ÅRSREDOVISNING ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING 7 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE 11"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007

2

3

4

5 ÅRSREDOVISNING ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 5 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN 9 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSÖVERSIKT VERKSAMHETSGREN: FÖRMEDLING MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSÖVERSIKT VERKSAMHETSGREN: KUNSKAPSUPPBYGGNAD MÅLUPPFYLLELSE VERKSAMHETSÖVERSIKT ÖVRIGA MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV LOKALKOSTNADER UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING VILLKOR FÖR BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET VILLKOR FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET KOMPETENSFÖRSÖRJNING FINANSIELL REDOVISNING SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UTGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING ANSLAGSREDOVISNING NOTER 50 Bilaga 1. Förteckning över inköp och gåvor Bilaga 2. Förteckning över utlån Bilaga 3. Förteckning över programverksamheten Bilaga 4. Förteckning över producerade kataloger Bilaga 5. Förteckning över resebidrag

6

7 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING Hur påverkades besökssiffrorna för 2007 av att Moderna Museet åter tog betalt av alla besökare över 18 år? Det var vid sidan av det ekonomiska utfallet den stora frågan vid årsslutet. Det visade sig att besökare såg utställningar och deltog i aktiviteter som krävde entrébiljett en exakt halvering av antalet redovisade besökare från föregående år. En chockerande nedgång kan det synas, men en liten analys ställer årets siffra i en något annan dager besökare som räknats i kassasystemet gör 2007 till det fjärde bästa året av de 44 år då museet inte haft fri entré och faktiskt det åttonde bästa året totalt. Om man sedan använder den mätmetod som många andra museer i landet gör och ser till hur många som kommit in genom dörren även om de inte löst biljett till en utställning så är nedgången från 2006 bara 17 % jämfört med Detta långt ifrån nedslående resultat avspeglar sig också i museets resultat i övrigt även ekonomiskt klarade vi, trots flera mycket kostsamma produktioner, budgeten och kan därför ta med oss ett anslagssparande in i Jubileumsåret kommer säkert att bli ihågkommet som året med de många konstnärligt framgångsrika utställningarna. Robert Rauschenberg: Combines var en konsthistorisk sensation, utställningen William Kentridge blev tillsammans med Olle Bærtling En modern klassiker och Gunvor Nelson kanske den stora positiva överraskningen för många och Mamma Andersson och Lars Tunbjörk Vinter/Hem bekräftade med råge sina starka positioner i sina respektive delar av den svenska samtidskonsten. Med den stora sommarutställningen 10 historier Svensk konst fick en lång rad av museets mest välkända verk nytt liv i nya berättelser. Under året fortsatte inköpen av viktiga verk av kvinnliga konstnärer tack vare de medel som strömmat in till Det Andra Önskemuseet. Vid årsslutet hade den totala summan av bidrag och donationer (däribland 5 mkr från svenska staten och 5,25 mkr från Anna-Stina Malmborg) nästan nått 30 miljonerstrecket. Nyckelverk till samlingen av bl.a. Louise Bourgeois, Judy Chicago, Susan Hiller, Anna-Chaja Abelevna Kagan, Lee Lozano, Monica Sjöö och Carolee Schneeman har förvärvats, medan museet därtill har fått motta en lång rad donationer av både äldre och samtida konst, inspirerade av Det Andra Önskemuseet. Vi kan bara med glädje konstatera att aldrig i Moderna Museets historia har privatpersoner givit så mycket inte minst i form av kontanta medel för inköp av konst! En titt på genusbalansen i museets totala inköp under året visar till sist att museet köpt verk av 15 manliga konstnärer och 21 kvinnliga. Samtidigt som den utåtriktade verksamheten under året varit omfattande och uppbyggnaden av samlingen accelererat, har vi under 2007 också tagit ett språng inom de mindre synliga, men fullkomligt centrala, delarna av museets verksamhet. Tack vare en tillfällig personalförstärkning på 24 personer genom det stora Accessprojektet har arbetet med att vårda, registrera och dokumentera samlingar och arkiv kommit långt. Det är med glädje och stolthet jag skriver detta förord till en årsredovisning som återigen dokumenterar en verksamhet som lever upp till Moderna Museets interna ledord Världsklass och Tillgänglighet. De fina resultat vi kan uppvisa är följden av många fantastiska medarbetares insatser. Ett varmt tack till Moderna Museets hela personal och förstås till alla som så generöst har stött oss under året: konstnärerna, vår publik, sponsorer och donatorer samt våra trogna supportrar i Moderna Museets Vänner och 100 Vänner. Sist, men inte minst, och faktiskt för sista gången, ett varmt tack till Moderna Museets styrelse för ett fantastiskt engagemang. Från och med 2008 har myndigheten Moderna Museet inte längre någon av regeringen utsedd styrelse. Stockholm i februari 2008 Lars Nittve Överintendent

8

9 2. RESULTATREDOVISNING INLEDNING Figur 1. Moderna Museets verksamhetsstruktur Politikområde: Kulturpolitik Verksamhetsområde: Museer och utställningar Målet för Moderna Museet är att bevara och förmedla modern och samtida konst. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av denna del av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Moderna Museets verksamhet. Ett barnperspektiv skall integreras i Moderna Museets verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Moderna Museets verksamhet. Verksamhetgren Bevarande Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. Samlingarnas sammansättning skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön och kulturell bakgrund. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna. Verksamhetsgren Förmedling Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder ska vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Nå fler och nya besökare. Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner. Svenska konstnärer skall ges möjlighet att medverka vid internationella konstbiennaler och andra viktiga utställningar utomlands. Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner. Moderna Museet skall vidareutveckla sin position som ledande institution inom och 2000-tals konsten. Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor. Moderna Museets resultatredovisning är indelad i verksamhetsgrenar enligt figur 1. Avsnitten för respektive verksamhetsgren behandlar graden av måluppfyllelse och en verksamhetsöversikt innehållande väsentlig verksamhet under året. I vissa fall återkommer samma information under flera verksamhetsgrenar. Måluppfyllelsen anges på en fyrgradig skala: helt uppfyllt, i huvudsak uppfyllt, delvis uppfyllt och inte uppfyllt. Mätmetoder Kostnader och intäkter per verksamhetsgren behandlas under avsnitt 2.1 och fördelningen sker så långt det är möjligt genom direkt kontering. För gemensamma kostnader och intäkter som inte direkt kan fördelas på en verksamhetsgren har

10 nyckeltal tagits fram som baseras bl.a. på utnyttjande av kvadratmeterytor, antal anställda m.m. Återrapporteringen bygger på statistik som samlas in på olika sätt bl.a. från museets olika datasystem t.ex. konstdatabasen och museets egenutvecklade konserveringsdatabas. Museets besök mäts via kassasystemet och antal lösta biljetter. Via ett sensoriskt system, kopplat till en dator, mäter museet även det antal besökare som passerar genom museets olika entrédörrar. Det på så vis registrerade antalet besökare minskas schablonmässigt med 150 besökare/dag (motsvarande ca 8 9 %) för att räkna bort besökare som endast kommer till butik och restaurang samt museipersonal. Det är dock de besökare som passerar kassasystemet och deltar i ett faktiskt Moderna Museet-evenemang som redovisas som officiella besökssiffror. Fördelningen av besökare på ålder, kön och geografisk hemvist etc. redovisas genom enkätundersökningar. Dessa genomförs en vecka åt gången under vår, sommar och höst. I enkätundersökningarna ställs även frågor om besökarnas upplevelser av besöket. Moderna Museet redovisar både föranmälda och oanmälda skolbesök. Dessa fördelas per kategori i kassa- och bokningssystemet. Antal besök på hemsidan är detsamma som det antal IP-adresser som kommer i kontakt med vår webbserver. Moderna Museets bevakning av tryckt media görs internt och omfattar Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen, samt konsttidskrifter och utländska konstmagasin. Retriever anlitas för bevakning av webbpublicering, och Cision för tv- och radiobevakning. Det kan finnas en felkälla i denna bevakning. Museet konstaterar att i årsredovisningen 2006 angavs antalet Moderna Museet-omnämnanden i media, exklusive etermedia och utländska magasin, till stycken. För 2007 är siffran 2 558, vilket innebär en ökning med 26 %. Med Retrievers analysverktyg Mediesök gjordes dock 4 januari 2008 åter en sökning av 2006 med resultat träffar, vilket skulle göra ökningen 2007 betydligt mindre: 2,2 %.

11 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsgren Tabell 1. Resultatredovisning per verksamhetsgren Intäkter och kostnader (tkr) Bevarande Konstförmedling Kunskapsuppbyggnad Totalt Intäkter av anslag Intäkter av avgifter Intäkter av bidrag TOTALT Personalkostn Lokalkostnader Övr. driftskostn TOTALT Ekonomisk balans År 2007 blev ännu ett år då museet lyckades uppnå ekonomisk balans och t.o.m. ett mindre överskott. Det anslagssparande som därmed uppstår kommer museet att behöva disponera i sin helhet under 2008, då museet i samband med sitt 50-årsjubileum kommer att göra ett mer kostnadskrävande utställningsprogram, inviga det nya visningsmagasinet samt arrangera flera internationella möten och seminarier. I ekonomiska termer har Moderna Museets verksamhet vuxit med ca 7,5 % under 2007 jämfört med Intäkterna har ökat med nästan 17 mkr medan kostnaderna endast har ökat med 11 mkr. I intäkterna ligger emellertid det engångsbidrag på 5 mkr som regeringen beviljat för inköp av konst av kvinnliga konstnärer till Det Andra Önskemuseet. Som framgår av tabell 1 har intäkter av anslag minskat med ca 8 mkr vilket i sin helhet kan hänföras till slopandet av den fria entrén. Avgiftsintäkterna har samtidigt ökat med 15 mkr. Huvuddelen avser ökade intäkter från entréavgifter som ökat med 10 mkr samt utställningar och arrangemang som ökat med drygt 3 mkr. Intäkter av bidrag har ökat med drygt 9 mkr, varav ca 4 mkr kan hänföras till helårseffekt av Accessprojekten. Resterande 5 mkr avser det ovan nämnda bidraget från regeringen för konstinköp. Övriga bidrag till Det Andra Önskemuseet redovisas inte mot statsanlaget utan under s.k. donationskapital, varför de inte finns med i siffrorna i tabell 1. Det Andra Önskemuseet tar form Till och med den 31 december 2007 hade sammanlagt drygt 21 mkr betalats in i bidrag till Det Andra Önskemuseet, varav drygt 16 mkr från privata donatorer och 5 mkr i det tidigare nämnda engångsbidraget från regeringen. Dessutom har en privat donation på drygt 5 mkr för detta ändamål tillförts Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds stiftelse. Detta har möjliggjort inköp av flera betydande konstverk under året, bl.a. Louise Bourgeois, Susan Hiller, Lee Lozano m.fl. Till och med den 31 december 2007 hade inköp för sammanlagt drygt 15 mkr genomförts. Bakgrunden och inköpen till Det Andra Önskemuseet beskrivs närmare i avsnitt 3.2 på s. 14. Accessprojektet På kostnadssidan är det framförallt personalkostnaderna som har ökat mellan åren, vilket är en direkt följd av det stora Accessprojektet, som gett museet en tillfällig personalförstärkning på 24 personer under delar av 2006 och hela

12 Härigenom har museet fått en mycket välkommen möjlighet att ordna, vårda, dokumentera, registrera och fotografera stora delar av museets samling, arkiv och bibliotek. Satsningen omfattar också en ökad tillgänglighet till de nyregistrerade verken i museets konstdatabas och på hemsidan. Resultaten av de olika Accessinsatserna redovisas mer i detalj under respektive verksamhetsgren. Höga lokal- och bevakningskostnader Moderna Museet har en exceptionellt hög hyra. I föregående årsredovisning beskrevs hur Moderna Museets lokalkostnadsandel är mer än tre gånger så hög som genomsnittet för statsförvaltningen. Under 2007 ökade andelen ytterligare och nu går nästan två tredjedelar av statsanslaget till hyror, andra nödvändiga kostnader för fastighetsbunden utrustning och inredning, lokalvård och bevakning. Konsekvensen av att Moderna Museet har så höga fasta kostnader för lokaler och bevakning är att utrymmet för personal och de direkt verksamhetsknutna kostnaderna blir mycket begränsat. För att klara sin verksamhet måste museet uppnå mycket höga intjänandekrav. Fr.o.m räcker statsanslaget knappt till att täcka enbart de fasta kostnaderna. Något mer än hela den rörliga delen av budgeten måste täckas av egengenererade intäkter. Med tanke på osäkerheten i de flesta inkomstkällorna (entréintäkter, sponsorer, butik etc.) blir det nödvändigt för museet att kunna bygga upp och disponera ett större anslagssparande som buffert mellan ekonomiskt goda och dåliga år. 10

13 3. VERKSAMHETSGREN: BEVARANDE Mål 1 Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 2 Samlingarnas sammansättning skall spegla skilda perspektiv, t.ex. kön och kulturell bakgrund. Skilda perspektiv skall också uppmärksammas och prioriteras när det gäller det löpande arbetet med samlingarna. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. 3.1 Måluppfyllelse Mål 1 De tekniska förutsättningarna för samlingens långsiktiga bevarande är goda. Arbetet med att vårda samt registrera och dokumentera samlingen digitalt har fortgått under 2007 och har givit betydande resultat tack vare de extra resurser som Accessprojektet har inneburit. Mål 2 Museet följer den förvärvspolicy som lades fast Museet har under året köpt in 143 verk. Det är något fler kvinnliga (21) än manliga (15) konstnärer representerade bland inköpen. Åldersspridningen är stor, från den äldsta konstnären född 1888 till den yngsta född Trots att tyngdpunkten ligger vid förvärv av svenska konstnärer, har det utländska perspektivet betonats med inköp av flera icke-nordiska konstnärer. Genusperspektivet har i hög grad beaktats, i och med satsningen på Det Andra Önskemuseet har också den äldre delen av samlingen fått en jämnare fördelning mellan kvinnliga och manliga konstnärskap. Den sammanfattande bedömningen blir att målen för verksamhetsgrenen helt har uppfyllts under året. 11

14 3.2 Verksamhetsöversikt Tabell 2. Resultatmått inom bevarande, antal Antal föremål Måleri och skulptur Teckning och grafik Fotografi Film och video Övrigt Totalt Fotografi Samlingens totala omfång Inköpta verk Donationer Annat I tabellen Antal föremål redovisas verk registrerade i konstdatabasen klassificerade som Måleri, Tredimensionellt verk, Teckning, Grafik och Rörlig bild 2 I kategorin Övrigt ingår verk klassificerade i konstdatabasen som Affisch, Annat, Artist s Books, Auktoriserat dokument, Ej klassificerat och Konst på papper. Att antalet verk är färre än föregående årsredovisning beror på att Ej klassificerat har minskat med 409 verk och Annat med ett verk. 3 En kvalificerad uppskattning av antalet oregistrerade fotografiska verk som ingår i samlingen 4 Pontus Hulténs donation med förvärvsdatum , redovisas i Årsredovisningen 2008 när Accessprojektet är slutfört 5 Överföringar samt verk som inte registrerades vid förvärvstillfället. MODERNA MUSEETS SAMLING Konserveringsarbeten och förebyggande vård Ett fortlöpande stort konserveringsarbete har varit Ulf Rollofs Lifeboat, 365 vaxbåtar och rekonstruktion av latex- och gummibälgarna. Detta har fordrat mycket litteratursökning, kontakter och framställning av materialprover. I samarbete med Statens Museum for Kunst har proverna sedan utsatts för åldringsförsök på Konservatorskolen i Köpenhamn. Vidare har en omfattande dokumentation, skadebeskrivning, materialanalys av Keith Sonnier: Flocked/Flockad gjorts med fördjupade studier och tester av materialen och deras nedbrytning. Visning av verket har gjorts möjlig genom samarbete med konstnären och hans assistent som utfört en rekonstruktion i samlingshängningen. Hilma af Klint, Nr. 19 i Svanen (SUW) har genomgått en omfattande konservering/renovering i samband med ett omfattande inlån. Av övriga större konserveringsarbeten kan nämnas J.F. Willumsen: Konstnären och hans familj, som nu är utdeponerad till Willumsenmuseet i Danmark. Niki de Saint Phalle: King Kong som är ulånad till Tate Liverpool. Ett annat stort konserveringsarbete har varit Peter Tillbergs målning Blir du lönsam, lille vän? Under året har även löpande arbete med Einar Hylanders miljöbygge ägt rum. Vård/rengöring av uteskulpturerna har utförts ett flertal tillfällen under året. Alexander Calder De fyra elementen har blivit ommålade. Under året har också en undersökning av Andy Warhols Brilloboxar gjorts. En jämförande studie av museets boxar med tre boxar från privata samlare utfördes. Depositioner och utlån: 240 depositionsmålningar har under året synats i konserveringsateljéerna. 135 av dessa har konserverats. Övriga verk har besiktigats och deras skadebild registrerats i konstdatabasen. Verken har därefter fotograferats och förts över till magasin för 12

15 konserveringsåtgärder vid senare tillfälle. Större tidskrävande konserveringsåtgärder av 49 verk på papper har gjorts under året. Exempel på dessa är verk av Robert Rauschenberg och Siri Derkert. Vid varje utlån och konserveringsprojekt har uppgifterna i konstdatabasen kompletterats med komponent- och måttuppgifter samt har uppgifter om föremålens status registrerats i konserveringsdatabasen. Totalt under året har museet haft 785 utlån. Utställningar/syningar: Inför varje inkommande utställning har tillståndsrapporter för varje enskilt verk upprättats och avsynats efter utställningens slut. Under året kan nämnas speciella insatser för Africa Remix, Robert Rauschenberg: Combines och Olle Bærtling. Under 2007 gjordes en stor utställning ur samlingen, 10 historier, där konservering av ett stort antal verk föregick utställningen. Konstnärsintervjuer: Sex större konstnärsintervjuer har gjorts under året med konstnärerna Klara Kristalova, Johanna Billing, Ulf Rollof, Paul McCarthy, Ann Edholm och Josiah McElheny. Syftet är att samla in och dokumentera för framtiden kunskap om konstnärernas verk i samlingen, vilka tekniker och material som använts samt konstnärens syn på konstverkets åldrande och livslängd. S.k. metadata från intervjuerna registreras sedan i International Network for the Conservation of Contemporary Arts (INCCA) databas. Arbetet med överföring av minidv-kassetter till DVD har påbörjats. Nyförvärv: Dokumentation och vid behov konservering har gjorts av alla 191 nyförvärv (inköp och donationer). Uppgifter om material, teknik och komponenter har införts i konstdatabasen samt besiktningsrapport i konserveringsdatabasen. Några exempel på större konserveringsarbeten av nyförvärv är: Biljana Djurdjevic: Living in Oblivion, Dorotea Tannning: Insomnias, Albert Marquet: Utsikt mot Grand hotel, Eric Olson: Deus ex machine, Hugo Zuhr: Halsbäck, Siri Derkert: Skiss, Nils Kölare: Svart Ängel, Eddie Figge: Stilleben, Holger Bäckström & Bo Ljungberg: Skiktad bild, P-O Ultvedt: Svart hav. Tre större konserveringsprojekt med Accessbidrag: Pontus Hulténs donation Vid utgången av 2007 hade större delen av de donerade verken blivit registrerade, dokumenterade och vid behov konserverade. Material och mått samt en bedömning av åtgärdsbehov har registrerats i konstdatabasen och konserveringsdatabasen. Det återstående arbetet med 14 målningar och 12 skulpturer beräknas bli avslutat under Grafik- och teckningsmagasinet En grundlig undersökning har gjorts av tillståndet bland föremålen i grafik- och teckningsmagasinet. En databas har skräddarsytts för insamlande av informationen. Tester har gjorts på förvaringsmaterial som tidigare använts för förvaring av konst på papper. En vårdplan har börjat utformas för de delar av samlingen som är konst på papper, och ett nytt förvaringssystem för konst på papper har provats ut. Knappt 20 % av samlingen har undersökts okulärt varvid specifika problem hos drygt föremål har registrerats och flertalet åtgärdats. Direkt positivsamling Ett material bestående av äldre fotografiska processer som Daguerreotypi, Ambrotypi, Ferrotypi och Pannotypi har bearbetats. De ca 400 föremålen härstammar huvudsakligen från Helmut Gernsheims dubblettsamling och Helmer Bäckströms fotografihistoriska samling. Efter fotodokumentationen har en skadeinventering på sammanlagt 198 föremål i bild och 13

16 text registrerats i konserveringsdatabasen/konstdatabasen. I en speciellt utarbetad rapportmall samlas observationer med avseende på föremålets specifika material och skador. Detta ger möjlighet att på ett säkert sätt kunna bedöma det undersökta materialets tillstånd, vilket utgör grunden för en vårdplan. Efter jämförande studier av andra institutioners sätt att förvara liknande material har man kommit fram till att varje föremål ska ges ett konvolut av specifikt och högkvalitativt material som ska placeras i en formanpassad box av buffrat pappersmaterial. Förvärvspolicy Samlingens sammansättning och de nyförvärv som gjorts under året speglar museets verksamhetsområde, d.v.s. svensk och utländsk konst från och 2000-talen. Museets samling är sedan länge synnerligen framstående avseende svensk, fransk och amerikansk konst. Detta förpliktigar till en samlingspolicy inriktad på att museet ska behålla sin starka ställning inom dessa fält, samtidigt som perspektiven ska vidgas. Moderna Museet har sedan 2002 en skriftlig policy för förvärv av konst. Förvärvspolicyn uttrycker centrala frågor som bör ställas inför varje förvärv: historisk betydelse i förhållande till genomslag i samtiden, nationella intressen i jämförelse med utländska relationer, det lokala och det globala perspektivet, genusbalans etc. Policyn visar också en fördelning över hur de ekonomiska resurserna bör användas inom de olika samlingsområdena. Nyförvärv Under 2007 har antalet förvärv legat på en hög nivå, mycket tack vare satsningen på Det Andra Önskemuseet som har fallit mycket väl ut. Den numerära avvikelsen från föregående år förklaras av en enskild svit fotografier om hela 56 verk. Annars kvarstår tendensen från de senaste åren: en gradvis förskjutning mot enskilda, mer kostnadskrävande åtaganden. Bland orsakerna kan räknas den allmänna prisökningen, den internationella konstmarknaden där priserna för de riktigt betydelsefulla konstnärskapen fortsätter att eskalera, samt museets egen strävan att förvärva nyckelverk till den utländska delen av samlingen. Ett antal kostnadskrävande inköp har gjorts av namnkunniga konstnärer, såväl historiska (Siri Derkert) som samtida (Josiah McElheny, Thomas Ruff, Magnus Wallin). Inköpen har varit strategiska och inriktade på att kunna visas i samlingspresentationen. Det sammanlagda värdet på årets nyförvärv uppgår till 22,4 mkr inklusive gåvor och donationer. Samtliga förvärv och donationer finns förtecknade i bilaga 1. Genusbalans etnicitet globalt lokalt Genusbalansen avseende förvärv har under året varit tillfredsställande med inköp av 21 kvinnliga och 15 manliga konstnärer. Om inte satsningen på Det Andra Önskemuseet hade fått ett sådant positivt genomslag skulle balansen mellan manliga och kvinnliga konstnärskap ha varit nästintill jämn. Museet har förvärvat verk av 25 svenska konstnärer och 11 av utländsk härkomst, en fördelning som har varit relativt konstant sedan några år. Härvidlag är förvärvspolicyn vägledande: svenska konstnärskap ska samlas på bredden och djupet medan förvärv av utländska konstnärer är inriktade på nyckelverk. Det Andra Önskemuseet Satsningen på Det Andra Önskemuseet har under året gett en oanat stor utdelning: förutom att regeringen har tilldelat museet en extra summa på 5 mkr för förvärv av kvinnliga, historiskt intressanta konstnärskap så har de privata donationerna fortsatt att strömma in. Utgångspunkten finns i det faktum att det råder en besvärande obalans avseende kvinnlig representation i samlingen, uppskattningsvis 90 % verk av män och 10 % av kvinnor. Denna nedärvda snedfördelning avser museet att kunna korrigera 14

17 genom att med särskilda medel kunna förvärva nyckelverk av ett antal kvinnliga konstnärer, primärt verksamma under 1900-talets första hälft. Den önskan som museet tillställde regeringen 2006 om att i 50-årspresent få 50 mkr för ändamålet (jämförbart med det statliga bidraget för inköp till Önskemuseet 1963) har hittills hörsammats så att museet, också med hjälp av privata donationer, nått upp till 60 % av den totala önskesumman. Inte mindre än 15 betydande verk har kunnat förvärvas av Louise Bourgeois, Judy Chicago, Susan Hiller, Anna-Chaja Abelevna Kagan, Lee Lozano, Carolee Schneeman och Monica Sjöö. Gåvor, donationer Donationer har en avgörande betydelse för museets samling. Förutan dessa skulle samlingen inte kunna hålla den internationella nivå den har idag har återigen varit ett märkesår i det avseendet: donationerna till Det Andra Önskemuseet har överträffat alla förväntningar. Det totala antalet donationer är 36 verk, inklusive donationer i Det Andra Önskemuseets namn. Bland de mer märkvärdiga donationerna kan nämnas verk av Nigel Cooke, Elli Hemberg, Candida Höfer och Albert Marquet. Värdet på de under 2007 donerade konstverken uppgår till 5,1 mkr. Därutöver har 9,1 mkr av donerade medel använts för konstinköp. Samlingspresentationen Samlingspresentationen har gjorts om helt under den senare delen av 2007 för att stå klar inför Jubileumsåret Grundkonstruktionen, d.v.s. den omvända kronologin med startpunkt i nutiden och en rörelse bakåt mot 1900-talets början, har kvarstått eftersom den har visat sig vara en verkningsfull princip: dåtidens konst kan ses i dagens perspektiv och samtiden behöver inte tolkas som en följd av tidigare gärningar. Omhängningen har genomförts stegvis för att i största möjliga mån kunna hålla salarna öppna för publiken. I den äldsta delen, betecknad Ny tid, har smärre förändringar gjorts i rummen som omfattar expressionism och kubism medan det s.k. Tatlin-rummet har omdanats helt för att ge plats åt Josiah McElhenys The Alpine Cathedral and the City-Crown. Verket ingår i utställningsserien Den 1:a på Moderna och har sammanförts med utopiska konstnärskap som Malevitj och Hilma af Klint. I det stora surrealistrummet har nyförvärvet av Louise Bourgeois Pillar tagit plats, tillsammans med bl.a. Salvador Dali, Max Ernst, Miró och Picabia. Rumssviten avslutas med en samling verk på temat Främlingar, där Tora Vega Holmström, Ivan Aguéli och Nils von Dardel är närvarande. Mittblocket med underrubriken Framtid tar fasta på en av samlingens styrkor: den amerikanska popkonsten. I sammanhanget, med George Segal, John Chamberlain, Alfred Leslie och fotografi av Diane Arbus, framträder Öyvind Fahlstöms World Bank i all sin gyllene radikalitet. I rummet innanför får Matisse Apollon vila bakom en förbyggd vägg och i rummet har i stället verk av Jean Dubuffet, Jean Fautrier och Giacometti placerats tillsammans med en större kollektion fotografi samt Dorothea Tannings målning Insomnia. En central pjäs i nästa rum är Monogram av Robert Rauschenberg, i en ny konstellation med Nouveau Réalisme, Jean Tinguely och Niki de Saint Phalle samt Jasper Johns, P O Ultvedt och Dick Bengtsson. Ett helt, mindre rum är ägnat åt Öyvind Fahlströms Doktor Schweitzer. Därpå följer minimalism i form av Donald Judd och Frank Stella samt en mer organisk variant uttryckt hos Keith Sonnier, Eva Hesse och Lee Lozano. Slutligen visas Barnett Newman, Sam Francis och Ellsworth Kelly på tre man hand. Samtid rymmer tillfälligt ett rum ägnat åt Moderna Museets vänners skulpturpristagare, Truls Melin, följt av ett rum med 1980-talets nyexpressionistiska måleri. Innanför, i ett mindre rum, ryms fotografi av kvinnliga fotografer som framträdde vid samma tid. I Videopassagen växlar programmet, medan presentationen av Gerhard Richters Bach-sviten i kombination med Thomas Ruffs jpeg td02 är mer permanent. Avslutningsvis visas ett antal exempel på samhälleliga modeller, däribland en videoinstallation av Simon Starling, Dominque Gonzales-Foersters 15

18 Brasilia Hall samt Magnus Bärtås De förorättade. Innan den omfattande omhängningen genomfördes hann flera nya presentationer att göras: två hyllningar till nyss bortgångna konstnärer, Torsten Renqvist respektive P O Ultvedt, en hängning av Robert Rauschenbergs grafik med anledning av den stora Rauschenberg-utställningen samt två presentationer med fotografi som tema postmodernt fotografi respektive surrealistiskt fotografi i sällskap med Dorothea Tanning. Under året har också omhängningar skett på grund av utlån och påkallat av utställningsserien Den 1:a på Moderna med tillfälligt viste i samlingen. 16

19 4. VERKSAMHETSGREN: FÖRMEDLING Mål 1 Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder ska vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 2 Nå fler och nya besökare. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa: - måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. - antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. - åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik. Mål 3 Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 4 Svenska konstnärer skall ges möjlighet att medverka vid internationella konstbiennaler och andra viktiga utställningar utomlands. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 5 Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. Mål 6 Moderna Museet skall vidareutveckla sin position som ledande institution inom och 2000-tals konsten. Återrapportering Moderna Museet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse. 17

20 4.1 MÅLUPPFYLLELSE Mål 1 Trots att återinförandet av entréavgifter ledde till en stor minskning av antalet besök är tillgängligheten till museets samling hög. Med besök räknade i kassasystemet och besökare i huset (det mått som andra liknande museer använder) var Moderna Museet det mest besökta konstmuseet i Sverige. På museets hemsida har tillgängligheten till museets samling fortsatt öka kraftigt. Antalet unika besök på hemsidan har ökat med 10 % till 2 miljoner under 2007, vilket är det högsta antalet för något konstmuseum i Sverige. Den digitala presentationen kallad Sök i Samlingen finns nu med ca konstverk varav närmare med bild. Större delen av museets samling är alltså tillgänglig för sökning i denna publika databas. Många särskilda åtgärder har vidtagits för att öka tillgängligheten för funktionshindrade. Bl.a. har visningar för synskadade anordnats vid åtta tillfällen, sex visningar har teckentolkats och öppen verkstad har erbjudits vid sju tillfällen för personer i s.k. daglig verksamhet och gruppboende. En ny hörselslinga har installerats i informationsdisken och utställningssalarna. Vidare har en helt ny form av lättläst folder börjat produceras, för första gången till utställningen Olle Bærtling En modern klassiker. Moderna Museet har utökat antalet avgiftsfria visningar. Totalt har 207 offentliga visningar genomförts. Antalet deltagare i de offentliga visningarna har mer än fördubblats jämfört med år Mål 2 År 2007 återinfördes entréavgifter, vilket ledde till en påtaglig minskning av antalet besökare jämfört med åren Dock har fördelningen mellan nya och tidigare besökare varit konstant, drygt en tredjedel av alla besökare motsvarande drygt var första-gångs-besökare år Både andelen och antalet unga (15 29 år) har mer än fördubblats jämfört med år 2001 som var det senaste året tidigare med full entréavgift. Antalet skolbesök har varit högt. Ca skolgrupper har besökt museet på egen hand och 430 skolgrupper har bokat särskilda skolvisningar under året. Även den äldsta åldersgruppen (över 65 år) har ökat starkt från 6 till 20 % jämfört med Mål 3 Den pedagogiska verksamheten i samarbete med skola, universitet och högskola har en självklar och hög prioritet inom Moderna Museet. Lärare är en viktig målgrupp och därför har delar av pedagogiska verksamheten fortsatt att riktas direkt till denna kategori. Zon Moderna är en verksamhet som vänder sig direkt till gymnasieskolan, där eleven, konstnären, konsten och samhället kopplas samman. Samarbetet med universitet och högskola har koncentrerats kring arbetet med Historieboken, i vilken externa forskare och museets intendenter medverkar i en grundläggande och djupgående historieskrivning inför Jubileumsåret Mål 4 Målet att medverka i internationella konstbiennaler och viktiga utställningar utomlands har, med de begränsade medel som står till förfogande, kunnat infrias. Två svenska konstnärer har under året med framgång medverkat i Venedigbiennalen. Därutöver har 20 personer, företrädesvis konstnärer som inbjudits till utställningar utomlands, fått resebidrag. Mål 5 Moderna Museet har en stor rörlighet för samlingen i hela landet. En c/o-utställning, baserad på ett urval ur samlingen, genomfördes under året. 221 verk ur samlingen lånades ut till 41 svenska låntagare och verk finns deponerade hos svenska mottagare. 18

ÅRSREDOVISNING 2006. 8.5 Finansieringsanalys 43

ÅRSREDOVISNING 2006. 8.5 Finansieringsanalys 43 ÅRSREDOVISNING 2006 1. Överintendentens inledning 5 2. Resultatredovisning inledning 7 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsgren 8 3. Verksamhetsgren: Bevarande 10 3.1 Måluppfyllelse 10 3.2 Verksamhetsöversikt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8

ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8 ÅRSREDOVISNING 2008 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING 7 2. RESULTATREDOVISNING 8 2.1 INLEDNING, ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL 8 2.2 EKONOMI 8 2.2.1 Ett år med osedvanligt höga kostnader och intäkter 8 2.2.2

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska riksmuseet Sida 1 av 11 Regeringsbeslut 28 2003-12-11 Ku2003/2590/ (delvis), m.fl. Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Naturhistoriska

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012

Konstnärsnämnden. Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Varberg den 3 maj 2012 Konstnärsnämnden Uppdrag och organisation Resurser Stipendier & bidrag Att ansöka Kriterier Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE

INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE INSPIRATIONSMATERIAL FÖR LÄRARE Andreas Eriksson Runt omkring 29 januari - 23 mars 2014 Sharon Lockhart Milena, Milena 16 april - 29 juni 2014 Information Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.

att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna. Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Daniel Werkmäster Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2015- Kulturnämnden Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus Förslag

Läs mer

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET

TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET TILL LÄRARE OCH ELEVER PÅ HÖGSTADIET OCH GYMNASIET Inspirationsmaterial inför besök till utställningen Christian Boltanski Les archives Utställningsperiod: 5 sep-14 dec 08. Öppet tors 11-19, fre-sön 11-17.

Läs mer

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga

Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Bilaga 1: Redogörelse av olika driftsformer för museer som ej är statliga Ett museum kan idag drivas i vilken organisationsform som helst. Som enskild firma, ideell förening och stiftelse - vilka är de

Läs mer

Välkommen till Moderna Museet!

Välkommen till Moderna Museet! Välkommen till Moderna Museet! Moderna Museet visar konst från år 1900 till idag. Här kan du se målningar, skulpturer, fotografier och videokonst av svenska och utländska konstnärer. Moderna Museet visar

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer

Utvärdering av fria entréer vid statliga museer KULTURRÅDET LÄGESRAPPORT Sten Månsson 2005-10-24 Utvärdering av fria entréer vid statliga museer Uppdraget I regleringsbrev för 2005 erhåller Kulturrådet i uppdrag av regeringen att utvärdera införandet

Läs mer

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande.

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande. Beslut 1(1) 2015-04-24 MUSIK WCDI/ET U CKIVC I Diarienummer: 0640/15 Handläggare: Marika Johansson Beslutande Stina Westerberg Föredragande Övriga i handläggningen deltagande Avdelningschefer Ärende Beslut

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 1. Överintendentens inledning 5 2. Resultatredovisning 7 2.1. Intäkter och kostnader 7 2.2. Bevarande 8 2.3. Förmedling 11 2.4. Kunskapsuppbyggnad 23 2.5. Övriga

Läs mer

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson

Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad Foto: Klas Eriksson Stiftelser och gåvor i Göteborgs Stad 2011 Foto: Klas Eriksson Göteborgs Stad förvaltar 111 stiftelser och 9 gåvor med olika ändamål. De äldsta stiftelserna är över 100 år gamla. Samtliga stiftelser är

Läs mer

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk

Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Lättläst om Moderna Museet och några av våra konstverk Karta Moderna Museet Till Plan 1 och 2 Med stöd av: Välkommen till Moderna Museet! Moderna Museet visar konst från år 1900 till idag. Här kan du se

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:59 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1999:24 av Bengt Cedrenius m fl (mp) om bättre utnyttjande av landstingets konstsamlingar Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen - Yttrande över betänkandet Ny museipolitik, SOU 2015:89 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN/2015:272 Arkiv och museer Nils Mossberg, 016-710 29 90 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över remiss från kommunstyrelsen -

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Helsingborg Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Hans Johansson Olle Borg Dan Karlsson Anders Kjellvard Ann-Christine

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS

PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS PÅ GRÄNSEN MELLAN DET LILLA BORÅS OCH DET STORA BORÅS En rapport om att marknadsföra Borås konstmuseum både internationellt och provinsiellt av Anna Sefve Daniel Schwarz - Szpigler Erika Harlitz Helen

Läs mer

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Fotografiskas ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 17 december 2012 203.8.3-444/2012 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande

Läs mer

Besök oss - Visningar

Besök oss - Visningar Samtidskonstens gränsöverskridande natur är en fantastisk resurs i undervisningssammanhang. Begreppet samtidskonst används ofta för att beskriva konst som skapas idag och som tar upp teman och belyser

Läs mer

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram

Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Bilaga KN 2012/6868 Förslag till uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens Internationella musikprogram Konstnärsnämnden har fått regeringens uppdrag att utveckla former för internationellt kulturutbytet

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM!

VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! VÄLKOMMEN TILL RYDALS MUSEUM! Kultur i tiden Upplevelsebaserat lärande Unikt industrilandskap Ditt utvidgade klassrum Gratis för förskola och grundskola i Marks kommun VI ÄR EN ARENA FÖR DIG! Vi kan erbjuda

Läs mer

Rutiner för inventering av kommunens konst

Rutiner för inventering av kommunens konst Revisionsrapport Rutiner för inventering av kommunens konst Nyköpings kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund...3 2 Revisionsfråga och metod...3 3 Granskningsresultat...3

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 14 2016-06-30 Ku2016/01622/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Ölands Historiska Museum (ÖHM)

Ölands Historiska Museum (ÖHM) Ölands Historiska Museum (ÖHM) Länsstyrelsen i Kalmar län, dnr 430-6125-13 Innehåll 1. Förord 2. Varför en förstudie? Om bakgrunden 3. Bevara, använda, utveckla. Om kultur- och regionalpolitiska utgångspunkter

Läs mer

ARTIST IN MY RESIDENCE

ARTIST IN MY RESIDENCE ARTIST IN MY RESIDENCE Rekrytering av konstnärer till deltagande i projekt ARTIST IN MY RESIDENCE Jag heter Gisela Fleischer och är aktiv konstvetare, konstpedagog och konstnär. Under senare delen av sommaren

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang Tjänsteutlåtande Datum: Diarienr: 3 april 2013 3.8.3-225/2013 Handläggare: Telefon: Mattias Rindberg 08-508 285 90 mattias.rindberg@stockholm.se Till Styrelsen för Stockholm Business Region Yttrande över

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 14 Kulturdepartementet -05-27 Ku/379/KV (delvis) Moderna museet Box 16382 103 27 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om nya nationella

Läs mer

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016.

Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. Foto: Karolina Henke PROGRAM HÖST/VINTER 2015 2016. JOHN HALLMÉN MINIMONSTER 21 maj 23 augusti I John Hallméns fotografier får vi uppleva krypens värld i makroperspektiv. Närgångna och kraftigt uppförstorade

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M

AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M 1 AVTAL OM UPPHOVSMÄNS RÄTT TILL ERSÄTTNING VID VISNING AV VERK SAMT MEDVERKAN VID UTSTÄLLNING M M mellan svenska staten, representerad av Statens kulturråd å ena sidan och Konstnärernas Riksorganisation,

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 37 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02381/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Moderna museet Box 16382 103 27 Stockholm Datum Dnr 2010-05-20 32-2009-0704 Uppföljande granskning av internkontrollen i samlingarna Riksrevisionen har, som ett led i den årliga revisionen,

Läs mer

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv

Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv 2/10 Östergötlands museums behov av magasinslokaler och klimatarkiv Magasinslokaler Östergötlands museum har under många år haft behov av

Läs mer

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm.

Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. 1 Öppna Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för ett öppnare och mer tillgängligt Stockholm. Hemsida: www.öppnastockholm.se Mail: oppnastockholm@gmail.com Telefon: 070-726 88

Läs mer

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum

DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7. Kalmar konstmuseum DRÖM MEN OM SAMLINGEN Kalmar konstförenings samling Från 4/7 Kalmar konstmuseum DRÖMMEN OM SAMLINGEN Från 4/7 2015 Kalmar konstmuseum, plan 4 FÖRORD Med utställningen Drömmen om samlingen har vi skapat

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5

(Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011. Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8. Nettokostnad -17,5-17,3-18,5 KULTURNÄMNDEN Ordförande: Magnus Wallengren Förvaltningschef: Thomas Liedström (Mkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Intäkter 1,9 2,2 2,5 Kostnader -19,3-19,5-21,0 varav personal -9,3-9,1-8,8 Nettokostnad

Läs mer

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen

KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen KULTURRÅDET RAPPORT Dnr KUR 2005/2081 Sten Månsson 2005-04-22 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Besöksutfall t. o. m. mars 2005 vid statliga museer omfattade av frientréreformen I Kulturrådets

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

HALLWYLSKA USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka

HALLWYLSKA USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET. Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET FRIENTRÉ-REFORMEN PÅ VISSA STATLIGA MUSEER HALLWYLSKA Resultatsammanställning av publikundersökning under vecka 14 2005 2 Publikundersökningar Frientréreformen som

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut I:22 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 34 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst

Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst Utbrott av Lennart Rodhe Barnavårdscentralens väntrum, Lugnviks HC Riktlinjer och rutiner för Jämtlands läns landsting Bilaga till bildkonstpolicy Riktlinjer och rutiner för 2 (7) Riktlinjer och rutiner

Läs mer

HANS GEDDA & MÖRKRETS MÄSTARE

HANS GEDDA & MÖRKRETS MÄSTARE HANS GEDDA & MÖRKRETS MÄSTARE 5.12.2013 30.3.2014 VARMT VÄLKOMMEN I VINTER! Museibyggnaden på Blasieholmen är stängd inför renovering men verksamheten har flyttat ut och fortsätter på annat håll, bland

Läs mer

Förslag till fördelning särskilda medel från Kulturrådet 2014 Länsbibliotek Sörmland BOOKworms, bokklubbar för barn- och ungdomar med läsningen och det egna skrivandet i fokus behöver utvecklas. BOOKworms

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

United Networks Agency ett verk av Sofie Sweger

United Networks Agency ett verk av Sofie Sweger United Networks Agency ett verk av Sofie Sweger United Networks Agency är en fiktiv agentur för samtidskonst som förmedlar immateriella och idébaserade värden i konsten. Utställningen presenterar 10 möten

Läs mer

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning)

Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Tariff för visning av konstverk för allmänhet genom tillfällig utställning (Utställningsersättning) Följande tariff skall tillämpas för 6 i avtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar

Läs mer