l ( 11) BosrADsn:irrsröRENINGEN JÄRNSTÄtupnr,N s BosrADSntirrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr ÅnsnnoovISNrNG för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l ( 11) BosrADsn:irrsröRENINGEN JÄRNSTÄtupnr,N s BosrADSntirrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr 769606-7888 ÅnsnnoovISNrNG för"

Transkript

1 BosrADSntirrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr ÅnsnnoovISNrNG för BosrADsn:irrsröRENINGEN JÄRNSTÄtupnr,N s Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jiirnståimpeln 5 i Bromma får håirmed avge redovisning för föreningens verksamhet under r?ikenskapsåret212. Föreningen bildades 2L-2-23 och inköp av fastigheten skedde STYRELSEN Styrelsen har under året haft följande sammansättning 22 september juni2l2 Daniel Odquist Johanna Törnqvist P?ir Hagström ordförande vice ordförande ledamot 14juni 212- Daniel Ödquist Johanna Törnqvist Påir Hagström Tony Hallin Erik Skinstad ordförande vice ordförande ledamot ' suppleant suppleant REVISOR Grant Thornton Sweden AB nönnntngsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 juni 212. Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda möten. Antalet medlemmar i föreningen uppgick tiii46 stycken fördelat på 41 bostadslägenheter. l ( 11)

2 B OSTADSNIiTTSTÖRENINGEN JÄnNsrÄMPELN s Org nr FÖRENINGSFRÅGoR fotts. Föreningen omfattar 48 bostadslägenheter och 4lokaler, med en total yta fördelad enligt nedan: 2 r o k 48 st 2 28 kvm (varav 8 hyresrätter) Bost.rättslokal 1 st 38 kvm lnkaler 4 st 559 kvm Totalt 2 85 kvm Under året har nio överlåtelser skett. Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr 212 t gtl tt 21 l99l Fastighetens beteckning åir Jåirnstiimpeln 5. Byggnadsår Fastigheten 2ir försiikrad i Ossden Försåikringsmäklare FöRVALTNING Under 212 sade Jåirnstämpeln 5 upp trädgårdsarbetsavtalet med Rubb & Stubb AB. Dock kommer denna firma fortsättningsvis ansvara för snördning och sandning. Bakgrunden åir att Jiirnstämpeln 5 har bildat ett eget trädgårdsgling bestående av föreningsmedlemmar, vilka själva ombesörjer gräsklippning och rabattunderhåll arvodesfritt. Genom uppsägningen beriiknar Jåirnstämpeln 5 att kraftigt reducera de årliga fasta förvaltningsutgifterna. FASTIGHETEN Följande åtgärder har vidtagits under 2L22 o Camilla Genberg beviljades medlemskap i Jlirnstämpeln 5 i samband med att hon köpte lägenhet 2. o Joakim Breiler beviljades medlemskap i JZirnstämpeln 5 i samband med att han köpte lägenhet 29. o Tre cykelparkeringar anlades. Två på de ställen dåir sopsorteringsskåp tidigare stått (utanfdr port 6 och port 18). Ett tredje på gräsplätten mellan miljöstugan och bilparkeringen (utanför porr 16). o De ruttna ribborna runt parkeringsplatsen utbytes mot nya. 2 (rr) g

3 B osradsntirrsrörentngen länxsrämpeln s Org nr FASTIGHETEN forts. o I samband med trädgårdsgängets bildande införskaffades en gräsklippare, en grästrimmer och allehanda trädgårdsredskap. o Samlingslokaleninreddes. ' Ny (godkåind) lamparmatur installerades på daghemmet/ förskolan Galaxen. o Månadsavgiften för medlemmarna höjdes med tio procent den l juli. IÖNnn och ERSÄTTNINGAR Kostnaden för styrelsearvoden har uppgått med 4l gg9 kronor, exkl. soc.avg. för 212. EKONOMI Ä.rsavgifterna bostäder har uppgått till kronor (8g4 4g6kronor) och årsavgift lokal har uppgått till l8 9 kronor (18 9 kronor). Hyror för lägenheterna har uppgått till kronor ( kronor). Hyror för lokaler har uppgåtttill v,ronor (4I7-ikronor) samt hyra för garage/p-platser har uppgått till 5 4 kronor (4 kronor). BOKSLUTSDISPOSITIONER Styrelsen föreslår att årets resultat enligt stadgarna balanseras i ny räkning. Till stlimmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat _2 27 lgz Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: Reservering fond för yttre underhåll 7416 Balanseras i ny råikning _2 9g 51 Totalt _2 g33 g9l 3 ( 11)

4 BOSTADSN:irrSrÖRENINGEN lännsrämpeln s Org nr Bel,opp i kr Not il Rörelsens intökter Å,rsavgifter/tryror Övriga intiikter I I s 372 Rörelsens kostnader Reparation och underhåll Driftskostnader Fasti ghets sk attl av gift Förvaltningskostnader 2 -J r Rörelseresultat före avskrivningar 483 9s6-642 Avskrivningar Byggnader -276 s Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Tomtavgäld Tomtavgäld, tidigare år 3s Resultat efter finansiella poster Årets resultat (ll)

5 BosrADSn:irrsröRBNTNGEN lännsrämpeln s Org nr Balansräkning tti TILLGÅNGAR Anläggningstill gångar M at e ri ell a anlö g gnin g s till g ån g ar Byggnader Pågående projekt Summa anläggningstitlgångar Omsättningstill gångar K o rtfris ti ga fo rdrin g ar Av gifts-/tryresfordri ngar Kundfordringar Skattekonto Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 5 5A t3 8l t Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR s (u)

6 B OSTADSNIiTTSNÖRENINGEN lännsrämpeln s Org nr Belopp i kr Not r EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatser Föreningens yttre reparationsfond Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital t Balanserat resultat Å,rets resultat t16 -r t33 32 Summa eget kapital Skulder IÅngfristiga skulder Lån 8 Kortfristiga skulder l-everantörsskulder Skatteskuld Momsredovisning Övrig konfr.skuld Förskottsbetalda hyror/årsavgifter Upplupen kostnad och förutbetald intiikt 9 Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER s3 146 t s t r t tt2l Ställda panter m.m. Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser t 25 5 Inga 25 5 Inga TILLÄGGSUPPLYSNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER Ärsredovisningen är upprättad enligt Ä,rsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. 6 ( 11)

7 BosrADSn:irrsröRENTNGEN lännsrämpeln s Org nr Vtirdering sprincip e r mm Tillgangar, avsättningar och skulder har viirderats till anskaffningsvåirden om inget annat anges nedan. Fordrtngar Fordringar har efter individuell viirdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Av skrivnin g sprincip er för ankig gnin g still gån gar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvtirden och beräknad livslängd. Nedskrivning sker vid bestående våirdenedgång. Följande avskrivningstider tillzimpas: M sterteila ankig gnin g s tillgån gar Byggnad Bredbandsanslutning Fj iirrviirmean slutnin g 2OO år 2 är 5 år Not I Rörelsens intdkter Hyresintäkter lägenhet Hyresintäkter lokal Hyresintäkter garage, p-plats Åcsavgifter bostäder Ärsavgift lokal Retroaktiv hyra lokal Förråd hyra ej moms Rabatt hyra bostad Fastighetsskatt Pant- och överlåtelseavgifter t t68 r I r34 2t 168 I Not 2 Re p aratione r o c h unde rhåii Byggnad löpande underhåll Rep/underhåIl lägenhet Rep/underhåll lokal Rep/underhåll portar o lås Rep/underhåll trapphus Rep/underhåll källare Rep/underhåll tvättstuga Rep/underhåll VVS Rep/underhåll ventilation Rep/underhåll el Rep/underhåll fasad Rep/underhåll trädgård Rep/underhåll fönster Rep/underhåll inv/maskiner r -t r r s t r tt ( 11)

8 B OSTADSNIiTTSNÖRENINGEN lämlsrämpeln s Org nr Not 3 Driftskostnader Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel, extra Fastighetsstädning Fastighetsstädning, extra OVK EI Fjåinvärme Fjiinviirme fg år Vatten och avlopp S ophämtning/renhållning Snöröjning Försiikring Förhandlingsersättning Kabel-TV Bredband Extra tekn.förvaltning Förbrukn. inv, förbr. material 2t2-53 6s r r I r r Not 4 F ö rv altning sko stnade r Kontorsmaterial Porto Inkassokostnader Överlåtelse-/pantsättnings avgift Styrelsearvode Sociala avg styrelsearvode Revisionsarvode Kameral förvaltning Extra kameral förvaltning Förvaltn.kostn, tidigare förvalt. Stämmokostnader Övriga adm kostnader, mm Föreningsomkostnader Just förra förvaltaren Hemsida Adm.tjänster, tidigare förv. Konsultarvode Bank/post kostnader Mäklararvode t r s r ( 11)

9 B OSTADSN,,irrSrÖRENINGEN lännsrämpeln s Org nr Not 5 Byggnad Anskaffningsvåirde Ack avskrivning enl plan Å,rets avskrivning Bokfört våirde Taxeringsvörde Byggnad Mark Totalt Pågående projekt Trädgård 21 I Projekt Miljöhus Projekt Föreningslokal Projekt Förskola 2t t I t Not 6 Förutbetald kostnad och upplupen intökt Exploateringskontoret STOKAB Com Hem AB Nordeuropa Försäkring Nordstaden Stockholm FRIJBO AB Not 7 Kassa och bank Nordea SEB SEB Placeringskonto t64 3 rtz r s l t s 135 e ( 11) 6

10 BOSTADSNIiTTSTÖRENINGEN lännsrämpeln s Org nr Not 8 Iånffistiga skulder SBAB SBAB t SBAB t t t8 294 SBAB SBAB SBAB Aktuell räntesats 3,2Vo 4,66Vo 3,MVo Villkor 213-M-tl t3 Amortering t8 677 Not 9 Upplupen kostnad och förutbetald intökt Revisionsarvode Fortum Markets Fortum Våirme Styrelsearvode och soc.avg. t s ( 1l )

11 B OSTADSNIiTTSTöRENINGEN lännsrämpeln s Org nr Not 1 F as ti g he t s int e c knin g ar SBAB 25 5 inom 25 s Not 11 Förtindringar av eget kapital Å,rets resultat Ingående kapital enligt faststiilld balansråikning t rt Upplåtelser under året Resultatdisp enl ståimmobeslut I Å,rets avsättning enl stiimmobeslut Ä,rets resultat Belopp vid årets slut s Stockholm ä* 213-./d;-r^- Min revisionsberättelse har avgivits h- Z,S Grant Thornton Sweden AB 1l ( ll )

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer