0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0,1. Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset 106 91 Stockholm"

Transkript

1 0,1 Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) Centre for health equity studies Stockholm University/Karolinska sjukhuset Stockholm

2 Folk- och bostadsräkningar (FoB) The Population and Housing Census 1960, 1980, 1985, 1990 Register över totalbefolkningen (RTB) The Population Statistics Register 1980, 1990 Flergenerationsregistret The Multi Generation Register Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning (LOUISE) Longitudinal Database Concerning Education, Income and Occupation Patientregistret The Patient Register Dödsfallsregistret The Causes of Death Register Bilaga: Resurser Appendix: Resources

3 År/year: 1960 fob60 År/year: 1960 Yrkesstall60 År/year: 1960 Antlgh60 År/year: 1960 Kvalgrupp60 År/year: 1960 Trangbo60 År/year: 1960 Lghtyp60 År/year: 1980 fob80 År/year: 1980 SEI80 År/year: 1980 SEI_MakSambo80 År/year: 1980 Lan80 År/year: 1980 Civil80 År/year: 1980 Yrke80 År/year: 1980 Yrke80kat År/year: 1980 Syss80 År/year: 1985 fob85 År/year: 1985 SEI85 År/year: 1985 SEI_MakSambo85 År/year: 1990 fob90 År/year: 1990 SEI90 År/year: 1990 SEI_MakSambo90 År/year: 1990 Upplform90 År/year: 1990 Arbtid90 År/year: 1990 Yrke90 År/year: 1990 Yrke90omr Folk- och bostadsräkningarna The Population and Housing Census 1960, 1980, 1985, 1990 Antal saknas värden för varje individ Number of missing values for each individual Yrkesställning Occupational status of the head of the household Antal lägenheter i huset Number of apartments in the building Kvalitetsgrupp Quality of housing conditions Trångboddhet Crowding Lägenhetsstorlek Size of apartment Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Län för kyrkobokfört boende Counties for parish registered housing Civilstånd Civil status Yrkesområde Area of occupation Yrkesområde Kategorier Area of occupation Categories Sysselsättning/arbetstid Occupational status/working time Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Antal valida värden för varje individ Number of valid cases for each individual Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/co-habitant Bostadens upplåtelseform Form of ownership for the residence Normal veckoarbetstid Normal weekly working time Yrkesområde Area of occupation Yrkesområde Kategorier Area of occupation Categories

4 År/year: 1980 LKF År/year: 1980 Lan80 År/year: 1980 sthlmlan80 År/year: 1980 FAM80 År/year: 1980 FAMTYP80 År/year: 1980 BARNA80 År/year: 1980 ANTB1780 År/year: 1980 ANTB1280 År/year: 1980 YBA80 År/year: 1980 FORV80 År/year: 1980 BELPENS80 År/year: 1980 DELPENS80 År/year: 1980 KAS80 År/year: 1980 DAGPARB80 År/year: 1980 FORMSKP80 År/year: 1980 ARBINSJ80 År/year: 1980 ARBINSF80 År/year: 1980 SINSJO80 År/year: 1980 SINSJOF80 År/year: 1980 DINPP80 År/year: 1980 DINF80 År/year: 1980 SNI8080 År/year: 1980 sni1siff80 År/year: 1990 FORMBSK90 År/year: 1990 FORMSKP90 Register över totalbefolkningen The Population Statistics Register 1980, 1990 Län, kommun, församling for boende County, municipality, parish for housing Län Counties Stockholms län: Kommuner Stockholm county: Municipalities Familjepost/Individpost Family entry/individual entry Familjetyp Family type Barnens ålder Age of the children Antal barn 0-17 år Number of children 0-17 years Antal barn 0-12 år Number of children 0-12 years Yngsta barnets ålder The age of the youngest child Förvärvsarbetande Gainful employed Årlig pension Pension Årlig delpension Partial pension Årlig KAS KAS Ärlig dagpenning vid arbetslöshet Annual daily allowance during unemployment Årlig skattepliktig förmögenhet Annual duty demanded wealth Årlig arbetsinkomst inkl. sjöinkomst Annual salary income incl. oversea income Årlig arbetsinkomst inkl. sjöinkomst för familjer Annual salary income incl. oversea income for families Årlig sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst Annual addition of income incl. oversea income Årlig sammanräknad inkomst inkl. sjöinkomst för familjer Annual combined of income incl. oversea income for families Årlig disponibel inkomst per person Annual disposable income per person Årlig disponibel inkomst per familj Annual disposable income per family Svensk näringsgrenskod (SNI): november Swedish industry code (SNI): november SNI näringsgrenskod (SNI): november En siffra Swedish industry code (SNI): november - One digit Årlig beskattningsbar förmögenhet Annual taxable wealth Årlig skattepliktig förmögenhet Annual forced duty on wealth

5 År/year: dobmor År/year: dobfar År/year: eximelf År/year: exim År/year: exif År/year: deadyearm År/year: deadyearf År/year: antsyskon Flergenerationsregistret The Multi Generation Register Födelseår för mor till individ i kohorten Birth year for mother to individual in the cohort Födelseår för far till individ i kohorten Birth year for father to individual in the cohort Antal registrerade föräldrar till individ i kohorten Numbers of registered parents to individual in the cohort Antal registrerade mödrar till individ i kohorten Numbers of registered mothers to individual in the cohort Antal registrerade fäder till individ i kohorten Numbers of registered fathers to individual in the cohort Dödsår för mor till individ i kohorten Year of death for mother to individual in the cohort Dödsår för far till individ i kohorten Year of death for father to individual in the cohort Antal syskon till varje individ i kohorten Number of siblings to each individual in the cohort

6 Longitudinell databas kring utbildning, inkomst och sysselsättning (LOUISE) Longitude Database Concerning Education, Income and Occupation År/year: ilouise År/year: AlosDag År/year: AdelDag År/year: AntAns År/year: Barn0_3 År/year: Barn4_6 År/year: Barn7_10 År/year: Barn11_15 År/year: Barn16-17 År/year: Barn18plus År/year: AntalSys År/year: ArbInk År/year: AstKommun År/year: KU1AstKommun År/year: Forsamling År/year: Civil År/year: DekLon År/year: DispInk År/year: DispFamBas År/year: DispPersBasF År/year: FamStF År/year: FamTypF År/year: FInk År/year: 1989 FInk89 År/year: 1990 FInk90 Antal valida fall Number of valid cases Antal dagar i arbetslöshet under året Number of days in unemployment during the year Antal dagar i deltidsarbetslöshet Number of days in part time unemployment Antal förvärvskällor under året Number of sources of income during the year Antal hemmavarande barn 0-3 år Number of children at home 0-3 years Antal hemmavarande barn 4-6 år Number of children at home 4-6 years Antal hemmavarande barn 7-10 år Number of children at home 7-10 years Antal hemmavarande barn år Number of children at home years Antal hemmavarande barn år Number of children at home years Antal hemmavarande barn 18 år och äldre Number of children at home 18 years and older Antal sysselsatta på arbetsstället : november Number of employees at the workplace: november Arbetsinkomst/år Salary income/year Arbetsställekommun: november Workplace municipality: november Arbetsställekommun: största förvärvskällan Workplace municipality: greatest income source Bostadsförsamling Home parish Civilstånd Civil status Deklarerad löneinkomst/år Salary income through income tax return form/year Disponibel inkomst (individens delkomponent)/år Disposable income (the individual s part component /year Disponibel inkomst (familj)/år Disposable income (family)/year Disponibel inkomst (individualiserat från familj)/år Disposable income (individualized from family)/year Familjeställning Family position Familjetyp (familj) Family type (family) Inkomst av aktiv näringsverksamhet/år Income from active industry activity/year Inkomst av rörelse/inkomst av jordbruksfastighet (brukad)/år Income from enterprise/income from agricultural estate (cultivated)/year Inkomst av rörelse/inkomst av jordbruksfastighet (brukad)/år Income from enterprise/income from agricultural estate (cultivated)/year År/year: Inkomst av kapital/år

7 KapInk År/year: PasNar År/year: KU1Ink År/year: KonsViktF År/year: LoneInk År/year: AstSni69 År/year: AstSni691siff År/year: AstSni92 År/year: AstSni921siff År/year: KU1AstSni69 År/year: KU1AstSni691siff År/year: KU1AstSni92 År/year: KU1AstSni921siff År/year: SektorKod År/year: KU1SektorKod År/year: SenInvAr År/year: SocBidrFamBas År/year: SocBidrPersF År/year: AnnBasF År/year: SocBas År/year: ForvBas År/year: LivRta År/year: AldPens År/year: ArbLos År/year: AmPol År/year: Fortid Income from capital/year Inkomst av passiv näringsverksamhet/år Income from passive industry activity/year Inkomst av största förvärvskälla/år Income from the greatest source of income/year Konsumtionsvikt (familj) Weight of consumption (family) Kontant bruttlön/år Gross income in cash/year Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (november) Swedish industry code 69 (november) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (november): Kategorier Swedish industry code 69 (november): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (november) Swedish industry code 92 (november) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (november): Kategorier Swedish industry code 92 (november): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (näst största förvärvskällan) Swedish industry code 69 (second greatest source of income) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 69 (näst största förvärvskällan): Kategorier Swedish industry code 69 (second greatest source of income): Categories Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (näst största förvärvskällan) Swedish industry code 92 (second greatest source of income) Svensk näringsgrensindelning (SNI) - 92 (näst största förvärvskällan): Kategorier Swedish industry code 92 (second greatest source of income): Categories Sektortillhörighet (november) Sector (november) Sektortillhörighet (näst största förvärvskälla) Sector (second greatest source of income) Senaste invandringsår Most recent year of immigration Socialbidrag (familj)/år Social benefits (family)/year Socialbidrag (individualiserat från familj)/år Social benefits (individualized from family)/year Summa annan inkomst (familjerelaterad)/år Sum other income (family related)/year Summa arbetstidsrelaterad social inkomst/år Sum work time related social income/year Summa inkomst av förvärvskälla/år Sum source of income/year Summa inkomst från yrkes/arbetsskadelivränta/år Sum income from interest from occupational injuries/year Summa inkomst från åldersrelaterade pensioner/år Sum income from age related pensions/year Summa inkomst föranledd av arbetslöshet/år Sum income caused by unemployment/year Summa inkomst föranledd av arbetsmarknadspolitiska åtgärder/år Sum income caused by labour market policy measures/year Summa inkomst föranledd av förtidspension/sjukbidrag/år Sum income caused by early retirement/temporary disability pension/year

8 År/year: Forled År/year: SjukRe År/year: Stud År/year: KapBas År/year: SyssStatG År/year: SyssStat År/year: HUbtSUN År/year: hbil År/year: SUN2000Niva_old År/year: SUN2000Inr År/year: SUN2000Niva År/year: Yst År/year: KU1Yst Summa inkomst föranledd av föräldraledighet/år Sum income caused by parent leave/year Summa inkomst föranledd av sjukdom/arbetsskada/rehabilitering/år Sum income caused by sickness/occupational injury/rehabilitation/year Summa inkomst föranledd av studier/år Sum income caused by studies/year Summa kapitalinkomst/år Sum income from capital/year Sysselsättningsstatus (november): Den gamla definitionen Occupational status (november): The old definition Sysselsättningsstatus (november) Occupational status (november) Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning: Kategorier Highest completed education: Categories Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning Highest completed education Högsta avslutade utbildning: Kategorier Highest completed education: Categories Yrkesställning (november) Occupational position (november) Yrkesställning (största förvärvskällan) Occupational position (greatest source of income)

9 År/year: ICD År/year: utar År/year: hdia Patientregistret The Patient Register Klassifikation av sjukdomar (ICD): Revisioner International classifications of diseases (ICD): Revisions Antal utskrivningar per år Number of discharges per year Huvuddiagnos Primary diagnosis Huvuddiagnos: Antal utskrivningar per ICD-revision och kapitel Primary diagnosis: Number of discharges per ICD revision and chapter Huvuddiagnos: Antal individer per kapitel Primary diagnosis: Number of Individuals per chapter

10 Dödsfallsregistret 208 The Causes of Death Register År/year: Avlidna dod Diseased 208 År/year: Klassifikation av sjukdomar (ICD): Revisioner ICD International classifications of diseases (ICD): Revisions 208 År/year: Dödsår ar Year of death 209 År/year: Dödsmånad mon Month of death 210 År/year: Dödsålder dodar Age of death 211 År/year: Underliggande dödsorsak ULSORSAK Underlying cause of death 211 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel ULSORSkat Underlying cause of death: Chapters 212 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 8) orskat08 Underlying cause of death: Chapters (ICD 8) 214 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 9) orskat09 Underlying cause of death: Chapters (ICD 9) 216 År/year: Underliggande dödsorsak: Kapitel (ICD 10) orskat10 Underlying cause of death: Chapters (ICD 10) 218 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 8) orstre08 Underlying cause of death: Three digits (ICD 8) 221 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 9) orstre09 Underlying cause of death: Three digits (ICD 9) 223 År/year: Underliggande dödsorsak: Tre siffror (ICD 10) orstre10 Underlying cause of death: Three digits (ICD 10) 228 År/year: :a multipla dödsorsaken morsak1 1:st multiple cause of death 233 År/year: :a multipla dödsorsaken: Kapitel mo1ka 1:st multiple cause of death: Chapters 233 År/year: :a multipla dödsorsaken morsak2 2:nd multiple cause of death 235 År/year: :a multipla dödsorsaken: Kapitel mo2ka 2:nd multiple cause of death: Chapters 235 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak3 3:rd multiple cause of death 236 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo3ka 3:rd multiple cause of death: Chapters 236 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak4 4:th multiple cause of death 237 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo4ka 4:th multiple cause of death: Chapters 237 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak5 5:th multiple cause of death 238 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo5ka 5:th multiple cause of death: Chapters 238 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak6 6:th multiple cause of death 239 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo6ka 6:th multiple cause of death: Chapters 239 År/year: :e multipla dödsorsaken morsak7 7:th multiple cause of death 240 År/year: :e multipla dödsorsaken: Kapitel mo7ka 7:th multiple cause of death: Chapters 240 År/year: :e multipla dödsorsaken 241

11 morsak8 År/year: mo8ka År/year: morsak9 År/year: mo9ka 8:th multiple cause of death 8:e multipla dödsorsaken: Kapitel 8:th multiple cause of death: Chapters 9:e multipla dödsorsaken 9:th multiple cause of death 9:e multipla dödsorsaken: Kapitel 9:th multiple cause of death: Chapters

12 Folk- och bostadsräkningarna (FoB) The Population and housing censuses 1960, 1980, 1985, 1990 The data is derived from the Population and Housing Census (FoB 1960, 1980, 1985, 1990) and refers to individuals participating in the Stockholm Birth Cohort Study. FoB s main purpose is to produce statistics over the population, the households and the apartments, and to be used within planning, research and public information. The population census was carried out every tenth year during and then every fifth year with an exception for The first public housing census was implemented in From 1960, the population census and the housing census have been carried out as coordinated surveys. The total population is the population of Sweden at every separate FoB point in time, most often November 1 st during the FoB year. In FoB, the individual, the household and the apartment are the central subjects of interest. Furthermore the family is regarded as a prominent unit of interest. All variable values are derived from Statistics Sweden web page (http://www.scb.se). fob60 År/year: 1960 Ordinal / Ordinal Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Inräknade variabler: Yrkesställning (Yrkestall60), byggnadsperiod (Byggperiod60), antal lägenheter i huset (Antlgh60), kvalitetsgrupp (Kvalgrupp60), trångboddhet (Trangbo60), lägenhetsstorlek (Lghtyp60). Variables that are counted: Specific values: Work position (Yrkestall60), time of construction (Byggperiod60), number av apartments in the building (Antlgh60), quality of housing conditions (Kvalgrupp60), crowding (Trangbo60), size of apartment (Lghtyp60). 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid ,6 98, ,4 100,0 Total ,0 1

13 Yrkestall60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Yrkesställning Occupational status of the head of the household 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Övriga ej förvärvsarbetande 489 3,4 3,4 Other, non gainful employed 1 Arbetsledare 442 3,1 6,6 Supervisors 2 Andra tjänstemän ,1 56,7 Other non manual workers 3 Arbetare ,6 91,3 Manual workers 5 Andra tjänstemän 4,0 91,3 Other non manual workers 6 Arbetare 5,0 91,3 Manual workers 7 Företagare utan anställda 755 5,3 96,7 Self-employed without employees 8 Företagare med anställda 474 3,3 100,0 Self-employed with employees Total ,0 Missing System 200 Total Antlgh60 År/year: 1960 Ordinal / Ordinal Anger antal lägenheter i huset. Indicates number of apartments in the building. Antal lägenheter i huset Number of apartments in the building 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Uppgift saknas inkl ej bostadshushåll 117,8,8 Information missing, incl. no household 1 lgh / apartment ,8 20,7 2 lgh / apartment 459 3,2 23,9 3 lgh / apartment 111,8 24,7 4 lgh / apartment 161 1,1 25,8 5 lgh / apartment 108,8 26,6 6 lgh / apartment 274 1,9 28,5 7 lgh / apartment 96,7 29,2 8 lgh / apartment 215 1,5 30,7 9 lgh / apartment 167 1,2 31, lgh / apartment ,3 41, lgh / apartment ,2 51, lgh / apartment ,4 64, lgh / apartment ,9 77, lgh / apartment ,9 86, lgh / apartment 687 4,8 91, lgh / apartment 553 3,9 95,4 70- lgh / apartment 658 4,6 100,0 Total ,0 Missing System 200 Total

14 Kvalgrupp60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Kvalitetsgrupp Quality of housing conditions På grundval av uppgifter om utrustning har lägenheterna indelats i sju kvalitetsgrupper (1-7), omfattande följande utrustningselement: vattenledning (VA), avlopp (AV), vattenkloset (WC), centralvärme (CV), badeller duschrum, el-eller gasspis med ugn samt kylskåp. On basis of information about the equipment, the apartments have been classified into seven groups with different level of quality. The groups comprise the following types of equipment: water pipe (VA), sewer (VA), toilet (WC), central heating (CV), bath or shower room, electric or gas cooker and refrigerator. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 VA + AV + WC + CV + bad + spis ,0 83,8 kyl VA + AV + WC + CV + bath + cooker fridge 2 VA + AV + WC + CV + bad samt spis 449 3,2 87,0 eller kylskåp VA + AV + WC + bath and cooker or fridge 3 VA+AV+WC+CV 613 4,3 91,3 VA+AV+WC+CV 4 VA+AV+WC 489 3,4 94,8 VA+AV+WC 5 VA+AV+CV 259 1,8 96,6 VA+AV+CV 6 VA+AV 203 1,4 98,0 VA+AV 7 Ej både VA och AV 202 1,4 99,4 Not both VA and AV 8 Ej möjlig att hänföra till kvalitetsgrupp 81,6 100,0 Not possible to relate to a group Total ,0 Missing System 200 Total

15 Trangbo60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Trångboddhet Crowding Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägenheten överstiger två per rum, kök och ett rum oräknade. Enpersonshushåll räknas inte som trångbodda. A household is counted as crowded if the number of residents in the apartment exceeds two per room, kitchen and one room uncounted. One person housholds do not count as crowded. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 Trångbott hushåll ,9 18,8 Crowded living 2 Ej trångbott hushåll ,2 99,9 Crowded living 3 Ej möjligt att beräkna trångboddhet 8,1 100,0 Not possible to calculate crowding Total ,0 Missing System 200 Total

16 Lghtyp60 År/year: 1960 Nominal / Nominal Lägenhetsstorlek Size of apartment Med lägenhetsstorlek avses antalet rum i bostadslägenheten. Med rum avses ett utrymme om minst 6 kvadratmeter med direkt dagsljus genom fönster. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller matvrå. Size of apartment refers to the number of room in the apartment. A room refers to a space of at least 6 square meters with direct daylight through windows. Kitchen or kitchenettes do not count as a room. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ej bostadshushåll inkl uppgift saknas 121,9,9 No household incl. information missing 1 1 rum eller 1 kök 15,1 1,0 1 room or 1 kitchen 2 1 rum och kokvrå 141 1,0 2,0 1 room and kitchenette 3 2 rum 3,0 2,0 2 rooms 4 2 rum och kokvrå 154 1,1 3,1 2 rooms and kitchenette 5 3+ rum 3,0 3,1 3+ rooms 6 3+ rum och kokvrå 51,4 3,4 3+ rooms and kitchenette 7 1 rum och kök 924 6,5 9,9 1 room and kitchen 8 2 rum och kök ,9 41,8 2 rooms and kitchen 9 3 rum och kök ,7 72,5 3 rooms and kitchen 10 4 rum och kök ,0 87,5 4 rooms and kitchen 11 5 rum och kök ,2 94,7 5 rooms and kitchen 12 6 rum och kök 426 3,0 97,7 6 rooms and kitchen 13 7 rum och kök 171 1,2 98,9 7 rooms and kitchen 14 8 rum och kök 84,6 99,5 8 rooms and kitchen 15 9 rum och kök 57,4 99,9 9 rooms and kitchen 16 Uppgift saknas 10,1 100,0 Information missing Total ,0 Missing System 200 Total

17 fob80 År/year: 1980 Ordinal / Ordinal Antal saknade värden för varje individ Number of missing values for each individual Inräknade variabler: Socioekonomisk indelning SEI (SEI80), make/makas SEI (SEI_MakSambo80), basområde (Basomrade8101), län (Lan80), kommun (Kommun80), civilstånd (Civil80), yrke (Yrke80), sysselsättning (Syss80). Variables that are counted: Socioeconomic indicator SEI (SEI80), SEI of husband or wife (SEI_MakSambo80), base of area (Basomrade8101), county (Lan80), municipality (Kommun80), civil status (Civil80), occupation (Syss80). 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid ,9 36, ,3 84, ,8 98, ,4 99,4 8 87,6 100,0 Total ,0 6

18 SEI80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Socioekonomisk indelning Socioeconomic indicator Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvsarbetande befolkningen är huvudsakligen baserad på uppgiften om individens yrke. Indelningen följer standarden i MIS 1989:5. Det innebär i korthet att hushållet ges samma socioekonomiska kod som en av de vuxna i hushållet. Om det finns flera vuxna fastställs hushållets kod med hjälp av en särskild dominansordning för de socioekonomiska grupperna (see The socio economic classification is mainly based on information about the individuals occupations. The categorization follows the standard from MIS 1989:5. That means that the household is given the same socioeconomic code as one of the adults in the household. If there are more than one adult, the code is determined by a certain dominance order for the socioeconomic groups (see 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 Ej facklärda i varuproduktion 497 3,5 3,5 Blue-collar workers, unskilled, goods producing 12 Ej facklärda i tjänsteproduktion ,3 17,8 Blue-collar workers, unskilled, service-producing 21 Facklärda i varuproduktion ,3 26,1 Blue-collar workers, skilled, goods producing 22 Facklärda i tjänsteproduktion 599 4,2 30,3 Blue-collar workers, skilled, serviceproducing 33 Lägre tjänstemän I ,5 37,9 White-collar workers, lower grades: Grade I 36 Lägre tjänstemän II ,6 48,5 White-collar workers, lower grades: Grade II 46 Tjänstemän på mellannivå ,3 66,9 White-collar workers, intermediate grades 56 Högre tjänstemän/ledande ,4 75,3 befattningar White-collar workers, senior 60 Fria yrkesutövare med 15,1 75,4 akademikeryrken Self-employed, freelance professionals 79 Företagare (exkl. lantbrukare) 453 3,2 78,6 Self-employed (excl. farmers) 89 Lantbrukare 34,2 78,8 Farmers 91 Oklassificerbara anställda 51,4 79,2 Unclassifiable employees 95 Pensionär 97,7 79,9 Pensioner 96 Hemarbetande 599 4,2 84,0 Housewives 97 Studerande ,2 91,2 Students 98 Deltidsarbetande 143 1,0 92,2 Part time workers 99 Uppgift saknas / Information missing ,8 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total

19 SEI_MakSambo80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Make/makas/sambos SEI SEI of husband/wife/sambos Se information i redovisningen för variabeln SEI80. See the information in the presentation for the variable SEI80. 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 11 Ej facklärda i varuproduktion 296 3,9 3,9 Blue-collar workers, unskilled, goods producing 12 Ej facklärda i tjänsteproduktion ,8 17,7 Blue-collar workers, unskilled, service-producing 21 Facklärda i varuproduktion 731 9,5 27,3 Blue-collar workers, skilled, goods producing 22 Facklärda i tjänsteproduktion 394 5,1 32,4 Blue-collar workers, skilled, serviceproducing 33 Lägre tjänstemän I 546 7,1 39,5 White-collar workers, lower grades: Grade I 36 Lägre tjänstemän II ,6 50,1 White-collar workers, lower grades: Grade II 46 Tjänstemän på mellannivå ,0 70,1 White-collar workers, intermediate grades 56 Högre tjänstemän/ledande 689 9,0 79,1 befattningar White-collar workers, senior 60 Fria yrkesutövare med 15,2 79,3 akademikeryrken Self-employed, freelance professionals 79 Företagare (exkl. lantbrukare) 322 4,2 83,5 Self-employed (excl. farmers) 89 Lantbrukare 28,4 83,9 Farmers 91 Oklassificerbara anställda 30,4 84,3 Unclassifiable employees 95 Pensionär 8,1 84,4 Pensioner 96 Hemarbetande 378 4,9 89,3 Housewives 97 Studerande 379 4,9 94,3 Students 98 Deltidsarbetande 71,9 95,2 Part time workers 99 Uppgift saknas / Information missing 369 4,8 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total 6738 Total

20 Lan80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Län for kyrkobokfört boende Counties for parish registered housing 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 1 Stockholms län / county ,8 84,8 3 Uppsala län / county 250 1,7 86,5 4 Södermanlands län / county 159 1,1 87,6 5 Östergötlands län / county 143 1,0 88,6 6 Jönköpings län / county 64,4 89,1 7 Kronobergs län / county 39,3 89,3 8 Kalmar län / county 98,7 90,0 9 Gotlands län / county 41,3 90,3 10 Blekinge län / county 43,3 90,6 11 Kristianstads län / county 58,4 91,0 12 Malmöhus län / county 251 1,8 92,8 13 Hallands län / county 47,3 93,1 14 Göteborgs och Bohus län / county 189 1,3 94,4 15 Älvborgs län / county 43,3 94,7 16 Skaraborgs län / county 35,2 95,0 17 Värmlands län / county 81,6 95,5 18 Örebro län / county 57,4 95,9 19 Västmanlands län / county 90,6 96,6 20 Kopparbergs län / county 142 1,0 97,6 21 Gävleborgs län / county 102,7 98,3 22 Västernorrlands län / county 71,5 98,8 23 Jämtlands län / county 57,4 99,2 24 Västerbottens län / county 69,5 99,6 25 Norrbottens län / county 51,4 100,0 Total ,0 Missing System 87 Total

21 Civil80 År/year: 1980 Nominal / Nominal Civilstånd Civil status 0 Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid 0 Ogift kvinna (även barn) ,7 27,7 Unmarried woman (incl. children) 1 Gift, ej sammanboende kvinna 173 1,2 28,9 Married, non co-habiting woman 2 Gift, sammanboende kvinna ,5 46,4 Married, co-habiting woman 3 Skild kvinna 349 2,4 48,8 Divorced woman 4 Änka 10,1 48,9 Widow 5 Ogift man (även barn) ,5 87,4 Unmarried man (incl. children) 6 Gift, ej sammanboende man 89,6 88,0 Married, non co-habiting man 7 Gift, sammanboende man ,9 98,9 Married, co-habiting man 8 Skild man 154 1,1 100,0 Divorced man 9 Änkling 2,0 100,0 Widower Total ,0 Missing System 87 Total

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Befolkning Population

Befolkning Population Befolkning Population Befolkning Statistisk årsbok 2011 4 Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009...78 Population

Läs mer

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie. swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat från SWELOGS befolkningsstudie swelogs, swedish longitudinal gambling study Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009 Huvudresultat

Läs mer

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL.

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL II LANTARBETARE, INDUSTRIARBETARE M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258

Innehåll Contents. Priser Prices...255, 258. Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Priser Prices Priser Prices Innehåll Contents Priser Prices...255, 258 Om statistiken Description of statistics... 255, 258 Figurer Figures.1,.2 Prisutveckling på sågtimmer/massaved Price trend for sawlogs/pulpwood...

Läs mer

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands

Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Särskild inkomstskatt för personer som arbetar i Sverige och bor utomlands Information på svenska och engelska Särskild inkomstskatt för dig som arbetar i Sverige och bor utomlands 2 Special income tax

Läs mer

SWEDEN IN THE CREATIVE AGE

SWEDEN IN THE CREATIVE AGE SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS AND LAW GÖTEBORG UNIVERSITY & CREATIVITYGROUPEUROPE present SWEDEN IN THE CREATIVE AGE Irene Tinagli Richard Florida Patrik Ström Evelina Wahlqvist June 2007 Copyright 2007

Läs mer

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009

Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3. Arbetsmiljön 2009. The Work Environment 2009 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Den psykosociala arbetsmiljön Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:3 Arbetsmiljön 2009 The Work Environment 2009 Arbetsmiljöverket/Arbetsmiljön

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer

De jämställda föräldrarna

De jämställda föräldrarna Social Insurance Report De jämställda föräldrarna Vad ökar sannolikheten för ett jämställt föräldrapenninguttag? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson

Läs mer

Sjukfrånvaro över generationer

Sjukfrånvaro över generationer isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer sf Rapport 2014:20 Sjukfrånvaro över generationer En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen?

ANALYSERAR 2007:1. Nej till sjukpenning Vad hände sen? ANALYSERAR 2007:1 Nej till sjukpenning Vad hände sen? Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för utvärdering Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Generationer genom livet

Generationer genom livet DEMOGRAFISKA RAPPORTER RAPPORT 214:2 Generationer genom livet en demografisk beskrivning av födda under 19-talet Demografiska rapporter 2:1 Sveriges framtida befolkning 2:2 Barn och deras familjer 1999

Läs mer

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå

Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Social Insurance Report Uppföljning av Pilas verksamhet på riksnivå Pilotinsatser för långtidssjukskrivna till arbete ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling

Läs mer

Invandringen och de offentliga finanserna

Invandringen och de offentliga finanserna Invandringen och de offentliga finanserna Jan Ekberg Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators

Prisenkät Survey of rates. Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Prisenkät Survey of rates 2011 Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) Swedish Association of Professional Translators Förord Sveriges Facköversättarförening (SFÖ), den största översättarorganisationen i

Läs mer

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning

Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer med funktionsnedsättning sf Rapport 2014:19 Assistansersättning och kommunala stöd till personer

Läs mer

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012. Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Boende, byggande och bebyggelse Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2012 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Housing and Building Statistics 2012 Official

Läs mer

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser Social Insurance Report Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser En studie av Sveriges befolkning 16 64 år ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Christina Olsson Bohlin 010-116

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik Information technology

Informations- och kommunikationsteknik Information technology Informations- och kommunikationsteknik Information technology Foto: Jan-Aage Haaland Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2013 11 Informations- och kommunikationsteknik Information

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer