Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic"

Transkript

1 Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic

2 Brf Liljeholmens Porl r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 28. Förvaltnin gsb erättels e Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemrnarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse ffir även omfaffa mark som ligger i anslufiring till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadsläeenhet eller lokal. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsforeningen registerades den 19 november 24. Föreningens ekonomiska plan registrerades den 5 februari 25 och nuvarande stadgarregistrerades den 15 januari 25 hos Bolagsverket. Grundfakta om fastigheten Föreningen forvärvade den 15 december 24 fastigheten Karet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i 5-6 våningar (nio trapphus), ett våningsplan i gatunivå samt två källarvåningar med totalt 143 bostadsrätter. Byggnadens uppvärmning 2ir f,ärrvärme. Föreningens hus är anslutet med datafibemät genom Bredbandsbolaget. Föreningen har kabel-tv genom ComHem. Den totala boytan är cirka kvm. I fastigheten finns sju lokaler (varav tre lagerlokaler) med en uthyrningsbar yta om cirka 43 kvm. Föreningen har totalt 147 parkeingsplatser varav 5 stycken är avsedda flor extern uthyming. På föreningens hemsida finns mycket mer information om föreningen, fastigheten m.m. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm. Läsenhetsfördelnins 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 14st 72st 33st 23st lst Gemensamma utrymmen I fastigheten finns det en gemensamhetslokal med övemattningsrum som medlemmama kan hyra, barnvagnsrum i samtliga entrder, två tvättstugor och fna cykelrum. Samfiillighet Då det visat sig omöjligt att uppnå för alla parter godtagbara villkor för inrättandet av en t,* D( n tr gemensamhetsanläggning, har föreningen och Brf Liljeholmens Torg (kv Karet 1) i stället ingätt,n /,,," ett samarbetsawal för att reglera skötseln av garagen och öwiga gemensamma angelägenheter. ÄW* v'/ fl tlu JT

3 76961t-67s 2(r5) Årende med önskemål om bildande av gemensamhetsanläggning lor garage ftr fastigheterna Vänthallen 1, Karet 1 och Karet2,ligger hos Lantmäteriet på begäran av Brf Liljehohnsterrassen (kv Vänthallen 1). Väsentlisa servitut Föreningen omfattas av ett flertal servitut. Samtliga finns registrerade i den ekonomiska planen. Det som fydligast berör våra medlemmar är belastande servitut för bussterminalen (in- och utfart samt avstigningszon). Föreningen har servitut till förmån för fastigheten avseende öwe innergården hos Brf Liljeholmens Torg (Karet 1). Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal med JM AB om teknisk forvaltning under året. Avtalet är förlängt fttr 29. Ekonomisk forvaltning IIBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB som tidigare anlitats av JM, anlitas fr o m l januari 28 direkt av förenineen. Föreningens lokalerihyreskontrakt Kontrakten på ftreningens lokaler löper enligt foljande: Verksamhet Momspliktig Yta kvmiplatser Löplid tom Rationell Parkering* Ja 5 platser Europark Ja 97 platser SEB+ Nej 13 kvm Hårstylisterna* Ia 1i3,5 kvm Liljeholmens Spa & harmoni* Ja 64,5 kvm Notar Management ABt Ja 67 lr-'rm Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende tre av verksamhetslokalema samt obligatoriskt momsregistrerad ör uthyrning av parkeringsplatser/garage till extema hyresgäster. *JM AB garanterar hyresintäkten i fem år i sådan omfatlning att den beräknade intäkten för lokaler i ekonomisk plan garanteras. Föreningens ekonomi Fastishetslån Föreningens fastighetslån, samtliga hos Östgöta Enskilda Bank, är placerade till följande villkor: Lånenr Räntesats Bundet till Lånebelopp Amortering 2o Nr ,865 o A Nr ,95 yo Nr * 3-månader Nr-i59 4,37yo 2lL Nr ,3y;o Nr ,43 yo ufirma t M * F.n STIBOR 7 dagar plus,35%-enheter rwu

4 s 3(1s) Fastishetsskatt Fastigheten har fiirdigställts och har åsatts värdeår har fastighetsskatten for bostäder ersaffs av en kommunal fastighetsavgift.lagenhetema är efter värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i fem år och därefter belastas de med halv fastighetsavgift i fem år. Fr o m år 11 gäller full fastighetsavgift. Fastighetsavgifter for flerbostadshus uppgår till I 2 kr per lägenhet. Följande år kommer beloppet att indexuppräknas genom att knytas till inkomstbasbeloppet. Fastighetsskatt for lokaler är loå av taxeringsvärdet. Räntebidras Föreningen har per 18 september 2A6 valt starttidpunkt för bindning av den femåriga räntan till en subventionsränta pä3,92 %. Räntebidrag har under 28 lämnats med 14 To av ett bidragsunderlag på II4 A27 kt. Räntebidragen minskas och awecklas successivt under en femårsperiod. Under 29 utgär bidrag med 1 %o avbidragsunderlaget. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 222 (224) medlemmar. Samtliga bostadsrätter var upplåtra vid årets slut. Under året har 18 (17) överlåtelser skett. Det genomsnittliga priset har varit drygt 31 7 kr/kvm. Ärsavgiften hojdes den l januari 28 med,3yooch är oförändrad for29. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under året Årets största händelse har varit garantibesiktningen som genomfördes två år efter slutbesiktningen. Lägenheter, allmänna utrymrnen, gård och mark, hissar samt tak och fasader har besiktigats. Ganska många anmärkningar noterades i protokollen och JM har inte blivit klara med att ätgerda alla brister under 28. Infor garantibesiktningen lät styrelsen göra en bullermätning i utvalda lägenheter samt mätning av fukt i de delar av fasaderna som är byggda enligl den metod som gett upphov till stora problern med fuktskador i andra bostadsområden. Bullermätningen visar på godtagbara värden i alla lägenheter. Fukt i fasaderna mättes på tio ställen och vid en av dessa blev resultatet ett något förhöjt värde. Öwiga nio var utan anmärkning. Risken för framtida problem med fukt i fasaderna får därfor bedömas som mycket låg. JM har efter förfrågan meddelat att de inte tiinker lämna nägra utökade garantier förutom de redan gällande. Fastigheten har energideklarerats och resultatet är att vi inte behöver vidta några extra åtgärder för att minska energiförbrukningen. Statisktik från Forhrm visar att vi har en mycket effekliv fiärrvännecentral och därmed låga kostnader.,wmt wul

5 7696rr-67s 4(15) Under hösten har de två soprummen organiserats om. Tidigare kunde flera sopslag (fraktioner) kastas i de bägge sopmmmen. Det resulterade i en sned belastning och onödigt höga kostnader. Efter omorganisationen kastas hushållssopor och all återvinning i det stora soprummet (vid I2:an).I det lilla soprummet (vid S:an) kastas grovsopor samt elelctriskt avfall. Där har också inrättats ett särskilt utrymme for miljöfarligt avfall samt ett rum ftir återbruk av hela, användbara saker. Hissarna har varit årets största problem. Trots att de endast är nägra år gamla har redan flera dyrbara reparationer efter garantitidens utgång behövt göras. Ett speciellt problem har varit att Kone, i samband med att vi byfte firma för reparation av hissarna, tagit bort ett datakort som underlättar underhåll och reparation. Diskussion pågår med JM om att hissama borde levereras med dessa kort för att kunna betraktas som kompletta. Flera annons- och reklaminsatser har gjorts för att värva nya hyresgäster till ganget. De har resulterat i att antalet lediga platser sedan årets början har minskat från 38 trll2i, varav 5 stycken används för gästparkering. I samband med omsätbring av ett lån minskades skulden med 1,5 mkr. Det nya lånet på knappt 3 mkr löper tills vidare med rörlig ränta. Alla dörrar i fastigheten har märkts upp enligt ett system som beskrivs i välkomstbrevet till nya medlemmar samt i ett av de informationsbrev som delats ut under året. En ny rutin for aff säkerställa nyckelfrågan i samband med överlåtelser har också böf at användas under året. Linoleummattoma som gav upphov till en obehaglig, sur lukt vid våttorkning har blivit behandlade pä ett sätt som förhindrar deffa. Öppet hus med styrelsen hölls den 1 december och besöktes av ett 3-tål medlemmar. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie foreningsstämma den 9 april28 haft foljande sammansättning: Roger Ekström Jens A16n Sophie Bergström Love Lagercrantz Frank Asplund Dag Åsväm Anders Linåker Kicki Man Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Ordforande Vice ordftirande Avgick Avgick Vid stämman avgick Jenny Wising och Lotta Liljelund ur styrelsen. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i fi)rening. Styrelsen har hållit 11 (1) protokollförda sammanträden under året. För styrelsens ledamöter ftnns ansvarsförsäkring tecknad hos Länsftirsäkringar Stockholm" / 86ff %w

6 s(1s) Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huwdansvarig Robert Holm Hans Norman Öhrtings PricewaterhouseCoop ers AB Ordinarie Suppleant Valberedning JoakimLewin Sammankallande Inga Eliasson Myrhed Krister Vanerell Trapphusvärdar Under året har följande medlemmar verkat som trapphusvärdar: Henrik Nordenberg Liljeholmstorget 4 Vakant Liljeholmstorget 6 Sophie Bergström Liljeholmstorget 8 Vaknnt Liljeholmstorget 1 Kalle Alsbjer Liljeholmstorget12 AlexanderFamsworth Liljeholmstorget 14 Anders Linåker Liljeholmstorget 16 Jens Aldn Liljeholmstorget 18 Love Lagercrantz Liljeholmstorget 2 B Nyckeltal Bokiört värde för fastigheten per kvm bostadsyta Lån per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldränta % 4,2 3,95 Fastighetens belåningsgradvo 36,66 36,84 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i ftjrhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i forhållande till bokftrt värde. Avsättning till yttre fond Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall årligen göras enligt stadgarna med minst 25l<rlkvm lägenhetsyta. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. Eftersom fastigheten iir nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år.

7 7696tt-61s 6(15) Förslag titl vinstdisposition Till forfogande för föreningens ft)reningsstämma står: balanserad vinst årets vinst 527 t57 I As2 s29 I s disponeras så att till ynre fonden reserveras i ny räkning överföres 292 4ll 1 s Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. ffw yilb

8 7696t (rs) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTIiKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning I t2 2 4t1 9t4 I4I 4t7 t 426 s s68 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåil Driftskostnader Administrationsko stnader Personalkostnader F asti ghets skatt/åsti ghetsavgift Summa kostnader ftir fastighetsförvaltning a J ,244 -l s4 -r82 rs7 -ts r rs s 16 Avskrir,ning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar -32t t23-3r 996-3s s3-3r RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER s2l Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalneffo 74 r rs r9-28 6sr RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER s Inkomstskatt Ånrrs RESULTAT 1 s2 s29 74s 4tl w*

9 7696rt-67s 8(15) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningsti llgångar Byggnad Mark Bredband Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar s9s Omsättningstillgångar Kortfri sti sa fordrinsar Kundfordringar Hyres- och avgiftsfordringar Öwiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkfer Avräkningskonto frirvaltare Summa kortfristiga fordringar 9 l r t l7s 767 t rtz 16 18s 2s s Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank s6 t Summa oms ättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 442 4s s4 476 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1) Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Föreningens fond för ytfre underhåll Summa bundet eget kapital r s s6 683 Fritt eset kaoital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital s27 t57 r s s t w

10 s e(1s) Balansräkning Not Summa eget kapital ll5 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder zzs t Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 13 I r7r s s 953 s29 r t s s SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 442 4s s4 476 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighets inteckningar Ansvarsftirbindelser Inga Inga Fn, Wa

11 Brf Liljehohnens Port s 1(r5) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bolcöringsnämndens all-rnänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oforändrade jämfört med föregående år. Fond för ytbre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 23:4. Uppskjutna skattefbrdringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyftjas mot framtida skattepliktiga överskott. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffiningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål ft)r avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning sprincip er Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ruspmngliga anskaffrringsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Nynjandetiden ftir byggnad beräknas till 1 år. Noter L Hyresintäkter Hyresintäkter lokal Hyror diverse Hyra garagelcarport s2s i s övriga rörelseintäkter Fastighetsskatt lokaler Intäkt gästlägenhet Övriga intakter JM avräkning s l4t r47 l4l 91 Fn ffi

12 s I 1(15) 3 Reparationer och underhåll Reparationer hiss Öwiga hisskostrader Löpande reparationer Trädgårdskostnader Underhåll, övriga utgifter Reparationer ventilation 4 Driftskostnader Fastighetsskötsel Trädgardsskötsel Snörcijning/sandning Städning Gemensamhetsanläggning EI Uppvärmning Vatten Sophämhing Fastighetsförsäkring Kabel-TV / bredband Förbruknings inventarier 5 Administrationskostnader Telefon & porto Bevakningskostnader Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga administrationskostnader Övriga främmande tj änster Föreningsavgifter Övrigt r6s 7r r s 72r r74 i 1s 9 r s6 t s i st9 7 27s n s4 27 r7 993 ls t r t r29 4r3 2A 3B s Lt t &m w

13 76961r-67s r2(rs) 6 Personalkostnader Styrelsearvode Öwiga arvoden Sociala kostnader utbildning 7 Byggnader och mark t ts Enfreprenadsumman har justerats ned med 8 8I2 682 kr då investeringsmomsen blev 1 I kr i stället for 2 kr. Avskrivning på byggnad görs enligt en annuitetsplan på 1 år Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ingående anskaffiringsvärde Inköp Investeringsmoms Omföring bredbandsinstallation 25 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader t t52 r Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar IJtgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark -49s L r8 r2s s Bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärden byggnader Taxerinssvärden mark t b fli tr?)ryn Vl

14 7696rr-67s 13(15) 8 Bredband Acku mulerad e ans kaffningsvärd en Ingående anskaffningsvärde Faktura betald 25 omföres från byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde r r t r 167 8r3 r52 r t s Övriga fordringar Saldo skattekontot Momsfordran Fordran Europark fr än 27 Fordran JM före godk 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Interimsfordringar Länsförsäkringar S:t Eriks Hiss Com hem Securitas I-IBC Brf Liljeholmens Torg r42 98s t r92 s7 49 4t5 t3 s t r6s 16 18s s Yft w

15 76961t-67s 14(15) 11 Kassa och bank Kassa Östgötabanken Nordea t5 I s r Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Yttre Upplåtelsefond avgifter Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition av foregående års resultat: Årets resultat r rl tl r as2 s29 Belopp vid årets utgång 8s s s2 s29 L3 Ovriga skulder , za Momsskuld Depositionsavgifter Övriga kortf skulder ssg M^ ;"s Wr

16 (15) 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna revisionsarvoden Upplupna styrelsearvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förskoffsbetalda intäkter Avräkning Europark Forfum el Forhrm fi?irrvärme Vatten S]TA lnterimsskulder s r4 s s rc s s34 Stockholm ,3 /,44il*- t*'-;a- " Anders Linåker -)K(/.OY-zÅ Roger Ekstrcim skriver under som suppleant för Vår revisionsberäffelse har avgivits den 29 - \- oz Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor

17 Ohrlings Revisionsberättelse Till fiireningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Liljeholmens Port Ors nr Vi har granskat arsredovisningen och bokföringen samt styrelsens ftrvalhring i Bostadsrättsföreningen Liljeholmens Port lor fu 28. Det iir styrelsen som har ansvaret ftir räkenskapshandlingama och fiirwaltningen och for att filsledevisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar Zir att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet rned god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planelat och genomför't revisionen for att rned hög men inte absolut säkerhet forsäka oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underiagen ftjr belopp och aruran information i räkenskapshandlingama. I en revision ingar också att pröva redovisningsprincipema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fiireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot foreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslageq årsredovisningslagen e1ler foreningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger dzirmed en rätfvisande bild av loreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 2ir örenlig med årsredovisningens öwiga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämrnan fastställer resultatr2ikningen och balansr'äkningen for.föreningen, disponerar vinsten enligt forslaget i förvalhringsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret- Stockholm.{*' Z afta-n-2^eo.l Ölulings Pricewatelhou secoopers AB Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1

Årsredovisning. Brf Vasastaden 27:1 Årsredovisning för Brf Vasastaden 27:1 Räkenskapsåret 2010-03-22-2010-12-31 Brf Vasastaden 27:1 1(10) Styrelsen för Brf Vasastaden 27:1, Göteborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ernanderska Gården

Årsredovisning. Brf Ernanderska Gården Årsredovisning för Brf Ernanderska Gården Räkenskapsåret 2007 Brf Ernanderska Gården 1(12) Styrelsen för Brf Ernanderska Gården, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015 Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lejonet 1

Årsredovisning. Brf Lejonet 1 Årsredovisning för Brf Lejonet 1 Räkenskapsåret 2008 Brf Lejonet 1 1(12) Styrelsen för Brf Lejonet 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING

BRF HOLMGÅRD 1. Org nr 716422-1140 ÅRSREDOVISNING BRF HOLMGÅRD 1 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 Brf Holmgård 1 1(16) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tallskogen

Årsredovisning. Brf Tallskogen Årsredovisning för Brf Tallskogen Räkenskapsåret 2010 Brf Tallskogen 1(13) Styrelsen för Brf Tallskogen, Vallentuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Om inte särskilt anges,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund Årsredovisning för Brf Bagaren 7 i Lund 769621-5966 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Bagaren 7 i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 II 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lejonet 1

Årsredovisning. Brf Lejonet 1 Årsredovisning för Brf Lejonet 1 Räkenskapsåret 2010 Brf Lejonet 1 1(12) Styrelsen för Brf Lejonet 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1

Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 Årsredovisning BRF Trollbäcken 1 2015-01-01-2015-12-31 Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning 2015-01-01-2015-12-31 1 (8) Bostadsrättsföreningen Trollbäcken 1 Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2004 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2004 1 (5) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 -- 2004-12-31, föreningens andra verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29 Årsredovisning för Brf Bildhuggaren 25-29 Räkenskapsåret 2008 Brf Bildhuggaren 25-29 1(12) Styrelsen för Brf Bildhuggaren 25-29, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grane nr 2

Årsredovisning. Brf Grane nr 2 Årsredovisning för Brf Grane nr 2 Räkenskapsåret 2013 Brf Grane nr 2 1(12) Styrelsen för Brf Grane nr 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Harald

Årsredovisning. Brf Harald Årsredovisning för Brf Harald Räkenskapsåret 2011 Brf Harald 1(15) Styrelsen för Brf Harald, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan

Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning 2013 Brf Järnbanan Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Brf Järnbanan får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2013-01-01-2013-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen MYNTVERKET I LUND Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2003. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tallskogen

Årsredovisning. Brf Tallskogen Årsredovisning för Brf Tallskogen Räkenskapsåret 2009 Brf Tallskogen 1(13) Styrelsen för Brf Tallskogen, Vallentuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Om inte särskilt anges,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16 Årsredovisning för Brf Nebulosan 16 769601-5234 Räkenskapsåret 2015 1 (11) Styrelsen för Brf Nebulosan 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Ivar Årsredovisning 2014

Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar Årsredovisning 2014 Brf Ivar 1(8) Org.nr. 717600-1068 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ivar Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014. Föreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer