Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den april Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl av styrelsens ordförande Lotta Friberg som hälsade alla välkomna. Till ordförande för stämman valdes Monjia Manai Sonnius. Till protokolljusterare valdes Erik Johansson och Eva Engström. Till rösträknare valdes Jerker Nordlund, Sara Hajduk ( 1-15) och Hillevi Fransson. Från 16 valdes Naima Clevenhag som rösträknare istället för Sara Hajduk. 2 Anmälan av protokollförare och övrigt presidium Stämmans ordförande anmälde KarinMalin Ekström och Madeleine Bengtsson som protokollförare under stämman, och Hampus Nilsson som bisittare med ansvar för skärmen. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande KarinMalin Ekström redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse hade skett enligt stadgarna och att stämman var behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades genom att deltagarnas rösträtt kontrollerades, kvitterades med ett numrerat röstkort samt sammanställdes i en röstlängd. Röstlängden lästes upp. (bilaga 1). 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Förslag på dagordning och arbetsordning för stämman fanns publicerade i stämmobilagan till Grus & Guld (bilaga 2 Stämmobilagan). Ordförande frågade stämmans deltagare om det fanns några övriga frågor. Ordförande konstaterade att inga övriga frågor hade anmälts. Dagordningen justerades senare under dagen då punkt 21 och 22 flyttades till sist på lördagen och blev ny punkt 11 och 12. Stämman beslutade att bifalla den föreslagna dagordningen. Stämman beslutade att bifalla propositionen om arbetsordning för stämman. 6 Valberedningens rapport och nomineringar Berit Lindqvist presenterade valberedningens rapport om arbetet under året, samt nomineringar till styrelse, Etikråd och lekmannarevisorer. Valberedningen redovisade vidare de kompetenser som anses särskilt värdefulla för kandidater till JAKs styrelse och uppmanade stämman att nominera kandidater till olika förtroendeuppdrag. Styrelsen Pågående Omval Nyval Ordinarie ledamöter Lotta Friberg (ordf) Uffe Madsen (18)

2 Jonas Löhnn Johannes Kretschmer Cicci Andersson Ali Hamidian Nuria Albet Torres Suppleanter Stephen Hinton Petra Modée Bo Ander Lekmannarevisorer Mary Obanda (ordinarie) Johan Thelander (suppleant) Mary Obanda har tidigare suttit som suppleant för ordinarie lekmannarevisor. Etikrådet Marcus Brafors (Sammank) Ellen Belmore Leif Öhlund Valberedningen föreslår Marcus Brafors som sammankallande i Etikrådet. Förslag till auktoriserade revisorer Revisionsbolag: Ernst & Young AB Huvudansvarig revisor: Damir Matésa (omval) Revisorssuppleant: Jesper Nilsson (omval) Stämman beslutade att lägga valberedningens rapport till handlingarna. Övriga nomineringar: Tom Strömberg nominerade Johan Sandwall till styrelsen. 7 Val av valberedningsgrupp Stämman valde Erik Johansson, Zulma Ruiz de Solano och Kerstin Lönngren till valberedningsgrupp med uppgift att till nästa dag bereda stämmans val av valberedning. 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning föredrogs av VD Sammy Almedal. Årsredovisningen behandlas även detta år fördjupat i ett stämmoutskott under lördag eftermiddag. Fastställande av balans- och resultaträkning sker därmed först under söndagen, liksom beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och beslut 2 (18)

3 om behandling av 2013 års resultat. Stämman uppmanades att ställa frågor redan nu kring årsredovisningen inför morgondagens beslut. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2 Stämmobilagan) 1. 9 Revisorernas berättelser Auktoriserade externrevisorn Damir Matésa föredrog sin revisionsberättelse. Revisorn redogjorde för hur revisionen går till under revisionsåret och vad som ingår i granskningen. Den auktoriserade revisorn ansvarar för granskningen av räkenskaperna och förvaltningsberättelsen, medan lekmannarevisorn granskar verksamheten ur medlemmarnas perspektiv. Externrevisorn har löpande kontakt med såväl administrationen som lekmannarevisorn och internrevisorn och gör även avstämningar med styrelsen. Det blir allt mer komplexa regelverk som styr banken och årsredovisningen blir successivt större. Revisionen pågår genom löpande aktiviteter under hela året. Detta är viktigt för att tidigt kunna hitta och följa upp eventuella problem. Årsstämman i april utgör avslutet för 2013 och startskottet för Revisorn uppmuntrade stämman att gå igenom och fördjupa sig i årsredovisningen. I revisionsberättelsen tillstyrker revisorn att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, samt behandlar resultatet enligt förslag och beviljar styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet. Lekmannarevisorn Dan Eric Archer redogjorde för sitt arbete under året och föredrog sin granskningsberättelse. Lekmannarevisorn har följt styrelsens arbete och granskat att styrelsen följer gällande regler framförallt interna samt att uppdragen från stämman har behandlats som de bör. Revisorn menade att alla har behandlats, vissa är inte genomförda, men på gång. Vidare önskade revisorn få höra mer synpunkter från medlemmarna. Revisorn menade att föreningen har agerat på ett konstitutionellt riktigt vis och tillstyrkte att stämman beviljar styrelsens ledamöter samt VD ansvarsfrihet för Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen (bilaga 3) och granskningsberättelsen (bilaga 4) till handlingarna. 10 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut A Styrelsens rapporter Ordförande Lotta Friberg och vice ordförande Jonas Löhnn föredrog styrelsens rapporter (bilaga 2 Stämmobilagan, s 19): Rapport angående Förändra månadskostnaden på lån med efterspar Stämmans beslutade 2013 att uppdra åt styrelsen att ta fram olika exempel på de flexibla lösningar avseende låneupplägg som idag är möjliga inom JAK och tydligt kommunicera detta till medlemmarna. Styrelsen rapporterade att ett antal olika låneupplägg är under utveckling. Det handlar om att erbjuda perioder av amorteringsfrihet, att låntagaren under lånets löptid kan få ut hela eller delar av det bundna sparandet genom att tillföra poäng till lånet och sedan fortstätta betala på lånet som vanligt och förlängt efterspar vilket innebär att låntagaren inte betalar in ett eftersparande som är lika stort som amorteringen utan att det till en viss del istället betalas ut successivt efter det att lånet är tillbakabetalt. Projekten ligger på Idé och Projektlistan. De presenteras medlemmarna successivt när de är klara, under Rapport angående JAK som motor inom alternativ ekonomi Stämman 2013 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att JAK ska fungera som en arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi, för att utveckla verksamheter som är relaterade till JAK, t.ex. pensionssparande, som inte just nu ryms inom JAK. JAK kan bli tydligare i sin kommunikation. Även om inriktningen redan har stort stöd i våra styrande dokument och mycket av JAKs nuvarande verksamhet är i enlighet med beslutet tror styrelsen att vi 1 Årsredovisningen finns för nedladdning på 3 (18)

4 behöver samla våra krafter i högre grad. Styrelsen har därför gett VD i uppdrag att återkomma med förslag på hur JAK kan bli en tydligare arena för alternativa idéer inom hållbar och etisk ekonomi. Rapport angående Hur JAK stödjer lokal ekonomisk utveckling Stämman 2013 beslutade att förstärka och förtydliga JAKs arbete för en lokal ekonomisk utveckling, i enlighet med motionens inriktning. JAK har under lång tid arbetat med frågor gällande lokal ekonomisk utveckling bland annat genom Lokalekonomidagarna, som äger rum flera gånger per år. Förutsättningarna ser olika ut över hela landet. Flera medlemar har god erfarenhet av praktiska fungerande exempel på detta. Senast på styrelsens pass på JAK-skolan som ägnades helt åt lokal ekonomisk utveckling. En workshop hölls som syftar till att gå från insikt till handling för att bygga upp ett resilient lokalt samhälle med en lokal ekonomi. För mer information se leraket.wordpress.com. En inventering skulle kunna ske av goda exempel som fungerar i praktiken idag och lyfta dem i olika sammanhang. JAKs stödsparande är en tjänst som JAK tillhandahåller som ett kraftfullt verktyg för en lokal ekonomi. Frågan hänger ihop med JAK som arena och där VD har ett uppdrag, se ovan. Rapport angående Monetär omställning Stämman 2013 beslöt att ge styrelsen i uppdrag att JAK ska ha en inriktning att verka för en monetär omläggning/omställning. Styrelsen anser att det är viktigt att hela organisationen får en förståelse för frågan och att det inte räcker med ett ställningstagande eller en skrivning i ett styrande dokument. Det finns olika inriktningar inom rörelsen för monetär omställning. Så många som möjligt av våra medlemmar bör få tillgång till de olika inriktningar som finns och själva ges chans att bilda sig en uppfattning. Förslaget är att frågan om monetär omställning därför behandlas på årets två JAK-skolor. Frågan om monetär omställning kommer att behandlas i uppdateringen av JAK-boken. Under 2014 kommer de uppdaterade kapitlena att processas med alla grundkursledare med målet att så många som möjligt känner sig bekväma med innehållet när de håller sina grundkurser. Processen i sig är en viktig utbildningsinsats och kommer att leda till att fler kan ta frågan om monetär omställning till sig. I boken kommer JAKs inställning till monetär omställning framgå tydligt. Boken ska vara klar i slutet av Det är viktigt att även styrelsen känner sig väl insatt i frågan och skapar sig en egen uppfattning. Ett styrelseseminarium under året föreslås därför ha tema monetär omställning. Eftersom beslutet anger att JAK ska ha som inriktning föranleder det att se över om ett tillägg ska göras i verksamhetsinriktningen i reglementet. Det bör göras i samband med andra ändringar i reglementet och efter processen i organisationen. Rapport angående Normkritiskt förhållningssätt Styrelsen fick i uppdrag från stämman 2013 att JAK Medlemsbank under året och med hjälp av extern utbildare lyfter normkritisk maktanalys i organisationen, t.ex. vid en JAK-skola. Stämmans uppdrag är genomfört genom en föreläsning för personalen 22/11 och pass på JAK-skolan 23/11. Styrelsen har efterfrågat en utbildning på området och möjligheterna till fördjupning för framförallt ledningsgruppen undersöks vidare. Rapport angående Kontanthantering Styrelsen fick i uppdrag av stämman 2013 att JAK uttalar sitt stöd för att bibehålla sedlar och mynt, samt att styrelsen får i uppdrag att i folkbildningsarbetet kommunicera vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem. Vi är mer än en bank och vi har länge i olika sammanhang lyft fram kontanternas betydelse för ett demokratiskt samhälle. Det är oroväckande att fler och fler aktörer väljer att helt eller delvis sluta med kontanter. De digitala systemen är inte bara sårbara utan ger också storbankerna stor kontroll över såväl pengaflöden som enskilda medborgare. Det är inte helt enkelt att uttala oss om detta när vi själva inte är kontantförande bank och det bör göras med försiktighet. Vi bör hålla oss uppdaterade och vid lämpligt tillfälle göra utspel med anledning av någon nationell händelse av vikt. Hela kontanthanteringskedjan kommer att ses över enligt regeringsdirektiv 2013:71 och utredningen ska bland annat ta ställning till om det är lämpligt att även fortsättningsvis låta delar av kontanthanteringen skötas av den privata sektorn eller om staten åter bör ta på sig ansvaret för hela eller ytterligare delar av kontanthanteringskedjan. Utredningen ska presentera sitt resultat 1 september Sektor 3 har också gjort en undersökning om det kontantlösa samhället för privatpersoner och kommer att göra en ytterligare 4 (18)

5 om företagens inställning till det kontantlösa samhället. Vi undersöker hur vi kan ta del av deras resultat och om vi möjligtvis kan samarbeta på något sätt. VD har i uppdrag att lyfta in frågan om vägar för kontanthantering och alternativa betalningssystem i JAKs folkbildningsarbete samt att under året i samhällsdebatten lyfta fram kontanternas betydelse för ett demokratiskt samhälle. Stämman beslutade att lägga styrelsens rapporter till handlingarna (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 19). B Etikrådets rapport Gunilla Åkerberg och Marcus Brafors från Etikrådet presenterade Etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 24). Under året har etikrådet deltagit på JAK:s rikskurser, seminarier och utbildningar för att träffa, intervjua och samtala med medlemmarna för att efterfråga frågor som medlemmarna vill att etikrådet ska jobba med. Styrelsens protokollsreferat har följts upp, liksom debatten i Grus & Guld samt på Forum. Vi har även gjort vår roll tydligare på hemsidan och uppmanat medlemmarna att ta kontakt med oss. Etikrådet har tagit del av inkomna klagomålsärenden. Vi har arbetat för att bilda oss en uppfattning om vad medlemsnytta i etiska frågor består i. I detta har vi påbörjat arbetet med en enkät för att fånga upp upplevda dilemman i organisationen. Det har även gjorts i samtal med medlemmar på olika JAK-arrangemang. Vi har haft kontakter med styrelsen/vd för att säkerställa att den nya lagen om s.k. whistleblowing, d.v.s. att medlemmar och anställda anonymt (eller oanonymt) kan tipsa om olägenheter inom organisationen, efterlevs. Vi har även frågat styrelsen/vd om det rimliga i att blancolån har en högre lånekostnad än lån mot säkerhet. Etikrådet har genom Cecilia Karlsson erbjudit medling vid eventuella konflikter inom organisationen. Etikrådet har initierat att styrelsen har utarbetat ett diarieförfarande av inkommen post och mejl samt att en instruktion finns för hur medlemmars post till JAK Medlemsbank ska hanteras och besvaras. Stämman beslutade att lägga Etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 24) till handlingarna. 11 Styrelsens redogörelse för budget för det kommande verksamhetsåret 2013 samt fastställande av medlemsavgift för 2014 VD Sammy Almedal redogjorde för budget för kommande verksamhetsår samt förslaget att bibehålla samma medlemsavgift 2015 som Stämman beslutade att bibehålla samma medlemsavgift 2015 som Stämman beslutade vidare att lägga budgeten till handlingarna. 12 Fastställande av budget för förtroendevalda samt regler för arvodering Berit Lindqvist föredrog valberedningens förslag till budget och arvodesregler. För arvodet till ordförande och vice ordförande i styrelsen föreslogs en höjning. Ett nytt arvode för inläsning för styrelsen föreslogs. Vidare föreslogs en höjning av det fasta arvodet till valberedningens ledamöter samt ett nytt arvode för sammankallande i valberedningen. Stämman beslutade att fastställa budget och arvodesregler enligt förslag (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 32) Stämman ajournerade sig för utskottsarbete och lunch kl Förhandlingarna återupptogs följande dag kl (18)

6 13 Fastställande av resultat- och balansräkningen VD Sammy Almedal föredrog resultat- och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen har funnits tillgänglig i kallelsen (bilaga 2 Stämmobilagan, s. 12) och behandlades under lördagen i utskott. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 14 Beslut med anledning av föreningens överskott Styrelsen föreslog att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan: (kronor) Balanserat resultat Fond för verkligt värde Årets resultat Balanseras i ny räkning Stämman beslutade att överföra årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 15 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut med anledning av styrelsens propositioner A Stadgeändringer Ordförande Lotta Friberg föredrog styrelsens proposition och yrkande. Ändringarna gäller annan ordning på punkterna i ändamålsparagrafen, på vilka orter JAK ska kunna hålla stämma, regler för fullmakter och att ta bort suppleanterna i styrelsen. Alla förändringar finns beskrivna i Stämmobilagan sid Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: - att anta föreslagna stadgeändringar Jens Andersson från utskott B föredrog därefter utskottets yrkande. Utskott B yrkar: - att lägga till Östersund som stämmoort Enskilt yrkande från Eva Stenius: - att lägga till Orsa som stämmoort Enskilt yrkande från Tom Strömberg: - att lägga till Malmö som stämmoort Enskilt yrkande från Ewa Thun: - att lägga till Östersund, Orsa och Malmö till styrelsens förslag Enskilt yrkande från Reynaldo Lopez Trigueros: - att lägga till Göteborg som stämmoort Enskilt yrkande från Carl-Eric Engström: - att många flera ytterligare platser nu tas med i stadgarna på den här årsstämman såväl som på nästkommande årsstämma var den nu än kommer att förläggas. Mitt yrkande är såväl Arvika, Karlstad, där utmärkt samlingslokaler och övernattningsmöjligheter finns det även i Orsa, Skara etc. tas med också Ordförande frågade om stämman vill lägga till några orter överhuvudtaget utöver styrelsens förslag. Resultatet av omröstningen blev: Bifall 27 Avslag 46. Därmed föll alla enskilda yrkanden. Ordförande ställde propositionen mot avslag. Stämman beslutade att bifalla propositionen 6 (18)

7 - att anta föreslagna stadgeändringar B Förslag angående fortsatt arbete med demokratiuppdraget Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog styrelsens proposition och yrkande. Arbetet med att utveckla demokratiarbetet inom JAK har fortsatt under året. Det tekniska systemet VoteIT har utvecklats med en säker inloggningsfunktion. Styrelsen har beslutat att vänta med att lägga extra personella resurser på utbildning och implementering under Utbildning och testning av systemet under 2014 kommer att ske inom ramen för ordinarie verksamhet, t ex på JAK-skolor och kan ske i större utsträckning om det finns intresse hos ideella krafter att administrera det. Stadgarna föreslås ändras så lite som möjligt med ett första beslut på årets stämma och ett andra slutgiltigt beslut när den tekniska utvecklingen är helt klar och vi har resurser att helt gå över till det nya systemet i organisationen, förhoppningsvis under Styrelsen yrkade på att stämman beslutar: -att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt -att godkänna de föreslagna stadgeändringarna -att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet Jens Andersson från utskott B föredrog därefter utskottets yrkande. Utskott B yrkar: - att styrelsen bjuder in medlemmar och lokalavdelningar i processen av Reglementets utformning till följd av demokratiuppdraget Styrelsen stödjer utskottets yrkande. Enskilda yrkanden från Abdelhafid Mebrouk: - att återremittera demokratifrågan och be styrelse i konsultation med övriga medlemmar och återkommer till årsstämma - att resultatet från medlemmars nätvotering ska vara vägledande och låta årsstämma ha samma betydande makt som idag Enskilt yrkande från Jerker Nordlund: - att orden ideell resursperson i stadgarna byts ut mot medlem Ordförande ställde först frågan om stämman vill fatta beslut idag mot återremiss. Stämman beslutade att avgöra frågan idag. Ordförande ställde sedan Jerker Nordlunds yrkande, bifall mot avslag. Stämman biföll Jerker Nordlunds yrkande. Ordförande ställde styrelsens proposition samt utskottets tilläggsyrkanden mot Abdelhafid Mebrouks andra yrkande. Stämman biföll styrelsens förslag. Ordförande ställde sedan styrelsens förslag mot avslag. Stämman biföll styrelsens förslag. - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna - att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet 7 (18)

8 - att styrelsen bjuder in medlemmar och lokalavdelningar i processen av Reglementets utformning till följd av demokratiuppdraget - att orden ideell resursperson i stadgarna byts ut mot medlem Tom Strömberg, medlem 89442, reserverade sig mot beslutet. 17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av sju stycken ordinarie ledamöter samt tre stycken suppleanter. Antalet ledamöter i Etikrådet anges till tre i stadgarna. Även lekmannarevisorernas antal anges i stadgarna en ordinarie och en ersättare. Valberedningsgruppen yrkade på fem ledamöter till valberedningen. Enskilt yrkande från Tom Strömberg: -att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter Stämman beslutade enligt valberedningens samt valberedningsgruppens förslag. -att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt tre suppleanter - att valberedningen ska bestå av fem ledamöter Stämman ajournerade sig för lunch kl och förhandlingarna återupptogs kl Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för dessa Johan Sandwall nominerades till ordinarie ledamot. Abdelhafid Mebrouk nominerades till ordinarie och suppleant. Bo Ander nominerades till ordinarie ledamot. Stämman ordförande konstaterade att till ordförande fanns bara ett förslag. Stämman beslutade att välja Lotta Friberg till ordförande för JAK Medlemsbank Stämman valde genom sluten omröstning ledamöter och suppleanter med mandatperioder enligt nedan. Beslutet blev i enlighet med valberedningens förslag. Ordinarie ledamöter Lotta Friberg Uffe Madsen Jonas Löhnn Johannes Kretschmer Cicci Andersson Ali Hamidian Nuria Albet Torres (18)

9 Suppleanter Stephen Hinton Petra Modée Bo Ander Val av revisorer och suppleanter för dessa Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag och frågade stämman om de önskade nominera ytterligare kandidater till uppdraget som lekmanna- respektive externrevisor. Inga ytterligare nomineringar tillkom. Stämman beslöt därmed att välja revisorer enligt nedan. Lekmannarevisorer Mary Obanda Johan Thelander Auktoriserade revisorer , ordinarie , suppleant För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes till: Revisionsbolag: Ernst & Young AB Huvudansvarig revisor: Damir Matésa Till revisorssuppleant valdes: Jesper Nilsson 20 Val av ledamöter i Etikrådet, varav en sammankallande Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag och frågade stämman om de önskade nominera ytterligare kandidater till Etikrådet. Inga ytterligare nomineringar tillkom. Stämman beslutade enligt nedan: Etikråd: Marcus Brafors, sammankallande Leif Öhlund Ellen Belmore Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande Valberedningsgruppen bestod av Erik Johansson Zulma Ruiz de Solano Kerstin Lönngren Valberedningsgruppens förslag: Berit Lindqvist sammankallande Eva Stenius Lilly Bendevis Ida Nordin Jorge Gonzalez Flores Stämman hade under 17 beslutat att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter. 9 (18)

10 Stämman beslutade enligt valberedningsgruppens förslag 22 Beslut med anledning av inkomna motioner Under eftermiddagen den första stämmodagen behandlade stämmodeltagarna proposition, motioner och årsredovisningen i utskott. Styrelsen hade sammanställt utskottens yrkanden som presenterades tillsammans med motionärernas yrkanden och i förekommande fall jämkningar från styrelsen. Motion 1: Rörande skrivelser Styrelseledamot Uffe Madsen föredrog motionen och styrelsens samt utskottets yrkanden. - att en praxis utarbetas så att det finns en mall (riktlinjer) hur man kan skriva till styrelsen och JAK centralt för att uppnå olika grader av offentlighet inom JAK. Styrelsen föreslår stämman att anse motionen vara besvarad. Utskott F:s yrkande - att stödja styrelsens yrkande Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande. - att anse motionen vara besvarad Motion 2: Pensionssparande Styrelseledamoten Ali Hamidian föredrog motionen och styrelsens samt utskottets yrkanden. - att styrelsen gör en utredning om alternativt pensionssparande och beaktar förslaget i denna motion. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. Utskott C:s yrkande - att stödja styrelsens yrkande - att styrelsen ska rapportera kontinuerligt i Grus & Guld och på hemsidan under verksamhetsåret - att styrelsen ska involvera medlemmarna i arbetet genom t ex seminarier och workshops Styrelsen stödjer utskottets tredje yrkande Styrelsen yrkar -att styrelsen ska rapportera i Grus & Guld samt på hemsidan om hur arbetet fortlöper Stämman beslutade att bifalla motionen. Stämman beslutade att bifalla utskottets tredje att-sats. Stämman beslutade att bifalla styrelsens nya yrkande. 10 (18)

11 - att styrelsen gör en utredning om alternativt pensionssparande och beaktar förslaget i denna motion - att styrelsen ska involvera medlemmarna i arbetet genom t.ex. seminarier och workshops - att styrelsen ska rapportera i Grus & Guld samt på hemsidan om hur arbetet fortlöper Motion 3: Byta sparpoäng mot årsavgiften med mera Styrelseledamot Cissi Andersson föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att helt skilja medlemsavgiften från själva bankrörelsen - att beräkna ett värde av de sparpoäng som behövs för att kunna byta dessa mot årsavgiften - att möjliggöra för byte av sparpoäng mot medlemsavgift för de som inte är intresserade av att låna - att plocka fram ett antal motprestationer som gör det lönsamt för medlemmar att spara i JAK utan tanke på eventuellt kommande lån för dessa. Styrelsen föreslår att stämman beslutar: - att avslå motionen Utskott D:s yrkande - att bifalla styrelsens yrkande. Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande. - att avslå motionen. Motion 4: Gratis medlemskap för pensionärer fyllda 65 år Styrelsesuppleant Petra Modée föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att stämman beslutar om att införa gratis medlemsavgift för pensionärer fyllda 65 år. Styrelsen föreslår att stämman beslutar: - att avslå motionen Utskott C:s yrkande -att bifalla styrelsens yrkande -att styrelsen utreder möjligheter att differentiera medlemsavgiften Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande. Stämman beslutade att avslå utskottets andra att-sats. - att avslå motionen 11 (18)

12 Motion 5: Eftersparfritt lån och information som underlättar för investeringar i små solcellsanläggningar Styrelseledamot Johannes Kretschmer föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att JAK tillåter totalt 200 miljoner kr utlåning i form ett blancolån avsett för vind- eller solenergi på max 3,75 % effektivränta, upp till 12 års lånetid, upp till kr per privatperson (kooperativ består av flera privatpersoner) samt utan krav på eftersparande. - att JAK informerar om lånet samt om demokrati och miljöaspekter av distribuerad förnyelsebar energi i tillgängliga kanaler. - att JAK föregår som gott exempel och investerar i solcellsanläggning på Skövdekontorets tak. - att beakta motionens första och andra att-sats i det kommande arbetet med sparfria lån - att avslå motionens tredje att-sats Utskott E:s yrkande - att JAK avsätter 100 miljoner till eftersparfria lån för solceller - att JAK på sikt avsätter 100 miljoner till eftersparfria lån för solceller - att lån tas på upp till 10 år - att man satsar på energieffektiviseringar och investeringar av förnyelsebar energi, särskilt solceller - att dessa lån blir eftersparfria lån Styrelsen drog tillbaka sitt ursprungliga första yrkande Nytt yrkande från styrelsen: - att uppdra åt styrelsen att satsa på sparfria lån för energieffektiviseringar och investeringar av förnyelsebar energi Ordförande började med att ställa utskottets första och andra yrkande mot varandra. Stämman beslutade att bifalla utskottets andra yrkande. Ordförande ställde utskottets förslag i sin helhet mot motionärens första yrkande. Stämman beslutade att bifalla utskottets framvaskade förslag. Ordförande ställde utskottets förslag mot styrelsens förslag. Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande. Ordförande ställde sedan motionärens tredje yrkande mot avslag. Stämman beslutade att avslå motionärens tredje yrkande. Ordförande ställde sedan styrelsens nya yrkande mot avslag. Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande. - att uppdra åt styrelsen att satsa på sparfria lån för energieffektiviseringar och investeringar av förnyelsebar energi Motion 6: JAK-medlemmar skall få möjlighet till full sparpoäng på försparande, alltså möjlighet till försparande med sparfaktor 1,0 12 (18)

13 Vice ordförande Jonas Löhnn och ordförande Lotta Friberg föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att skyndsamt ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. - att stämman skall uttala att försparande inte skall betraktas som mindre värt. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bifalla motionen. Utskott D:s yrkande - att bifalla att-sats 1 med ändringen att stryka ordet skyndsamt - att avslå att-sats 2 Enskilt yrkande från Jerker Nordlund - att produktionen av sparpoäng skall stå i proportion till den framtida resurs i form av utlåningsbara medel som är känd i nuläget Motionären drog tillbaka båda sina ursprungliga yrkanden till förmån för utskottets yrkanden. Styrelsen drog tillbaka sitt yrkande till förmån för utskottets yrkanden. Styrelsen yrkande att Jerker Nordlunds enskilda yrkande skulle anses vara besvarat. Ordförande ställde utskottets yrkande mot avslag. Stämman beslutade att bifalla utskottets yrkande. Ordförande ställde Jerkers yrkande bifall mot besvarat. Stämman beslutade att anse det besvarat. - att stämman skall ge styrelsen i uppdrag att ge medlemmarna möjlighet till försparande med full sparpoäng på sätt som styrelsen finner lämpligt. Jerker Nordlund, medlem 484, och Evert Larsson, medlem 64861, reserverade sig mot beslutet att anse yrkandet från Jerker Nordlund besvarat med motiveringen: Under finansinspektionens prövning av vår ansökan om banktillstånd var vårt system för att hantera likviditetsrisken helt central. I det systemet är eftersparandet och styrelsens möjligheter att variera sparpoängsfaktorn mycket viktiga. Om banken ändrar i regelverket riskerar vi en förnyad prövning. Därför bör sådana ändringar konsekvensberedas vad gäller risken för att riskera ny prövning och även förlora banktillståndet. Toni Jonathan Petrusgaard, medlem 13152, reserverade sig mot beslutet att anse Jerker Nordlunds yrkande besvarat. Motion 7: Förslag på nytt JAK Styrelsens personalrepresentant Miguel Ganzo föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. -att stämman beslutar att JAK ska söka medlemskap i We effekt. Och att en arbetsgrupp tillsätts för att föreslå till styrelsen hur biståndsverksamheten ska kunna stärkas inom JAK. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Utskott F:s yrkande 13 (18)

14 -att ge styrelsen i uppdrag att utreda medlemskap i We Effekt Styrelsen stödde utskottets yrkande Ordförande ställde motionen mot utskottets yrkande. Stämman beslutade att bifalla utskottets yrkande. Ordförande ställde yrkandet mot avslag. Stämman beslutade att avslå yrkandet. -att avslå motionen Motion 8: Bygg Bostäder! Styrelseledamot Núria Albet Torres redogjorde för motionen samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda och vidare diskutera detta förslag och rapportera resultatet till nästa stämma Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Utskott C:s yrkande - att styrelsen utreder möjligheten att starta ett fastighetsbolag som ägnar sig åt bostadsbyggande - att styrelsen utreder möjligheten att utforma lånealternativ som underlättar byggandet av bostäder - att utreda möjligheten att tillsätta en särskild arbetsgrupp utanför styrelsen för behandla bostadsfrågan - att det ges utrymme på JAK-skolan för att lära sig om kooperativa bostadsformer Ordförande ställde de fyra yrkandena vardera bifall mot avslag. Stämman beslutade att bifalla utskottets andra och fjärde yrkande samt avslå utskottets första och tredje yrkande. -att styrelsen utreder möjligheten att utforma lånealternativ som underlättar byggandet av bostäder -att det ges utrymme på JAK-skolan för att lära sig om kooperativa bostadsformer Motion 9: JAK:s ekonomi och Grus & Gulds framtid VD Sammy Almedal redogjorde för motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att JAK:s medlemstidning Grus & Guld läggs ner. - att i G&G:s ställe en ny mediastrategi utvecklas med målsättningen att med stöd av Internet organisera alltfler av JAK:s medlemmar till stöd en räntefri ekonomi och monetär reform. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Utskott D:s yrkande - att stödja styrelsens yrkande Ordförande ställde hela motionen bifall mot avslag. Stämman beslutade att avslå motionen i sin helhet. 14 (18)

15 - att avslå motionen Motion 10: JAK:s vision om räntefri ekonomi och monetär reform Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog motionen samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att stämman uttalar som sin mening att: En monetär reform i enlighet med stämmans beslut 2013 står inte i motsättning till en räntefri ekonomi utan är ett steg i rätt riktning, mot räntefri ekonomi, genom att den befriar oss, den offentliga budgeten, från skuldsättning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen. Utskott F:s yrkande - att stämman uttalar som sin mening En monetär reform står inte i motsättning till en räntefri ekonomi - att stämman uttalar att inriktningen för en monetär omställning ska fortsätta att konkretiseras så att det tydliggörs hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning Nytt yrkande från styrelsen - att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning Motionären drog tillbaka sitt ursprungliga förslag till förmån för utskottets yrkanden. Ordförande ställde utskottets yrkanden mot styrelsens yrkande. Stämman beslutade att bifalla styrelsens nya yrkande. Ordförande ställde sedan yrkandet mot avslag. Stämman beslutade att bifalla styrelsens nya yrkande. - att ge styrelsen i uppdrag att konkretisera vad JAKs inriktning för en monetär omställning är och tydliggöra hur den är en del av JAKs långsiktiga målsättning Motion 11: Demokratiprojektet och problemen med röstning på nätet Styrelseledamot Núria Albet Torres föredrog motionen, samt styrelsens och utskottets yrkanden. - att en grundlig undersökning görs av riskerna med nätbaserade omröstningar. - att beslut om införande av nätbaserade omröstningar föreläggs stämma före beslut. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anse motionen besvarad Utskott B:s yrkande - att stödja styrelsens yrkande Ordförande ställde motionen bifall mot besvarad. Stämman beslutade att anse motionen besvarad. Stämman hade därmed beslutat -att anse motionen besvarad 15 (18)

16 Motion 12: Livslånga lån för att minska JAK-kundens upplevda ränta Styrelsesuppleant Petra Modée föredrog motionen samt styrelsens och utskottets yrkande. -att JAK Medlemsbank ska tillåta längre bindningstider är 30 år och att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda detta. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anse motionen besvarad Utskott E:s yrkande -att undersöka möjligheten med eftersparfrihet i lägre eller högre grad (Ex om man tar flera lån samtidigt (3 lån) kan ett av dessa göras eftersparfritt eller ges lägre efterspar för att underlätta återbetalning) Styrelsens nya yrkande: - att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna med sparfrihet i lägre eller högre grad Stämmans ordförande ställde först motionen mot styrelsens yrkande att anse den besvarad. Stämman beslutade att anse motionen besvarad. Stämmans ordförande ställde sedan utskottets yrkande mot styrelsens nya yrkande. Stämman beslutade att bifalla styrelsens yrkande. Ordförande ställde yrkandet bifall mot avslag. Stämman beslutade att bifalla yrkandet. -att anse motionen besvarad -att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna med sparfrihet i lägre eller högre grad 23 Övriga frågor Inga övriga frågor hade anmälts. 24 Stämmans avslutande Ordförande Lotta Friberg tackade slutligen ordförande Monjia Manai Sonnius och presidiet för en väl genomförd stämma. Lotta Friberg tackade Miguel Ganzo för hans insats som personalrepresentant i styrelsen, Dan-Eric Archer för hans insats som lekmannarevisor, Gunilla Åkerberg och Cecilia Carlsson för deras insats i etikrådet, Emlan Wolke och Ivans Naidjonoks för deras insats i valberedningen samt Johan Sandwall och Maha al Haddad för deras insats i styrelsen. Alla som avtackades fick 10 träd i VI-skogen. Protokollet är skrivet av KarinMalin Ekström och Madeleine Bengtsson. Protokollet justeras av: Erik Johansson, justeringsperson Eva Engström, justeringsperson 16 (18)

17 Monjia Manai Sonnius, stämmans ordförande 17 (18)

18 Bilaga 1. Röstlängd vid stämmans öppnande och avslutande Bilaga 2. Stämmobilagan till Grus & Guld Bilaga 3. Auktoriserade revisorns berättelse Bilaga 4. Lekmannarevisorns granskningsberättelse 18 (18)

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 24-25 april 2010 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den april 2016

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den april 2016 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 16-17 april 2016 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015

Protokoll Ordinarie föreningsstämma 6 maj 2015 Bostadsrättsföreningen Sida 1 av 7 Tid 2015-05-06, kl 19:00 Plats Aulan, Åsö gymnasium Stämman öppnas Bostadsrättsföreningens ordförande Martin Samuelsson öppnar stämman och lämnar ordet till Ove Schramm.

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Mötesdatum Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 20151 Lokalavdelningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 1. Justering av röstlängd Röstlängden godkändes och justerades omedelbart 2. Val av ordförande för årsmötet Mötet

Läs mer

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick Årsstämma 2011-05-16 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22 Datum: 2011-05-16 Utskriven: 2011-05-17 Närvarande medlemmar: 44

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Föreningsstämma 080309

Föreningsstämma 080309 MÖTESPROTOKOLL 1 (5) Föreningsstämma 080309 Datum för mötet Tid Plats 2008-03-19 13.00-15.00 Församlingsförbundet, Direktorn Kallade och inbjudna Kyrkvindens medlemmar, styrelse och revisorer Närvarande

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen Ordinarie Föreningsstämma Mötesplats: Aulan, Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55 Mötesdatum: Torsdagen den 2017-05-18 Tid: kl. 19.00 Deltagare: 89 medlemmar med rösträtt i Bostadsrättsföreningen Brinckan-Lehusen

Läs mer

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB

Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Avesta Vatten och Avfall AB Erik Nordén, VD Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:45 08:50 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Siw Karlsson, ekonomichef Avesta

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen. 1. Mötets öppnande Linus Nordling öppnade

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas

Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. Regnbågens kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Förslag inför höstens stämma 2012 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa hyresrättsförening. 2 Föreningens

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30

Protokoll årsstämma Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 Protokoll årsstämma 2014-12-09 Plats: Biomedicinskt Centrum, Uppsala Tid: 17.30 a Årsstämman förklarades öppnad av Sabri Jamal. Mötets öppnande b Kallelsen kom ut 10:e november, 29:e dagar innan stämmans

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem

Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem Årsstämmoförhandlingar 1 juni 2016 kl 20.00, i Istorps församlingshem 1. Stämmans öppnande Föreningens ordförande Sven Fogelberg öppnade stämman. 2. Val av stämmoordförande och val av protokollförare Ordförande

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening

Bosarps Fiber Ekonomisk Förening Bosarps Fiber Ekonomisk Förening 1 Firma Föreningens namn är Bosarps Fiber Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014

Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014 Protokoll avseende ordinarie föreningsstämma med Bostadsrättsföreningen Balen 4, 716409-9587, den 7 maj 2014 Tid: 19:30 Plats: Frödingsvägen 4, 11256 Stockholm. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB Timrå Ven AB Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 3 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare... 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 4 Val av protokollsjusterare...

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll fört vid årsstämma i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ), 556943-7774, den 16 april 2015, på Gula villan i Alby, Albyvägen 37, Norsborg. 1 Öppnande av stämman Styrelsens ordförande

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm 1 HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm PROTOKOLL Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2011 på Debaser Restaurang AB,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län.

Samma lydelse: Föreningen är öppen för de medlemmar i Feministiskt initiativ som är bosatta eller vill verka i regionen Stockholms län. Förslag till stadgeändringar 1 Föreningens namn och organisationsnummer Samma lydelse: Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (FiSS). Föreningen är registrerad som ideell förening hos

Läs mer

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 2014-05-18 Protokoll för ordinarie föreningsstämma för Brf Karlsvik 39 Plats: Bingohallen, S:t Eriksgatan 31 Dag: Måndag 18 maj, 2015 Tid: kl. 19.00 Dagordning 1. Öppnande Eva Ekermann förklarade stämman

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort.

2 Justering av röstlängd Ombudskontroll hade ägt rum i mötesbyrån, varvid endast deltagare med bestyrkt ombudsuppgift erhållit röstkort. 1(8) SVENSKA KYRKANS UNGA I PROTOKOLL SKARA STIFT 2010-04-10-11 ÅRSMÖTE Tid: Lördag den 10 april söndag den 11 april 2010 Plats: Stiftsgården, Flämslätt : 1-36 Deltagare: 50 ombud från lokalavdelningar

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande llhälsar deltagarna välkomna och förklarar stämman öppnad. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB Malmö ek. för. lördagen den 24 april 2010 med början kl. 09.00 på Swedbank Stadion i Malmö. 1. Föreningsstämmans öppnande HSB Malmö ek. för:s ordförande

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer