Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:10]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:10]"

Transkript

1 Svenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Sandra Engelbrecht och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2012:10]

2

3 Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen 3 Kvalitet i offentlig verksamhet SOM-mätningen Tabeller Svenska folkets bedömning av myndigheter 2011, Tabell Tabell 1a Bedömning av myndigheters arbete, Tabell 1b Bedömning av myndigheters arbete, , bland dem som har en åsikt 12 Tabell 2 Bedömning av Trafikverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden 13 Tabell 2 forts. Bedömning av Trafikverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden 14 Tabell 3 Bedömning av Trafikverkets arbete efter politiska faktorer 15 Tabell 4 Bedömning av Pensionsmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden 16 Tabell 4 forts. Bedömning av Pensionsmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden 17 Tabell 5 Bedömning av Pensionsmyndighetens arbete efter politiska faktorer 18 Tabell 6 Bedömning av Havs- och vattenmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden 19 Tabell 6 forts. Bedömning av Havs- och vattenmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden 20 Tabell 7 Bedömning av Havs- och vattenmyndighetens arbete efter politiska faktorer 21 Tabell 8 Bedömning av Energimarknadsinspektionens arbete efter socioekonomiska förhållanden 22 Tabell 8 forts. Bedömning av Energimarknadsinspektionens arbete efter socioekonomiska förhållanden 23 Tabell 9 Bedömning av Energimarknadsinspektionens arbete efter politiska faktorer 24 Tabell 10 Bedömning av Försäkringskassans arbete efter socioekonomiska förhållanden 25 Tabell 10 forts. Bedömning av Försäkringskassans arbete efter socioekonomiska förhållanden 26 Tabell 11 Bedömning av Försäkringskassans arbete efter politiska faktorer 27 Tabell 12 Bedömning av Migrationsverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden 28 Tabell 12 forts. Bedömning av Migrationsverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden 29 Tabell 12 forts. Bedömning av Migrationsverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden 30 Tabell 13 Bedömning av Migrationsverkets arbete efter politiska faktorer 31 Tabell 14 Bedömning av Arbetsförmedlingens arbete efter socioekonomiska förhållanden 32 Tabell 14 forts. Bedömning av Arbetsförmedlingens arbete efter socioekonomiska förhållanden 33 Tabell 15 Bedömning av Arbetsförmedlingens arbete efter politiska faktorer 34 Tabeller Svenska folkets bedömning av regionala/kommunala verksamheter 2011, Tabell Tabell 16a Bedömning av regionala/kommunala verksamheters arbete, Tabell 16b Bedömning av regionala/kommunala verksamheters arbete, , bland dem som har en åsikt 37 Tabell 17 Bedömning av Sjukvårdens arbete efter socioekonomiska förhållanden 38 Tabell 17 forts. Bedömning av Sjukvårdens arbete efter socioekonomiska förhållanden 39 Tabell 17 forts. Bedömning av Sjukvårdens arbete efter socioekonomiska förhållanden 40 Tabell 18 Bedömning av Sjukvårdens arbete efter politiska faktorer 41 1

4 Tabell 19 Bedömning av Förskolans arbete efter socioekonomiska förhållanden 42 Tabell 19 forts. Bedömning av Förskolans arbete efter socioekonomiska förhållanden 43 Tabell 20 Bedömning av Förskolans arbete efter politiska faktorer 44 Tabell 21 Bedömning av Grundskolans arbete efter socioekonomiska förhållanden 45 Tabell 21 forts. Bedömning av Grundskolans arbete efter socioekonomiska förhållanden 46 Tabell 22 Bedömning av Grundskolans arbete efter politiska faktorer 47 Tabell 23 Bedömning av Kollektivtrafikens arbete efter socioekonomiska förhållanden 48 Tabell 23 forts. Bedömning av Kollektivtrafikens arbete efter socioekonomiska förhållanden 49 Tabell 24 Bedömning av Kollektivtrafikens arbete efter politiska faktorer 50 Tabell 25 Bedömning av servicen i den egna kommunen 51 Tabell 26 Västsvenskars bedömning av myndigheter 53 Tabell 27 Västsvenskars bedömning av regionala/kommunala verksamheter 54 Tabell 28 Sydsvenskars bedömning av myndigheter och regionala/kommunala verksamheter 56 2

5 Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning Riks-SOM i syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (förkortningen SOM står för Samhälle Opinion Medier). Data samlas in via postala enkäter, och varje undersökning genomförs under i huvudsak samma förutsättningar för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. SOM-institutet är ett samarbete mellan två forskningsenheter vid Göteborgs universitet: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen. En rad forskningsprojekt medverkar i Riks-SOM-undersökningen flertalet med förankring i någon av dessa institutioner, men även externa projekt deltar regelbundet. Resultaten från Riks-SOM-undersökningarna redovisas i årliga publikationer där de medverkande forskarna presenterar analyser baserade på de senaste resultaten, med fokus, där det är möjligt, på långsiktiga opinions- och medietrender. Information om Riks-SOM-undersökningen 2011 kommer att publiceras i Vernersdotter, Frida (juni 2012) Den nationella SOM-undersökningen 2011, i Weibull, Lennart; Oscarsson, Henrik och Bergström, Annika (red.) I framtidens skugga, som ges ut av SOM-institutet. Undersökningens uppläggning Riks-SOM-undersökningen har sedan starten 1986 genomförts i form av en postenkät riktad till ett systematiskt sannolikhetsurval av Sveriges befolkning. Från och med 2009 års undersökning är åldersintervallet år. 1 Utländska medborgare har ingått i urvalet sedan 1992 (se tabell 1). Omfattningen av undersökningen har ökat efterhand både vad gäller antalet frågor och antalet svarspersoner. Från och med 2009 utgör Riks-SOM-undersökningen i själva verket tre parallella riksrepresentativa delundersökningar, vilka baseras på ett urval om vardera personer, dvs. totalt personer. Data-insamlingen för de tre formulären genomförs under identiska förutsättningar. I Riks-1 är frågornas tonvikt på politik och samhälle; Riks-2 har tonvikt på frågor om medier och kultur; Riks-3 på livsstil och hälsa. Ungefär en femtedel av frågorna är gemensamma för samtliga tre formulär. Frågorna om bedömningarna av offentliga myndigheters verksamhet ingår i forskningsprojektet Kvalitet i offentlig verksamhet (KOV) under ledning av Sören Holmberg (SOM). Projektet genomförs i samarbete med och med finansiering från Statskontoret. Fältarbetet för Riks-SOM följer i huvudsak samma upplägg år från år. Huvuddelen av datainsamlingsarbetet genomförs under hösten. Enkäten skickas ut i slutet av september månad. Under resterande del av fältperioden genomförs successivt en serie påminnelseinsatser postalt och per telefon. Fältarbetet avslutas senast under januari/februari månad. Redan vid novembers utgång har i allmänhet drygt 90 av dem som slutligen kommer att medverka skickat tillbaka sin enkät. 1 I Riks-SOM var åldersintervallet år; år; : år. 3

6 Riks-SOM-undersökningarnas upplägg, År Urvalsmetod formulär Total urvalsstorlek Medborgarskap Åldrar 1986 Systematiskt sannolikhetsurval Både sv. & utl år Endast sv Både sv. & utl Endast sv Både sv. & utl år år år år år Systematiskt sannolikhetsurval Både sv. & utl år Svarsfrekvens och bortfall SOM-undersökningarna har sedan starten 1986 haft en relativt hög svarsfrekvens. För samhällsvetenskapliga postenkäter har svarsfrekvensen tidigare brukat ligga på mellan 60 och 70, men det har under senare år blivit svårare att nå dessa nivåer. Figur ett illustrerar förändringen i svarsmönster för Riks-SOM-undersökningen år Svarsfrekvens i Riks-SOM-undersökningen, ( av nettourvalet) Svarsfrekvensen (netto) för den senaste SOM-undersökningen 2011 är 57 ; 56 för Riks-1, 58 för Riks-2, och 57 för Riks-3. 4

7 Svarande och bortfall i Riks-SOM-undersökningen 2011 Riks-1 Riks-2 Riks-3 Totalt Ursprungligt urval (brutto) Bortdefinierade (naturligt bortfall) Nettourval svarsvägrare/ej anträffade svarande Svarsfrekvens: brutto 51% 53% 53% 52% Svarsfrekvens: netto 56% 58% 57% 57% Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; sjuk, institutionell vård; bortrest under fältperioden, studier/militärtjänstgöring på annan ort; ej svensktalande, ej kommunicerbar; bosatt/studerar/arbetar utomlands; förståndshandikappad; avliden. De jämförelser som gjorts mellan svarspersonernas socioekonomiska sammansättning och befolkningens visar att Riks-SOM-undersökningens respondenter sammantaget speglar Sveriges befolkning mycket väl. * * * Rapporten är framtagen inom ramen för forskningsprojektet Kvalitet i offentlig verksamhet (KOV) med Sören Holmberg som huvudansvarig forskare. Databearbetning och redigering har gjorts av Sandra Engelbrecht. 5

8 F Kvalitet i offentlig verksamhet SOM-mätningen 2011 Sören Holmberg orskningsprojektet Kvalitet i offentlig verksamhet (KOV) startade år 2010 med en första mätning i samarbete med SOM-institutet. Projektet delfinansieras av Statskontoret och leds av Sören Holmberg (se Johansson och Holmberg 2011). Sammanlagt sex myndigheter och fyra regionala/kommunala verksamheter ingick i premiärundersökningen. KOV/SOM-mätningen 2011 av hur svenska folket bedömer att olika myndigheter och kommunala/regionala verksamheter sköter sina uppgifter omfattar sju myndigheter och fyra verksamheter. Bland dem återfanns två myndigheter (Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) respektive två verksamheter (Sjukvården och Grundskolan) också i den första KOV-studien år De myndigheter/verksamheter som mäts för första gången 2011 är Trafikverket, Pensionsmyndigheten, Migrationsverket, Havs- och vattenmyndigheten respektive Energimarknadsinspektionen samt verksamheterna Förskolan och Kollektivtrafiken. Resultaten i tabellerna 1a och 1b visar hur svarspersonerna bedömer att de olika myndigheterna/verksamheterna sköter sin uppgift på en femgradig svarsskala mellan mycket till mycket. Bedömningsfrågorna har också två svarsalternativ där de svarande kan ange att de inte känner till myndigheten/verksamheten eller att de inte har någon. Andelen personer som kryssar för ingen varierar påtagligt mycket mellan undersökningarna 2010 och 2011 för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. En likartad stor skillnad i andelen ingen kan iakttas när vi jämför resultaten för den nationella SOM-undersökningen och de båda regionala studierna i Västra Götaland och i Skåne (se tabellerna 26-28). Eftersom frågebatterierna med KOV-frågorna var något olika placerade i formulären för de olika undersökningarna finns en risk att resultaten vad gäller andelen ingen kan ha drabbats av någon form av kontexteffekt. En effekt som i så fall har givet upphov till något högre andelar ingen i riksstudien 2011 än 2010 och till något högre andelar ingen i Skåneundersökningen och i den nationella studien 2011 jämfört med undersökningen i Västra Götaland. Den eventuella kontexteffekten tycks dock inte ha påverkat svaren när det gäller relationen mellan positiva och negativa utvärderingar av hur myndigheterna och verksamheterna skött sina uppgifter. Måtten för balansen mellan andelen -svar respektive -svar ser i allt väsentligt likartade ut i de olika undersökningarna. Toppen och botten Bland de elva myndigheter som mätts 2010 och/eller 2011 är det två som har en mycket tydlig övervikt när det gäller positiva bedömningar över negativa. De myndigheterna är Polisen och Skatteverket. De får klart väl godkänt av svenska folket. Något sämre utfall, men med klara positiva övervikter i bedömningarna, uppvisar också Valmyndigheten, Trafikverket, CSN och Pensionsmyndigheten. Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten är än så länge okänd för många med en hög andel ingen. Bland den minoritet som bedömer myndigheten hamnar resultatet nätt och jämnt på plussidan med balansutfallet +1. 6

9 Fyra myndigheter vederfars mer negativa omdömen än positiva. Mest tydligt är detta för Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, men också för Energimarknadsinspektionen (som får mer kritik än beröm bland den minoritet som har en ) och för Försäkringskassan (som dock får ett något bättre betyg 2011 än 2010). 2 Alla de sex regionala/kommunala verksamheter som ingått i KOV-mätningarna 2010 och/eller 2011 uppvisar mycket klara positiva övervikter i bedömningarna av hur verksamheterna har skötts. Räddningstjänsten får allra högst betyg, följd av Sjukvården, Förskolan och Grundskolan. Därefter följer med något svagare betyg Kollektivtrafiken och Äldreomsorgen. Brukare oftast mer positiva I tabellerna 2-24 redovisas myndighet för myndighet respektive verksamhet för verksamhet hur olika sociala och politiska grupper bedömer hur de skötte sig år Där kan man bland annat notera att en gammal sanning gäller för de flesta myndigheter/verksamheter. Nämligen att så kallade brukare oftast är mer positiv till en myndighet eller verksamhet än genomsnittssvensken. Och det är naturligtvis mycket viktigt eftersom vi kan utgå ifrån att brukare oftast är mer kunniga och kanske också mer engagerade än icke-brukare. Vi kan kanske inte gå så långt som att hävda att brukarna, likt kunderna, alltid har rätt; men något åt det hållet är det nog. Följande brukargrupper är mer positiva till respektive myndighet/verksamhet än medelsvensson. Bilåkare är något mer uppskattande av Trafikverket än genomsnittet; kollektivresenärer är likaså något mer positiva till Kollektivtrafiken än folk i allmänhet; ålderspensionärer är mycket mer positiva till Pensionsmyndigheten än övriga svenskar; invandrare från Europa utanför Norden och invandrare från utanför Europa är mer positiva till Migrationsverket än genomsnittssvensken, som tvärtom tenderar att vara övervägande negativ; föräldrar till 0-6 åringar respektive till 7-15 åringar ger ett mycket mer positivt betyg till Förskolan respektive till Grundskolan än svensken i gemen. För tre myndigheter/verksamheter hittar vi dock inte detta positiva brukarsamband. Det gäller för Försäkringskassan och kort eller långtidssjukskrivna människor, för Sjukvården och människor med dålig hälsa eller med erfarenhet av sjukskrivning och för Arbetsförmedlingen och arbetslösa personer. Sjukskrivna är mer negativa till hur Försäkringskassan sköter sig än icke-sjukskrivna. Sjukskrivna, liksom människor med en sämre hälsa, är på samma sätt något mindre positiva till Sjukvården än allmänheten i stort. När det gäller Arbetsförmedlingen är det 2011 ingen skillnad i hur betyget sätts mellan arbetslösa och folk i gemen. Balansen är negativ och -22 i båda fallen. Man kan diskutera orsaker, men det är självfallet inte att Försäkringskassans, Sjukvårdens och Arbetsförmedlingens kunder inte är mer positiva till vad som görs än vad medelsvensson är. Små bedömningsskillnader mellan olika sociala grupper Normativt sett är det centralt att värderingarna av hur de olika myndigheterna/verksamheterna sköter sig inte variera alltför mycket mellan skilda sociala och politiska grupper. Det är inte ett gott tecken om vissa myndigheter får ett klart mer positivt eller mer negativt betyg bland exempelvis kvinnor jämfört med bland män, eller bland arbetare jämfört med bland företagare, eller bland socialdemokrater jämfört med bland moderater. Offentlig förvaltning skall karakteriseras av oväld och opartiskhet och då 2 Försäkringskassan får också ett något bättre betyg i undersökningen i Västra Götaland 2011 jämfört med

10 skall inte viktiga sociala och politiska grupper göra klart olika bedömningar av hur förvaltningen sköter sig. Det ideala är om centrala socioekonomiska och politiska grupper i huvudsak betygsätter offentlig verksamhet på ett likartat sätt. Om vi ser på balansresultaten för andelen positiva bedömningar jämfört med andelen negativa bedömningar för människor med olika kön, ålder respektive familjeklass finner vi endast mycket små skillnader i de allra flesta fall sett över alla de elva myndigheter/verksamheter som studeras När det gäller kön är det nästan alltid fråga om små skillnader på enstaka balansenheter mellan mäns och kvinnors bedömningar. Kvinnor gör något oftare mer positiva bedömningar än män, men huvudresultatet är att könsdifferenserna är mycket små. Bedömningarna skiljer sig ibland något mer åt när det gäller olika åldersgrupper. Äldre är till exempel klart mer positiva än yngre till Pensionsmyndigheten och till Sjukvården. Yngre medelålders (ofta med yngre barn) är på ett liknande sätt mer positiva till Förskolan och till Grundskolan än övriga åldersgrupper. Den åldersgrupp som oftast tenderar att vara mest uppskattande av olika myndigheter/verksamheter är de äldre mellan år; mest negativa tenderar fyrtio- och femtiotalister att vara. Dock sammantaget talar vi inte om några avgörande skillnader i bedömningarna mellan olika åldersgrupper, med det möjliga undantaget att de allra äldsta och de allra yngsta skiljer sig mycket tydligt åt i bedömningen av Sjukvården och Pensionsmyndigheten, där de äldre brukarna är klart mer positiva än de yngre som ännu inte hunnit bli brukare. Även när det gäller klasstillhörigheten är bedömningsskillnaderna oftast mycket små. Ett svagt mönster som dock framträder är att arbetare är mest kritiska av alla yrkesgrupper till hur sex myndigheter/verksamheter sköter sig (Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Sjukvården, Grundskolan och Kollektivtrafiken). Företagare är enbart mest negativa till hur en verksamhet sköts (Förskolan). På den positiva sidan är arbetare inte mest uppskattande för någon myndighet/verksamhet. Företagare däremot är mest positiva av alla yrkesgrupper när det gäller fyra myndigheter/verksamheter (Trafikverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Kollektivtrafiken). Något mer nöjda företagare än arbetare med andra ord. Men ånyo förtjänar det att upprepas, bedömningsskillnaderna är oftast mycket små. Partipolitisk neutralitet Det kan hävdas att det allra minst önskvärda är om olika partipolitiska grupperingar bedömer den offentliga förvaltningens skötsel mycket olika. Vi vill ha en opolitisk förvaltning i Sverige. Det är åtminstone den officiella doktrinen sedan mycket länge. Myndigheter skall bedriva sitt värv så att alla medborgare oavsett ideologisk eller partipolitisk hemvist är tillfreds med arbetet. Om något politiskt läger är klart mer nöjt än något annat finns det anledning att vara uppmärksam. Den partipolitiska neutraliteten kan vara i fara. Utfallen av hur olika partisympatisörer betygsätter de olika myndigheterna och verksamheterna ger dock inte någon anledning till oro. I de allra flesta fall är bedömningarna inte färgade av partipolitiska tillhörigheter. Olika partiers sympatisörer gör mycket likartade bedömningar. Anhängare till Socialdemokraterna och Moderaterna gör exempelvis anmärkningsvärt likartade utvärderingar. Om något, så skiljer dock två partiers sympatisörer ut sig en aning. Det gäller V- respektive SD-sympatisörer som är mest negativa både vad gäller myndigheternas arbete och hur de olika verksamheterna sköter sin uppgift. Fingranskar vi resultaten kan vi se att det i genomsnitt är C- och FP-sympatisörer som är mest positiva till hur myndigheterna sköter sig medan KD-sympatisörer är mest positiv i snitt till hur de olika verksamheterna fungerar. 8

11 Kan fogden bör alla kunna Slutet gott, allting gott frestas man säga. Svensk offentlig förvaltning bedöms inte med partipolitiska ögon av allmänheten. Inte heller med genusögon. Och inte heller med klassögon eller åldersögon i någon större utsträckning. Kunde vi bara få betygen för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Försäkringskassan att bli bättre vore allt riktigt gott. Kan Skatteverket (Fogden) få till så höga positiva bedömningssiffror bör alla offentliga myndigheter ha en god möjlighet att åstadkomma betyg med positiv övervikt. Kanske inte lika positivt betyg som Skatteverket, men i många fall klart bättre betyg än idag. Referens Johansson, Susanne och Holmberg, Sören (2011). Kvalitet i offentlig verksamhet. I Holmberg, Sören, Weibull, Lennart och Oscarsson, Henrik (red.) Lycksalighetens ö. Göteborg: SOM-institutet. 9

12 Svenska folkets bedömning av myndigheter 2011 Tabell 1 15 Den nationella SOM-undersökningen 10

13 Tabell 1a Bedömning av myndigheters arbete, () Varken Myndigheter: eller myndigheten Polisen Skatteverket Valmyndigheten Trafikverket CSN Pensionsmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten Energimarknadsinspektionen Försäkringskassan Migrationsverket Arbetsförmedlingen Kommentar: Frågan lyder: Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift? (statliga myndigheter). I 2010 års SOM-undersökning löd frågan Hur anser du att följande myndigheter sköter sitt arbete?. Tabellens rangordning baseras på balansresultaten från det år då högsta värde har uppmätts (kolumnen längst till höger). De jämfört med 2010 höga andelarna för när det gäller Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 2011 kan ha orsakats av en så kallad kontexteffekt. Enkätfrågorna om myndigheters arbete var inte placerade på samma ställe i SOM-enkäten 2011 jämfört med En eventuell kontexteffekt kan ha inverkat på resultaten för alla mätta myndigheter och verksamheter 2011, det vill säga att andelarna är något högre än de annars skulle vara. Däremot tror vi inte att den eventuella kontexteffekten har påverkat resultaten när det gäller bedömningen av om myndigheters arbete är eller. I tabell 1b för myndigheter respektive 16b för regionala/kommunala verksamheter redovisas resultaten utan och myndigheten i basen.

14 Tabell 1b Bedömning av myndigheters arbete, Riks-SOM 2011 () (bland dem som har en åsikt) Varken Myndigheter: eller Skatteverket Polisen Valmyndigheten Trafikverket CSN Pensionsmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten Energimarknadsinspektionen Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Migrationsverket Kommentar: Frågan lyder: Hur anser du att följande myndigheter sköter sin uppgift? (statliga myndigheter). Tabellens rangordning baseras på balansresultaten från det år då högsta värde har uppmätts (kolumnen längst till höger). 12

15 Tabell 2 Bedömning av Trafikverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 13

16 Tabell 2 forts. Bedömning av Trafikverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Med- Svenskt borgarskap Utländskt Arbets- Förvärvsarbete marknads- Arbetslös/Arbetsmarknadsåtgärd status Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Transportvanor Kör bil minst 1 ggr/vecka Åker kollektivt minst 1 ggr/vecka Kommentar: 1 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 2 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. * Notera lågt antal svarande. 14

17 Tabell 3 Bedömning av Trafikverkets arbete efter politiska faktorer, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Politiskt /ganska intr intresse Inte särskilt/inte alls Ideologisk Klart/något vänster orientering Varken eller Något/klart höger Parti- Vänsterpartiet sympati 1 Socialdemokraterna Miljöpartiet Centern* Folkpartiet Kristdemokraterna* Moderaterna Sverigedemokraterna Ej svar Kommentar: 1 Sympatisörer med Feministiskt initiativ och Piratpartiet redovisas ej då antalet svarande understiger 50 personer. 2 Den grupp som ej besvarat hela frågan eller aktuell delfråga. * Notera lågt antal svarande. 15

18 Tabell 4 Bedömning av Pensionsmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 16

19 Tabell 4 forts. Bedömning av Pensionsmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Med- Svenskt borgarskap Utländskt Arbetsmarknads Förvärvsarbetande status Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Kommentar: 1 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 2 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. * Notera lågt antal svarande. 17

20 Tabell 5 Bedömning av Pensionsmyndighetens arbete efter politiska faktorer, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Politiskt /ganska intr intresse Inte särskilt/inte alls Ideologisk Klart/något vänster orientering Varken eller Något/klart höger Parti- Vänsterpartiet sympati 1 Socialdemokraterna Miljöpartiet Centern* Folkpartiet Kristdemokraterna* Moderaterna Sverigedemokraterna Ej svar Kommentar: 1 Sympatisörer med Feministiskt initiativ och Piratpartiet redovisas ej, p g a för få svarande. 2 Den grupp som ej besvarat hela frågan eller aktuell delfråga. * Notera lågt antal svarande. 18

21 Tabell 6 Bedömning av Havs- och vattenmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 19

22 Tabell 6 forts. Bedömning av Havs- och vattenmyndighetens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Samtliga Varken eller myndigheten Med- Svenskt borgarskap Utländskt Arbets- Förvärvsarbete marknads- Arbetslös/Arbetsmarknadsåtgärd status Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Miljöintresse 3 intresserad intresserad Inte särskilt intresserad Inte alls intresserad* Kommentar: 1 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 2 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. 3 Frågan lyder Hur intresserad är du i allmänhet av miljöfrågor?. * Notera lågt antal svarande. 20

23 Tabell 7 Bedömning av Havs- och vattenmyndighetens arbete efter politiska faktorer, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Politiskt /ganska intr intresse Inte särskilt/inte alls Ideologisk Klart/något vänster orientering Varken eller Något/klart höger Parti- Vänsterpartiet sympati 1 Socialdemokraterna Miljöpartiet Centern* Folkpartiet Kristdemokraterna* Moderaterna Sverigedemokraterna Ej svar Kommentar: 1 Sympatisörer med Feministiskt initiativ och Piratpartiet redovisas ej då antalet svarande understiger 50 personer. 2 Den grupp som ej besvarat hela frågan eller aktuell delfråga. * Notera lågt antal svarande. 21

24 Tabell 8 Bedömning av Energimarknadsinspektionens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Ren landsbygd Stad-land Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 22

25 Tabell 8 forts. Bedömning av Energimarknadsinspektionens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Med- Svenskt borgarskap Utländskt Arbets- Förvärvsarbete marknads- Arbetslös/Arbetsmarknadsåtgärd status Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Kommentar: 1 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 2 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. * Notera lågt antal svarande. 23

26 Tabell 9 Bedömning av Energimarknadsinspektionens arbete efter politiska faktorer, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Politiskt /ganska intr intresse Inte särskilt/inte alls Ideologisk Klart/något vänster orientering Varken eller Något/klart höger Parti- Vänsterpartiet sympati 1 Socialdemokraterna Miljöpartiet Centern* Folkpartiet Kristdemokraterna* Moderaterna Sverigedemokraterna Ej svar Kommentar: 1 Sympatisörer med Feministiskt initiativ och Piratpartiet redovisas ej då antalet svarande understiger 50 personer. 2 Den grupp som ej besvarat hela frågan eller aktuell delfråga. * Notera lågt antal svarande. 24

27 Tabell 10 Bedömning av Försäkringskassans arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Samtliga Varken eller myndigheten Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Med- Svenskt borgarskap Utländskt Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 2 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 25

28 Tabell 10 forts. Bedömning av Försäkringskassans arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Arbets- Förvärvsarbete marknads- Arbetslös/Arbetsmarknadsåtgärd status Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Sjukskriven 2 Ej sjukskriven under de senaste 12 mån Upp till 1 vecka Mellan 1 vecka och 12 mån Kommentar: 1 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. 2 Kategorin mellan 1 vecka och 12 månader inkluderar dem som svarat att de varit sjukskrivna mellan en vecka och en månad, 1-3 månader samt 3-12 månader. * Notera lågt antal svarande. 26

29 Tabell 11 Bedömning av Försäkringskassans arbete efter politiska faktorer, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Politiskt /ganska intr intresse Inte särskilt/inte alls Ideologisk Klart/något vänster orientering Varken eller Något/klart höger Parti- Vänsterpartiet sympati 1 Socialdemokraterna Miljöpartiet Centern* Folkpartiet Kristdemokraterna* Moderaterna Sverigedemokraterna Ej svar Kommentar: 1 Sympatisörer med Feministiskt initiativ och Piratpartiet redovisas ej då antalet svarande understiger 50 personer. 2 Den grupp som ej besvarat hela frågan eller aktuell delfråga. * Notera lågt antal svarande. 27

30 Tabell 12 Bedömning av Migrationsverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 28

31 Tabell 12 forts. Bedömning av Migrationsverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Med- Svenskt borgarskap Utländskt Arbets- Förvärvsarbete marknadsstatus Arbetslös/ Arbetsmarknadsåtgärd Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Kommentar: 1 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 2 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. * Notera lågt antal svarande. 29

32 Tabell 12 forts. Bedömning av Migrationsverkets arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Härkomst 1 Sverige Annat land i Norden* Annat land i Europa* Land utanför Europa* Åsikt om att Sverige skall ta emot fler flyktingar eller ganska förslag Varken eller förslag eller ganska förslag Kommentar: 1 Frågan lyder Var har du huvudsakligen vuxit upp?. * Notera lågt antal svarande. 30

33 Tabell 13 Bedömning av Migrationsverkets arbete efter politiska faktorer, 2011 () Varken eller myndigheten svarande Bra Dåligt Balans Samtliga Politiskt /ganska intr intresse Inte särskilt/inte alls Ideologisk Klart/något vänster orientering Varken eller Något/klart höger Parti- Vänsterpartiet sympati 1 Socialdemokraterna Miljöpartiet Centern* Folkpartiet Kristdemokraterna* Moderaterna Sverigedemokraterna Ej svar Kommentar: 1 Sympatisörer med Feministiskt initiativ och Piratpartiet redovisas ej då antalet svarande understiger 50 personer. 2 Den grupp som ej besvarat hela frågan eller aktuell delfråga. * Notera lågt antal svarande. 31

34 Tabell 14 Bedömning av Arbetsförmedlingens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Kön Kvinna Man Ålder år år år år Utbildning 1 Låg Medel Hög Stad-land Ren landsbygd Mindre tätort Stad/större tätort Sthlm/Gbg/Malmö Region Stockholm Östra mellansverige Småland m öarna Sydsverige Västsverige Norra mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Kommentar: För frågans lydelse, se tabell 1. 1 Låg = grundskola el ej fullgjord obligatorisk skola, Medel = Gymnasium el folkhögskola, Hög = studerat vid universitet/högskola. 32

35 Tabell 14 forts. Bedömning av Arbetsförmedlingens arbete efter socioekonomiska förhållanden, 2011 () Varken eller myndigheten Samtliga Med- Svenskt borgarskap Utländskt Arbetsmarknads Förvärvsarbetande status Arbetslös/arbetsmarknadsåtgärd Ålders- och avtalspensionär Sjuk/aktivitetsersättning* Studerande Fack LO TCO SACO Arbetar i Statlig sektor Kommun/regional/landsting Privat Ideell/stiftelse* Subjektiv Arbetarhem klass Jordbrukshem* Tjänstemannahem Högre tjänstemannahem Företagarhem Kommentar: 1 Här ingår alternativen Medborgare i annat land och Både svensk medborgare och medborgare i annat land. 2 Här ingår svarsalternativen Har arbete i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ genomgår arbetsmarknadsutbildning samt Arbetslös. * Notera lågt antal svarande. 33

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20]

Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Västsvenskars bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Ylva Norén Bretzer och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:20] Innehåll Information om den Västsvenska SOM-undersökningen 5 Tabeller Medborgarnas

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2015 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:10] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar. Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Frida Vernersdotter [SOM-rapport nr 2013:11] Tabellförteckning Tabell 1. Gått på hemslöjdsmarknad/-utställning efter kön, ålder, utbildning, bostadsort, region

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2008:11 SOM. Energiopinionen. Sören Holmberg SOM-rapport nr 08:11 SOM Energiopinionen Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen

SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen SOM-rapport nr 2009:9 SOM Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2008 Johan Martinsson Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet

Läs mer

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ]

Slöjd och hantverk. Vanor och värderingar Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012 2013 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:8 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23]

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Kulturvanor i Sverige 1987 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... s. 5 7 Tabeller..... s.9 51; s. 56 57 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil

Läs mer

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1.

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4]

Åsikter om energi och kärnkraft. Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2013:4] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg mars 2013

Läs mer

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18]

Vetenskapen i Samhället (ViS) Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18] Vetenskapen i Samhället (ViS) 2010 Sören Holmberg och Lennart Weibull [ SOM-rapport nr 2010:18] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ]

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Kulturvanor i 2009 2013 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen iv Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 3a Tabell 3b Tabell 4a Tabell

Läs mer

Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter

Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter Svenska folket betygsätter offentliga myndigheter Sören Holmberg D et kan tyckas självklart i en demokrati att medborgarna får vara med och bedöma hur

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR I SVERIGE 1987 2009 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet, Erik Peurell:

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5]

Slöjd och hantverk Vanor och värderingar Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Slöjd och hantverk Vanor och värderingar 2012-2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:5] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1

Läs mer

Svensk scenkonst Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:22]

Svensk scenkonst Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:22] Svensk scenkonst 2006 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:22] Innehåll Förord s. 3 Information om den nationella SOM-undersökningen s. 5 Resultat i sammanfattning s. 9 Tabeller Tabell 1 Tabell 2 Tabell

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson SOM-rapport nr 2008:13 SOM Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Nyhetslyssnande i Sveriges Radio Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ]

Nyhetslyssnande i Sveriges Radio Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ] Nyhetslyssnande i Sveriges Radio 1986-2008 Hannes Jacobsson och Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 2010:01 ] Information om den nationella SOMundersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Förtroendet för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:12] Information om den regionala SOMundersökningen i

Läs mer

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Förtroendet för Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Resultat från Väst-SOM-undersökningen 2010 Ylva Mattsson-Wallinder [SOM-rapport nr 2011:13] Information om den regionala SOMundersökningen

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Bakgrundstabeller till Demokratirådets rapport 2007 Huvudresultaten återges i figur 3.1 på sidan 19 i: Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007

SOM. Scenkonstens publik 1989 2007 SOM Scenkonstens publik 1989 7 Rudolf Antoni 8 s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 7 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig

SOM-rapport nr 2009:19 SOM. Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott. Väst-SOM-undersökningen Gabriella Sandstig SOM-rapport nr 2009:19 SOM Mörkertal och bemötande i samband med utsattheten för brott Väst-SOM-undersökningen 2008 Gabriella Sandstig s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Susanne Johansson och Sören Holmberg

Susanne Johansson och Sören Holmberg Kvalitet i offentlig verksamhet Kvalitet i offentlig verksamhet Susanne Johansson och Sören Holmberg F inansdepartementet efterfrågar det. Statskontoret efterfrågar det. OECD efterfrågar det internationellt.

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7]

Vetenskapen i samhället Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Vetenskapen i samhället 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:7] Innehållsförteckning Introduktion 1 Tabell 2a Hur intresserad är du i allmänhet av forskning 2016,

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

Att leva, bo och verka i Skåne

Att leva, bo och verka i Skåne Att leva, bo och verka i Skåne Resultat från SOM-undersökningen i Skåne 2015 Henrik Ekengren Oscarsson Föreståndare SOM-institutet Daniel Jansson Bitr. undersökningsledare SOM-institutet Ett oberoende

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg juni 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.)

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) Svenska demokratitrender 1986 2015 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje

Läs mer

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Svenskarna långsiktigt alltmer positiva till invandrare Marie Demker Svensk opinion blir allt mindre negativ till invandrade svenskar och till närvaron

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:15 SOM. Scenkonstens publik Rudolf Antoni Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:15 SOM. Scenkonstens publik Rudolf Antoni Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:15 SOM Scenkonstens publik 8 Rudolf Antoni Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 Tabeller Tabell 1a

Läs mer

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ]

Trafikvanor och -attityder. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Trafikvanor och -attityder Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:7 ] Innehåll Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till arbetet/skolan?

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Scenkonst i Västsverige 1995 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 2c Tabell

Läs mer

Scenkonst i Västsverige

Scenkonst i Västsverige Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och

Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Vindkraftsopinionen i Västra Götaland Per Hedberg Vindkraften byggs ut snabbt i Sverige. Antalet vindkraftverk blir allt fler och vindkraftens andel av elproduktionen

Läs mer

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen

Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen Vänster och höger i fl yktingopinionen VÄNSTER OCH HÖGER I FLYKTINGOPINIONEN MARIE DEMKER Under det senaste året har debatten om invandring intensifierats. Efter valrörelsen 2002 har frågor kring arbetskraftsinvandring,

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Sofia Arkhede och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2015:19]

Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet. Sofia Arkhede och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2015:19] Svenska folkets bedömning av offentliga myndigheters verksamhet Sofia Arkhede och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2015:19] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 höga

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ]

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Scenkonst i Västsverige 2011 Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 5 Tabell 1 Besök på Göteborgsoperan och Göteborgs stadsteater

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull

Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull Hur ofta dricker svenska folket alkohol? Sören Holmberg och Lennart Weibull 7 Hur ofta dricker svenska folket alkohol (sprit/vin/starköl)? 6 58 57 54 55 55 55 53 51 49 46 45 48 47 44 45 44 46 45 46 44

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

Svensk alkolholopinion

Svensk alkolholopinion Svensk alkolholopinion Analyser på grundval av den årliga SOM-undersökningen Maj 14 Lennart Weibul Göteborgs universitetl Två huvudindikatorer på alkoholopinion Åsikt om alkoholskatten Sänka skatten på

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

SOM. Scenkonstens publik. Juli Rudolf Antoni

SOM. Scenkonstens publik. Juli Rudolf Antoni SOM Scenkonstens publik Juli 6 Rudolf Antoni s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a FÖRORD Rapporten Scenkonstens publik har framtagits på uppdrag av Kulturrådet i samarbete med Svensk teaterunion,

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-212 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 212 SOM-institutet Undersökningar Innehållsförteckning SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Läsning av Regionmagasinet Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18]

Läsning av Regionmagasinet Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18] Läsning av Regionmagasinet 2003 2010 Annika Bergström [SOM-rapport nr 2011:18] Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna

Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Koll på alkoholopinionen - och på alkoholvanorna Några resultat från de årliga SOMundersökningarna Vetenskapsfestivalen 13 Lennart Weibull Alkoholpolitik 00-12 Målet är att hålla nere alkoholförbrukningen

Läs mer

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7]

Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland. Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7] Trafikvanor och trafikattityder i Västra Götaland Eva Jakobsson [ SOM-rapport nr 2013:7] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 2 Tabell 1 Hur brukar du ta dig till

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer