Handelsbankens delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelsbankens delårsrapport"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 18 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet steg med 4% till (10 244) Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 1% till (8 237) Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 4,20 kr (4,31) Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,6% (13,7) Intäkterna steg med 1% till (20 165), men ökade med 5% justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden Räntenettot steg med 6% till (13 603) Provisionsnettot ökade med 9% till (4 450) K/I-talet minskade till 45,8% (47,2) Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,04% (0,04) Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 23,4% (23,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 29,0% (28,9) Sammanfattning andra kvartalet, jämfört med första kvartalet Rörelseresultatet minskade med 2% till (5 347) men ökade med 3% justerat för engångsposter i jämförelsekvartalet Periodens resultat efter skatt för total verksamhet sjönk med 1% till (4 111) och resultatet per aktie uppgick till 2,09 kr (2,11) Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet ökade till 12,9% (12,4) Intäkterna ökade med 2% till (10 036) Räntenettot ökade med 3% till (7 081) Kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,04)

2 Innehållsförteckning Sidan Koncernen Översikt 3 Koncernens utveckling 4 Koncernen Segment 8 Handelsbanken Sverige 9 Handelsbanken Storbritannien 11 Handelsbanken Danmark 13 Handelsbanken Finland 15 Handelsbanken Norge 17 Handelsbanken Nederländerna 19 Handelsbanken Capital Markets 21 Övriga enheter som inte redovisas i segmenten 23 Nyckeltal 24 Handelsbanksaktien 24 Finansiella rapporter i sammandrag Koncernen 25 Resultaträkning 25 Resultat per aktie 25 Totalresultat 26 Utveckling per kvartal 27 Balansräkning 28 Förändring eget kapital 29 Kassaflödesanalys 30 Not 1 Redovisningsprinciper 30 Not 2 Räntenetto 31 Not 3 Provisionsnetto 31 Not 4 Nettoresultat av finansiella transaktioner 32 Not 5 Övriga kostnader 32 Not 6 Kreditförluster och osäkra fordringar 33 Not 7 Avvecklad verksamhet 34 Not 8 Utlåning och kreditexponering 34 Not 9 Derivat 36 Not 10 Kvittning av finansiella instrument 37 Not 11 Goodwill och andra immateriella tillgångar 38 Not 12 Skulder till kreditinstitut, in- och upplåning från allmänheten 38 Not 13 Emitterade värdepapper 38 Not 14 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och övriga åtaganden 38 Not 15 Klassificering av finansiella tillgångar och skulder 39 Not 16 Värdering av finansiella instrument till verkligt värde 41 Not 17 Tillgångar och skulder i valuta 43 Not 18 Kapitalbas och kapitalkrav i den konsoliderade situationen 44 Not 19 Risk och likviditet 48 Not 20 Transaktioner med närstående 52 Not 21 Segmentinformation 52 Not 22 Händelser efter balansdagen 52 Finansiella rapporter i sammandrag Moderbolaget 53 Information telefonkonferens, med mera 60 Revisorernas rapport avseende översiktlig granskning av delårsrapport 61 Aktiekursutveckling och övrig information 62 För definitioner och beräkning av alternativa nyckeltal, samt specifikationer av särskilda poster och engångsposter, hänvisas till Faktaboken som finns tillgänglig på handelsbanken.se/ir. 2 Handelsbanken

3 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Koncernen Översikt Kv 1 Helår Resultaträkning i sammandrag Räntenetto % % % Provisionsnetto % % % Nettoresultat av finansiella transaktioner % % % Riskresultat försäkring % 35 51% % 142 Övriga utdelningsintäkter % % % 228 Andelar i intresseföretags resultat % Övriga intäkter % 41-24% % 203 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga kostnader % % % Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % % % -495 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar % 1 100% % 32 Rörelseresultat % % % Skatter % % % Periodens resultat från kvarvarande verksamhet % % % Periodens resultat hänförligt till avvecklad verksamhet, efter skatt Periodens resultat % % % Balansräkning i sammandrag Summa utlåning till allmänheten % % % varav hypoteksutlåning % % % In- och upplåning från allmänheten % % % varav hushåll % % % Summa eget kapital % % % Summa tillgångar % % % Nyckeltal i sammandrag Räntabilitet på eget kapital, total verksamhet 12,9% 12,4% 14,2% 12,6% 13,7% 13,1% Räntabilitet på eget kapital, kvarvarande verksamhet 12,9% 12,4% 14,2% 12,6% 13,7% 13,1% K/I-tal kvarvarande verksamhet 46,9% 44,8% 44,5% 45,8% 47,2% 45,2% Resultat per aktie, total verksamhet, kr 2,09 2,11 2,19 4,20 4,31 8,43 - efter utspädning 2,06 2,10 2,15 4,16 4,22 8,31 Kärnprimärkapitalrelation, CRR 23,4% 23,8% 23,0% 23,4% 23,0% 25,1% Total kapitalrelation, CRR 29,0% 29,7% 28,9% 29,0% 28,9% 31,4% 3 Handelsbanken

4 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Koncernens utveckling JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Koncernens rörelseresultat steg med 4% till (10 244). Periodens resultat efter skatt för total verksamhet sjönk med 1% till (8 237) och resultatet per aktie uppgick till 4,20 kr (4,31). Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 23,4% (23,0) och räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,6% (13,7). K/I-talet minskade till 45,8% (47,2). Intäkter Intäkterna ökade med 1% till (20 165). Justerat för realisationsvinster vid försäljning av aktier i jämförelseperioden var ökningen 5%. Valutakurseffekterna var marginella. Räntenettot steg med 6% till (13 603). Från och med definierar banken ut- och inlåningsmarginalerna som kundräntan minus de internräntor som debiteras respektive krediteras kontorsrörelsen. Högre utlåningsvolymer ökade räntenettot med 573. Utlåningsmarginalerna i kontorsrörelsen påverkade samtidigt negativt med -53. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 141. Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek minskade till -39 (6) och den dubblerade avgiften till Resolutionsfonden uppgick till -865 (-491). Inklusive avgifter till olika insättningsgarantier ökade statliga avgifter med 389 till (-654). Den resterande delen av räntenettoökningen förklaras framförallt av lägre fundingkostnader. Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 5% till mdkr (1 911). Valutakurseffekterna ökade medelvolymen med 9 mdkr. Utlåningen till hushållssektorn steg med 7% till mdkr (980) och företagsutlåningen ökade med 3% till 955 mdkr (932). I lokal valuta ökade utlåningen i samtliga hemmamarknader. Medelvolymen in- och upplåning ökade med 2% till mdkr (985). Medelvolymen hushållsinlåning steg med 12% till 410 mdkr (366), medan inlåningen från företag minskade med 5% till 589 mdkr (619). Provisionsnettot ökade med 9% till (4 450), huvudsakligen till följd av högre fond- och kapitalförvaltningsprovisioner. Fondförvaltningsprovisionerna ökade med 24% till (1 412) och övriga depå- och kapitalförvaltningsprovisioner ökade med 13%. Courtageintäkterna steg med 10% till 507 (462) samtidigt som betalningsprovisionerna netto minskade med 1% till 908 (920). Provisionsnettot från kortverksamheten minskade till 572 (620). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 864 (1 685), vilket förklaras av att jämförelseperioden inkluderade realisationsvinster vid försäljning av aktier om 908. Övriga intäkter minskade till 146 (427). Minskningen förklaras främst av lägre utdelningsintäkter. Kostnader Kreditförluster De totala kostnaderna minskade med 2% till (-9 513). Valutakurseffekterna minskade kostnaderna med 1. Personalkostnaderna minskade med 7% till (-6 620). I första kvartalet minskade personalkostnaderna med 239 till följd av en övergång till premiebaserad pensionsplan i den norska verksamheten och jämförelseperioden inkluderade en reservering på Justerat för dessa poster ökade de underliggande personalkostnaderna med 8%, vilket förklaras av årets återupptagna avsättning till Oktogonen, som uppgick till 486 (-). De rörliga ersättningarna, inklusive sociala avgifter och lönebikostnader, sjönk till -47 (-56). Genomsnittligt antal anställda minskade med 139 personer, till medarbetare (11 775). Exklusive de expanderande verksamheterna i Storbritannien och Nederländerna minskade medelantalet anställda med 2% och det pågående effektiviseringsarbetet fortsätter enligt plan. Övriga kostnader ökade med 7% till (-2 649), främst till följd av högre kostnader för ITutveckling. Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella trans % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning, ack. 0,04 0,04 0,00 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,15 0,17-0,02 Kreditförlusterna minskade till -382 (-416) och kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,04). Osäkra fordringar netto minskade med 13% till (3 383), motsvarande 0,15% av utlåningen (0,17). 4 Handelsbanken

5 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet minskade med 2% till (5 347), men ökade med 3% justerat för engångsposter i jämförelsekvartalet. Periodens resultat efter skatt för total verksamhet uppgick till (4 111). Resultatet per aktie minskade till 2,09 kr (2,11) och räntabiliteten på eget kapital steg till 12,9% (12,4). K/I-talet steg till 46,9% (44,8). Intäkter Intäkterna ökade med 2% till (10 036). Räntenettot steg med 3%, eller 240, till (7 081). Stigande utlåningsvolymer bidrog positivt med 79 samtidigt som utlåningsmarginalerna i kontorsrörelsen ökade räntenettot med 13. Ökade inlåningsvolymer bidrog med 21, medan inlåningsmarginalerna påverkade negativt med -20. Valutakurseffekter ökade räntenettot med 18 och en extra dag i kvartalet bidrog med 29. Statliga avgifter uppgick till -516 (-527). Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek minskade till -31 (-8). Medelvolymen utlåning till allmänheten ökade med 1% till mdkr (1 988). Hushållsutlåningen steg med 2% och medelvolymen företagsutlåning ökade med 1%. Den totala medelvolymen in- och upplåning ökade med 8% till mdkr (962). Valutakurseffekterna var marginella. Hushållsinlåningen ökade med 4% och medelvolymen företagsinlåning steg med 11%. Provisionsnettot ökade med 7% till (2 354). Ökningen förklaras främst av stigande fondförvaltningsprovisioner samt ökade betalnings- och rådgivningsprovisioner. Fondförvaltningsprovisionerna steg med 5% till 895 (849). Provisionerna från depå och övrig kapitalförvaltning ökade till 169 (164). Betalningsprovisionerna ökade netto med 12% till 479 (429), främst till följd av att nettot från kortverksamheten ökade till 306 (266). Rådgivningsprovisionerna steg med 88% till 105 (56). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 317 (547). Resultatet i jämförelsekvartalet påverkades positivt av marknadsturbulensen vid årsskiftet. De negativa effekter som uppstod i fjärde kvartalet reverserades i början på första kvartalet när marknaden normaliserades. Övriga intäkter uppgick till 92 (54). Kostnader Kostnaderna ökade med 7% till (-4 498). Valutakurseffekter ökade kostnaderna med 24. Personalkostnaderna steg med 11% till (-2 918). Den norska verksamheten övergick i det första kvartalet till en premiebaserad pensionsplan. Övergången medförde en engångspost som minskade personalkostnaderna med 239 i första kvartalet. Justerat för engångsposten ökade personalkostnaderna med 3%, varav 1 procentenhet förklaras av valutakursförändringar. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen Oktogonen uppgick till -243 (-243). Periodens avsättning till rörliga ersättningar ökade till -27 (-20). Genomsnittligt antal anställda ökade till (11 584). Antalet anställda ökar utanför Sverige och inom IT-utveckling, men minskar något i den svenska kontorsrörelsen. Övriga kostnader minskade med 1% till (-1 430), främst till följd av lägre lokal- och fastighetskostnader. Kreditförluster Kv 1 Räntenetto % Provisionsnetto % Nettoresultat av finansiella trans % Övriga intäkter % Summa intäkter % Kv 1 Personalkostnader % Övriga kostnader % Av- och nedskrivningar % Summa kostnader % Kv 1 Kreditförluster, netto Kreditförlustnivå i % av utlåning 0,04 0,04 0,00 Osäkra fordringar, netto % Andel osäkra fordringar, % 0,15 0,16-0,01 Kreditförlusterna minskade till -186 (-196) och kreditförlustnivån uppgick till 0,04% (0,04). Den underliggande kreditkvaliteten var fortsatt stabil. Osäkra fordringar netto sjönk till (3 164), motsvarande 0,15% (0,16) av utlåningen. Skatter Skattesatsen i det andra kvartalet uppgick till 22,8% (23,1). En normal skattesats för koncernen uppgår till 22-23%. Från och med är räntekostnaderna på förlagslån inte längre avdragsgilla, vilket på årsbasis har ökat bankens bolagsskatt med cirka 280. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Emissionsvolymen av obligationer minskade under första halvåret till 75 mdkr (120), varav 65 mdkr (93) i säkerställda obligationer och 10 mdkr (27) i seniora obligationer. Banken har stora volymer likvida medel, hypotekslån och andra tillgångar som inte är pantsatta och som därmed utgör ett skydd för bankens seniora långivare. 5 Handelsbanken

6 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Kvoten mellan icke pantsatta tillgångar och all icke säkerställd marknadsfinansiering uppgick vid periodens slut till 236% (210% vid utgången av ). Banken har en stark likviditetssituation. Kassamedel och likvida tillgångar placerade i centralbanker uppgick till 489 mdkr och volymen likvida obligationer och övriga likvida tillgångar uppgick till 175 mdkr. Enligt gällande svensk definition från januari 2013 uppgick koncernens Liquidity Coverage Ratio (LCR) vid utgången av andra kvartalet till 120% (139). I USD uppgick LCR till 177% (121) och i EUR till 132% (181). Koncernens LCR, beräknat enligt EU-kommissionens delegerade akt, uppgick till 136% (146). Net stable funding ratio (NSFR) uppgick vid utgången av andra kvartalet till 106% (102% vid årsskiftet). KAPITAL Bankens mål är att kärnprimärkapitalrelationen under normala förhållanden ska överstiga det kärnprimärkapitalbehov som Finansinspektionen kommunicerar till banken med 1-3 procentenheter. I slutet av mars godkände Finansinspektionen bankens nya PD-modeller för företagsexponeringar. Under andra kvartalet godkände Finansinspektionen bankens modeller för kapitaltäckning av statsexponeringar enligt internmetoden. Dessa exponeringar kapitaltäcktes tidigare enligt schablonmetoden och hade då noll i riskvikt. Införandet av de nya modellerna innebar en ökning av bankens riskexponeringsbelopp med 9,6 mdkr. Kärnprimärkapitalrelationen vid slutet av andra kvartalet uppgick till 23,4%. Finansinspektionens kärnprimärkapitalkrav vid utgången av det första kvartalet uppgick till 20,3%. Bankens kärnprimärkapitalrelation låg därmed något över den övre gränsen av målintervallet. Kapitalsituationen i jämfört med i Kapitalbasen ökade till 146 mdkr (137) och bankens totala kapitalrelation uppgick till 29,0% (28,9). Kärnprimärkapitalet steg till 118 mdkr (109) och kärnprimärkapitalrelationen steg med 0,4 procentenheter till 23,4% (23,0). Införandet av nya modeller gällande statsexponeringar minskade kärnprimärkapitalrelationen med -0,5 procentenheter. Konverteringar av 2011-års personalkonvertibel ökade relationen med 0,1 procentenhet. Periodens vinst, efter avdrag för upparbetad utdelning bidrog med 1,0 procentenhet. Införandet av nya PD-modeller minskade kärnprimärkapitalrelationen med 1,8 procentenheter. Högre utlåningsvolymer minskade kärnprimärkapitalrelationen med -0,1 procentenhet och kreditriskmigration i låneportföljen påverkade med ytterligare -0,2 procentenheter. Samtidigt innebar effekten av att nya utlåningsvolymer har lägre risk än de exponeringar som lämnar kreditportföljen, så kallad volymmigration, att kärnprimärkapitalrelationen ökade med 0,3 procentenheter. Effekten av IAS 19 ökade kärnprimärkapitalrelationen med 1,7 procentenheter, till följd av såväl högre tillgångsvärden som höjda diskonteringsräntor. Försäljning av AFS-aktier påverkade positivt med 0,6 procentenheter. Valutakurseffekter var neutrala och nettoeffekten av övriga faktorer påverkade kärnprimärkapitalrelationen med -0,7 procentenheter. Kapitalsituationen i jämfört med 31 mars Kärnprimärkapitalrelation, CRR 23,4% 23,0% 0,4 Total kapitalrelation, CRR 29,0% 28,9% 0,1 Riskexponeringsbelopp CRR % Kärnprimärkapital % Total kapitalbas % Kapitalkrav, Basel I-golv % Total kapitalbas, Basel I-golv % 31 mar Kärnprimärkapitalrelation, CRR 23,4% 23,8% -0,4 Total kapitalrelation, CRR 29,0% 29,7% -0,7 Riskexponeringsbelopp CRR % Kärnprimärkapital % Total kapitalbas % Kapitalkrav, Basel I-golv % Total kapitalbas, Basel I-golv % Kapitalbasen ökade till 146 mdkr (145) och den totala kapitalrelationen sjönk till 29,0% (29,7). Kärnprimärkapitalet steg till 118 mdkr (117) och kärnprimärkapitalrelationen enligt CRR minskade med -0,4 procentenheter till 23,4% (23,8). Införandet av nya modeller gällande statsexponeringar minskade kärnprimärkapitalrelationen med -0,5 procentenheter. Periodens vinst, efter avdrag för upparbetad utdelning, bidrog med 0,3 procentenheter. Stigande utlåningsvolymer minskade kärnprimärkapitalrelationen med -0,2 procentenheter. Volymmigration hade en neutral effekt samtidigt som kreditriskmigration bidrog negativt med -0,2 procentenheter. Effekten av IAS 19 ökade kärnprimärkapitalrelationen med 0,2 procentenheter, främst till följd av ökade tillgångsvärden. Diskonteringsräntan för svenska pensionsförpliktelser uppgick till 2,30% (2,30). Valutakurseffekter var neutrala. Ekonomiskt kapital och tillgängliga finansiella resurser Handelsbankens interna bedömning av kapitalbehovet utgår från bankens kapitalkrav, stresstester samt bankens modell för ekonomiskt kapital (Economic Capital, EC). Ekonomiskt kapital ställs i relation till bankens tillgängliga finansiella resurser (Available 6 Handelsbanken

7 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Financial Resources, AFR). Den av styrelsen fastställda målsättningen är att kvoten mellan AFR och EC för koncernen ska överstiga 120%. Vid utgången av det andra kvartalet uppgick EC för koncernen till 60,8 mdkr och AFR till 155,6 mdkr. Kvoten mellan AFR och EC var därmed 256%. För moderbolaget uppgick EC till 51,7 mdkr och AFR till 129,8 mdkr. För konsoliderad situation uppgick EC till 33,4 mdkr och AFR till 154,8 mdkr. RATING Under första kvartalet ändrade Standard & Poor s utsikterna för Handelsbanken till stabila från tidigare negativa. I övrigt var Handelsbankens lång- och kortfristiga rating oförändrad hos de ratinginstitut som följer banken. Långfristig Kortfristig Counterparty risk assessment Standard & Poor's AA- A-1+ Fitch AA F1+ Moody's Aa2 P-1 Aa1 DBRS AA (low) 7 Handelsbanken

8 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Koncernen Segment Januari - juni Hemmamarknader Sverige Storbritannien Danmark Finland Norge Nederländerna Capital Markets Övrigt Just. & elim. Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Internt köpta och sålda tjänster Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter* Januari - juni Hemmamarknader Sverige Storbritannien Danmark Finland Norge Nederländerna Capital Markets Övrigt Just. & elim. Koncernen Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Riskresultat försäkring Andelar i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Internt köpta och sålda tjänster Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat Resultatutdelning Rörelseresultat efter resultatutdelning Interna intäkter* * Interna intäkter som ingår i Summa intäkter består av intäkter från transaktioner mellan andra rörelsesegment och Övrigt. Eftersom ränteintäkter och räntekostnader redovisas netto som intäkt innebär det att interna intäkter bland annat innehåller nettot av intern finansieringskostnad mellan segmenten och Övrigt. Segmenten utgörs av Handelsbanken Sverige, Handelsbanken Storbritannien, Handelsbanken Danmark, Handelsbanken Finland, Handelsbanken Norge och Handelsbanken Nederländerna samt av Handelsbanken Capital Markets. I segmentens resultaträkningar ingår interna poster såsom interna räntor, provisioner och ersättningar för interna tjänster huvudsakligen enligt självkostnadsprincipen. Den del av Handelsbanken Capital Markets rörelseresultat som inte innehåller risktagande resultatutdelas till kundansvarigt kontor. 8 Handelsbanken

9 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Sverige Handelsbanken Sverige består av kontorsrörelsen i fem regionbanker samt av Handelsbanken Finans, Ecsters och Stadshypoteks verksamheter i Sverige. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbankerna tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 423 kontor i hela Sverige. Handelsbanken Finans erbjuder finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor. RESULTATRÄKNING AFFÄRSVOLYMER Kv 1 Helår Räntenetto % % % Provisionsnetto % % % Nettoresultat av finansiella transaktioner % % % 725 Övriga intäkter % 4 300% % 47 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga kostnader % % % Internt köpta och sålda tjänster % % % Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % -17 0% % -67 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % % -416 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% 1-100% Rörelseresultat % % % Resultatutdelning % % % 997 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % Interna intäkter % K/I-tal, % 33,5 35,8 35,9 34,7 42,9 35,0 Kreditförlustnivå, % 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 15,7 13,6 15,3 14,7 12,8 14,7 Medelantal anställda % % % Antal kontor % % % 435 Medelvolymer, mdkr Kv 1 Helår Utlåning till allmänheten* Hushåll % 736 5% % 740 varav Hypotekslån % 681 6% % 687 Företag % 481 1% % 479 varav Hypotekslån % 272 3% % 271 Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % 291 9% % 295 Företag % % % 201 Totalt % % % 496 * Exklusive utlåning till Riksgälden. 9 Handelsbanken

10 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet steg med 21% till (5 449). Justerat för personalkostnadsreserveringen på -700 i första kvartalet var ökningen 7%. Räntenettot ökade med 6% till (7 572). Högre utlåningsvolymer ökade räntenettot med 251 och förbättrade utlåningsmarginaler med ytterligare 54. Inlåningsverksamheten bidrog med 60 i volymeffekt och med 16 från förbättrade marginaler. Avgifter till Resolutionsfonden och insättningsgarantin ökade med 214 till -544 (-330) och benchmarkeffekten i Stadshypotek uppgick till -39 (6). Resterande del av räntenettoökningen förklaras främst av lägre upplåningskostnader. Provisionsnettot steg med 4% till (2 084). Ökningen förklaras framförallt av högre fondförvaltnings-, betalnings- och försäkringsprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 14% och uppgick till 323 (374), främst till följd av realisationsvinster på aktier i jämförelseperioden. De totala kostnaderna minskade med 14% till (-4 488), vilket förklaras av föregående års personalkostnadsreservering på Justerat för reserveringen minskade personalkostnaderna med 7%. Medelantalet anställda minskade med 8% till (4 356). Kostnaden för internt köpta och sålda tjänster ökade med 17% till , främst till följd av ökade kostnader för IT-utveckling. K/I-talet förbättrades till 34,7% (42,9). Kreditförlusterna minskade till -99 (-108) och kreditförlustnivån uppgick oförändrat till 0,02% (0,02). Affärsutveckling I början av april presenterade Kantar Sifo årets Anseendeindex Företag, som visar vilken tilltro och kvalitet den svenska allmänheten tillskriver olika företag. Liksom tidigare år var Handelsbanken den av de stora bankerna som allmänheten har störst förtroende för. Handelsbanken är den enda bank som finns bland de tio mest ansedda företagen i Sverige. I år ökade dessutom förtroendet för banken och Handelsbanken fick indexvärdet 58 (54), vilket ska jämföras med genomsnittet för de övriga tre stora bankerna som sjönk till 31 (35). Under årets sex första månader uppgick nysparandet i bankens fonder i Sverige till 10,8 mdkr (5,5), vilket motsvarade en marknadsandel på 18,1%. Medelvolymen inlåning från hushåll ökade med 9% och uppgick till 312 mdkr (286). Medelvolymen hypoteksutlåning till privatpersoner växte med 7% till 719 mdkr (674), medan medelvolymen utlåning till företag var oförändrad 482 mdkr (482). Under andra kvartalet fortsatte anpassningen av kontorsrörelsen, bland annat till följd av de förändrade kundbeteenden som den digitala utvecklingen medför. Handelsbanken hade 423 kontor (472) i Sverige. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet ökade med 9% till (3 148) och räntabiliteten steg till 15,7% (13,6). Räntenettot ökade med 3%, eller 130, till (3 946). Ökade utlåningsvolymer bidrog positivt med 49 samtidigt som utlåningsmarginalerna minskade räntenettot med -3. Räntenettot från inlåningsverksamheten ökade med 16. Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek minskade till -31 (-8). Medelvolymen hypotekslån till privatpersoner ökade med 2% till 725 mdkr (714). Bruttomarginalen på hypoteksstocken, före kostnader för rådgivning och administration, var oförändrad och uppgick till 1,06% (1,06). Medelvolymen utlåning till företag steg med 1% till 486 mdkr (479). Provisionsnettot ökade med 6% till (1 058) till följd av högre fondförvaltnings- och betalningsprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner steg till 176 (147), till följd av förbättrat resultat från återköp av obligationer i Stadshypotek. Kostnaderna minskade med 2% till (-1 954) och förklaras av något lägre personalkostnader och minskade kostnader för köpta och sålda tjänster. Medelantalet anställda sjönk till medarbetare (4 006). Kreditförlusterna minskade till -39 (-60) och kreditförlustnivån minskade till 0,01% (0,02). 10 Handelsbanken

11 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Storbritannien Handelsbanken Storbritannien består av den brittiska kontorsrörelsen med fem regionbanker samt av kapitalförvaltaren Heartwood. Dessutom ingår Handelsbanken Finans verksamhet i Storbritannien. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbankerna tillhandahåller banktjänster på 207 kontor i hela Storbritannien. RESULTATRÄKNING AFFÄRSVOLYMER Kv 1 Helår Räntenetto % % % Provisionsnetto % % % 519 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 76-37% % 219 Övriga intäkter 0 0 0% % 3 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % Övriga kostnader % % % -463 Internt köpta och sålda tjänster % % % -545 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % % % -46 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 595 5% % Kreditförluster, netto % % % -160 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % 568 5% % Resultatutdelning % 7 0% % 35 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 575 5% % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 54,5 57,4 54,3 55,9 54,7 55,9 Kreditförlustnivå, % 0,05 0,02 0,05 0,04 0,07 0,08 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 15,6 12,8 17,5 14,1 16,5 15,4 Medelantal anställda % % % Antal kontor % 205 1% % 207 Medelvolymer, m GBP Kv 1 Helår Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Handelsbanken

12 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 1% till (1 104). Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet negativt med -69 och i lokal valuta ökade rörelseresultatet med 9%. Räntabiliteten minskade till 14,1% (16,5). Intäkterna steg med 2%. I lokal valuta steg intäkterna med 9%. Räntenettot förbättrades med 2% till (2 218). Valutakurseffekter påverkade räntenettot negativt med -145 och i lokal valuta ökade räntenettot med 9%. Ökade utlåningsvolymer bidrog med 175 och inlåningsvolymerna med 55. Lägre utlåningsmarginaler påverkade räntenettot negativt med -66 och inlåningsmarginalerna med -19. Statliga avgifter som påverkade räntenettot ökade till -90 (-43). Provisionsnettot ökade med 16% till 290 (251). I lokal valuta var ökningen 24% och förklaras främst av högre betalnings- och kapitalförvaltningsprovisioner men även högre ut- och inlåningsprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 94 (126), främst till följd av att jämförelseperioden innehöll en engångsintäkt relaterad till försäljningen av Visa Europe. Kostnaderna steg med 4% till (-1 427). I lokal valuta ökade kostnaderna med 11% och förklaras av den expanderande verksamheten samt av kostnader relaterade till Brexit och förberedelser för en eventuell omvandling av den brittiska filialen till ett dotterbolag. Medelantalet anställda ökade med 4% till medarbetare (1 934). Kreditförlusterna minskade till -35 (-67) och kreditförlustnivån sjönk till 0,04% (0,07). Affärsutveckling Affärsvolymerna fortsatte att öka. Medelvolymen inlåning från hushåll ökade med 54%, medan utlåningen till hushåll ökade med 12% jämfört med första halvåret. Totalt ökade medelvolymen utlåning med 11% till 17,9 md GBP, samtidigt som den totala inlåningen växte med 27% till 11,6 md GBP. Relationen utlåning/inlåning fortsatte därmed att minska och uppgick vid utgången av det andra kvartalet till 150%, att jämföras med 172% vid motsvarande kvartal. Det förvaltade kapitalet i Heartwood uppgick till 3,2 md GBP, att jämföras med 2,9 md GBP vid årsskiftet. Antalet kontor i Storbritannien var oförändrat under första halvåret och uppgick till 207. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet ökade med 15% till 599 (521), främst till följd av ett förbättrat räntenetto. Valutakurseffekterna påverkade rörelseresultatet positivt med 12. Räntabiliteten steg till 15,6% (12,8). Intäkterna ökade med 9% till (1 265). Räntenettot steg med 9%, eller 99, till (1 079), varav 20 förklaras av valutakurseffekter och 11 av färre antal dagar i jämförelsekvartalet. En justering av ränteintäkter hänförliga till osäkra fordringar ökade räntenettot med 37. Justerat för dessa poster ökade räntenettot med 3%. Ökade affärsvolymer bidrog positivt med 34, medan lägre inlåningsmarginaler påverkade räntenettot med -10. Utlåningsmarginalerna förbättrades något och ökade räntenettot med 2. Provisionsnettot ökade till 150 (140), främst till följd av högre provisioner för ut- och inlåning samt betalningar. Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade till 48 (46). Kostnaderna ökade med 3% till -754 (-731). Drygt hälften av kostnadsökningen förklaras av valutakurseffekter. Resterande kostnadsökning förklaras bland annat av förberedelser inför Brexit. Medelantalet anställda ökade till personer (1 991). Kreditförlusterna uppgick till -23 (-12) och kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (0,02). 12 Handelsbanken

13 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Danmark Handelsbanken Danmark består av kontorsrörelsen i Danmark som är organiserad i en regionbank samt av Stadshypoteks verksamhet i Danmark. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbanken tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 57 kontor i hela Danmark. RESULTATRÄKNING AFFÄRSVOLYMER Kv 1 Helår Räntenetto % 405 5% % Provisionsnetto % 93 30% % 379 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 18 61% % 75 Övriga intäkter % 6-83% % 15 Summa intäkter % % % Personalkostnader % % % -655 Övriga kostnader % % % -194 Internt köpta och sålda tjänster % % % -287 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % -4 0% % -14 Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % % % Kreditförluster, netto % % -716 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar % 1 100% Rörelseresultat % 216 5% % 296 Resultatutdelning % 18 33% % 85 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 234 7% % 381 Interna intäkter % -95 9% % -334 K/I-tal, % 47,7 49,7 49,8 48,6 50,1 51,3 Kreditförlustnivå, % 0,27 0,02 0,18 0,14 0,10 0,85 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 14,1 14,4 11,9 14,3 12,8 4,8 Medelantal anställda % 626-3% % 624 Antal kontor % 57 0% % 57 Medelvolymer, md dkr Kv 1 Helår Utlåning till allmänheten Hushåll 43,8 43,4 1% 40,1 9% 43,6 39,6 10% 40,8 Företag 28,8 29,6-3% 28,8 0% 29,2 28,7 2% 28,8 Totalt 72,6 73,0-1% 68,9 5% 72,8 68,3 7% 69,6 Inlåning från allmänheten Hushåll 12,9 12,2 6% 12,0 8% 12,5 11,6 8% 11,9 Företag 18,6 18,5 1% 13,5 38% 18,6 15,3 22% 15,7 Totalt 31,5 30,7 3% 25,5 24% 31,1 26,9 16% 27,6 13 Handelsbanken

14 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 7% till 496 (462) till följd av ökade intäkter. Valutakursförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 15. Räntabiliteten steg till 14,3% (12,8). Räntenettot steg med 3% till 842 (814). Justerat för valutakurseffekter var räntenettot i stort sett oförändrat. Ökade utlåningsvolymer bidrog positivt med 47, samtidigt som lägre utlåningsmarginaler minskade räntenettot med -25. Förbättrade inlåningsmarginaler och högre inlåningsvolymer ökade räntenettot med 3. Avgifter för den svenska Resolutionsfonden och insättningsgarantin ökade med 15 och belastade räntenettot med -38 (-23). Provisionsnettot ökade med 20% till 229 (191). Ökningen förklaras av hög kundaktivitet inom samtliga provisionsområden och särskilt av högre courtageintäkter och ökade kapitalförvaltningsprovisioner. Valutakursförändringar påverkade provisionsnettot positivt med 6. Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade till 53 (35), och förklaras av bland annat av högre ränteskillnadsersättningar men även av ett förbättrat valutaagio. Kostnaderna steg med 6% till -574 (-544). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 2%. Kreditförlusterna uppgick till -70 (-44) och kreditförlustnivån uppgick till 0,14% (0,10). Affärsutveckling Banken fortsatte att ha ett stabilt inflöde av nya kunder och affärsvolymerna fortsatte att öka. Under året ökade medelvolymen utlåning till hushåll med 10% och inlåningen från hushåll ökade med 8%. Företagsutlåningen växte med 2% och inlåningen från företag steg med 22%. Totalt ökade medelvolymen utlåning med 7% till 72,8 md dkr (68,3) och inlåningen ökade med 16% till 31,1 md dkr (26,9). KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet minskade till 226 (270) till följd av högre kreditförluster. Resultatet före kreditförluster ökade med 8% till 290 (268) till följd av högre intäkter och lägre kostnader. Räntenettot ökade med 2% till 425 (417). Justerat för valutakurseffekter på 8 och dageffekt på 4, minskade räntenettot med 1%. Lägre utlåningsvolymer minskade räntenettot med -4 samtidigt som utlåningsmarginalerna i stort var oförändrade. Inlåningsräntenettot var oförändrat. Provisionsnettot steg med 12% och uppgick till 121 (108). Ökningen förklaras av hög kundaktivitet som gav högre courtageintäkter och ökade betalningsprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade till 29 (24). Kostnaderna minskade med 1% till -286 (-288). Valutakurseffekter ökade kostnaderna med 5. Personalkostnaderna sjönk med 2% och medelantalet anställda minskade med 1%. Kreditförlusterna ökade till -66 (-4). Kreditförlustnivån uppgick till 0,27% (0,02). 14 Handelsbanken

15 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Finland Handelsbanken Finland består av kontorsrörelsen i Finland som är organiserad i en regionbank samt av Handelsbanken Finans och Stadshypoteks verksamheter i Finland. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbanken tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 45 kontor i hela Finland. Handelsbanken Finans erbjuder finansbolagstjänster och arbetar genom bankens kontor. RESULTATRÄKNING AFFÄRSVOLYMER Kv 1 Helår Räntenetto % 294-1% % Provisionsnetto % % % 419 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 45-71% % 87 Övriga intäkter % 3 100% % 10 Summa intäkter % 444-3% % Personalkostnader % -95 5% % -380 Övriga kostnader % % % -210 Internt köpta och sålda tjänster % % % -239 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % -3 67% % -14 Summa kostnader % % % -843 Resultat före kreditförluster % % % 891 Kreditförluster, netto % % -36 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar Rörelseresultat % % % 855 Resultatutdelning % 30 27% % 131 Rörelseresultat efter resultatutdelning % % % 986 Interna intäkter % % % -262 K/I-tal, % 48,4 46,8 43,9 47,6 46,0 45,2 Kreditförlustnivå, % 0,05-0,01 0,04 0,02 0,06 0,03 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 13,4 12,4 14,3 12,9 12,7 13,0 Medelantal anställda % 496 2% % 491 Antal kontor % 45 0% % 45 Medelvolymer, m euro Kv 1 Helår Utlåning till allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Inlåning från allmänheten Hushåll % % % Företag % % % Totalt % % % Handelsbanken

16 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet minskade med 1% till 402 (408). Valutakurseffekterna ökade resultatet med 12. Räntabiliteten ökade något till 12,9% (12,7). Intäkterna sjönk med 2%. Räntenettot minskade med 5% och uppgick till 583 (612). Minskade utlåningsmarginaler påverkade räntenettot negativt med -53. Högre utlåningsvolymer gav samtidigt ett positivt bidrag om 8. Statliga avgifter till Resolutionsfonden och insättningsgarantin belastade räntenettot med -53 (-27). Valutakursförändringar ökade räntenettot med 19. Provisionsnettot ökade med 20% till 234 (195) till följd av högre betalningsprovisioner och stigande provisioner för ut- och inlåning. Även sparaffären utvecklades väl. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 27 (58), främst till följd av att jämförelseperioden innehöll en engångsintäkt relaterad till försäljningen av Visa Europe. De totala kostnaderna ökade med 3% till -440 (-429). Justerat för valutakursförändringar minskade kostnaderna med 1%. Personalkostnaderna ökade med 5%, men uttryckt i lokal valuta var ökningen knappt 3%. Summan av övriga kostnader och interna kostnader för köpta och sålda tjänster var i stort oförändrade. Medelantalet anställda uppgick till 493 medarbetare (492). Kreditförlusterna uppgick till -12 (-34) och kreditförlustnivån sjönk till 0,02% (0,06). Affärsutveckling Medelvolymen inlåning från hushåll var 16% högre jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som utlåningen till hushåll steg med 2%. Medelvolymen inlåning från företag ökade med 39% samtidigt som företagsutlåningen steg med 3% jämfört med motsvarande period föregående år. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet minskade med 11% till 189 (213), främst till följd av högre kreditförluster. Resultatet före kreditföruster uttryckt i lokal valuta minskade med 4%. Räntenettot var i stort oförändrat och uppgick till 291 (292). Justerat för valutakurseffekter samt färre antal dagar i jämförelsekvartalet minskade räntenettot med -3%. Provisionsnettot ökade med 7% till 121 (113) till följd av högre betalningsprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner var i stort oförändrat och uppgick till 13 (14). Kostnaderna ökade med 7% till -227 (-213). Justerat för valutakursförändringar ökade kostnaderna i lokal valuta med 4%. Kreditförlusterna uppgick till -15 jämfört med nettoåtervinningar på 3 under föregående kvartal. Kreditförlustnivån uppgick till 0,05% (-0,01). 16 Handelsbanken

17 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Handelsbanken Norge Handelsbanken Norge består av kontorsrörelsen i Norge som är organiserad i en regionbank samt av Stadshypoteks verksamhet i Norge. I Handelsbanken utgår verksamheten från kontoren som har ansvar för bankens samtliga kunder. Regionbanken tillhandahåller ett fullsortiment av banktjänster på 49 kontor i hela Norge. RESULTATRÄKNING AFFÄRSVOLYMER Kv 1 Helår Räntenetto % % % Provisionsnetto % 91 12% % 381 Nettoresultat av finansiella transaktioner % 30-37% % 114 Övriga intäkter % 68-91% % 81 Summa intäkter % 986 4% % Personalkostnader % % -676 Övriga kostnader % -50 6% % -206 Internt köpta och sålda tjänster % % % -379 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar % Summa kostnader % % % Resultat före kreditförluster % 692-3% % Kreditförluster, netto % % % -347 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar 0 0 0% Rörelseresultat % 628-2% % Resultatutdelning % 16 44% % 91 Rörelseresultat efter resultatutdelning % 644 0% % Interna intäkter % % % K/I-tal, % 33,5 13,5 29,3 23,5 30,9 31,6 Kreditförlustnivå, % 0,09 0,08 0,12 0,08 0,16 0,17 Allokerat kapital % % % Räntabilitet på allokerat kapital, % 12,9 15,9 15,6 14,4 13,8 13,3 Medelantal anställda % 658 1% % 668 Antal kontor % 50-2% % 50 Medelvolymer, md nkr Kv 1 Helår Utlåning till allmänheten Hushåll 88,4 88,0 0% 85,3 4% 88,2 84,8 4% 85,9 Företag 148,7 145,8 2% 142,7 4% 147,3 141,0 4% 143,1 Totalt 237,1 233,8 1% 228,0 4% 235,5 225,8 4% 229,0 Inlåning från allmänheten Hushåll 19,7 19,6 1% 19,1 3% 19,6 18,9 4% 19,3 Företag 49,0 48,8 0% 44,2 11% 48,9 42,5 15% 46,3 Totalt 68,7 68,4 0% 63,3 9% 68,5 61,4 12% 65,6 17 Handelsbanken

18 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI JANUARI JUNI JÄMFÖRT MED JANUARI JUNI Resultatutveckling Rörelseresultatet ökade med 30% till (1 120) och påverkades av en engångspost under första kvartalet, som minskade personalkostnaderna med 206 till följd av en övergång till premiebaserad pensionsplan i den norska verksamheten. Även lägre kreditförluster och valutakursförändringar påverkade resultatet positivt. I jämförelseperioden ingick engångsposter hänförliga till försäljningen av Visa Europe. Justerat för ovan nämnda poster, förbättrades resultatet före kreditförluster uttryckt i lokal valuta med 6%. Räntabiliteten uppgick till 14,4% (13,8). Intäkterna steg, justerat för valutakurseffekter, med 3%. Räntenettot ökade med 217, eller 14%, till (1 566), varav 88 förklarades av valutakursförändringar. Utlåningsmarginalerna ökade med 43 samtidigt som ökade utlåningsvolymer bidrog positivt till räntenettot med 32. Förbättrade inlåningsmarginaler och högre inlåningsvolymer påverkade räntenettot positivt med 25. Avgifterna för den svenska Resolutionsfonden och insättningsgarantin belastade räntenettot med -97 (-53). Provisionsnettot ökade med 17% till 205 (175). Justerat för valutakursförändringar steg provisionsnettot med 11%, främst till följd av högre fondförvaltningsprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade med 32% till 46 (68). Minskningen förklaras framförallt av att jämförelseperioden innehöll realisationsvinster relaterat till försäljningen av Visa Europe. Justerat för den ovan nämnda övergången till premiebaserad pensionsplan, steg personalkostnaderna med 62, eller 19%, varav 20 förklaras av valutakurseffekter. Den nya finansskatten i Norge, som utgår med 5% av underlaget för arbetsgivaravgifter, påverkade personalkostnaderna med -17. Justerat för dessa effekter ökade personalkostnaderna med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Kreditförlusterna minskade till -102 (-167) och kreditförlustnivån sjönk till 0,08% (0,16). Affärsutveckling Affärsvolymerna fortsatte att öka under första halvåret. Medelvolymen inlåning från hushåll växte med 4% jämfört med motsvarande period föregående år, samtidigt som utlåningen till hushåll ökade med 4%. Medelvolymen utlåning till företag ökade med 4%, medan inlåningen från företag växte med 15%. Totalt ökade medelvolymen utlåning med 4% till 235,5 md nkr (225,8), medan den totala inlåningen ökade med 12% till 68,5 md nkr (61,4). Handelsbanken har 49 kontor (50) i Norge. KVARTAL 2 JÄMFÖRT MED KVARTAL 1 Rörelseresultatet minskade med 215 till 618 (833), varav 206 förklaras av engångsposten under föregående kvartal till följd av övergången till premiebaserad pensionsplan. Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 17. Justerat för dessa båda effekter ökade således rörelseresultatet med drygt 1%. Räntenettot ökade med 1%, eller 13, till 898 (885). Valutakurseffekter påverkade negativt med -19 medan färre dagar i föregående kvartal påverkade räntenettot under andra kvartalet positivt med 8. Högre utlåningsmarginaler bidrog positivt med 20 och stigande utlåningsvolymer med 9. Inlåningsräntenettot sjönk med -9, främst på grund av lägre inlåningsmarginaler. Provisionsnettot var i stort oförändrat och uppgick till 102 (103). Nettoresultatet av finansiella transaktioner minskade till 19 (27), främst till följd av ett lägre resultat i valutaaffären. Kostnaderna uppgick till -351 (-140). Justerat för engångsposten, som minskade personalkostnaderna under föregående kvartal med 206 och valutakurseffekter på 3, ökade kostnaderna med 2%. Kreditförlusterna ökade till -56 (-46) och kreditförlustnivån uppgick till 0,09% (0,08). 18 Handelsbanken

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 26 april Handelsbankens delårsrapport JANUARI MARS Sammanfattning januari mars, jämfört med januari mars Rörelseresultatet steg med 8% till 5 347 (4 967) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 oktober Handelsbankens delårsrapport JANUARI SEPTEMBER Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet steg med 1% till 16 028 (15 935), men ökade med

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 4 februari 2015 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Rörelseresultatet ökade med 6% till 19 212 (18 088), det

Läs mer

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013

Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april 2013 Godkänt och registrerat av FI samt offentliggjort av Handelsbanken den 26 april FI Dnr 13-4658, 13-4659 Tillägg till Grundprospekt FI Dnr 13-2488, 13-2491 avseende Svenska Handelsbanken AB (publ) MTN-,

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Handelsbankens bokslutskommuniké

Handelsbankens bokslutskommuniké PRESSMEDDELANDE 5 februari 2014 Handelsbankens bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER Sammanfattning januari december, jämfört med januari december Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade

Läs mer

2012 Delårsrapport. Januari September

2012 Delårsrapport. Januari September Delårsrapport Januari September DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Handelsbankens delårsrapport januari - september Sammanfattning januari september, jämfört med januari september Rörelseresultatet ökade

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2007-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2007 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 070101-070630. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS CA P Max(0; Min(TS; RE AP)) {1 [ ]} TS Resultaträkningar För året som slutade den 31 december miljoner SEK 2015 2014 2013 Oreviderad Räntenetto

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2014 ÄNDRADE MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR GAV LÄGRE HALVÅRSRESULTAT Januari-juni» Rörelseintäkterna minskade med 6 procent till 101 (108) mkr.» Rörelsekostnaderna*

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten redovisar ett rörelseresultat som är ca 5 mkr lägre (-51 %)jämfört med 30 juni förra året. Räntenettot är 1 % högre, provisionsnettot

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet

Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet Kvartalsvis information om kapital, likviditet och bruttosoliditet SBAB redovisar kreditrisk i huvudsak enligt intern riskklassificeringsmetod (IRK-metod) och operativ risk, marknadsrisk samt kreditvärderingsrisk

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer