Information och regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och regler"

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen

2 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap Att bli medlem Klubbexpeditionen på Kanikenäset Ansvar Egen arbetsinsats Medlemsavgifter Uteslutning Klubbhus Tillträde och låsning Bevakning Försäkringar och ansvarsfrågor Försäkringar Ansvarsskyldighet Bryggplatser Gästande båtar Dusch och toalett Boende i båt Sjösättning och upptagning Båtar som inte sjösätts Båtuppställningsplats (vinterförvaring) Användning av el på båtuppställningsplanerna Vatten Kompressor På- och avmastning Mastförvaring Säkerhet Hjärtstartare Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor Heta arbeten Elsäkerhet Besiktningar Tunga lyft Marinan Verkstad Nätförråd Sjömack Båthus Presenningsskjul Sopcontainer Farligt avfall... 14

3 3 4.3 Rengöring av båtbottnar Latrintömning Bilaga 1: Nattvaktsreglemente KSS kontaktpersoner Namn Efternamn, xx-xxx xx xx

4 4 1. Inledning Karlstads segelsällskap, KSS, är en ideell idrottsförening som genom gemenskap och engagemang ska stimulera till segling och underlätta båtägande. KSS bildades 1884 och är därmed ett av de äldsta segelsällskapen i Sverige. Sällskapet har cirka 1150 medlemmar (2013). Som medlem i Karlstads Segelsällskap har du i Kanikenäshamnen tillgång till gemensamma resurser som förenklar båtägandet och stödjer ett aktivt båtliv. Här finns säkra bryggplatser med el och vatten för cirka 420 båtar i olika storlekar. Inom hamnområdet finns gemensamma serviceanläggningar för medlemmarna t.ex. kran för båtlyft upp till 12 ton, mastkran, mastskjul, traktorer samt en servicelokal (marinan) med förråds och verkstadsutrymmen. Vintertid finns cirka 450 platser för båtuppställning på grusplaner och i båthus eller presenningsskjul. En central plats i hamnen är KSS klubbhus, som ska vara en naturlig plats för möten, sammankomster, föredrag och fester. KSS arrenderar hamnområdet från Karlstads kommun. Utanför hamnområdet Kanikenäset har KSS också en uthamn - Nabben - en pärla i Vänern som genom donationer ägs och förvaltas av klubben. Hela klubbens verksamhet drivs genom medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Dessa är en ovärderlig tillgång som vi bör vara mycket måna om. Vi hoppas att även du genom din kunskap och ditt engagemang vill bidra till att hålla traditionen med ideella arbetsinsatser levande. Denna skrift är tänkt att ge medlemmarna information om hur KSS och hamnanläggning på Kanikenäset fungerar. Den ska också tydliggöra hur medlemmarna genom engagemang och ansvartagande kan bidra till att de gemensamma tillgångarna och resurserna fortsätter att fungera på bästa sätt.

5 5 2. Allmänt 2.1 Medlemskap Att bli medlem Nya medlemmar välkomnas till klubben. För att bli medlem i KSS ska en ansökan lämnas in till klubbexpeditionen, enligt det formulär som finns tillgängligt på Medlemskap beviljas av styrelsen. KSS har ett differentierat medlemskap med senior-, junior-, familje- eller studerandemedlemskap Klubbexpeditionen på Kanikenäset Kontaktuppgifter till expeditionen är följande: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset KARLSTAD Tel: E-post: Webbplats: Expeditionen har följande öppettider: Vecka och 33-43: Varje tisdag mellan kl Vecka 44-13: Den första tisdagen varje månad mellan kl Vecka 26-32: Stängt - hänvisning till mail: eller tefonsvarare på tel Ansvar Att vara medlem innebär både skyldigheter och rättigheter. Principen med delaktighet och ansvarstagande är central och en förutsättning för att föreningen ska fungera. Ordningsregler gäller alla och ska underlätta för medlemmarna att göra rätt och därmed undvika olyckstillbud och negativa miljöeffekter. Om en medlem inte följer ordningsreglerna har KSS möjlighet enligt stadgarna att vidta de åtgärder som behövs. Styrelsen äger rätt att medge undantag från reglerna Egen arbetsinsats Hela KSS verksamhet drivs genom medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Det är upp till varje medlem att göra en arbetsinsats på det sätt som passar bäst utifrån intresse, kunskaper och färdigheter. Kontakta KSS kansli för att få mera information hur du kan göra din arbetsinsats i någon av KSS sektioner. Enligt föreningens stadgar kan en medlem åläggas att fullgöra passande arbetsinsats för föreningen. Det finns lämpliga arbetsuppgifter för alla.

6 Medlemsavgifter Samtliga avgifter fastställs av årsmötet och framgår av årsmötesprotokollet (finns tillgängligt i pärm som förvaras i klubbhuset). Avgifterna är uppdelade i medlemsavgift, bryggavgift, serviceavgift och andra avgifter (t.ex. för båtskjul, nätförråd m.m.). Medlem som innehar en brygg-eller vinteruppställningsplats (på planer eller i skjul) betalar också en inträdesavgift om kronor (2014). Om medlem inte betalar beslutade avgifter inom trettio (30) dagar efter andra påminnelsen innebär det att medlemskapet har upphört. Kvarstående fordringar kvarstår till dess att de har reglerats Uteslutning Medlem som inte betalat beslutade avgifter, motarbetat verksamhet eller ändamål, åsidosatt ordningsregler eller stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas enligt de regler som anges i föreningens stadgar. 2.2 Klubbhus KSS äger klubbstugan på Kanikenäset. Medlemmar kan utnyttja klubbhuset för kurser, sammanträden eller annan sammankomst med anknytning till föreningens verksamhet. Medlemmar har under perioden 1 november 1 april möjlighet att hyra klubblokalen för familjefester och möten inom ideella föreningar. Bokning av lokalen sker via klubbhusansvarig och KSS kansli. I hela klubbhuset gäller att rökning inte är tillåten Tillträde och låsning Klubblokal samt gemensamma utrymmen som förråd och mastförvaring är normalt låsta utrymmen. Medlem har tillgång till utrymmena genom nyckel och kodbricka (gäller också KSS uthamn Nabben). Kodbrickan används också för att öppna bommen vid infarten till KSS. Den som sist lämnar klubbhuset eller andra gensamma utrymmen ansvarar för att fönster och dörrar är stängda. Om bommen inte fungerar går det att ställa upp den via en nödknapp på expeditionen Bevakning Hamnområdet är under båtsäsongen (1.e maj 10:e oktober) bevakat genom KSS medlemmar. Medlem som har bryggplats är skyldig att minst en gång per år gå nattvakt (kl ). Närmare regler framgår av bilaga Nattvaktsreglementet.

7 7 2.3 Försäkringar och ansvarsfrågor Försäkringar Medlem är skyldig att se till att båt, båtskjul, presenningsskjul eller annan egendom är försäkrade. Vid utnyttjande av föreningens serviceanordningar som båtlyftkran, mastkran, uppställningsplats eller annan utrustning är medlem skyldig att inneha ansvarsförsäkring för skador som kan uppstå mot tredje man Ansvarsskyldighet KSS fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba en medlems båt eller tillhörigheter vid transport inom hamnområdet, arbete med båtlyftseller mastkran eller på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak inom hamnområdet.

8 8 3. Hamnanläggning Trafik inom hamnområde skall ske med låg hastighet och stor omtänksamhet och varsamhet. Vid sjösättning och upptagning är hela hamnområdet avlyst för trafik och bommen låst. Nyckeln förvaras vid båtlyftkranen. 3.1 Bryggplatser Inom hamnanläggningen finns cirka 420 bryggplatser i olika storlekar med tillgång till el och vatten. Bryggplatser tilldelas av bryggplatsansvarig som också har rätt att vid behov omfördela bryggplatser. Bryggplatsen får utnyttjas under tiden 1 april till 15 december. Styrelsen kan bevilja undantag. Andrahandsuthyrning av bryggplats får endast ske genom KSS. Båten ska vara förtöjd och utrustad med fendrar så att den inte orsakar skada på andra båtar eller utrustning. Trappstegar på bryggorna för ombordstigning och jollar placeras så att de inte hindrar passage med bagagekärror. Om medlem inte längre önskar utnyttja den tilldelade byggplatsen ska uppsägning göras skriftligt till KSS senast 31 januari Gästande båtar Gästande båtar från andra båtklubbar välkomnas till KSS. Lediga platser och tidsperiod markeras med gröna skyltar(förvaras i början av varje brygga) Dusch och toalett Det finns möjlighet att använda dusch och toalett som finns i anslutning till båtlyftkranen vid mastförvaringen Boende i båt Bryggplatsen får utnyttjas under tiden 1 april till 15 december. Finns önskemål att utnyttja bryggplatsen under längre tid, prövas det av styrelsen efter ansökan. Medlem som avser att bo i båten måste själv se till att nödvändiga tillstånd, lov och godkännanden inhämtas från offentliga myndigheter. För närmare information se Boende i båt under Styrande dokument. 3.2 Sjösättning och upptagning Gemensam sjösättning och upptagning arrangeras av föreningen. Aktuella dagar publiceras på webb-platsen och i tidningen Regatta. Anmälan sker genom att anteckna sig i en pärm som förvaras i klubbhuset.

9 9 Förmiddagspasset startar kl då alla som anmält sig måste närvara. Samma princip för eftermiddagspaset som startar kl Under ett pass gäller att alla hjälper alla tills båtarna är klara. Båtlyftkranen som används har en lyftkapacitet på 12 ton. Två traktorer används för att dra fram båtvagnarna, viket gör att det fungerar smidigt. Kranoch traktorförare är utbildade och godkännda av föreningen och finns förtecknade på en lista som är anslagen i klubbhuset. Båtvagnar ska vara märkta med namn och telefonnummer. Enskild sjösättning och upptagning utanför de gemensamma tillfällena kan avtalas med kran-respektive traktorförare. Efter upptagning ska alla båtar av miljöskäl passera spolplattan för rengöring av båtbotten innan de transporteras till vinteruppställningsplatsen. Rengöring på spolplattan sker med klubbens högtryckstvätt av båtägaren. Inom en vecka efter sjösättningen, dock senast den 15 juni, skall båtuppställningsplatsen vara avstädad. All utrustning ska vara upplagd på vagnen för att underlätta eventuell senare flyttning. 3.3 Båtar som inte sjösätts För båtar utan skjulplats som inte sjösätts och därmed upptar plats på land debiteras följande avgifter (2013). Inventeringen sker löpande under juli. År kr År kr År kr År kr År kr KSS styrelse kan medge dispens från ökningen av avgiften (år 2 och framåt) om det finns rimliga och sakliga skäl. Exempelvis kan det vara sjukdom, utlandsarbete eller liknade omständigheter. Dispens kan medges under högst fyra (4) år. 3.4 Båtuppställningsplats (vinterförvaring) Båtuppställningsplatser på planer tilldelas av uppställningsansvarig som också har rätt att vid behov omfördela platserna beroende på båtstorlek. Plats ingår i serviceavgiften. Båtägaren ansvarar för att båten, täckmateriel eller annan utrustning inte orsakar skador på andra medlemmars egendom.

10 Användning av el på båtuppställningsplanerna På båtuppställningsplanerna finns ett antal elcentraler. För användning av tillfällig el finns följande grundregler. El får användas på hamnplanerna för vår- och höstrustning, samt för laddning av batterier. Vid laddning av batterier (max 1-2 dygn) skall kabeln märkas vid elcentralen med "laddning pågår samt datum för inkoppling". Inga kablar får lämnas kvar på marken när arbete eller laddning är färdigt. Efter varje arbetspass ska kabeln rullas in och tas bort. Finns det särskilda behov att använda el på annat sätt än enligt grundreglerna, kontakta hamnsektionen för mera information Vatten På båtuppställningsplanerna finns ett antal vattenposter med kallvatten. Vattenledningarna ligger inte på frostfritt djup, vilket medför att vattnet först kan kopplas på när frysrisken är över. Varmvatten i begränsad mängd kan hämtas utanför toaletten vid kranplan Kompressor För pumpning av däck till vagnar finns en kompressor på en dragkärra. Den förvaras i förrådet i vid kranplan anslutning till mastförvaringen. 3.5 På- och avmastning Inom hamnområdet finns en mastkran. Den får inte användas samtidigt som sjösättning eller upptagning pågår. Under vissa tider på vår och höst är trycket på att använda kranen stort. För att få på- och avmastning att fungera smidigt och undvika väntetider ska förberedelser vara klara när arbetet startar. På förrådsväggen mot mastförvaringen finns en White board. Den ska användas för att underlätta och ordna köbildning vid på- och avmastning genom att skriva upp namnet. För transport av master för på- och avmastning finns två mastvagnar till medlemmarnas förfogande. Efter användning ska de ställas tillbaka i ett av mastskjulen. Det finns begränsad plats för uppläggning av master på kranplan. Master bör av den anledningen inte ligga där längre än nödvändigt.

11 Mastförvaring För vinterförvaring av master har föreningen två (2) mastskjul. Medlemmar som har betalat avgift för service, har möjlighet att vinterförvara masten i skjulet. Antalet mastplatser är begränsade och kan inte garanteras. Masterna ska hanteras med stor försiktighet. Vid lyft ska skyddshjälm som förvaras i skjulet användas. Spridare och annan skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Inga master får läggas på den fria golvytan. Masterna ska vara märkta med namn och telefonnummer vid roten. Mast till båt som inte är sjösatt, får ligga kvar i mastskjulet under sommarhalvåret, men KSS förbehåller sig rätten att flytta den vid behov. 3.7 Säkerhet Hjärtstartare Vid kranplan på väggen mot mastförvaringen finns en hjärtstartare placerad. Den är självinstruerande och halvautomatisk med tydligt illustrerade anvisningar och en röst som talar om hur du ska göra. En hjärtstartare som användas inom de första tre minuterna efter ett hjärtstopp innebär att upp till 70 % överlever Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor Det är inte tillåtet att stadigvarande förvara acetylen- och syrgasflaskor inom hamnområdet. Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor utöver det som normalt finns i båten ska undvikas så långt som möjligt. Enligt reglerna får en privatperson förvara högst 60liter gasol och upp till 100 liter brandfarlig vätska utöver det som finns i bränsletank Heta arbeten Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, vilket medför en stor brandrisk. För att minska risken får heta arbeten endast utföras på anvisat plats utomhus. Kontakta brandskyddsansvarig (se lista anslagen i klubbhuset) om du är osäker Elsäkerhet Vid användning av lösa kablar för anslutning till båt eller maskiner finns risk för överhettning och kortslutning som kan få omfattande följder. Det är viktigt att försäkra sig om att kablarna är oskadade och har tilläcklig kabelarea i förhållande till längden. Det bör undvikas att kabeln dras så att den kan skadas samt inkoppling under längre tid än som behövs.

12 Besiktningar Säkerhetsbesiktningar av gemensamma anläggningar inom hamnområdet genomförs regelbundet eller när det finns särskilt behov. Berörda medlemmar kontaktas om eventuella brister och när dessa senast skall ha åtgärdats. Medlem som upptäcker brister eller felaktigheter kan anmäla det till hamnsektionen eller KSS expedition, per e-post eller via brevlådan Tunga lyft Sjösättning och upptagning av båtar liksom på- och avmastning är arbeten som bör utföras med stor försiktighet och säkerhet. Ett säkerhetsområde i anslutning till arbetet ska vara avspärrat. Endast personer som har arbetsuppgifter får vistas innanför avspärrningen. Ansvarig kranförare eller mastansvarig ser till att avspärrningarna placeras ut. 3.8 Marinan Byggnaden i anslutning till sjömacken kallas populärt för Marinan Verkstad På marinan finns möjlighet att göra mindre reparationsarbeten under vinterhalvåret då den är uppvärmd. Kontakta klubbexpeditionen för mera information om möjligheter, hyreskostnader och kölista Nätförråd På övervåningen av marinan finns ett antal nätförråd för uthyrning. Syftet med nätförråden är att medlemmar som saknar båthus skall kunna förvara utrustning, som har anknytning till den egna båten. Fördelning av nätförråd sker genom en kölista. Kontakta klubbexpeditionen för mera information. 3.9 Sjömack På den yttre delen av Kanikenäsudden finns en sjömack med möjlighet att tanka diesel och bensin.

13 Båthus Inom hamnområdet finns ett antal fasta båthus uppförda. Båthusen är uppdelade i båthusfack. Medlem som förvärvar ett båthusfack ska teckna arrendeavtal i andra hand med KSS. Rättigheter och skyldigheter regleras genom standardavtal. Ägare till båthusfack i samma byggnad ska vara sammanslutna i en båthusförening. Standardavtal som reglerar föreningsstadgar, rättigheter och skyldigheter ska tecknas med KSS Presenningsskjul Inom hamnområdet finns planerat för 22 platser för en enklare form av båthus för vinterförvaring av båtar, s.k. presenningsskjulplatser. Platserna fördelas genom en kölista. Kontakta klubbexpeditionen för mera information. Rättigheter och skyldigheter regleras genom standardavtal med platsinnehavaren.

14 14 4. Miljö KSS miljöpolicy har som övergripande mål att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Inriktningen är att medlemmarna själva så långt som möjligt tar hand om sina sopor. 4.1 Sopcontainer För brännbara sopor finns en container placerad i direkt anslutning till avstängningsbommen vid båthusen. Miljöfarligt avfall, glas och metall ska sorteras ut och inte slängas i containern då det orsakar problem vid sopförbränningsstationen. 4.2 Farligt avfall Kanikenäshamnen har ingen egen hantering av farligt avfall såsom oljor, färger, glykol och batterier m.m. Medlemmarna hänvisas till kommunens återvinningscentraler där bättre möjligheter finns att ta hand om avfallet. 4.3 Rengöring av båtbottnar I anslutning till kranplan finns sedan 2013 en tvättplats (spolplatta) för rengöring av båtbottnar. Två båtar kan samtidigt använda utrustningen som består av högtryckstvättar och borstar (två av varje). Vid upptagning ska alla båtbottnar rengöras. Spolvattnet leds via en trekammarbrunn till en reningsanläggning där vattnet passerar en filteranläggning innan det går ut i sjön. 4.4 Latrintömning Karlstads kommun har en sugstation för tömning av toatankar belägen längst ut på Kanikenäsudden.

15 15 5. Styrande dokument Föreningens styrande dokument med stadgar, instruktioner m.m. finns förtecknade på KSS webbplats Gå till Medlemsinfo och välj KSS information. För närvarande gäller följande dokument (2013). Dokument Fastställt Kommentar Stadgar Styrelseinstruktion Sektionsinstruktion Medlemsinstruktion Miljöpolicy Hamnregler Nattvakt Boende i båt Klubbhusuthyrning Mallavtal för presenningsskjul Bör kompletteras med Arrendeavtal i andra hand för båthusägare Standardavtal för båthusföreningar Standardstadgar för båthusföreningar

16 16 Bilaga 1: Nattvaktsreglemente 1. Nattvaktspliktig är, som framgår av given medlemsinstruktion, medlem eller annan med båtplats vid brygga i Kanikenäshamnen i Karlstad eller som disponerar båtuppställningsplats utomhus eller i skjul inom Sällskapets område på Kaniknäshamnen. Ordinarie innehavare av bryggplats, vid det datum då nattvakten påbörjas innevarande år, ansvarar för att nattvakten fullgörs, oavsett bryggplatsen under säsongen nyttjas av annan (bryggplatsbyte, uthyrd i andra hand etc.). Medlem som under verksamhetsåret fyller 75 år eller mer är befriad från nattvaktsplikt, men kan efter egen framställan härom tilldelas nattvakt. Styrelseledamöter är befriade från nattvaktsplikt. Styrelsen äger befria annan medlem från nattvaktsplikt om medlemmen utför arbetsinsatser i övrigt inom Sällskapet i sådan omfattning att han/hon skäligen bör undantas från nattvaktsplikt. Befriade från nattvakt skall vara hamnsektionen tillhanda senast 1 feb verksamhetsåret. 2. Nattvaktsplikten omfattar att minst en gång per år utföra nattbevakning inom Kanikenäshamnen i Karlstad. Medlem kan åläggas att utföra nattvaktsplikt vid maximalt två (2) tillfällen per år. 3. Nattvakten skall utföras mellan på kvällen och till nästföljande morgon. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, äger rätt att ge närmare instruktioner om nattvakttjänstens utförande. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, äger förlägga medlems nattvaktstjänst till tidpunkt föreningen bestämmer. Midsommarafton och för tiden mellan den 11 oktober visst år och 1 maj efterkommande år skall ingen åläggas nattvaktsplikt. Schema för nattvakttjänstens utförande skall publiceras i Sällskapets medlemstidning samt anslås på anslagstavla i Kanikenäshamnen. 4. Medlem, som har förhinder att utföra nattvaktstjänst på utsatt dag, äger rätt att sätta annan i sitt ställe. Endast annan medlem i Sällskapet kan komma ifråga som ersättare. Ersättaren måste det år som nattvakttjänsten skall utföras, fylla minst arton (18) år. 5. Medlem som inte fullgör honom ålagd nattvaktsplikt, skall åläggas att betala avgift ( sanktionsavgift ) till föreningen i anledning den underlåtna nattvaktstjänsten. Sanktionsavgiften (2013: 2000 kr) skall årligen fastställas av årsmötet. 6. Medlem, som inte fullgjort nattvaktsplikt på sätt som förelagts honom, kan hos styrelsen begära befrielse från skyldighet att utge sanktionsavgift.

17 17 Styrelsen kan därvid, om det föreligger särskilda skäl, befria medlemmen från skyldigheten att erlägga sanktionsavgiften. Såsom särskilda skäl skall anses oförutsedd sjukdom, som hindrat medlemmen från att såväl själv utföra nattvaktstjänsten som att ställa ersättare samt hinder av annat slag, vilket hinder medlemmen inte skäligen kunnat förutse och övervinna, och som hindrat honom från att själv utföra nattvaktstjänsten och även förhindrat honom att ställa ersättare. 7. Styrelsens beslut att medge respektive avslå begäran om befrielse från sanktionsavgift skall antecknas i protokoll från styrelsemöte, varvid styrelsen skall motivera grunden för sitt ställningstagande i frågan. Medlem skall genom brev, minst tre veckor före det styrelsemöte där frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas, få kännedom att frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas. Medlemmen äger rätt att själv närvara och föra sin talan vid det styrelsemöte där frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas. 8. Detta nattvaktsreglemente skall gäller tills vidare. Behöver moderniseras!

18 18 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx SBXXX - Månad År ISBN XXX-X

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008

Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11. Om kolonier i Malmö 2008 Fastighetskontoret Arrendeenheten 2008-06-11 Om kolonier i Malmö 2008 KOLONIUTREDNING 2008 Innehåll FÖRORD... 1 1 OM KOLONIER I MALMÖ... 3 2 MALMÖS OLIKA KATEGORIER AV KOLONIOMRÅDEN... 5 3 AVTAL KOMMUNEN-FÖRENINGEN-KOLONISTEN...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden God sed för fastighetsägare i lokalhyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande till lokalhyresgästen 8 NÄR HYRESFÖRHÅLL ANDET BÖRJAR 8

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer