Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid."

Transkript

1 1 (1) KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, , kl Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, Ärenden 1. Val av justerare 2. Information om integration - från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket 3. VA-policy 4. Svar på motion Etisk hållbar mat i våra skolor 5. Frågor från allmänheten 6. Frågor från fullmäktigeledamöter 7. Revisorerna med begäran om tilläggsanslag för Ansvarsprövning av styrelser och nämnder 9. Årsredovisning Ägardirektiv och bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB 11. Ägardirektiv och bolagsordning för Vingåker Vatten och Avfall AB 12. Köpekontrakt för fastigheten Åby 1:5 13. Svar på medborgarförslag - Politikerpensioner 14. Inkomna ärenden och delgivningar 15. Valärenden Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. Kristina Jonsson Ordförande Marlene Mård Sekreterare Allmänhetens frågestund Du är välkommen att ställa frågor till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Dina frågor besvaras direkt efter sammanträdets inledning. Frågorna ska anmälas till Kommunledningsförvaltningen, Vingåker senast torsdag 3 april För att få svar på dina frågor förväntas du närvara vid sammanträdet. Förestående kungörelse är i laga ordning anslagen på kommunens officiella anslagstavla Britt-Marie Lindström VK300S v , Kungörelse doc 1

2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Information om integration från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen har under många år haft uppdrag att verka för att kommunerna ska ha beredskap och kapacitet att öka flyktingmottagandet i länet. Vilket Länsstyrelsen tolkar som att beredskap handlar om politisk vilja och kapacitet om både vilja och en struktur för mottagandet. Som ett led i detta presenterar Länsstyrelsen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket hur de arbetar med integration. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 41/ VA-policy Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till VA-policy för Vingåkers kommun. Beskrivning av ärendet Styrdokumentet VA-policy anger riktlinjer och ställningstaganden för hantering av VA-frågor både inom och utanför verksamhetsområdet för den allmänna VAförsörjningen. VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet. VA-policyn är en viktig och avgörande del för det strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder i det fortsatta arbetet med VA-planeringen. Beslutsunderlag Skrivelse från Sörmland Vatten och Avfall AB, Förslag till VA-policy Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 ~ SÖRMLAND VATTEN VINGÅKERS KOMMUN Kommunstyrelsen Handläggare: Arbetsgruppen VA-plan Dnr IDnrpl! Katrineholm 25 februari 2014 Kommunstyrelsen i Katrineholm Kommunstyrelsen i Flen Kommunstyrelsen i Vingåker Beslut om antagande av VA-policy Sammanfattning Styrdokumentet VA-policy anger riktlinjer och ställningstaganden för hantering av VA-frågor både inom och utanför verksamhetsområdet för den allmänna VAförsörjningen. VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet. VA-policyn är en viktig och avgörande del för strategiska vägval, riktlinjer och prioriteringsgrunder i det fortsatta arbetet med VA-planering. Förslag till beslut Arbetsgruppen för VA-planarbetet föreslår att kommunstyrelsen antar bifogat förslag till VA-policy för respektive kommun. Bakgrund Arbetsgruppen har sedan hösten 2012 arbetat med planering för att nå en hållbar VA-försörjning för hela Sörmland Vatten och Avfall ASs upptagningsområde. Arbetet med VA-policyn har tagits fram parallellt med framtagande av VA-översikt. VA-översikt tar upp nuläget, förutsättningar, framtida utveckling och behov av vatten och avlopp inom respektive kommun. VA-översikten och VA-policyn är en del i VAplanen. Sörmland Vatten och Avfall AS ingår tillsammans med medarbetare från respektive kommun i arbetsgruppen som har arbetat fram VA-policyn samt i den styrgrupp som löpande styrt arbetet. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. 4 Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb:

5 ~ SÖRMLAND VATTEN I ' Projektets styrgrupp består av representanter från styrelserna i Katrineholm Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB, samt representant från kommunstyrelserna i Katrineholm, Flen och Vingåker. Lotta Edström Projektledare VA-plan Sörmland Vatten Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner. 5 Adress: Vingåkersvägen 18, Katrineholm Telefon: Telefax: Org.nr , Regnr för moms SE Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm E-post: Webb:

6 VINGÄKERS KOMMUN Kommunstyrelsen VA-Policy Dnr /Dnr pi VA-policyn är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till g rund ror V.1"\.- planarbetet inom och utom verksamhetsområden. Kommunen ska genom åtgärder som minskar utsläpp av övergödande ämnen till sjöar och vattendrag verka för att samtliga sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk status senast 2021 i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsplan. Skyddet av grundvattentillgångar måste överordnas andra intresseområden om det inte är möjligt att upprätta detta skydd i samverkan med andra intresseområden. Kommunen ska i hela kommunen: Upprätthålla en långsil(tigt hållbar VA-försörjning. Verka för hållbara lösningar för dagvattenhantering. Verka för att ökad samverkan i VA-frågor. Verka för utbyggnad av större samlade anläggningar istället för ny- och ombyggnation av mindre anläggningar. Ha sådan VA-beredskap att en säker vatten- och avlopps försörjning kan upprätthållas även under extraordinära förhållanden. Inom kommunala verksamhetsområden ska: Utbyte och förnyelse av VA-anläggningar ske så att en såväl miljömässig som ekonomiskt hållbar VA-försörjning upprätthålls. Utvidgning av verksamhetsområde finansieras via anläggnings avgifter som tas ut av ingående fastigheter. U tanför kommunala verksamhetsområden ska kommunen: Verka för att gemensamhetsanläggningar som bildas utformas enligt fastställda riktlinjer och handlingar inför byggnationen granskas av den kommunala huvudmannen eller den som träder i dess ställe. Verka för att genom kartläggning utöka kunskapsunderlaget om enskilda anläggningar. Prioriteringsgrunder I vilken ordning kommunal VA-utbyggnad skall ske bestäms med utgångspunkt från matrisen nedan. Områden där 6 LAV (Lagen om allmänna vatten tjänster) 2006:412 träder in är alltid första prioritet. Därefter avgör behovet och möjligheten. Exempelvis får då områden där behoven och möjligheterna är stora, företräde mot områden där behoven är små även om möjligheterna är lika stora. 6

7 \ f I.,. I 6. OmrJ den med litet behov MÖJLIGHET Behovet styrs av miljö- och hälsoskäl och förutsättningarna för långsiktigt hållbara enskilda lösningar. Viktiga faktorer är: Förutsättningar för vattenförsörjning inom området Känslighet för utsläpp av föroreningar från avlopp Risk för försämring av avlopps situationen på grund av ökad belastning och åldrande avloppsanläggningar Omvandlingsområden Dricksvattentillgångens känslighet för utsläpp från avlopp. Möjligheten bedöms utifrån ekonomiska och tekniska faktorer. Ekonomiska möjligheter innebär såväl en ekonomisk möjlighet för huvudmannen att genomföra utbyggnaden som ekonomiska möjligheter för den enskilde fastighetsägaren att ansluta sig. I ett område där kostnaden är låg är möjligheten större och i ett område där kostnaden blir hög är möjligheten mindre. Tekniska möjligheter innebär så väl de naturgivna förutsättningarna för att anlägga VA som den tekniska svårighetsgrad som ett områdes geografiska läge kan medföra. Som en teknisk möjlighet kan även avståndet till en befintlig anläggning ingå. Strategiska vägval De strategiska vägvalen är kommunspecifika och förtydligas i VA-planen. Som exempel kan det handla om vilka intressen som behöver stå tillbaka för att kommunens vattentäkter ska få ett långsiktigt skydd. Det kan också handla om ett långsiktigt val mellan olika alternativ för försörjning aven viss kommundel. 7

8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 290/ Svar på motion Etisk hållbar mat i våra skolor Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Beskrivning av ärendet Fredrik Appelgren (VTL) har i en motion yrkat på att Vingåkers kommun ska följa miljöstyrningsrådets baskrav av etiska (animaliekriterier) skäl vid livsmedelsupphandling. Hantering av grisar beskrivs närmare i motionen. Miljöstyrningsrådet är Sveriges regeringsexpertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. Rådet ger bland annat stöd till kommuner att ställa krav i offentlig upphandling. För att säkerställa att de livsmedel som används i Vingåkers och Katrineholms kommun har producerats med omsorg och håller kvalitet, ställs vid upphandling krav (som anser rimliga och möjliga att kontrollera) med hjälp av Miljöstyrningsrådets baskrav (2010). Kommunerna upphandlar redan idag griskött med mera enligt miljöstyrningsrådets animaliekriterier och därav föreslår förvaltningen att motionen ska avslås. Beslutsunderlag Motion, Tjänsteutlåtande, Bilaga 1 krav ställda på kött i senaste upphandlingen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 /Oi Motion gällande etiskt hållbar mat i våra skolor Våra svenska bönder har en lång tradition och stort kunnande att bedriva ett hållbart jordbruk,och tack vare det har Sverige ett djurskydd i världsklass och vi ligger i topp när det gäller miljövänlig matproduktion. Genom att köpa livsmedel som är producerat i Sverige uppmuntrarman en produktion som håller en hög standard och lever upp till lagar som stiftats av det svenska folket både vad gäller djur, natur och arbetsmiljö. Sverige är det enda land som ställer krav på hur en grisningsbox ska se ut. Suggan kan röra sig naturligt då hon förbereder födseln till skillnad från exempelvis i Danmark, där hon står i en bur och har mycket sällan tillgång till någon form av strö. I Sverige är kravet att slaktgrisen ska ha ett ställe att sovalleka på och ett ställe att göra sina behov på. Dessutom har alla grisar i Sverige tillgång till halm eller annat strömedel, samt 25 % större yta att röra sig på än den danska. Att våra grisar mår bra ser man på att de har knorr på svansen. Inom EU är det tillåtet att klippa av svansen på den lille kultingen för att undvika kannibalbeteenden där de biter av varandras svansar när de går trångt och är stressade. Svenska grisar äter inte genmodifierat foder, de äter i huvudsak svensk spannmål som ger ett ljust och öppet odlingslandskap här hemma. Närproducerat betyder också kortare transporter - ett klimatsmart val. Det är orimligt att samtidigt som staten ställer höga krav på djurskydd och miljö i Sverige så väljer kommuner och landsting att importera billigare livsmedel till våra skolor, sjukhus och äldreboenden. Det är orimligt att köttet som serveras på skolorna inte producerats enligt de lagar som gäller kommunens bönder och som är straffbart för våra svenska bönder enligt djurskyddslagen. Dubbelmoralen är tydlig Man behöver inte vara någon raketforskare för att förstå att alla tjänar på svensk mat i det långa loppet Barnen får nyttigare mat, fler arbetstillfällen på landsbygden, djuren får bättre villkor och miljön slipper en hel del kemikalier och långa transporter samt att det genererar tiotusentals arbetstillfällen inom livsmedelsbranschen. Därför yrkar jag på i enlighet med Kammarättens dom avd.5 Målnr att:vingåkers kommun följer Miljöstyrningsrådets baskrav av etiska (animaliekriterirer) skäl vid livsmedelsupphandling. ~~d[phlld Fredrik Appelgren (jj.m o.. fflwil ~~\avi Kf-ledamotförVtl./K.~-7. ;~,,~c+ ~ VI:L ;jv~:4~n~ 'I l:; MI 11c:.--:l ~ MI" 9

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Datum Vår handläggare Linda Hellström Svar på motion - Etisk hållbar mat i våra skolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar Avslå motionen. Ärendets beredning Kostverksamheten har handlagt ärendet. Bakgrund Fredrik Appelgren (VTL) har i en motion yrkat på att Vingåkers kommun ska följa miljöstyrningsrådets* baskrav av etiska (animaliekriterier) skäl vid livsmedelsupphandling. Hantering av grisar beskrivs närmare i motionen. *Miljöstyrningsrådet är Sveriges regeringsexpertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar upphandling. Rådet ger bland annat stöd till kommuner att ställa krav i offentlig upphandling. VK101S v , Etisk mat svar på motion doc Förvaltningens ståndpunkt För att säkerställa att de livsmedel som används i Vingåkers och Katrineholms kommun har producerats med omsorg och håller kvalitet, ställs vid upphandling krav (som anser rimliga och möjliga att kontrollera) med hjälp av Miljöstyrningsrådets baskrav (2010). Kommunerna upphandlar redan idag griskött med mera enligt miljöstyrningsrådets animaliekriterier och därav föreslår förvaltningen att motionen ska avslås. Kommunledningsförvaltningen Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg Bg

11 Bilagor Bilaga 1 De krav ställda på kött i Katrineholms och Vingåkers gemensamma upphandling. 2 (2) VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Marita Skog Kommunchef Linda Hellström Stf kostchef 11

12 IZatrineholms kommun \ KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN UPPHANDLINGSKONTORET BILAGA l 5 (11) ÖVRIGT \ Brödsädet skall\~a fritt från främmande partiklar och Dgräsfrön. Matbrödet ska varii'{ritt från nötter, mandel, palmolja, transfetter Brödet skall vara bak)t av mjöl som berikats med av livsmedelsverket godkända mineralämnen och Vitari\~~; l Endast tillsatser godkändiab~livsmedelsverket får användas. Färgämnen får inte ingå i brö ~ (gäller ej konditorivaror) Produkten skall vara bakad av mjöl från kvalitetssäkrad spannmälsodling. Portionsbröd av samma sort skall ha samma vikt och storlek Brödet bör knnna levereras skivat MEJERIPRODUKTER'\ All mjölk som är avsedd att drickas skall vara)\gpastöriserad. ÖVRIGA KRAV Alla produkter skall ha minst 2/3 av hållbarhetstiden kvar vid tidpunkten för leverans. Med undantag för färsk köttfärs som skall ha minst Y2 hållbarhets tiden kavar Inga förpackningar bör väga mer än 10 kg. Produkterna bör levereras i miljövänlig förpackningarna där det är möjligt. Om Palmolja förekommer på friterade produkter eller i förstekta produkter skall den vara producerad enligt RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Industri framställda Transfettsyror får ej förekomma. Kött från nöt, fläsk,fågel och liknade skall vara garanterat salmonella fria Köttet skall vara BSE-fri Kött från djur som fått antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte får ej levereras/offereras Kött från djur som fått hormoner i tillväxtbefrämjande syfte får ej levereras/offereras Kött som uppfötts på foder med kadavermjöl får ej levereras/offereras Ingen svanskupering på gris får förekomma utan föregående veterinärbeslut. Gdsar skall ha haft utrymme med tillgång till en hel separat liggyta som omfattar minst :y., av utrymmets golvyta samt en separat gödselyta. * Boxarna för grisar skall dagligen vara försedda med material för komfort och sysselsättning, tex. halm eller annat jämförbart material. * Djuren har varit bedövade innan avblodning sker. *kommande Eu regler är 2013:dirktiv 200l/93/EG-lägsta djurskyddskrav för svinhålning med senaste ändring, jfr DFS 2004:17 12

13 !Zatrineholms kommun \ KOMMUNLEONINGSFÖRVAL TNINGEN UPPHANOLlNGSKONTORET BILAGA 1 6 (11) Allt kött (både nöt och fläsk) skall vara märket enligt EU's obligatoriska märkningssystem vilket i skall innehålla följande uppgifter. Landet/länderna där djuret/djuren som ingår i produkten är född/födda. Landet/länderna där djuret/djuren som ingår i produkten är uppfödd/uppfödda Landet där djuret/djuren som ingår i produkten är slaktade och slakteriets kontroll nummer Landet/länderna där djuret/djuren som ingår i produkten är styckat och styckningsanläggningens kontrollnurrnner Antagen leverantör skall vara bered att vid begäran kunna dokumentera att ovanstående krav uppfylls. KÖTTFÄRSPRODUKTER ALLMÄNT: Köttrnängden får ej understiga 60 gram/lod gram råvara Köttmängden i hamburgare skall vara 80 gram nötkött/lod gram råvara.. Köttsammansättningen skall anges. Samtliga färsprodukter skall vara singelfrysta. Köttvaran som ingår i resp. produkt skall vara garanterat fritt från antibiotika. Alla köttfärsprodukter skall vara fria från soja- och ärtprotein samt ärtfibrer och blodplasma. KÖTT Kött och organ, vilka levererats som kylvara, får inte tas från tidigare djupfryst vara. Djupfryst vara får ej vara omfryst. Kött av nöt skall vara detaljstyckat benfritt. Kött av kalv skall vara från mellankalv. Kött av gris skall med undantag av magert fläskkött II (fläskfärskött) vara från helt, kastrerat hansvin eller från hongris som inte grisat. Kött av lamm skall vara från slaktkropp av får som inte har lammat. Organ skall vara veterinär besiktigade samt försedda med stämpel. Lever (nöt-, ungnöt samt mellankalvlever) skall vara befriat från gallblåsa, fett, körtlar och senor, dock ej senfäste mot mellangärde. Nöttunga skall vara renputsat vid tungrotsfästet samt fri från fett och körtlar 13

14 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 63/ Revisorerna med begäran om tilläggsanslag för 2014 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar revisorernas begäran om tilläggsanslag med kr. Detta tas från kostnadsställe 0062 (resurs kommunstyrelse). Beskrivning av ärendet Revisorerna har inkommit med en begäran om ett tilläggsanslag om kr för granskning av kommunens verksamhet under Revisorerna har enligt kommunallagen att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala företagen. Nuvarande budget rymmer inte de granskningsinsatser som har planerats för 2014 med hänsyn till revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning. Revisorerna hemställer därför om en höjning av anslaget. Tilläggas kan att revisorernas budget har legat på i stort sett samma nivå under de senaste åtta åren. Beslutsunderlag Begäran om tilläggsbudget 2014, Expediering Revisorerna Ekonomienheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Vingåkers kommun Revisorerna VINGAKERS KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr?n IDnrpl Kommunfullmäktiges presidium För kännedom: Kommunchef Tilläggsbudget 2014 Revisorerna hemställer härmed om ett tilläggsanslag om 65 tkr för granskning av kommunens verksamhet under 2014 enligt nedan. Den totala budgeten med tilläggsanslag uppgår då till 700 tkr, varav 470 tkr avser granskningskostnad inklusive sakkunnigt biträde. Må/för revisorernas verksamhet Revisorerna har enligt kommunallagen att i den omfattning som följer av god revisionssed årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden och genom de utsedda lekmannarevisorerna den verksamhet som bedrivs av de kommunala företagen. Revisorerna skall därvid pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande samt att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Sedan år 2006 har även revisorerna att i samband med delårsrapport och årsredovisning avge ett särskilt utlåtande enligt den nya lagstiftningen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. Revisorerna utför inom ramen för sin årliga revisionsplan redovisnings- och verksamhetsrevisionella projekt. Dessa har till främsta syfte att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner. Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande gentemot kommunens nämnder och bolag. Motivering Revisorerna har en ambition att genomföra granskningar som väl svarar mot ovan nämnda, vilket också innebär en lyhördhet mot verksamheten. I samtal med representanter från kommunledningen har synpunkter fångats och fått genomslag i valet av granskningsområden. Nuvarande budget 1 15

16 rymmer inte de granskningsinsatser som har planerats för 2014 med hänsyn till revisorernas risk- och väsentlighetsbedömning. Revisorerna hemställer därför om en höjning av anslaget. Tilläggas kan att revisorernas budget har legat på i stort sett samma nivå under de senaste åtta åren. Revisionsplan 2014 För år 2014 har revisorerna planerat att genomföra följande granskningar: Intern kontroll - entreprenadavtal kr Beslutad, total kostnad 80 tkr Beslutad kr Beslutad REVISORERNA.~~ ~ Ingvar Lind Vice ordförande 2 16

17 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr Ansvarprövning av styrelser och nämnder Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen, gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensamma patientnämnden och gemensamma vuxenutbildningsnämnden (viadidaktnämnden) samt de förtroendevalda i dessa organ. Beskrivning av ärendet Revisionsberättelsen lämnas på sammanträdet. Beslutsunderlag Revisionsberättelse för 2013 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Kf Dnr 44/ Årsredovisning 2013 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att utöka barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 med totalt 235 tkr motsvarande det utrymme som inte utnyttjats Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 med totalt tkr motsvarande det utrymme som inte utnyttjats Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Beskrivning av ärendet Kommunens preliminära resultat för 2013 uppgår till tkr inklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 357 tkr. Det budgeterade resultatet för 2013 uppgick till 30 tkr. I samband med fastställande av årsredovisningen för 2012 beslutades att 2,5 mkr av 2012 års resultat skulle öronmärkas för Tidsenligt lärande (ipads till elever i åk 4-6). Under 2013 har kostnader på sammanlagt 338 tkr redovisats och i samband med fastställande av årsredovisning för 2013 ska dessa pengar avräknas från de öronmärkta medlen. Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet och tillsammans med justering av 2013 års kostnad på 338 tkr för Tidsenligt lärande uppgår kommunens justerade resultat till tkr. Kommunstyrelsen begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyttjats. Kommunstyrelsen har stora åtaganden på investeringssidan att ta hänsyn till de närmaste åren, bland annat ska sluttäckning av Viks deponi hanteras. Därav är det angeläget att de outnyttjade medel som återstår från 2013 kan överföras till kommunstyrelsens investeringsbudget Översyn och framtagande av investeringsplan för pågår och ska beslutas av kommunstyrelsen inom kort. Barn- och utbildningsnämnden begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med 235 tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyttjats. Från förvaltningschefen inom barn- och utbildningsnämnden beskrivs att dessa medel är tänkta att användas till att genomföra nödvändiga åtgärder med anledning av Skolinspektionens och Arbetsmiljöverkets kritik i de granskningarna som genomförts samt för att skapa likvärdighet i förskolelokalernas lärmiljöer. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18

19 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sida Forts. Kf Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2013 Nämndernas samt bolagens verksamhetsberättelser och beslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19

20 Vingåkers kommun T JÄNSTEUTLATANDE Datum Vår handläggare Elin Höghielm , Till Kommunstyrelsen l (5) Arsredovisning 2013 Förslag till beslut Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Utökar barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 med totalt 235 tkr motsvarande det utrymme som inte utnyt~ats Utökar kommunstyrelsens investeringsbudget för 2014 med totalt tkr motsvarande det utrymme som inte utnyt*ts Ärsredovisning för 2013 godkänns. Sammanfattning Se avsnittet Bakgrund nedan. Ärendets beredning Verksamhetsberättelser för nämnderna har behandlats av respektive nämnd under februari/mars. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 mars, i kommunstyrelsen den 24 mars och i kommunfullmäktige den 7 april. Slutrevision äger rum den 2 april. Bakgrund Kommunens preliminära resultat för 2013 uppgår till tkr inklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 357 tkr. Det budgeterade resultatet för 2013 uppgick till 30 tkr. I samband med fastställande av årsredovisningen för 2012 beslutades att 2,5 mkr av 2012 års resultat skulle öronmärkas för Tidsenligt lärande (ipads till elever i äk 4-6). Under 2013 har Kommunledningsförvaltningen Ekonomienheten Vingåkers kommun, Vingåker Parkvägen 8 Tel vx Fax E-post: Pg

21 Vingåkers kommun kostnader på sammanlagt 338 tkr redovisats och i samband med fastställande av årsredovisning för 2013 ska dessa pengar avräknas från de öronmärkta medlen. 2 (5) Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet och tillsammans med justering av 2013 års kostnad på 338 tkr för Tidsenligt lärande uppgår kommunens justerade resultat till tkr. Nämnderna Negativa budgetavvikelser lämnas från kommunstyrelsen med 867 tkr, från samhällsbyggnadsnämnden med 339 tkr och från barn- och utbildningsnämnden med tkr (inkl 338 tkr Tidsenligt lärande som finansieras ur öronmärkta medel från 2012). Positiva budgetavvikelser redovisas från kultur- och fritidsnämnden med 190 tkr och från socialnämnden med 803 tkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna en negativ avvikelse jämfört med budget på tkr. Kommunstyrelsens negativa budgetavvikelse förklaras främst av högre kostnader än budgeterat för kollektivtrafik, snöröjning och gatubelysning samt omställningskostnader i samband med genomförd fastighetsaffår. På sikt är de senare, kostnader som behöver reduceras lyckades man inte fullt ut med att göra det. Uppdraget är att ha en budget i balans och kommunstyrelsen och dess underliggande enheter står därmed inför fortsatt arbete att komma inom sin budgetram kommande år. Samhällsbyggnadsnämndens negativa avvikelse förklaras dels med högre kostnader för bostadsanpassningar än budgeterat och dels med att intäkterna på miljösidan blivit lägre än budgeterat. Barn- och utbildningsnämndens negativa budgetavvikelse har till största delen uppkommit som en följd av många nyanlända barn där nämnden saknat budget framförallt inom grundskolan, men också med anledning av höga kostnader för gymnasieskola samt köp av platser i friskolor och interkommunala platser. Efter fyra månader prognostiserades ett underskott på chygt 4,0 mkr och en åtgärdsplan togs fram. Större åtgärder/ förändringar under året var bland annat att Högsjö förskola flyttade in sin verksamhet i Högsjö grundskola, Baggetorps förskola byggdes ut för att ha lämpliga lokaler till fritids och att ett Interkulturellt gymnasium startade på Vidåker. Förslag på flera långsiktiga åtgärder har också tagits fram, såsom flytt av Myrstackens förskola till Hansjö grundskola, ny skolorganisation för Hansjö /Vidåker och höjning av Kulturskolans avgifter. Alla dessa sammanslagningar/ förändringar bär med sig ekonomiska effekter i många fall till det positiva i form av minskade kostnader Ookalreduceringar, minskade utbildningskostnader osv), vilket i sin tur leder till att kostnaderna per barn/ elev minskar. 21

22 Vingåkers kommun Kultw:- och fritidsnämndens prognos för 2013 pekade i samband med delårsbokslutet på ett underskott på cirka 200 tkr med anledning av lägre intäkter än förväntat på badhuset. Nämnden beslutade om en rad sparåtgärder för att komma i balans, bland annat att utdelning av stipendier inte skulle ske och verksamheterna uppmanades till allmän återhållsamhet. Sparåtgärderna samt en rad lyckliga omständigheter i övlig bidrog sammantaget till att en positiv budgetavvikelse uppstod för (5) Socialnämnden lämnar en positiv budgetavvikelse trots ett mycket hårt resursutnyttjande i äldreomsorgens särskilda boende (säbo) och en kraftig ökning av antalet utförda hemtjänstlimmar under hösten. Den positiva avvikelsen härleds till att säbo-platser inte behövde återöppnas samt viss vakanshållning av ~änster. Totalt redovisar äldreomsorgen en positiv budgetavvikelse på 2,8 mkr. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt och överskrider budget med nästan 2,5 mkr. Även kostnader för vård av barn i familjehem har överskridit budget. Finansen Finansen redovisar totalt en positiv avvikelse på tkr jämfört med budget, vilket gör att kommunen, trots nämndernas negativa utfall, redovisar ett resultat som är bättre än budgeterat. Det finns två större förklaringar till den positiva avvikelsen. Dels har kommunen under året erhållit engångsintäkter genom återbetalda premier för AF A avtalsförsäkringar för åren 2005 och 2006 på totalt 7,5 mkr och dels har skatteintäkter och generella statsbidrag blivit 8,8 mkr högre än budgeterat. De totala kostnaderna för pensioner har varit avsevärt högre än budgeterat och avviker med 7,6 mkr jämfört med budget främst beroende på att kommunens pensionsskuld till de anställda ökat och att kostnaden för utbetalda pensioner stiger i takt med att fler går i pension. I samband med försäljning av fastigheter har kommunen erhållit realisationsvinster på 357 tkr och även belastats med realisationsförluster på 536 tkr. Finansiella mål Kommunens resultat ska i genomsnitt under planperioden (tre år) uppgå till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Resultatet 2013 innebär 0,65 procent. Målet är inte uppfyllt för det enskilda året. Kommunens resultat den senaste treårsperioden, åren , som procent av skatter och generella statsbidrag uppgår till 1,69 procent, vilket innebär att målet är uppfyllt. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Inga nya lån har upptagits under året. Målet är uppfyllt. Kommunens lånevolym ska årligen minska med minst 2,5 mkr. Under 2013 har amortering på lån skett med 2,5 mkr. Målet är uppfyllt. 22

23 Vingåkers kommun Kommunen uppfyller samtliga finansiella mål under verksamhetsåret (5) Kommunen har en resultatu~ämningsreserv till vilken medel årligen kan avsättas om kommunfullmäktige så beslutar. Avsättning kan göras om kommunens resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2013 är det inte aktuellt med någon avsättning till resultatutjämningsreserven. Nämndernas begäran om tilläggsanslag Kommunstyrelsen begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyttjats. Kommunstyrelsen har stora åtaganden på investeringssidan att ta hänsyn till de närmaste åren, bland annat ska sluttäckning av Viks deponi hanteras. Därav är det angeläget att de outnyt~ade medel som återstår från 2013 kan överföras till kommunstyrelsens investeringsbudget Översyn och framtagande av investeringsplan för pågår och ska beslutas av kommunstyrelsen inom kort. Barn- och utbildningsnämnden begär att få 2014 års investeringsbudget utökad med 235 tkr, vilket motsvarar de investeringsmedel för 2013 som inte utnyt~ats. Från förvaltningschefen inom barn- och utbildningsnämnden beskrivs att dessa medel är tänkta att användas till att genomföra nödvändiga åtgärder med anledning av Skolinspektionens och Arbetsrniljöverkets kritik i de granskningar som genomförts samt för att skapa likvärdighet iförskolelokalernas lärmiljöer. Förvaltningens ståndpunkt Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens investeringsbudget 2014 utökas med tkr, vilket är den summa som återstår ur 2013 års investeringsbudget. Kommunledningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2014 utökas med 235 tkr, vilket är den summa som återstår ur 2013 års investeringsbudget. Slutligen föreslår kommunledningsförvaltningen att årsredovisningen för 2013 godkänns. 23

24 Vingåkers kommun Konsekvenser Kommunens årliga investeringsutrymme bestäms av avskrivningsvolymen. Om investeringarnas storlek överskrider avskrivningsvolymen innebär det att kommunen har ett upplåningsbehov. 5 (5) Kommunens avskrivningar 2014 budgeteras till tkr, vilket också är den totala investeringsbudgeten för 2014 enligt beslut taget av kommunfullmäktige i november Med ovanstående utökningar innebär detta att investeringsvolymen 2014 kommer att uppgå till tkr, vilket i sin tur innebär en högre belastning på kommunens likviditet och att ett upplåningsbehov kan föreligga. Bilagor Arsredovisning 2013, Vingåkers kommun Nämndernas verksamhetsberätteler och beslut VINGAKERS KOMMUN KommunIedningsförvaltningen eoo =-'----. Marita Skog _ '"'::> Kommunchef &U~U/dAf-U Elin Höghielm Ekonomichef 24

25 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sn 16 Sammanträdesdatum tt Dnr 27/201\ 042 I i/in~~"i<ers KOMMUN I,'\'ornrnunstyrelsen i" ~ 201~ -03- o 4 Bokslut och verksamhetsberättelse 2013 Socialnämndens beslut Socialnämnden överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Socialutskottet tar del av bokslut och verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelsen består dels aven sammanfattning och dels aven fullständig version. Dessa beskriver bland annat viktiga händelser under året, mål och måluppfyllelse, personal och utbildning, ekonomisk utvärdering och nyckeltal. Handikappomsorgens och äldreomsorgens olika verksamheter beskrivs samt verksamheterna individ- och farniljeomsorgen, medicinskt ansvatig sjuksköterska, anhörigstöd och vän~änst. Beslutsunderlag Verksamhetsberättelse Expediering Kommunstyrelsen JUsJ/vatfcJes sign Utdragsbestyrkande 25

26 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammantradesdatum Socialnämnden (29) Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagande KommWlhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (!<D) Tomas Ring (S) Sari Thoren (M) Agneta Skarp (VTL) Kjell Rosen (MP) Frida Skoogh (S), ~änstgörande ers Håkan Persson (S), ej tjänstgörande ers Monica Widen (S), ej tjänstgörande ers Karin Andersson CC), ej tjänstgörande ers Urban Andersson (M) ej tjänstgörande ers Kameran EIgailani (V), ej ~änstgörande ers Dag Wallströmer, socialchef Lena Brännlund, nämndsekreterare Gunnel Fame-Wiborn l Marita Andersson l Utses att justera Justeringens plats och tid Bo Sävhanunar Kommunbuset, Vingåker, den Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Bo Sävhammar ---J.~... ~... ~..... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Socialnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker Lena Brännlund Justerandes sign Utdragsbestyrkande 26

27 I SOCIALNÄMNDEN Verksamhetsberättelse 2013 Viktiga händelser åke s IJAI~ ~ 'lcitvf/;6 tlr,:l U';) rj1j c2tllj' div J /6 /am/~ VINGÅ E(f)yS KOMMUN Komm unstyrelsen O 4 Dn4<//aof1 ' Drr~ Dlf 9.. Projektet med hälsocoach för äldre avslutades i augusti med en stor fest på Hj älmargården. Treserva är infört som gemensamt verksamhetssystem i hela förvaltningen Katrineholm har under hösten lämnat Ekgården och de tre avdelningarna från Nordangård har flyttat in på Ekgården. Psykiatrins gruppbostad på Orrgränd har flyttat till Hjortgränd (gamla Nordangård) Barnkorttids har flyttat till Hjortgränd (gamla Nordangård) En del av Daglig verksamhet har flyttat från Lundgrens väg till Ekgården. Motivet har under hösten varit stängt pga personalomsättning och föräldraledighet. Kärleksvecka på Vidåkel' Samverkan med Katrineholm påbörjad med utbildning för familjehem Kollegial revision genomförd inom handikappomsorgen Ett stort värdegrundsarbete påbörjades under hösten. Inköp av arbetskläder till hemtjänsten En satsning på sociala aktiviteter inom säbo:s somatiska avdelningar Anhörigcentrum har flyttat Mötesplatsen med verksamhet för nyanlända har fått egen lokal och verksamheten utökats med hjälp av statsbidrag En stor jul- och inflyttnings fest med anhörigträff samtidigt med ca personer den 11:e december på avdelningarna Lunden/Liljan. Fredagscafe startat för handikappomsorgen på Sävstagården. Inventering psykisk ohälsa genomförd och godkänd av socialstyrelsen. Daglig verksamhet startar frukostcafe i kommunhuset U nder året har ytterligare 8 personer deltagit i utbildning till undersköterska inom omvårdnadslyftet., Kommunfullmäktiges verksamhetsmål Vingåker har attraktiva arbetsgivare och en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap Under året har inga nya chefer tillsvidare anställts. Några av cheferna saknar fortfarande utlovade utbildningar under introduktionsåret. Under året har endast enhetschefen för Fenix av cheferna som haft extern handledning. Delegationsordningen för personalärenden är ej reviderad. e Deltidsarbetande har erbjudits utökad ~änst då vakanser uppstått när detta kunnat göras inom beftntlig ekonomisk ram och utan allt för stora men för verksamheten. fl Under året har det i socialförvaltningen hållits 502 st. medarbetarsamtalllönesamtal fl Under året har det i socialförvaltningen hållits 263 st. arbetsplatsträffar 27 1 (10)

28 Vingåkers kornmun En jämnare könsfördelning ska uppnås. Vid årsskiftet var andel män bland de anställda: I ,42 % 7,61 % I 8,65 % I ,18% 88,92 % 89,48 % Sjukfrånvaron ska minska 2012 I ,67 % 6.52% Vingåker är en tillgänglig kommun och erbjuder effektiv service och kvalitet En del av uppmärksammade brister i informationen på hemsidan har rättats till. I enlighet med Tillgänglighetsplanen utsågs en stipendiat. En ramp har byggts till anhörigcentrum. Vingåker har lämnat samarbetet med personligt ombud vilket försämrat tillgängligheten för personer med en psykisk funktionsnedsättning. Vingåker använder naturresurserna på ett effektivt och hållbart sätt 59 medarbetare har deltagit i utbildning i sparsam körning. Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa Ett antal äldresäkerhetsdagar har hållits på tre orter i kommunen där det bland annat getts information om hjälpmedel. Genom arbetet med en handlingsplan för strategin för barn och ungas hälsa har nämnden arbetat för en förbättrad folkhälsa. Den genomförda nattfastemätningen på säbo visade på kraftigt förbättrat resultat mot tidigare år. En kartläggning av måltidsverksamheten inom handikapp omsorgen är genomförd. Riktlinjer och rutiner för måltids situationen i Handikappomsorgen är ej upprättade. Vingåker är en av Sveriges bästa uppväxtkommuner Aktivt deltagande i samverkan med Viadidakt, arbetsförmedling, försäkringskassa, RAR m fl för att minska arbetslösheten bland ungdomar Vingåker erbjuder ett varierat och tillgängligt boende i attraktiva boendemiljöer Enligt socialstyrelsens brukarenkät är de boende på kommunens äldreboenden mindre nöjda med boendemiljön än genomsnittet i landet. Andelen bostäder med hiss har ej ökat i kommunen. Vingåkers kommuns verksamheter styrs av medborgarperspektivet och brukarval styr vardagen Valfriheten för brukare ska på olika sätt utvecklas. För att öka valfriheten för brukare har det under året arbetats mycket med genomförandeplaner och delaktighet i dessa (10)

29 Vingåkers kommun Vingåker uppmuntrar till företagsamhet och är omtalat för det goda företagsklimatet Antalet hemtjänstbrukare med privat utförare har på ett år minskat med 33 % från 9 st. till 6 st. Nämndens mål och måluppfyllelse Socialförvaltningens övergripande mål För att se de exakta målformuleringarna hänvisas till verksamhetsplanen. I I Myndighetsbesluten ska ha en rättssäkerhet så att minst 95 % klarar en prövning i högre 111stans. I genomsrutt un d er aren h ar 90 o;; o gjort d etta I I % 87% I 100 % 87% 88% I 100 % Samarbete ska utvecklas med olika frivillig- och intresseorganisationer. Samverkan har framför allt utvecklats inom projektet "Äldres Hälsa". Äldresäkerhetsdagarna genomfördes i samverkan med pensionärsorganisationerna. Dessa har även deltagit i arbetet med HOTrådets uppdrag om kost för äldre. Antal avtal med föreningar är oförändrat. I I Vård och omsorgscollege är certifierat både på regional och lokal nivå. All information som ges ut till allmänheten ska vara tillgänglig för alla och lätt att förstå. Under året har ytterligare brister på hemsidan rättats till, en del kvarstår dock Den som vårdar anhörig ska ges goda stödinsatser. En utvätderingsenkät är genomförd även Svaren visar på fortsatt gott betyg av dem som utnyttjat anhörigs tö det. Fler stödinsatser ska kunna fås som kommunal service utan myndighetsbeslut. öljande insatser kan fås som kommunal service: Primärbehandling på Vårnäs, primärbehandling på Mercur, stödsamtal på familjecentralen. För invånare över 65 år: hjälp av Fixarmalte, egna timmar för serviceinsatser som städning, inköp, trädgårdsskötsel, m.m. 8 personer har under året utnyttjat egna timmar. På grund av det nya verksarnhetssystemet fattas numera formellt bistånds beslut för mattjänst och trygghetslarm men skillnaden för brukaren är minimal. 29 familjer har erhållit stödsamtal via familjecentralen. Verksamhetsmål inom Individ- och Familjeomsorg Målet om oförändrat försörjningsstöd har ej nåtts Genomgång av rutiner har ej hunnits med i önskad omfattning. Fortsatt utveckling av ALV A, familjecentralen och den egna insatsgruppen har skett. De owca sysselsättningsprojekten har fortsatt och det är fortsatt relativt korta bidrags tider för försörjningsstöd, även om de ökat. Alla placerade barn har fått samtal med handläggare minst var tredje månad. Fem av tolv placerade barn har fått samtal varannan månad i enlighet med kvalitetsgarancln. 3 (10) 29

30 Vingåkers kommun Verksamhetsmål inom Handikappomsorgen 4 personer har extern daglig verksamhet I slutet av året hade 96 av totalt 106 brukare, dvs 91 %, en genomförandeplan som var högst 6 månader gammal var motsvarande siffra 63 %. Ingen brukare har under året begärt individuell plan. Verksamhetsmål inom Äldreomsorgen I slutet av året hade 218 av 238 brukare, dvs 92 % en aktuell genomförandeplan. Efterfrågan på särskilt boende har under hela året motsvarat tillgången på platser. A l b k l k "k Andel registrerade i palliativa registret som fått 34 % 41,7 % 62,5 % brytpunktssamtal 6 fördjupade läkemedelsgenomgångar är genomförda 26 enkla läkemedelsgenomgångar är genomförda Flera insatser har gjorts kring kosten och måltidssituationen Arbetet med att förhindra allvarligt vårdrelaterade infektioner bedrivs länsgemensamt tillsammans med landstinget Anhörigstödet har erbjudit många olika former av stöd till anhöriga Värdighetsgarantin inom hemtjänsten att alltid kontakta brukaren vid större försening än 15 minuter har ej klarats av. Verksamheten ser ej heller någon möjlighet att inom överskådlig tid klara garantin. Förslag till handlings plan för förbättrad kost i ordinärt boende är framtagen. Ekonomisk utvärdering Sammandrag i tkr ~ntäkt Kostn 'Netto!Budget Utfall Ipiff Budget Utfall Ipiff Budget Utfall Diff ~ämnd, ~em adm IFO HO Ao / Totalt Socialnämnden lämnar 2013 åter ifrån sig ett överskott. Denna gång på drygt 700 tkr.. Detta sker trots ett mycket hårt resursutnyttjande i äldreomsorgens särskilda boende och en kraftig ökning av antalet utförda hemtjänsttimmar under hösten. Även försörjningsstödet ökar kraftigt och överstiger budget med nästan 2,5 miljoner kr. De stora avvikelserna på intäktssidan beror för IFO:s del på mottagandet av ensamkommande barn och flyktingmottagandet och för äldreomsorgen är det en bokföringsmässig effekt av intäktsftnansiering av hem~ ä nsten. 4 (1 0) 30

31 Vingåkers kommun Nämnd och gemensam förvaltning redovisar överskott främst p.g.a. Katrineholms kommun hyrde Ekgården ett lcvartallängre än budgeterat och ett antal tillfålliga statsbidrag. De största underskotten finns för försörjningsstöd och vård av barn i familjehem. Det är oroande att försörjningsstödet fortsatt att öka snabbt. Utbetalningarna har på ett år ökat med nästan 1,8 miljoner kr. Antalet personer som fått försörjningsstöd har ökat från 456 st till 631 st Ar 2013 var första året då effekterna av etableringsreformen verkligen märktes och socialförvaltningen varnade för utvecklingen redan i bokslutet för Balanskontot för ensamkommande barn har förbättrats med 644 tkr på ett år och låg vid årsskiftet på tia. Balanskontot för flyktingmottagande har under året försämrats med tkr och behållningen vid årsskiftet var tkr. Handikappomsorgen lämnar ett underskott på lmappt 800 tkr främst beroende på lägre intäkter för personlig assistans än budgeterat. Barnkortis har under året sålt platser till två kommuner och Migrationsverket. Socialpsykiatrin har haft mycket extra bemanning på grund av hot och våld mot personal och brukare. Även inför 2014 råder obalans för personlig assistans men övriga underskott, de som verksamheten kan påverka, är åtgärdade. Äldreomsorgen visar ett stort överskott på knappa tkr. Resultatet är starkt med tanke på att säbo under året varit i princip fullbelagt, Nordangård har flyttat in på Ekgården och omfattande personalutbildning i det nya dokumentationsprogrammet har ägt rum. Förklaringen till att det ändock blev ett stort överskott är att säboplatser inte behövde återöppnas, vilket det fanns en reserv för, och att två sjuksköterske- och en chefs tjänst har hållits vakanta. Det tredje året med intäkts finansierad hemtjänst gör den egna regin stora överskott men nämnden gör ett underskott på hemtjänsten totalt på grund av betydligt fler utförda timmar än budgeterat. Effektiviteten i verksamheten har ökat betydligt och andelen registrerad brukartid låg i december på % vilket är mycket bra mot tidigare år och mot omvärlden. Investeringar Införandet av nytt verksamhetsprogram har genomförts liksom upphandling av planeringsprogram och trygghetslarm. En del möbler har inhandlats vid omflyttning av verksamhet och hemtjänsten har fått en förstärkning av arbetsidäder. Nyckeltal och verksamhetsmått Avvikelse från standardkostnad enligt SCB/SKL "Vad kostar verksamheten i din kommun" Negativ siffra innebär att verksamheten har lägre kostnader än förväntat. Individ- och familjeomsorgen mer än halverade sin "överkostnad" Kostnadsläget var dock högt. För äldreomsorgen beror den något höga standardkostnaden på att lokalkostnaden 2011 var 39 % högre än rikssruttet och att intäkterna från avgifter/invånare över 65 år endast var 41 % av rikssruttet. LSS ligger stabilt på mycket låga kostnader jämfört med fölväntad standardkostnad Äldreomsorg -12,6-10,3-1,3 5,9 0,7 1,7 1,2 % Ind.-o. Fam. 13,5 26,9 27,1 17,9 32,3 38,0 16,2 Omsorg % LSS% -10,7-13,4-12, (10)

32 Vingåkers kommun IFO Utfall 2007 Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall 2013 Kostnlkommuninvånare försörj ningsstöd Mottagna PUT Mottagna enl avtal ensam kommande Barn i familjehem under året Barn i HVB under året Barnsskyddsanmälningar Utnyttjade nätter härbärget 561 kr O kr 686 kr O O kr 812 kr kr *4 28*4 O kr 175 * Handikap~omsorg LASS-ärenden Pers ass LSS Gruppbostad vuxna Daglig verksamhet Kommunal psykiatri Utfall Utfall Utfall Utfall ) Utfall) Utfall ) Utfall Äldreomsorg Beslut om plats i Säbo Medelålder Säbo * 1 Genomsnittlig boendetid för personer som avled jan-jun på Säbo Genomsnittlig ålder vid inflyttning Säbo jan-jun Betalningsdygn*2 Läkemedelsavvikelser * 5 Fall *3 Hemtj änstärenden Andel utbildade usk Uppdrag för FixarMalte Brukare med privat utförare Utfall % Utfall Utfall ,2 84,5 4 år 2år 1 mån 7 mån 75,8 84, % 68 % Utfall ) Utfall Utfall ,0 87,3 3 år 2 år 2 år 11 5 mån 4 mån mån 88,2 84,1 86,8 10 O O % 79% 83 % I Utfall år 4 mån 84,5 O % 77 6 *** ingen mätning *1 mätpunkt juli *2 exklusive asylsökande *3 beräknat efter första halvåret *4 inom etableringsreformen *5 From 2011 inklusive utebliven signering 32 6 (10)

33 Vingåkers kommun Utförda timmar hemtjänst egen regi '2500!\7C "-- - Service, kalkvl - Omvårdn, kalkyl Service, ulförda t im totalt - Omvårdn,utfördatim totalt - Service hem t j, utförda tim, O Omvårdn he mtj, utfördatim - Service demens, utförda tim - Omvårdn demens, utförda tim... _... " '0... o'..._. o'.. o... _ \ ' ~ ~ --Service, kalkyl --Omvardn, kalkyl Service, utförda ti,,, tota lt - Omvårdn, utförda tim totalt --Service hemtj, utförda tiol Omvårdn hemtj, utförda tim I I Service demens, utförda tiol o Kommentar -- r'---- ["._",-_.. " Omvardn demens, utförda tim Antalet utförda hem~änsttimmar har på grund av ökat behov kraftigt överstigit det budgeterade under 2:a halvåret. 7 (10) 33

34 Vingåkers kommun Utbetalt försörjningsstöd/månad 201! _' _ '" Seriel o.;:: ro ::;, c: ro... Framtiden \Il... ro 2: I T r I I 'ro =... Q} ~ ~..o E ~ el. Q} Vl r j....;:: Q} ro l!! 'ro :;..o ro 2:... E ::;, c: 2: Q} ro > o Z I r T ;:: \Il 'ro Q} Q} ro... ::;, Q} Q}..o..o ro 2:..o..o E E ::;, c: 2 E E Q} Q} ro Q} Q}... >... Q. > el. O O Q} Q} Vl Z \Il Z Framtidsscenariot för socialnämnden är väl känt. En befolkning som blir äldre och där behovet av hem~änst ökar årligen och behovet av särskilt boende ökar från år 2020 och framåt. En ökad alkohol och droganvändning bland befolkningen som leder till missbruk, familjeproblem, kriminalitet, bristande föräldraförmåga och ett ökat antal äldre med demens sjukdomar. Samtidigt kommer konkurrensen om personal att hårdna. Statens krav gör att en allt större del av arbetstiden för samtliga personalkategorier måste användas för olika former av dokumentation. Vingåker ligger dock bra till och är väl tillgodosett med lokaler för särskilt boende, strategiska satsningar på hemrehabilitering och demensgrupp i hemtjänsten. Individ- och familjeomsorgens omställning till mer förebyggande insatser, satsning på egna familjehem, familjecentral och det utvecldade samarbetet med barn- och utbildnings förvaltningen gös oss bättre rustade för framtidens utmaningar. Den omfattande samverkan med landstinget och andra kommuner i länet är också en faktor som kommer att bidra till möjligheten att bibehålla en god verksamhet för kommunens invånare. Intern kontroll Följande internkontroll har redovisats för KS Sn 5 Sn 10 Sn 22 Sn 24 Sn 25 Sn 28 Sn 33 Sn 46 Brukarenkät handikappomsorgen Budgetuppföljning januari-november 2012 Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen 2012 Avvikelse- och fallrapport 2012 Nattfastemätning 2012 Bokslut och verksamhetsberättelse 2012 Budgetuppföljning januari 2013 Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 34 8 (10)

35 Vingåkers kommun Sn 47 Budgetuppföljning januari-februari 2013 Sn 58 Budgetuppföljning januari-mars 2013 Sn 69 Revisionsrapport - Implementering av styrmodellen Sn 70 Revisionsrapport - Granskning av internkontroll Sn 76 Budgetuppföljning - januari-april 2013 Sn 84 Budgetuppföljning - jan-maj 2013 Sn 86 Delårsbokslut Sn 104 Rapport internkontroll ersättningar från Migrationsverket Sn 117 Avvikelser januari - juni 2013 HSL Sn 118 Avvikelserapport Handikappomsorgen jan-juni 2013 Sn 119 Budgetuppföljning tom september 2013 Sn 129 Budgetuppföljning januari - oktober 2013 Övrig internkontroll Sammanställning av klagomål har gjorts, men den skickades inte vidare till KS. Stickprovskontroll på avgifter ej genomförd då införandet av Treserva inneburit mycket kvalitetsarbete med avgifterna ändå Vårdrelaterade infektioner är ej mätta Nattfasta är mätt gemensamt i hela länet, redovisas på Socialnämnden i januari 2014 Brukarenkät i hemtjänsten är genomförd och redovisas på Socialnämnden i februari Läkemedelshantering granskad av apoteket Samtliga barnskyddsutredningar har klarats inom 4 månaders gränsen Översyn av delegationsordning ej genomförd Redovisning av ej verkställda beslut har varit bristfållig men det har ej funnits några sådana Information till personal om Lex maria och Lex Sarah har delvis genomförts Kontroll av könsperspektiv i äldreomsorgens biståndsutredningar är inledd (9 Riskanalys på kontrakturprofylax ej genomförd Uppföljning av barnperspektivet i hantering av försörjningsstöd en genomförd Kontroll av livsmedelsrutiner delvis genomförd Utvecklad uppföljningsrutin för familjehemsvård är påbörjad Riskbedömning på brukare i handikappomsorgen är genomförd II Enkätuppföljning av klagomål är genomförd Slumpvisa kontroller av försörjningsstöd är ej genomförda. Loggkontroll av journaler ej genomförd Uppföljning av fattade beslut i socialnämnden är genomförd Delegationsbeslut är redovisade till nämnden Kvalitetsarbete Socialnämnden har även 2013 lyckats hålla en acceptabel kvalite i sina verksamheter. Avståndet till vad staten och dess tillsynsmyndigheter kräver i form av oolika dokument ökar dock i takt med att kraven höjs och att nämndens resurser urholl<:as. Exempel på kvalitetsarbete som pågår: 35 9 (10)

36 Vingåkers kommun Alla verksamheter arbetar med värdegrundsfrågor. Inom äldreomsorgen pågår också ett projekt med stöd av stimulansmedel från Socialstyrelsen om detta. Miniprojekt i ESL (Ett självständigt liv) har genomförts inom socialpsykiatrin Arbete med riksomfattande kvalitetsregistren Palliativ registret och Senior Alert pågår i verksamheterna. Teamträffar med olika personalkategorier pågår inom de olika verksamheterna Kollegial revision inom handikappomsorgen Avvikelserapporter med åtgärdsprogram görs regelbundet inom äldre- och handikappomsorgen Klagomål, anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria redovisas till nämnden och återförs till verksamheterna för åtgärder vid behov I stort sett all personal har under året fått utbildning i dokumentation i samband med bytet/införandet av verksamhetssystem. VINGAKERS KOMMUN Socialförvaltningen ge~ Socialchef (10)

37 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdes datum Sa01hällsbyggnadsnä01nden Sbn 20 Dm 26/ Verksamhetsberättelse 2013 Samhällsbyggnadsnämndens beslut Sida "om rn unstyreisen O 5 o;,rq'~y/~t,107/lf-'i=[dnr:'::"pl-:' {}L(~a---i, Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Från förvalttlingen föreligger verksamhetsberättelse för Denna innehåller bland annat beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och intemkonttoll kopplade till samhällsbyggnadsnärnndens verksamhet under året. Lennart Andersson (KD) tillstyrker förslaget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsutskottet , 13 Verksamhetsberättelse 2013 för samhällsbyggnadsnämnden, Expediering Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande 37

38 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsnämnden (32) Sida Plats och tid Kommwthuset Vingåker, torsdagen den 25 februari 2014, kl Beslutande Håkan Persson (S) ordf Rau! Sevefjord (M) Marie-Louise Thyberg (S) Anita Blidh (S) ~änstg ers Lennart Andersson (KD) Per-Erik Lif (V1L) Maria Jakobsson (FP) Övriga deltagande Morgan Fredriksson (S) ej ~änstg ers Kameran Elgailani (V) ej ~änstg ers Gnnnar Karlsson, enhetschef 13, Catarina Djupström, sekreterare Kristin Larsson, miljöinspektör 13 Asa Lwtd, miljöinspektör WaJohansson, miljöinspektör Tony Ljwtgberg, byggnadsinspektör Utses att justera Maria Jakobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 mars 2014 Sekreterare Ordförande.G.G.0..~v:~... flj/:~{.!k.f.;~~. Paragrafer ca;tåtinald' pstrbm \' f~ I '" ~ ~ ~,j-:/.l... ;... ~_~.... flåkan Persson Justerande... ){{j);j.?l... F.rJ!if.L~Y.!1!..... Maria Jakobsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Namnförtydligande Sarnhällsbyggnadsnänrrnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker /,n '() '~.. Ljif.?':Y~ ~~ ~ /~~i:!!.t:~::~~.. Catarina Djupström J usterandes sign Utdragsbestyrkande 38

39 Vingåkers kommun Samhällsbyggnads nämnden U~/S~VI,,(VI( ;;I.bl,ib/~:I :Vlf /LoP1 Sbil\ j' tto. 1).0 V-l Viitksamhetsberiit.te~ _'jj",-,,-s,e ~ V/NGÅI<ERS KOMMUN Kommunstyrelsen Viktiga händelser Verksamhetsberättelse Utvecklingsnämnden bytte den 1 mars namn till Samhällsbyggnadsnämnden. Under en övergångstid fram till 31 juli har tidigare kommunchefen gått in som tf samhällsbyggnadschef. Under våren har en ny samhällsbyggnadschef rekryteras med tillträde den 1 augusti. Verksamheten knuten till samhällsbyggnadsnämnden är inriktad på myndighetsutövning och samhällsplanering. Nämnden har under året hanterat ett antal detaljplaner. Bland annat har en plan tillrättalagts där större byggrätter generellt har beviljats i förhållande till vad planen säger. Planverksamheten är en viktig funktion för kommunens utveckling. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion under våren där de tittade på kommunens rutiner för hot och våld för de som arbetar med myndighetsutövning. Inom utvecklingsenhetens verksamhet intresserade de sig för miljö- och byggnadsinspektörernas arbetssituation och vilka rutiner som finns för att hantera hot och våld på vår enhet. Resultatet av inspektionen blev att rutiner för detta inte finns i dagsläget och att rutiner för hantering av hot och våld måste upprättas senast till augusti Tidsfristen har förlängts på grund av de omfattande arbeten som måste göras för att upprätta en bra arbetssituation för våra inspektörer. Under året har mycket tid lagts ner för att skapa bättre rutiner för att förenkla, öka rättssäkerheten och effektivisera ärendehanteringen. De viktigaste rutinema är klara men det innebär inte att arbete med rutiner och mallar är fardigt, det är ett ständigt återkommande arbete. Tillsynsmyndigheten har genomfört två revisioner,'livsmedel- och miljötillsyn. Vid livsmedelstillsynen konstaterades sex anmärkningar, två av dessa var av övergripande karaktär och kommer att förmedlas vidare till kommunstyrelsen för åtgärder, övriga anmärkningar har analyserats och åtgärderna har tidsbestämts. För miljö- och livsmedelstillsynen har vi fyra inspektörer anställda. För närvarande har vi tre ordinarie och en projektanställd till sista oktober. En av de ordinarie inspektörerna är föräldraledig och återkom i december. Förutom de löpande inspektionerna är inspektörerna involverade i flera projekt. De största projekten är Öljaren (ett projekt för att förbättra statusen), VA-planen och avfallsplanen. Avfallsplanen är klar och nu pågår arbete med åtgärder. Projekten leder till att det blir en ökad arbetsbelastning av både handläggning och telefonrådgivning särskilt VA-planläggningen då det är en stort antal som fått sina avloppsanläggningar underkända. Detta tar mycket tid från övrig löpande och planerad verksamhet. En inventeting av 140 lantbruk har genomförts, En följd av detta är att 60 enskilda avlopp identifierades som inte uppfyller dagens normer. Behov av förstärkning på miljösidan är önskvärt om vi på ett rimligt sätt ska fullfölja vårt uppdrag och de behov som finns relaterat till vår behovsutredning. Vi har i budget utrymme för tre miljöinspektörer. Vi har fyra tillsvidareanställda. För närvarande har vi en som är föräldraledig och återkommer första januari. Detta fasas in med en ny föräldraledighet som kommer runt årsskiftet Till detta har vi en projektanställd fram till och med oktober. Den behovsutredning som gjorts för 2014 konstaterar att vi bör ha fem årsarbeten för att täcka behoven. Detta finansieras till 90 % av tillsynsavgifter. Dessa är beräknade efter att varje inspektör har 600 timmars fakturerbar tid. Timdebiteringen är 807 kr vilket ger en intäkt på 39 1 (3)

40 Vingåkers kommun kr. Arsarbetskostnaden är kr, till den kommer omkostnader i lokaler, utbildning mm. på i storleksordningen c:a kr. Detta ger ett budgettillskott på c:a kr per inspektör. Detta är en rimlig kostnad för de sidoordnade arbetsuppgifter som inspektörerna gör, som exempel deltagande i Öljarenprojektet och VA-plan som pågår. Stora delar av finansieringen finns redan i befintliga budgetramar. Nämndens äskande av mer medel för att få täckning för de fyra tillsvidareanställda har beviljats av Kommunstyrelsen och ingår i 2014 års budgetram. Det råder hårt tryck på byggnadssidan där en ensam inspektör svarar för mycket. Det är en mycket sårbar organisation då mycket är beroende aven enda ~änsteman, t ex vid sjukdom och semester. Detta syntes klart när vår byggnadsinspektör sade upp sig. En ny inspektör är på plats från 1 augusti. Han har snabbt kommit in i verksamheten och vi kan med tillförsikt se framtiden an. Vi hade en dipp i semcenivån när vi var utan byggnadsinspektör men nu är vi ifatt och han har fått tid att se över och ändra blanketter kring bygglov och ptisinformation så det blir tydligare och mer lättarbetat. Vi håller en god service utifrån satta mål om handläggningstid, även om upplevelsen från företagare och medborgare kan vara att det är svårt att få en personlig kontakt med inspektören. Aven nya PBL skapar en utökad arbetsbelastning då fler samråd på byggarbetsplats krävs än tidigare. Kommunövergripande mål av relevans för nämnden Öka antalet godkända enskilda avlopp till sjöar och vattendrag Säkerställa att avfallshantering beaktas i samhällsplaneringen Kommunens lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Detta ska uppnås i vår verksamhet under perioden Erbjuder En-väg-in för att underlätta för kommunmedborgare och företagare vid samtliga kontakter med enheten. Öka andelen mark tillgänglig för exploatering inom centralorten Att genom tillgänglighet och enkel kommunikation öka upplevelsen av Vingåkers kommun som företagsvänlig. Att genom rådgivning och tillsyn inom myndighetsutövning bidra till att kommunmedborgare och företag gör rätt genom att följa befintlig lagstiftning Prioriteringar under perioden Implementering av ett projektinriktat arbetssätt för att öka effektiviteten inom miljöverksatnhetens tillsyn och kontroll, med start för följande tre områden: Miljön på skolor för att ge våra kommunmedborgare en hälsosam skolmiljö Redlighet inom resturanger för att säkerställa att kunden erhåller den vara han eller hon betalar för Inventering och tillsyn av lantbruksverksatnheter 40 2 (3)

41 Vingåkers kommun Övriga prioriterade områden: Genomföra tillsyn och kontroll enligt tillsynsplan och kontrollplan Färdigställandet aven kommunal VA-plan Aktiviteter enligt energi- och miljöplanen Påbörja omarbetning av vindkraftstillägget inför nästa mandatperiod, 2014 Påbörja implementeringen av VA -planen Nämnden har prioriterat inspektion av enskilda avlopp i anslutning till våra rödlistade sjöar. En större insats har gjorts, där huvuddelen är i Österåker. Sammanlagt har 175 enskilda avlopp inspekterats, av dessa har 21 åtgärdat bristerna, för 61 pågår ombyggnad och 9 har vitesförelagts. Resterande är under utredning. VA-planearbetet pågår. Policyn är klar för beslut och översikten är fardigställd. Kvar att göra är områdesbeskrivningar och prioriteringar. För att förbättra tillgängligheten har telefontid införts måndag till fredag Detaljplaner prioriteras i följande ordning: Fördjupad översiktsplan för centralorten Planjusteringar för att möjliggöra fastighetsorganisationen Avslut av diverse pågående planer Detaljplan för området vid SäfStahohns slott Planläggning för Alsäter Under året har Lindebol1:20, Loke 1-4 m.fl., Henala, Marmorvägen - Ekebergsvägen i Marmorbyn och Prästgårdsbacken vunnit laga kraft. Länsstyrelsen har beslutat att avslå Vingåkers kommuns begäran om att upphäva strandskyddet för del av Stavhälla 1:7. En kommunikation har påbörjats för att finna lämpligt sätt att få in avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Kvalitetsdeklarationer Vi lovar att: Du inom fem arbetsdagar får ett skriftligt besked om att ditt ärende inkommit till oss Vi inom femton arbetsdagar från att kompletta handlingar lämnats in handlägger och lämnar beslut i ärenden som rör installation av eldstäder Detta uppfyller vi. Gunnar Karlsson Samhällsbyggnadschef 41 3 (3)

42 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll VINGÄKERS KOMMUN Dnr Kommunstyrelsen / O 5 IDfI'pI Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum ""o 13 Kfn 10 Verksamhetsberättelse 2013 Kultur- och fritidsnämndens beslut Dnr9/ Kultw:- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för Denna innehåller bland annat beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och internkontroll kopplade till kultw:- och fritidsnämndens verksamhet under året. I januari invigdes en skateramp för inomhusåkning på Fritidsgården. De yngre ungdomarna kan där under trygga former och med vuxen tillsyn träna sina fårdigheter i skateåkning. ÖVer 500 personer (fyra föreställningar och slutsålt) såg "Svensktoppen 50 år" som arrangerades på Vingåkers hotell. I juni invigdes bildprojektet "Bilder berättar" som visades i Säfstaholmsparken under hela sommaren. Bilderna visade människor och miljöer i Vingåker för drygt 100 år sedan. Bokutlåningen vid biblioteket har för första gången på flera år ökat. Detta gäller glädjande nog även barnutlåningen och trots att Högsjö bibliotek varit stängt en stor del av året på grund av ombyggnad. I samband med delårsrapporten och den därmed gjorda ekonomiska prognosen uppmärksammade förvaltningen nämnden på att Badhusets intäkter på årsbasis skulle bli cirka 200 tkr lägre än budgeterat. Med anledning av detta beslutade nämnden om en rad sparåtgärder för att komma i balans. Verksamheterna anbefalldes även allmän återhållsamhet. Sparåtgärderna samt en rad lyckliga omständigheter i övrigt bidrog sammantaget till att det förväntade underskottet vändes till ett överskott Totalt har kultw:- och fritidsnämndet en positiv avvikelse mot budget på 202 tkr. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Sida 14 Forts. Kfn 10 Beslutsunderlag Kfn:s beredningsutskott , 7 Verksamhetsberättelse 2013 för kultur- och fritidsnämnden, Expediering Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden (16) Sida Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 27 februari 2014, kl Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) ~änstg ers Marie Louise Thyberg (S) Arnold Widen (M) Christina Hallin (MP) Övriga deltagande Anita Blidh (S) ej tjänstg ers Therese Palm (S) ej tjänstg ers Erica Larsson (VIL) ej tjänstg ers Lars Furborg, förvaltningschef Catarina Djupström, sekreterare Tommy Björkdal, enhetschef 7 9 Ann Gerdtrnan, enhetschef 7 9 Annica Helgadotter Påle, enhetschef 7 8 Utses att justera Gerd Johansson Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande KommWlhuset Vingåker, tisdagen den 4 mars 2014 fy) ~.~.L!Il!!:1.~... f.~.... Catarina Djupström Paragrafer 7 14,~L:;:' d-r;-" /'./ ;ft!;- "'G'-/27~ rhl<./! f/... "'..... Robert Skoglund (/ Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker Underskrift. Namnförtydligande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 44

45 Vingåkers kommun Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Dnr \II,IS,'<OMrvJUN Kommunstyrelsen O 5 Viktiga händelser I januari invigdes en skateramp för inomhusåkning på Fritidsgården. De yngre ungdomarna kan där under trygga former och med vuxen tillsyn träna sina fardigheter i skateåkning. Över 500 personer (fyra föreställningar och slutsålt) såg "Svensktoppen 50 år" som arrangerades på Vingåkers hotell. I juni invigdes bildprojektet "Bilder berättar" som visades i Säfstaholmsparken under hela sommaren. Bilderna visade människor och miljöer i Vingåker för drygt 100 år sedan. Bokutlåningen vid biblioteket har för första gången på flera år ökat. Detta gäller glädjande nog även barnutlåningen och trots att Högsjö bibliotek varit stängt en stor del av året på grund av ombyggnad. Under året bildades SAM-kultur Sörmland som är ett kulturpolitiskt sammansatt organ med representanter från Landstinget och länets alla kommuner. Tillsammans med kulturcheferna kommer gruppen att arbeta med förverkligande av de kulturpolitiska målen i Sörmlands kulturplan. Fullmäktiges verksamhetsmål - måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål gjort följande prioriteringar: Vingåker ger förutsättningar för en god folkhälsa. Vingåker erbjuder alla goda möjligheter till ett rikt kulturliv med mångfald och bredd. I Vingåker finns en hög grad av integration mellan kulturer. Förvaltningen har tagit fram indikatorer som svarar mot dessa mål: Uppnå 98 % simkunnighet i simskolan. Resultat: Simkunnigheten i årskurs 5 blev 98%. Antalet barn och ungdomar skall öka iforeningslivet. Förvaltningen skall samarbeta med föreningslivet för att öka medlemstillströmningen. Särskilda "prova på" tillfållen kommer bl a att anordnas. Resultat: Ersättning för antalet medlemmar i bidragberättigade ungdomsorganisationer i åldern 5-20 år har ökat med 4%.! Förvaltningen skallgenomfora minst 50 kulturarrangemangfordelade på olika åldersgrupper (4)

46 Vingåkers kommun Förvaltningen skall bredda utbudet för att så många som möjligt får del av programverksamheten. Resultat: Förvaltningen har i egen regi eller i samarbete med annan arrangör genomfört 63 offentliga kulturarrangemang. Utöver detta tillkommer musik- och teater i skolorna, program inom avdelningarna i äldreomsorgen och skolbio. Programmens målgrupp har varit alla åldrar. (Se särskild bilaga) FÖf1Jaltningen skall arrangera minst Jim aktiviteter med syfte att b'ka integrationen mellan olika kulturer. Resultat: Fritidsgården har genomfört två aktiviteter och biblioteket två. Under 2014 planerar Fritidsgården att arbeta med ett större integrationsprojekt. Fritidsgården skall genom aktiviteter och information minska användningen av ach intresset for droger. Resultat: Målet är svårt att mäta men Förebyggande Ungdomsgruppen konstaterar i en rapport att det mesta tyder på att bruket av droger bland ungdomar i Vingåker under året legat på en förhållandevis låg nivå. FÖf1Jaltningen har dessutom som eget mål att 97% av användarna/ kunderna skall vara nöjda med verksamheternas service. Resultat: Tre av fyra enkäter är utvärderade och de pekar på en genomsnittlig nöjdhetsgrad på över 98%. Visst missnöje finns med omklädningsrum och duschar i badhuset men dessa kommer att rustas upp under sommaren Intern kontroll I nämndplanen för 2013 har nämnden fastställt internkontroll beträffande verkställda beslut, diarieföring, kassahantering samt vattenprovtagning i badhuset. Uppföljning och redovisning ägde rum på kultur- och fritidsnämndens sammanträde Ekonomisk utvärdering I samband med delårsrapporten och den därmed gjorda ekonomiska prognosen uppmärksammade förvaltningen nämnden på att Badhusets intäkter på årsbasis skulle bli cirka 200 tkr lägre än budgeterat. Med anledning av detta beslutade nämnden om en rad sparåtgärder för att komma i balans. Verksamheterna anbefalldes även allmän återhållsamhet. Sparåtgärderna samt en rad lyckliga omständigheter i övrigt bidrog sammantaget till att det förväntade underskottet vändes till ett överskott. Större avvikelser mot budget noteras på följande kostnadsställen: Badhusets underskott på intäktssidan blev hela 250 tkr. Men eftersom man även lyckades hålla kostnaderna nere, bl a genom mindre inköp till cafeet stannade den negativa avvikelsen mot budget på 119 tkr (4)

47 ,. Vingåkers kommun Fritidsgården visar en positiv avvikelse på 77 tia. Detta beror bl. a på att gården i år inte genomförde någon Sälenresa. Det bör påpekas att denna inte ställdes in på grund av besparingar utan det var ungdomarna själva som valde bort den. Vidare belastades inte Fritidsgården retroaktivt för en större post felaktiga löner, vilket förvaltningen först räknat med. Denna summa bokfördes i stället inom finansen. Nämnden beslutade att inte dela ut några stipendier 2013 varför anslaget på 40 tia är oförbrukat. En viss återhållsamhet när det gäller investeringsbidrag till föreningarna har resulterat i att anslaget visar ett positivt resultat på 49 tia. Av anslaget för oförutsedda kostnader hos samlingslokalerna har 40 tia tagits i anspråk. 100 tia är budgeterat, vilket gör att anslaget har ett positivt resultat på 60 tia. Samtliga övriga verksamhetsområden utom Turistbyrån visar också positiva resultat. Totalt har kultur- och fritidsnämndet en positiv avvikelse mot budget på 202 tkr. Investeringar Under sommaren har Kommunfastigheter AB bytt ut hela ventilationssystemet på badhuset. På biblioteket byts successivt de gamla bokhyllorna ut till ett modernt och mer flexibelt system. Framtiden Flera stora investeringar planeras i badhuset kommande år. Med dessa kommer förhoppningsvis badhusets livslängd att förlängas och badet bli mer attraktivt. För att behålla konkurrenskraften kommer under våren 2014 ett Leklandskap att installeras. Duschar och omklädningsrum kommer dessutom att rustas upp under I den kommunövergtipande fastighetsutredning som f n pågår föreslås att Fritidsgårdens verksamhet inom de närmaste åren flyttas till Vidåkersskolan. Inga större förändringar i verksamheten är i övrigt planerad för de kommande tre åren. Nyckeltal och verksamhetsmått Verksarnhetsmått: Bokutlåning per år och invånare 6,8 6,6 6,6 6,5 Antal besök vid huvndbiblioteket Kostnad per boklån 56,82 56,74 54,45 51,57 Antal kulturarrangemang Besök Säfstaholm varav utställning ,Antal bad i badhuset/ år & invånare 4,5 5,3 5,8 5,6 f.ntal sålda gårdskort Fritidsgården , , , (4)

48 Vingåkers kommun Länsjämförelser: Stöd till studieorganisationer: Genomsnitt för länet: 56 kr per invånare. Högst: Eskilstuna 109 kr. Lägst: Nyköping och Strängnäs O kr. Vingåker 23 kr. Allmän kulturverksamhet: Genomsnitt för länet: 274 kr per invånare. Högst: Eskilstuna 429 kr. Lägst: Trosa 24 kr. Vingåker 268 kr. Biblioteksverksamhet: Genomsnitt för länet: 419 kr per invånare. Högst: Katlineholm 520 kr. Lägst: Gnesta: 371 kr. Vingåker 395 kr. Kulturverksamhet totalt (inklusive musik- och kulturskola): Genomsnitt för länet: 958 kr per invånare. Högst: Katrineholm 1197 kr. Lägst: Gnesta 715 kr. Vingåker 917 kr. Antal årsverken inom biblioteksverksamheten: Genomsnitt för länet per 1000 invånare: 0,50. Högst: Katlineholm 0,71. Lägst: Gnesta 0,41. Villgåker 0,55. Udåning biblioteken (2012): Genomsnitt för länet per invånare: 6,6. Högst: Nyköping 8,8. Lägst: Trosa 5,4. Vingåker 6,6. Stöd till bidragsberättigade ungdomsorganisationer: Denna uppgift finns inte i offendig statistik. Följande kommuner har svarat på vår förfrågan; Trosa: 158 kr per invånare, Oxelösund 98 kr, Katlineholm 143 kr, Nyköping 193 kr, Eskilstuna 104 kr, Gnesta 78 kr, Vingåker 145 kr. (Genomsnitt: 131 kr). :\~,~JiM(/..~ Lars Furborg förvaltningschef 48 4 (4)

49 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll '--.~~; ~ Dill Vil~GÅI-(ERS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum ""0 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 11 Dm 10/ Redovisning av projekt- och balanskonton 2013 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av projekt- och balanskonton Redovisningen delges kommunstyrelsen och revisorerna. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har beslutat , 129, att uppdra till styrelser och nämnder att årligen granska sina balanskonton. Följande saldon fanns på kulturoch fritidsnämndens balanskonton per den 31 december 2013: Statsbidrag asylsökande Skolbio Kulturrådet litteraturstöd O Beslutsunderlag Kfn:s beredningsutskott , 8 Redovisning av aktuella saldon på balanskonton från kultur- och fritidsförvaltningen, Expediering Kommunstyrelsen Revisorerna PWC Justerandes sign Utdragsbestyrkande 49

50 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanlrädesdatum Sida VINGÄKERS KOMMUN BoV 17 Dnr 22/ Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämndens beslut Onr IDnrpl Bam- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att till kommande års verksamhetsberättelser ska verksamhetens resultat, analys och förslag till förbättringar tydliggöras. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att till alla medarbetare i verksamheten framföra nämndens uppskattning för de goda resultaten som har presterats under föregående år Beskrivning av ärendet Från förvaltningen föreligger verksamhetsberättelse för Denna innehåller bland annat beskrivning av viktiga händelser under året, utvärdering av måluppfyllelse, ekonomisk utvärdering, arbetsmiljö och internkontroll kopplade till bam- och utbildningsnämndens verksamhet under året. Utskottet diskuterar ärendet och enas om att nämnden föreslås besluta att förvaltningen får i uppdrag att till kommande års verksamhetsberättelser ska verksamhetens resultat, analys och förslag till förbättringar tydliggöras. Robert Skoglund (S) föreslår att nämnden uppdrar till förvaltningschefen att till alla medarbetare i verksamheten framföra nämndens uppskattning för de goda resultat som har presterats under föregående år, vilket nämnden godkänner. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsutskottet , 14 Verksamhetsberättelse 2013 för bam- och utbildningsnämnden, Expediering Kommunstyrelsen 50 Justerandes sign SljlU ~./ ". /. (7 Utdragsbestyrkande

51 Vingåkers kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (31) Plats och tid (i Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Mannorbyns skola, onsdagen den 26 februari 2014 kl Stefan Granetin Westln (S) ordf Timo Granetin (IvI) tjänstg ers Henrik Brunnmyra (S) Robert Skoglund (S) Jörgen Andersson (C) Andrea Taylor (VIL) Marianne Isaksson (V) Mensud V rana (S) ej ~änstg ers Therese Palm (S) ej tjänstg ers Marie-Louise Pedersen (KD) ej tjänstg ers Pemilla Hagberg (MP) ej tjänstg ers Lars-Gunnar Karlsson (FP) ej tjänstg ers Lena Furen, förvaltnings chef Catarina Djupström, sekreterare Lennart Dellerbring, Vingåkers Kommunfastlgheter AB 14 Malin Alsing, ekonom 15 Timo Granetin Kommunhuset Vingåker, måndagen den 3 mars 2014 I~/l '. r &.~.P.4~v.J~... Paragrafer CataMa Djupström dk;11.1.tl1/1:1.~.. LV~.... Stefan Granetin Westin Justerande ~~~~n... Timo Granetin n nn... n.. n... nnn.. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande FÖlVaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsnämnden Datum för anslags nedtagande Kommunhuset Vingåker Underskrift Namnförtydligande Justerandes sign S tj0 Utdragsbestyrkande 51

52 Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden organiserar i egen regi verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, kulturskola och ett av gymnasieskolans IP-program. Förutom dessa köps gymnasieutbildning m m 1 från andra kommuner och utbildningsanordnare. Inom kommunen finns dessutom enskild pedagogisk verksamhet, enskild förskola/fritidshem och friskola för förskoleklass och grundskola årskurs 1-6. Våra verksamheter ska kompensera skillnader i elevernas förutsättningar. De ska säkra en jämn och hög kvalitet på undervisningen. De styrdokument som främst styr vår verksamhet är: Skollagen, Läroplan för förskolan Lpfö98. Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem Lgr11, Läroplan för grundsärskolan Lgrsä11, Läroplan för gymnasieskolan Lgy11, Läroplan för gymnasiesärskolan Lgysä13 och Behörighetsförordningen. Skolans uppdrag.. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och värden.. att främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Enligt förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet) Huvudmannen ansvarar för att skapa förutsättningar för att genomföra uppdraget. VK400S v N:\Ekonomi-Nämndservice\Årsredovisning\2013\Verksamhetsberättelse B0U 2013 konc.docx Årets viktigaste händelser - Fler nyanlända, inte minst ökad anhöriginvandring. - Projektet Tidsenligt lärande, ipads som lärverktyg till alla elever i årskurs Matematiklyftet, satsning på lärarnas undervisning i matematik. - Förskollärarna lär av varandra genom satsning på professionsutveckling. - Beslut om att Hansjö/Vidåker blir en F-9 skola från och med läsåret 2014/ Förstelärare med speciella uppdrag har börjat införas på skolorna. - Utökad timplan i matematik. - Lokal för fritidsbarnen i Baggetorp. - Integrering förskola och fritidshem i Högsjö i nyrenoverade lokaler. Fullmäktiges verksamhetsmål Vi är stolta över att vi tar ansvar för våra resurser. Vi är stolta över att leva, verka och uppleva i Vingåkers kommun. Vi är stolta över att vi är företagsamma. Arbetet med målet att vi alla ska känna stolthet för vår verksamhet och vår kommun fortsätter via delmålen i vår nämndplan. Ett värdegrundsarbete har inletts. 1 Främst placeringar i specialutformad verksamhet avses. Därtill kommer elevers val av friskolor etc. 1 (18) 52

53 Nämndens mål för perioden Alla elever, oavsett var de är födda, ska ha uppnått kunskapsmålen när de slutar grundskolans åk 9. Barn och ungdomar från andra länder ska vara integrerade i vårt samhälle. Barn och ungdomar i Vingåker ska ha goda kunskaper om vår mångkulturella värld. En arbetsplan för introduktion av nyanlända elever från andra länder ska färdigställas för grundskolan under år Samtliga lärare och förskollärare ska kunna visa lärarlegitimation. Betygsättande lärare ska ha rätt stadie- och ämnesbehörighet. (Undantag ges för modersmålslärare.) Vi fortsätter vårt arbete med nämndens mål som bör vara uppfyllda år Dessutom finns riktade mål för de olika verksamheterna för 2013: Förskoleverksamheten En lokal språkplan ska ha utformats på alla förskolor. Planen ska innehålla mål, framgångsfaktorer och hur uppföljning ska ske. Uppfyllt. Reflektions- och dokumentationsarbete i någon form ska ske dagligen, tillsammans med barnen. Detta ska presenteras på ett enkelt sätt för föräldrar. Uppfyllt. Inom- och utomhusmiljöerna ska vara utformade så att de stimulerar språklig nyfikenhet. I miljön ska målet för verksamheten kunna identifieras. Vid behov ska barnet ges tillgång till modern teknik. Inventering pågår, delvis uppfyllt. Minst en språkpilot ska finnas på varje förskola vid årets slut, i enlighet med Vingåkers kommuns språkprogram för förskoleverksamheten. Uppfyllt. Skolbarnsomsorgen Under 2013 ska samarbetsgrupper skapas mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Där detta skett år 2012 ska samarbetet fortsätta. Uppfyllt. Förskoleklass, skola och särskola Ökad måluppfyllelse avseende kunskaper och minskade skillnader i resultat på grund av kön. Arbetet fortsätter med förhoppning om måluppfyllelse senast år Genom tidiga förebyggande insatser och förändrat arbetssätt/förändrade lärmiljöer ska högst 10 % av eleverna i år 9 vara i behov av särskilt stöd vårterminen Trenden ska vara märkbar under hela perioden. Arbetet fortsätter med förhoppning om måluppfyllelse senast år Kulturskolan åren Organisera och genomföra projekt inom Skapande Skola. Uppfyllt. Plan för kulturpedagogisk garanti ska presenteras till nämnden vid årsskiftet Avvaktar. Samarbetsprojekt på elevnivå ska genomföras med andra kommuner i Sörmland. Kulturombud finns i varje skola och förskola och samordning ska ske. Elever vid Kulturskolan i Vingåker ska känna tillhörighet i en verksamhet som är förankrad till en geografisk punkt. Nysvenska barn ska möta riktade insatser inom Kulturskolans verksamheter. Pågår. För att öka skolans måluppfyllelse bör lärare inom grundskolan erbjudas kompetensutveckling inom Kulturskolans ämnesområden och av dess pedagoger. Alla Vingåkers barn i åldern 6-15 år ska ha möjlighet att delta i någon av Kulturskolans verksamheter. Uppfyllt. Webbaserad undervisning ska utvecklas som komplement till annan undervisning. Uppföljning i form av enkät för avgående elever. Avseende de uppdrag som ännu inte är utförda förväntas måluppfyllelse senast (18) 53

54 Barn- och utbildningsnämndens chefer Skolledarna ska prioritera aktiviteter och insatser som genererar god undervisning/verksamhet med ökad måluppfyllelse. Den administrativa organisationen bör kännetecknas av yttre och inre effektivitet i ett helhetsperspektiv, dvs att både göra saker rätt och göra rätt saker. Arbete pågår med förväntad måluppfyllelse senast Förutsättningar för verksamhetens genomförande God miljö för lärande Den fysiska miljön är generellt sett god, men vissa lokaler är slitna och i behov av underhåll. Den fysiska miljön vid två av våra förskolor, Myrstacken och Sjöstugan är inte tillfredsställande, vilket Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket konstaterat. Åtgärder med anledning av detta planeras. För Myrstackens del är flyttning av verksamheten till Hansjöskolan aktuell. Avseende Sjöstugan i Marmorbyn diskuteras lämpliga åtgärder. Vidåkersskolan är i behov av upprustning och eftersom den och Hansjöskolan kommer att samutnyttjas föreslås en förstudie göras avseende eventuella lokalmässiga förändringar i hela lokalkomplexet. Förskolans professionsutvecklare har särskilt tittat på och diskuterat förbättringar av förskolornas lärmiljöer med övrig personal under året. Förskolecheferna Lasse Mård och Catharina Meyer Berg har i uppdrag att inventera alla förskolemiljöer. Beslut har tagits tillsammans med VKF AB att resultat från skyddsronder skickas för sammanställning i december, varefter fastighetsbolaget och barn- och utbildningschefen diskuterar åtgärder. Förslag lämnas i februari månad för att åtgärderna ska finnas med i kommande budgetprocess. Personal Vi eftersträvar att all personal ska få nyttja sin kompetens, utbildning och erfarenhet. En liten kommun som vår kan behöva köpa speciallistkompetens externt. För vår förvaltnings del t ex skolläkare, skolpsykolog och hjälp med upphandling. Förmodligen kommer samutnyttjande av specialistkompetens och andra typer av samverkan inom vårt närområde att öka. Det är samtidigt viktigt att vi tar tillvara en liten kommuns fördelar. Vi eftersträvar en organisation där personal har möjlighet att nyttja en bred kompetens och ges möjlighet att skapa mervärde genom helhetssyn på vad som är bra för verksamheten och bra för kommunmedborgarna. Rätt kompetens är viktig. På förskolorna finns tillsvidareanställda förskollärare och barnskötare. Det finns inte längre någon utbildning till barnskötare och vi eftersträvar vid rekrytering att anställa utbildade förskollärare. Enligt lokalt kollektivavtal ska 40% av barngruppsarbetande personal inom förskolorna ha barnskötarutbildning och 60% förskollärarutbildning. I nuläget har 50% av årsarbetarna pedagogisk högskoleutbildning. På fritidshemmen anställer vi helst fritidspedagoger eller grundlärare med inriktning mot fritidshem. Där har 53% av årsarbetarna pedagogisk högskoleutbildning. Sedan den 1 december 2013 finns kravet att de som tillsvidareanställas som förskollärare eller lärare, med vissa undantag, ska ha legitimation och rätt behörighet. För att de nyanställda ska få 3 (18) 54

55 sätta betyg krävs stadie- och ämnesbehörighet. Betyg sätts från och med årskurs 6. För redan anställda finns övergångsbestämmelser. Fritidshemmen saknar de krav på behörighet för tillsvidareanställning som finns för förskollärare och lärare. 34 förskollärarlegitimationer är hittills inlämnade. 9 medarbetare har lämnat in lärarlegitimation med behörighet även mot fritidshem. 53 legitimationer är inlämnade med behörighet att undervisa i förskoleklass. 55 legitimationer är inlämnade för undervisning i någon årskurs och några ämnen i grundskolan. 1 legitimation är inlämnad med speciallärarbehörighet i grundskolans årskurs legitimationer är inlämnade med speciallärarbehörighet i grundskolans årskurs legitimation är inlämnad med särskolebehörighet årskurs legitimationer är inlämnade med särskolebehörighet årskurs 4-9. Några pedagoger har även viss behörighet mot gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I några ämnen är vi sårbara i årskurs 7-9. De ämnen som avses är moderna språk (tyska, franska och spanska), bild, idrott/hälsa, slöjd, musik, religion och geografi. På ledningsnivå har vi skolledare, vars huvuduppgift är att ansvara för ett tydligt pedagogiskt ledarskap och att skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra ett bra arbete. Även många andra arbetsuppgifter ingår. Skolledarna på de flesta enheterna har de senaste åren haft arbetslagsledare till sin hjälp. Ett krav för att få anställas som rektor eller förskolechef är att man genom utbildning och erfarenhet skaffat sig pedagogisk insikt. Alla rektorer och förskolechefer i Vingåker har genomgått den statliga rektorsutbildningen. En ny viktig grupp, som håller på att finna sin roll är förstelärarna. Vi har från och med höstterminen tre förstelärare, som bland annat ska coacha sina kollegor i olika avseenden. Ett uppdrag avser värdegrund och individualisering av pedagogiska metoder i klassrummet, ett annat utveckling av matematikämnets didaktik och metoder samt utveckling av undervisningsmetoder med hjälp av IKT, ett tredje utveckling av formativ och likvärdig bedömning samt språket och läsförståelse i engelska. Kommande läsår har vi möjlighet att utöka med ytterligare sju tjänster. Under läsåret 2013/2014 handleder tre matematikutvecklare övriga lärare inom ramen för Matematiklyftet. Det är en via Skolverket initierad satsning som vänder sig till alla lärare som undervisar i matematik. Förskolans motsvarighet är fem professionsutvecklare som arbetat under 2013 och beräknas fortsätta sitt arbete under Till satsningen används kvalitetsbidrag från Skolverket. Inom elevvården har vi en speciallärare/talpedagog, tre skolsköterskor och två kuratorer. Dessutom köper vi tjänster som skolläkare och skolpsykolog. Det finns även speciallärare/specialpedagoger m fl knutna till de olika skolorna. Som extra stöd till barn och elever finns elevassistenter. Hur stödet på bästa sätt ska utformas kommer att bli föremål för en översyn. I sammanhanget kan även nämnas syven, vår studie- och yrkesvägledare som även arbetar med ungdomsuppföljning. Hon har en viktig uppgift att vägleda våra elever inför deras framtida studier och yrkesval. För att få tillsvidareanställas som studie- och yrkesvägledare krävs utbildning avsedd för den verksamheten, på samma sätt som för lärare och förskollärare. 4 (18) 55

56 På den administrativa sidan finns fyra administratörer på skolorna/förskolorna, tre på Barn- och utbildningskansliet, en på ekonomienheten och en på personalenheten. Arbetsuppgifterna och förutsättningarna skiljer sig i hög grad och formella kvalifikationskrav skiljer sig åt eller saknas. En organisationsöversyn och behovsinventering inom förvaltningen utifrån ledningens behov kan bli aktuell. Av en sammanfattning av statistiska uppgifter för vår kommun framgår att vi har en anmärkningsvärt låg personaltäthet i våra förskolor vid en nationell jämförelse, se Kommunbladet bilaga 2. De indikationer vi får på hög arbetsbelastning inom förskoleverksamheten ger samma signaler. Personaltätheten på förskolorna bör ses över och anpassas till en mer lagom nivå. De nyckeltal som budgeten fördela utifrån är 200 barnschematimmar per vecka och heltidstjänst i förskolorna. Genomsnittsbarnet beräknas behöva tillsyn 30 timmar/vecka. Personalbudgeten till fritidshemmen utgår från 20 barn per heltidstjänst. Män anställda på förskolor och fritidshem Det finns ingen fast anställd man inom förskoleverksamheten, frånsett en förskolechef. Inom fritidshemsverksamheten är tre män fast anställda, en i Marmorbyn, en på Sävsta och en i Högsjö. Dessutom har vi några manliga vikarier som kan rycka in vid sjukdom och ledighet. Naturligtvis vore det önskvärt med en jämnare könsfördelning bland personalen, både manliga och kvinnliga förebilder behövs. Även inom skolan överväger de kvinnliga medarbetarna, speciellt i de lägre årskurserna. Inskrivna barn 87% av kommunens barn i åldern 1-5 år är inskrivna på förskola (jfr 84% samtliga kommuner). 71,2% av kommunens barn i åldern 6-9 år är inskrivna på fritidshem (jfr 82,8% samtliga kommuner). 16,4% av kommunens barn i åldern år är inskrivna på fritidshem (jfr 18% samtliga kommuner). 203 pojkar och 176 flickor är placerade på förskolor. 179 pojkar och 143 flickor är placerade på fritidshem. Skolelever med utländsk bakgrund Vi har elever med många olika modersmål på våra skolor. Enligt uppgift är följande språk representerade: somaliska, tigrinja, arabiska, ryska, persiska, turkiska, romani, thai, finska, azerbadjanska, pastho, uzebikiska, kurdiska, dari, serbiska, amhariska, bengaliska, engelska, portugisiska, franska och spanska. På Sävstaskolan, den skola som har flest nyanlända, finns 80 elever med permanent uppehållstillstånd och 39 asylsökande (= 119 elever med utländsk bakgrund). Barn i omsorg på obekväma tider Det har under 2013 inte funnits några barn inskrivna på obekväma arbetstider inom förskolan. Familjer har dock rätt att söka denna typ av omsorg och individuell prövning görs. Några placeringar på obekväm arbetstid är aktuella under vårterminen (18) 56

57 Organisation år 2013 Sammanfattning av resurstilldelning år 2013 i tkr (se även bilaga 1) Budgeten fördelas utifrån nedanstående nyckeltal för personaltäthet, den faktiska personaltätheten kan bli en annan: 200 barnschematimmar per vecka och heltidsanställd 20 barn per heltidstjänst på fritidshem 15 barn per heltidstjänst i förskoleklass 0,073 lärare/elev inklusive speciallärare/specialpedagog i årskurs 1-6 0,080 lärare/elev inklusive speciallärare/specialpedagog i årskurs 7-9. Inga riktade resurser lämnas till någon enhet. Vi har inte kunnat påvisa att det kompensatoriska uppdraget är tyngre på något speciellt område, utan att bidrag från annan myndighet lämnas. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Budget 2013 Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Externa kostnader Interna kostnader Summa kostnader Netto Måluppfyllelse och kvalitet Normer och värden - Ett mål för våra förskolor, skolor och fritidshem är att barn och elever ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska värderingar? (1 och 2.1 Lpfö98 m m) - Våra förskolor, skolor och fritidshem ska arbeta enligt de riktlinjer som gäller för arbetet med normer och värden? (2.1 Lpfö98, Lgr11 och Lgrsä11) 6 (18) 57

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen 2013-03-14-18 1 (7) Plats och tid 2013-03-14, kl. 08.00 12.30, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn 2013-03-18, kl. 09.00 12.00, Lilla salen, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-06-18 (58)78 Plats och tid Anhörigcentrum Vingåker, onsdagen den 18 juni, klockan 16.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Sari Thorén (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2012-11-26 148 (165) Plats och tid Vårnäs behandlingshem, Vingåker, måndagen den 26 november, klockan 16.00 18.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2006-12-06. Sammanträdestid 08.30-11.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.00 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Jan Berge, ordf. (mp) Monica Hansson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 20 augusti 2015 klockan 13:30-14:40 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Annica Jonsson (C)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl 13.00 15.35 Håkan Yngström (C), ordförande Hans-Göran Olsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2013-03-04 29 (51) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 mars, klockan 16.00 20.40. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande

Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande 1(8) Socialnämnden Plats och tid: MK KS-salen, 2017-02-15 kl. 08:30-11.25 Beslutande: Malin Höglund (M) ordförande Bert Persson (C) 1:e vice ordförande Eva Johansson (S) Anders Berg (KD) Lisbeth Magnusson

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-05 61 (70) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, fredagen den 5 september 2014, kl. 08.30-09.55 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) 51-55 Jörgen Andersson (C), tjänstg ers

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Socialnämnden 2012.03.20 1

Socialnämnden 2012.03.20 1 Socialnämnden 2012.03.20 1 Plats och tid Sammanträdesrum Ladan, kommunhuset kl 13.30-17.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordf Lina Persson (S) Anders Palm-Lundin (S) tjg ers Håkan Karlsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 16.10-16.30 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S), ordförande Ingemar Javinder (S) Mattias Svedberg (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-09-17 75 (84) Plats och tid Hansjöskolan Vingåker, onsdagen den 17 september 2014 kl. 16.00 18.50 Beslutande Övriga deltagande Stefan Granetin Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 9 juni 2014 kl. 08:15 11:30 Beslutande Åke Bertils (S) Yvonne Kardell (C) Sigbritt Persson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott

Sid 1 Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 19 augusti 2014. Madeleine Roos, ordförande Björn Zorec, 1:e vice ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-03-20 1. 32 Verksamhetsberättelser 2011 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2012-03-20 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 30 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 31 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 32 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr xx. Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Gun-Lis Wärngren Eva Stücken Inger Andersson Jan-Åke Revelj Nr xx Kommunala handikapprådet 2014-03-26 1(12) Tid och plats Onsdag den 26 mars 2014, klockan 13.00 16.00, i Stöd och service, Österrådaplan Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Socialnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) 57-66 Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30- ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-06-16 31 (40) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 16 juni 2010, kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Kristina

Läs mer