Nyckelskyddsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyckelskyddsförsäkring"

Transkript

1 Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från och dessa tillämpas från och därefter skedda skadefall. 1. ALLMÄNT Detta dokument innehåller fullständiga försäkringsvillkor för gruppförsäkringen (försäkringsnummer ). Försäkringsgivare är Chartis Europe S.A:n filial i Finland (nedan Chartis Finland) och försäkringstagare är Nordea Finance Finland Ab (nedan Nordea). Chartis Finland och Nordea har ingått ett avtal om en gruppförsäkring vilket avses i lagen om försäkringsavtal (543/94), och vars väsentliga innehåll är fastställt i avtalet och i dessa försäkringsvillkor. 2. FÖRSÄKRADE Försäkrade personer är Nordeas privatkunder som är registrerade som försäkrade enligt Nyckelskyddsförsäkringen och som har ett giltigt TUOHI MasterCard kreditkonto eller A1- delbetalningsavtal. 3. FÖRSÄKRINGSPERIOD OCH GILTIGHETSOMRÅDE 3.1 Försäkringen börjar 14 dygn efter att den försäkrade har registrerat sig till Nyckelskyddsförsäkringen. Försäkringens avslutningsdag är den dag, som det har gått 365 dygn efter registreringen. 3.2 Försäkringen ersätter skador som skett i Finland. 3.3 Den försäkrade bör vara permanent bosatt i Finland. Skyddet för denna försäkring avslutas när den försäkrade permanent har bott utanför Finland i över 180 dagar i sträck. 4. NYCKELFÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Från denna försäkring ersätts till den försäkrade i Finland de kostnader som uppstår vid förnyande av lås och nycklar och av öppnande av dörrar ; När nycklarna till den i Finland varande bostaden,fritidsbostaden,båten eller fordonet har försvunnit, blivit stulna eller harav den försäkrade ofrivilligt blivit inlåsta i den försäkrades bostad,fritidsbostad,båt eller bil. Vid inbrott i den försäkrades i Finland varande bostad,fritidsbostad,båt eller bil. För ett enskilt skadefall är den högsta ersättningsbara summan 250. Från denna försäkring ersätts en skada från Nyckelskyddet under försäkringen giltighetstid. 5. DEFINITIONER

2 Några av de använda orden eller termer i försäkringsvillkoren har en speciell betydelse när de används i dessa försäkringsvillkor och i försäkringsbrevet. Begynnelse Den dag, då det har gått 14 dygn från det att den försäkrade har registrerat sig till Nyckelskyddförsäkringen. Bostad Den försäkrades huvudsakliga bostad och hem i Finland och där den försäkrade är skriven. Fordon Ett fordon som är registrerat i Finland som är i den försäkrades besitting, som man kan köra med B-körrättigheter. Chartis Finland Chartis Europe S.A. filial, Kaserngatan 44, Helsingfors, tel ; FO-nummer : Chartis Europe S.A. filial i Finland, Chartis Europe S.A. försäkringsbolagets filial (Registre du Commerce des Sociétés Nanterre B ). Franska bolagets adress: Chartis Europe S.A Paris La defense, 34 place des Corolles, Courberoie France. Högsta ersättningsbelopp Högsta ersättningsbelopp, som Chartis Finland betalar ut för en skada orsakat av ett skadefall. Från denna försäkring betalas ut högst en skada per försäkrad under försäkringstiden. Utgångsdatum Dagen, som det har gått 365 dygn sedan den fösräkrade har registrerat sig till försäkringsskyddet eller den dag som den försäkrade har bott utanför Finland i över 180 dagar i ett sträck. Försäkrad person En åtminstone 18- årig person som är registrerad till Nyckelskyddförsäkringen. Fritidsbostad En fritidsbostad i Finland som är i den försäkrades besittning. Båt En motor eller segelbåt i den försäkrades besittning. 6. BERGÄNSNINGAR Av följande orsaker förorsakade kostnader eller eller skador betalas det inte ut ersättningar: annan än den försäkrades ägda bostad, fritidsbostad, bils eller båts försvunna nycklar, stöld eller dylika nycklars kvarlämnande i en låst bostad, fritidsbostad, bil eller båt; i ett annat land än Finland varande bostad, fritidsbostad eller båt vars nycklar försvinner eller blir stulna samt inbrott i dessa i andra länder varande bostad, fritidsbostad,fordon eller båt; Annanstans än i Finland försvunna nycklar eller stöld av dessa; Annat fordon än med B-körrättigheter vars nycklar försvinner eller blir stulna eller inbrott i ett sådant fordon; Den försäkrade, eller till den person som den försäkrade har överlåtit nycklarna till, vid olaglig verksamhet eller avsiktligt orsakat skada med felaktigt förfarande;

3 Vilken som helts staligt myndighet eller offentlig organ utförda omhändertagande av egendom, förstörelse eller besittning. Eld,rök,blixt,vind,vatten,översvämning,jordbävning,vulkanisk aktivitet, störtvåg,hagel, skadedjur, insekter eller av andra likande orsaker orsakad skada. 7. BEDRÄGLIGT FÖRFARANDE Om den försäkrade efter ett försäkringsfall bedrägligen har lämnat Chartis Finland oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka har betydelse för utredningen av försäkringsfallet och Chartis Finlands ansvar, kan ersättningen till den försäkrade nedsättas eller förvägras helt. 8. ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 8.1 Chartis Finlands kundtjänsts kontaktuppgifter Chartis Europe S.A. (Filial i Finland) Kaserngatan Helsingfors tel (måndag till fredag , lördagar ) 8.1 Ersättningssökandens skyldigheter Ersättning ska sökas inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om rätten till ersättning dock senast inom 10 år från det att försäkringsfallet inträffat. Den sökande bör fylla i en skadeblankett. Sökande skall tillhandahålla Chartis Finland alla intyg som stöder ersättningsblanketten, till exemplel kvitton och verifikat över orsakade kostnader samt en brottsanmälan ifall ersättning ansöks från stöld eller inbrott. Den sökande står själv för de potentiella kostnader vid förvärvande av dessa nödvändiga dokument som bifogas skadeanmälan. Ifall den sökande inte följer dessa direktiv kan ersättningens sänkas eller förvägras. 8.3 Utgång av rätten till ersättning Ersättning ska sökas hos Chartis Finland inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringen, försäkringsfallet och försäkringsfallets konsekvenser och senast inom 10 år från det att försäkringsfallet inträffat. Med framläggande om ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid, förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning. 8.4 Chartis Finlands skyldigheter Chartis Finland ska med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål och senast 30 dagar efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som behövs för utredandet av dess ansvar, betala ut ersättning enligt försäkringsvillkoren eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, ska Chartis Finland dock betala den ostridiga

4 delen av ersättningen inom ovan angiven tid. På försenad ersättning ska Chartis Finland betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/82). 9. DUBBELFÖRSÄKRING Om den försäkrade har flera försäkringar som omfattar samma försäkringsskydd, har den försäkrade inte rätt till en sammanlagd ersättning som överstiger skadebeloppet. Vid dubbelförsäkring bestäms försäkringsbolagens inbördes ansvar enligt lagen om försäkringsavtal. 10. SÖKANDE AV ÄNDRING I CHARTIS FINLANDS BESLUT 10.1 Sjävrättelse Om den försäkrade misstänker något fel i Chartis Finlands ersättningsbeslut eller ett annat beslut, har den försäkrade rätt att få en noggrannare utredning över de omständigheter som bidragit till beslutet. Chartis Finland rättar beslutet, om de nya utredningarna ger anledning till detta Försäkrings- och finansrådgivningen och de nämnder som ger rekommendationer till lösning Om den som söker ersättning är missnöjd med Chartis Finlands beslut, kan den sökande be om råd och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen. Rådgivningen är ett opartiskt organ, som har som uppgift att ge råd till konsumenterna i frågor som gäller försäkrings- och ersättningsärenden. Chartis Finlands beslut kan föras till Försäkringsnämnden som verkar i anslutning till Försäkringsoch finansrådgivningen. Nämnden har som uppgift att ge rekommendationer till lösningar i fråga om meningsskiljaktigheter som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i en försäkringsrelation. Chartis Finlands beslut kan också lämnas till avgörande hos Konsumenttvistenämnden, som ger sina rekommendationer till lösning utgående från lagstiftningen om konsumentskydd. Nämnderna tar inte till behandling ett ärende som är anhängigt i domstol eller har behandlats i domstol. Rådgivningstjänsterna och nämndernas utlåtanden är avgiftsfria Ersättningstalan vid tingsrätten Om den försäkrade eller den som söker ersättning är missnöjd med Chartis Finlands beslut, kan han eller hon väcka talan mot Chartis Finland. Talan kan väckas antingen hos tingsrätten på den vederbörandes hemort i Finland eller hos Helsingfors tingsrätt. Talan med anledning av ett ersättningsbeslut ska väckas inom tre (3) år från det att vederbörande har fått skriftligt besked om Chartis Finlands beslut och om denna tidsfrist. Efter det att tidsfristen löpt ut, kvarstår inte någon rätt till talan Försäkringstillsynsmyndigheter Chartis Europe S.A:n filial i Finland övervakas av: Finansinspektionen PL 103

5 00101 Helsinki Puh: Faksi: (010) Chartis Europe S.A:s verksamhet i Frankrike övervakas av: Autorite de Controle des Assurances et Mutuelles (ACAM) 61, rue Taitbout, Paris Cedex 09, France Puhelin: ÄNDRING AV GRUPPFÖRSÄKRINGEN När eventuella ändringar som görs i försäkringen meddelar försäkringstagaren till de försäkrade på det sätt som man avtalat om i gruppförsäkringsavtalet, varefter ändringarna träder i kraft för de försäkrades del. 12. GRUPPFÖRSÄKRINGENS UPPHÖRANDE Om en gruppförsäkring upphör på grund av försäkringsgivarens eller försäkringstagarens åtgärder, ska försäkringsgivaren eller hans ombud med beaktande av omständigheterna på lämpligt sätt meddela de försäkrade om att försäkringen upphör. 13. TILLÄMPAD LAG På den här försäkringen tillämpas utöver dessa försäkringsvillkor även finsk lag.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015

Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Rättskyddsförsäkringsvillkor för privatperson VILLKOR YOI 714.7, gäller från 1.1.2015 Innehållet i Rättsskyddsförsäkringen för privatperson sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring

villkoren för resgods- och reseansvarsförsäkring Försäkringsvillkor Resgods- och reseansvarsförsäkring Företag och organisationer Gäller fr.o.m. 1.1.2010 Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 1 1.1 Försäkrade 1 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt

Happy CARE - Produktförsäkring. Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel. extra trygghet för din produkt Happy CARE - Produktförsäkring Skydd vid olyckshändelser & funktionsfel extra trygghet för din produkt Giganttis Produktförsäkring Din räddning när oturen är framme Varför Produktförsäkring? En trygghet

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet

trygghetsavtal Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet Skydda dina produkter mot olyckshändelser... Vi erbjuder dig extra trygghet VARFÖR TRYGGHETSAVTAL? En trygghet för din nya produkt som innebär: SKYDD MOT OLYCKSHÄNDELSER Tappskador, vätskeskador, otur

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring. Juristförsäkring Premium

Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring. Juristförsäkring Premium Försäkringsvillkor kollektiv Juristförsäkring Juristförsäkring Premium Gäller fr.o.m. 1 november 2013 Innehållsförteckning 1. Allmänna villkor... 2 1.1 Vem omfattas av försäkringen...2 1.2 Försäkringsperiod...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer