom egna politiska beslut minska asylinvandring och utlandsbistånd till genomsnittlig EU-nivå, på så sätt frigöra i storleksordningen miljarder kronor per år, motsvarande cirka 10 % av nuvarande statsbudget! Mittenpartiet vill ge Sverige en nystart genom att fördela miljarder kronor per år på svenska medborgare, varav merparten ska komma låginkomsttagare och pensionärer till godo genom sänkta skatter och höjda pensioner. Välfärdssystemen ska stärkas för medborgarnas trygghet. På grund av långsiktiga åtaganden och praktiska hinder tar det 3-4 år innan full effekt uppnås. De cirka miljarder kronor som varje år investeras och konsumeras i Sverige kommer att ge svensk ekonomi en kraftfull injektion på såväl kort som lång sikt. Tack vare multiplikatoreffekter uppnås en turboeffekt då konsumtion och investeringar i Sverige ger nya arbetstillfällen till andra som i sin tur konsumerar och investerar etc. Sveriges välstånd har byggts upp av generationer av hårt arbetande människor. Nu är det dags att vi tänker lite mer på oss själva så att svenska medborgare äntligen ska få skörda frukterna av sitt eget arbete. Vårt ansvar är att lämna ifrån oss ett bra samhälle till våra barn och barnbarn. Vår vision för Sverige Sverige är ett land med goda förutsättningar. Vi har i huvudsak fredliga grannar (med Ryssland som hotande undantag) demokrati, rikliga naturtillgångar, framgångsrik exportindustri, fungerande statsapparat, utvecklade välfärdssystem samt viktigast av allt, välutbildade människor som tar ansvar och följer lagarna. Sida 4

5 Ändå är Sverige långt ifrån så bra som landet borde vara. Nyfattigdomen breder ut sig framförallt i storstädernas ytterområden där våningssängar hyser långt större familjer än vad lägenheterna är avsedda för. I de slitna skolorna där barnen ärver nedklottrade böcker med utrivna sidor gör Västeuropas fattigaste lärare så gott de kan. Vårdköerna är långa. Idag tar det upp till fem månader att få en canceroperation, vilket betyder att många avlider under väntetiden. På de överbelagda sjukhusen finns omodern apparatur vilket gör att alla inte får adekvat behandling. Pensionärerna vänder på varenda krona för att få pengarna att räcka. Detsamma gäller den stora gruppen lågavlönade som kämpar månad för månad. Många avstår från barn för att de inte har råd. Alltför många är beroende av bostadsbidrag. Trots att tempot på arbetsplatserna skruvats upp räcker inte pengarna till vare sig egen bil eller semesterresor. Många bär på en känsla av att det är orättvist och de har rätt! Den dystra situationen är helt och hållet självförvållad. Förklaringen är brist på ekonomiska resurser, vilket beror på att Sveriges politiker drabbades av hybris när Sverige för 50 år sedan stod på sin ekonomiska topp. Politikerna fick för sig att svenskarna var så rika att politikernas uppgift var att sprida svenskarnas pengar över världen, vilket resulterat i att ofattbara rikedomar skickats ur landet. I riksdagen har politikerna enats om att Sverige fortfarande är så rikt att vi ska fortsätta med världens generösaste asylinvandrings- och biståndspolitik trots att det kostar svenska folket både välfärden och tryggheten. I Mittenpartiets vision blir Sverige på bara fem år åter ett av världens rikaste länder. Svensk ekonomi växer i rekordfart och skapar nya resurser. Sverige återtar sin plats bland de ledande forskningsnationerna och blir åter en teknologination i världsklass. Pensioner och nettolöner för låginkomsttagare ökar snabbt med 20-30%. Välfärdssystemen, skolor och sjukvård fungerar bättre än någonsin. Arbetslösheten sjunker till normala 2-3%. Kriminaliteten sjunker med förbluffande hastighet. Terrorbrott och hatbrott mot religiösa minoriteter upphör. Sjuktalen sjunker i takt med att människornas välmående ökar. Livslängden ökar snabbt. Välståndet är påtagligt. Sverige kan enkelt och på kort tid åter bli ett av världens rikaste och tryggaste länder, med höjd livskvalitet för alla medborgare. Allt som behövs är en migrationspolitik som liknar andra länders och omdirigering av del av utlandsbiståndet. Frihet, demokrati och människors lika värde Alla människor har lika värde, lika rättigheter och ska vara lika inför lagen. Aktiva, engagerade människor och högt röstdeltagande får demokratin att blomstra. Absolut yttrande- och tryckfrihet är hörnstenar i ett fritt och modernt samhälle. Alla äger rätten att uttrycka sin mening, kritisera, upplysa och bilda opinion. Demokrati kräver att var och en respekterar andras demokratiska rättigheter. Mötesfrihet är grundläggagande för demokratin. Det har tyvärr blivit allt vanligare att politiska manifestationer störs av politiska motståndare som dränker budskapet genom att spela musik på hög volym, genom att bu-a, föra oväsen och blåsa i visselpipor. Sverige behöver skärpt lagstiftning gällande sabotage mot mötesfriheten. Sida 5

6 En grundpelare i ett demokratiskt samhälle är marknadsekonomi där fritt företagande och fri konkurrens skapar ett dynamiskt näringsliv vilket är grunden för vårt välstånd. Sverige ska ge alla medborgare samma möjligheter att förverkliga sig själva vilket kräver rörlighet mellan socialgrupper och möjlighet till så kallade klassresor. I Sverige ska råda religionsfrihet, men religion är en privatsak som inte ska prägla samhället eller synen på jämställdhet. Staten har under lång tid brett ut sig på bekostnad av medborgarnas rättigheter och frihet. En översyn ska göras av alla de 343 myndigheterna, av vilka sannolikt några kan läggas ned eller slås ihop med betydande besparingar av skattemedel som följd. Landstingen läggs ned, se avsnitt Hälsa, sjukvård och äldreomsorg. Det innebär att tre val blir två, till förmån för demokratin, då endast Riksdags- och Kommunalval består vilka är lättare att förstå och att identifiera sig med. Titeln Borgmästare ska användas istället för Ordförande i Kommunstyrelsen, då Borgmästare är den titel som används internationellt och som ger kommuninvånarna ett ansikte. Sverige i världen Sverige är en exportberoende nation som gynnas av frihandel och fri rörlighet av människor. EU är med 25 % världens största ekonomi, medan dess andel av jordens befolkning endast uppgår till 8 %. Trenden är att Europas andel av världsekonomin minskar då folkrika länder i andra världsdelar utvecklas till konkurrenskraftiga ekonomier. Glädjande nog har hundratals miljoner lyfts ur fattigdom under de senaste decennierna, men detta har också fått effekten att såväl EU som Sverige krymper snabbt i relativa termer. Det är främst genom EU som Sverige kan och ska verka i världen. Sveriges roll som världssamvete och självutnämnd humanistisk stormakt ska överges då landets relativa betydelse minskat och kommer att fortsätta att minska. För femtio år sedan stod Sverige för 1,3 % av världens BNP. Då kunde Sverige spela en viss roll i världen. Idag är siffran 0,7 %, men svenska politiker fortsätter att agera som inget har förändrats. Om femtio år kommer Sverige att stå för kanske 0,3 % av världens BNP. Avseende folkmängd står Sverige för en dryg tusendel av världens befolkning. Sveriges tid som politisk aktör på världsarenan är obönhörligen och för all framtid förbi och det är hög tid att Sverige omdefinierar sin roll i världen till en realistisk storlek. Sverige ska koncentrera sina insatser genom att arbeta inom EU samt genom aktivt samarbete med våra nordeuropeiska grannar. Sveriges utlandsbistånd uppgår till 1.1% av BNP, vilket gör oss till världens generösaste biståndsgivare, vilket har historiska förklaringar men saknar relevans idag. Biståndet ska minskas och delvis omdirigeras så att pengarna kommer svenska medborgare till nytta. Sveriges bidragsindustriella komplex slukar stora pengar förutom det bistånd som faktiskt lämnar Sverige, vilket dessutom har låg verkningsgrad i den mån det överhuvudtaget når fram. Sveriges utlandsbistånd skickas till de länder som ligger i topp avseende vedertagna korruptionsindex, varför det kan antas att en stor del av biståndet stannar i fickorna på korrupta politiker och tjänstemän. Sida 6

7 Sverige ska koncentrera utlandsbiståndet på katastrofhjälp och hjälp till flyktingar på plats i deras närområden, uppgående till cirka 10 miljarder per år. De cirka 30 miljarder kronor per år som frigörs ska satsas på lägre skatter för låginkomsttagare, höjda lärarlöner, höjda pensioner, höjda barnbidrag och på ett starkare försvar. Många svenskar har en humanistisk och generös hållning och anser sig ha råd med detta. De som önskar skänka bort en större del av sin inkomst, än vad som redan görs via skattsedeln, ska ges möjlighet. Utlandsbistånd och annan välgörenhet ska vara 100% avdragsgillt för såväl företag som för privatpersoner. All välgörenhet ska dessutom vara momsbefriad. Nobelpriset är en nationell angelägenhets som måste vårdas. Nobelpriset är världens mest prestigefyllda utmärkelse trots att ett flertal konkurrerande pris är av större ekonomiskt format. Prissumman ska dubbleras och framtidssäkras genom statliga medel. Ett förslag ska ställas till Nobelstiftelsen ifall antalet priser kan utökas då nya områden tillkommit, exempelvis inom DNAforskning och artificiell intelligens. Ett globalt bekymmer är de ökande klyftorna. Vissa rapporter hävdar att den rikaste en procenten äger mer än alla andra människor tillsammans och koncentrationen tilltar, medan den traditionella medelklassen utarmas. De rikaste åttio personerna äger lika mycket som den fattigaste halvan av jordens befolkning. Även om exaktheten i siffrorna kan ifrågasättas kan den tilltagande ägarkoncentrationen inte rättfärdigas och måste brytas genom politiska åtgärder, då den annars kommer att leda till ökade spänningar och instabilitet med oförutsägbara förlopp som kan hota demokratin. Sverige ska via EU bidra till att trenden bryts, men med varsamma åtgärder som inte skadar det ekonomiska systemet. Sverige ska överge den anti-ryska politik som präglade den förra regeringen för att istället inrikta sig på samarbete och samverkan med alla våra grannar. Ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad Fritt företagande och fri konkurrens är grundpelarna i en framgångsrik ekonomi. Statens och kommunernas påverkan på ekonomin ska minskas. Det är marknadsekonomin som skapar välstånd och utveckling medan socialism skapar fattigdom. Alla medborgare har som plikt att försöka försörja sig själva. Mittenpartiet står för den så kallade Arbetslinjen, vilket innebär att starka incitament för att arbeta och söka anställning måste finnas även om det kan innebära byte av bostadsort. Det dygnet runt- / året runtöppna så kallade 24/365-samhället är här för att stanna och är också gynnsamt för ekonomi och konsumenter. Arbetsmarknadslagstiftningen ska inte utgöra hinder för dygnet-runt verksamhet. Den svenska modellen där parterna på arbetsmarknaden gör upp om lönenivåerna ska bibehållas. A-kassan och andra stödsystem ska effektiviseras men bibehållas på nuvarande nivå. Sveriges näringsliv berikas genom förekomst av olika typer av ägare som t ex privata ägare, kooperativ och statligt ägande som komplement. Sida 7

8 Sverige är ett litet land som kännetecknas av oligopol och bristande konkurrens inom t ex bank-, energi- och vårdsektorn. Fler aktörer behövs. Sverige behöver också en skärpt konkurrenslagstiftning. Sverige behöver fler entreprenörer och företagare. Entreprenörskultur ska uppmuntras. Institutionskapitalism är ett problem då mindre engagerade tjänstemän på fonder, banker och försäkringsbolag får ägarmakten. Sverige behöver fler stora och små kapitalister av kött och blod. Fri konkurrens med vinstintressen ska uppmuntras inom vården, skolan och omsorgen. Kontrakt ske endast ges till aktörer som betalar sina skatter i Sverige och som är långsiktiga, vilket utesluter vissa av de så kallade riskkapitalbolagen. Aktörer som sysslar med skatteflykt ska stängas ute från den offentliga sektorn. Pengarna från offentlig-finansierad verksamhet ska stanna i Sverige. Vattenfall, LKAB och Sveaskog är exempel på företag som ska förbli i statlig ägo då de har stort allmänintresse för svenska folket. Systembolagets monopol ska konkurrensutsättas av privata aktörer som kan söka tillstånd via särskild kontrollmyndighet. Nuvarande skattesatser på alkohol bibehålls. Livstidsanställningarna tillhör historien. Dagens arbetsmarknad kännetecknas av dynamik, där individens förändringsbenägenhet är avgörande. Nya aktörer som bemanningsföretag är nödvändiga för att möta arbetsgivarnas behov av flexibilitet, men har medfört negativa effekter för arbetstagarna som otrygga anställningar, frånvaro av introduktionsutbildning och mindre möjlighet till individuell utveckling vilket rest än högre hinder för invandrare. Det talas med viss rätt om ett bemanningsproletariat då vissa arbetsgivare gått mot en slit-och-släng-mentalitet avseende arbetstagarna, som liknar den gamla tidens exploatering av människor. Mittenpartiet ska verka för en dynamisk arbetsmarknad med hög sysselsättningsgrad men med vaksamhet mot försämrade förhållanden för arbetstagarna. En översyn av lagstiftningen behövs. Den ökade medellivslängden gör det nödvändigt att höja den genomsnittliga pensionsåldern för att säkerställa pensionssystemet samt för att ge folk möjlighet att arbeta ihop högre pension. Idag förloras anställningsskyddet på 67-årsdagen, vilket innebär att arbetsgivaren kan pensionera arbetstagaren. En första åtgärd är att säkerställa att de som vill och kan arbeta inte tvingas att pensionera sig, varför åldersstrecket bör höjas till 72 år. Den höga ungdomsarbetslösheten är ett betydande problem som skapar negativa följdeffekter på många plan. Praktikplatser och lärlingsplatser med lägre ingångslöner ska införas efter tysk modell då de visat sig leda till fasta anställningar. Denna modell gör det också lättare för svenskar med invandrarbakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Sverige har sedan högskolereformen 2007 tillämpat den så kallade Bologna-deklarationen, underskriven av 45 länder, vilket syftar till att göra det lättare för studenter och akademiker att röra sig över nationsgränserna. Sverige utmärker sig ändå internationellt genom hinder på arbetsmarknaden för invandrare som examinerat sig i sina hemländer, vilket får till följd att Sverige går miste om välutbildade kompetenser. Sida 8

9 Så kallat brödföretagande ska stimuleras då det sysselsätter och försörjer många familjer, inte minst människor med invandrarbakgrund som upplever systematisk diskriminering på arbetsmarknaden. Småföretag ska stimuleras genom att arbetsgivaravgiften tas bort helt på anställd nr 1 (oftast ägaren själv), därefter läggs 20 % av ordinarie arbetsgivaravgift på för varje anställd, vilket betyder att full arbetsgivaravgift erläggs fr o m anställd nr 7 och därutöver. Många småföretagare tar ut låga löner och har inte möjlighet till eget pensionssparande, vilket gör att de missgynnas jämfört med andra anställda som har olika former av tilläggspensioner genom kollektivavtal. Det ska utredas hur formerna för en speciell pensionsfond för småföretagare kan upprättas. Det byråkratiska regelverk som belastar småföretagen ska dessutom ses över och minskas. Byggandet ska stimuleras genom att kommunerna förmås att tillhandahålla större arealer av byggbar mark. Hyresregleringarna har skapat en stel, orättvis och icke fungerande bostadsmarknad med bostadsbrist som resultat. Den icke fungerande bostadsmarknaden inverkar menligt på rörligheten vilket är negativt för ekonomi och arbetsmarknad. Regleringarna har gett upphov till en svart marknad där mindre seriösa fastighetsägare skor sig på att sälja hyreskontrakt. Hyresregleringarna ska på längre sikt avvecklas. Allmännyttan bibehålls för att erbjuda fler boendealternativ. Rätten att bygga Attefallshus är exempel på en bra lag som minskar kommunernas bromsande inverkan på boende och byggande. Urbaniseringen Sverige är det land i Europa som upplever den snabbaste urbaniseringen. Människor söker sig till städerna med dess utbud av arbetstillfällen, utbildning, nöjen och kultur. Urbaniseringstrenden ska inte bekämpas, däremot förstärkas genom ökat byggande och satsningar på infrastruktur. Urbaniseringen ger positiva effekter i form av en effektivare ekonomi, mindre miljöpåverkan och ökat välmående. De nuvarande universitetsstäderna fortsätter att växa och fungerar som regionala nav. Urbaniseringen har en baksida då glesbygden avfolkas genom att människor i produktiv ålder lämnar bygden. Avfolkningen innebär fallande skatteintäkter vilket gör det omöjligt att upprätthålla nödvändig social service som alla svenskar har rätt till. För att stödja utvecklingen i glesbygden ska fastighetsskatten helt tas bort, undantaget fritidshus, i det högst prioriterade stödområdet vilket utgörs av inlandet i Norrland samt delar av Dalarna och Värmland. I det högst prioriterade stödområdet samt i lägre prioriterat stödområde ska arbetsgivaravgifterna halveras. Lägre prioriterat stödområde utgörs av delar av Norrland, Dalarna, Värmland och Bergslagen. Det kommunala skatteutjämningssystemet bibehålls i modifierad form (se Våra skatter ). Det byggs för få bostäder. Märkligt nog är tillgången på byggbar mark en starkt begränsande faktor, i vårt glesbefolkade land, vilket beror på att kommunerna trissar upp priserna för byggrätter genom att klumpa ihop försäljning av tomtmark med politiska beslut rörande detaljplaner och diverse tillstånd Sida 9

10 som krävs. Kommunerna måste via någon form av statligt styrsystem förmås släppa till mark till rimliga priser så att den totala byggkostnaden medför rimliga hyror och priser. Byggnormerna bör förenklas. Ett exempel är bullernivåerna där sänkta krav skulle öppna nya möjligheter i stor skala. Moderna byggnader med 3-glasfönster medför tysta inomhusmiljöer. Storstadens utomhusmiljö är aldrig tyst och människor kan själva välja var de vill bo. Det råder stor brist på studentbostäder. Studentboendet är tillfälligt till sin natur, med unga hyresgäster som oftast ej hunnit bildat familj och som sällan har bil. Studentbostäder ska ges en förenklad byggnorm, dock med iakttagande av handikappanpassning, som möjliggör fler och billigare studentbostäder, dessutom med generösare normer avseende lokalisering. Skola Alla barn i Sverige ska erbjudas likvärdiga möjligheter till förskola och grundskola oavsett bostadsort. Sverige ska utvecklas som en ledande kunskapsnation. Skolan ska genomsyras av kunskap som står sig väl i internationell jämförelse. En likvärdig skola över hela landet ska erbjudas, vilket kräver en central och stark skolmyndighet. En grundförutsättning för en framgångsrik skola är ordning och reda där lärarens auktoritet respekteras, vilken ska stärkas genom att nationellt regelverk för skolan, som omfattar vissa praktiska frågor som kan förefalla mindre viktiga men som har ett viktigt symbolvärde. Nämnas kan förbud mot mobiltelefoner och huvudbonader under lektionstid, krav på punktlighet och att medföra erforderligt arbetsmaterial mm. Läraryrkets status ska återupprättas genom generella löneökningar på kr per månad för alla lärare i grundskolan. Betyg, inklusive ordningsbetyg ska ges från årskurs fyra i grundskolan. Det fria skolvalet ska bestå. Privatägda friskolor ska prövas av en statlig skolmyndighet innan tillstånd ges. Skolmyndigheten ska specificera vilka grundläggande kvalitetskrav som ska gälla för alla grundskolor i Sverige, samt övervaka att dessa följs genom krav på rapportering samt genom att skolinspektörer gör oaviserade besök på plats. Friskolor som inte följer kvalitetskraven ska åläggas betala vite, varefter de ska förlora tillståndet att bedriva skola om kvalitetsbristerna inte rättas till. Det har visat sig att många friskolor systematiskt sätter högre betyg än vad resultaten på de nationella proven visar. Nationella prov ska aldrig rättas av den skola där proven görs. Skolor som sätter för höga betyg ska åläggas vite (se ovan). De akademiska lärosätenas oberoende ska värnas. Svensk högre utbildning ska vara internationell och stå öppen för utländska studenter. Skolavgifterna ska tas bort för utländska studenter, maximerat till 500 platser i Sverige som fördelas mellan universiteten genom kvotering. Civilingenjörs- och civilekonomutbildning ska kunna genomföras enbart på engelska. Sida 10

11 All högre utbildning ska vara forskningsanknuten. Avknoppning i form av kommersiella bolag ska uppmuntras. Studiemedelssystemet ska finnas kvar så att alla har möjlighet till högre utbildning. Alla barn ska erbjudas plats vid förskola. Förskolan ska tilldelas ökade ekonomiska resurser för att kunna tillgodose barnens behov av pedagogik och inlärning. Hälsa, sjukvård och äldreomsorg Alla invånare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till vård och omsorg. Vårdgarantin ska bestå. Landstingen som infördes genom 1862 års kommunalreform är en förlegad organisationsform med anor från medeltiden då Landstinget var landskapens högsta beslutsorgan. Valen till Landstingen är inget som väljarna bryr sig om, vilket skadar medborgarnas syn på demokratin. Resultatet har ofta blivit att politiker som är okända för allmänheten och har låg kompetens beslutar om stora skattepengar. Landstingen skapar onödig byråkrati och ska läggas ned till förmån för kommunalt inflytande under statlig kontroll via Länsstyrelserna. Den nuvarande landstingsskatten tillfaller kommunerna som också blir ägare till vårdinrättningar, kollektivtrafik med mera som idag ägs av landstingen. I och med denna reform kommer ungefär hälften av de totala skatteintäkterna att tillfalla kommunerna, hälften tillfaller staten. Det står kommunerna fritt att formera samarbeten med andra kommuner för att hitta effektiva driftsformer. I praktiken kommer de flesta av de nuvarande landstingens enheter att betjäna samma upptagningsområden som idag. Statens roll är som beställare, kravställare och kontrollör av kvalitet. En förutsättning för god vård och omsorg är motiverade och kunniga vårdgivare. Det stora antalet lågbetalda vård- och omsorgsgivare ska gynnas genom betydande skattesänkningar för låginkomsttagare. Den effektivaste hälsovården är förebyggande hälsovård. Skolan ska säkerställa att alla får kunskap i hur man påverkar sin hälsa. Där skolan slutar ska sjukhusen ta vid med fortsatt rådgivning. Mittenpartiet ska värna folkhälsan genom att stärka konsumentskyddet för livsmedelsprodukter. Ingen skall bli akut sjuk på grund av att man konsumerat något som är köpt i en livsmedelsbutik. Överkonsumtion av socker har medfört att ökningen av diabetes- och fetma har antagit epidemiliknande former och utgör ett stort folkhälsoproblem. Resurser ska tillföras för ökad rådgivning och information via skolor och sjukvård. Energidrycker har blivit mycket populärt bland ungdomar, ibland i stora mängder kombinerat med alkohol. Då överkonsumtion av energidrycker är hälsovådligt ska 18-årsgräns införas. Rökning är förödande för hälsan, varför tobakskonsumtion ska motarbetas. Förbud mot tobaksreklam ska tillämpas i den mån det är förenligt med EU:s regler. Vård av psykisk ohälsa är underutbyggd och ska prioriteras. Sida 11

12 Aborträtten ska värnas. Tandvård för barn och ungdomar ska vara fortsatt kostnadsfri. Sjukvård och omsorg ska konkurrensutsättas genom privata aktörer. Äldreomsorgen ska präglas av mångfald och valmöjligheter och av många privata alternativ. Hemtjänstens roll är central, kostnadseffektiv och bryter ensamheten. Trygghetsboenden ska finnas för alla äldre som önskar bo med personal tillgänglig och med möjlighet att äta gemensamma måltider. Ett undantag är demensvården som ska bedrivas helt och hållet i samhällelig regi, utan privata aktörer. Dementa saknar möjlighet att välja alternativ och att säkerställa att de får sina rättigheter. Våra skatter Sverige har enligt OECD:s statistik gått från att ha världens högsta skattetryck 2005, med 51% av BNP, till dagens 42,5% av BNP som är femte högst i världen. Sverige ska på sikt närma sig OECD:s medelvärde, som ligger på 34% av BNP, i en försiktig takt som säkerställer trygghetssystemen och god offentlig service. Fortsatt sänkning av skattetrycket förutsätter förändring av Sveriges invandrings- och biståndspolitik. Nämnas kan att jämförbara länder som Tyskland och Nederländerna ligger på drygt 36% av BNP, medan Storbritannien och Spanien ligger på 33% av BNP. Det kommunala skatteutjämningssystemet är nödvändigt och ska behållas, men ska modifieras så att kontraproduktiva funktioner i systemet elimineras i så hög grad som möjligt. Skattesystemet är ett lapptäcke som behöver en total översyn och modernisering. Ett antal av Sveriges 343 myndigheter bör kunna läggas ned vilket ger betydande besparingar av skattemedel. Stora besparingar kan uppnås genom samordning av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Samma sak gäller Sjöfartsverket, Marinen, Polisen, Tullen och Kustbevakningen där det tycks finnas åtminstone en myndighet för mycket som arbetar med samma frågor. En ny myndighet ska inrättas med uppgift att ha kontroll över Sveriges totala utlandsbistånd samt att beräkna och redovisa alla kostnader för invandring och integration. Arbetsgivaravgifterna för småföretag ska reduceras (se avsnittet Ekonomi, näringsliv och arbetsmarknad). Arbetsgivaravgifterna i de så kallade stödområdena ska halveras (se Urbaniseringen ). Fastighetsskatten ska göras om så att alla boendeformer beskattas på likvärdigt sätt. I det högst prioriterade stödområdet avskaffas fastighetsskatten (se Urbaniseringen ). De kontraproduktiva skatterna avseende arv, gåva och förmögenhet ska inte återinföras. Tobaksskatten ska höjas. Sida 12

13 ROT- och RUT-avdragen bibehålls då systemet ger sysselsättning och möjlighet att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som svenska folket ges möjlighet att få lättnad i vardagslivet. Såväl företag som privatpersoner ska ha full avdragsrätt avseende välgörenhet. Välgörenhet ska momsbefrias (se Sverige i världen. Skatterna för låginkomsttagare ska sänkas. Det innebär bl.a. att de många anställda inom vårdsektorn som undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter samt de anställda inom barnomsorgen och hemtjänsten kommer att få i storleksordningen kr/månad mer i plånboken. Även andra låginkomsttagare som anställda inom handel, restaurant, kontor och transport gynnas givetvis i samma utsträckning. Skattesänkningen finansieras genom förändrad bistånds- och invandringspolitik. Alla svenska medborgare äger rätt till en pension som ger en anständig nivå av levnadsstandard. I synnerhet kvinnor som tagit ansvar för familj och barn är en ekonomiskt lidande grupp. Den statliga garantipensionen som idag ligger på kr per månad för ogifta respektive kr per månad för gifta ska höjas med 50% till kr respektive kr per månad, vilket finansieras genom förändrad bistånds- och invandringspolitik. Sverige har en odemokratisk tradition av att dölja skatter för medborgarna genom att kalla dem för något annat, exempelvis arbetsgivaravgift (en del är dock pensionsavsättning) och elcertifikat. Skatt ska alltid kallas just skatt. Medborgarna har rätt att få veta när och hur mycket de betalar i skatt, vid varje tillfälle. På kvitton och fakturor ska alltid summan och procentdelen skatt anges, vilket ska omfatta såväl punktskatter som moms. Arbetsgivaravgift ska benämnas vid sitt rätta namn: Löneskatt, vilket tydligt ska anges på lönebeskeden. Elcertifikat för tankarna till något positivt, men är inget annat än beskattning av konkurrenskraftiga energikällor till förmån för icke konkurrenskraftiga energikällor som subventioneras. Skatteflykt till så kallade skatteparadis ska motarbetas av Sverige och genom EU. Så kallad banksekretess är en täckmantel för skattebrott. De så kallade riskkapitalbolagens storskaliga skatteflykt ska stoppas via tuffare skattelagstiftning och fler kontroller. Skatteverket ska få utökade resurser för att stoppa skatteflykt. EU ska använda sina ekonomiska muskler till att kväsa skatteparadisen. De internationella revisionsbolagen som idag ges uppdrag att utreda hur skatteflykten ska stoppas är i själva verket anstiftare och välavlönade medlöpare varför de ska hållas utanför arbetet mot skatteflykten. Sverige ska införa motorvägsavgift för transittrafik i likhet med t ex Tyskland, Schweiz och Österrike. Sverige är ett transitland för bl.a. Norge, Finland, Ryssland och de baltiska staterna. Särskilt den tunga trafiken medför stora kostnader för svenska skattebetalare. Sverige ska efter dansk modell införa en 3-årig så kallad artistskatt på 25 % av inkomsten. Artistskatten gör att Sverige kan bli internationellt konkurrenskraftigt avseende idrottsutövare framförallt inom fotboll och ishockey. Svensk lagidrott på hög nivå är starkt efterfrågat samt en reklampelare för Sverige som land. Champions League i fotboll är en stor industri som handlar om långt mer än fotboll. Svenskt deltagande i Champions League inbringar avsevärda intäkter och därmed även skatter till Sverige. Sammantaget är artistskatt positivt avseende skatteintäkter. Sida 13

14 Rättsstaten och våra lagar Sverige ska vara ett tryggt land. En förutsättning för individuell trygghet är en rättsapparat med korta handläggningstider och en effektiv ordningsmakt. I Sverige gäller lagen lika för alla. Lagar och förordningar ska inte på något sätt ta hänsyn till religiösa föreställningar och traditioner. Mötesfriheten ska värnas genom skärpt lagstiftning (se avsnitt Demokrati, frihet och människors lika värde ). Tyvärr ser vi demokratin naggas i kanten då våra myndigheter visar en ökande tendens att bryta mot lagarna. Skatteverket har nyligen förlorat i internationell domstol då verket sedan länge tillämpade dubbelbestraffning vilket är rättsvidrigt. Vi ser generaldirektörer som sätter sig över den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen genom att utan motivering hemligstämpla information som är av allmänintresse. Det finns många exempel på offentliga aktörer som konkurrerar ut privata företag. Det finns experter som anser att den så kallade December-överenskommelsen (DÖ) bryter mot Sveriges konstitution. I Sverige finns möjlighet att anmäla myndighetsmissbruk till Justitieombudsmannen, JO. Problemet med detta är att JO arbetar på uppdrag av riksdagen och har kommit att fungera som myndigheternas och politikernas falska alibi. JO väljer enväldigt och utan extern granskning vilka ärenden som ska behandlas och vilka som ska avslås. Avslag sker utan motivering och utan möjlighet att överklaga, vilket i praktiken gör medborgarna rättslösa gentemot myndigheterna. Sverige behöver en fristående och oberoende konstitutionsdomstol med uppgift att granska myndigheternas och politikernas agerande. I internationella sammanhang har Sverige kritiserats för att sakna konstitutionsdomstol. Sverige behöver en speciell tillsynsmyndighet med uppgift att granska vissa sektorer som idag granskar sig själva och som är viktiga för demokrati och rättvisa. Exempel på självgranskande organisationer är Advokatsamfundet och Revisorsnämnden, vilka äger makt att frånta titeln från advokater respektive auktorisationen av revisorer. I ett litet land som Sverige korrumperas som regel besluten av vänskapsband, varför en oberoende myndighet behövs. I en globaliserad värld är det nödvändigt att samarbetet med Europol utvecklas. Avlyssning och infiltrering av terrorgrupper och organiserad brottslighet ska ökas. Polisen ska via gatupatrullering vara synligare i storstäderna vilket stävjar gatuvåldet samtidigt som synliga poliser skänker medborgarna trygghet. Polisen ska tillåtas använda kameraövervakning på offentliga platser, enligt brittisk modell. Skyddet för den enskildes integritet måste stärkas. Alla som söker uppgifter om medborgare i offentliga register ska tvingas registrera sig och ange skälet till att informationen eftersöks, innan informationen släpps. Nödvärnsrätten måste stärkas. Det är inte rimligt att den som försvarar sig själv eller sin egendom ska straffas hårdare än förövaren. Samma sak gäller vid ingripande mot brottsliga handlingar. Sida 14

15 De kriminella gängen breder ut sig och har blivit ett hot mot rättssamhället då deras närvaro under rättegångar skrämmer vittnen till tystnad. Gängsymboler ska inte tillåtas vid rättegångar. Rättegångar ska kunna hållas inom lykta dörrar ifall målsägare eller vittnen så önskar, i de fall målen har kopplingar kriminella grupperingar. Ett växande problem är de så kallade rättshaveristerna som på ett systematiskt och otillbörligt sätt belastar rättssystemet så att dess funktion äventyras, förutom att de själva kan uppskjuta domar och verkställelser i åratal. I många fall läggs målen ned utan att rättslig prövning gjorts. En utredning ska göras hur utrymmet för rättshaverister kan krympas, bl a genom ökade krav på närvaro vid rättegångar och förenklat delgivningsförfarande. SMS-lån gör att många unga konsumenter hamnar på obestånd. Ockerlagen ska skärpas avseende ohemula räntor som marknadsförs på ett sådant sätt att en stor del av konsumenterna inte förstår villkoren. De finansiella aktörerna ska alltid tvingas ange effektiv årsränta och specificera vad den totala månadsavgiften blir för varje enskilt lån. En stark konsumentlagstiftning viktigare än någonsin då i synnerhet internetbedrägerierna ökar. Religiösa friskolor förbjuds. Det ska göras olagligt att strida utomlands såvida detta inte görs på uppdrag som beslutats av Sveriges riksdag, eller med särskilt tillstånd av Utrikesdepartementet. Tiggeri på gatorna är en ny företeelse i Sverige genom nya invandrargrupper som utnyttjar den fria rörligheten inom EU. Idag finns tals tiggare över hela Sverige och antalet växer snabbt och situationen riskerar att permanentas. Meningen med den fria rörligheten inom EU är inte att vissa länder ska dumpa sina sociala problem på andra medlemmar. Tiggeri förbjuds genom lagstiftning. Sverige ska via EU-samarbetet ge bistånd och kan även göra insatser på plats i tiggarnas hemländer när så är möjligt. Musik, artisteri och annat med underhållningsvärde undantas från tiggerilagen. Sjöfyllerilagenen har fråntagit människor rätten till att njuta och koppla av på sjön utan att lagen medfört positiva effekter. Blåskontroller för fritidsbåtar mindre än 12 meter ska endast utföras vid situationer där båtens framfart ger anledning till detta. Gränsen avseende dessa mindre båtar ska höjas till 0,5 promille. Kravet på tillstånd för att arrangera offentlig dans tas bort. Små skogsägare med arealer upp till 100 hektar ska ha rätten att förvalta sin skog utan ålägganden från myndigheter och rätten att avverka utan anmälan, så länge det inte avser områden som är naturskyddade. Återplantering är inte något som myndigheter behöver lägga sig i då det ändå sker spontant tack vare ekonomiska drivkrafter. Inom ramen för EU ska Sverige fortsätta arbetet för bättre djurhållning och för att minska transporter av levande djur. Sverige ska fortsätta arbeta för ursprungsmärkning av kött och krav på innehållsdeklarationer för livsmedel. Sida 15

16 Sverige är berikat med långa kuster och tals sjöar med i stort sett oändliga stränder att tillgå. Strandskyddet ska lättas upp utanför storstadsområdena. Eftertraktade boendemiljöer till överkomligt pris kan ge mindre orter och glesbygd konkurrenskraft mot storstäderna och varför ska inte folk få njuta av vår vackra natur? Invandring och integration I en globaliserad värld är rörlighet över gränserna en självklarhet. Invandring är nödvändigt och positivt för alla framåtsträvande samhällen. Ett flertal framgångsrika länder har byggts helt och hållet genom invandring som t ex USA och Australien. Även Sverige är ett framgångsrikt invandrarland. Invandring ger inflöde av unga människor i arbetsför ålder, internationella nätverk, nya idéer, mat, kultur, konst och spännande möten mellan människor. Invandring är berikande och vitaliserande. Stängda länder som Japan och Finland saknar vitalitet och är exempel på stagnerade ekonomier med tilltagande demografiska problem. Allt ovan är förutsatt att invandringen är av rimliga proportioner i förhållande till landets storlek och kapacitet. Sverige ska bedriva en human, effektiv och progressiv invandringspolitik. Det innebär bland annat att Sverige går ned på en genomsnittlig EU-nivå avseende asylinvandringen. Att Sverige står för fri rörlighet inom EU är en självklarhet. Att Sverige behöver och uppmuntrar till all typ av arbetskraftsinvandring är ännu en självklarhet. Vad gäller asylinvandringen så utmärker sig Sverige genom att ta emot flest asylsökande per capita i världen. Sverige tar emot 10 gånger fler än genomsnittet i EU och ensamt fler än hela USA kommer Sverige enligt Migrationsverkets prognos att ta emot cirka asylsökande. Eftersom Sverige är ett av de få länder som tillåter anhöriginvandring utan krav på försörjning så lär siffran för 2015 kanske uppgå till personer. Trenden är ökande. Eftersom krigen är långvariga kommer Sverige med den idag förda politiken att ta emot cirka 1-2 miljoner asylflyktingar under det närmaste decenniet, vilket är fullständigt omöjligt att genomföra då det varken finns bostäder eller arbetstillfällen samt att trygghetssystemen och särskilt pensionssystemet kraschar. Det florerar många motsägelsefulla siffror kring invandringen, varför det är viktigt att särskilja de två olika huvudtyperna av invandring, arbetskraft- respektive asylinvandring. All forskning visar att den arbetskraftsinvandring som pågick cirka har varit mycket lönsam för Sverige, genom att dessa invandrare snabbt kom i arbete och på så sätt började bidra till samhället i form av skattebetalningar. Sedan mitten av 1980-talet har invandringen till helt övervägande del utgjorts av asylinvandring. Idag utgörs cirka 7% av Sveriges befolkning, , av asylinvandrare. På grundval av bland annat avhandlingen Refugee immigration and public finances in Sweden, skriven av forskaren Joakim Ruist vid Göteborgs Universitet (februari 2015), uppskattas asylinvandringen kosta över 100 miljarder kronor 2015, varav 53 miljarder utgörs av tickande kostnader för all asylinvandring före Den tickande kostnaden syns inte i budgetar då den kamoufleras i de olika trygghetssystemen. 4/5 av den transferering på 53 miljarder som sker till de sju procenten från övriga svenskar, beror på låga Sida 16

17 skattebetalningar från gruppen asylinvandrare. 1/5 beror på högre konsumtion av offentlig service. Cirka hälften av transfereringen sker via pensionssystemet. Det bör noteras att kostnaden för asylinvandring är långsiktig även om den faller successivt efter de första och mest resurskrävande åren. Många asylinvandrare kommer aldrig i arbete, på grund av bristfällig utbildning, språkproblem och diskriminering på arbetsmarknaden, varför de i praktiken måste försörjas på livstid. Enligt bland annat Jan Ekberg (Expertgruppen för studier i Offentlig ekonomi), Riksdagens Utredningstjänst och professor Bo Södersten så kan kostnaden beaktat Migrationsverkets volymprognoser beräknas till omkring 100 miljarder kronor per å, vilket bekräftar slutsatsen i föregående stycke. Det kan noteras att vissa beräkningar, som docent Jan Tullbergs, pekar på att kostnaderna för invandringen totalt kan vara så hög som 250 miljarder per år, vilket torde vara en alltför hög siffra. Mittenpartiet värnar asylrätt och öppenhet men anser inte att de stora flyktingströmmarna från Mellanöstern och Afrika är Europas ansvar. I synnerhet ska inte Sverige bära en helt orimlig börda. Närliggande länder varav några är bland världens rikaste och med enorma landområden till förfogande måste ta ett större ansvar. EU ska bidra med ekonomiskt stöd tills repatriering kan ske. Det bör också noteras att flyktingströmmarna från Ukraina kan komma att öka dramatiskt. Samtliga EU-medlemmar bör enligt kvotering ha beredskap att ta emot flyktingar från ett närliggande europeiskt land. En kraftig invandring av starkt religiösa människor riskerar att utmana det sekulära samhället vad gäller yttrandefrihet, lagstiftning och synen på jämlikheten. Därför måste Sverige stå upp för sitt rättssystem och sin lagstiftning och inte relativisera sådant som kan komma att utmana våra demokratiska fri- och rättigheter. Invandringen av tiggare stoppas via förbud mot tiggeri (se avsnitt Rättsstaten och våra lagar). Ett annat alternativ skulle kunna vara att införa visumtvång för de länder där tiggarna är medborgare, men det strider mot den fria rörligheten inom EU. Beviljande av medborgarskap ska föregås av utbildning i demokrati och jämställdhet. Medborgarskap ska förutsätta skriftligt samtycke att utan undantag följa enligt Svenska lagar. Svenskt medborgarskap ska villkoras på 5 år. Nya medborgare som under karenstiden begår brott som medför fängelsedom ska fråntas medborgarskapet och skickas tillbaka till sina ursprungsländer. Långvarig vistelse på flyktingförläggningar under osäkra framtidsutsikter är nedbrytande och omänskligt då det innebär kontinuerlig stress och psykiskt lidande. Alla som vistats i Sverige via tillfälliga uppehållstillstånd ska efter 2 år med automatik erbjudas Svenskt medborgarskap förutsatt att de accepterar ett sekulärt och jämställt samhälle där svenska lagar respekteras. Alla nya medborgare ska välkomnas och få ekonomiskt stöd för att etablera sig i sitt nya land. Särskilt ska hindren på arbetsmarknaden röjas undan genom lagstiftning och via subventionerade arbetstillfällen för svenskar som nyligen erhållit medborgarskap. Infrastruktur och transporter Bra infrastruktur och effektiva transporter är en förutsättning för Sveriges välstånd. Det nedslitna järnvägsnätet ska upprustas. Snabbtåg och motorvägar ska knyta ihop Stockholm-Göteborg-Malmö hela vägen med Jönköping som knutpunkt, Göteborg- Malmö samt norrut längs Norrlandskusten, i ett första steg till Sundsvall, på längre sikt till Luleå. Sida 17

18 På sikt ska snabbtåg knyta ihop Sveriges tio största befolkningscentra. Alla kollektiva transportmedel ska i så hög grad som möjligt handikappanpassas. Rullstolsburna ska utan problem kunna färdas kollektivt varthelst de önskar. IT-infrastruktur och mobiltelefoni ska prioriteras över hela landet. Öresundsregionen skulle få ökad dynamik och tillväxt genom byggande av en tunnel Helsingborg- Helsingör, varför projektet ska genomföras så snart danskarna är redo. Syftet med att bygga broar är att de ska användas för att maximera den samhällsekonomiska nyttan, varför Sverige inte ska ha broavgifter. Broavgifterna på Öresundsbron och Sundsvallsbron ska tas bort. De växande stadsområdena behöver satsningar på såväl vägnät som på kollektiva transportmedel. Det behövs också fler sammanhängande stråk för cyklister och fotgängare där de kan färdas utan risk att bli påkörda av motorfordon. Spårbunden trafik prioriteras avseende snabbtåg, pendeltåg och T-bana. Spårbunden trafik avseende kortare transporter ovan jord, så kallade spårvagnar, är däremot långsamma, ineffektiva, utrymmeskrävande och kräver mångdubbelt större investeringar än busstrafik. Miljövänliga bussar med el-/hybriddrift kostar cirka 1/20-del i investering jämfört med spårvagnar, varför miljövänlig busstrafik ska prioriteras. Bussarna ska i så hög grad som möjligt gå på egna stråk. Vägtullarna ska nedmonteras då de i praktiken är en smygbeskattning av bilisterna, som medför ökade transportkostnader till skada för samhället. Vägtullarna är också orättvisa då bilanvändandet för mer bemedlade inte påverkas alls, medan låginkomsttagare tvingas åka kollektivt även om de har stort behov av biltransport. Stockholm behöver sluta ringleden genom byggandet av Österleden. Förbifarten byggs enligt plan. Bromma flygplats ska bli kvar tills likvärdiga eller bättre alternativ kan erbjudas. Stockholm kommer att behöva utökad flygkapacitet i en ganska nära framtid. Snabbtåg till Skavsta kan vara ett alternativ till ytterligare en flygplats. Det så kallade Västsvenska Paketet som bl a inkluderar ny tunnel under Göta älv, ny bro som ersätter Götaälvbron samt tågtunneln Västlänken ska fullföljas så snart som möjligt. Försvar och nationell säkerhet Sverige har inte resurser att hålla ett avskräckande försvar, varför Sverige ska gå med i Nato. Sverige ska arbeta för att EU ska ta ett ökat ansvar inom Nato, eftersom USA kommer att styra allt mer av sina resurser till Stilla Havsområdet. På lång sikt ska EU kunna ta fullt ansvar för sin egen säkerhet vilket självfallet är möjligt då EU är världens största ekonomi Sida 18

19 Försvarets budget ska ökas från nuvarande 1,2 % av BNP till cirka 1,5 %. Den allmänna värnplikten ska återinföras. Försvarsmakten behöver dock långt ifrån alla i varje årsklass. Rekryteringen ska göras genom urval där motivation och frivillighet är grund. Genomförd värnplikt ska utgöra en merit inom statlig verksamhet. Sverige behöver ökad kapacitet i form av marktrupper. De nyligen klubbade besluten om ökad satsning på ubåtsjaktkapacitet samt satsning på försvar av Gotland ska genomföras i förstärkt form med större ekonomiska ramar än vad som beslutats. Dagens samhälle är helt beroende av IT och i synnerhet av Internet. Konflikter mellan länder inleds numera med cyber-krigföring där det ofta inte går att säkerställa varifrån angreppet härrör. Sverige behöver en särskild enhet för IT-försvar. En stående obeväpnad katastrofstyrka ska inrättas för insatser vid t ex naturkatastrofer, miljökatastrofer, skogsbränder och terrordåd. Styrkan ska vid behov kunna stärkas genom insats av värnpliktiga. Styrkan ska utrustas med ett par flygplan som snabbt kan sättas in för vattenbombning av större bränder. Miljö och naturvård EU-samarbetet är vårt viktigaste instrument för att bedriva naturvård. Teknisk utveckling är den viktigaste delen av lösning av nuvarande miljöproblem. Kretsloppstänkande ska genomsyra konsumtion och användande av resurser. FN:s så kallade klimatpanel IPCC driver tesen att den pågående uppvärmningen av jorden beror av mänsklig aktivitet, men många seriösa klimatforskare ifrågasätter riktigheten i IPCC:s slutsatser då IPCC på ett olyckligt sätt blandar ihop vetenskap med politik. Många uppgifter och slutsatser från IPCC har visat sig vara felaktiga, varefter IPCC har tagit tillbaka sina påståenden. Mer forskning behövs som en motvikt till IPCC, av politiskt oberoende forskningscentra. Mer debatt behövs där de många forskare som inte delar IPCC:s slutsatser också får komma till tals. Idag kvävs IPCC:s skeptiker genom indragna forskningsanslag och av okunniga medier som i hög grad lever på just katastrofrapportering inom olika områden. Idag satsas enorma resurser på att minska förbränning av fossila bränslen, resurser som på kortare sikt skulle kunna användas för saker som kommer mänskligheten tillgodo på ett bättre sätt. Då fossila bränslen hur som helst ger upphov till miljöproblem som försurning och luftföroreningar ska inriktningen vara att minska andelen fossila bränslen i energimixen, men i en takt som ekonomi och energiförsörjning klarar av. Sverige gynnas av stor andel vattenkraft. De fyra nationalälvarna ska sparas orörda för evig tid. Kärnkraften är klimatneutral och ska finnas kvar inom överskådlig tid förutsatt att den är ekonomiskt konkurrenskraftig. Sedan kärnkraftsomröstningen 1980 har den tekniska utvecklingen inom kärnkraftsområdet varit minst sagt betydande varför det beslut om nedläggning som fattades för 35 år sedan bör förklaras obsolet. Sida 19

20 Vattenfall ska avveckla kolbaserad energiproduktion inom snar framtid. Övriga energislag är kompletterande och ska väsentligen inte subventioneras. Solenergi har visat sig överraskande gångbart även på nordliga breddgrader varför forskning och utvecklingen kan stödjas. Vindkraften ska inte omfattas av statliga subventioner. Allemansrätten ska värnas för all framtid. Knappast något land har skövlat sina skogar i samma omfattning som Sverige, men detta döljs av en effektiv propaganda från skogslobbyn. Kulisser av träd längs vägnätet lurar människor att tro att skogarna står kvar. Fler områden ska göras till naturreservat där urskog ska frodas till förmån för mångfald av växter och djur. Resurser ska tillägnas det långsiktiga arbetet för att rena Östersjön och för att stoppa övergödningen. Bilismen är en nödvändighet i såväl tätort som på landsbygden varför varken bilar eller bränslen ska beläggas med fler avgifter och skatter. Elmotorn har överlägsen verkningsgrad och är dessutom tyst och utan utsläpp från fordonet. Med dagens batteriteknik har dock elbilarna begränsad räckvidd, varför elbilar passar bäst i stadstrafik. Bilar med så kallade bränsleceller, där elen produceras under drift, ser ut att bli ett miljövänligt alternativ som fungerar även på längre distanser. Medel ska avsättas för att stödja etablering av elbilar och bilar med bränsleceller. Det ska dock noteras att elproduktion baserat på fossila bränslen leder till utsläpp där elen produceras. Bränslecelltekniken förutsätter produktion av vätgas i stor skala. Kultur och medier Kulturpolitik syftar till att värna förutsättningarna för konstnärligt skapande, inte till att styra kulturen. Ett aktivt kulturliv ger medborgarna glädje och rekreation. I ett fritt och progressivt samhälle ska konstnärer och kulturarbetare erbjudas goda möjligheter att verka. Kulturell verksamhet på lokal nivå ska uppmuntras och erhålla statligt stöd. Bland annat ska de kommunala musikskolorna erhålla statligt stöd liksom kommunala bibliotek. Statliga muséer ska ha fritt inträde till förmån för allmänhet och inte minst för skolor. TV-licensen avskaffas då den tekniska utvecklingen sprungit förbi systemet. Satsningen på public service fortsätter, finansierat via skattsedeln. Papperstidningarnas era är snart förbi då de ersätts av digitala medier där informationsdistributionen är närapå gratis, vilket medför en avsevärt större flora av aktörer där även enskilda privatpersoner har möjlighet att nå ut. Presstödet avskaffas då det spelat ut sin roll på grund av den tekniska utvecklingen. Detta partiprogram har antagits vid Mittenpartiets årsstämma. Danderyd den 24 april 2015 Mittenpartiet Partistyrelsen Sida 20

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1982 FRAMTID I FRIHET Moderata Samlingspartiets viktigaste uppgift är att säkra en framtid i frihet för Sverige och dess medborgare. Frihet

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan

31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven. Ekonomin och jobben 1. Ska arbetstiden förkortas? Skolan 31 dagar till valet 31 frågor till Stefan Löfven Idag är det exakt en månad till riksdagsvalet den 14 september. Samarbete är en nödvändighet i den svenska politiken. Inget parti kan ensamt göra anspråk

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Den svenska välfärden

Den svenska välfärden Den svenska välfärden Allmänhetens om framtida utmaningarna och möjligheterna Almedalen 202-07-05 Hur ska välfärden utformas? Framtidens välfärd den största politiska utmaningen jämte jobben Kvaliteten

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU

»»En skola för alla.»»sverige ska vara ekologiskt»»sverige ska vara med i EU Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se vad som är bra för alla innan man ser vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 Perspektivmeldingen 217 Flyktingsituationen i Sverige - konsekvenser och utmaningar 7 juni, 216 John Hassler Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige och Europa på många år. Mina kommentarer:

Läs mer

Det svenska samhällskontraktet

Det svenska samhällskontraktet Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3463 av Robert Hannah (L) Det svenska samhällskontraktet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Omfattande reformarbete

Omfattande reformarbete 2017-09-14 Omfattande reformarbete Politikutveckling och omprövning för att lösa samhällsproblem Fem reformgrupper tillsattes hösten 2016 Brett arbete med företrädare från hela landet Regelbunden intern

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Svenskt Näringslivs utgångspunkter för en hållbar utveckling

Svenskt Näringslivs utgångspunkter för en hållbar utveckling För en hållbar utveckling Svenskt Näringslivs utgångspunkter för en hållbar utveckling Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm hållbar utveckling innebär att vi som lever nu ska kunna

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar SAMHÄLLSORIENTERING Block I NY I SVERIGE 9 timmar Syftet är att nyanlända som deltar i samhällsorienteringen ska få de grundläggande kunskaper de behöver för att klara sig den första tiden i Sverige. Målet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014 Feminism för alla Det är nu det händer var med och skriv historia Feministiskt initiativ vidgar demokratin med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering. Vi är den öppna handen som är

Läs mer

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION sid 1 av8 BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att föra en mer restriktiv invandringspolitik. Den grupp som

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Produktdagar. 17 november 2011, Borås

Produktdagar. 17 november 2011, Borås Produktdagar 17 november 2011, Borås Välkommen till 2011 års produktdagar i Borås PAGE 2 Produktdagar 2011-11-17 Finns det en framtid för småhusbranschen? Ja! Det råder bostadsbrist i Sverige PAGE 3 Produktdagar

Läs mer

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna

Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Fattiga EU-medborgare en politik med både hjärta och hjärna Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer