SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN"

Transkript

1 SVENSKA SKROTBÅTAR EN PILOTSTUDIE I STOCKHOLMS LÄN

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2013

3 Innehåll 1. Sammanfattning Summery Uppdraget Bakgrund Syfte och mål Avgränsningar Definition Inledning Svenskt båtliv Livet för en båt Tidigare nationella studier Miljöeffekter Gällande lagstiftning om nedskräpning och övergivna fritidsbåtar Kartläggning av skrotbåtar i Stockholms län Skrotbåtar på båtklubbar Metod för enkätundersökning Resultat från enkätundersökning Diskussion och slutsatser från enkätundersökning Rapporterade skrotbåtar Anmälare Resultat från rapporterade skrotbåtar Inventeringar Insamling och skrotning av fritidsbåtar Ekonomi Kostnader för skrotning Intervjuer med berörda myndigheter Kustbevakningen (KBV) Sjöpolisen Nordisk workshop om skrotbåtar Övergripande frågor Miljö och hälsa Ansvar, juridik och ekonomi Båtregister Återvinning Insamlingskampanj Diskussion och slutsatser Referenser...34

4 1. Sammanfattning I projektet Svenska skrotbåtar har Håll Sverige Rent kartlagt och inventerat uttjänta fritidsbåtar i Stockholms län, vilket resulterade i 38 funna skrotbåtar. Studiens viktigaste resultat är att det är mycket svårt att identifiera ägaren till övergivna båtar eftersom det saknas ett obligatoriskt register, samt att det är avsevärt dyrare att skrota båtar som är övergivna än vad som tidigare framkommit. Idag finns det båtar som närmar sig sitt bäst-före-datum. De flesta är uttjänta plastbåtar som riskerar att dumpas i naturen eftersom det saknas ett nationellt system för återvinning och skrotning av fritidsbåtar. En orsak till att båtar blir kvar i naturen är att en bärgare som inte har någon fullmakt från ägaren riskerar att bli ersättningsskyldig om ägaren sedan ger sig till känna. En annan är att kommuner och markägare inte heller har rätt att flytta någon annans båt från deras mark utan tillstånd från båtägaren. Och går det då inte att identifiera båtägaren blir båten liggande. I projektet skrotades totalt fem båtar. En mindre båt kostade kr inklusive transport att skrota medan medelvärdet på skrotningarna av de större båtarna (6-10 m) var kr inklusive transport. Bärgnings- och transportkostnaderna utgjorde den största delen av kostnaden. Kostnaden för återvinning/deponi utgjorde i flera fall bara av 10 procent av totalkostnaden. Det visar på vikten av ett fungerade nationellt system av båtskrotar samt att båtägare måste ha kunskap om hur de kan skrota sin båt. Det måste vara lätt att göra rätt! Att skapa möjligheter för en båtägare att skrota sin båt för en rimlig kostnad kan också förhindra att skattemedel får bekosta dyra skrotningar av båtar i framtiden. Bakgrunden till studien är det växande antalet uttjänta fritidsbåtar som kommer att behöva omhändertas i framtiden. Det finns ca fritidsbåtar i Sverige, av vilka över är över 40 år gamla. Antalet sjöodugliga fritidsbåtar uppskattas till medan antalet övergivna skrotbåtar i Sverige uppskattas till ca Många av dessa hittas i naturen där de utgör nedskräpningsobjekt och i vissa fall också en miljöfara. Liksom det har framkommit i tidigare undersökningar drar Stiftelsen Håll Sverige Rent slutsatsen att det finns ett antal åtgärder som kan genomföras för att proaktivt förhindra att uttjänta fritidsbåtar lämnas i naturen och samtidigt förenkla återanvändning, återvinning och skrotning av uttjänta och övergivna fritidsbåtar. Sammanfattningsvis är dessa åtgärder: Inför ett nationellt system för återvinning/skrotning av fritidsbåtar Informera båtägare hur en skrotning går till och vart den kan utföras Starta en insamlingskampanj för nedskräpande båtar och uppmärksamma frågan Ge båtägare incitament till att skrota båten på rätt sätt genom att införa en båtskrotspremie Instifta den nya lagstiftningen om kommuners möjlighet att flytta skrotbåtar Inför ett obligatoriskt båtregister som underlättar att hitta ägaren till en skrotbåt Inför producentansvar som en försäkring för att kunna finansiera framtida skrotningar av fritidsbåtar och som dessutom ger ett incitament till bättre produktval vid nyproduktion. 4

5 2. Summery In the project Swedish End-of-Life Boats Keep Sweden Tidy has mapped and inventoried Endof-Life boats (ELB:s) in Stockholm County, which resulted in 38 found scrap boats. The study s main findings are that it is very difficult to identify the owner of the abandoned boats in the absence of a mandatory register, and that it is considerably more expensive to scrap boats that are abandoned than previously revealed. Today there are boats approaching its sell-by date. Most of them are discarded plastic boats risking to be dumped in nature because there is no national system for waste recycling and scrapping of pleasure boats. One reason why the boats are left in the wild is that a salvor has no mandate from the owner might be liable if the owner then makes itself known. Another is that municipalities and landowners do not have the right to move someone else s boat from their land without permission from the boat owner. If the boat owner cannot be identified the boat will be left as it is. The project scrapped five boats. A smaller boat cost 4000 SEK including transportation to scrap while the mean scrapping of the larger boats (6-10 m) was SEK including transportation. Salvage and transport accounted for most of the cost. The cost of recycling / disposal was in many cases only 10 percent of the total cost. It shows the importance of a functioning national system of boat scrap businesses and that boaters must have knowledge of how to dispose of their boat. It must be easy to do right! Creating opportunities for boat owners to scrap their boat for a reasonable cost may also prevent taxpayers to pay for expensive scrapping of ships in the future. The background to this study is the increasing number of discarded boats that will need to be disposed of in the future. There are about 900,000 pleasure boats in Sweden, of which over 100,000 are over 40 years old. The number of unseaworthy boats is estimated at 62,000, while the number of abandoned ELB:s in Sweden is estimated to be about Many of these found abandoned in nature where they are littering objects and in some cases also an environmental hazard. Just as it has emerged in previous studies, Keep Sweden Tidy Foundation concludes that there are a number of measures that can be implemented to proactively prevent discarded boats left in nature and at the same time simplify the reuse, recycling and disposal of abandoned ELB:s. In summary are these measures: Introduce a national system for recycling / disposing of boats Inform boat owners how scrapping can be done and where it can be performed Start up with a fundraising campaign to get rid of all abandoned ELB:s and to raise awareness about the issue Provide incentives for boaters to scrap the boat in the right way by introducing a boat scrapping premium Organization of the new legislation on municipalities ability to move scrap boats Introduce a mandatory boat register that facilitates finding the owner of a scrap boat Introduce producer responsibility as an insurance policy in order to finance future scrapping of leisure boats in addition to providing an incentive for better product selection for new construction. 5

6 3. Uppdraget Naturvårdsverket beviljade medel till Stiftelsen Håll Sverige Rent för att genomföra en pilotstudie av båtvrak i Södertälje kommun (Projektnummer NV ). I beslutet står följande om uppdraget: Projektet syftar till att göra en kartläggning av båtvrak i Södertälje kommun och därefter en fysisk inventering av inrapporterade båtvrak i samarbetet med relevanta båtskrotningsaktörer. Underlaget ska sedan användas till att ta fram en projektplan för fysisk insamling av båtvrak. Havs- och vattenmyndigheten har under projekttidens gång övertagit ansvaret för finansieringen. Projektet har pågått under Inom ramen för projektet har vi samarbetet med Britta Eklund på Institutet för Tillämpad Miljöforskning (ITM) på Stockholms universitet. Britta leder ett liknande projekt om uttjänta fritidsbåtar med fokus på att rapportera kunskapsläget i de nordiska länderna (1). Förutom ITM ingår ett antal partners från de nordiskt länderna och projektet finansieras av Nordiska ministerrådet. Tillsammans med ITM och Havs- och vattenmyndigheten har Stiftelsen Håll Sverige Rent hållit en workshop om skrotning av uttjänta fritidsbåtar. Branschfolk från båt-, avfalls-, och försäkringssektorn, ett antal myndigheter och privatpersoner deltog. En sammanfattning av vad som framkom under gruppdiskussionerna på workshopen presenteras i denna rapport. Stiftelsen Håll Sverige Rent är en opinionsbildande icke-statlig organisation som verkar för att motverka nedskräpning, öka återvinning och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Vi arbetar förebyggande för att skapa rätt attityd och beteende hos individer och organisationer gällande nedskräpning och miljö, där sjöar och hav utgör en viktig del av den natur som vi vill värna om. Stiftelsen Håll Sverige Rent är medlem i Båtmiljörådet. 3.1 Bakgrund Bakgrunden till studien är den befarande ökningen i antalet uttjänta fritidsbåtar som behöver omhändertas i framtiden. Över av fritidsbåtarna i Sverige är mer än 40 år gamla och för plastbåtarna anses de därmed ha passerat bäst-före-datum. Det saknas ett nationellt system för hur och vem som ska ta hand om dessa båtar (återanvändning, återvinning, deponi) och vem som ska betala för det. Redan i dagsläget hittas övergivna båtar i naturen där dom skräpar ned och i vissa fall kan de också utgöra en miljöfara. 3.2 Syfte och mål Stiftelsen Håll Sverige Rents projekt om skrotning av fritidsbåtar syftar i sin helhet till att kartlägga antalet skrotbåtar i Södertälje kommun och genomföra fysiska inventeringar av dessa båtar. Projektet utvidgades under projektets gång till att omfatta hela Stockholms län. I projektet ingår även att demontera och skrota ett antal fritidsbåtar. Genom att göra denna kartläggning och vidta skrotningsåtgärder avses också att ta reda på omfattningen av problemen med skrotbåtar, både med avseende på antalet båtar men även de juridiska och ekonomiska problem som kan uppstå i samband med att en båt ska flyttas eller skrotas. Målet med undersökningen är bland annat att resultaten ska kunna ligga till grund för ett eventuellt nationellt system för omhändertagande av skrotbåtar i framtiden. 6

7 3.3 Avgränsningar Studien begränsar sig till att behandla endast fritidsbåtar enligt Fritidsbåtsdirektivets definition (2003/44/EG), dvs varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål oavsett typ och framdrivningssätt, med en skrovlängd på 2,5-24 m, mätt enligt den harmoniserade standarden. Studien behandlar företrädesvis övergivna skrotbåtar som utgör nedskräpningsobjekt. 3.4 Definition Övergivna och/eller uttjänta fritidsbåtar benämns i denna rapport som skrotbåtar, oavsett om båten ligger på land eller i vatten. En skrotbåt bedöms vara en båt som ingen längre vill äga eller bruka. Oftast har dessa båtar inget eller ett ringa värde där det krävs mer än normal service för att återställa skrotbåten till sjödugligt skick. Benämningen båtvrak undviks för att skrotbåtar inte ska förväxlas med historiskt intressanta båtvrak. 7

8 4. Inledning 4.1 Svenskt båtliv I Sverige finns ca fritidsbåtar vilket gör oss till ett av världens mest fritidsbåtstäta i länder. Sveriges långa kust, skärgården och många farbara sjöar ger bra förutsättningar för båtlivet. Allemansrätten och strandskyddet gör dessutom naturen tillgänglig för alla. SweBoat tillsammans med andra aktörer ger varje år ut en rapport med sammanfattande statistik från Statistiska Centralbyrån om fritidsbåtar och båtlivet i Sverige. I den senaste rapporten anges att under 2011 var strax över 50 % av fritidsbåtsflottan helt öppna båtar med utombordsmotor och mindre motorbåtar utan övernattningsmöjligheter. Drygt åtta av tio båtar i Sverige är tillverkade i plast. Marknaden år 2011 uppskattas till ca fritidsbåtar varav var importerade till Sverige. 4.2 Livet för en båt Med gott underhåll har fritidsbåtar generellt en lång livslängd. Många veteranbåtar i trä är byggda före 1950 och är fortfarande i ett fantastiskt skick. Men dess hållbarhet kan inte mäta sig med båtar tillverkade i glasfiberarmerade polyesterns (plast). Den teoretiska livslängden uppges till år enligt tester som Kungliga tekniska Högskolan har utfört. Men den reella livslängden bedöms vara ca 40 år enligt European Boating Industry. Över av fritidsbåtarna i Sverige är mer än 40 år gamla (både plast och träbåtar medräknade). Plastens intåg i båtindustrin på 60-talet har också förändrat omhändertagandet av båtar som är uttjänta. Träbåtsvrak som förr blev liggande bröts efterhand ner av naturen, eller så eldade man upp dem. Båtar byggda i glasfiberarmerad plast är däremot mycket svårare att bryta ned, både för människan och för naturen. Behovet av att skrota fritidsbåtar på ett miljömässigt bra sätt kommer att öka i framtiden och det ses som en kommande utmaning för samhället. Antalet övergivna skrotbåtar idag uppskattas till ca 2000 i hela Sverige (3) medan antalet uttjänta fritidsbåtar sägs vara ca (2). Idag finns det endast två företag specialiserade på att skrota båtar i Sverige. Det ena företaget är placerat i Stockholmstrakten och har varit verksamma sedan Företaget uppger att dom återvinner ca 50 stycken båtar per år. Tillbehör och material som går att sälja återanvänds, resten går till återvinning eller deponi. Det andra företaget är lokaliserat på västkusten och är helt nystartat år Återvinningscentraler över hela landet anger i Naturvårdsverkets rapport att det totalt återvinns ca 100 stycken småbåtar per år (3). Återvinningscentralerna har dock ingen skyldighet att skrota båtar eftersom de inte räknas som hushållsavfall (Lag 1998:814). De återvinningar som har utförts har gjorts på grund av återvinningscentralernas goda vilja, ibland för en symbolisk ersättning. 4.3 Tidigare nationella studier I Sverige finns det drygt 1000 båtklubbar med totalt ca medlemmar. Stiftelsen Håll Sverige Rent gjorde en SIFO undersökning om skrotbåtar på svenska båtklubbar år Undersökningen visade att närmare tre av tio båtklubbar i Sverige hade cirka tre skrotbåtar på båtklubben. Stora båtklubbar med 200 båtar eller fler hade generellt ett större antal skrotbåtar på sin klubb än de mindre båtklubbarna. Ungefär lika många av skrotbåtarna var tillverkade av trä som av plast. 8

9 Statskontoret fick för ett antal år sedan i uppdrag att utreda och föreslå vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Statskontoret publicerade en rapport om detta år 2008 (4). Här nämns tre huvudgrupper för problemen: hinder för sjöfarten, miljöfaror och nedskräpning. Både hinder och miljöfaror hänvisas framför allt till större fartyg medan nedskräpning oftast handlar om mindre fritidsbåtar. Vad det gäller nedskräpningsfrågan så drar man slutsatsen att det handlar om nedskräpning i miljöbalkens mening dvs. båtarna är att betrakta som avfall som har placerats utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Problemen kan även vara att uppenbarligen övergivna båtar som ändå är funktionsdugliga upplevs som störande av allmänheten då de blir liggande under lång tid. Det kan även handla om olycksrisker för allmänheten. Tre lösningsförslag presenteras i rapporten: 1. Det behöver bli lättare att spåra ägaren till berörda vrak och båtar. Polisen bör tilldelas den uppgiften. 2. Kommunen bör ges ansvaret att ställa krav på ägaren att ta hand om sin båt. 3. Om inte ägaren lever upp till sitt ansvar måste kommunerna få rätt att forsla bort berörda vrak och båtar. Statskontoret påtalar också att det finns för lite kunskap om omfattningen av problemen med skrotbåtar samt vikten av att arbeta förebyggande för att förhindra att båtar lämnas och skräpar ned. Här nämns fungerande nätverk av båtskrotar, producentansvar på båtar och skrotningspremie motsvarande den som tidigare fanns för skrotbilar. I Statskontorets kommentarer framgår att de ekonomiska frågorna bedöms vara de svåraste att lösa då det till stor del handlar om att åtgärderna ska finansieras med offentliga medel. Statskontorets utredning ledde till att regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå ett system för omhändertagande av skrotbåtar samt, utifrån Statskontorets föreslag, föreslå ett system för att spåra ägare, forsla bort och eventuellt skrota övergivna nedskräpande fritidsbåtar. Naturvårdsverket föreslår i sin rapport att det införs ett producentansvar för fritidsbåtar där båtens sista ägare ansvarar för att båten transporteras till en återvinningscentral som tar emot båtar. Därefter övergår ansvaret till båtproducenterna. Systemet för producentansvaret föreslås även innefatta fritidsbåtar som redan idag finns på marknaden och som i framtiden ska återvinnas. Naturvårdsverket föreslår dessutom ett båtregister för att lättare kunna spåra ägaren till en båt och en lagändring för att utöka kommunernas möjlighet att flytta skrotbåtar. Den nya föreslagna lagstiftningen om kommuners möjlighet att flytta båtar som remissbehandlades under 2012 är sannolikt en följd av Statskontorets och Naturvårdsverkets utredningar. Ett antal internationella studier finns sammanfattade i en rapport från International Council of Marine Industry Association (ICOMIA). 4.4 Miljöeffekter Båtar som lämnas i sjön eller på land utgör en potentiell miljörisk. Dels handlar det om nedskräpning. Dels handlar det om utsläpp av drivmedel, oljor, glykol eller andra miljöfarliga ämnen samt eventuella läckage av miljöfarliga ämnen från båtbottenfärger. Kunskapen om omfattningen av dessa miljöeffekter är otillräcklig. Dels för att en övergiven båt inte ger några upplysningar om vilka ämnen som kan ha läckt ut, dels för att det är okänt hur ofta dessa ämnen faktiskt kommer ut i naturen på grund av en skrotbåt och hur stora konsekvenser det får för växter och djur. 9

10 Institutet för miljövetenskap vid Stockholms universitet har gjort en sammanställning av kommuners resultat från föroreningasanalyser av mark vid båtupptagningsplatser. Resultaten visade att det fanns mycket höga halter av flera kända giftiga föreningar som är farliga för vår hälsa och för vattenlevande organismer. Den troliga orsaken till flera substanser är dess användning i båtbottenfärger som i samband med vår- och höstrustning slipas av och hamnar på marken. Att enstaka skrotbåtar i naturen skulle utgöra ett problem av liknande slag bedöms dock inte som troligt. Ansvaret för en båt ligger i första hand på ägaren. Om båten ligger i sjön och det uppstår ett akut läge där farliga ämnen läcker ut i vattnet är det Kustbevakningen som genomför saneringen. Kustbevakningen gör dock inga preventiva åtgärder i syfte att förhindra utsläpp av farliga ämnen till exempel genom att ta hand om båten. 4.5 Gällande lagstiftning om nedskräpning och övergivna fritidsbåtar Det finns flera lagstiftningar som riktar sig mot nedskräpning. Miljöbalken (1998:808) är en sådan lagstiftning. Här framgår att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Bestämmelsen innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning. Den riktar sig till alla, även markägare, och omfattar alla områden som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Med skräp avses både mindre och större föremål. Ansvaret för avfallet är innehavaren, i vårt fall båtägaren. Plan- och bygglagen (2010:900) är en annan lag som bland annat framför att en tomt ska hållas i vårdat skick. Tomtägaren är ansvarig för detta. Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning säger att kommunen under vissa förutsättningar har ett ansvar för att städa gator, torg och andra allmänna platser inom detaljplanelagt område. Kommunen kan också bli ansvarig att återställa andra platser utomhus där allmänheten får färdas fritt, som exempelvis skog och stränder som allmänheten har tillträde till enligt allemansrätten. Kommunerna har ansvar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. Enligt praxis har kommunerna inte ansvar för återvinning av fritidsbåtar då det inte ingår bland sådant skrymmande avfall som räknas som hushållsavfall. Lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd gäller mer specifikt för båtar och båtgods. Som tidigare beskrivits så har också ett lagförslag remissbehandlats under 2012 som handlar om kommunernas rätt att flytta båtar i vissa fall. 10

11 5. Kartläggning av skrotbåtar i Stockholms län 5.1 Skrotbåtar på båtklubbar Nedanstående delstudie omfattar en enkätundersökning gällande skrotbåtar på båtklubbar i Stockholms län under Metod för enkätundersökningen Under våren 2011 kontaktades inledningsvis alla båtklubbar (14 st) inom Södertälje kommun för att be dom medverka i en enkät. Endast två båtklubbar svarade. Studien utvidgades då till att omfatta hela Stockholms län, vilket innebar att 200 båtklubbar fick enkäten via e-post. De ställda frågorna var utformade som ja/nej-frågor och frågorna är listade nedan. Fråga 1: Uppskattat antal skrotbåtar på er båtklubb? Fråga 2: Upplever ni att det är ett problem med skrotbåtar på båtklubben? Fråga 3: Vet ni hur ni ska gå tillväga för att transportera bort en skrotbåt? Fråga 4: Har ni fått skrotbåtar borttransporterad tidigare och hur gick ni tillväga? Fråga 5: Upplever ni att det är ett problem med skrotbåtar ute i skärgården? De svar som inkommit har sedan analyserats. Dels utifrån svaren på de ja/nej-frågor som ställts, dels genom de kommentarer respondenterna har givit till ja/nej-frågorna Resultat från enkätundersökningen Resultaten från e-postenkäten till hela Stockholms län gav en total svarsfrekvens på 25 %, det vill säga 54 båtklubbar svarade. Respondenter som inte svarat på enskilda frågor har inte tagits med i det totala antalet respondenter för den frågan. Medelvärdet för bortfall på enskilda frågor var relativt högt, 16 %. Var tredje båtklubb svarade att de har eller har haft en eller flera skrotbåtar på klubbens mark. I figur 1 visas att 13 båtklubbar hade 1-2 skrotbåtar och enbåtklubb hade 3-5 skrotbåtar. Ingen båtklubb hade fler än fem skrotbåtar Antal båtklubbar eller flera Antal skrotbåtar på båtklubbarna Figur 1. Antalet skrotbåtar på båtklubbar i Stockholms län. 11

12 Endast 16 % ansåg dock att dessa skrotbåtar var ett problem medan 84 % inte ansåg att det är ett problem på båtklubben (figur 2). Ja Nej 84% 16% Figur 2. Den procentuella fördelningen av respondenternas svar på huruvida uttjänta fritidsbåtar anses vara ett problem på båtklubben eller inte. Många båtklubbar (40 %) bedömde att de visste hur de skulle gå till väga om de fick problem med skrotbåtar på klubben. Nästan 60 % svarade att de inte vet hur de skulle bära sig åt om en sådan situation uppstår. De återstående båtklubbarna ansåg inte att frågan var aktuell för deras del. Detta visas i figur 3. Ja Nej Övrigt 4% 56% 40% Figur 3. Den procentuella fördelningen av respondenternas svar på huruvida de vet hur de ska bete sig ifall det uppstår problem med skrotbåtar eller inte. Ungefär var fjärde båtklubb har transporterat bort skrotbåtar tidigare medan cirka 60 % inte har behövt ta till sådana åtgärder (figur 4). De övriga respondenterna har haft skrotbåtar på klubbarna som de tagit bort men de har löst frågan på andra sätt, till exempel genom att båtklubben sålt båten till ny ägare. 12

13 14% 63% 23% Ja Nej Övrigt Figur 4. Den procentuella fördelningen av respondenternas svar på huruvida båtklubbarna har transporterat bort båtar från klubben tidigare. Bara en av tio båtklubbar anser att skrotbåtar är ett problem i skärgården i dagsläget (fråga 5). I tabell 1 presenteras en sammanfattning av de kommentarer som respondenterna har bifogat till ja/nej-frågorna. Tabell 1. Sammanfattning av kommentarerna till svaren på de ja/nej-frågor som ställdes i enkäten. Nummer på frågan Sammanfattning av kommentarer 1. Det flesta kommentarerna beskriver att problemet med skrotbåtar på båtklubbarna är väldigt sällan förekommande, kanske någon båt var tionde år. 2. Flera båtklubbar anger att de har regler inskrivet i stadgarna som gör att problemen med skrotfärdiga eller övergivna båtar begränsas. Båtklubbens medlemsregister gör att man känner ägarna, underlättar. Mindre plastjollar som överges uppges av några båtklubbar vara ett problem. 3. Erfarenheten har gjort att båtklubbarna vet hur de ska gå tillvägaom en båt står övergiven. Om inte ägaren går att nå tas kontaktmed myndighet. En respondent anser att det är mycket juridik att förhålla sig till. En annan båtklubb gör mycket för att situationen inte ska uppstå eftersom det är besvärligt att få bort skrotbåtar. 4. De båtklubbar som har hanterat liknande problem med skrotbåtar tidigare anger att man i de flesta fall huggit upp båtarna och kört dessa till återvinningsstationen. Någon har köpt båten av ägaren och renoverat den. I vissa fall har kronofogden blivit kontaktade. 5. Här kommenteras att det förekommer skrotbåtar i skärgården vilket är fult och miljömässigt dåligt samt att det skapar lokala problem för närboende. 13

14 5.1.3 Diskussion och slutsatser från enkätundersökningen Enkätundersökningen visar att det är ungefär lika många båtklubbar i Stockholms län som anger att det förekommer skrotbåtar på deras båtklubbar som i Sverige som helhet enligt Håll Sverige Rents SIFO undersökning, Det skulle innebära att det totalt finns ca 900 skrotbåtar runt om på landets alla båtklubbar. SIFO undersökningen ger inte svar på om båtklubbarna anser att dessa skrotbåtar är ett problem eller inte. I förevarande undersökning framkommer dock att av dem som svarade att de har skrotbåtar på klubben, så anser bara hälften att detta är ett problem. Det framgår av kommentarerna att en anledning till att båtklubbarna inte anser att skrotbåtar är ett problem är att så länge båtägaren är känd och betalar för sin plats på klubben så får den stå utan vidare åtgärd. En annan orsak är också att båtklubbarna i många fall har regler för hur de ska gå tillväga ifall en båt blir övergiven. Huruvida dessa stadgar är juridiskt korrekta i egentlig mening har studien inte gått närmare in på utan vi konstaterar endast att reglerna i många fall har önskvärd effekt. Det bekräftas också av att fyra av tio båtklubbar anser att dom vet hur dom ska göra om en båt behöver omhändertas. Dessutom nämns att handräckning av kronofogden kan vara en lösning. Enkäten visar också på att problemen med skrotbåtar verkar vara återkommande. Väldigt få båtklubbar anser att skrotbåtar är ett problem i skärgården. Endast en anmäld skrotbåt från båtklubbarna låg i en sådan naturhamn. Enkätstudien till båtklubbar visade att var tredje båtklubb i Stockholms län har eller har haft skrotbåtar inom klubben men att bara 16 anser att dessa är ett problem. Jämfört med studien för övrigt tyder det på att skrotbåtar på båtklubbar till viss del är en annan problematik än båtar som överges i naturen. Båtklubbar har obligatoriskt medlemsregister vilket inte finns för fritidsbåtar i allmänhet. Ägaren är därmed inte okänd utan kan kontaktas av klubben så att åtgärder vidtas. Många båtklubbar har regler inskrivna i sina stadgar för att förhindra att medlemmarnas båtar blir stående övergivna. Om något sådant inträffar finns lösningar för hur problemet kan åtgärdas. Är ägaren inte samarbetsvillig, så som beskrivs för Husbåten (Båt 16), kan det naturligtvis ändå bli en lång process för att bärga båten. Men båtklubben börjar inte från noll så som till exempel många kommuner måste göra om en båt lämnats på kommunens mark. Undersökningen visar att det är skillnad mellan skrotbåtar på en båtklubb och båtar som överges i naturen. Skrotbåtar på en båtklubb ses inte som nedskräpning på samma sätt som om båten skräpar ner i naturen. Men framför allt handlar det om att det är lättare att identifiera en ägare när båten är registrerad i båtklubbens register även om det inte automatiskt innebär att ägaren tar sitt ansvar. Enkätsvaren visade också att endast en av tio båtklubbar i Stockholms län ansåg att skrotbåtar är ett problem i skärgården. Det motsägs dock av att ca 60 % av de rapporterade skrotbåtarna låg i naturmiljö. Vid närmare analys av resultaten visade det sig att av de 29 båtarna som rapporterades från naturmiljö låg 15 stycken i en lantlig miljö. Åtta stycken av dessa låg i skärgården. Återstående 14 stycken båtar låg i en mer stadsnära naturmiljö. Resultaten visar att skrotbåtar även hittas i skärgården. Men det är inte omöjligt att den geografiska platsen har betydelse för var båten överges därför att ägaren eller den som lämnar båten själv ska ta sig därifrån utan båt. Hälften av båtarna hittades visserligen på svårtillgängliga platser men den iakttagelsen beaktar både med vilken lätthet en person kan ta sig från båten och hur lätt en bärgning av båten skulle kunna ske. För båtar på svårtillgängliga platser är det också större risk att båtarna blir liggande länge med kostsamma bärgningar som följd. Det är därför viktigt att båtarna tas om hand så fort som möjligt. 14

15 5.2 Rapporterade skrotbåtar Anmälare Båtklubbar Båtklubbarna som svarade på e-postenkäten ombads att rapportera skrotbåtar. Den information som efterfrågades var: 1. Placering och tillgänglighet, typ av båt (motor, segel osv.), 2. Båtens storlek, material (plast, metall osv.), 3. Typ av motor om den finns kvar (utom/inombordare), 4. Ägare (känd/okänd), 5. Skälet till varför båten har blivit liggande, 6. Hur länge har den varit liggande. Båtklubbarna anmälde totalt nio nedskräpande båtar i Stockholms län varav två stycken inte hittades när båtarna skulle inventeras på plats. Av de nio återstående båtarna var fyra belägna i Mälaren, en båt var uppställd på båtklubb i Svindersvik, och fyra var lokaliserade i Stockholms skärgård. Tillgängligheten till båtarna varierade. Tre av båtarna kunde nås från land, de övriga kunde nås sjövägen. Alla båtar uppges vara i dåligt skick och två båtar låg under vatten. Endast den båt som låg uppställd på båtklubb hade en känd ägare, övriga båtar hade okända ägare. Markägarna var okända i hälften av de anmälda fallen. De kända markägarna utgjordes av en tomtägarförening, en båtklubb och i övriga fall angavs Stockholm stad som markägare. Allmänheten Annonssvar Tre rapporter om totalt åtta skrotbåtar inkom via annonsering i lokalpressen i Södertälje under sommaren En rapport handlade om ett område där många privata båtägare lägger sina mindre båtar som dom använder för fritidsfiske. Ett antal av dessa båtar ansågs som uttjänta och nedskräpande. En rapport var om en skrotbåt i skärgården och en rapport kom från en privatperson som ville bli av med sin båt på tomten. Håll Sverige Rent applikationen Under projekttiden inkom 23 anmälningar om totalt 11 skrotbåtar från Stockholms län via Håll Sverige Rent applikationen. Fem objekt var belägna i Stockholms stad, två i Södertälje och en vardera i Botkyrka kommun, Värmdö kommun och Solna stad. Informationen från applikationen var ofta ganska knapp och bestod ibland bara av en bild på objektet. I och med att koordinaterna fås automatiskt räcker ändå uppgifterna för det mesta för att hitta objektet vid en inventering. Endast sex av anmälarna hade lämnat sina kontaktuppgifter. Båtskroten Projektet anlitade och samarbetade med Båtskroten, ett företag i Stockholm som är specialiserade på att skrota båtar. Båtskroten inkom med tre anmälningar av skrotbåtar. Alla är mer detaljerat beskrivna i kapitlet Insamling och skrotning av fritidsbåtar. En av båtarna låg i Södermanlands län men togs trots det med i studien eftersom fallet var ovanligt intressant. 15

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar

Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger 2012-08-22 SFN 2012/0567 0480-450446 Servicenämnden Remiss från Miljödepardementet - Flyttning av båtar och skrotbåtar Förslag till beslut

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Håll Sverige Rents styrelse

Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents uppdrag Motverka nedskräpning Främja återvinning Främja individers och organisationers naturvårdsansvar Motverka nedskräpning Verka för att nedskräpnings-frågan

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Justering av småbåtars bränsleförbrukning

Justering av småbåtars bränsleförbrukning SMED 2014 Justering av småbåtars bränsleförbrukning Memorandum Veronica Eklund, SCB 2014-03-05 Avtal NV-2250-14-004 På uppdrag av Naturvårdsverket Bakgrund Trafikanalys deltar i arbetet för Sveriges klimatrapportering

Läs mer

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverkets ärendenummer: NV-01515-10 Omslag: Foton Båtskroten Sverige AB Innehåll INNEHÅLL 4 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY 8 1. UPPDRAG, SYFTE

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

2008:6. Vrak och ägarlösa båtar

2008:6. Vrak och ägarlösa båtar 2008:6 Vrak och ägarlösa båtar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-05-21 2007/228-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-11-01 M 2007/4649/Kk Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om vrak och ägarlösa

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008

Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 2008 Anmäld brottslighet i Tyresö kommun 28 Nedan följer en kort sammanställning av den anmälda brottsligheten i Tyresö kommun. Ett fåtal, men troligtvis de brottstyper som oroar de boende i kommunen, är utvalda.

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014

Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014 Svedeas Båtlivsundersökning januari 2014 Om Svedeas båtlivsundersökning 2014 Svedea genomför för andra året en båtlivsundersökning. 10 023 personer i Svedeas register över kunder, =digare kunder och personer

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Skyltning inom vattenskyddsområde

Skyltning inom vattenskyddsområde April 2011 Skyltning inom vattenskyddsområde Syftet med skyltning av vattenskyddsområde Information för bilister och transportörer på det allmänna vägnätet Information för sjöfart och fritidsbåtstrafik

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet

Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Statistik Tryggt eller otryggt i rättsväsendet Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Vår undersökning visar att majoriteten av Juseks medlemmar

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015

Sr Copywriter & Strategic Business Developer. (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com. Portfolio 2015 Peo Olsson Sr Copywriter & Strategic Business Developer (+46) 70-165 35 46 peo@form68.com form68.com Portfolio 2015 Client Mora Armatur Mora Armatur Position Mora Armatur as a premium brand. Homeowners

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten

www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten www.pwc.se/eforvaltning Öppna data Nytta och utmaningar för verksamheten Utmaningar Organisatoriska Processer Arkiv System Styrdokument Personer Regulatoriska Offentlighetsprincipen Sekretess Persondata

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021

Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Svenska Agilityklubbens enkätundersökning om storleksindelning regelperioden 2017-2021 Av Regelrevideringsgruppen bestående av Veronica Bache, Dag Brück, Håkan Ericson, Martina Ericsson, Hasse Sundqvist,

Läs mer

Välkommen till Sandöarna!

Välkommen till Sandöarna! Välkommen till Sandöarna! Sandöarna förvaltas av Svinninge Marina Klubb. Bryggorna är avsedda för klubbens medlemmar som för klubbens vimpel. Icke medlemmar kan, i mån av plats, disponera hamnen mot erläggande

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren.

Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Köpt i god tro? Inget skydd för dig! Efter lagändring återlämnas stulet gods till ägaren. Det finns tyvärr en del som lockar till bra köp. Här gäller det att vara försiktig och följa våra råd! SÄLJES Finfin

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 5 november 2013 Dnr NV-03538-13 Kommentarer: Remiss av förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport Avfall Sverige är

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH

Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen. Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla Johansson Rapport TVBH-3062 Lund 2014 Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH Utvärdering av datamaterialet i Vattenskadeundersökningen Pernilla

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer