Information och regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och regler"

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen

2 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap Att bli medlem Klubbexpeditionen på Kanikenäset Ansvar Egen arbetsinsats Medlemsavgifter Uteslutning Klubbhus Tillträde och låsning Bevakning Försäkringar och ansvarsfrågor Försäkringar Ansvarsskyldighet Bryggplatser Gästande båtar Dusch och toalett Boende i båt Sjösättning och upptagning Båtar som inte sjösätts Båtuppställningsplats (vinterförvaring) Användning av el på båtuppställningsplanerna Vatten Kompressor På- och avmastning Mastförvaring Säkerhet Hjärtstartare Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor Heta arbeten Elsäkerhet Besiktningar Tunga lyft Marinan Verkstad Nätförråd Sjömack Båthus Presenningsskjul Sopcontainer Farligt avfall... 14

3 3 4.3 Rengöring av båtbottnar Latrintömning Bilaga 1: Nattvaktsreglemente KSS kontaktpersoner Namn Efternamn, xx-xxx xx xx

4 4 1. Inledning Karlstads segelsällskap, KSS, är en ideell idrottsförening som genom gemenskap och engagemang ska stimulera till segling och underlätta båtägande. KSS bildades 1884 och är därmed ett av de äldsta segelsällskapen i Sverige. Sällskapet har cirka 1150 medlemmar (2013). Som medlem i Karlstads Segelsällskap har du i Kanikenäshamnen tillgång till gemensamma resurser som förenklar båtägandet och stödjer ett aktivt båtliv. Här finns säkra bryggplatser med el och vatten för cirka 420 båtar i olika storlekar. Inom hamnområdet finns gemensamma serviceanläggningar för medlemmarna t.ex. kran för båtlyft upp till 12 ton, mastkran, mastskjul, traktorer samt en servicelokal (marinan) med förråds och verkstadsutrymmen. Vintertid finns cirka 450 platser för båtuppställning på grusplaner och i båthus eller presenningsskjul. En central plats i hamnen är KSS klubbhus, som ska vara en naturlig plats för möten, sammankomster, föredrag och fester. KSS arrenderar hamnområdet från Karlstads kommun. Utanför hamnområdet Kanikenäset har KSS också en uthamn - Nabben - en pärla i Vänern som genom donationer ägs och förvaltas av klubben. Hela klubbens verksamhet drivs genom medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Dessa är en ovärderlig tillgång som vi bör vara mycket måna om. Vi hoppas att även du genom din kunskap och ditt engagemang vill bidra till att hålla traditionen med ideella arbetsinsatser levande. Denna skrift är tänkt att ge medlemmarna information om hur KSS och hamnanläggning på Kanikenäset fungerar. Den ska också tydliggöra hur medlemmarna genom engagemang och ansvartagande kan bidra till att de gemensamma tillgångarna och resurserna fortsätter att fungera på bästa sätt.

5 5 2. Allmänt 2.1 Medlemskap Att bli medlem Nya medlemmar välkomnas till klubben. För att bli medlem i KSS ska en ansökan lämnas in till klubbexpeditionen, enligt det formulär som finns tillgängligt på Medlemskap beviljas av styrelsen. KSS har ett differentierat medlemskap med senior-, junior-, familje- eller studerandemedlemskap Klubbexpeditionen på Kanikenäset Kontaktuppgifter till expeditionen är följande: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset KARLSTAD Tel: E-post: Webbplats: Expeditionen har följande öppettider: Vecka och 33-43: Varje tisdag mellan kl Vecka 44-13: Den första tisdagen varje månad mellan kl Vecka 26-32: Stängt - hänvisning till mail: eller tefonsvarare på tel Ansvar Att vara medlem innebär både skyldigheter och rättigheter. Principen med delaktighet och ansvarstagande är central och en förutsättning för att föreningen ska fungera. Ordningsregler gäller alla och ska underlätta för medlemmarna att göra rätt och därmed undvika olyckstillbud och negativa miljöeffekter. Om en medlem inte följer ordningsreglerna har KSS möjlighet enligt stadgarna att vidta de åtgärder som behövs. Styrelsen äger rätt att medge undantag från reglerna Egen arbetsinsats Hela KSS verksamhet drivs genom medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Det är upp till varje medlem att göra en arbetsinsats på det sätt som passar bäst utifrån intresse, kunskaper och färdigheter. Kontakta KSS kansli för att få mera information hur du kan göra din arbetsinsats i någon av KSS sektioner. Enligt föreningens stadgar kan en medlem åläggas att fullgöra passande arbetsinsats för föreningen. Det finns lämpliga arbetsuppgifter för alla.

6 Medlemsavgifter Samtliga avgifter fastställs av årsmötet och framgår av årsmötesprotokollet (finns tillgängligt i pärm som förvaras i klubbhuset). Avgifterna är uppdelade i medlemsavgift, bryggavgift, serviceavgift och andra avgifter (t.ex. för båtskjul, nätförråd m.m.). Medlem som innehar en brygg-eller vinteruppställningsplats (på planer eller i skjul) betalar också en inträdesavgift om kronor (2014). Om medlem inte betalar beslutade avgifter inom trettio (30) dagar efter andra påminnelsen innebär det att medlemskapet har upphört. Kvarstående fordringar kvarstår till dess att de har reglerats Uteslutning Medlem som inte betalat beslutade avgifter, motarbetat verksamhet eller ändamål, åsidosatt ordningsregler eller stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas enligt de regler som anges i föreningens stadgar. 2.2 Klubbhus KSS äger klubbstugan på Kanikenäset. Medlemmar kan utnyttja klubbhuset för kurser, sammanträden eller annan sammankomst med anknytning till föreningens verksamhet. Medlemmar har under perioden 1 november 1 april möjlighet att hyra klubblokalen för familjefester och möten inom ideella föreningar. Bokning av lokalen sker via klubbhusansvarig och KSS kansli. I hela klubbhuset gäller att rökning inte är tillåten Tillträde och låsning Klubblokal samt gemensamma utrymmen som förråd och mastförvaring är normalt låsta utrymmen. Medlem har tillgång till utrymmena genom nyckel och kodbricka (gäller också KSS uthamn Nabben). Kodbrickan används också för att öppna bommen vid infarten till KSS. Den som sist lämnar klubbhuset eller andra gensamma utrymmen ansvarar för att fönster och dörrar är stängda. Om bommen inte fungerar går det att ställa upp den via en nödknapp på expeditionen Bevakning Hamnområdet är under båtsäsongen (1.e maj 10:e oktober) bevakat genom KSS medlemmar. Medlem som har bryggplats är skyldig att minst en gång per år gå nattvakt (kl ). Närmare regler framgår av bilaga Nattvaktsreglementet.

7 7 2.3 Försäkringar och ansvarsfrågor Försäkringar Medlem är skyldig att se till att båt, båtskjul, presenningsskjul eller annan egendom är försäkrade. Vid utnyttjande av föreningens serviceanordningar som båtlyftkran, mastkran, uppställningsplats eller annan utrustning är medlem skyldig att inneha ansvarsförsäkring för skador som kan uppstå mot tredje man Ansvarsskyldighet KSS fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba en medlems båt eller tillhörigheter vid transport inom hamnområdet, arbete med båtlyftseller mastkran eller på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak inom hamnområdet.

8 8 3. Hamnanläggning Trafik inom hamnområde skall ske med låg hastighet och stor omtänksamhet och varsamhet. Vid sjösättning och upptagning är hela hamnområdet avlyst för trafik och bommen låst. Nyckeln förvaras vid båtlyftkranen. 3.1 Bryggplatser Inom hamnanläggningen finns cirka 420 bryggplatser i olika storlekar med tillgång till el och vatten. Bryggplatser tilldelas av bryggplatsansvarig som också har rätt att vid behov omfördela bryggplatser. Bryggplatsen får utnyttjas under tiden 1 april till 15 december. Styrelsen kan bevilja undantag. Andrahandsuthyrning av bryggplats får endast ske genom KSS. Båten ska vara förtöjd och utrustad med fendrar så att den inte orsakar skada på andra båtar eller utrustning. Trappstegar på bryggorna för ombordstigning och jollar placeras så att de inte hindrar passage med bagagekärror. Om medlem inte längre önskar utnyttja den tilldelade byggplatsen ska uppsägning göras skriftligt till KSS senast 31 januari Gästande båtar Gästande båtar från andra båtklubbar välkomnas till KSS. Lediga platser och tidsperiod markeras med gröna skyltar(förvaras i början av varje brygga) Dusch och toalett Det finns möjlighet att använda dusch och toalett som finns i anslutning till båtlyftkranen vid mastförvaringen Boende i båt Bryggplatsen får utnyttjas under tiden 1 april till 15 december. Finns önskemål att utnyttja bryggplatsen under längre tid, prövas det av styrelsen efter ansökan. Medlem som avser att bo i båten måste själv se till att nödvändiga tillstånd, lov och godkännanden inhämtas från offentliga myndigheter. För närmare information se Boende i båt under Styrande dokument. 3.2 Sjösättning och upptagning Gemensam sjösättning och upptagning arrangeras av föreningen. Aktuella dagar publiceras på webb-platsen och i tidningen Regatta. Anmälan sker genom att anteckna sig i en pärm som förvaras i klubbhuset.

9 9 Förmiddagspasset startar kl då alla som anmält sig måste närvara. Samma princip för eftermiddagspaset som startar kl Under ett pass gäller att alla hjälper alla tills båtarna är klara. Båtlyftkranen som används har en lyftkapacitet på 12 ton. Två traktorer används för att dra fram båtvagnarna, viket gör att det fungerar smidigt. Kranoch traktorförare är utbildade och godkännda av föreningen och finns förtecknade på en lista som är anslagen i klubbhuset. Båtvagnar ska vara märkta med namn och telefonnummer. Enskild sjösättning och upptagning utanför de gemensamma tillfällena kan avtalas med kran-respektive traktorförare. Efter upptagning ska alla båtar av miljöskäl passera spolplattan för rengöring av båtbotten innan de transporteras till vinteruppställningsplatsen. Rengöring på spolplattan sker med klubbens högtryckstvätt av båtägaren. Inom en vecka efter sjösättningen, dock senast den 15 juni, skall båtuppställningsplatsen vara avstädad. All utrustning ska vara upplagd på vagnen för att underlätta eventuell senare flyttning. 3.3 Båtar som inte sjösätts För båtar utan skjulplats som inte sjösätts och därmed upptar plats på land debiteras följande avgifter (2013). Inventeringen sker löpande under juli. År kr År kr År kr År kr År kr KSS styrelse kan medge dispens från ökningen av avgiften (år 2 och framåt) om det finns rimliga och sakliga skäl. Exempelvis kan det vara sjukdom, utlandsarbete eller liknade omständigheter. Dispens kan medges under högst fyra (4) år. 3.4 Båtuppställningsplats (vinterförvaring) Båtuppställningsplatser på planer tilldelas av uppställningsansvarig som också har rätt att vid behov omfördela platserna beroende på båtstorlek. Plats ingår i serviceavgiften. Båtägaren ansvarar för att båten, täckmateriel eller annan utrustning inte orsakar skador på andra medlemmars egendom.

10 Användning av el på båtuppställningsplanerna På båtuppställningsplanerna finns ett antal elcentraler. För användning av tillfällig el finns följande grundregler. El får användas på hamnplanerna för vår- och höstrustning, samt för laddning av batterier. Vid laddning av batterier (max 1-2 dygn) skall kabeln märkas vid elcentralen med "laddning pågår samt datum för inkoppling". Inga kablar får lämnas kvar på marken när arbete eller laddning är färdigt. Efter varje arbetspass ska kabeln rullas in och tas bort. Finns det särskilda behov att använda el på annat sätt än enligt grundreglerna, kontakta hamnsektionen för mera information Vatten På båtuppställningsplanerna finns ett antal vattenposter med kallvatten. Vattenledningarna ligger inte på frostfritt djup, vilket medför att vattnet först kan kopplas på när frysrisken är över. Varmvatten i begränsad mängd kan hämtas utanför toaletten vid kranplan Kompressor För pumpning av däck till vagnar finns en kompressor på en dragkärra. Den förvaras i förrådet i vid kranplan anslutning till mastförvaringen. 3.5 På- och avmastning Inom hamnområdet finns en mastkran. Den får inte användas samtidigt som sjösättning eller upptagning pågår. Under vissa tider på vår och höst är trycket på att använda kranen stort. För att få på- och avmastning att fungera smidigt och undvika väntetider ska förberedelser vara klara när arbetet startar. På förrådsväggen mot mastförvaringen finns en White board. Den ska användas för att underlätta och ordna köbildning vid på- och avmastning genom att skriva upp namnet. För transport av master för på- och avmastning finns två mastvagnar till medlemmarnas förfogande. Efter användning ska de ställas tillbaka i ett av mastskjulen. Det finns begränsad plats för uppläggning av master på kranplan. Master bör av den anledningen inte ligga där längre än nödvändigt.

11 Mastförvaring För vinterförvaring av master har föreningen två (2) mastskjul. Medlemmar som har betalat avgift för service, har möjlighet att vinterförvara masten i skjulet. Antalet mastplatser är begränsade och kan inte garanteras. Masterna ska hanteras med stor försiktighet. Vid lyft ska skyddshjälm som förvaras i skjulet användas. Spridare och annan skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Inga master får läggas på den fria golvytan. Masterna ska vara märkta med namn och telefonnummer vid roten. Mast till båt som inte är sjösatt, får ligga kvar i mastskjulet under sommarhalvåret, men KSS förbehåller sig rätten att flytta den vid behov. 3.7 Säkerhet Hjärtstartare Vid kranplan på väggen mot mastförvaringen finns en hjärtstartare placerad. Den är självinstruerande och halvautomatisk med tydligt illustrerade anvisningar och en röst som talar om hur du ska göra. En hjärtstartare som användas inom de första tre minuterna efter ett hjärtstopp innebär att upp till 70 % överlever Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor Det är inte tillåtet att stadigvarande förvara acetylen- och syrgasflaskor inom hamnområdet. Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor utöver det som normalt finns i båten ska undvikas så långt som möjligt. Enligt reglerna får en privatperson förvara högst 60liter gasol och upp till 100 liter brandfarlig vätska utöver det som finns i bränsletank Heta arbeten Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, vilket medför en stor brandrisk. För att minska risken får heta arbeten endast utföras på anvisat plats utomhus. Kontakta brandskyddsansvarig (se lista anslagen i klubbhuset) om du är osäker Elsäkerhet Vid användning av lösa kablar för anslutning till båt eller maskiner finns risk för överhettning och kortslutning som kan få omfattande följder. Det är viktigt att försäkra sig om att kablarna är oskadade och har tilläcklig kabelarea i förhållande till längden. Det bör undvikas att kabeln dras så att den kan skadas samt inkoppling under längre tid än som behövs.

12 Besiktningar Säkerhetsbesiktningar av gemensamma anläggningar inom hamnområdet genomförs regelbundet eller när det finns särskilt behov. Berörda medlemmar kontaktas om eventuella brister och när dessa senast skall ha åtgärdats. Medlem som upptäcker brister eller felaktigheter kan anmäla det till hamnsektionen eller KSS expedition, per e-post eller via brevlådan Tunga lyft Sjösättning och upptagning av båtar liksom på- och avmastning är arbeten som bör utföras med stor försiktighet och säkerhet. Ett säkerhetsområde i anslutning till arbetet ska vara avspärrat. Endast personer som har arbetsuppgifter får vistas innanför avspärrningen. Ansvarig kranförare eller mastansvarig ser till att avspärrningarna placeras ut. 3.8 Marinan Byggnaden i anslutning till sjömacken kallas populärt för Marinan Verkstad På marinan finns möjlighet att göra mindre reparationsarbeten under vinterhalvåret då den är uppvärmd. Kontakta klubbexpeditionen för mera information om möjligheter, hyreskostnader och kölista Nätförråd På övervåningen av marinan finns ett antal nätförråd för uthyrning. Syftet med nätförråden är att medlemmar som saknar båthus skall kunna förvara utrustning, som har anknytning till den egna båten. Fördelning av nätförråd sker genom en kölista. Kontakta klubbexpeditionen för mera information. 3.9 Sjömack På den yttre delen av Kanikenäsudden finns en sjömack med möjlighet att tanka diesel och bensin.

13 Båthus Inom hamnområdet finns ett antal fasta båthus uppförda. Båthusen är uppdelade i båthusfack. Medlem som förvärvar ett båthusfack ska teckna arrendeavtal i andra hand med KSS. Rättigheter och skyldigheter regleras genom standardavtal. Ägare till båthusfack i samma byggnad ska vara sammanslutna i en båthusförening. Standardavtal som reglerar föreningsstadgar, rättigheter och skyldigheter ska tecknas med KSS Presenningsskjul Inom hamnområdet finns planerat för 22 platser för en enklare form av båthus för vinterförvaring av båtar, s.k. presenningsskjulplatser. Platserna fördelas genom en kölista. Kontakta klubbexpeditionen för mera information. Rättigheter och skyldigheter regleras genom standardavtal med platsinnehavaren.

14 14 4. Miljö KSS miljöpolicy har som övergripande mål att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Inriktningen är att medlemmarna själva så långt som möjligt tar hand om sina sopor. 4.1 Sopcontainer För brännbara sopor finns en container placerad i direkt anslutning till avstängningsbommen vid båthusen. Miljöfarligt avfall, glas och metall ska sorteras ut och inte slängas i containern då det orsakar problem vid sopförbränningsstationen. 4.2 Farligt avfall Kanikenäshamnen har ingen egen hantering av farligt avfall såsom oljor, färger, glykol och batterier m.m. Medlemmarna hänvisas till kommunens återvinningscentraler där bättre möjligheter finns att ta hand om avfallet. 4.3 Rengöring av båtbottnar I anslutning till kranplan finns sedan 2013 en tvättplats (spolplatta) för rengöring av båtbottnar. Två båtar kan samtidigt använda utrustningen som består av högtryckstvättar och borstar (två av varje). Vid upptagning ska alla båtbottnar rengöras. Spolvattnet leds via en trekammarbrunn till en reningsanläggning där vattnet passerar en filteranläggning innan det går ut i sjön. 4.4 Latrintömning Karlstads kommun har en sugstation för tömning av toatankar belägen längst ut på Kanikenäsudden.

15 15 5. Styrande dokument Föreningens styrande dokument med stadgar, instruktioner m.m. finns förtecknade på KSS webbplats Gå till Medlemsinfo och välj KSS information. För närvarande gäller följande dokument (2013). Dokument Fastställt Kommentar Stadgar Styrelseinstruktion Sektionsinstruktion Medlemsinstruktion Miljöpolicy Hamnregler Nattvakt Boende i båt Klubbhusuthyrning Mallavtal för presenningsskjul Bör kompletteras med Arrendeavtal i andra hand för båthusägare Standardavtal för båthusföreningar Standardstadgar för båthusföreningar

16 16 Bilaga 1: Nattvaktsreglemente 1. Nattvaktspliktig är, som framgår av given medlemsinstruktion, medlem eller annan med båtplats vid brygga i Kanikenäshamnen i Karlstad eller som disponerar båtuppställningsplats utomhus eller i skjul inom Sällskapets område på Kaniknäshamnen. Ordinarie innehavare av bryggplats, vid det datum då nattvakten påbörjas innevarande år, ansvarar för att nattvakten fullgörs, oavsett bryggplatsen under säsongen nyttjas av annan (bryggplatsbyte, uthyrd i andra hand etc.). Medlem som under verksamhetsåret fyller 75 år eller mer är befriad från nattvaktsplikt, men kan efter egen framställan härom tilldelas nattvakt. Styrelseledamöter är befriade från nattvaktsplikt. Styrelsen äger befria annan medlem från nattvaktsplikt om medlemmen utför arbetsinsatser i övrigt inom Sällskapet i sådan omfattning att han/hon skäligen bör undantas från nattvaktsplikt. Befriade från nattvakt skall vara hamnsektionen tillhanda senast 1 feb verksamhetsåret. 2. Nattvaktsplikten omfattar att minst en gång per år utföra nattbevakning inom Kanikenäshamnen i Karlstad. Medlem kan åläggas att utföra nattvaktsplikt vid maximalt två (2) tillfällen per år. 3. Nattvakten skall utföras mellan på kvällen och till nästföljande morgon. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, äger rätt att ge närmare instruktioner om nattvakttjänstens utförande. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, äger förlägga medlems nattvaktstjänst till tidpunkt föreningen bestämmer. Midsommarafton och för tiden mellan den 11 oktober visst år och 1 maj efterkommande år skall ingen åläggas nattvaktsplikt. Schema för nattvakttjänstens utförande skall publiceras i Sällskapets medlemstidning samt anslås på anslagstavla i Kanikenäshamnen. 4. Medlem, som har förhinder att utföra nattvaktstjänst på utsatt dag, äger rätt att sätta annan i sitt ställe. Endast annan medlem i Sällskapet kan komma ifråga som ersättare. Ersättaren måste det år som nattvakttjänsten skall utföras, fylla minst arton (18) år. 5. Medlem som inte fullgör honom ålagd nattvaktsplikt, skall åläggas att betala avgift ( sanktionsavgift ) till föreningen i anledning den underlåtna nattvaktstjänsten. Sanktionsavgiften (2013: 2000 kr) skall årligen fastställas av årsmötet. 6. Medlem, som inte fullgjort nattvaktsplikt på sätt som förelagts honom, kan hos styrelsen begära befrielse från skyldighet att utge sanktionsavgift.

17 17 Styrelsen kan därvid, om det föreligger särskilda skäl, befria medlemmen från skyldigheten att erlägga sanktionsavgiften. Såsom särskilda skäl skall anses oförutsedd sjukdom, som hindrat medlemmen från att såväl själv utföra nattvaktstjänsten som att ställa ersättare samt hinder av annat slag, vilket hinder medlemmen inte skäligen kunnat förutse och övervinna, och som hindrat honom från att själv utföra nattvaktstjänsten och även förhindrat honom att ställa ersättare. 7. Styrelsens beslut att medge respektive avslå begäran om befrielse från sanktionsavgift skall antecknas i protokoll från styrelsemöte, varvid styrelsen skall motivera grunden för sitt ställningstagande i frågan. Medlem skall genom brev, minst tre veckor före det styrelsemöte där frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas, få kännedom att frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas. Medlemmen äger rätt att själv närvara och föra sin talan vid det styrelsemöte där frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas. 8. Detta nattvaktsreglemente skall gäller tills vidare. Behöver moderniseras!

18 18 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx SBXXX - Månad År ISBN XXX-X

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 3 4 Innehållsförteckning 1. Inledning... 6 2. Allmänt... 7 2.1 Medlemskap... 7 2.1.1

Läs mer

Information och regler FÖR KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS, KSS, ANLÄGGNINGAR VID KANIKENÄSHAMNEN

Information och regler FÖR KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS, KSS, ANLÄGGNINGAR VID KANIKENÄSHAMNEN Information och regler FÖR KARLSTADS SEGELSÄLLSKAPS, KSS, ANLÄGGNINGAR VID KANIKENÄSHAMNEN 2 Om du har funderingar eller frågor hittar du aktuella kontaktpersoner för respektive område på KSS hemsida www.kdss.se,

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Datum Årsmötet Styrelsen Avsn Presenningsskjulsplats

Datum Årsmötet Styrelsen Avsn Presenningsskjulsplats Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Hamnregler Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK).

Söderköpings Båtklubb (SBK). Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 16 februari 2002 med revideringar antagna av årsmötet den 22 februari 2003. 1. Inledning...

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

Information till medlemmar i TBK

Information till medlemmar i TBK Information till medlemmar i TBK Information Trollhättans Båtklubb har en egen hemsida, www.thnbk.se, där all aktuell information finns att läsa. Några länkar i hemsidan är endast till för medlemmar. Behörighet

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

Båtplatsinnehavaren är alltid ansvarig för att BBS-reglerna efterlevs.

Båtplatsinnehavaren är alltid ansvarig för att BBS-reglerna efterlevs. BBS REGLER Medlem i BBS innebär: Medlemskap i BBS innebär att du är med i en ideell förening, där klubbaktiviteter skall bidra till att främja ändamål och verksamheter enligt 1 och 2 i stadgarna. Medlemskapet

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Underlag som presenteras inför beslut på årsmötet 2014. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben.

Läs mer

Skebäcks Varfsförening

Skebäcks Varfsförening Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER för området vid Skebäcks småbåtshamn Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2012-01-12. Sid 1(5) ORDNINGSFÖRESKRIFTER Inledning Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/

STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/ STADGAR FÖR SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING STADGAN ÄNDRAD: 8/12-2015 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL SJMF skall som målsättning ha: att verka för utbyte av erfarenheter medlemsföretagen emellan och

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

ALLMÄNNA REGLER 1. VINTERFÖRVARING. Se även Trollhättans båtklubbs stadgar.

ALLMÄNNA REGLER 1. VINTERFÖRVARING. Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING - Båt får endast uppläggas efter anvisning av uthyrningsansvarig. - Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger.

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING Båt får endast uppläggas efter anvisning av hamnkaptenen. Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats

Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats 1.1 Styrelsen ansvarar för att kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt nedanstående föreskrifter. 1.2 Båt skall vara förtöjd

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07 2003-10-04 2007-11-10 1 HAMNCHEF Hamnchef är ansvarig för drift av hamn- och varvsområde.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Segelsällskap

Miljöplan för Lidingö Segelsällskap Miljöplan för Lidingö Segelsällskap Verksamhetsutövare: Lidingö Segelsällskap Ekebovägen 4 info@lidingosegelsallskap.se Orgnr: 813600-0331 Besöksadress: Ekebovägen 4 Kontaktpersoner: Anders Lefrell, ordförande

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb

Stadga för Borensbergs Båtklubb Stadga för Borensbergs Båtklubb 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Dalamadens samfällighet

Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER SKILLINGENÄS den 17 september 2015 Styrelsen Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER Allmänna regler 1 Bryggan med tillhörande Y-bommar ägs av Dalamadens

Läs mer

ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016

ÖNNEREDS BÅTLAG - HANDBOK 2016 ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016 1 Hamnreglemente 2 Vakthållning - vaktinstruktioner 3 Gästplatsrutin 4 Vinteruppläggning 5 Sjöbodar 6 Klubbstugan 7 Medlemsregister 8 Försäljning och överlåtelser mm 9

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

Ordningsregler för Borstahusens hamn

Ordningsregler för Borstahusens hamn Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni 2008 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR

SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR SANDARNE BÅTKLUBB STADGAR Sandarne Båtklubbs stadgar antagna vid vår- & höstmöte 2015 Sandarne Båtklubbs stadgar 1. Namn 2. Ändamål Sandarne Båtklubb, (SBK). Klubben bildades den 6 september 1957 och har

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL!

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL! REGLER FÖR SNEDSKÄR Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med uthamnen är att vara en replipunkt i skärgården för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar. För att till lägsta

Läs mer

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS

AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS AVGIFTER FÖR UTHYRNING AV KBS KLUBBHUS 2013-11-25 KBS MEDLEM Bokningsavgift 400:- 500:- Hyra 600:- 4000:- Deposition 1000:- 2000:- TOTALT 2000:- 6500:- Återbetalas efter godk. avsyning 1000:- 2000: EJ

Läs mer

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1 1 Miljöplan Dianelunds Båtklubb rev:1.1 2 Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljö, Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har fler uppgifter,

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (9) STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Ändamål Skärsätra Båtklubb är en ideell och öppen förening, stiftad den 14 oktober 1930, som har till ändamål att som medlemmar sammansluta båtägare främst inom Skärsätra

Läs mer

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Regler Diarienummer: KS 2007/1153 Dokumentansvarig: Hamnverksamheten, Enhetschef Datum för beslut: 2008-05-29 Handläggare: Lars Remler

Läs mer

Ordningsregler. Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet.

Ordningsregler. Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet. Järna Båtklubb 2014-04-01 Ordningsregler. MEDLEMSKAP, NYCKLAR, GRIND, LÅS och JBK-VIMPEL En båt per aktivt medlemskap. Medlem som önskar ha fler båtar inom klubbens verksamhet får söka fler medlemskap.

Läs mer

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Klippbergens koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål: ansvara

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Ordningsregler. Innehåll

Ordningsregler. Innehåll Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Utfärdade 2012-11-19. Reviderade 2013-11-27 och 2015-02-19 Ordningsreglerna utfärdas av styrelsen med stöd av 16 punkt

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb. 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1

Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb. 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1 Välkomna! Tyresö Strands Båtklubb 2014-03-18 Medlemsmöte TSBK 1 Syfte med mötet Att informera om dagsläget för båtklubbens utveckling Att få höra medlemmarnas åsikter Att besluta om vilken brygglösning

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖR FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP.

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖR FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP. Sida 1 av 6 HAMN- OCH VARVSREGLER FÖR FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP. (Bilaga till Stadgar). Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07, 2003-10-04, 2007-11-10, 2009-xxxx 1. HAMNANSVARIG

Läs mer

Stadgar för Araby Båtklubb

Stadgar för Araby Båtklubb Sida 1 av 9 Stadgar för Araby Båtklubb 1 Namn Araby Båtklubb är en ideell förening för sjö- och båtintresserade Medlemmar som har eller köar för båtplatser i Araby småbåtshamn. 2 Ändamål och syfte Att

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

ESS Regelbok 2015 Fastställda av ESS styrelse 2015-04-13

ESS Regelbok 2015 Fastställda av ESS styrelse 2015-04-13 1 ESS Regelbok 2015 Fastställda av ESS styrelse 2015-04-13 Innehåll 1. Inledning... 1 2. Medlemskap och inträde... 1 3. Kallelser till medlemsmöten, protokoll och information... 2 4. Överordnade regler

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

Välkommen till extra medlemsmöte i Bestorps Båtklubb

Välkommen till extra medlemsmöte i Bestorps Båtklubb Välkommen till extra medlemsmöte i Bestorps Båtklubb Agenda Medlemsmötet öppnas Val av justeringsmän Information kring den planerade saneringen Hur kan båtklubben fungera under en sanering Styrelsen förslag

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Sid 1(3) 2017-04-26 ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. Omfattning Föreskrifterna inkl

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer