BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015"

Transkript

1 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN Godkänd av stadsfullmäktige

2 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar Driftsbudget Koncerntjänster Bildning Social- och hälsovård Miljö Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning Resultaträkning Investeringsdel Finansieringsanalys och låneplan

3 Allmänna motiveringar Allmänna motiveringar 2013 Det råder nu en stor osäkerhet gällande världsekonomins utveckling och Finland är som ett kraftigt exportberoende land särskilt utsatt för fluktuationer i världsekonomin. Efter en kort tid av återhämtning efter finanskrisen år 2009 har den ekonomiska tillväxten åter avstannat. De europeiska länderna är nu inne i en period av mycket låg tillväxt eller recession och risken för recession är överhängande även för Finlands del. Den förlängda europeiska finanskrisen får därmed allt tydligare realekonomiska följder. Oberoende av utgången för världsekonomin och den europeiska ekonomin beräknas dock inte den tillväxt i landet som föregått recessionen 2009 att uppnås, eftersom ekonomins tillväxtpotential försvagas av utbudsbegränsningar som beror på befolkningsåldrandet. De makroekonomiska talen för budgetåret 2013 ger följande vid handen: Prognosinstitut Ennusteen laatija Tidpunkt Ajankohta BNP/BKT 2012 BNP/BKT 2013 Arbetslösh. Arbetslösh. Työttöm Työttöm Inflation/ Inflation/ Inflaato 2012 Inflaato 2013 Aktia ,20 % 0,70 % 7,80 % 8,20 % 2,90 % 2,80 % ETLA ,50 % 1,00 % 7,70 % 8,00 % 2,90 % 2,90 % PTT ,40 % 0,80 % 7,50 % 7,90 % 2,80 % 2,10 % VM ,00 % 1,00 % 7,60 % 8,10 % 2,60 % 2,40 % Danske Bank ,00 % 1,00 % 7,70 % 7,90 % 2,90 % 2,60 % Handelsbanken ,00 % 2,00 % 7,60 % 7,60 % 2,80 % 2,60 % Nordea ,80 % 1,20 % 7,70 % 8,00 % 3,00 % 2,50 % PT ,40 % 2,00 % 7,60 % 7,60 % 3,00 % 2,80 % OP-Pohjola ,70 % 1,40 % 7,60 % 7,50 % 2,90 % 2,70 % Finlands bank ,50 % 1,20 % 7,70 % 7,60 % 2,90 % 2,10 % Tapiola ,50 % 0,50 % 8,50 % 9,00 % 2,70 % 1,50 % Medeltal / Keskiarvo 0,56 % 1,16 % 7,73 % 7,95 % 2,85 % 2,45 % BNP beräknas av de olika prognosinstituten att öka med i medeltal endast 0,56 % år 2012 för att följas av en mycket moderat förväntad tillväxt på i medeltal 1,16 % för Staden följer i sina bedömningar av skatteutvecklingen Kommunförbundets prognoser av vilka den senaste prognosen är uppgjord den 25 oktober Kommunernas ekonomi i Finland (Källa bl.a. Basserviceprogrammet) Utsikterna för den kommunala ekonomin stramas åt 2012 samt under ramperioden då ökningen av inkomsterna blir långsammare. Samtidigt blir det utgiftstryck som riktas mot den kommunala ekonomin till följd av befolkningens stigande medelålder allt större. När inkomstutvecklingen försvagas kommer det att krävas en stram utgiftsdisciplin för att hålla kommunernas och samkommunernas driftsekonomi i balans. Det viktiga är att ökningen i löneutgifterna dämpas och att de åtgärder som siktar till en ökad produktivitet genomförs. När den kommunala ekonomin stramas åt är risken att skuldsättningen inom den kommunala ekonomin fortsätter att öka kraftigt. Kommunernas och samkommunernas omkostnader beräknas fortsätta öka under ramperioden med i genomsnitt ca 4,1 procent per år. Verksamhetsintäkterna beräknas öka i samma takt som omkostnaderna under ramperioden. Ökningen av omkostnaderna blir enligt finansministeriets kalkyl dock betydligt mindre än den varit under de senaste åren. För att utgiftsökningen ska avta måste kommunerna vidta aktiva åtgärder för att dämpa ökningen i löneutgifterna. Investeringstrycket i landets kommuner är överlag stort på grund av grundliga reparationer, nyinvesteringar i tillväxtcentrum och den pågående kommunstrukturreformen. Enligt den prognostiserade inkomst- och omkostnadsutvecklingen leder den uppskattade investeringsnivån till fortsatt kraftig skuldsättning för kommunerna. 3

4 Allmänna motiveringar Enligt den utveckling som beskrivs ovan stramas således den kommunala ekonomin åt avsevärt under de närmaste åren. Årsbidraget för den kommunala ekonomin räcker inte till för att täcka avskrivningarna ens under ett av åren i den aktuella perioden. Den kommunala ekonomin skulle inte behålla sin jämvikt med dessa mått mätt. Utgiftstrycket i kommunerna är stort, och det bedöms att investeringarna kommer att hållas på en hög nivå. Sålunda kommer årsbidraget att bli klart lägre än nettoinvesteringarna under ramperioden. Detta leder till fortsatt skuldsättning inom den kommunala ekonomin och ett ökat tryck på betydande höjningar av kommunalskattesatserna. För att säkerställa att den kommunala ekonomin hålls stabil och att nödvändiga investeringar kan genomföras utan ständig skuldökning krävs det att omkostnadsökningen hålls inom de gränser som inkomstutvecklingen ställer. En höjning av produktiviteten inom välfärdstjänsterna ses av staten som en viktig faktor när det gäller att lösa hållbarhetsproblemet inom hela den offentliga ekonomin. Med tanke på finansieringen inom den kommunala ekonomin och en tillräcklig tillgång till personal är det väsentligt att man under en period med knapp arbetskraft som en del av kommunreformen utvecklar servicestrukturerna och serviceprocesserna bl.a. genom att utnyttja informationsteknik så att det relativa personalbehovet är mindre i fortsättningen. Staten ser således framför sig en åtstramning för kommunerna både p.g.a. att statens försämrade förmåga att stöda kommunerna och p.g.a. att kommunernas försämrade, egna skatteutveckling. Samtidigt finns det ett ökat utgiftstryck p.g.a. att den ökade efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster som befolkningsstrukturen ger upphov till. Utgiftstrycket finns både för driften och för investeringarna och staten gör bedömningen att investeringarna kommer att hållas på en hög nivå, så att kommunernas årsbidrag inte täcker investeringarna. Det här innebär i praktiken fortsatt skuldsättning inom den kommunala ekonomin och ett ökat tryck på höjningar av kommunalskattesatserna. Staten lyfter i första hand fram produktivitetshöjningar och reformer som ökar basservicens produktivitet som lösning på kommunernas dilemma. Behovet av produktivitetshöjningar är sedan både ett motiv för och målsättning i de strukturella åtgärder regeringen som aviserar: Regeringen har för avsikt att under perioden genomföra: En riksomfattande kommunreform vars mål är en livskraftig kommunstruktur som bygger på starka primärkommuner. En reform av social- och hälsovårdens servicestruktur som en del av kommun- och servicestrukturreformen. En totalreform av kommunallagen En omarbetat förenklat statsandelssystem Stadens finansiering Stadens kriskänslighet är jämfört med många andra kommuner på en lägre nivå dels tack vare att staden inte har ett så starkt beroende av samfundsskatten, dels tack vare att staden har en rätt diversifierad näringsstruktur och dels för att företagens exportberoende är begränsat. Ifall en långt utdragen europeisk eller global kris uppstår påverkar detta förstås även kraftigt stadens skattefinansiering och i förlängningen också statsandelsfinansieringen. Samfundsskatten tenderar vid senaste kris att reagera snabbare och är även därför förknippad med en större risk: Ifall marknadsstörningar uppstår tenderar detta att påverka samfundsskatten först. Statsandelarnas utfall har prognosticerats enligt de i basserviceprogrammet aviserade indexförhöjningarna. För 2015 års del kommer statsandelarna dock att påverkas av statsandelsreformen, vars utfall vi ännu inte känner till. Förvärvsinkomsterna i staden utgör grunden för den inkomstskatt som flyter in; förvärvsinkomsternas utveckling beror dels av löneuppgörelserna och dels av sysselsättningsläget. Förändringar i sysselsättningsläget påverkar dock stadens skatteintäkter med en viss eftersläp- 4

5 Allmänna motiveringar ning. Sysselsättningen har i staden, med nuvarande näringsstruktur, inte varit så känslig för fluktuationer. Sysselsättningsläget i staden är nu gott med en arbetslöshet på 4,9 % jämfört med hela landet 9,5 % och Egentliga Finland 8,7 %. Stadens inkomster Stadens beräknade inkomster 2013 ger ramen för den verksamhet staden själv kan finansiera. Av stadens inkomster år 2013 kommer 50 % från skatteinkomster, 26 % från statsandelar, 23 % från verksamhetsintäkter och 1 % från finansieringsintäkter. Statsandelar Valtionosuudet 26% Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot 1% Verksamhetsintäkter Toimintatuotot 23% Skatteinkomster Verotulot 50% Inkomststruktur Tulorakenne 2012 Verksamhetsintäkter Toimintatuotot Skatteinkomster Verotulot Statsandelar Valtionosuudet Finaniseringsintäkter Rahoitustuotot Totalt / Yhteensä Stadens beräknade inkomster år 2013 är euro. 5

6 Allmänna motiveringar Skatterna Skatteinkomsterna beräknas i hela landet öka med i genomsnitt 3,7 procent per år under ramperioden. Intäkterna från kommunalskatten beräknas öka med i genomsnitt 4,2 procent per år. Kommunernas förhöjda utdelning med 5 procentenheter av samfundsskatten fortsätter Skatterna står för 50 % av stadens intäkter och är stadens viktigaste finansieringskälla. I enlighet med strävan att balansera ekonomin beslöt fullmäktige att höja inkomstskatten med 0,5 procent som år 2013 är 19,75 %. Fastighetsskatten för stadigvarande boende höjdes med 0,1 % till 0,4 % och den allmänna fastighetsskatten höjdes från 1,3 till 1,35 %. Skatterna beräknas år 2013 därmed att vara 61,1 M vilket är 3,8 M eller 6,7 % högre än i budgeten för år Av denna ökning kommer 1,9 M från höjningen av skatteprocenten Skatter : budget, bokslut och prognos * Budget Bokslut / Prognos, med % förändring Skatteinkomsterna för planeåren 2014 och 2015 beräknas öka med 3,1 % respektive 4,8 % %. Prognosen utgår från oförändrade skatteprocenter under Under perioden 2006 till 2011 har utvecklingen av skatteinkomsterna varit positiv med undantag av år 2009 då vi hade en realekonomisk kris i landet samtidigt som den nya staden minskade skatteprocenten från 19,45 till 19,25. Till den positiva utvecklingen har bidragit även höjningen av fastighetsskatteprocenten 2010 och statens höjning av kommunernas andel av samfundsskatten 2010 och 2011 vilken beräknats få en fortsättning även för 2012 och Skatteprocenthöjningen 2013 beräknas förbättra finansieringen årligen med 1,9-2,4 M. 6

7 Allmänna motiveringar Skatteinkomster : bokslut och prognos , årlig %-förändring ,8 % 8,2 % -0,7 % 6,1 % 3,3 % * 1,1 % * 6,7 % * 3,1% * 4,8 % Skatteinkomster bokslut , prognos Alla prognoser för utgår från kommunförbundets kommunspecifika prognoser för inkomst-, samfunds- och fastighetsskatt samt från de förändrade skatteprocenten. Kommunal inkomstskatt Utvecklingen av den kommunala inkomstskatten i staden har, efter den realekonomiska krisen 2009 i Finland, stannat av. Efter en liten minskning på -0,2 % år 2009 har tillväxten varit endast 1,6 % 2010 och 2,7 % Till en stor del kan detta dock förklaras med att avdragen i beskattningen ökat och ökar. Tillväxten av förvärvsinkomsterna har under samma tid varit på nivåer mellan 2,3 och 4,0 % Kommunalskatt : budget, bokslut och prognos * * * * * Budget Bokslut / Prognos En fortsatt gynnsam utveckling av förvärvsinkomsterna i staden prognostiseras för år : 2013 (2,6 %), 2014 (3,8 %) och 2015 (2,9%). De ökande avdragen 2012 äter upp en allt större del av den skatt som staden får. Den effektiva skatteprocenten har således minskat betydligt under och skulle ha fortsätt att minska under ifall staden inte skulle ha höjt skatteprocenten. 7

8 Allmänna motiveringar Skatteprocent och effektiv skatteprocent Skatteprocent Effektiv skatteprocent 19,45 19,25 19,25 19,25 19,25 19,75 19,75 19,75 15,02 14,67 14,43 14,13 13,65 14,42 14,33 14, Som en följd av skatteprocenthöjningen stiger den effektiva skatteprocenten till 14,42 % vilket dock ännu är mindre än vad den var år 2009 och 2010 med en mindre skatteprocent (19,25 %). Minskningen av stadens inkomster som en följd av de ökade avdragen i inkomstbeskattningen har till stor del kompenserats i statsandelarna och staten har i basserviceprogrammet för aviserat att man strävar att kompensera ökade avdrag även framöver. Samfundsskatt Samfundsskatten ökade kraftigt år 2010 till stor del som en följd av kommunernas ökade andel av samfundsskatten. Tillväxten fortsatte år 2011 då prognosen förverkligades till hela 3,7 M. Prognosen för år 2012 visar dock på en snabb återgång till en lägre nivå och en betydande underskridning av budgeten är sannolik. Kommunernas förhöjda utdelning med 5 procentenheter av samfundsskatten fortsätter år

9 Allmänna motiveringar Samfundsskatt : budget, bokslut och prognos * * * * * Budget Bokslut / Prognos Fastighetsskatt Inkomsterna från fastighetsskatten ökade markant år 2010 som en följd av förändringarna i fastighetsskatteprocentsatserna; förändringarna har permanent ökat inkomsterna med ca 1,4 M. År 2013 års skatteprocentförändringar ökar inkomsterna ytterligare med ca 0,4 M. I övrigt förväntas utvecklingen att vara jämn så att skatten ökar i takt med fastighetsmassan. Fastighetsskatt : budget, bokslut och prognos * * * * * Budget Bokslut / Prognos Statsandelar Utvecklingen av statsandelar har under en längre period varit mycket bra och förväntas även under ekonomiplaneåren att vara bra. Under åren ökade statsandelarna årligen med hela % och år 2011 med 3,9 %. År 2012 är den beräknade ökningen 6,6 %. För budgeten beräknas en ökning med 3,2 % som åtföljs av 2,7 % år 2014 och 3,0 % år

10 Allmänna motiveringar STATSANDELAR , PROGNOS STATSANDELAR Bokslut 2006 Bokslut 2007 Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014Plan 2015 STATSANDELAR & SKATTER TOTALT , PROGNOS ,9 % 9,5 % 2,3 % 8,8 % 3,5 % 2,7 % 5,5 % 2,9 % 3,9 % STATSANDELAR SKATTEINTÄKTER Bokslut 2006 Bokslut 2007 Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Skatte- och statsandelsfinansieringen totalt förväntas att öka med 2,7 % detta år för att sedan år 2013 öka med 5,5 %. Verksamhetsinkomsterna Verksamhetsinkomsterna beräknas öka med 2,9 % eller 0,7 M till 26,1 M. De beräknade inkomsterna nåde inte upp till ramen utan ligger ca1 M under den givna ramen. För år 2014 och 2015 beräknas enårsvis inkomstökning motsvarande 3,5 %. Verksamhetsutgifterna Driftsutgifterna beräknas bli 115,3 M vilket är ca 5,3 M eller 4,8 % mera än de budgeterade anslagen Ramen överskrids därmed med 1,9 M. Nettoanslagen för driften ökar därmed med 4,6 M i förhållande till budgeten 2012 vilket överskrider ramen med 2,9 M. 10

11 Allmänna motiveringar Under ekonomiplaneåren är den beräknade kostnadsutvecklingen för driften: Verksamhetens beräknade kostnader Personalugifter 3,0 % 3,33 % Köp av tjänster 3,5 % 3,5 % Material förn. & varor 2,1 % 2,0 % Understöd 1,0 % 1,0% Övriga utgifter * -5,1 % 3,0 % Totalt 2,6 % 3,2 % Netto beräknas verksamhetskostnaderna öka med 2,3 % år 2014 och 3,1 % år 2015 Beräkningarna för ekonomiplaneåren utgår således från basserviceprogrammets bedömningar av kostnadsutvecklingen med en korrigering nedåt av posten övriga utgifter år 2014 från 2013 års nivå som innehåller omfattande försäljningsförluster ( euro) Budgeten för 2013 innebär sammantaget: Resultatet blir och ett underskott uppstår Driften är i inte i balans år 2013 trots höjningen av skatteprocenterna Driftskostnaderna ökar med 5,4 % vilket är mera än lönenivån (2,3 %) eller inflationen (2,7 %) Investeringarna summerar netto till 6,8 M Totalt kräver budgetens förverkligande en 3,2 M låneupptagning under år 2013 Ekonomiplanen balanserar inte för driften: det ackumulerade överskottet som enligt bokslutsprognos för år 2012 kommer att minska till 3,8 M beräknas under perioden att minska med ytterligare 1,4 M. I slutet av ekonomiplaneperioden beräknas staden ännu att ha ett ackumulerat överskott motsvarande 2,4 M. 11

12 Allmänna motiveringar Årsbidrag, resultat och investeringar , prognos Årsbidrag Resultat Investeringar Prognos 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan Staden når inte i budgeten för år 2013 balans och över- och underskotten balanserar inte under planeperioden. Staden når heller inte balans när det gäller investeringarna utan det uppstår ett finansieringsunderskott och ett betydande behov av att öka lånefinansieringen. Den här utvecklingen är inte i fas med stadens strategi. Nettoutgifterna i nämndernas budgetförslag: - minskades i budgetförhandlingar med euro - korrigerades efter budgetförhandlingar för kostnaderna för specialsjukvård och barackhyra - stadsdirektörens förslag är mindre än nämndernas - förblev oförändrade i stadsstyrelsens förslag - minskades i fullmäktige med X Budgetförslaget för investeringarna De totala investeringarna summerar i budgeten för 2013 till netto 6,8 M. Årsbidraget räcker inte till för att självfinansiera investeringarna utan ett finansieringsbehov på 3,0 M uppkommer. Årsbidraget täcker investeringarna till 43,2 %. Årsbidraget beskriver grovt sett stadens bärkraft för att finansiera investeringar. Ifall årsbidraget inte räcker till för att finansiera investeringarna uppstår det ett finansieringsunderskott. Staden har haft årliga finansieringsunderskott under varje år sedan 2005 och således levt över sina tillgångar, med följden att staden först tömt sina kassatillgångar och sedan kontinuerligt utökat sin lånebörda. Ifall ekonomin under ett räkenskapsår är i balans uppstår inget eller ett mycket litet finansieringsunderskott; finansieringen från skatter räcker till för att finansiera både drift och investeringar. Det ackumulerade finansieringsunderskottet under åren 2005 till 2013 är 47 M. Staden lyckades under sina första verksamhetsår något stävja denna utveckling och lyckades under år 2010 t.o.m. något minska skuldbördan. År 2011 innebar dock åter ett betydande finansieringsunderskott och ökning av skuldbördan och prognoserna för 2012 indikerar ett finansieringsunderskott på upp till 6 M med en motsvarande nettolåneupptagning som följd. Denna utveckling är i strid med fullmäktiges målsättning att inte öka eller t.o.m. kunna minska lånebördan. De planerade investeringarna i budget 2013 och de uppskattade investeringarna i investeringstabellen för ekonomiplaneåren är dock av den storleken att de, ifall de skulle genomföras skulle innebära stora årliga finansieringsunderskott och följaktligen en snabb och ohållbar ökning av lånebördan. Styrelsen har därför beslutat att i finansieringsanalys för år beakta investeringar till ett årligt belopp på 6 M. 12

13 Allmänna motiveringar Även denna korrigerade investeringsnivå för 2014 och 2015 skulle tillsammans med den planerade driften öka lånebördan med 3,0 M år 2013, med 2,5 M år 2014 och med 1,7 M och således med 7,3 M. Staden måste framöver kunna minska sina investeringar till en nivå, som motsvarar egenfinansieringen Finansieringsunderskott årsvis & ackumulerat, , prognos Finansieringsunderskott Ackumulerat finaniseringsunderskott Budgetens bindningsnivå Anslagen som hänförs till driftsekonomins ansvarsområden/enheter i enlighet med tabellen Nettoanslag per anslagsområde och avdelning är bundna till sitt nettobelopp. Stadsstyrelsen har fastställ de interna hyrorna och den interna fördelningen av städnings- och kosthållskostnaderna. De anslag som beviljas för investeringar binds till det nettobelopp som i investeringsdelen noterats skilt för varje investeringsprojekt. 13

14 Koncernmålsättningar 2013 KONCERNMÅLSÄTTNINGAR 2013 Allmänna koncernmål 1. Dottersamfundens verksamhet skall stöda förverkligande av stadens strategi 2. Stadens koncerndirektiv beaktas till alla delar i dottersamfundens verksamhet och för stadens styrning av bolagen 3. Koncernsamfunden och samkommunerna funktionerar ekonomiskt självbärande och de bör likt Pargas stad kontinuerligt effektivera sin verksamhet 4. Pargas stad eftersträvar professionalitet och branschkunnande då man utser sina representanter till dotterbolagen Särskilda målsättningar: Bostadsaktiebolagen har en beläggningsgrad under året på minst 90 %. Region Åboland r.f. upphör med sin verksamhet och upplöses kontrollerat under 2013, så att staden undviker alla typer av förluster. 14

15 D R I F T S B U D G E T E N 15

16 Kommunikationstjänster STATLIGA / KOMMUNALA VAL Centralvalnämnden Koncerntjänster Christjan Brander / Petra Öhman STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Jfr skillnad Centralvalnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2013/ 2012 Keskusvaalilautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #JAKO/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot #JAKO/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #JAKO/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset #JAKO/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #JAKO/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0 % Verksamhet Inga val torde hållas år 2013, EU-parlamentsval 2014 och riksdagsval

17 Förvaltningstjänster REVISION Revisionsnämnden Koncerntjänster Monica Avellan / Martina Sjöstrand REVISION/ TILINTARKASTUS Jfr skillnad Revisionsnämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2013/ 2012 Tarkastuslautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot #JAKO/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot #JAKO/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #JAKO/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot #JAKO/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot #JAKO/0! Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset #JAKO/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut #JAKO/0! Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4 % Verksamhet: Revision av stadens förvaltning och ekonomi som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens medlemmar. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Yrkesrevisionen konkurrensutsätts under året. Mål 2013: Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet revisionsdagar uppgår till 50. Därtill kommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Utvärdering: Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande Målnivå: Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse. Utvärderingsberättelse. Revisionsnämnden sammankommer till åtminstone 8 möten (sammantaget nya och gamla nämnden). Utvärdering: Antal möten. Målnivå: Budgeterat antal möten. Arbetet som revisionsnämnden utför i egenskap av hjälporgan till fullmäktige införlivas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och resultaten av revisionsnämndens utvärderingsarbete är till nytta för organisationen. Utvärdering: Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna. Målnivå: Rapporteringen skall utgöra ett mervärde för förvaltningen. Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på riksnivå i revisionsnämndens arbete. Utvärdering: Tillämpningsgraden av rekommendationen. Målnivå: Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. Mål : Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram Revisorernas arbete utmynnar årligen i en revisionsberättelse till stadsfullmäktige. Revisionsnämndens arbete utmynnar årligen i en utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige. 17

18 Förvaltningstjänster CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Koncerntjänster Monica Avellan CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2013/ 2012 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot #JAKO/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet #JAKO/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,8 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset ,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,6 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2 % Verksamhet Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Vision Centralförvaltningens vision är att staden har goda verksamhetsmöjligheter för växelverkan mellan förtroendevalda och tjänsteinnehavare staden har välfungerande, tvåspråkiga förvaltningsrutiner Mål 2013 Att samordna protokollföringen i de kollegiala organen Utvärdering: förvaltningstjänster genomför en process där beredare, nämndsekreterare / textbehandlare och translatorer tillsammans utarbetar en standard som sedan ska tillämpas av samtliga Målnivå: samordningen genomförd under första halvåret 2013 Att uppdatera stadens strategi och följa den i beredningen av ärenden Utvärdering: uppdateringen genomförs som en dialog mellan ledningsgruppen och nämnder, stadsstyrelse och stadsfullmäktige Målnivå: uppdateringen är genomförd under år 2013 Mål Att slutföra utarbetandet av informationsstyrningsplanen Att förenkla förvaltningsrutinerna 18

19 Förvaltningstjänster CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja Stadsjurist/Kaupunginlakimies Arkivsekreterare/Arkistosihteeri Ledningens sekreterare/johdon sihteeri Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Sammanlagt /Yhteensä 7,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Sammanlagt /Yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,6 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO PRESTATIONER / SUORITUKSIA Fullmäktigesammanträden/Valtuustokokouksia Styrelsesammanträden/Hallituksen kokouksia Sektionen/Jaosto CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO MÄTETAL / MITTARI Nettokostnad/invånare

20 Personaltjänster PERSONAL Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos PERSONAL/ HENKILÖSTÖ Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2013/ 2012 Kaupunginhallitus Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot #JAKO/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0 % Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5 % Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0 % Understöd / Avustukset ,5 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,7 % Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3 % Verksamhet Utveckla och upprätthålla en personalstrategi som tydliggör och utvecklar stadens personalpolitik och signalerar åt hela organisationen med vilka medel personalärenden sköts. Löneräkning, personalutbildning, sysselsättningsåtgärder, arbetarskydd, avtalstolkning, personalvård, rekreation, upprätthållande och utvecklande av fysisk och psykisk arbetsförmåga. Vision Staden har en kunnig och motiverad personal som mår bra. Staden tillämpar en konsekvent personalpolitik i hela organisationen. Målsättningarna är förankrade i personalstrategin: 1. Staden har en kunnig och yrkesskicklig personal. 2. Staden stöder personalen att upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska arbetshälsa. 3. Staden behandlar sin personal jämlikt och rättvist. 4. Staden leds professionellt. Mål 2013 Att genomföra en kartläggning av utbildningsbehovet i allmänt kunnande (kundservice, lagstiftning, ekonomi, processutveckling mm.) Utvärdering: Kartläggningens resultat presenteras i ledningsgruppen Målnivå: Konkreta åtgärder planerade hösten 2013 Att utveckla en modell för uppföljning av sjukfrånvaron Utvärdering: Enhetsvisa rapporter 4 gånger i året. Målnivå: Enheter med hög sjukfrånvaro skrider till åtgärder. Att utveckla arbetarskyddschefens uppgiftsbeskrivning, konkreta åtgärder för att förbättra arbetshälsan Utvärdering: Åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaro Målnivå: Mars 2014: Minskad frånvaro i personalrapporten för 2013 Arbetarskyddschefens anställning sker i första hand internt. Att analysera arbetsmiljökartläggningens resultat Utvärdering: Spridningen av resultaten på alla enheter Målnivå: Konkreta åtgärder påbörjade våren 2013 Att fortbilda förmännen i frågor om arbetshälsa och arbetarskydd Utvärdering: Antalet utbildningsdagar åt förmännen Målnivå: 2 utbildningsdagar kring temat arbetshälsa och arbetarskydd 20

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Seppo Pihl, fastighetschef FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen Bokslut Budget

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Godkänd av Pargas stadsfullmäktige 9.12.2014 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget... 16 Koncerntjänster... 17 Bildning... 45 Social- och hälsovård... 58 Miljö...

Läs mer

Ekonomiuppföljning 31.8.2013

Ekonomiuppföljning 31.8.2013 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 31.8.2013 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster Information Närservice

Läs mer

Ekonomiuppföljning 30.4.2014

Ekonomiuppföljning 30.4.2014 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning 30.4.2014 Tertialrapport 30.4.2014 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Val Revisionsverksamhet Förvaltningstjänster Personaltjänster Kommunikationstjänster

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Väståbolands stad. Budget 2009. Ekonomiplan 2010-2011

Väståbolands stad. Budget 2009. Ekonomiplan 2010-2011 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 1 Förslag Väståbolands stad Budget 2009 Ekonomiplan 2010-2011 Väståbolands stad Budget 2009 och ekonomiplan 2010-2011 1 I n n e h å l l s f ö r t

Läs mer

BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018

BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 (godkänd av stadsfullmäktige 8.12.2015) Budget & ekonomiplan 2016 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 12 Strategiska handlingar...

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering

Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering Kommunekonomin nyckeln till ekonomisk planering I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form. Handboken behandlar den kommunala ekonomins strukturer

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden:

Ramarna är uppgjorda utgående från bl.a. följande prognoser och antaganden: 6,%%2.20081 Kommunstyrelsen 10.6.2008/SLI Doc: H:\Budg2009\budgetramar2009_kst_preliminära.doc 5$0$52&+',5(.7,9)g5%8'*(72&+ (.2120,3/$1 $//0b11$87*c1*6381.7(5)g5.20081$/(.2120,1 Enligt kommunernas och

Läs mer

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013.

RP 180/2014 rd. för skatteåren 2012 och 2013. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 d i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 a i inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna

Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Vård- och landskapsreformens ekonomiska verkningar på kommunerna Kommunmarknaden, 14.9.2016 Kommunernas hus, Helsingfors Sakkunnig Benjamin Strandberg, Finlands Kommunförbund Fastslagna riktlinjer gällande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42

Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 4/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 19.3.2014 kl. 16:00 21.42 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) - 20.55 ( 1-7)

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP

.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP 16.8.2007/rlö.RPPXQRFKVHUYLFHVWUXNWXUUHIRUP Om lämnandet av de viktigaste uppgifterna i den utredning och den genomförandeplan som avses i 10 i lagen om en kommun- och servicestrukturreform till statsrådet.

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4

1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 Kristdemokraternas kommunprogram 2012-2016 Innehåll 1. UTSLAGNING KAN HINDRAS GENOM OMSORG...3 2. EN SUND EKONOMI ÄR EN GARANTI FÖR SERVICEN...4 3. SERVICEN SKALL PRODUCERAS NÄRA MÄNNISKAN...5 3.1. Ordnandet

Läs mer

Förslag till budget 2016 för miljöavdelningen samt ekonomiplan för åren 2017-2018

Förslag till budget 2016 för miljöavdelningen samt ekonomiplan för åren 2017-2018 Miljönämnden 159 14.10.2015 Förslag till budget 2016 för miljöavdelningen samt ekonomiplan för åren 2017-2018 2391/02.02.00/2015 Miljönämnden 14.10.2015 159 Beredare Miljövårdschef Carl-Sture Österman,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras?

Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? Den nya kommunallagen hur ska den kommunala ekonomin balanseras? 3.6.2014 Arto Sulonen, direktör för juridiska ärenden Ekonomiska sakområden som behandlats Mer fokus på kommunkoncernen Inget skattetak

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007

RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 RP 278/2006 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2007 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

PERSONALRAPPORT 2013

PERSONALRAPPORT 2013 PERSONALRAPPORT 2013 1 INNEHÅLL Sida 1. Allmänt om personalrapportering 2 2. Pargas stads organisation 31.12.2013 2 3. Stadens personal 3 4. Beskrivning av personalstrukturen (grafer) 4 5. Personalens

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2014:1 21.1.2014 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2014 Oförändrade intäkter och kostnader Inför 2014 förväntar

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2016 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2016 Antal kommuner 181 180 19,5 156 160

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet

SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet SAMHÄLLSPLANERING nämnden avdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet SAMHÄLLSPLANERING YHDYSKUNTASUUNNITTELU 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skillnad nämnden

Läs mer

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster

Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster Stadsfullmäktige 84 27.10.2014 Svar på fullmäktigemotion / Köpta tjänster FGE 84 Stadsstyrelsen 6.10.2014 476 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 och ekonomicheferna Stadsfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer