0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm"

Transkript

1 0,1 Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset Stockholm

2 Folk- och bostadsräkningar (FoB) The Population and Housing Census 1960, 1980, 1985, 1990 Register över totalbefolkningen (RTB) The Population Statistics Register 1980, 1990 Flergenerationsregistret The Multi Generation Register Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning (LOUISE) Longitudinal Database Concerning Education, Income and Occupation Patientregistret The Patient Register Dödsfallsregistret The Causes of Death Register Bilaga: Resurser Appendix: Resources

3 År/year: 1960 fob60 År/year: 1960 Yrkesstall60 År/year: 1960 Antlgh60 År/year: 1960 Kvalgrupp60 År/year: 1960 Trangbo60 År/year: 1960 Lghtyp60 År/year: 1980 fob80 År/year: 1980 SEI80 År/year: 1980 SEI_MakSambo80 År/year: 1980 Lan80 År/year: 1980 Civil80 År/year: 1980 Yrke80 År/year: 1980 Yrke80kat År/year: 1980 Syss80 År/year: 1985 fob85 År/year: 1985 SEI85 År/year: 1985 SEI_MakSambo85 År/year: 1990 fob90 År/year: 1990 SEI90 År/year: 1990 SEI_MakSambo90 År/year: 1990 Upplform90 År/year: 1990 Arbtid90 År/year: 1990 Yrke90 År/year: 1990 Yrke90omr Folk- och bostadsräkningarna The Population and Housing Census 1960, 1980, 1985, 1990 Antal saknas värden för varje individ Number of missing values for each individual Yrkesställning Occupational status of the head of the household Antal lägenheter i huset Number of apartments in the building Kvalitetsgrupp Quality of housing conditions Trångboddhet Crowding Lägenhetsstorlek Size of apartment Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Län för kyrkobokfört boende Counties for parish registered housing Civilstånd Civil status Yrkesområde Area of occupation Yrkesområde Kategorier Area of occupation Categories Sysselsättning/arbetstid Occupational status/working time Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Antal valida värden för varje individ Number of valid cases for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Bostadens upplåtelseform Form of ownership for the residence Normal veckoarbetstid Normal weekly working time Yrkesområde Area of occupation Yrkesområde Kategorier Area of occupation Categories

4 År/year: 1980 LKF År/year: 1980 Lan80 År/year: 1980 sthlmlan80 År/year: 1980 FAM80 År/year: 1980 FAMTYP80 År/year: 1980 BARNA80 År/year: 1980 ANTB1780 År/year: 1980 ANTB1280 År/year: 1980 YBA80 År/year: 1980 FORV80 År/year: 1980 BELPENS80 År/year: 1980 DELPENS80 År/year: 1980 KAS80 År/year: 1980 DAGPARB80 År/year: 1980 FORMSKP80 År/year: 1980 ARBINSJ80 År/year: 1980 ARBINSF80 År/year: 1980 SINSJO80 År/year: 1980 SINSJOF80 År/year: 1980 DINPP80 År/year: 1980 DINF80 År/year: 1980 SNI8080 År/year: 1980 sni1siff80 År/year: 1990 FORMBSK90 År/year: 1990 FORMSKP90 Register över totalbefolkningen The Population Statistics Register 1980, 1990 Län, kommun, församling for boende County, municipality, parish for housing Län Counties Stockholms län: Kommuner Stockholm county: Municipalities Familjepost/Individpost Family entry/individual entry Familjetyp Family type Barnens ålder Age of the children Antal barn 0-17 år Number of children 0-17 years Antal barn 0-12 år Number of children 0-12 years Yngsta barnets ålder The age of the youngest child Förvärvsarbetande Gainful employed Årlig pension Pension Årlig delpension Partial pension Årlig KAS KAS Ärlig dagpenning vid arbetslöshet Annual daily allowance during unemployment Årlig skattepliktig förmögenhet Annual duty demanded wealth Årlig arbetsinkomst inkl. sjöinkomst Annual salary income incl. oversea income Årlig arbetsinkomst inkl. sjöinkomst för familjer Annual salary income incl. oversea income for families Årlig sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst Annual addition of income incl. oversea income Årlig sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst för familjer Annual combined of income incl. oversea income for families Årlig disponibel inkomst per person Annual disposable income per person Årlig disponibel inkomst per familj Annual disposable income per family Svensk näringsgrenskod (SNI): november Swedish industry code (SNI): november SNI näringsgrenskod (SNI): november En siffra Swedish industry code (SNI): november - One digit Årlig beskattningsbar förmögenhet Annual taxable wealth Årlig skattepliktig förmögenhet Annual forced duty on wealth

5 År/year: dobmor År/year: dobfar År/year: eximelf År/year: exim År/year: exif År/year: deadyearm År/year: deadyearf År/year: antsyskon Flergenerationsregistret The Multi Generation Register Födelseår för mor till individ i kohorten Birth year for mother to individual in the cohort Födelseår för far till individ i kohorten Birth year for father to individual in the cohort Antal registrerade föräldrar till individ i kohorten Numbers of registered parents to individual in the cohort Antal registrerade mödrar till individ i kohorten Numbers of registered mothers to individual in the cohort Antal registrerade fäder till individ i kohorten Numbers of registered fathers to individual in the cohort Dödsår för mor till individ i kohorten Year of death for mother to individual in the cohort Dödsår för far till individ i kohorten Year of death for father to individual in the cohort Antal syskon till varje individ i kohorten Number of siblings to each individual in the cohort

6 Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning (LOUISE) Longitude Database Concerning Education, Income and Occupation År/year: ilouise År/year: AlosDag År/year: AdelDag År/year: AntAns År/year: Barn0_3 År/year: Barn4_6 År/year: Barn7_10 År/year: Barn11_15 År/year: Barn16-17 År/year: Barn18plus År/year: AntalSys År/year: ArbInk År/year: AstKommun År/year: KU1AstKommun År/year: Forsamling År/year: Civil År/year: DekLon År/year: DispInk År/year: DispFamBas År/year: DispPersBasF År/year: FamStF År/year: FamTypF År/year: FInk År/year: 1989 FInk89 År/year: 1990 FInk90 Antal valida fall Number of valid cases Antal dagar i arbetslöshet under året Number of days in unemployment during the year Antal dagar i deltidsarbetslöshet Number of days in part time unemployment Antal förvärvskällor under året Number of sources of income during the year Antal hemmavarande barn 0-3 år Number of children at home 0-3 years Antal hemmavarande barn 4-6 år Number of children at home 4-6 years Antal hemmavarande barn 7-10 år Number of children at home 7-10 years Antal hemmavarande barn år Number of children at home years Antal hemmavarande barn år Number of children at home years Antal hemmavarande barn 18 år och äldre Number of children at home 18 years and older Antal sysselsatta på arbetsstället : november Number of employees at the workplace: november Arbetsinkomst/år Salary income/year Arbetsställekommun: november Workplace municipality: november Arbetsställekommun: största förvärvskällan Workplace municipality: greatest income source Bostadsförsamling Home parish Civilstånd Civil status Deklarerad löneinkomst/år Salary income through income tax return form/year Disponibel inkomst (individens delkomponent)/år Disposable income (the individual s part component /year Disponibel inkomst (familj)/år Disposable income (family)/year Disponibel inkomst (individualiserat från familj)/år Disposable income (individualized from family)/year Familjeställning Family position Familjetyp (familj) Family type (family) Inkomst av aktiv näringsverksamhet/år Income from active industry activity/year Inkomst av rörelse/inkomst av jordbruksfastighet (brukad)/år Income from enterprise/income from agricultural estate (cultivated)/year Inkomst av rörelse/inkomst av jordbruksfastighet (brukad)/år Income from enterprise/income from agricultural estate (cultivated)/year År/year: Inkomst av kapital/år

7 KapInk År/year: PasNar År/year: KU1Ink År/year: KonsViktF År/year: LoneInk År/year: AstSni69 År/year: AstSni691siff År/year: AstSni92 År/year: AstSni921siff År/year: KU1AstSni69 År/year: KU1AstSni691siff År/year: KU1AstSni92 År/year: KU1AstSni921siff År/year: SektorKod År/year: KU1SektorKod År/year: SenInvAr År/year: SocBidrFamBas År/year: SocBidrPersF År/year: AnnBasF År/year: SocBas År/year: ForvBas År/year: LivRta År/year: AldPens År/year: ArbLos År/year: AmPol År/year: Fortid Income from capital/year Inkomst av passiv näringsverksamhet/år Income from passive industry activity/year Inkomst av största förvärvskälla/år Income from the greatest source of income/year Konsumtionsvikt (familj) Weight of consumption (family) Kontant bruttlön/år Gross income in cash/year Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (november) Swedish industry code 69 (november) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (november): Kategorier Swedish industry code 69 (november): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (november) Swedish industry code 92 (november) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (november): Kategorier Swedish industry code 92 (november): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (näst största förvärvskällan) Swedish industry code 69 (second greatest source of income) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (näst största förvärvskällan): Kategorier Swedish industry code 69 (second greatest source of income): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (näst största förvärvskällan) Swedish industry code 92 (second greatest source of income) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (näst största förvärvskällan): Kategorier Swedish industry code 92 (second greatest source of income): Categories Sektortillhörighet (november) Sector (november) Sektortillhörighet (näst största förvärvskälla) Sector (second greatest source of income) Senaste invandringsår Most recent year of immigration Socialbidrag (familj)/år Social benefits (family)/year Socialbidrag (individualiserat från familj)/år Social benefits (individualized from family)/year Summa annan inkomst (familjerelaterad)/år Sum other income (family related)/year Summa arbetstidsrelaterad social inkomst/år Sum work time related social income/year Summa inkomst av förvärvskälla/år Sum source of income/year Summa inkomst från yrkes/arbetsskadelivränta/år Sum income from interest from occupational injuries/year Summa inkomst från åldersrelaterade pensioner/år Sum income from age related pensions/year Summa inkomst föranledd av arbetslöshet/år Sum income caused by unemployment/year Summa inkomst föranledd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder/år Sum income caused by labour market policy measures/year Summa inkomst föranledd av förtidspension/sjukbidrag/år Sum income caused by early retirement/temporary disability pension/year

8 År/year: Forled År/year: SjukRe År/year: Stud År/year: KapBas År/year: SyssStatG År/year: SyssStat År/year: HUbtSUN År/year: hbil År/year: SUN2000Niva_old År/year: SUN2000Inr År/year: SUN2000Niva År/year: Yst År/year: KU1Yst Summa inkomst föranledd av föräldraledighet/år Sum income caused by parent leave/year Summa inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering/år Sum income caused by sickness/occupational injury/rehabilitation/year Summa inkomst föranledd av studier/år Sum income caused by studies/year Summa kapitalinkomst/år Sum income from capital/year Sysselsättningsstatus (november): Den gamla definitionen Occupational status (november): The old definition Sysselsättningsstatus (november) Occupational status (november) Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning: Kategorier Highest completed education: Categories Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning: Kategorier Highest completed education: Categories Yrkesställning (november) Occupational position (november) Yrkesställning (största förvärvskällan) Occupational position (greatest source of income)

9 År/year: ICD År/year: utar År/year: hdia Patientregistret The Patient Register Klassifikation av sjukdomar (ICD): Revisioner International classifications of diseases (ICD): Revisions Antal utskrivningar per år Number of discharges per year Huvuddiagnos Primary diagnosis Huvuddiagnos: Antal utskrivningar per ICD-revision och kapitel Primary diagnosis: Number of discharges per ICD revision and chapter Huvuddiagnos: Antal individer per kapitel Primary diagnosis: Number of Individuals per chapter

10 Dödsfallsregistret 208 The Causes of Death Register År/year: Avlidna dod Diseased 208 År/year: Klassifikation av sjukdomar (ICD): Revisioner ICD International classifications of diseases (ICD): Revisions 208 År/year: Dödsår ar Year of death 209 År/year: Dödsmånad mon Month of death 210 År/year: Dödsålder dodar Age of death 211 År/year: Underliggande dödsorsak ULSORSAK Underlying cause of death 211 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel ULSORSkat Underlying cause of death: Chapters 212 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 8) orskat08 Underlying cause of death: Chapters (ICD 8) 214 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 9) orskat09 Underlying cause of death: Chapters (ICD 9) 216 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 10) orskat10 Underlying cause of death: Chapters (ICD 10) 218 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 8) orstre08 Underlying cause of death: Three digits (ICD 8) 221 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 9) orstre09 Underlying cause of death: Three digits (ICD 9) 223 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 10) orstre10 Underlying cause of death: Three digits (ICD 10) 228 År/year: :a multipla dödsorsaken morsak1 1:st multiple cause of death 233 År/year: :a multipla dödsorsaken: Kapitel mo1ka 1:st multiple cause of death: Chapters 233 År/year: :a multipla dödsorsaken morsak2 2:nd multiple cause of death 235 År/year: :a multipla dödsorsaken: Kapitel mo2ka 2:nd multiple cause of death: Chapters 235 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak3 3:rd multiple cause of death 236 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo3ka 3:rd multiple cause of death: Chapters 236 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak4 4:th multiple cause of death 237 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo4ka 4:th multiple cause of death: Chapters 237 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak5 5:th multiple cause of death 238 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo5ka 5:th multiple cause of death: Chapters 238 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak6 6:th multiple cause of death 239 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo6ka 6:th multiple cause of death: Chapters 239 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak7 7:th multiple cause of death 240 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo7ka 7:th multiple cause of death: Chapters 240 År/year: :e multipla dödsorsaken 241

11 morsak8 År/year: mo8ka År/year: morsak9 År/year: mo9ka 8:th multiple cause of death 8:e multipla dödsorsaken: Kapitel 8:th multiple cause of death: Chapters 9:e multipla dödsorsaken 9:th multiple cause of death 9:e multipla dödsorsaken: Kapitel 9:th multiple cause of death: Chapters

12 Folk- och bostadsräkningarna (FoB) The Population and housing censuses 1960, 1980, 1985, 1990 The data is derived from the Population and Housing Census (FoB 1960, 1980, 1985, 1990) and refers to individuals participating in the Stockholm Birth Cohort Study. FoB s main purpose is to produce statistics over the population, the households and the apartments, and to be used within planning, research and public information. The population census was carried out every tenth year during and then every fifth year with an exception for The first public housing census was implemented in From 1960, the population census and the housing census have been carried out as coordinated surveys. The total population is the population of Sweden at every separate FoB point in time, most often November 1 st during the FoB year. In FoB, the individual, the household and the apartment are the central subjects of interest. Furthermore the family is regarded as a prominent unit of interest. All variable values are derived from Statistics Sweden web page (http://www.scb.se). fob60 År/year: 1960 Ordinal / Ordinal Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Inräknade variabler: Yrkesställning (Yrkestall60), byggnadsperiod (Byggperiod60), antal lägenheter i huset (Antlgh60), kvalitetsgrupp (Kvalgrupp60), trångboddhet (Trangbo60), lägenhetsstorlek (Lghtyp60). Variables that are counted: Specific values: Work position (Yrkestall60), time of construction (Byggperiod60), number av apartments in the building (Antlgh60), quality of housing conditions (Kvalgrupp60), crowding (Trangbo60), size of apartment (Lghtyp60). 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 98, ,4 100,0 Total ,0 1

13 Yrkestall60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Yrkesställning Occupational status of the head of the household 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Övriga ej förvärvsarbetande 489 3,4 3,4 Other, non gainful employed 1 Arbetsledare 442 3,1 6,6 Supervisors 2 Andra tjänstemän ,1 56,7 Other non manual workers 3 Arbetare ,6 91,3 Manual workers 5 Andra tjänstemän 4,0 91,3 Other non manual workers 6 Arbetare 5,0 91,3 Manual workers 7 Företagare utan anställda 755 5,3 96,7 Self-employed without employees 8 Företagare med anställda 474 3,3 100,0 Self-employed with employees Total ,0 Missing System 200 Total Antlgh60 År/year: 1960 Ordinal / Ordinal Anger antal lägenheter i huset. Indicates number of apartments in the building. Antal lägenheter i huset Number of apartments in the building 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Uppgift saknas inkl ej bostadshushåll 117,8,8 Information missing, incl. no household 1 lgh / apartment ,8 20,7 2 lgh / apartment 459 3,2 23,9 3 lgh / apartment 111,8 24,7 4 lgh / apartment 161 1,1 25,8 5 lgh / apartment 108,8 26,6 6 lgh / apartment 274 1,9 28,5 7 lgh / apartment 96,7 29,2 8 lgh / apartment 215 1,5 30,7 9 lgh / apartment 167 1,2 31, lgh / apartment ,3 41, lgh / apartment ,2 51, lgh / apartment ,4 64, lgh / apartment ,9 77, lgh / apartment ,9 86, lgh / apartment 687 4,8 91, lgh / apartment 553 3,9 95,4 70- lgh / apartment 658 4,6 100,0 Total ,0 Missing System 200 Total

14 Kvalgrupp60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Kvalitetsgrupp Quality of housing conditions På grundval av uppgifter om utrustning har lägenheterna indelats i sju kvalitetsgrupper (1-7), omfattande följande utrustningselement: vattenledning (VA), avlopp (AV), vattenkloset (WC), centralvärme (CV), badeller duschrum, el-eller gasspis med ugn samt kylskåp. On basis of information about the equipment, the apartments have been classified into seven groups with different level of quality. The groups comprise the following types of equipment: water pipe (VA), sewer (VA), toilet (WC), central heating (CV), bath or shower room, electric or gas cooker and refrigerator. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 VA + AV + WC + CV + bad + spis ,0 83,8 kyl VA + AV + WC + CV + bath + cooker fridge 2 VA + AV + WC + CV + bad samt spis 449 3,2 87,0 eller kylskåp VA + AV + WC + bath and cooker or fridge 3 VA+AV+WC+CV 613 4,3 91,3 VA+AV+WC+CV 4 VA+AV+WC 489 3,4 94,8 VA+AV+WC 5 VA+AV+CV 259 1,8 96,6 VA+AV+CV 6 VA+AV 203 1,4 98,0 VA+AV 7 Ej både VA och AV 202 1,4 99,4 Not both VA and AV 8 Ej möjlig att hänföra till kvalitetsgrupp 81,6 100,0 Not possible to relate to a group Total ,0 Missing System 200 Total

15 Trangbo60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Trångboddhet Crowding Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägenheten överstiger två per rum, kök och ett rum oräknade. Enpersonshushåll räknas inte som trångbodda. A household is counted as crowded if the number of residents in the apartment exceeds two per room, kitchen and one room uncounted. One person housholds do not count as crowded. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 Trångbott hushåll ,9 18,8 Crowded living 2 Ej trångbott hushåll ,2 99,9 Crowded living 3 Ej möjligt att beräkna trångboddhet 8,1 100,0 Not possible to calculate crowding Total ,0 Missing System 200 Total

16 Lghtyp60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Lägenhetsstorlek Size of apartment Med lägenhetsstorlek avses antalet rum i bostadslägenheten. Med rum avses ett utrymme om minst 6 kvadratmeter med direkt dagsljus genom fönster. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller matvrå. Size of apartment refers to the number of room in the apartment. A room refers to a space of at least 6 square meters with direct daylight through windows. Kitchen or kitchenettes do not count as a room. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 1 rum eller 1 kök 15,1 1,0 1 room or 1 kitchen 2 1 rum och kokvrå 141 1,0 2,0 1 room and kitchenette 3 2 rum 3,0 2,0 2 rooms 4 2 rum och kokvrå 154 1,1 3,1 2 rooms and kitchenette 5 3+ rum 3,0 3,1 3+ rooms 6 3+ rum och kokvrå 51,4 3,4 3+ rooms and kitchenette 7 1 rum och kök 924 6,5 9,9 1 room and kitchen 8 2 rum och kök ,9 41,8 2 rooms and kitchen 9 3 rum och kök ,7 72,5 3 rooms and kitchen 10 4 rum och kök ,0 87,5 4 rooms and kitchen 11 5 rum och kök ,2 94,7 5 rooms and kitchen 12 6 rum och kök 426 3,0 97,7 6 rooms and kitchen 13 7 rum och kök 171 1,2 98,9 7 rooms and kitchen 14 8 rum och kök 84,6 99,5 8 rooms and kitchen 15 9 rum och kök 57,4 99,9 9 rooms and kitchen 16 Uppgift saknas 10,1 100,0 Information missing Total ,0 Missing System 200 Total

17 fob80 År/year: 1980 Ordinal / Ordinal Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Inräknade variabler: Socioekonomisk indelning SEI (SEI80), make/makas SEI (SEI_MakSambo80), basområde (Basomrade8101), län (Lan80), kommun (Kommun80), civilstånd (Civil80), yrke (Yrke80), sysselsättning (Syss80). Variables that are counted: Socioeconomic indicator SEI (SEI80), SEI of husband or wife (SEI_MakSambo80), base of area (Basomrade8101), county (Lan80), municipality (Kommun80), civil status (Civil80), occupation (Syss80). 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid ,9 36, ,3 84, ,8 98, ,4 99,4 8 87,6 100,0 Total ,0 6

18 SEI80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvsarbetande befolkningen är huvudsakligen baserad på uppgiften om individens yrke. Indelningen följer standarden i MIS 1989:5. Det innebär i korthet att hushållet ges samma socioekonomiska kod som en av de vuxna i hushållet. Om det finns flera vuxna fastställs hushållets kod med hjälp av en särskild dominansordning för de socioekonomiska grupperna (see The socio economic classification is mainly based on information about the individuals occupations. The categorization follows the standard from MIS 1989:5. That means that the household is given the same socioeconomic code as one of the adults in the household. If there are more than one adult, the code is determined by a certain dominance order for the socioeconomic groups (see 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 Ej facklärda i varuproduktion 497 3,5 3,5 Blue-collar workers, unskilled, goods producing 12 Ej facklärda i tjänsteproduktion ,3 17,8 Blue-collar workers, unskilled, service-producing 21 Facklärda i varuproduktion ,3 26,1 Blue-collar workers, skilled, goods producing 22 Facklärda i tjänsteproduktion 599 4,2 30,3 Blue-collar workers, skilled, serviceproducing 33 Lägre tjänstemän I ,5 37,9 White-collar workers, lower grades: Grade I 36 Lägre tjänstemän II ,6 48,5 White-collar workers, lower grades: Grade II 46 Tjänstemän på mellannivå ,3 66,9 White-collar workers, intermediate grades 56 Högre tjänstemän/ledande ,4 75,3 befattningar White-collar workers, senior 60 Fria yrkesutövare med 15,1 75,4 akademikeryrken Self-employed, freelance professionals 79 Företagare (exkl. lantbrukare) 453 3,2 78,6 Self-employed (excl. farmers) 89 Lantbrukare 34,2 78,8 Farmers 91 Oklassificerbara anställda 51,4 79,2 Unclassifiable employees 95 Pensionär 97,7 79,9 Pensioner 96 Hemarbetande 599 4,2 84,0 Housewives 97 Studerande ,2 91,2 Students 98 Deltidsarbetande 143 1,0 92,2 Part time workers 99 Uppgift saknas / Information missing ,8 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total

19 SEI_MakSambo80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/sambos Se information i redovisningen för variabeln SEI80. See the information in the presentation for the variable SEI80. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 Ej facklärda i varuproduktion 296 3,9 3,9 Blue-collar workers, unskilled, goods producing 12 Ej facklärda i tjänsteproduktion ,8 17,7 Blue-collar workers, unskilled, service-producing 21 Facklärda i varuproduktion 731 9,5 27,3 Blue-collar workers, skilled, goods producing 22 Facklärda i tjänsteproduktion 394 5,1 32,4 Blue-collar workers, skilled, serviceproducing 33 Lägre tjänstemän I 546 7,1 39,5 White-collar workers, lower grades: Grade I 36 Lägre tjänstemän II ,6 50,1 White-collar workers, lower grades: Grade II 46 Tjänstemän på mellannivå ,0 70,1 White-collar workers, intermediate grades 56 Högre tjänstemän/ledande 689 9,0 79,1 befattningar White-collar workers, senior 60 Fria yrkesutövare med 15,2 79,3 akademikeryrken Self-employed, freelance professionals 79 Företagare (exkl. lantbrukare) 322 4,2 83,5 Self-employed (excl. farmers) 89 Lantbrukare 28,4 83,9 Farmers 91 Oklassificerbara anställda 30,4 84,3 Unclassifiable employees 95 Pensionär 8,1 84,4 Pensioner 96 Hemarbetande 378 4,9 89,3 Housewives 97 Studerande 379 4,9 94,3 Students 98 Deltidsarbetande 71,9 95,2 Part time workers 99 Uppgift saknas / Information missing 369 4,8 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total 6738 Total

20 Lan80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Län for kyrkobokfört boende Counties for parish registered housing 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 Stockholms län / county ,8 84,8 3 Uppsala län / county 250 1,7 86,5 4 Södermanlands län / county 159 1,1 87,6 5 Östergötlands län / county 143 1,0 88,6 6 Jönköpings län / county 64,4 89,1 7 Kronobergs län / county 39,3 89,3 8 Kalmar län / county 98,7 90,0 9 Gotlands län / county 41,3 90,3 10 Blekinge län / county 43,3 90,6 11 Kristianstads län / county 58,4 91,0 12 Malmöhus län / county 251 1,8 92,8 13 Hallands län / county 47,3 93,1 14 Göteborgs och Bohus län / county 189 1,3 94,4 15 Älvborgs län / county 43,3 94,7 16 Skaraborgs län / county 35,2 95,0 17 Värmlands län / county 81,6 95,5 18 Örebro län / county 57,4 95,9 19 Västmanlands län / county 90,6 96,6 20 Kopparbergs län / county 142 1,0 97,6 21 Gävleborgs län / county 102,7 98,3 22 Västernorrlands län / county 71,5 98,8 23 Jämtlands län / county 57,4 99,2 24 Västerbottens län / county 69,5 99,6 25 Norrbottens län / county 51,4 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total

21 Civil80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Civilstånd Civil status 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ogift kvinna (även barn) ,7 27,7 Unmarried woman (incl. children) 1 Gift, ej sammanboende kvinna 173 1,2 28,9 Married, non co-habiting woman 2 Gift, sammanboende kvinna ,5 46,4 Married, co-habiting woman 3 Skild kvinna 349 2,4 48,8 Divorced woman 4 Änka 10,1 48,9 Widow 5 Ogift man (även barn) ,5 87,4 Unmarried man (incl. children) 6 Gift, ej sammanboende man 89,6 88,0 Married, non co-habiting man 7 Gift, sammanboende man ,9 98,9 Married, co-habiting man 8 Skild man 154 1,1 100,0 Divorced man 9 Änkling 2,0 100,0 Widower Total ,0 Missing System 87 Total

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

2004-04-15. Innehåll I. INLEDNING... 3 II. DATAREGISTRETS UPPBYGGNAD... 4 III. FULLSTÄNDIG VARIABELLISTA... 7

2004-04-15. Innehåll I. INLEDNING... 3 II. DATAREGISTRETS UPPBYGGNAD... 4 III. FULLSTÄNDIG VARIABELLISTA... 7 Denna registerbeskrivning är tillgänglig på adressen www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/register3.pdf För beskrivningar av fler register, se www.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-reg.htm SEC register 3

Läs mer

Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970. Maria Nygren (2007)

Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970. Maria Nygren (2007) Beskrivning av grekerna och de svenska tvillingarna år 1970 Maria Nygren (2007) INNEHÅLL Materialet... 2 Population... 2 Beskrivning av populationen 1970... 2 Beskrivning av fasta variabler... 2 Beskrivning

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet

Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEM O G RA F ISK A R A PPORTER 2 0 1 3 :1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2013:1 Barn, föräldrar och separationer Utvecklingen under 2000-talet Statistiska

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året

RAKS. (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis. 2. Försörjningsaktiviteter under året RAKS (Registerbaserad aktivitetsstatistik) 1. Etableringsgrad på arbetsmarknaden på årsbasis 2. Försörjningsaktiviteter under året Anknytning till förvärvsarbete Alla arbetsgivare lämnar in kontrolluppgifter

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2013 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012

Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Turiståret 2012 The Tourist Year in Sweden 2012 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2012/Provisional data for 2012

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok Informations- och kommunikationsteknik Information technology. Företagens användning av it ICT usage

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction

Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction Foto: Jan-Aage Haaland 8 Boende, byggande och bebyggelse Housing and construction 8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar 175 Housing stock 8.

Läs mer

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014

Sommarturismen 2014. The Summer Tourism in Sweden 2014 Sommarturismen 2014 The Summer Tourism in Sweden 2014 Inkvarteringsstatistik/Accommodation statistics Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2014/Provisional data for

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. Familj, civilstånd och sammanboende Terminologi och definitioner

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. Familj, civilstånd och sammanboende Terminologi och definitioner Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik 1999 Reports on Statistical Co-ordination for the 1 Official Statistics of Sweden Familj, civilstånd och sammanboende Terminologi och definitioner

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012

Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografisk rapport 2013:02 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Befolkningsprognos 2013-2022/45 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2011/2012 Demografi och sociala

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt

Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt Absolut levnadsstandard & hälsa på (väldigt) lång sikt 6000 5000 BNP/capita Förväntad livslängd (år) vid födsel 70 60 4000 3000 2000 50 40 1000 30 0 20 1000 1500 1700 1870 1950 1998 Källa: Maddison 2002

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings)

Upplevt inomhusklimat ELIB-studien. Symtom och byggnadsålder- ELIB-studien. ELIB study 1991-1992 (domestic buildings) ELIB study 19911992 (domestic buildings) Upplevt inomhusklimat ELIBstudien Ofta torr luft Ofta hög rumstemperatur 22 6, 18 5,5 16 5, 14 4,5 12 4, 8 3,5 Ofta instängd "dålig" luft Ofta obehaglig lukt 13,

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Barn och unga och deras familjer 2013/2014

Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Demografisk rapport 2015:03 Barn och unga och deras familjer 2013/2014 Stockholms län och kommuner Befolkningsprognos 2015-2024/50 Barn och unga och deras familjer i Stockholms län år 2013/2014 Demografi

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord 2000

Konkurser och offentliga ackord 2000 1 Konkurser och offentliga ackord 2000 Bankruptcies and hearings on composition without bankruptcy 2000 Konkurser per 100 000 av medelfolkmängden 1866-2000 Per 100 000 300 250 200 150 100 50 0 1866 1886

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer