rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström"

Transkript

1 rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

2 Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010 Författare: Mats Engström Tryckning: LO-tryckeriet Stockholm

3 Innehåll Förord: Anne-Marie Lindgren Inledning: Påverka eller förvalta? 1. Ett förändrat Europa 2. EU fram till Det goda arbetet 4. Bättre konsumentskydd 5. Motverka klimatförändringarna 6. Ett grönare Europa 7. Stoppa diskrimineringen 8. Jämställdhet 9. Hållbara transporter 10. Förnybar energi 11. Att driva på

4 Förord Inför valen till Europaparlamentet brukar alla partiet framhålla att EU-politik är inrikespolitik, eftersom besluten i EU i ett antal avseenden inte bara påverkar, utan faktiskt styr, den svenska politiken. Trots det är debatten ännu efter 15 år medlemskap mycket begränsad om hur Sverige via den svenska regeringen och via ledamöterna i Europa-parlamentet ska agera i EU, vilka frågor vi ska driva och vilka beslut vi ska stötta. Det gäller både om den offentliga debatten och om debatten internt inom partierna. Inte ens chockvågorna från Laval-domen har egentligen lett till någon ökad debatt om andra aktuella frågor inom EU, med de implikationer besluten i de frågorna kan ha för svensk politik inte minst svensk rödgrön politik. Att det ur detta perspektiv behövs omläggningar i dagens svenska EU-politik är säkert uppenbart för många, men debatten om hur detta ska gå till, och vilka möjligheterna är, är ändå tämligen begränsad. Mats Engströms rapport Rödgrön EU-politik, som Arbetarrörelsens tankesmedja här är glad över att få presentera, vill bidra till en sådan bredare debatt. Mats Engström har onekligen goda förutsättningar att göra det, med egna erfarenheter både av EU-arbete och av arbete med miljöfrågor, som ju hör till det mest centrala i EU-samarbetet. Rapporten är på en gång ett kunskapsunderlag i några centrala EU-frågor och ett debattinlägg om hur dessa frågor, i det politiska perspektiv som är de rödgröna partiernas, ska hanteras. Det betyder att såväl miljöfrågor som arbetslivsfrågor tar stor plats. Det är inte önskelistor han presenterar, utan konkreta förslag möjliga att driva med de politiska villkor, som råder inom EU i dag. Som han själv skriver har möjligheten att nå resultat under den kommande mandatperioden spelat stor roll för urvalet av de frågor han vill lyfta till debatt. Det betyder, naturligtvis, att vissa i sig angelägna frågor saknas. Några kanske också saknar de mer långsiktiga visionerna. Men politik startar alltid i dagens villkor, och handlar alltid om att ta den närmast liggande etappen först. Det öppnar i sin tur möjligheten att fortsätta med nästa. Stockholm i april 2010 Anne-Marie Lindgren utredningschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja 4

5 Inledning: Påverka eller förvalta? Politik är ett val mellan att enbart förvalta makten eller att använda den för att förändra samhället. Det gäller även i EU. Svensk europapolitik den senaste mandatperioden har till stor del varit förvaltande och styrts av en dagordning som andra har satt. Under den borgerliga regeringen har marknaden fått större spelrum och de politiska besluten mindre, i EU liksom i Sverige. Om de rödgröna partierna kan bilda regering i oktober 2010 blir en viktig uppgift att lägga om europapolitiken. När detta skrivs pågår ett intensivt arbete för att ta fram innehållet i en gemensam politisk plattform. Förhoppningsvis omfattar det arbetet också konkreta initiativ i EU som gör Sverige till en mer aktiv aktör än under de senaste åren. Annars är det lätt att drunkna i den enorma mängd löpande EUärenden som överväldigar varje ny regering. Den här skriften är ett blygsamt bidrag till en idédebatt om hur progressiva initiativ kan se ut. Att välja tidsperioden fram till år 2014 känns naturligt. Det är mandatperioden för EUparlamentet och kommissionen, liksom för nästa riksdag. Jag har valt ett antal medborgarnära frågor som har det gemensamt att politisk reglering står emot fri marknad på ett sätt som skiljer blocken åt. På varje område ger jag exempel på fem initiativ som en rödgrön svensk regering kan ta. Kriterierna har varit att initiativen är viktiga i sak, ger strategiska fördelar och dessutom att det är möjligt att nå resultat under nästa mandatperiod. Det betyder att vissa angelägna frågor inte kommer med, därför att det av olika skäl inte är möjligt att komma ordentligt framåt till Dessa långsiktiga saker är viktiga att arbeta med ändå, men det är inte i fokus för denna rapport. Jag har också varit tvungen att begränsa mig till några områden. Det betyder inte att andra frågor är mindre viktiga. Till exempel har det inte varit möjligt att hinna med en genomgång av de angelägna frågorna kring upphovsrätt och integritet på nätet. Jag har inte heller gått in i detalj på EU:s maktbefogenheter på de olika områden jag tar upp. De politiska strategierna måste anpassas efter vilka beslut som tillhör medlemsländerna respektive EU. Kanske är inte de sakområden jag valt så förvånande. För att åstadkomma resultat till år 2014 måste frågorna redan finnas på dagordningen i någon form. Det gäller att ha den politiska strategin och de välförberedda förslagen för hur arbetet ska drivas framåt. Till exempel genom att verkligen sätta konsumentskyddet i fokus när det gäller banker och avreglerade marknader, genom att minska stress och farliga kemikalier på arbetsplatserna, genom att spara naturresurser och göra Europa världsledande för energieffektiv trafik. Jag vill gärna tacka de kloka personer som hjälpt mig med synpunkter på detta ämne. Ansvaret för innehåll och eventuella felaktigheter är mitt. Mats Engström 5

6 1. Ett förändrat Europa När Sverige blev EU-medlem år 1995 tog den socialdemokratiska regeringen ett antal viktiga initiativ. Jobben hade varit en central fråga i kampanjen inför folkomröstningen, och Ingvar Carlsson lyckades snabbt nå framgångar. Göran Persson fortsatte arbetet. Sverige fick in ett särskilt avsnitt om sysselsättningen i EU:s Amsterdamfördrag. Full sysselsättning blev ett tydligt politiskt mål, och EU blev gradvis förespråkare för aktiv arbetsmarknadspolitik, utbyggd barnomsorg och bättre möjligheter för ungdomar. Även på andra områden nådde Sverige snabbt resultat. EU tog fram en strategi mot försurningen, började arbeta med en ny kemikaliestrategi, gjorde jämställdhet till ett viktigare politiskt mål och intensifierade insatserna mot människohandel. Under det första svenska ordförandeskapet år 2001 skedde ett genombrott i förhandlingarna om EU:s utvidgning. Kyotoprotokollet om klimatet kunde äntligen godkännas och unionen enades om en strategi för hållbar utveckling. Mona Sahlin fick igenom en EU-MBL, som gav löntagarna i Europa större rätt till information och samråd om förändringar i företagen. Att påverka EU är svårare idag. De socialdemokratiska regeringarnas dominans på 1990-talet har förvandlats till en center-höger majoritet i ministerråd, parlament och EU- kommission. Denna majoritet vill ogärna begränsa marknadens frihet, vilket är en av förklaringarna till att det går så trögt på områden som arbetsvillkor, konsumentskydd och miljöpolitik. Att bygga allianser som är effektiva kräver också mer arbete i en union med 27 medlemstater och med ökad samordning mellan Berlin, London och Paris. Det gäller att hitta områden som ligger i tiden, där det finns draghjälp. Så kan till exempel förslag om energieffektivitet dra nytta av rädslan för det ensidiga energiberoendet av Ryssland. Den finansiella krisen har öppnat ögonen även på borgerliga partier för den fria marknadens otillräcklighet, vilket skapar möjlighet att stärka konsumentskyddet. Bättre regler om tillfälligt arbete utomlands kan få stöd av borgerliga politiker som är oroade för protester mot den inre marknaden. Utvecklingen har också positiva inslag. Centervänsterpartierna i EU har mer genomarbetade europaprogram i dag än på 1990-talet. Det europeiska socialdemokratiska partiet har blivit starkare. De europeiska gröna har utvecklats snabbt och har i dag detaljerade förslag till gemensam europapolitik. Det skapar en god grund för svenskt rödgrönt samarbete i EU. Många miljöpartister är kunniga och pådrivande i EU-parlamentet och i den svenska EU-nämnden. Inger Schörlings insatser för kemikalielagstiftningen Reach är ett av många exempel liksom Carl Schlyters arbete för bättre märkning av livsmedel. Det finns också ett stort kunnande i vänsterpartiet, även om man där valt att behålla en kritisk hållning till bindande EU-lagstiftning på alla områden. Jonas Sjöstedt fick till exempel mycket beröm för sina insatser i EU-parlamentets miljöutskott och Eva-Britt Svensson gör ett imponerande arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Den borgerliga kritiken om rödgrön splittring i europapolitiken är överdriven. Ser man till sakfrågorna är allianspartierna ofta minst lika oeniga. Jämför till exempel regeringen Reinfeldts interna strider om klimatet med de rödgrönas gemensamma reservation i klimatberedningen. Växthuseffekten är i högsta grad en EU-fråga. Vänsterpartiets benhårda linje mot EU-lagstiftning är ett problem, men man ska inte glömma att allianspartierna är splittrade när det gäller Nato och EMU. Sammantaget finns det goda möjligheter för de rödgröna partierna att återupprätta Sveriges pådrivande roll i EU:s arbete för bättre arbetsvillkor, god miljö och förbättringar på en rad andra områden som är viktiga i medborgarnas vardag. 6

7 2. EU fram till 2014 Den här rapporten handlar om möjliga initiativ på några utvalda sakområden, inte om EU:s utveckling i stort. Det finns ändå skäl att kort nämna några större frågor, som har betydelse för flertalet politikområden de kommande åren. Lissabonfördraget, som trädde ikraft 1 december 2009, innebär en rad förändringar. Bland annat blir rättighetsstadgan bindande för EU:s institutioner, något som till exempel kan stärka arbetet mot diskriminering. Vetorätten avskaffas på flera områden och röstfördelningen ändras. EU:s rättsliga samarbete får en tydligare juridisk grund. Det så kallade Stockholmsprogrammet ska följas av konkreta lagförslag på en rad områden som gäller polissamarbete, migration och medborgerliga rättigheter. Den permanenta ordföranden för Europeiska Rådet, Herman Van Rompuy, får en nyckelroll i planeringen av EU:s arbete och är därför en viktig partner i arbetet med nya initiativ. EU:s Höge representant, utrikesministern Catherine Ashton, ska samordna kontakterna med andra länder och sjösätta den gemensamma utrikestjänsten. Säkerhetspolitiken fördjupas bland annat genom Lissabonfördragets löfte om solidaritet mellan medlemsländerna. Globalt fortsätter förhandlingarna om handelspolitik, klimat, och den internationella finansiella arkitekturen (IMF, G20). Milleniemålen för global utveckling ska följas upp, en central fråga även för möjligheterna att nå framgång med klimatpolitiken. EU:s grannskapspolitik och fortsatta utvidgning har stor betydelse för lagstiftningens genomslag. Kroatien och Island kan bli medlemmar under tiden fram till år 2014, eventuellt ytterligare något land på västra Balkan. Turkiet lär däremot få vänta, något som är tydligt till exempel därför att det inte finns något ekonomiskt utrymme i EU:s gällande flerårsbudget. Återhämtningen efter den ekonomiska krisen kommer att prägla EU under flera år framöver. Finansministrarna kommer att pressa på för åtstramningar så att de offentliga finanserna kommer i ordning. I särskilt utsatta länder kan det leda till politisk oro. Framtidens tillväxt blir en central fråga för José Manuel Barroso och hans nya kommission, inte minst genom den strategi för Europa år 2020 som Barroso lanserat. Pengar är alltid en stridsfråga. Nästa långtidsbudget ska gälla från år Förslag om reformer av jordbrukspolitik och regionalfonder läggs fram Att påverka budgeten är centralt för många av initiativen i denna rapport. EU-parlamentets ökade inflytande över pengarna kan bli en nyckelfaktor. Möjligen kommer fler länder att gå över till euron under tiden fram till Hur som helst stärker centralbanken ECB sin ställning i granskning av euroländernas politik genom de beslut EU tagit om vägen ur den finansiella krisen. En fullständig analys av hur dessa förändringar påverkar politiskt arbete på olika sakområden är inte möjlig att göra inom ramen för denna rapport. Där det går finns ändå sådana aspekter med under respektive sakområde. En viktig iakttagelse är att det knappast blir några ytterligare stora institutionella förändringar till år 2014, efter all möda att baxa Lissabonfördraget i hamn. Därmed får skillnaderna i grundsynen på EU mindre betydelse för en rödgrön regering. Sakfrågorna kommer att stå i centrum. 7

8 Sverige lyckades på 1990-talet få in ett sysselsättningsavsnitt i EU:s fördrag. Full sysselsättning blev ett tydligt mål för unionen. Grunden hade lagts i det nordiska socialdemokratiska samarbetet (SAMAK) och i det europeiska socialdemokratiska partiet, ESP. På en rad toppmöten drev Sverige igenom slutsatser om aktiv arbetsmarknadspolitik, livslångt lärande, jämställdhet, ungdomar och gröna jobb. En av huvudstrategerna var Allan Larsson, som bland annat var generaldirektör i kommissionen. EU har också gradvis skärpt sina minimikrav för rimliga arbetstider, föräldraledighet, arbetsmiljö, vikariers rättigheter och mycket mer. Under de senaste åren har tempot minskat, delvis som en följd av ett förändrat politiskt landskap. De socialdemokratiska regeringarnas starka inflytande har ersätts av center-högervindar. I de nya medlemsländerna är fackföreningar och andra folkrörelser ofta svaga. Bra arbetsvillkor är en fråga som påverkar majoriteten av befolkningen i EU. Även om det för tillfället är en dominans av borgerliga partier i EU:s institutioner går det att förbättra reglerna. Det märktes till exempel i striden om tjänstedirektivet i EU-parlamentet, där rödgröna ledamöter lyckades få igenom stora förändringar av kommissionens förslag, bland annat genom att alliera sig med kristdemokratiska partier på kontinenten. Det är särskilt värt att notera de grönas stöd för bättre arbetsvillkor och förbättringar av reglerna för tillfälligt arbete utomlands, i Sverige liksom i andra delar av Europa. De rödgröna partierna har stora möjligheter att utveckla gemensamma program för ett mänskligt arbetsliv med lika lön för lika arbete. Det kräver allianser med progressiva delar av mittenpartier, till exempel inom de tyska kristdemokraterna och i Benelux-länderna. Att stödja fackföreningar i Central- och Östeuropa är en annan strategiskt viktig uppgift, där insatserna behöver förstärkas för att kunna påverka EU och för att minska risken för motsättningar mellan löntagare i olika delar av Europa. Fem möjliga initiativ: 1. En ny tillväxtstrategi för jobb och hållbar utveckling EU-toppmötet i mars 2010 diskuterade Europa 2020, det projekt som ska ersätta EU:s tidigare 3. Det goda arbetet 8 Lissabonstrategi. Inför mötet skrev de rödgröna partierna en gemensam reservation i riksdagens finansutskott. Slutsatserna från toppmötet lägger mindre vikt vid goda arbetsvillkor, jämställdhet och miljö än de rödgröna partierna ville, en illustration till hur dagens politiska landskap i EU ser ut. Det finns ändå möjligheter att påverka strategin. Nu ska slutsatserna omsättas i konkreta förslag från EU-kommissionen. José Manuel Barroso har föreslagit ett antal flagship initiatives. Där finns bland annat förslag om livslångt lärande, jobb åt ungdomar och grön industripolitik. De rödgröna partiernas gemensamma reservation är en bra grund för ett pådrivande arbete i EU. Sverige bör utarbeta förslag om jämställdhet, ungdomars möjligheter, bättre behandling av människor med utländsk bakgrund och det goda arbetet som tillväxtfaktor. Sambandet mellan ambitiös miljöpolitik och nya jobb bör lyftas fram. Det behövs ett särskilt program mot ungdomsarbetslösheten och en utvecklad ungdomspakt i EU. De sociala klyftorna inom EU riskerar att fördjupas i den ekonomiska krisens spår. Tendensen mot en tudelad arbetsmarknad förstärks och fler människor kan hamna permanent utanför. Sverige måste verka för att Europa strategin innehåller åtgärder för att minska de sociala skillnaderna. Tillväxtstrategin bör också ha en starkare global dimension än tidigare, i linje med vad de svenska socialdemokraterna föreslog i sitt alternativa ordförandeskapsprogram år EU:s politik ska gynna global utveckling, till exempel genom rättvisare handelsregler, minskat jordbruksstöd, ökat bistånd och politiskt stöd till u-länder som vill beskatta multinationella företags vinster hårdare. 2. Hindra konkurrens med dåliga villkor EU:s regler om tillfälligt arbete utomlands, utstationeringsdirektivet, behöver ändras efter EG-domstolens beslut om konflikten i Vaxholm, Rüffert- och Vikingmålen, med mera. Det är en förtroendefråga för EU att säkerställa att utländska arbetstagare inte får sämre villkor. Om inte denna fråga blir löst kommer ytterligare konflikter att splittra Europa.

9 Kommissionen har utlovat en översyn. Vi kommer att se över hur utstationeringsdirektivet tillämpas och tolkas, sa nya kommissionären László Andor under sin utfrågning i EU-parlamentet. Vad som blir resultatet är oklart. Europafacket har ställt tydliga krav på innehållet, men det gäller också att ha en genomtänkt strategi för att hitta allierade i politiska partier som tillsammans kan bilda en majoritet både i ministerråd och i EU-parlament. En brådskande uppgift är därför att knyta starkare politiska kontakter i flertalet av medlemsländerna för att under de närmaste åren skapa en tillräckligt omfattande allians för förändringar av utstationeringsdirektivet. Ett liknande arbete behövs för förslaget om ett socialt protokoll, där det till skillnad mot utstationeringsdirektivet krävs enhälliga beslut. Det vore dock ett misstag att knyta kravet på ett socialt protokoll till godkännandet av anslutningsfördragen för nästa omgång nya medlemmar. Att blockera länder som Kroatien och Island från att bli EU-medlemmar vore olyckligt. 3. Bättre arbetsmiljö Det borde finnas goda möjligheter att få fram nya förslag på detta område, sedan László Andor pekat ut det som prioriterat för den nya EU-kommissionen. Sverige måste göra mer för ett bra nytt aktionsprogram för hälsa och säkerhet på jobbet. När det gäller enskilda lagförslag behöver EU snabbt komma överens om skärpningar av arbetstidsreglerna. Sverige bör ta fram förslag om arbetet mot stress och andra psykiska påfrestningar. Förebyggande regler mot skador på muskler och skelett är ett annat viktigt område. László Andor tog särskilt upp belastningsskador från till exempel datorarbete och utlovade förslag. Nya former av bullerstörningar på jobbet, till exempel i kontorslandskap, är en ytterligare fråga, liksom att begränsa riskerna från reproduktionsstörande ämnen och nanomaterial. Sverige behöver också ta initiativ som sätter gränser för övervakning av anställda. Den starka opinionen för personlig integritet på andra områden behöver en motsvarighet när det gäller arbetslivet. Kommissionens utredningsarbete och utkast om integritet på arbetsplatserna måste leda till förslag om lagstiftning. 4. Mer inflytande och insyn Företagsråden, där de anställda kan diskutera koncernövergripande frågor med ledningen, har spelat en viktig roll under krisen, menade László Andor under EU-parlamentets utfrågning. Nu är det dags att dra slutsatser av det. En ny översyn av EU-reglerna om företagsråd bör leda till förbättringar av löntagarnas representation och rådens ställning. Direktivet om information och konsultation behöver skärpas, bland annat för att garantera insyn i samband med företagsköp och sammanslagningar. Sådana regler måste föras in i lagar om företagens verksamhet allmänt, inte bara finnas som direktiv vid sidan av. Dessutom måste reglerna om information och samråd harmoniseras i de olika direktiv som har sådana bestämmelser i dag. När det gäller pensionsfonder knutna till företag måste löntagarna kunna veta hur pengarna placeras. 5. Värna allmännyttiga tjänster Sverige bör bli mer aktivt i samarbetet med andra länder och politiska partier som vill skydda allmännyttiga tjänster. Det handlar till exempel om att begränsa konkurrensreglernas tillämpningsområde, så att inte allmännyttiga bostadsföretag, kommunal välfärd och public service-medierna ifrågasätts på samma sätt som idag. Denna typ av verksamhet finns inte med i tjänstedirektivet och det vore fel att vidga den lagens regler om fri rörlighet till exempelvis vårdområdet. Däremot behövs det ett samlat direktiv om allmännyttiga tjänster som utgår från medborgarnas behov. Utan ett sådant direktiv blir det i praktiken EG-domstolen som avgör vad som ska gälla på olika områden där det uppstår juridiska tvister. Det är också viktigt att EU-kommissionens initiativ om en återstart av den inre marknaden inte leder till en försämring av arbetsrätt och sociala villkor. 9

10 4. Bättre konsumentskydd Konsumentfrågorna berör alla, men har ändå inte den framträdande plats i europadebatten som de förtjänar. Bra regler mot vilseledande marknadsföring och bristfälliga produkter är en rättvisefråga. Den som har hög utbildning och ekonomiska resurser klarar av att driva en process på egen hand, medan många andra behöver lagar och starka myndigheter för att inte bli lurade. Ralph Nader visade i USAhur det gick att bygga en stark politisk rörelse med konsumentfrågorna som bas. Sverige har kooperationen med sina rötter i arbetarrörelsen. Ändå behövs starkare initiativ på konsumentområdet. Här finns en outnyttjad politisk potential för de partier som har högst profil. På många områden, som internethandel, räcker det inte med nationell lagstiftning. EU har tidigare formulerat lagar om miniminivåer för konsumentskyddet, som höjt skyddsnivån även i Sverige. Numera är målet harmonisering mellan länderna. Det ändrar förutsättningarna. Ett dåligt EU-beslut kan försämra bytesrätten för köp i svenska affärer, på ett sätt som inte gällde tidigare. Därmed blir arbetet i EU ännu viktigare än tidigare. Möjligheterna att förbättra EU:s konsumentpolitik är goda. Det finns ett antal medlemsländer som kommit långt i sin egen lagstiftning, som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och de nordiska länderna. Frågorna hör nära samman med den inre marknaden, och rätt hanterat kan förslag om bättre konsumentskydd få stöd även av dem som vill uppmuntra gränsöverskridande handel. EU-parlamentet är progressivt i många frågor och har antagit resolutioner som går att bygga vidare på. Fem möjliga initiativ: 1. Bättre konsumentskydd på finansmarknaderna Skuldsättningen har ökat kraftigt under det senaste decenniet. Det gäller både kortfristiga krediter och bolån. Finansmarknaderna har avreglerats genom en serie EU-beslut om en inre marknad för finansiella tjänster, men konsumentskyddet har inte hängt med. Den senaste finanskrisen visar vilka allvarliga effekter lånebubblor kan få, både för låntagarna och för ekonomin i stort. Utvecklingen är likartad i många europeiska länder, men regelverken är olika. Nationella krav om information i samband med till exempel bolån skiljer sig åt. Den aggressiva marknadsföringen för sms-lån och de problem som följt med den är särskilt utpräglad i de nordiska länderna. Finansmarknaderna är gränsöverskridande. Därför behövs bättre EU-krav om ansvarsfull utlåning. Direktivet om konsumentkrediter, som antogs 2008, behöver ses över och skärpas, bland annat när det gäller snabba lån. Kommissionen måste äntligen lägga fram sitt förslag om bolån (mortgages), framför allt för att införa minimiregler om den information som banker måste ge till sina kunder och säkerheter för lån i utländsk valuta. Den nya struktur av myndigheter som byggs upp i finanskrisens spår måste ha ett konsumentperspektiv. 2. Starkare digitala rättigheter Vi tillbringar alltmer av vår tid på nätet, men konsumentpolitiken har inte hängt med. EU behöver skärpa sina regler så att de ger samma skyddsnivå för digitala tjänster som för andra produkter. I dag är det till exempel svårare att reklamera ett dåligt fungerande datorprogram som man handlat på nätet än en trasig tv som man köpt i en affär. Ett fåtal multinationella bolag dominerar marknaden för telekommunikationer och kabel-tv. EU måste agera hårdare mot bristande konkurrens och missbruk av dominerande ställning. Klagomålen mot Com Hem i Sverige är en av många illustrationer till varför det behövs. Medborgarna behöver också ha ett bättre skydd av sina personuppgifter. Dels av integritetsskäl, dels därför att sådana data har ett ekonomiskt värde som inte kommer individerna till del men som används i företags reklamkampanjer, med mera. Konsumentaspekterna måste finnas med i EU:s översyn av sina dataskyddsdirektiv. 3. Hårdare regler mot oseriös marknadsföring TV-reklam och liknande nätreklam riktad till barn behöver förbjudas. Särskilda regler behövs för att minska konsumtionen av hälsofarlig mat. EU måste modernisera sin lagstiftning till att även omfatta nya former av reklam, till exempel det som kallas behaviour advertising (som riktad reklam beroende på vilka nätsajter man besökt), liksom kommersiellt utnyttjande av sociala medier och nätbaserade datorspel. 10

11 4. Tydligare märkning Det måste bli lättare att välja mat som är bra för hälsan och miljön. Därför behövs begripliga innehållsförteckningar på livsmedel. De senaste EU-besluten går inte tillräckligt långt. Märkningen av energiförbrukande produkter behöver förändras så att drivkraften att utveckla effektiv teknik ökar. EU:s så kallade eko-design-direktiv måste skärpas i samband med den beslutade översynen år 2012, så att fler miljöaspekter och produkter finns med. 5. Minskade hälsorisker Farliga kemikalier i leksaker, kosmetika och andra produkter måste bort genom översyn av befintliga direktiv, nya regler och en ambitiös tillämpning av kemikalielagen Reach. EU måste skärpa sina regler om tillsatser i livsmedel. De nya riktlinjer och direktiv om nanomaterial som kommissionen diskuteras måste omfatta hälsorisker. Sverige behöver också ta fram förslag inför den planerade översynen av produktsäkerhetsdirektivet, för att stärka skyddet av hälsa och miljö. 5. Motverka klimatförändringarna Mötet i Köpenhamn blev ett bakslag. EU hamnade vid sidan av när USA gjorde upp med Kina, Indien, Ryssland och Brasilien. Det var ett misslyckade för det svenska EU-ordförandeskapet, som gjort ett nytt klimatavtal till sin främsta målsättning. EU måste dra rätt slutsats efter motgången i Köpenhamn. Nu gäller det att höja ambitionerna och tempot i de internationella kontakterna, inte att sucka och dra sig tillbaka. Fortfarande är växthuseffekten den allvarligaste miljöfrågan. Klimatförändringarna påverkar många andra områden, som biologisk mångfald och havsmiljö. Krig och andra konflikter kan uppstå när extremt väder försvårar människors försörjning. Torkan i Sudan som bidrar till Darfurkonflikten brukar användas som ett sådant exempel. Klimatförändringarna kan också leda till fler miljöflyktingar. Sverige måste fortsätta att vara pådrivande för ett bra globalt avtal och för att Europa ska gå före. Vi har trovärdighet genom tidigare initiativ, många av dem ett resultat av rödgrönt samarbete. Klimatpolitiken har varit en framgångshistoria för EU. De politiska löftena från toppmöten är många, och går inte att backa från hur mycket som helst. Det är i sig en drivkraft för tuffare åtgärder på hemmaplan. Förmågan att få fram ett bra nytt klimatavtal är också ett test på den gemensamma utrikespolitiken och en första utmaning för den nye EU-presidenten och utrikesministern. 11 Fem möjliga initiativ: 1. Ett ambitiöst globalt klimatavtal Förhandlingarna måste återuppväckas efter fiaskot i Köpenhamn. Sverige behöver arbeta mer strategiskt för allianser mellan EU, Japan och progressiva u-länder. Det är en av uppgifterna för en starkare grön utrikespolitik i EU, ett område där Sverige bör lägga fram detaljerade förslag till den nya Höge Representanten. EU måste höja sina egna ambitioner och förstärka sina löften om resursöverföringar till u- länderna, dels genom att ange konkreta belopp även på längre sikt, dels genom tydliga förslag om utvecklingsfonder för tekniköverföring, dels fördelaktiga lån för miljöinvesteringar. Det behövs också underlag och ett pådrivande arbete för ett internationellt avtal om energieffektivitet, med krav på produkter som bilar och hushållsapparater, samt ett globalt system för att granska staternas arbete med energihushållning. 2. Koldioxidskatt och fungerande utsläppshandel Sverige var först i världen med en styrande koldioxidskatt. Nu gäller det att bygga upp stöd i EU:s medlemsländer för kommissionens aviserade förslag om en koldioxidkomponent i miniminivåerna på energiskatter. Systemet med utsläppshandel har problem. Sverige bör noga följa effekterna av de nyligen beslutade förändringarna och verka för en högre grad av auktionering av utsläppsrätterna.

12 Möjligheterna att köpa utsläppsrätter utomlands bör begränsas, till exempel genom att ge sådana certifikat ett lägre värde per ton koldioxid. Flyg- sjö- och vägtransporter bör få egna bubblor inom handelssystemet. Sverige bör också ta fram förslag om miljöskatter på flyget, inom Europa liksom globalt. 3. Klimatdirektiv med sektorsarbete Alla samhällsområden måste bidra om EU ska kunna nå sina mål om minskade utsläpp av växthusgaser. Sverige bör utforma förslag till ett bindande klimatdirektiv med riktlinjer för områden som energi, transporter och jordbruk samt rutiner för hur arbetet ska följas upp. Framsteg och bakslag i sektorerna bör utvärderas återkommande på EU:s vårtoppmöten. Den nya kommissionären Connie Hedegaard behöver få stöd i sina ambitioner att minska jordbrukets bidrag till växthuseffekten, och klimatsäkra alla EU:s investeringar i infrastruktur. Andra möjliga åtgärder inom energi och transporter beskrivs i kommande avsnitt av denna rapport. 4. Andra växthusgaser Sverige bör ta fram förslag till skärpta åtgärder inte bara mot utsläpp av koldioxid, utan också vad gäller andra ämnen som metan och ersättningsämnen för freoner. 5. Skydd av skog och andra kolsänkor Även om skogspolitik inte är ett område för EU, och inte bör vara det, så kan unionen göra mer till stöd för bevarandet av regnskogar och mot ohållbart utnyttjande av skog i andra delar av världen. Sverige bör utarbeta en plan för förstärkta åtgärder på detta område. Det kan också gälla andra kolsänkor än skog, till exempel möjliga åtgärder för att förhindra stora utsläpp av metan när frusen tundra tinar upp. 6. Ett grönare Europa Det stora intresset för klimatfrågorna har inneburit att övrig miljöpolitik hamnat en smula i skymundan. Ändå har utarmningen av biologisk mångfald liknande effekter på global utveckling och säkerhet som växthuseffekten. Utfiskning, nedhuggna regnskogar, jordbruksmark som försvinner allt sådant är farligt för den långsiktiga försörjningen av befolkningen och för ekosystemens motståndskraft mot yttre förändringar. Även andra miljöfrågor har stor betydelse. Konkurrensen om råvaror ökar om vi inte återvinner produkter på ett bra sätt och utvecklar ekonomin så att naturresurserna används mer effektivt. Smutsig luft i städerna orsakar tusentals dödsfall varje år också i Europa. Algblomning och döda bottnar i Östersjön är ett av många exempel på varför skyddet av havsmiljön måste bli bättre. Bröstmjölken till spädbarnen innehåller hundratals konstgjorda kemikalier, som vi vet alldeles för lite om. Så går det att fortsätta. EU har utvecklat en ambitiös miljöpolitik, men på senare tid har utvecklingen gått långsammare. Det finns till och med krafter som vill försämra dagens skyddsnivå, till exempel för att kunna bygga motorvägar genom naturreservat. Ett höjt tempo i EU:s miljöarbete ökar medborgarnas förtroende för unionen. Det är också nödvändigt att skärpa reglerna för att hänga med i den globala konkurrensen. Låga miljöambitioner är snarare dåligt för europeisk industri se på hur bilföretagens halkat efter sina japanska konkurrenter som tidigt satsade på elhybrider. EU är en ledande kraft i den globala miljöpolitiken, inte bara när det gäller klimat utan också i många andra frågor som biologisk mångfald, kemikaliekontroll och hantering av farligt avfall. Min rapport Gränslös miljö internationell miljöpolitik inför 2014 (Arbetarrörelsens tankesmedja 2008) beskriver hur EU:s globala arbete skulle kunna se ut de närmaste åren. Där finns en rad möjliga svenska initiativ när det gäller det internationella arbetet. Trovärdigheten globalt beror på hur mycket EU gör på hemmaplan. Sverige kan hjälpa till att öka ambitionerna på många miljöområdet. Fem möjliga initiativ: 1. Alla politikområden måste bidra till hållbar utveckling EU:s hållbarhetsstrategi ska ses över igen. Sverige bör driva på för bättre slutsatser än vad som blev resultatet av översynen år Det är också tid för en nystart för Cardiffstrategin, som ställde krav på i stort sett alla ministerråd 12

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?

1 (5) BISTÅND. 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd? BISTÅND 1. Tycker du och ditt parti att motsvarande 1% av BNI ska avsättas till bistånd?. Vi står bakom enprocentsmålet, men vi tycker att ett utbetalningsmål om 1 procent av BNP är en trubbig lösning.

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 122 maj 2011 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 122 maj 2011 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 122 Maj 2011 LEDARE Kritiska EU-fakta ges

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön?

Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Rapport Bryr sig dina EU-politiker om miljön? Naturskyddsföreningens bakåtriktade granskning inför EU-valet 2014 Innehåll Förord 3 Naturskyddsföreningens miljöbetyg EU-parlamentariker 4 Hur har vi gjort

Läs mer

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia

Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Maj 2012 Redaktörer: Peter Sörbom och Annelie Andersson, CONCORD Sverige Formgivning: Annelie Andersson, CONCORD Sverige Omslag: Kyrkmedia Innehåll Nystart för PGU...4 Säkerhet och krigsmateriel...7 Skatteflykt

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

BEUCs 8 Prioriteringar för det. svenska ordförandeskapet

BEUCs 8 Prioriteringar för det. svenska ordförandeskapet BEUCs 8 Prioriteringar för det svenska ordförandeskapet BEUC uppmanar det svenska ordförandeskapet att verka för en hållbar konsumentpolitik Sverige tar över ordförandeskapet inom Europeiska Unionen vid

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer