Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic"

Transkript

1 Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic

2 Brf Liljeholmens Porl r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 28. Förvaltnin gsb erättels e Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemrnarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse ffir även omfaffa mark som ligger i anslufiring till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadsläeenhet eller lokal. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsforeningen registerades den 19 november 24. Föreningens ekonomiska plan registrerades den 5 februari 25 och nuvarande stadgarregistrerades den 15 januari 25 hos Bolagsverket. Grundfakta om fastigheten Föreningen forvärvade den 15 december 24 fastigheten Karet 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i 5-6 våningar (nio trapphus), ett våningsplan i gatunivå samt två källarvåningar med totalt 143 bostadsrätter. Byggnadens uppvärmning 2ir f,ärrvärme. Föreningens hus är anslutet med datafibemät genom Bredbandsbolaget. Föreningen har kabel-tv genom ComHem. Den totala boytan är cirka kvm. I fastigheten finns sju lokaler (varav tre lagerlokaler) med en uthyrningsbar yta om cirka 43 kvm. Föreningen har totalt 147 parkeingsplatser varav 5 stycken är avsedda flor extern uthyming. På föreningens hemsida finns mycket mer information om föreningen, fastigheten m.m. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm. Läsenhetsfördelnins 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4 Rok 5 Rok 14st 72st 33st 23st lst Gemensamma utrymmen I fastigheten finns det en gemensamhetslokal med övemattningsrum som medlemmama kan hyra, barnvagnsrum i samtliga entrder, två tvättstugor och fna cykelrum. Samfiillighet Då det visat sig omöjligt att uppnå för alla parter godtagbara villkor för inrättandet av en t,* D( n tr gemensamhetsanläggning, har föreningen och Brf Liljeholmens Torg (kv Karet 1) i stället ingätt,n /,,," ett samarbetsawal för att reglera skötseln av garagen och öwiga gemensamma angelägenheter. ÄW* v'/ fl tlu JT

3 76961t-67s 2(r5) Årende med önskemål om bildande av gemensamhetsanläggning lor garage ftr fastigheterna Vänthallen 1, Karet 1 och Karet2,ligger hos Lantmäteriet på begäran av Brf Liljehohnsterrassen (kv Vänthallen 1). Väsentlisa servitut Föreningen omfattas av ett flertal servitut. Samtliga finns registrerade i den ekonomiska planen. Det som fydligast berör våra medlemmar är belastande servitut för bussterminalen (in- och utfart samt avstigningszon). Föreningen har servitut till förmån för fastigheten avseende öwe innergården hos Brf Liljeholmens Torg (Karet 1). Förvaltning Teknisk förvaltning Föreningen har tecknat avtal med JM AB om teknisk forvaltning under året. Avtalet är förlängt fttr 29. Ekonomisk forvaltning IIBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB som tidigare anlitats av JM, anlitas fr o m l januari 28 direkt av förenineen. Föreningens lokalerihyreskontrakt Kontrakten på ftreningens lokaler löper enligt foljande: Verksamhet Momspliktig Yta kvmiplatser Löplid tom Rationell Parkering* Ja 5 platser Europark Ja 97 platser SEB+ Nej 13 kvm Hårstylisterna* Ia 1i3,5 kvm Liljeholmens Spa & harmoni* Ja 64,5 kvm Notar Management ABt Ja 67 lr-'rm Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende tre av verksamhetslokalema samt obligatoriskt momsregistrerad ör uthyrning av parkeringsplatser/garage till extema hyresgäster. *JM AB garanterar hyresintäkten i fem år i sådan omfatlning att den beräknade intäkten för lokaler i ekonomisk plan garanteras. Föreningens ekonomi Fastishetslån Föreningens fastighetslån, samtliga hos Östgöta Enskilda Bank, är placerade till följande villkor: Lånenr Räntesats Bundet till Lånebelopp Amortering 2o Nr ,865 o A Nr ,95 yo Nr * 3-månader Nr-i59 4,37yo 2lL Nr ,3y;o Nr ,43 yo ufirma t M * F.n STIBOR 7 dagar plus,35%-enheter rwu

4 s 3(1s) Fastishetsskatt Fastigheten har fiirdigställts och har åsatts värdeår har fastighetsskatten for bostäder ersaffs av en kommunal fastighetsavgift.lagenhetema är efter värdeåret helt befriade från fastighetsavgift i fem år och därefter belastas de med halv fastighetsavgift i fem år. Fr o m år 11 gäller full fastighetsavgift. Fastighetsavgifter for flerbostadshus uppgår till I 2 kr per lägenhet. Följande år kommer beloppet att indexuppräknas genom att knytas till inkomstbasbeloppet. Fastighetsskatt for lokaler är loå av taxeringsvärdet. Räntebidras Föreningen har per 18 september 2A6 valt starttidpunkt för bindning av den femåriga räntan till en subventionsränta pä3,92 %. Räntebidrag har under 28 lämnats med 14 To av ett bidragsunderlag på II4 A27 kt. Räntebidragen minskas och awecklas successivt under en femårsperiod. Under 29 utgär bidrag med 1 %o avbidragsunderlaget. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 222 (224) medlemmar. Samtliga bostadsrätter var upplåtra vid årets slut. Under året har 18 (17) överlåtelser skett. Det genomsnittliga priset har varit drygt 31 7 kr/kvm. Ärsavgiften hojdes den l januari 28 med,3yooch är oförändrad for29. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under året Årets största händelse har varit garantibesiktningen som genomfördes två år efter slutbesiktningen. Lägenheter, allmänna utrymrnen, gård och mark, hissar samt tak och fasader har besiktigats. Ganska många anmärkningar noterades i protokollen och JM har inte blivit klara med att ätgerda alla brister under 28. Infor garantibesiktningen lät styrelsen göra en bullermätning i utvalda lägenheter samt mätning av fukt i de delar av fasaderna som är byggda enligl den metod som gett upphov till stora problern med fuktskador i andra bostadsområden. Bullermätningen visar på godtagbara värden i alla lägenheter. Fukt i fasaderna mättes på tio ställen och vid en av dessa blev resultatet ett något förhöjt värde. Öwiga nio var utan anmärkning. Risken för framtida problem med fukt i fasaderna får därfor bedömas som mycket låg. JM har efter förfrågan meddelat att de inte tiinker lämna nägra utökade garantier förutom de redan gällande. Fastigheten har energideklarerats och resultatet är att vi inte behöver vidta några extra åtgärder för att minska energiförbrukningen. Statisktik från Forhrm visar att vi har en mycket effekliv fiärrvännecentral och därmed låga kostnader.,wmt wul

5 7696rr-67s 4(15) Under hösten har de två soprummen organiserats om. Tidigare kunde flera sopslag (fraktioner) kastas i de bägge sopmmmen. Det resulterade i en sned belastning och onödigt höga kostnader. Efter omorganisationen kastas hushållssopor och all återvinning i det stora soprummet (vid I2:an).I det lilla soprummet (vid S:an) kastas grovsopor samt elelctriskt avfall. Där har också inrättats ett särskilt utrymme for miljöfarligt avfall samt ett rum ftir återbruk av hela, användbara saker. Hissarna har varit årets största problem. Trots att de endast är nägra år gamla har redan flera dyrbara reparationer efter garantitidens utgång behövt göras. Ett speciellt problem har varit att Kone, i samband med att vi byfte firma för reparation av hissarna, tagit bort ett datakort som underlättar underhåll och reparation. Diskussion pågår med JM om att hissama borde levereras med dessa kort för att kunna betraktas som kompletta. Flera annons- och reklaminsatser har gjorts för att värva nya hyresgäster till ganget. De har resulterat i att antalet lediga platser sedan årets början har minskat från 38 trll2i, varav 5 stycken används för gästparkering. I samband med omsätbring av ett lån minskades skulden med 1,5 mkr. Det nya lånet på knappt 3 mkr löper tills vidare med rörlig ränta. Alla dörrar i fastigheten har märkts upp enligt ett system som beskrivs i välkomstbrevet till nya medlemmar samt i ett av de informationsbrev som delats ut under året. En ny rutin for aff säkerställa nyckelfrågan i samband med överlåtelser har också böf at användas under året. Linoleummattoma som gav upphov till en obehaglig, sur lukt vid våttorkning har blivit behandlade pä ett sätt som förhindrar deffa. Öppet hus med styrelsen hölls den 1 december och besöktes av ett 3-tål medlemmar. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie foreningsstämma den 9 april28 haft foljande sammansättning: Roger Ekström Jens A16n Sophie Bergström Love Lagercrantz Frank Asplund Dag Åsväm Anders Linåker Kicki Man Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Ordforande Vice ordftirande Avgick Avgick Vid stämman avgick Jenny Wising och Lotta Liljelund ur styrelsen. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i fi)rening. Styrelsen har hållit 11 (1) protokollförda sammanträden under året. För styrelsens ledamöter ftnns ansvarsförsäkring tecknad hos Länsftirsäkringar Stockholm" / 86ff %w

6 s(1s) Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Huwdansvarig Robert Holm Hans Norman Öhrtings PricewaterhouseCoop ers AB Ordinarie Suppleant Valberedning JoakimLewin Sammankallande Inga Eliasson Myrhed Krister Vanerell Trapphusvärdar Under året har följande medlemmar verkat som trapphusvärdar: Henrik Nordenberg Liljeholmstorget 4 Vakant Liljeholmstorget 6 Sophie Bergström Liljeholmstorget 8 Vaknnt Liljeholmstorget 1 Kalle Alsbjer Liljeholmstorget12 AlexanderFamsworth Liljeholmstorget 14 Anders Linåker Liljeholmstorget 16 Jens Aldn Liljeholmstorget 18 Love Lagercrantz Liljeholmstorget 2 B Nyckeltal Bokiört värde för fastigheten per kvm bostadsyta Lån per kvm bostadsyta Genomsnittlig skuldränta % 4,2 3,95 Fastighetens belåningsgradvo 36,66 36,84 Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i ftjrhållande till genomsnittlig låneskuld. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i forhållande till bokftrt värde. Avsättning till yttre fond Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall årligen göras enligt stadgarna med minst 25l<rlkvm lägenhetsyta. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. Eftersom fastigheten iir nybyggd finns inget underhåll planerat inom fem år.

7 7696tt-61s 6(15) Förslag titl vinstdisposition Till forfogande för föreningens ft)reningsstämma står: balanserad vinst årets vinst 527 t57 I As2 s29 I s disponeras så att till ynre fonden reserveras i ny räkning överföres 292 4ll 1 s Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. ffw yilb

8 7696t (rs) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTIiKTER Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning I t2 2 4t1 9t4 I4I 4t7 t 426 s s68 RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåil Driftskostnader Administrationsko stnader Personalkostnader F asti ghets skatt/åsti ghetsavgift Summa kostnader ftir fastighetsförvaltning a J ,244 -l s4 -r82 rs7 -ts r rs s 16 Avskrir,ning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar -32t t23-3r 996-3s s3-3r RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER s2l Ränteintäkter Räntekostnader Räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa kapitalneffo 74 r rs r9-28 6sr RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER s Inkomstskatt Ånrrs RESULTAT 1 s2 s29 74s 4tl w*

9 7696rt-67s 8(15) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningsti llgångar Byggnad Mark Bredband Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar s9s Omsättningstillgångar Kortfri sti sa fordrinsar Kundfordringar Hyres- och avgiftsfordringar Öwiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkfer Avräkningskonto frirvaltare Summa kortfristiga fordringar 9 l r t l7s 767 t rtz 16 18s 2s s Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank s6 t Summa oms ättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 442 4s s4 476 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1) Bundet eget kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Föreningens fond för ytfre underhåll Summa bundet eget kapital r s s6 683 Fritt eset kaoital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital s27 t57 r s s t w

10 s e(1s) Balansräkning Not Summa eget kapital ll5 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder zzs t Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 13 I r7r s s 953 s29 r t s s SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 442 4s s4 476 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighets inteckningar Ansvarsftirbindelser Inga Inga Fn, Wa

11 Brf Liljehohnens Port s 1(r5) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bolcöringsnämndens all-rnänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Redovisningsprinciperna är oforändrade jämfört med föregående år. Fond för ytbre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 23:4. Uppskjutna skattefbrdringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyftjas mot framtida skattepliktiga överskott. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffiningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål ft)r avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning sprincip er Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ruspmngliga anskaffrringsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandetid. Nynjandetiden ftir byggnad beräknas till 1 år. Noter L Hyresintäkter Hyresintäkter lokal Hyror diverse Hyra garagelcarport s2s i s övriga rörelseintäkter Fastighetsskatt lokaler Intäkt gästlägenhet Övriga intakter JM avräkning s l4t r47 l4l 91 Fn ffi

12 s I 1(15) 3 Reparationer och underhåll Reparationer hiss Öwiga hisskostrader Löpande reparationer Trädgårdskostnader Underhåll, övriga utgifter Reparationer ventilation 4 Driftskostnader Fastighetsskötsel Trädgardsskötsel Snörcijning/sandning Städning Gemensamhetsanläggning EI Uppvärmning Vatten Sophämhing Fastighetsförsäkring Kabel-TV / bredband Förbruknings inventarier 5 Administrationskostnader Telefon & porto Bevakningskostnader Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga administrationskostnader Övriga främmande tj änster Föreningsavgifter Övrigt r6s 7r r s 72r r74 i 1s 9 r s6 t s i st9 7 27s n s4 27 r7 993 ls t r t r29 4r3 2A 3B s Lt t &m w

13 76961r-67s r2(rs) 6 Personalkostnader Styrelsearvode Öwiga arvoden Sociala kostnader utbildning 7 Byggnader och mark t ts Enfreprenadsumman har justerats ned med 8 8I2 682 kr då investeringsmomsen blev 1 I kr i stället for 2 kr. Avskrivning på byggnad görs enligt en annuitetsplan på 1 år Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader Ingående anskaffiringsvärde Inköp Investeringsmoms Omföring bredbandsinstallation 25 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden byggnader t t52 r Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar IJtgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade anskaffningsvärden mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden mark -49s L r8 r2s s Bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärden byggnader Taxerinssvärden mark t b fli tr?)ryn Vl

14 7696rr-67s 13(15) 8 Bredband Acku mulerad e ans kaffningsvärd en Ingående anskaffningsvärde Faktura betald 25 omföres från byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde r r t r 167 8r3 r52 r t s Övriga fordringar Saldo skattekontot Momsfordran Fordran Europark fr än 27 Fordran JM före godk 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Interimsfordringar Länsförsäkringar S:t Eriks Hiss Com hem Securitas I-IBC Brf Liljeholmens Torg r42 98s t r92 s7 49 4t5 t3 s t r6s 16 18s s Yft w

15 76961t-67s 14(15) 11 Kassa och bank Kassa Östgötabanken Nordea t5 I s r Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Yttre Upplåtelsefond avgifter Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition av foregående års resultat: Årets resultat r rl tl r as2 s29 Belopp vid årets utgång 8s s s2 s29 L3 Ovriga skulder , za Momsskuld Depositionsavgifter Övriga kortf skulder ssg M^ ;"s Wr

16 (15) 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna revisionsarvoden Upplupna styrelsearvoden Upplupna sociala avgifter Upplupna utgiftsräntor Förskoffsbetalda intäkter Avräkning Europark Forfum el Forhrm fi?irrvärme Vatten S]TA lnterimsskulder s r4 s s rc s s34 Stockholm ,3 /,44il*- t*'-;a- " Anders Linåker -)K(/.OY-zÅ Roger Ekstrcim skriver under som suppleant för Vår revisionsberäffelse har avgivits den 29 - \- oz Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor

17 Ohrlings Revisionsberättelse Till fiireningsstämman i Bostadsrättsfiireningen Liljeholmens Port Ors nr Vi har granskat arsredovisningen och bokföringen samt styrelsens ftrvalhring i Bostadsrättsföreningen Liljeholmens Port lor fu 28. Det iir styrelsen som har ansvaret ftir räkenskapshandlingama och fiirwaltningen och for att filsledevisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar Zir att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet rned god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planelat och genomför't revisionen for att rned hög men inte absolut säkerhet forsäka oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underiagen ftjr belopp och aruran information i räkenskapshandlingama. I en revision ingar också att pröva redovisningsprincipema och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag for vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i fiireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot foreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslageq årsredovisningslagen e1ler foreningens stadgar. Vi anser att var revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger dzirmed en rätfvisande bild av loreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen 2ir örenlig med årsredovisningens öwiga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämrnan fastställer resultatr2ikningen och balansr'äkningen for.föreningen, disponerar vinsten enligt forslaget i förvalhringsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret- Stockholm.{*' Z afta-n-2^eo.l Ölulings Pricewatelhou secoopers AB Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer