ÅRSREDOVISNING ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2

3

4

5 ÅRSREDOVISNING ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSÖVERSIKT VERKSAMHETSGREN: FÖRMEDLING MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSÖVERSIKT VERKSAMHETSGREN: KUNSKAPSUPPBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSÖVERSIKT ÖVRIGA MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV LOKALKOSTNADER UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING VILLKOR FÖR BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET VILLKOR FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET KOMPETENSFÖRSÖRJNING FINANSIELL REDOVISNING SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UTGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING NOTER 50 Bilaga 1. Förteckning över inköp och gåvor Bilaga 2. Förteckning över utlån Bilaga 3. Förteckning över programverksamheten Bilaga 4. Förteckning över producerade kataloger Bilaga 5. Förteckning över resebidrag

6

7 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING Hur påverkades besökssiffrorna för 2007 av att Moderna Museet åter tog betalt av alla besökare över 18 år? Det var vid sidan av det ekonomiska utfallet den stora frågan vid årsslutet. Det visade sig att besökare såg utställningar och deltog i aktiviteter som krävde entrébiljett en exakt halvering av antalet redovisade besökare från föregående år. En chockerande nedgång kan det synas, men en liten analys ställer årets siffra i en något annan dager besökare som räknats i kassasystemet gör 2007 till det fjärde bästa året av de 44 år då museet inte haft fri entré och faktiskt det åttonde bästa året totalt. Om man sedan använder den mätmetod som många andra museer i landet gör och ser till hur många som kommit in genom dörren även om de inte löst biljett till en utställning så är nedgången från 2006 bara 17 % jämfört med Detta långt ifrån nedslående resultat avspeglar sig också i museets resultat i övrigt även ekonomiskt klarade vi, trots flera mycket kostsamma produktioner, budgeten och kan därför ta med oss ett anslagssparande in i Jubileumsåret kommer säkert att bli ihågkommet som året med de många konstnärligt framgångsrika utställningarna. Robert Rauschenberg: Combines var en konsthistorisk sensation, utställningen William Kentridge blev tillsammans med Olle Bærtling En modern klassiker och Gunvor Nelson kanske den stora positiva överraskningen för många och Mamma Andersson och Lars Tunbjörk Vinter/Hem bekräftade med råge sina starka positioner i sina respektive delar av den svenska samtidskonsten. Med den stora sommarutställningen 10 historier Svensk konst fick en lång rad av museets mest välkända verk nytt liv i nya berättelser. Under året fortsatte inköpen av viktiga verk av kvinnliga konstnärer tack vare de medel som strömmat in till Det Andra Önskemuseet. Vid årsslutet hade den totala summan av bidrag och donationer (däribland 5 mkr från svenska staten och 5,25 mkr från Anna-Stina Malmborg) nästan nått 30 miljonerstrecket. Nyckelverk till samlingen av bl.a. Louise Bourgeois, Judy Chicago, Susan Hiller, Anna-Chaja Abelevna Kagan, Lee Lozano, Monica Sjöö och Carolee Schneeman har förvärvats, medan museet därtill har fått motta en lång rad donationer av både äldre och samtida konst, inspirerade av Det Andra Önskemuseet. Vi kan bara med glädje konstatera att aldrig i Moderna Museets historia har privatpersoner givit så mycket inte minst i form av kontanta medel för inköp av konst! En titt på genusbalansen i museets totala inköp under året visar till sist att museet köpt verk av 15 manliga konstnärer och 21 kvinnliga. Samtidigt som den utåtriktade verksamheten under året varit omfattande och uppbyggnaden av samlingen accelererat, har vi under 2007 också tagit ett språng inom de mindre synliga, men fullkomligt centrala, delarna av museets verksamhet. Tack vare en tillfällig personalförstärkning på 24 personer genom det stora Accessprojektet har arbetet med att vårda, registrera och dokumentera samlingar och arkiv kommit långt. Det är med glädje och stolthet jag skriver detta förord till en årsredovisning som återigen dokumenterar en verksamhet som lever upp till Moderna Museets interna ledord Världsklass och Tillgänglighet. De fina resultat vi kan uppvisa är följden av många fantastiska medarbetares insatser. Ett varmt tack till Moderna Museets hela personal och förstås till alla som så generöst har stött oss under året: konstnärerna, vår publik, sponsorer och donatorer samt våra trogna supportrar i Moderna Museets Vänner och 100 Vänner. Sist, men inte minst, och faktiskt för sista gången, ett varmt tack till Moderna Museets styrelse för ett fantastiskt engagemang. Från och med 2008 har myndigheten Moderna Museet inte längre någon av regeringen utsedd styrelse. Stockholm i februari 2008 Lars Nittve Överintendent

8

9 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING Figur 1. Moderna Museets verksamhetsstruktur Politikområde: Kulturpolitik Verksamhetsområde: Museer och utställningar Målet för Moderna Museet är att bevara och förmedla modern och samtida konst. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av denna del av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Moderna Museets verksamhet. Ett barnperspektiv skall integreras i Moderna Museets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Moderna Museets verksamhet. Verksamhetgren Bevarande Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. Samlingarnas sammansättning skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön och kulturell bakgrund. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna. Verksamhetsgren Förmedling Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder ska vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Nå fler och nya besökare. Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner. Svenska konstnärer skall ges möjlighet att medverka vid internationella konstbiennaler och andra viktiga utställningar utomlands. Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner. Moderna Museet skall vidareutveckla sin position som ledande institution inom och 2000-tals konsten. Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor. Moderna Museets resultatredovisning är indelad i verksamhetsgrenar enligt figur 1. Avsnitten för respektive verksamhetsgren behandlar graden av måluppfyllelse och en verksamhetsöversikt innehållande väsentlig verksamhet under året. I vissa fall återkommer samma information under flera verksamhetsgrenar. Måluppfyllelsen anges på en fyrgradig skala: helt uppfyllt, i huvudsak uppfyllt, delvis uppfyllt och inte uppfyllt. Mätmetoder Kostnader och intäkter per verksamhetsgren behandlas under avsnitt 2.1 och fördelningen sker så långt det är möjligt genom direkt kontering. För gemensamma kostnader och intäkter som inte direkt kan fördelas på en verksamhetsgren har

10 nyckeltal tagits fram som baseras bl.a. på utnyttjande av kvadratmeterytor, antal anställda m.m. Återrapporteringen bygger på statistik som samlas in på olika sätt bl.a. från museets olika datasystem t.ex. konstdatabasen och museets egenutvecklade konserveringsdatabas. Museets besök mäts via kassasystemet och antal lösta biljetter. Via ett sensoriskt system, kopplat till en dator, mäter museet även det antal besökare som passerar genom museets olika entrédörrar. Det på så vis registrerade antalet besökare minskas schablonmässigt med 150 besökare/dag (motsvarande ca 8 9 %) för att räkna bort besökare som endast kommer till butik och restaurang samt museipersonal. Det är dock de besökare som passerar kassasystemet och deltar i ett faktiskt Moderna Museet-evenemang som redovisas som officiella besökssiffror. Fördelningen av besökare på ålder, kön och geografisk hemvist etc. redovisas genom enkätundersökningar. Dessa genomförs en vecka åt gången under vår, sommar och höst. I enkätundersökningarna ställs även frågor om besökarnas upplevelser av besöket. Moderna Museet redovisar både föranmälda och oanmälda skolbesök. Dessa fördelas per kategori i kassa- och bokningssystemet. Antal besök på hemsidan är detsamma som det antal IP-adresser som kommer i kontakt med vår webbserver. Moderna Museets bevakning av tryckt media görs internt och omfattar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, samt konsttidskrifter och utländska konstmagasin. Retriever anlitas för bevakning av webbpublicering, och Cision för tv- och radiobevakning. Det kan finnas en felkälla i denna bevakning. Museet konstaterar att i årsredovisningen 2006 angavs antalet Moderna Museet-omnämnanden i media, exklusive etermedia och utländska magasin, till stycken. För 2007 är siffran 2 558, vilket innebär en ökning med 26 %. Med Retrievers analysverktyg Mediesök gjordes dock 4 januari 2008 åter en sökning av 2006 med resultat träffar, vilket skulle göra ökningen 2007 betydligt mindre: 2,2 %.

11 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsgren Tabell 1. Resultatredovisning per verksamhetsgren Intäkter och kostnader (tkr) Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Totalt Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag TOTALT Personalkostn Lokalkostnader Övr. driftskostn TOTALT Ekonomisk balans År 2007 blev ännu ett år då museet lyckades uppnå ekonomisk balans och t.o.m. ett mindre överskott. Det anslagssparande som därmed uppstår kommer museet att behöva disponera i sin helhet under 2008, då museet i samband med sitt 50-årsjubileum kommer att göra ett mer kostnadskrävande utställningsprogram, inviga det nya visningsmagasinet samt arrangera flera internationella möten och seminarier. I ekonomiska termer har Moderna Museets verksamhet vuxit med ca 7,5 % under 2007 jämfört med Intäkterna har ökat med nästan 17 mkr medan kostnaderna endast har ökat med 11 mkr. I intäkterna ligger emellertid det engångsbidrag på 5 mkr som regeringen beviljat för inköp av konst av kvinnliga konstnärer till Det Andra Önskemuseet. Som framgår av tabell 1 har intäkter av anslag minskat med ca 8 mkr vilket i sin helhet kan hänföras till slopandet av den fria entrén. Avgiftsintäkterna har samtidigt ökat med 15 mkr. Huvuddelen avser ökade intäkter från entréavgifter som ökat med 10 mkr samt utställningar och arrangemang som ökat med drygt 3 mkr. Intäkter av bidrag har ökat med drygt 9 mkr, varav ca 4 mkr kan hänföras till helårseffekt av Accessprojekten. Resterande 5 mkr avser det ovan nämnda bidraget från regeringen för konstinköp. Övriga bidrag till Det Andra Önskemuseet redovisas inte mot statsanlaget utan under s.k. donationskapital, varför de inte finns med i siffrorna i tabell 1. Det Andra Önskemuseet tar form Till och med den 31 december 2007 hade sammanlagt drygt 21 mkr betalats in i bidrag till Det Andra Önskemuseet, varav drygt 16 mkr från privata donatorer och 5 mkr i det tidigare nämnda engångsbidraget från regeringen. Dessutom har en privat donation på drygt 5 mkr för detta ändamål tillförts Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse. Detta har möjliggjort inköp av flera betydande konstverk under året, bl.a. Louise Bourgeois, Susan Hiller, Lee Lozano m.fl. Till och med den 31 december 2007 hade inköp för sammanlagt drygt 15 mkr genomförts. Bakgrunden och inköpen till Det Andra Önskemuseet beskrivs närmare i avsnitt 3.2 på s. 14. Accessprojektet På kostnadssidan är det framförallt personalkostnaderna som har ökat mellan åren, vilket är en direkt följd av det stora Accessprojektet, som gett museet en tillfällig personalförstärkning på 24 personer under delar av 2006 och hela

12 Härigenom har museet fått en mycket välkommen möjlighet att ordna, vårda, dokumentera, registrera och fotografera stora delar av museets samling, arkiv och bibliotek. Satsningen omfattar också en ökad tillgänglighet till de nyregistrerade verken i museets konstdatabas och på hemsidan. Resultaten av de olika Accessinsatserna redovisas mer i detalj under respektive verksamhetsgren. Höga lokal- och bevakningskostnader Moderna Museet har en exceptionellt hög hyra. I föregående årsredovisning beskrevs hur Moderna Museets lokalkostnadsandel är mer än tre gånger så hög som genomsnittet för statsförvaltningen. Under 2007 ökade andelen ytterligare och nu går nästan två tredjedelar av statsanslaget till hyror, andra nödvändiga kostnader för fastighetsbunden utrustning och inredning, lokalvård och bevakning. Konsekvensen av att Moderna Museet har så höga fasta kostnader för lokaler och bevakning är att utrymmet för personal och de direkt verksamhetsknutna kostnaderna blir mycket begränsat. För att klara sin verksamhet måste museet uppnå mycket höga intjänandekrav. Fr.o.m räcker statsanslaget knappt till att täcka enbart de fasta kostnaderna. Något mer än hela den rörliga delen av budgeten måste täckas av egengenererade intäkter. Med tanke på osäkerheten i de flesta inkomstkällorna (entréintäkter, sponsorer, butik etc.) blir det nödvändigt för museet att kunna bygga upp och disponera ett större anslagssparande som buffert mellan ekonomiskt goda och dåliga år. 10

13 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE Mål 1 Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 2 Samlingarnas sammansättning skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön och kulturell bakgrund. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. 3.1 Måluppfyllelse Mål 1 De tekniska förutsättningarna för samlingens långsiktiga bevarande är goda. Arbetet med att vårda samt registrera och dokumentera samlingen digitalt har fortgått under 2007 och har givit betydande resultat tack vare de extra resurser som Accessprojektet har inneburit. Mål 2 Museet följer den förvärvspolicy som lades fast Museet har under året köpt in 143 verk. Det är något fler kvinnliga (21) än manliga (15) konstnärer representerade bland inköpen. Åldersspridningen är stor, från den äldsta konstnären född 1888 till den yngsta född Trots att tyngdpunkten ligger vid förvärv av svenska konstnärer, har det utländska perspektivet betonats med inköp av flera icke-nordiska konstnärer. Genusperspektivet har i hög grad beaktats, i och med satsningen på Det Andra Önskemuseet har också den äldre delen av samlingen fått en jämnare fördelning mellan kvinnliga och manliga konstnärskap. Den sammanfattande bedömningen blir att målen för verksamhetsgrenen helt har uppfyllts under året. 11

14 3.2 Verksamhetsöversikt Tabell 2. Resultatmått inom bevarande, antal Antal föremål Måleri och skulptur Teckning och grafik Fotografi Film och video Övrigt Totalt Fotografi Samlingens totala omfång Inköpta verk Donationer Annat I tabellen Antal föremål redovisas verk registrerade i konstdatabasen klassificerade som Måleri, Tredimensionellt verk, Teckning, Grafik och Rörlig bild 2 I kategorin Övrigt ingår verk klassificerade i konstdatabasen som Affisch, Annat, Artist s Books, Auktoriserat dokument, Ej klassificerat och Konst på papper. Att antalet verk är färre än föregående årsredovisning beror på att Ej klassificerat har minskat med 409 verk och Annat med ett verk. 3 En kvalificerad uppskattning av antalet oregistrerade fotografiska verk som ingår i samlingen 4 Pontus Hulténs donation med förvärvsdatum , redovisas i Årsredovisningen 2008 när Accessprojektet är slutfört 5 Överföringar samt verk som inte registrerades vid förvärvstillfället. MODERNA MUSEETS SAMLING Konserveringsarbeten och förebyggande vård Ett fortlöpande stort konserveringsarbete har varit Ulf Rollofs Lifeboat, 365 vaxbåtar och rekonstruktion av latex- och gummibälgarna. Detta har fordrat mycket litteratursökning, kontakter och framställning av materialprover. I samarbete med Statens Museum for Kunst har proverna sedan utsatts för åldringsförsök på Konservatorskolen i Köpenhamn. Vidare har en omfattande dokumentation, skadebeskrivning, materialanalys av Keith Sonnier: Flocked/Flockad gjorts med fördjupade studier och tester av materialen och deras nedbrytning. Visning av verket har gjorts möjlig genom samarbete med konstnären och hans assistent som utfört en rekonstruktion i samlingshängningen. Hilma af Klint, Nr. 19 i Svanen (SUW) har genomgått en omfattande konservering/renovering i samband med ett omfattande inlån. Av övriga större konserveringsarbeten kan nämnas J.F. Willumsen: Konstnären och hans familj, som nu är utdeponerad till Willumsenmuseet i Danmark. Niki de Saint Phalle: King Kong som är ulånad till Tate Liverpool. Ett annat stort konserveringsarbete har varit Peter Tillbergs målning Blir du lönsam, lille vän? Under året har även löpande arbete med Einar Hylanders miljöbygge ägt rum. Vård/rengöring av uteskulpturerna har utförts ett flertal tillfällen under året. Alexander Calder De fyra elementen har blivit ommålade. Under året har också en undersökning av Andy Warhols Brilloboxar gjorts. En jämförande studie av museets boxar med tre boxar från privata samlare utfördes. Depositioner och utlån: 240 depositionsmålningar har under året synats i konserveringsateljéerna. 135 av dessa har konserverats. Övriga verk har besiktigats och deras skadebild registrerats i konstdatabasen. Verken har därefter fotograferats och förts över till magasin för 12

15 konserveringsåtgärder vid senare tillfälle. Större tidskrävande konserveringsåtgärder av 49 verk på papper har gjorts under året. Exempel på dessa är verk av Robert Rauschenberg och Siri Derkert. Vid varje utlån och konserveringsprojekt har uppgifterna i konstdatabasen kompletterats med komponent- och måttuppgifter samt har uppgifter om föremålens status registrerats i konserveringsdatabasen. Totalt under året har museet haft 785 utlån. Utställningar/syningar: Inför varje inkommande utställning har tillståndsrapporter för varje enskilt verk upprättats och avsynats efter utställningens slut. Under året kan nämnas speciella insatser för Africa Remix, Robert Rauschenberg: Combines och Olle Bærtling. Under 2007 gjordes en stor utställning ur samlingen, 10 historier, där konservering av ett stort antal verk föregick utställningen. Konstnärsintervjuer: Sex större konstnärsintervjuer har gjorts under året med konstnärerna Klara Kristalova, Johanna Billing, Ulf Rollof, Paul McCarthy, Ann Edholm och Josiah McElheny. Syftet är att samla in och dokumentera för framtiden kunskap om konstnärernas verk i samlingen, vilka tekniker och material som använts samt konstnärens syn på konstverkets åldrande och livslängd. S.k. metadata från intervjuerna registreras sedan i International Network for the Conservation of Contemporary Arts (INCCA) databas. Arbetet med överföring av minidv-kassetter till DVD har påbörjats. Nyförvärv: Dokumentation och vid behov konservering har gjorts av alla 191 nyförvärv (inköp och donationer). Uppgifter om material, teknik och komponenter har införts i konstdatabasen samt besiktningsrapport i konserveringsdatabasen. Några exempel på större konserveringsarbeten av nyförvärv är: Biljana Djurdjevic: Living in Oblivion, Dorotea Tannning: Insomnias, Albert Marquet: Utsikt mot Grand hotel, Eric Olson: Deus ex machine, Hugo Zuhr: Halsbäck, Siri Derkert: Skiss, Nils Kölare: Svart Ängel, Eddie Figge: Stilleben, Holger Bäckström & Bo Ljungberg: Skiktad bild, P-O Ultvedt: Svart hav. Tre större konserveringsprojekt med Accessbidrag: Pontus Hulténs donation Vid utgången av 2007 hade större delen av de donerade verken blivit registrerade, dokumenterade och vid behov konserverade. Material och mått samt en bedömning av åtgärdsbehov har registrerats i konstdatabasen och konserveringsdatabasen. Det återstående arbetet med 14 målningar och 12 skulpturer beräknas bli avslutat under Grafik- och teckningsmagasinet En grundlig undersökning har gjorts av tillståndet bland föremålen i grafik- och teckningsmagasinet. En databas har skräddarsytts för insamlande av informationen. Tester har gjorts på förvaringsmaterial som tidigare använts för förvaring av konst på papper. En vårdplan har börjat utformas för de delar av samlingen som är konst på papper, och ett nytt förvaringssystem för konst på papper har provats ut. Knappt 20 % av samlingen har undersökts okulärt varvid specifika problem hos drygt föremål har registrerats och flertalet åtgärdats. Direkt positivsamling Ett material bestående av äldre fotografiska processer som Daguerreotypi, Ambrotypi, Ferrotypi och Pannotypi har bearbetats. De ca 400 föremålen härstammar huvudsakligen från Helmut Gernsheims dubblettsamling och Helmer Bäckströms fotografihistoriska samling. Efter fotodokumentationen har en skadeinventering på sammanlagt 198 föremål i bild och 13

16 text registrerats i konserveringsdatabasen/konstdatabasen. I en speciellt utarbetad rapportmall samlas observationer med avseende på föremålets specifika material och skador. Detta ger möjlighet att på ett säkert sätt kunna bedöma det undersökta materialets tillstånd, vilket utgör grunden för en vårdplan. Efter jämförande studier av andra institutioners sätt att förvara liknande material har man kommit fram till att varje föremål ska ges ett konvolut av specifikt och högkvalitativt material som ska placeras i en formanpassad box av buffrat pappersmaterial. Förvärvspolicy Samlingens sammansättning och de nyförvärv som gjorts under året speglar museets verksamhetsområde, d.v.s. svensk och utländsk konst från och 2000-talen. Museets samling är sedan länge synnerligen framstående avseende svensk, fransk och amerikansk konst. Detta förpliktigar till en samlingspolicy inriktad på att museet ska behålla sin starka ställning inom dessa fält, samtidigt som perspektiven ska vidgas. Moderna Museet har sedan 2002 en skriftlig policy för förvärv av konst. Förvärvspolicyn uttrycker centrala frågor som bör ställas inför varje förvärv: historisk betydelse i förhållande till genomslag i samtiden, nationella intressen i jämförelse med utländska relationer, det lokala och det globala perspektivet, genusbalans etc. Policyn visar också en fördelning över hur de ekonomiska resurserna bör användas inom de olika samlingsområdena. Nyförvärv Under 2007 har antalet förvärv legat på en hög nivå, mycket tack vare satsningen på Det Andra Önskemuseet som har fallit mycket väl ut. Den numerära avvikelsen från föregående år förklaras av en enskild svit fotografier om hela 56 verk. Annars kvarstår tendensen från de senaste åren: en gradvis förskjutning mot enskilda, mer kostnadskrävande åtaganden. Bland orsakerna kan räknas den allmänna prisökningen, den internationella konstmarknaden där priserna för de riktigt betydelsefulla konstnärskapen fortsätter att eskalera, samt museets egen strävan att förvärva nyckelverk till den utländska delen av samlingen. Ett antal kostnadskrävande inköp har gjorts av namnkunniga konstnärer, såväl historiska (Siri Derkert) som samtida (Josiah McElheny, Thomas Ruff, Magnus Wallin). Inköpen har varit strategiska och inriktade på att kunna visas i samlingspresentationen. Det sammanlagda värdet på årets nyförvärv uppgår till 22,4 mkr inklusive gåvor och donationer. Samtliga förvärv och donationer finns förtecknade i bilaga 1. Genusbalans etnicitet globalt lokalt Genusbalansen avseende förvärv har under året varit tillfredsställande med inköp av 21 kvinnliga och 15 manliga konstnärer. Om inte satsningen på Det Andra Önskemuseet hade fått ett sådant positivt genomslag skulle balansen mellan manliga och kvinnliga konstnärskap ha varit nästintill jämn. Museet har förvärvat verk av 25 svenska konstnärer och 11 av utländsk härkomst, en fördelning som har varit relativt konstant sedan några år. Härvidlag är förvärvspolicyn vägledande: svenska konstnärskap ska samlas på bredden och djupet medan förvärv av utländska konstnärer är inriktade på nyckelverk. Det Andra Önskemuseet Satsningen på Det Andra Önskemuseet har under året gett en oanat stor utdelning: förutom att regeringen har tilldelat museet en extra summa på 5 mkr för förvärv av kvinnliga, historiskt intressanta konstnärskap så har de privata donationerna fortsatt att strömma in. Utgångspunkten finns i det faktum att det råder en besvärande obalans avseende kvinnlig representation i samlingen, uppskattningsvis 90 % verk av män och 10 % av kvinnor. Denna nedärvda snedfördelning avser museet att kunna korrigera 14

17 genom att med särskilda medel kunna förvärva nyckelverk av ett antal kvinnliga konstnärer, primärt verksamma under 1900-talets första hälft. Den önskan som museet tillställde regeringen 2006 om att i 50-årspresent få 50 mkr för ändamålet (jämförbart med det statliga bidraget för inköp till Önskemuseet 1963) har hittills hörsammats så att museet, också med hjälp av privata donationer, nått upp till 60 % av den totala önskesumman. Inte mindre än 15 betydande verk har kunnat förvärvas av Louise Bourgeois, Judy Chicago, Susan Hiller, Anna-Chaja Abelevna Kagan, Lee Lozano, Carolee Schneeman och Monica Sjöö. Gåvor, donationer Donationer har en avgörande betydelse för museets samling. Förutan dessa skulle samlingen inte kunna hålla den internationella nivå den har idag har återigen varit ett märkesår i det avseendet: donationerna till Det Andra Önskemuseet har överträffat alla förväntningar. Det totala antalet donationer är 36 verk, inklusive donationer i Det Andra Önskemuseets namn. Bland de mer märkvärdiga donationerna kan nämnas verk av Nigel Cooke, Elli Hemberg, Candida Höfer och Albert Marquet. Värdet på de under 2007 donerade konstverken uppgår till 5,1 mkr. Därutöver har 9,1 mkr av donerade medel använts för konstinköp. Samlingspresentationen Samlingspresentationen har gjorts om helt under den senare delen av 2007 för att stå klar inför Jubileumsåret Grundkonstruktionen, d.v.s. den omvända kronologin med startpunkt i nutiden och en rörelse bakåt mot 1900-talets början, har kvarstått eftersom den har visat sig vara en verkningsfull princip: dåtidens konst kan ses i dagens perspektiv och samtiden behöver inte tolkas som en följd av tidigare gärningar. Omhängningen har genomförts stegvis för att i största möjliga mån kunna hålla salarna öppna för publiken. I den äldsta delen, betecknad Ny tid, har smärre förändringar gjorts i rummen som omfattar expressionism och kubism medan det s.k. Tatlin-rummet har omdanats helt för att ge plats åt Josiah McElhenys The Alpine Cathedral and the City-Crown. Verket ingår i utställningsserien Den 1:a på Moderna och har sammanförts med utopiska konstnärskap som Malevitj och Hilma af Klint. I det stora surrealistrummet har nyförvärvet av Louise Bourgeois Pillar tagit plats, tillsammans med bl.a. Salvador Dali, Max Ernst, Miró och Picabia. Rumssviten avslutas med en samling verk på temat Främlingar, där Tora Vega Holmström, Ivan Aguéli och Nils von Dardel är närvarande. Mittblocket med underrubriken Framtid tar fasta på en av samlingens styrkor: den amerikanska popkonsten. I sammanhanget, med George Segal, John Chamberlain, Alfred Leslie och fotografi av Diane Arbus, framträder Öyvind Fahlstöms World Bank i all sin gyllene radikalitet. I rummet innanför får Matisse Apollon vila bakom en förbyggd vägg och i rummet har i stället verk av Jean Dubuffet, Jean Fautrier och Giacometti placerats tillsammans med en större kollektion fotografi samt Dorothea Tannings målning Insomnia. En central pjäs i nästa rum är Monogram av Robert Rauschenberg, i en ny konstellation med Nouveau Réalisme, Jean Tinguely och Niki de Saint Phalle samt Jasper Johns, P O Ultvedt och Dick Bengtsson. Ett helt, mindre rum är ägnat åt Öyvind Fahlströms Doktor Schweitzer. Därpå följer minimalism i form av Donald Judd och Frank Stella samt en mer organisk variant uttryckt hos Keith Sonnier, Eva Hesse och Lee Lozano. Slutligen visas Barnett Newman, Sam Francis och Ellsworth Kelly på tre man hand. Samtid rymmer tillfälligt ett rum ägnat åt Moderna Museets vänners skulpturpristagare, Truls Melin, följt av ett rum med 1980-talets nyexpressionistiska måleri. Innanför, i ett mindre rum, ryms fotografi av kvinnliga fotografer som framträdde vid samma tid. I Videopassagen växlar programmet, medan presentationen av Gerhard Richters Bach-sviten i kombination med Thomas Ruffs jpeg td02 är mer permanent. Avslutningsvis visas ett antal exempel på samhälleliga modeller, däribland en videoinstallation av Simon Starling, Dominque Gonzales-Foersters 15

18 Brasilia Hall samt Magnus Bärtås De förorättade. Innan den omfattande omhängningen genomfördes hann flera nya presentationer att göras: två hyllningar till nyss bortgångna konstnärer, Torsten Renqvist respektive P O Ultvedt, en hängning av Robert Rauschenbergs grafik med anledning av den stora Rauschenberg-utställningen samt två presentationer med fotografi som tema postmodernt fotografi respektive surrealistiskt fotografi i sällskap med Dorothea Tanning. Under året har också omhängningar skett på grund av utlån och påkallat av utställningsserien Den 1:a på Moderna med tillfälligt viste i samlingen. 16

19 4. VERKSAMHETSGREN: FÖRMEDLING Mål 1 Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder ska vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 2 Nå fler och nya besökare. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa: - måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. - antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. - åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik. Mål 3 Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 4 Svenska konstnärer skall ges möjlighet att medverka vid internationella konstbiennaler och andra viktiga utställningar utomlands. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 5 Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 6 Moderna Museet skall vidareutveckla sin position som ledande institution inom och 2000-tals konsten. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. 17

20 4.1 MÅLUPPFYLLELSE Mål 1 Trots att återinförandet av entréavgifter ledde till en stor minskning av antalet besök är tillgängligheten till museets samling hög. Med besök räknade i kassasystemet och besökare i huset (det mått som andra liknande museer använder) var Moderna Museet det mest besökta konstmuseet i Sverige. På museets hemsida har tillgängligheten till museets samling fortsatt öka kraftigt. Antalet unika besök på hemsidan har ökat med 10 % till 2 miljoner under 2007, vilket är det högsta antalet för något konstmuseum i Sverige. Den digitala presentationen kallad Sök i Samlingen finns nu med ca konstverk varav närmare med bild. Större delen av museets samling är alltså tillgänglig för sökning i denna publika databas. Många särskilda åtgärder har vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Bl.a. har visningar för synskadade anordnats vid åtta tillfällen, sex visningar har teckentolkats och öppen verkstad har erbjudits vid sju tillfällen för personer i s.k. daglig verksamhet och gruppboende. En ny hörselslinga har installerats i informationsdisken och utställningssalarna. Vidare har en helt ny form av lättläst folder börjat produceras, för första gången till utställningen Olle Bærtling En modern klassiker. Moderna Museet har utökat antalet avgiftsfria visningar. Totalt har 207 offentliga visningar genomförts. Antalet deltagare i de offentliga visningarna har mer än fördubblats jämfört med år Mål 2 År 2007 återinfördes entréavgifter, vilket ledde till en påtaglig minskning av antalet besökare jämfört med åren Dock har fördelningen mellan nya och tidigare besökare varit konstant, drygt en tredjedel av alla besökare motsvarande drygt var första-gångs-besökare år Både andelen och antalet unga (15 29 år) har mer än fördubblats jämfört med år 2001 som var det senaste året tidigare med full entréavgift. Antalet skolbesök har varit högt. Ca skolgrupper har besökt museet på egen hand och 430 skolgrupper har bokat särskilda skolvisningar under året. Även den äldsta åldersgruppen (över 65 år) har ökat starkt från 6 till 20 % jämfört med Mål 3 Den pedagogiska verksamheten i samarbete med skola, universitet och högskola har en självklar och hög prioritet inom Moderna Museet. Lärare är en viktig målgrupp och därför har delar av pedagogiska verksamheten fortsatt att riktas direkt till denna kategori. Zon Moderna är en verksamhet som vänder sig direkt till gymnasieskolan, där eleven, konstnären, konsten och samhället kopplas samman. Samarbetet med universitet och högskola har koncentrerats kring arbetet med Historieboken, i vilken externa forskare och museets intendenter medverkar i en grundläggande och djupgående historieskrivning inför Jubileumsåret Mål 4 Målet att medverka i internationella konstbiennaler och viktiga utställningar utomlands har, med de begränsade medel som står till förfogande, kunnat infrias. Två svenska konstnärer har under året med framgång medverkat i Venedigbiennalen. Därutöver har 20 personer, företrädesvis konstnärer som inbjudits till utställningar utomlands, fått resebidrag. Mål 5 Moderna Museet har en stor rörlighet för samlingen i hela landet. En c/o-utställning, baserad på ett urval ur samlingen, genomfördes under året. 221 verk ur samlingen lånades ut till 41 svenska låntagare och verk finns deponerade hos svenska mottagare. 18

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Karta Moderna Museet Till Plan 1 och 2 Med stöd av: Välkommen till Moderna Museet! Moderna Museet visar konst från år 1900 till idag. Här kan du se

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2010-22-37 Regeringen Kulturdepartementet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst

KulturSkåne. Konstkansliet. Vikten av konst KulturSkåne Konstkansliet Vikten av konst Konsten är en garant för mental hälsa Ebba Matz/ BUS 2005 sa den 87-åriga fransk-amerikanska konstnären Louise Bourgeois när hon intervjuades i Nike för Sveriges

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag!

-en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! -en hyllningsutställning till minnet av Tove Janssons 100 års dag! Foto: Maria Öhrn, Kulturhuset. Från utställningen Hur gick det sen? Moomin Characters Pedagogiskt program framtaget av Värmlands Museum

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat.

Vi översänder här pressinformation om Edouard Boubat. Göteborg 1988-05-11 ERNA OCH VICTOR HASSELBLADS STIFTELSE Till redaktionen Hasselbladstiftelsen utdelar i år för åttonde gången det internationella fotopriset, som väckt stort intresse världen över. Pristagare

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3

Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Moderna Museet på egen hand Förskola-årskurs 3 Välkommen till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk i Moderna Museets samling. Följer ni dem så ser ni konst från slutet av 1800-talet fram till

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad

Läs bilden. Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet. Lärarhandledning. Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Läs bilden Bildkonst och litteratur för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning Ett studiematerial från Länsmuseet Halmstad Välkommen till Läs bilden Detta är en beskrivning av hur man kan arbeta med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Det är på museet det händer!

Det är på museet det händer! Det är på museet det händer! Kiviks hembygdsmuseum och den regionala utvecklingen. Museum & Arkiv på Kivik genomför under 2010 ett utvecklingsprojekt i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING 2011 1(42)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING 2011 1(42) ÅRSREDOVISNING 2011 Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2012-01 ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

KS 24 10 SEPTEMBER 2014

KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KS 24 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa Datum 2014-05-12 Diarienummer KSN-2013-1454 Kommunfullmäktige Motion av Küllike Montgomery (MP) om införande av fri entré på Uppsalas

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

RAPPORT STATISTIK 2013

RAPPORT STATISTIK 2013 RAPPORT STATISTIK 2013 Teatercentrum samlar varje år in uppgifter från medlemmarna rörande bl.a. publik, föreställningar, turné och personal. Svaren gällande 2013 är nu sammanställda. Vi kan se att de

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt

Informationsmaterial för lärare. Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Informationsmaterial för lärare Samtidskonst vad är det? Bild: Stina Opitz Utsatt Museet som läranderesurs för grundskolan och gymnasiet Att uppfylla skolans mål genom museibesöket Genom att besöka museet

Läs mer