VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 BRF SANDKILEN

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret Styrelsens sammansättning: : : : Ordförande: Sture Forsberg AnnK. Einarsson AnnK. Einarsson Vice ordförande Bodil Löthman Ann Berg Christina Meijer Sekreterare Birgit Östling Emma Wicksell Emma Wicksell Vice värdar Christer Sandell Christer Sandell Christer Sandell Kristian Hallman Mats Carlsson Suppleanter Wincent Björk Anna StattinSköld AnnKathrine Einarsson Birgit Östling Emma Wicksell Ann Berg Ekonomi Jarmo Rehn Roslagens Redovisare AB Roslagens Redovisare AB Magnus Eriksson Magnus Eriksson Revisor: Henningssons Tomas Haglund Revisionsbyrå AB NorrtäljeDanderyd Benny Henningsson Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten samt genomfört en årsstämma och en extrastämma Under året har en viss turbulens förekommit i styrelsesammansättningen, en turbulens som är ett reviderat och avslutat kapitel i och med årsstämman Ett av de större projekten under året har varit badrumsrenoveringen i hus 15 och 17. Nu återstår endast renoveringen av badrummen i hus 3 och 5, renoveringar som beräknas vara genomförda under år Dessutom har vi under hösten genomfört tvättning av ett antal fasader på hus 1, 3, 5, 7, 9, 15 och 17. Föreningen fick en internetanslutning i maj månad och styrelsens mailadress är Den stora lokalen L71 i källaren under hus 7 har helrenoverats efter mögelskada och ett 5årigt kontrakt har tecknats med studieförbundet Sensus, varvid hyresintäkterna kommer att finansiera renoveringskostnaden. Föreningen har under året haft ett försäkringsärende angående vattenskada.

3 Styrelsen har planerat följande projekt under år 2012/2013: *Stamrenovering (badrum) i hus 5 och 3 *Byte av minimasteraggregat i hus 19 *Markstenplattorna framför portarna i hus 1 17 åtgärdas *Upprustning av garageportarna *Upprustning av grovtvättstuga/torkrum i hus 3 *Fem återvinningsstationer för glas och tidningar Framtida större projekt *Asfaltering av vägar och anläggande av permanenta väggupp *Ny dränering runt fastigheterna Ekonomi Föreningens likviditet har varit mycket god under verksamhetsåret. Under året har 3 miljoner kronor tagits i anspråk av de medel som en extrastämma i juni 2010 beslöt att låna upp för att färdigställa resterande badrum. I övrigt hänvisas till en separat resultat och balansräkning för år Taxeringsvärden: Byggnader kronor Mark kronor Summa taxeringsvärde: kronor 2011 års förbrukningssiffror: Ökning Minskning Fjärrvärme hus kwh 29,5 % Fjärrvärme hus kwh 8,8 % Elförbrukning för hela föreningen kwh 1,11 % Preliminär fastighets elförbrukning kwh 8,9 % Elförbrukning för värmepumpar kwh 7,3 % Varmvattenförbrukning kbm 10,7 % Kallvattenförbrukning kbm 2,0 % Sophämtning, inkl. grovsopor 608 kbm Ägarbyten: Under året har 25 överlåtelser av lägenheter genomförts, 2 ettor, 12 tvåor, 6 treor och 5 fyror. Genomsnittligt kvmpris: ettor: kr/kvm; tvåor: kr/kvm; treor: kr/kvm;. och fyror: kr/kvm.

4

5 Fjärrvärme gula husen ( 1 17 ) kwh Fjärrvärme röda huset ( 19 ) kwh

6 Fa stighetsel + Lägenhetsel kwh El värmepumpar kwh

7 Fastighetsel ( utebelysning,tvättstugor etc. ) kwh Vatte nförbrukning kbm

8 Varmv atte n fö rb ru kn in g kb m Kallv atte n fö rb ru kn in g kb m

9 Årsredovisning för BRF Sandkilen Räkenskapsåret 2011

10 1(11) Brf Sandkilen Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 resultaträkning 3 balansräkning 4 noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

11 Brf Sandkilen (11) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Styrelsen för Brf Sandkilen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Nettoomsättning tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Antal anställda st Soliditet % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not ,2 3,1 2, ,0 3,6 3, ,1 3,5 3, ,3 3,3 1,3 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande resultat: Balanserade förlust Årets vinst Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att kronor VM uppskrivningsfond Avsättning till inre fond Avsättning till yttre fond I ny räkning överförs

12 Brf Sandkilen (11) Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter Övriga intäkter Summa nettoomsättning Kostnader för fastighetsförvaltning Driftskostnader Administrationsomkostnader Övriga kostnader Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 3, Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Årets vinst Fördelning av årets resultat enligt förslaget i resultatdispositionen Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll Avsättning till inre fond Avsättning till yttre fond Årets resultat efter förändring av inre och yttre fond

13 Brf Sandkilen (11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 Brf Sandkilen (11) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Insatskapital Uppskrivningsfond Yttre fond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Avsättningar Inre fond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

15 Brf Sandkilen (11) Noter Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp som beräknas betalas. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat har angetts. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Värmeåtervinning Stamrenovering Inventarier 200 år 33 år 10 år 520 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital. Antalet anställda Föreningen har i likhet med tidigare år haft en anställd fastighetsskötare. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman.

16 Brf Sandkilen (11) Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medelantalet anställda Män 1 1 Totalt 1 1 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Not 3 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 4 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

17 Brf Sandkilen (11) Inköp/Aktiveringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

18 Brf Sandkilen (11) Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Summa Not 7 Eget kapital Balanserat Insatskapital Yttre repfond Uppskrivningsfond resultat Årets resultat Eget kapital Avsättning yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition av yttre fond Avsättning till inre fond Disponering av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Avsättning till yttre repfond VM uppskrivningsfond Disposition av yttre fond Avsättning till inre fond Disponering av föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Not 8 Upplåning Räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa räntebärande skulder

19 Brf Sandkilen (11) Förfallotider Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut Summa Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntor Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna semesterlöner Upplupna löner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa Not 10 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut

20

21

22

23 Budgetförslag 2012 INTÄKTER Årsavgifter, hyror mm ElAvgifter Övriga intäkter Förseningsavgifter 0 Summa intäkter: kr kr KOSTNADER RÄNTE & BANKKOSTNADER kr Vatten och avlopp Eltariff Eltariff värmepumpar Telia Digital TV Fjärrvärme Renhållning Städ Hiss Hyra Tvättmaskiner hus Tvättstuga Maskin & Trädgård Reparation & underhåll Försäkringspremier Skatt Övr Fastighetskostnader FASTIGHETSKOSTNADER kr Löner & Arvoden Sociala avgifter Övr personalkostnader ( AMF ) ARVODEN & AVGIFTER kr Förbrukningsinventarier, material Administrationskostnader Övr kostnader ÖVR KOSTNADER kr Avskrivning Inventarier Avskrivning Byggnader AVSKRIVNINGAR kr Avsättning till inre reparationsfond Avsättning till yttre reparationsfond AVSÄTTNING TILL FONDER kr Summa kostnader: kr ÅRETS RESULTAT 0 kr

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer