Bibliotek Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotek 2016. Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek. Kultur- och Fritidsnämnden 2007-03-28"

Transkript

1 Bibliotek 2016 Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek Kultur- och Fritidsnämnden

2 Fotografier: Sid 3: Åsa Grip Sid 12: Svanhte Harström Övrga: Sundsvalls stadsbibliotek 2

3 Inledning Sundsvall har en lång historia som handels- och industricentrum. Under en lång epok var kusten längs Sundsvallsbukten centrum för sågverk samt trä- och pappersindustri. Som stad fick Sundsvall en storslagen och representativ karaktär, när den byggdes upp efter den stora branden år Allt detta är fortfarande synligt i staden och kulturlandskapet. Idag strävar Sundsvall efter att erbjuda god livskvalitet och hållbar tillväxt i en ökande regional, nationell och internationell konkurrens. Profilering och fokusering på viktiga utvecklings- och tillväxtfaktorer är den strategi kommunen valt för att uppnå sina mål. Staden ska fortsätta att växa, det ska bli fler jobb och utbildningsnivån ska höjas. Grunden för en god utveckling i Sundsvall är ett bra företagsklimat, kompetensförsörjning och god samhällsservice. Biblioteken i Sundsvall är en del av kunskapens och kulturens infrastruktur. De är ett stöd för kunskapsuppbyggnad och utbildning på alla nivåer. De är en del av den kreativa infrastrukturen och de är mötesplatser som ger medborgarna tillgång till all den information de behöver som medborgare. Denna strategi ger utgångspunkter för den framtida biblioteksutvecklingen i Sundsvall. Även om den formellt bara är bindande för kommunens egna biblioteksresurser, har utgångspunkten varit att skapa en hållbar grund för en gemensam utveckling av all biblioteksverksamhet i kommunen, också den som finns inom Mittuniversitetet och Landstinget. Vår värdegrund Den värdegrund och de strategier som gäller för kommunen som helhet gäller också för biblioteken: tillväxt och kompetensförsörjning, god samhällsservice med hög kvalitet och tillgänglighet samt god livsmiljö, rik kulturmiljö, hög livskvalitet och god folkhälsa. I biblioteket står medborgarna i centrum; alla människor ska kunna utvecklas och vara kreativa i Sundsvall. Yttrandefriheten är grunden för bibliotekens verksamhet. De ska främja nytänkande och kreativitet och utveckla sin verksamhet under frihet från censur och påtryckningar utifrån. 3

4 Biblioteken är till för alla medborgare. De är öppna och tillgängliga. Biblioteken är både kunskapscentra, mötesplatser och kulturella centra. De utvecklar fantasi och kunskap genom läsning, musik, film och andra uttrycksformer i olika medier. Barns och ungdomars behov står i centrum. Bibliotekens verksamhet ska präglas av professionalism, kreativitet och samarbetsförmåga. Sundsvalls bibliotek ingår i ett globalt biblioteksnätverk via länsbibliotek, lånecentral och universitetsbibliotek. Biblioteken är en viktig del roll av kompetensförsörjningen. De samverkar med skolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner samt med företag och föreningar. De ger också stöd åt de informella lärprocesserna och folkbildningen. Våra roller Den gemensamma basen för bibliotekens roller och uppdrag är vår värdegrund och idén om ett bibliotek för alla. Den viktigaste drivkraften för bibliotekets utveckling är mötet med brukarna. I detta möte blir både samlingarna och personalens kompetens tagna i anspråk, och det är i dessa möten som biblioteket får sin roll som en levande mötesplats. Biblioteken kan har skilda profiler beroende på befolkningsstruktur, storlek och efterfrågan. I Sundsvall utvecklas bibliotekens uppdrag inom följande roller: Som mötesplats och kulturcentrum är biblioteket en öppen, demokratisk arena för medborgarna. Som kunskapscentrum och centrum för språkutveckling och läslust är de en del av kompetensförsörjningen. Både öppenheten och den målinriktade specialiseringen behövs för att biblioteken ska få tillräcklig utvecklingskraft. Kultur. Skönlitteraturen, avdelningar för litteratur om de sköna konsterna, arkitektur och design, musik och film gör biblioteket till ett arkiv och ett centrum för kulturella och konstnärliga upplevelser. Nyutkommen litteratur och olika teman exponeras generöst. 4

5 Samlingarna kompletteras och förstärks av ett regelbundet utbud av olika slags aktiviteter och arrangemang, debatter, författarmöten, utställningar, musik- och teaterevenemang. Barn och unga är en prioriterad grupp, men för att vara attraktivt som kulturcentrum krävs aktiviteter för alla åldrar. Innehållet ska spegla brukarnas uttalade intressen. Samtidigt ska biblioteket vara ett rum för eftertanke, reflektion och tystnad. Möte. Biblioteket är en viktig plats för både oväntade och planerade möten. Biblioteksbesöket är kravlöst. Det ska vara lustfyllt och spännande både att gå till biblioteket och att använda biblioteket på nätet. All verksamhet ska präglas av en självklar trygghet, pålitlighet och kvalitet. Biblioteket ska vara synligt och inbjudande. De nätbaserade tjänsterna kompletterar och stöder dessa erbjudanden. Samlingarna och de digitala resurserna utgör grunden, men möten kräver plats för samvaro och kommunikation. För den som inte själv kan besöka biblioteket gör den uppsökande verksamheten samlingarna tillgängliga. Möten sker på institutioner, arbetsplatser eller i hemmen. Biblioteket breddar sina kompetenser med tonvikt på förmedling, marknadsföring, producentoch kulturpedagogkompetens med mera. Biblioteket har öppna kanaler till andra förvaltningar i kommunen. Kunskapscentrum. Ett livslångt lärande är en förutsättning för den framtida kompetensförsörjningen. Längre studietider, återkommande studieperioder, studier i projektform, problembaserat lärande och distansutbildning, gör att rådgivning och handledning blir allt viktigare. Biblioteken har en viktig roll att fylla tack vare sin öppenhet, tillgänglighet och breda kontaktyta socialt och geografiskt. Detta gäller alla Sundsvalls bibliotek. Folkbibliotekens huvudansvar är riktat mot allmänheten, men de samspelar också nära med andra bibliotek och med dokumentations- och informationsresurser inom skolor, högskolor, kommunala organ, privata företag, studieförbund och många andra. De egna samlingarna, de nätbaserade tjänsterna och samarbetet med andra bibliotek ska utformas för att snabbt och smidigt kunna ta hand om studerande och andra brukare. 5

6 Biblioteken ska bidra till en långsiktig uppbyggnad av alla medborgares informationskompetens. Ett gemensamt ansvar för lärandet är grunden för samarbete mellan utbildningarna och biblioteken. Samarbetet kommer i ökande omfattning att ha karaktären av formella partnerskap med reglerat ansvar och rättigheter. Samtidigt ska biblioteken vara öppna för alla och ska besitta den flexibilitet och den kompetens som krävs för att svara mot informationsbehoven när de uppstår. Språkutveckling och läslust. Språkutveckling, läsförståelse och läslust är nyckelkompetenser i kunskapssamhället. I det informationstäta samhället har en tidig och systematisk språkträning avgörande betydelse för den personliga utvecklingen. Språkträning och läsutveckling går som en röd tråd genom åldrarna och bygger på ett helhetstänkande med barnet i centrum. Målet är en systematisk satsning på språkutveckling, läsförståelse, berättande och läslust i samarbete mellan biblioteket och andra aktörer. Det kräver ett brett och varierat utbud av läsmedier och kompetensutveckling bl.a. inom språkutvecklingens lingvistiska, psykosociala och kulturella aspekter. Bibliotekens uppgift har främst varit att stimulera barnens läsning. I framtiden är detta inte tillräckligt. Biblioteken bör tillsammans med skolan skapa ett starkt och hållbart partnerskap för språkutveckling och läslust. Program för biblioteksservice till barn och ungdom i Sundsvalls kommun aktualiseras och revideras med syfte att ligga till grund för ett fördjupat och utvidgat partnerskap mellan biblioteket och skolan. Biblioteket ger stöd åt personer med dyslexi, afasi eller andra språk- och läshinder. Biblioteken ska ha tillgång till både expertis och hjälpmedel för dessa grupper. 6

7 Uppdrag och fokus Bibliotekens olika roller ligger till grund för deras uppdrag som mötesplatser och som centra för kultur, kunskap och språkutveckling. Demokratisk delaktighet bibliotek för alla är ett övergripande fokus för bibliotekens framtida utveckling. Biblioteken fullgör sina uppdrag genom en fokusering på sina brukare, på medarbetarna, på biblioteksnätverket och på den egna utvecklingen: Bibliotek för alla Brukarfokus Nätverksfokus Medarbetarfokus Utvecklingsfokus En konsekvent inriktning på mötet mellan biblioteket och dess brukare ger ett tydligt fokus för hur verksamheten ska organiseras och iscensättas. Allt ska kunna bedömas utifrån vilken nytta som skapas för brukarna. Utifrån ett medarbetarfokus ska verksamheten utformas så att den ger medarbetarna en god arbetsmiljö och en effektiv hushållning med resurserna. Det ska ske en långsiktig och systematisk utveckling av personalens kunskaper och färdigheter. Arbetets organisation och rutiner ska hela tiden omprövas i förhållande till brukarnas nytta, och effektivitet. Biblioteksidén bygger på gemensamt utnyttjande av samlingar och sakkunskap. Tillgången till det totala biblioteksnätverket är en förutsättning för Sundsvalls bibliotek. Ny teknik ger helt nya förutsättningar för denna samverkan, och Sundsvalls bibliotek ska aktivt medverka till att nya arbetssätt och nya tjänster utvecklas och erbjuds. För sin långsiktiga utveckling är biblioteken beroende av att, anpassa sig till och tillvarata de förändringar som hela tiden sker i omvärlden. Förändring ska också ske som ett kreativt experimenterande. En ständig rationalisering krävs för att klara konkurrensen om de alltid begränsade kommunala resurserna. Digitalisering, snabba förbindelser och effektiva sökmaskiner kräver en anpassning av arbetssätt och tjänsteutbud. Utvecklingen skapar också nya klyftor och biblioteken kan bidra till att utjämna dessa. 7

8 Strategier och prioriterade områden Tidsperspektivet i strategin är tio år och våra bedömningar omfattar alltså perioden Biblioteken ska vara attraktiva och spännande mötesplatser med ett rikt kulturellt innehåll. Strategin är en samordnad utvecklingsplan för de roller och uppdrag vi definierat. Strategin omfattar både bibliotekens interna utveckling och samspelet med andra aktörer. Vi gör inom varje sektor några grundläggande antaganden och försöker se konsekvenserna av dem: Besökarna o Befolkningen ökar något och uppgår 2016 till invånare o I sysselsättningen fortsätter övergången från industri till tjänsteproduktion och handel o Utbildningsnivån stiger det livslånga lärandet blir en realitet o Konkurrensen om tid och uppmärksamhet ökar: medier, upplevelser och information når oss via bredband, satelliter och mobilnät o Människor blir mer selektiva och fokuserade i sina läsvanor och fritidsintressen o Biblioteken genomför regelbundna brukarundersökningar och anpassar sina tjänster efter resultaten Strukturen o Profilering av närbiblioteken utifrån områdets behov. o Ansvarsfördelningen mellan bibliotek och skola definieras i avtal o Programmet för biblioteksservice till barn och ungdom i Sundsvalls kommun aktualiseras o Bokbussverksamheten: biblioteket har två bokbussar, varav en med inriktning på barn 8

9 o Nya former för service utvecklas o Nätbaserade bibliotek profileras Lokaler o Öppethållandet ökar. o Lokalyta frigörs genom att samlingarna koncentreras (gallring och tätare uppställning): fler arbets- och sittplatser för besökare, samlingspunkter och caféverksamhet o Lokalerna får ökad flexibilitet (ex. hyllor på hjul) och ny teknik för att ge möjlighet för aktiviteter o Alla bibliotek handikappanpassas: alla ska kunna komma till och kunna använda biblioteket o Ökad flexibilitet i expeditions- och informationsarbetet Samlingar o Strategisk medieplanering: samlingarna byggs upp, struktureras och gallras utifrån en strategisk medieplan o Referenssamlingarna minskar och ersätts av nätbaserade informationsresurser o Bredare mediemix för alla kategorier av låntagare o Snabbare och enklare medieinköp o Starkare profilering av de olika biblioteken utifrån brukarprofil o Mer slagkraftig exponering o E-samlingar byggs upp och blir tillgängliga hemifrån o Den nationella utveckling av fjärrlåneverksamheten bevakas Personal Kompetensförsörjningsplan på grund av förändrad verksamhet och generationsskifte o Förstärkning av kompetens för informationssökning, pedagogik och handledning samt marknadsföring o IT o Trådlöst publikt nätverk för internet i alla bibliotek o Internetbiblioteket förverkligas: informationssökning, nerladdning, omlån, möjlighet till reservation, frågeservice med mera ska finnas på nätet o Samtliga bibliotek skall erbjuda god tillgång till publika datorer Logistik o Självbetjäning för lån och återlämning på alla bibliotek o RFID-chips på alla nya medier ger stöldskydd och stöd för beståndsstyrning o Enklare fjärrlånehantering utan mellanhänder o Öppna magasin men varierande täthetsgrad i samlingarnas uppställning Samverkan Biblioteken samverkar med många olika aktörer i och utanför kommunen. Dessa utvecklade samarbetsrelationer är en del av bibliotekens öppenhet och tillgänglighet. Historiskt har samarbetet mellan biblioteket och skolan, förskolan och andra aktörer oftast vuxit fram ur bibliotekets ambition att bredda intresset för litteratur, böcker och läsning. Framöver bör dessa relationer utformas som långsiktigt hållbara partnerskap på grundval av gemensamma intressen. Skissen anger vilka som är de viktigaste samarbetsparterna: 9

10 Högskola Skola Lärcentra Samhällsplanering Kulturinstitutioner ITpartnerskap Bibliotek Vård och omsorg Företag Biblioteksnätverk Folkbildning och föreningar Turism Skolan innefattar förskola till gymnasium 0 18 år o Grunden för samarbete är ett gemensamt ansvar för barns och ungas lärande, informationskompetens, språkutveckling och läslust. Programmet för biblioteksservice aktualiseras och roller definieras och avtal utformas utifrån detta o Bibliotek och skola samverkar om gemensamma riktlinjer för samlingar, databaslicenser med mera o Samarbete om IT-strategi o Gemensam kompetensutveckling utifrån analys av de olika professionernas utgångspunkter o Biblioteksverksamhetens centrala roll tillgodoses i skolornas lokalplanering Universitetet o Principen är att gemensamt ge service och stöd åt studenter o Samverkan angående medieplanering o Gemensamt lånekort för folkbibliotek och högskola eftersträvas o Tät gemensam logistik och leverans o Samverkan för gemensam kompetensutveckling av personal Lärcentrum och vuxenutbildning o Samverkan med Portalen o Samverkan med Komvux o Samverkan med andra aktörer som erbjuder vuxenutbildning Socialtjänst, vård och omsorg o Trepartssamarbete mellan bibliotek, skola och BVC o Den gemensamma grunden för samarbete är bibliotekslagens och socialtjänstlagens formuleringar om allas rätt till biblioteksservice och rätten att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra o Avtal om samarbete utifrån gemensamma riktlinjer: mål, ansvarsfördelning, innehåll o Handikappanpassning av lokaler, hjälpmedel och information o Bokdepositioner på institutioner: nya samarbetsformer utreds och genomförs o Boken kommer: ny logistisk lösning utreds för att öka tillgängligheten 10

11 o Ökad service för grupper med särskilda behov, ex. behovsanpassat öppethållande o Samarbeta kring ömsesidiga utbildningsinsatser o Samutnyttjande av resurser i samverkan med sjukhusbiblioteket, exempelvis gällande patientinformationen Samhällsplanering o Förstärka kopplingen mellan översikts-, områdes- och detaljplaner i förhållande till biblioteksutveckling o Turism: ny hemsida med länkar mellan bibliotek och turistinformation Företag och förvaltningar o Erbjuda omvärldsbevakning, litteratursökningar, tematiska nyhetslistor och kurser i sökteknik mot ersättning o Erbjuda bokdepositioner och program mot ersättning Folkbildning o Samverka kring programverksamhet o Information om biblioteket via föreningar o Öppna förenings- och mötesaktiviteter i biblioteken o Information om biblioteket via föreningar IT o Samverkan genom IT-rådet Biblioteksnätverket Den regionala biblioteksplanen gäller för utveckling av lånesamarbete, mediesamverkan, samverkan kring lokalutformning, internettjänster 11

12 Så vill vi arbeta Biblioteken har en stark gemensam värdegrund och en gemensam utvecklingsinriktning. Vi har angett fyra olika uppdrag för biblioteken som kunskapscentra, mötesplatser, kulturcentra och centra för språkutveckling och läslust. Dessa uppdrag förstärker och förtydligar den utveckling som redan pågår. De olika utvecklingsinsatsernas inplacering i tiden anges i den bifogade handlingsplanen. De strategiskt viktigaste åtgärderna är att utarbeta en strukturplan, en strategisk medieplan och att få igång diskussionerna om ett långsiktigt hållbart samarbete med skolan, Universitetet, socialtjänsten och vården. Arbetet med strategisk medieplanering har redan inletts och bör leda fram till fungerande riktlinjer från Arbetet med att aktualisera och eventuellt revidera Program för biblioteksservice till barn och unga i Sundsvalls kommun bör inledas under Vi vill också trycka på behovet av en målmedveten och systematisk uppföljning och utvärdering av utvecklingsarbetet. Utan tydliga succékriterier, pejlmärken och mål riskerar strategin att förlora sitt fokus. 12

13 13

14 14

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun

Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 1 Biblioteksplan för Skinnskattebergs kommun 2015-2018 Antagen av Kommunstyrelsen i Skinnskattebergs kommun 2015.11.03 2 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Underlag 1.2 Regional kulturplan, regional biblioteksplan

Läs mer

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015

Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN. för Enköpings bibliotek 2006-2015 Växa med bibliotek BIBLIOTEKSPLAN för Enköpings bibliotek 2006-2015 Inledning Handel och industri har varit grunden för Enköpings utveckling sedan medeltiden. Idag dominerar tjänstesektorn, framför allt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

Biblioteksplan för Malmö stad

Biblioteksplan för Malmö stad Biblioteksplan för Malmö stad 2011-2014 Inledning Ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning är en förutsättning för ett fritt och demokratiskt samhälle. Biblioteken är som garanter för

Läs mer

Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling

Attraktiva bibliotek. Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Attraktiva bibliotek Strategi för Nässjös biblioteksutveckling Biblioteksplan 2006-2010 Så vill vi arbeta: En sammanfattning Biblioteken har en stark gemensam värdegrund och en gemensam utvecklingsinriktning.

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Strategi för Eslövs bibliotek. På väg

Strategi för Eslövs bibliotek. På väg Strategi för Eslövs bibliotek På väg Antagen av kommunfullmäktige den 26 september 2005 Innehållsförteckning På väg...4 Omvärlden...4 Våra värderingar...5 Vår vision...5 Våra roller...6 Mötesplats...6

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun

Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Biblioteksplan 2012-2015 för Vänersborgs kommun Antagen av 2012 03 28 Biblioteksplan 2012-2015 Denna biblioteksplan avser folkbibliotekens verksamhet och gäller således inte skoloch gymnasiebibliotek eller

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN NORRKÖPINGS STADSBIBLIOTEK www.norrkoping.se BIBLIOTEKSPLAN FÖR 1.Bibliotekslagen Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att kommunerna ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Läs mer

Biblioteksplan Strategi

Biblioteksplan Strategi Biblioteksplan 2015-2016 Strategi Diarienummer: KS2015/1959 Beslutad av: Kommunstyrelsen Giltighetstid: 2015-2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Relation till andra styrdokument... 3 3. Syfte... 3 4. Mål

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81

FÖRFATTNINGSSAMLING. Antagen av kultur- och fritidsnämnden , 81 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-08, 81 Norrtälje kommuns biblioteksplan 2016-18 har tagits fram genom omvärldsanalys och vilar samtidigt på den samlade yrkeserfarenheten hos personalen, Norrtälje

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010

BIBLIOTEK FÖR ALLA. Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 1 2 BIBLIOTEK FÖR ALLA Biblioteksplan för Gotlands kommun 2007-2010 Den 1 januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen

Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen Biblioteksplan för Norbergs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-08 2016-08-31 11.13 Version1 Biblioteksplan för Norberg Syftet med biblioteksplanen är att stärka biblioteksverksamheten, ge struktur

Läs mer

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018

Fellingsbro folkhögskola. Måldokument 2014-2018 Måldokument 2014-2018 Skolans övergripande målformulering har Örebro läns landsting som huvudman och är således politiskt och religiöst obunden är en skola för alla, med särskild inriktning mot personer

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan

Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 1 (9) Typ: Plan Giltighetstid: 2015-2018 Version: 4.0 Fastställd: KF 2015-11-11, 109 Uppdateras: Biblioteksplan/skolbiblioteksplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Finansiering,

Läs mer

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland

Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Regional biblioteksplan 2015 2017 Västernorrland Länsbiblioteket Västernorrland Medicinska biblioteket Folkhögskolebiblioteken 2 Innehåll Regional biblioteksplan 2015 2017... 1 Västernorrland... 1 REGIONAL

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning

2010-06-23. Foto; Lennart Krafve 2010-2014. Biblioteksplan för Vaggeryds kommun. Kultur Information Utbildning 2010-06-23 Foto; Lennart Krafve 2010-2014 Biblioteksplan för Vaggeryds kommun Kultur Information Utbildning Innehållsförteckning Ordförandes tankar..s.3 Vision.s.4 Uppdraget,,,s.5 Biblioteksverksamheten

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN

Biblioteksplan. för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Biblioteksplan för Eslövskommun 2015-2018 ESLÖVS KOMMUN Innehåll Inledning 3 Vad säger bibliotekslagen? 4 Varför en biblioteksplan? 4 Vad är ett bibliotek? 5 ViIka är bibfiotekets målgrupper? 5 Utmaningar!

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer