Information och regler

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och regler"

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen

2 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap Att bli medlem Klubbexpeditionen på Kanikenäset Ansvar Egen arbetsinsats Medlemsavgifter Uteslutning Klubbhus Tillträde och låsning Bevakning Försäkringar och ansvarsfrågor Försäkringar Ansvarsskyldighet Bryggplatser Gästande båtar Dusch och toalett Boende i båt Sjösättning och upptagning Båtar som inte sjösätts Båtuppställningsplats (vinterförvaring) Användning av el på båtuppställningsplanerna Vatten Kompressor På- och avmastning Mastförvaring Säkerhet Hjärtstartare Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor Heta arbeten Elsäkerhet Besiktningar Tunga lyft Marinan Verkstad Nätförråd Sjömack Båthus Presenningsskjul Sopcontainer Farligt avfall... 14

3 3 4.3 Rengöring av båtbottnar Latrintömning Bilaga 1: Nattvaktsreglemente KSS kontaktpersoner Namn Efternamn, xx-xxx xx xx

4 4 1. Inledning Karlstads segelsällskap, KSS, är en ideell idrottsförening som genom gemenskap och engagemang ska stimulera till segling och underlätta båtägande. KSS bildades 1884 och är därmed ett av de äldsta segelsällskapen i Sverige. Sällskapet har cirka 1150 medlemmar (2013). Som medlem i Karlstads Segelsällskap har du i Kanikenäshamnen tillgång till gemensamma resurser som förenklar båtägandet och stödjer ett aktivt båtliv. Här finns säkra bryggplatser med el och vatten för cirka 420 båtar i olika storlekar. Inom hamnområdet finns gemensamma serviceanläggningar för medlemmarna t.ex. kran för båtlyft upp till 12 ton, mastkran, mastskjul, traktorer samt en servicelokal (marinan) med förråds och verkstadsutrymmen. Vintertid finns cirka 450 platser för båtuppställning på grusplaner och i båthus eller presenningsskjul. En central plats i hamnen är KSS klubbhus, som ska vara en naturlig plats för möten, sammankomster, föredrag och fester. KSS arrenderar hamnområdet från Karlstads kommun. Utanför hamnområdet Kanikenäset har KSS också en uthamn - Nabben - en pärla i Vänern som genom donationer ägs och förvaltas av klubben. Hela klubbens verksamhet drivs genom medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Dessa är en ovärderlig tillgång som vi bör vara mycket måna om. Vi hoppas att även du genom din kunskap och ditt engagemang vill bidra till att hålla traditionen med ideella arbetsinsatser levande. Denna skrift är tänkt att ge medlemmarna information om hur KSS och hamnanläggning på Kanikenäset fungerar. Den ska också tydliggöra hur medlemmarna genom engagemang och ansvartagande kan bidra till att de gemensamma tillgångarna och resurserna fortsätter att fungera på bästa sätt.

5 5 2. Allmänt 2.1 Medlemskap Att bli medlem Nya medlemmar välkomnas till klubben. För att bli medlem i KSS ska en ansökan lämnas in till klubbexpeditionen, enligt det formulär som finns tillgängligt på Medlemskap beviljas av styrelsen. KSS har ett differentierat medlemskap med senior-, junior-, familje- eller studerandemedlemskap Klubbexpeditionen på Kanikenäset Kontaktuppgifter till expeditionen är följande: Karlstads Segelsällskap Kanikenäset KARLSTAD Tel: E-post: Webbplats: Expeditionen har följande öppettider: Vecka och 33-43: Varje tisdag mellan kl Vecka 44-13: Den första tisdagen varje månad mellan kl Vecka 26-32: Stängt - hänvisning till mail: eller tefonsvarare på tel Ansvar Att vara medlem innebär både skyldigheter och rättigheter. Principen med delaktighet och ansvarstagande är central och en förutsättning för att föreningen ska fungera. Ordningsregler gäller alla och ska underlätta för medlemmarna att göra rätt och därmed undvika olyckstillbud och negativa miljöeffekter. Om en medlem inte följer ordningsreglerna har KSS möjlighet enligt stadgarna att vidta de åtgärder som behövs. Styrelsen äger rätt att medge undantag från reglerna Egen arbetsinsats Hela KSS verksamhet drivs genom medlemmars frivilliga arbetsinsatser. Det är upp till varje medlem att göra en arbetsinsats på det sätt som passar bäst utifrån intresse, kunskaper och färdigheter. Kontakta KSS kansli för att få mera information hur du kan göra din arbetsinsats i någon av KSS sektioner. Enligt föreningens stadgar kan en medlem åläggas att fullgöra passande arbetsinsats för föreningen. Det finns lämpliga arbetsuppgifter för alla.

6 Medlemsavgifter Samtliga avgifter fastställs av årsmötet och framgår av årsmötesprotokollet (finns tillgängligt i pärm som förvaras i klubbhuset). Avgifterna är uppdelade i medlemsavgift, bryggavgift, serviceavgift och andra avgifter (t.ex. för båtskjul, nätförråd m.m.). Medlem som innehar en brygg-eller vinteruppställningsplats (på planer eller i skjul) betalar också en inträdesavgift om kronor (2014). Om medlem inte betalar beslutade avgifter inom trettio (30) dagar efter andra påminnelsen innebär det att medlemskapet har upphört. Kvarstående fordringar kvarstår till dess att de har reglerats Uteslutning Medlem som inte betalat beslutade avgifter, motarbetat verksamhet eller ändamål, åsidosatt ordningsregler eller stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas enligt de regler som anges i föreningens stadgar. 2.2 Klubbhus KSS äger klubbstugan på Kanikenäset. Medlemmar kan utnyttja klubbhuset för kurser, sammanträden eller annan sammankomst med anknytning till föreningens verksamhet. Medlemmar har under perioden 1 november 1 april möjlighet att hyra klubblokalen för familjefester och möten inom ideella föreningar. Bokning av lokalen sker via klubbhusansvarig och KSS kansli. I hela klubbhuset gäller att rökning inte är tillåten Tillträde och låsning Klubblokal samt gemensamma utrymmen som förråd och mastförvaring är normalt låsta utrymmen. Medlem har tillgång till utrymmena genom nyckel och kodbricka (gäller också KSS uthamn Nabben). Kodbrickan används också för att öppna bommen vid infarten till KSS. Den som sist lämnar klubbhuset eller andra gensamma utrymmen ansvarar för att fönster och dörrar är stängda. Om bommen inte fungerar går det att ställa upp den via en nödknapp på expeditionen Bevakning Hamnområdet är under båtsäsongen (1.e maj 10:e oktober) bevakat genom KSS medlemmar. Medlem som har bryggplats är skyldig att minst en gång per år gå nattvakt (kl ). Närmare regler framgår av bilaga Nattvaktsreglementet.

7 7 2.3 Försäkringar och ansvarsfrågor Försäkringar Medlem är skyldig att se till att båt, båtskjul, presenningsskjul eller annan egendom är försäkrade. Vid utnyttjande av föreningens serviceanordningar som båtlyftkran, mastkran, uppställningsplats eller annan utrustning är medlem skyldig att inneha ansvarsförsäkring för skador som kan uppstå mot tredje man Ansvarsskyldighet KSS fritas från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba en medlems båt eller tillhörigheter vid transport inom hamnområdet, arbete med båtlyftseller mastkran eller på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak inom hamnområdet.

8 8 3. Hamnanläggning Trafik inom hamnområde skall ske med låg hastighet och stor omtänksamhet och varsamhet. Vid sjösättning och upptagning är hela hamnområdet avlyst för trafik och bommen låst. Nyckeln förvaras vid båtlyftkranen. 3.1 Bryggplatser Inom hamnanläggningen finns cirka 420 bryggplatser i olika storlekar med tillgång till el och vatten. Bryggplatser tilldelas av bryggplatsansvarig som också har rätt att vid behov omfördela bryggplatser. Bryggplatsen får utnyttjas under tiden 1 april till 15 december. Styrelsen kan bevilja undantag. Andrahandsuthyrning av bryggplats får endast ske genom KSS. Båten ska vara förtöjd och utrustad med fendrar så att den inte orsakar skada på andra båtar eller utrustning. Trappstegar på bryggorna för ombordstigning och jollar placeras så att de inte hindrar passage med bagagekärror. Om medlem inte längre önskar utnyttja den tilldelade byggplatsen ska uppsägning göras skriftligt till KSS senast 31 januari Gästande båtar Gästande båtar från andra båtklubbar välkomnas till KSS. Lediga platser och tidsperiod markeras med gröna skyltar(förvaras i början av varje brygga) Dusch och toalett Det finns möjlighet att använda dusch och toalett som finns i anslutning till båtlyftkranen vid mastförvaringen Boende i båt Bryggplatsen får utnyttjas under tiden 1 april till 15 december. Finns önskemål att utnyttja bryggplatsen under längre tid, prövas det av styrelsen efter ansökan. Medlem som avser att bo i båten måste själv se till att nödvändiga tillstånd, lov och godkännanden inhämtas från offentliga myndigheter. För närmare information se Boende i båt under Styrande dokument. 3.2 Sjösättning och upptagning Gemensam sjösättning och upptagning arrangeras av föreningen. Aktuella dagar publiceras på webb-platsen och i tidningen Regatta. Anmälan sker genom att anteckna sig i en pärm som förvaras i klubbhuset.

9 9 Förmiddagspasset startar kl då alla som anmält sig måste närvara. Samma princip för eftermiddagspaset som startar kl Under ett pass gäller att alla hjälper alla tills båtarna är klara. Båtlyftkranen som används har en lyftkapacitet på 12 ton. Två traktorer används för att dra fram båtvagnarna, viket gör att det fungerar smidigt. Kranoch traktorförare är utbildade och godkännda av föreningen och finns förtecknade på en lista som är anslagen i klubbhuset. Båtvagnar ska vara märkta med namn och telefonnummer. Enskild sjösättning och upptagning utanför de gemensamma tillfällena kan avtalas med kran-respektive traktorförare. Efter upptagning ska alla båtar av miljöskäl passera spolplattan för rengöring av båtbotten innan de transporteras till vinteruppställningsplatsen. Rengöring på spolplattan sker med klubbens högtryckstvätt av båtägaren. Inom en vecka efter sjösättningen, dock senast den 15 juni, skall båtuppställningsplatsen vara avstädad. All utrustning ska vara upplagd på vagnen för att underlätta eventuell senare flyttning. 3.3 Båtar som inte sjösätts För båtar utan skjulplats som inte sjösätts och därmed upptar plats på land debiteras följande avgifter (2013). Inventeringen sker löpande under juli. År kr År kr År kr År kr År kr KSS styrelse kan medge dispens från ökningen av avgiften (år 2 och framåt) om det finns rimliga och sakliga skäl. Exempelvis kan det vara sjukdom, utlandsarbete eller liknade omständigheter. Dispens kan medges under högst fyra (4) år. 3.4 Båtuppställningsplats (vinterförvaring) Båtuppställningsplatser på planer tilldelas av uppställningsansvarig som också har rätt att vid behov omfördela platserna beroende på båtstorlek. Plats ingår i serviceavgiften. Båtägaren ansvarar för att båten, täckmateriel eller annan utrustning inte orsakar skador på andra medlemmars egendom.

10 Användning av el på båtuppställningsplanerna På båtuppställningsplanerna finns ett antal elcentraler. För användning av tillfällig el finns följande grundregler. El får användas på hamnplanerna för vår- och höstrustning, samt för laddning av batterier. Vid laddning av batterier (max 1-2 dygn) skall kabeln märkas vid elcentralen med "laddning pågår samt datum för inkoppling". Inga kablar får lämnas kvar på marken när arbete eller laddning är färdigt. Efter varje arbetspass ska kabeln rullas in och tas bort. Finns det särskilda behov att använda el på annat sätt än enligt grundreglerna, kontakta hamnsektionen för mera information Vatten På båtuppställningsplanerna finns ett antal vattenposter med kallvatten. Vattenledningarna ligger inte på frostfritt djup, vilket medför att vattnet först kan kopplas på när frysrisken är över. Varmvatten i begränsad mängd kan hämtas utanför toaletten vid kranplan Kompressor För pumpning av däck till vagnar finns en kompressor på en dragkärra. Den förvaras i förrådet i vid kranplan anslutning till mastförvaringen. 3.5 På- och avmastning Inom hamnområdet finns en mastkran. Den får inte användas samtidigt som sjösättning eller upptagning pågår. Under vissa tider på vår och höst är trycket på att använda kranen stort. För att få på- och avmastning att fungera smidigt och undvika väntetider ska förberedelser vara klara när arbetet startar. På förrådsväggen mot mastförvaringen finns en White board. Den ska användas för att underlätta och ordna köbildning vid på- och avmastning genom att skriva upp namnet. För transport av master för på- och avmastning finns två mastvagnar till medlemmarnas förfogande. Efter användning ska de ställas tillbaka i ett av mastskjulen. Det finns begränsad plats för uppläggning av master på kranplan. Master bör av den anledningen inte ligga där längre än nödvändigt.

11 Mastförvaring För vinterförvaring av master har föreningen två (2) mastskjul. Medlemmar som har betalat avgift för service, har möjlighet att vinterförvara masten i skjulet. Antalet mastplatser är begränsade och kan inte garanteras. Masterna ska hanteras med stor försiktighet. Vid lyft ska skyddshjälm som förvaras i skjulet användas. Spridare och annan skrymmande lös utrustning skall demonteras innan masterna läggs in i mastskjulet. Inga master får läggas på den fria golvytan. Masterna ska vara märkta med namn och telefonnummer vid roten. Mast till båt som inte är sjösatt, får ligga kvar i mastskjulet under sommarhalvåret, men KSS förbehåller sig rätten att flytta den vid behov. 3.7 Säkerhet Hjärtstartare Vid kranplan på väggen mot mastförvaringen finns en hjärtstartare placerad. Den är självinstruerande och halvautomatisk med tydligt illustrerade anvisningar och en röst som talar om hur du ska göra. En hjärtstartare som användas inom de första tre minuterna efter ett hjärtstopp innebär att upp till 70 % överlever Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor Det är inte tillåtet att stadigvarande förvara acetylen- och syrgasflaskor inom hamnområdet. Förvaring av brandfarliga gaser och vätskor utöver det som normalt finns i båten ska undvikas så långt som möjligt. Enligt reglerna får en privatperson förvara högst 60liter gasol och upp till 100 liter brandfarlig vätska utöver det som finns i bränsletank Heta arbeten Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, vilket medför en stor brandrisk. För att minska risken får heta arbeten endast utföras på anvisat plats utomhus. Kontakta brandskyddsansvarig (se lista anslagen i klubbhuset) om du är osäker Elsäkerhet Vid användning av lösa kablar för anslutning till båt eller maskiner finns risk för överhettning och kortslutning som kan få omfattande följder. Det är viktigt att försäkra sig om att kablarna är oskadade och har tilläcklig kabelarea i förhållande till längden. Det bör undvikas att kabeln dras så att den kan skadas samt inkoppling under längre tid än som behövs.

12 Besiktningar Säkerhetsbesiktningar av gemensamma anläggningar inom hamnområdet genomförs regelbundet eller när det finns särskilt behov. Berörda medlemmar kontaktas om eventuella brister och när dessa senast skall ha åtgärdats. Medlem som upptäcker brister eller felaktigheter kan anmäla det till hamnsektionen eller KSS expedition, per e-post eller via brevlådan Tunga lyft Sjösättning och upptagning av båtar liksom på- och avmastning är arbeten som bör utföras med stor försiktighet och säkerhet. Ett säkerhetsområde i anslutning till arbetet ska vara avspärrat. Endast personer som har arbetsuppgifter får vistas innanför avspärrningen. Ansvarig kranförare eller mastansvarig ser till att avspärrningarna placeras ut. 3.8 Marinan Byggnaden i anslutning till sjömacken kallas populärt för Marinan Verkstad På marinan finns möjlighet att göra mindre reparationsarbeten under vinterhalvåret då den är uppvärmd. Kontakta klubbexpeditionen för mera information om möjligheter, hyreskostnader och kölista Nätförråd På övervåningen av marinan finns ett antal nätförråd för uthyrning. Syftet med nätförråden är att medlemmar som saknar båthus skall kunna förvara utrustning, som har anknytning till den egna båten. Fördelning av nätförråd sker genom en kölista. Kontakta klubbexpeditionen för mera information. 3.9 Sjömack På den yttre delen av Kanikenäsudden finns en sjömack med möjlighet att tanka diesel och bensin.

13 Båthus Inom hamnområdet finns ett antal fasta båthus uppförda. Båthusen är uppdelade i båthusfack. Medlem som förvärvar ett båthusfack ska teckna arrendeavtal i andra hand med KSS. Rättigheter och skyldigheter regleras genom standardavtal. Ägare till båthusfack i samma byggnad ska vara sammanslutna i en båthusförening. Standardavtal som reglerar föreningsstadgar, rättigheter och skyldigheter ska tecknas med KSS Presenningsskjul Inom hamnområdet finns planerat för 22 platser för en enklare form av båthus för vinterförvaring av båtar, s.k. presenningsskjulplatser. Platserna fördelas genom en kölista. Kontakta klubbexpeditionen för mera information. Rättigheter och skyldigheter regleras genom standardavtal med platsinnehavaren.

14 14 4. Miljö KSS miljöpolicy har som övergripande mål att verksamheten bedrivs och utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad och resurssnål riktning. Inriktningen är att medlemmarna själva så långt som möjligt tar hand om sina sopor. 4.1 Sopcontainer För brännbara sopor finns en container placerad i direkt anslutning till avstängningsbommen vid båthusen. Miljöfarligt avfall, glas och metall ska sorteras ut och inte slängas i containern då det orsakar problem vid sopförbränningsstationen. 4.2 Farligt avfall Kanikenäshamnen har ingen egen hantering av farligt avfall såsom oljor, färger, glykol och batterier m.m. Medlemmarna hänvisas till kommunens återvinningscentraler där bättre möjligheter finns att ta hand om avfallet. 4.3 Rengöring av båtbottnar I anslutning till kranplan finns sedan 2013 en tvättplats (spolplatta) för rengöring av båtbottnar. Två båtar kan samtidigt använda utrustningen som består av högtryckstvättar och borstar (två av varje). Vid upptagning ska alla båtbottnar rengöras. Spolvattnet leds via en trekammarbrunn till en reningsanläggning där vattnet passerar en filteranläggning innan det går ut i sjön. 4.4 Latrintömning Karlstads kommun har en sugstation för tömning av toatankar belägen längst ut på Kanikenäsudden.

15 15 5. Styrande dokument Föreningens styrande dokument med stadgar, instruktioner m.m. finns förtecknade på KSS webbplats Gå till Medlemsinfo och välj KSS information. För närvarande gäller följande dokument (2013). Dokument Fastställt Kommentar Stadgar Styrelseinstruktion Sektionsinstruktion Medlemsinstruktion Miljöpolicy Hamnregler Nattvakt Boende i båt Klubbhusuthyrning Mallavtal för presenningsskjul Bör kompletteras med Arrendeavtal i andra hand för båthusägare Standardavtal för båthusföreningar Standardstadgar för båthusföreningar

16 16 Bilaga 1: Nattvaktsreglemente 1. Nattvaktspliktig är, som framgår av given medlemsinstruktion, medlem eller annan med båtplats vid brygga i Kanikenäshamnen i Karlstad eller som disponerar båtuppställningsplats utomhus eller i skjul inom Sällskapets område på Kaniknäshamnen. Ordinarie innehavare av bryggplats, vid det datum då nattvakten påbörjas innevarande år, ansvarar för att nattvakten fullgörs, oavsett bryggplatsen under säsongen nyttjas av annan (bryggplatsbyte, uthyrd i andra hand etc.). Medlem som under verksamhetsåret fyller 75 år eller mer är befriad från nattvaktsplikt, men kan efter egen framställan härom tilldelas nattvakt. Styrelseledamöter är befriade från nattvaktsplikt. Styrelsen äger befria annan medlem från nattvaktsplikt om medlemmen utför arbetsinsatser i övrigt inom Sällskapet i sådan omfattning att han/hon skäligen bör undantas från nattvaktsplikt. Befriade från nattvakt skall vara hamnsektionen tillhanda senast 1 feb verksamhetsåret. 2. Nattvaktsplikten omfattar att minst en gång per år utföra nattbevakning inom Kanikenäshamnen i Karlstad. Medlem kan åläggas att utföra nattvaktsplikt vid maximalt två (2) tillfällen per år. 3. Nattvakten skall utföras mellan på kvällen och till nästföljande morgon. Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, äger rätt att ge närmare instruktioner om nattvakttjänstens utförande. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, äger förlägga medlems nattvaktstjänst till tidpunkt föreningen bestämmer. Midsommarafton och för tiden mellan den 11 oktober visst år och 1 maj efterkommande år skall ingen åläggas nattvaktsplikt. Schema för nattvakttjänstens utförande skall publiceras i Sällskapets medlemstidning samt anslås på anslagstavla i Kanikenäshamnen. 4. Medlem, som har förhinder att utföra nattvaktstjänst på utsatt dag, äger rätt att sätta annan i sitt ställe. Endast annan medlem i Sällskapet kan komma ifråga som ersättare. Ersättaren måste det år som nattvakttjänsten skall utföras, fylla minst arton (18) år. 5. Medlem som inte fullgör honom ålagd nattvaktsplikt, skall åläggas att betala avgift ( sanktionsavgift ) till föreningen i anledning den underlåtna nattvaktstjänsten. Sanktionsavgiften (2013: 2000 kr) skall årligen fastställas av årsmötet. 6. Medlem, som inte fullgjort nattvaktsplikt på sätt som förelagts honom, kan hos styrelsen begära befrielse från skyldighet att utge sanktionsavgift.

17 17 Styrelsen kan därvid, om det föreligger särskilda skäl, befria medlemmen från skyldigheten att erlägga sanktionsavgiften. Såsom särskilda skäl skall anses oförutsedd sjukdom, som hindrat medlemmen från att såväl själv utföra nattvaktstjänsten som att ställa ersättare samt hinder av annat slag, vilket hinder medlemmen inte skäligen kunnat förutse och övervinna, och som hindrat honom från att själv utföra nattvaktstjänsten och även förhindrat honom att ställa ersättare. 7. Styrelsens beslut att medge respektive avslå begäran om befrielse från sanktionsavgift skall antecknas i protokoll från styrelsemöte, varvid styrelsen skall motivera grunden för sitt ställningstagande i frågan. Medlem skall genom brev, minst tre veckor före det styrelsemöte där frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas, få kännedom att frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas. Medlemmen äger rätt att själv närvara och föra sin talan vid det styrelsemöte där frågan om befrielse från sanktionsavgift skall behandlas. 8. Detta nattvaktsreglemente skall gäller tills vidare. Behöver moderniseras!

18 18 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx SBXXX - Månad År ISBN XXX-X

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Underlag som presenteras inför beslut på årsmötet 2014. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben.

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV BÅTPLATS

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV BÅTPLATS 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HYRA AV BÅTPLATS Boghammar Marin AB förbehåller sig rätten att ändra i dessa allmänna villkor. Gällande villkor finns att erhålla från Boghammar Marin AB eller går att ta del

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL!

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL! REGLER FÖR SNEDSKÄR Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med uthamnen är att vara en replipunkt i skärgården för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar. För att till lägsta

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser.

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser. MARINENS BÅTKLUBB I CARLSKRONA MBKC ordningsföreskrifter GÄLLER FRÅN 2014-10-01 1. Allmänt Marinan på Hattholmen disponeras av medlemmarna i MBKC enligt avtal med Karlskrona Kommun. Kobebus disponeras

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Watski Hemmesta allmänna villkor

Watski Hemmesta allmänna villkor Watski Hemmesta allmänna villkor Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund och varv. Beställning

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2011 ver 1 1 Innehållsförteckning INFORMATION TILL MEDLEMMAR...

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Brandskyddspolicy Miljöpolicy Förtöjningsanvisningar Elföreskrifter i Sandö Hamn BRANDSKYDDSPOLICY FÖR antagen 2010-08-26 Såväl medlemmar som gästbåtar skall

Läs mer

Flaskposten. Nr 1/2014 Mars 2014

Flaskposten. Nr 1/2014 Mars 2014 Nr 1/2014 Mars 2014 Flaskposten Klubbens postadress: Envikens Båtklubb Föreningslådan 760 10 Bergshamra Innehåll: Arbetsdagskallelse sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Styrelsemedlemmarna har ordet sid 3

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4

reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 Stadgar för Bilpool i Sala ek. för. antagna vid föreningsstämma 2007-03-29 reviderade 2007-05-16 av styrelsen i enlighet med konstituerande föreningsmöte 2007-03-29, 4 --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Stadgar för Karlstads Koloniträdgårdsförening

Stadgar för Karlstads Koloniträdgårdsförening 1 Stadgar för 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål: att ansvara för skötsel och underhåll av den mark, ca 64 000 m

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsföreningen Steffens Minne 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsföreningen Steffens

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Reviderad dagordning till höstmötet tisdagen den 26 november 2013.

Reviderad dagordning till höstmötet tisdagen den 26 november 2013. Reviderad dagordning till höstmötet tisdagen den 26 november 2013. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Val

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX

MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX MEDLEMSAVTAL AVTAL NR. 2015-0XX NAMN PERSONNR. DATUM Namn Namnsson 19XX-XX-XX-XXXX 2015-XX-XX GSP Makerspace är en förening där alla är välkomna oavsett ålder, könsidentitet, funktionsskillnad, etnicitet,

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden)

Datum: 20 - - Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID. Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) UPPSTALLNINGSAVTAL 1(6) Uppstallningsavtal KORT UPPSÄGNINGSTID Uppstallningsvärd: Nordmalings Ridklubb (nedan kallad uppstallningsvärden) Adress: Torsbäcken 14 Postnr/adress: 914 91 NORDMALING Bankgiro:

Läs mer

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb BR-01 1(5) Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb Bakgrund Enligt 2 kap 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 är alla anläggningsägare skyldiga att vidta

Läs mer

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad

STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad STADGAR för Koloniträdgårdsförening Steffens Minne Karlstad 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Koloniträdgårdsförening Steffens Minne, Karlstad 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Koloniträdgårdsförening Steffens

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer