för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal"

Transkript

1 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

2 SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P, H Ajournering av Stfges sammanträde 21/ Amorteringslån Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för inköp av mark från stadsägan n:r /1 4 Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för åstadkommande av förbättrad trafikförhindelse mellan Göteborg och Mölndal 19/1 5 Kungl. Maj ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för iordningisställande av Kvarnbyga tan och Gamla trg.et 29/6 101 upptagande av nytt å kr för täckning av förut beviljade låneanslag 29/ upptagaride av nytt å kr för täckande av vissa brister i låneanslag 29/ Kungl. Maj :,ts tillstånd härtill 2 1/ Kungl. Maj :t s tillstånd till upptagande av nytt å kr för gäldande av utgifter för inköp av.stadsäg m. fl 20/4 90 upptagande av nytt å kr : 17 för inlösen av lånen ur statens bostadslånefond 19/ Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för vissa.ändrings- och örbättrings arbeten i Terracottaskolan 16/ upptagande av nytt å kr för täckning av vissa under året beviljade anslag 21/ upptagande av nytt å kr för utläggande av Solt.orpsgatan m. fl. arbeten 21/ Kullgi. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för inköp av vissa stadsägor 21/12 246

3 inanträden 21/ Annonsering under år 1939 av allmän rådstuga och Stfges sam H Anslag gatan, vattenledning i Järnvägsgatan samt borgsvägen 16/ fram:dragning av vatten- och avloppsledningar barnavård scentralen 29/6 110 Kvarnbygatan och Gamla torget 19/ loppsledningar i blivande Ågatan samt utförande för den s. k. handeislinjen vid Kommunala mel Las.arettsgatan 21/9 152 Frölundagatan och Östra Allégatan samt Hök länslasarettet 16/ lanskolan 29/6 112 åsgatan 16/ samtliga elever i folkskolan 16/3 52 Västergatan 16/ anskaffande av lokaler för inomhusidrott 29/6 109 Rävekärr 21/9 151 sörjningshemmet 29/6 113 av stran.dskoning 16/ jander 19/ gelbergs- och Fasangatorna 19/ skärvslagnin.g 19/ Göteborgsvägen och Mölndalsån mitt framför kr. för framdragning av vattenledning i den s. k. Utsikt.sgränden 19/ kr. för framdragnin.g av vattenledning i Få kr. för framdragniiig av avloppsledning i kr. tilläggsanslag för iordningställande av kr. till flyttningsbidrag åt firman R. Tu kr. för iordning.ställande av viss del av Fred kr. för framdragning av vatten- och av kr. för iordningställande av området mellan kr. för sortering av stargatstenen efter Göte kr. till folkskolestyrelsen för skoltandvård åt kr. för framdragning av avloppsledning i kr. för utläggande av del av Prytzgatan samt i gatan 16/ kr. till planerat skyddshem för frigivna fångar 20/ kr. för iordningställande av idrottsplats å Åby 18/ kr. till kommittén för utredning av fråga om kr. för anställande av barnavårdssyster å kr. för anskaffande av polisbil 29/ kr. för iordningställande av lokaler m. ni, kr. för anordnande av oljeeldning vid för kr. för framdragning av vattenledning till kr. för iordningställande av trottoir å del av

4 5 if Anslag kr, för utförande av maka damkrossning m. m. såsom korn. beredska.psarbeten 21/ :44 tilläggsanslag för framdragande av vattenoch avloppsledningar i Soltorpsgatan 21/ kr. såsom arvoden åt valnämndens deputerade vid höstens val 21/ kr. för fria resor åt barn från vissa skolor till och från varrnbadinrättningen 19/ kr. tilläggsaiislag till fattigvår.d.sstyrelsen för underhåll av byggnader vid för!särjningshemmet 19/ kr. för bestridande av kostnader för inköp av. ett inantal Stora Kråketorp m. rn 16/ kr. för underhåll och förbättring av bygde vägen Kärra Balltorp 16/ kr. tilläggsanslag till fattivårdsstyrelsen för understödsverksamheten 16/ :33 för täckande av kostnader för vatten och avloppsserviiser till fastigheter inom Kikåsom rådet 16/ kr. för representation vid New York-utställ ningen 16/ kr. till luftskyddsnämnden 21/ kr. för radioanläggning vid försörjningshern met 21/ lu-. till sjukkasseverksamheten inom staden 21/ beviljande av anslag för år 1939 till s. k. främmande inrättningar 21/ kr. till gymnastikens frärnjande 21/ kr. för avskrivning av Mölndals Id:rottsplats förenings rän.teskuld till staden 2 1/ kr. till Stiftelsen Kvarnbygården 21/ kr. såsom arvode år 1938 till folkskoleistyrel sens ordförande 21/ Arbetslösa motion om anslag till :inköp av bränsle åt { 21/9 163 avslag, 16/3 51 a dessa motioner 121/ motion om höjning av understödet till 29/6 134 förslag om tillsättande av kommitté för utredning betr. ev. höjning av arbetslöshetsunderstödet.. 19/ val av denna kommitté 16/ motion om fria bad till 21/9 163 anslag till fria bad 21/ Arbetstidslag Betänkande med förslag till 16/2 39 yttrande i detta ärende 16/

5 6 P H Arvoden anslag å 400 kr. såsom arvode för år 1938 till brandstyreisens ordförande 19/1 13 anslag å 800 kr. till arvoden åt valnämndens depu terade vid hö,sten,s val 21/9 158 anslag å 500 kr. såsom arvode för år 1938 till folk skolestyretsens ordförande 21/ Avgifter återreiniss till Dkn av örende rörande förslag till del.s sänkta avgifter för vattenmätare dels höjda ackordsavgifter vid rum.sdebitering 16/ , 21 återremiss till Dkn av ärende rörande fö:rslag till höjda ackordsavgifter vid rumsdebit.ering.. 19/ antagande av förslag till sänkta avgifter för yat tenmätare 19/ ändrade avgifter för vatten vid rumsdebitering 16/ beslut ang. W. C.-avgifternas slopande samt infö rande av särskild avgift för anslutning av W. C. till avloppsnätet 21/ Avloppsledningar se Ledningar Avlöning kriminalkonstapel E. Gullbergs anhållan om upp flyttning i högre lönegrupp 21/ Avlönings- och tiinstereglemente återremiss till Dkn av lönenämndens förslag till nytt 19/ antagande av nytt reglemerfte 16/ Avsägelse av kommunala uppdrag Olof Falks avsäg.else av uppdrag såsom suppleant ii nykterhetsnämnden 19/1 22 Olof Mattssons avsägelse av uppdrag såsom leda mot i lönenämnden 18/5 93 fyllnadsval i lönenämnden 29/6 126 Johan Erikssons avsägelse av uppdrag såsom leda mot i byggnadsnämnden och suppleant i folk skolestyrelsen 21/9 161 fl. Balltorpsån anslag å kr. för utplanering av uppschaktad jord från utdikningsföretaget å stadens mark.. 21/9 153

6 7 H Barnavårdsnämnden hemställan om tilläggsanslag för anställande av särskild barnavårdsisyster från 1/7 31/ /5 94 anslag å kr. för detta ändamål 29/6 110 Barnrika familjer se Egnahem Barnträdgårdsverksamhet motion om anslag till Röda Korsets 19/ anslag å kr. för detta ändamål 21/ Befullmäktigande för kommunalbo rgmästaren att uti ett av P. G. Pet tersson anhängiiggjo rt mål föra stadens talan.. 19/1 18 Bekvämlighetsinrättning motion om anordriande å central plats inom sta den av 20/4 96 Belysning se Ledningar Besvär remiss till byggnadsnämnden av A. E. Johanssons hos Konu.ngen anförde besvär över Fges beslut rörande viss sta.displaneändring 19/1 20 avstyrkande av bifall till dessa besvär 16/3 54 remiss till Dkn av A. E. Johanssons hos Konungen anförde beisvär över länsstyrelsens utslag i fråga o:m Viss :stadsplaneäudring 29/6 129 avstyrkande av bifall till dessa besvär 21/9 147 Betänkande yttrande över Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främj ande av bostadsförisörjning för mindre bemedlade barnrika familjer i gnahem m. m. 19/1 9 9 med förslag till lag om semester 19/1 24 yttrande i detta ärende 16/ med förslag till arbetstidislag för detaljhandeln och butiksstängningslag 16/2 39 yttrande i detta ärende 16/ angående barnbeklädnadsbi.clrag rn. m 20/4 83 yttrande i detta ärende 29/ i näringsfrågan 20/4 84 yttrande i detta ärende 29/ byggnadsindustrien i Sverige 18/5 92 yttrande i detta ärende 21/

7 Solsidan 20/4 79 med avseende å sådant lån åt H. S. B:.s stiftelse tillstånd för staden att ikläda sig viss förbindelse Bostadsanskaffningslån.. H Brist beslut om upptagande av tillfälligt lån å kr. arvode å 400 kr. för år 1938 till slyrel.sens ordfö beslut att förr bestridande av den del av 1937 års motion om utredning ang. tidigare stängningstid.. 29/6 134 Bygdeväg anslag å kr. för underhåll och förbättring av 16/ meddelande från byggnadsindustrisakkunniga ang. Byggnadsordning för staden remiss till dkn av ärende rörande förslag till.. 17/8 139 viss felaktig rubricering i avgivet betänkande. 29/6 131 Brandstyrelsen rande 19/1 13 tillstånd till upptagande av lån å kr för detta ändamål 21/ yttrande i detta ärende 16/ yttrande i detta ärende 21/ betänkande med förslag till arbetstidslag för detalj handeln och butiksstängniingslag 16/2 39 utredning och betänkande angående 18/5 92 brist, som ej täckes genom uttaxering under år Butiksstängning Butiksstängningslag Byggnadsindustrien i Sverige 1939, upptaga lån å kr 21/ :66 för bestridande av 1937 års brist 29/6 115 motion om utredning i vilken utsträckning staden yttrande över förslag rörande statsunderstöd till Bostäder åt åldringar och änkor kommuner och kommunala stiftelser m. fl. för betänkande med utredning och förslag angående statsbidrag till anordnande av 21/ uppförande av 19/ kan och vill medverka till uppförande av.. 16/ val av ombud till 3 :dje allmänna svenska bostadskongressen 19/ Bostadskongress 8

8 c. Centralförbundet för nykterhetsundervisning motion om anslag till 21/9 163 Cheekräkning bemyndigande för Dkn att anlita kredit i checkräkning intill 500,000 kr 16/ H 9.1). Delbancos fonder styrelse- och revisio.nsberättelser för år /3 62 De arbetslösas förening se Arbets1ösa F4. Egnahem yttrande över Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjancle av bostadsförsörjniing för mindre bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. 19/1 9 9 Elektricitetsverk motion angående anläggan.de av ett stadens eget 29/6 134 Expropriation Fges konfirmation å Dkns beslut om befullmikti gande av ombud i mål rörande expropriation av vatten ur Mölndalsån 16/ Fagerberg Verner motion att staden måtte inlösa fastigheten Fors åkersgatan 5 16/2 41 Fastighetstaxeringsnämnder anslag till arvoden åt de kom:munalvalda ledamö terna i stadens 20/4 74 Flyttningsbidrag anslag å kr. åt firman R. Tiljander 19/ Folkskolestyrelsen framställning om in:rättande av ett obligatoriskt 7:de skolår 21/9 160 bifall till denna framställning 21/ arvode å 500 kr. för år 1938 till styrelsens ord förande 21/12 226

9 10 P if Fondbilduing ang. bildande av vissa fonder samt antagande av reglem.enten för dessa 29/ Fredåsgatan motion ang. anordnande av nödigt antal avlopps brunnar i 16/3 65 avskrivning av denna motion 29/6 107 anslag å kr. för iordningställande av viss del av 16/ Fria resor motion aug. anslag till fria resor för barn från vissa skolor till och från varmbadinrättningen 16/3 65 anslag å kr. för detta ändamål 19/ Frälsningsarmén hemställan o.m anslag till planerat skyddshem för frigivna fångar 16/2 40 anslag å 225 kr. för detta ändamål 20/4 70 Fässbergs Idrottsiörenings Vinteridrottssektion motion aug. kommunal garanti för iordningställan de av skridskobanor m. m 17/8 140 bemyndigande för Dkn att ställa kommunal garanti 19/ Förordnande K. B :s fö rordnancle av ordförande, suppleant för ordförande samt revisor i Mölndals stads arbets löshetskommitté 19/1 6 Försörningshemmet anslag å kr. för anordnande av oljeeldning 29/6 113 tilläggsanislag å kr. för underhåll av bygg nader 19/ anslag å kr. för radioanlggning 21/ avslag å hemställan om anslag till vissa omänd ringsarbeten i huvudbyggnaden 21/ Gamla torget se Gatuarbeten G. Gatuarbeten tilläggsanslag å kr. för io.rdningställande av Kvarnbygatan och Gamla torget 19/ tillstånd till upptagande av detta lån 29/6 101 anslag å kr. för iordniingställande av viss del av Fredåsgatan 16/

10 11 P,. H Gatuarbeten anslag å kr. för iordningställande av t:rottoir å del av Lasar.ettsgatan 21/9 152 godkännande av plan för ombyggnad av Rådavägen 21/ motion om iordningställande av Esbjörn Sc.hillers gatan 19/ motion om iordningställande av utfartsväg till tomt stadsägan / beslut om upptagande av amorteringslån å kr för utläggande av Soltorpsgatan m. fl. arbeten 21/ Gatubelysning utöknin av belysning i Toltorpsdale:n 16/2 35 uppsättande av ny ljuspunkt å Hökegårdsgatan 16/2 36 Gymnastikens främjande anslag å 500 kr. för år 1939 till 21/ Göteborgsvägen Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt ainorteringislån å kr för förbättrad tra fikförbindelse mellan Göteborg och Mölndal. 19/1 5 anslag å kr. för sortering av storgatstenen efter 16/ Handeislinje II. se Kommunala Mellanskolan, Handräcke Dkns rapport ang. uppsättande mellan och ovan trapporna vid Rygatan av 19/1 19 H S Bs stiftelse Solsidan tillstånd för staden att ikläd.a sig viss förbindelse med avseende å boistadsanskaffningslån åt /4 79 Högspänningsledning Yngeredsfor.s Kraft A/B:s ansökan om tillstånd till framdragande av ledning från Skedegatan 1 Mölndal till Annestorp i Lindome 29/ Idrottens främjande bifall till Mölndals Idrottsplatsförenirigs hemstäl ian att staden måtte iklä.da sig ansvar för att visst arbete, vilket skall utföras med bidrag ur fonden för idrottens främjande, färdigställes.. 19/10 173

11 P. H. anslag å kr :33 för täckande av kostnader för vatten- och avloppsserviser till fastigheter inom 16/ Kikåsområdej som 19/ Kassaförlag bemyndigande för Dkn att hava under år 1939 upplånade kr. för verkstadsskolorna så för verkstadsskolorna såsom 19/1 25 tillstånd för Dkn att hava upplånade kr. Ii. berg) 19/ ang. stadens övertagande av vägunderhållet å byg- ang. iord.ninställande av lekplats i Krokslätt (Ry arbetslösa (Bohman) 16/2 46 (Leffler) 18/5 97 ang. spårvägshållplats vid Lugnet i Krokslätt devägen Kärra Balltorp (Ernst Olsson) Interpellation val av denna kommitté 21/9 159 av fråga om anskaffande av lokaler för.. 18/5 96 motion ang. tillsättande av kommitté för utredning Inomhusidrott remiss ang. val av denna kommitté 29/6 109 tillstånd att upptaga amorteringslån å kr. åkersgatan 5 16/2 41 motion att staden måtte inköpa fastigheten Fors Inköp bemyndigande för Dkn att inköpa stadsäg. nr /4 71 f5r gäldande av utgifter för inköp av stadsäg. bemyndigande för Dkn att inköpa stadsäg Inbjudan till 3 :dje alim. svenska bostadskongressen. Idrottsringen dryfta frågor rörande 20/4 76 val av ombud att tillsammans med styrelsen för Idrottsplatserna inom staden bordläggning av ärende ang. hemställan om till läggsanslag för iordningställande av 20/ anslag å kr. för detta ändamål 18/ Idrottsplatsen å Åby / m,. fl 20/ m. fl 29/6 120 atlg. motion om anslag till inköp av bränsle till /10 190

12 13 P. IL Kommittéer redogörelse för sådana av Fge tillsatta, vilka ännu ej fullgjort sina uppdrag 19/ val av ledamot i kommitté för utredning av av loppsfrågor inom Ais.kimsfj ordens nederbö rds område 29/6 133 beslut om tillsättande av kommitté för allsidig ut re.dning betr. ev. höjning av understödet till ar betslösa 19/ val av denna kommitté 16/ val av kommitté med uppgift att utreda fråga om planläggande av ett s. k. småstugeområde.. 21/ val av kommitté för utredning av fråga ang. an.skaffande av lokaler för inomhusidrott 21/9 159 Kommunala befattningar valutskottets förslag till val av 21/ Kommunala Mellanskolan framställning om anslag för iordningställande av undervisningslokaler in. m. för en s. k. handels linje 18/5 95 anslag å kr. för detta ändamål 29/6 112 motion ang. denna skolas förstatligande 21/ Kommunala styrelser redogörelse för val av ordförande och vice ordfö rande inom olika styrelser och nämnder / Kommunalborgmästaren Kungl. Maj :ts fastställelse av reglemente för. 19/1 3.. befullmäktigande att föra stadens talan i av P. G. Pettersson anhängiggjort mål 19/1 18 Kommunal busstrafik motion om inlösen av inom staden befintliga busslinjer samt startande av kommunal busstrafik 29/6 134 Kommunal garanti motion om att staden måtte ställa kommunal ga ranti för Fässbergs Idrottsförenings Vinter idrottssektion.betr. vård av materiel till skridsko banor m. m 17/8 140 bemyndigande för Dkn att teckna kommunal garanti 19/ Kommunal revisionsbyrå meddelande från Svenska stadsförbundet ang. upprättad 19/10 181

13 anslag motion 14 P, Krokslätt Sörgården H motion ang. ersättning för mark, som tagits i an språk vid väganläggning (K. W. Bernt.sson)... 19/ Kungsbackavägen motion ang. ersättning för av staden exproprierad mark för 20/4 82 Kvarnbygatan tilläggsanslag å kr. för iordningställande av Kvarnbygatan och Gamla torget 19/5 tillstånd till upptagande av amorteringslån för 15 2 detta ändamål 29/6 101 Kvarnbygården se Stiftelsen Kvarnbygården L. Lasarettsgatan anslag å kr. för iordningställande av trot toir å 21/9 152 Ledningar avlopp: till Frölundagatan, Östra Allégatan och Hökgatan 19/ Ågatan 16/ Västergatan 16/ / Prytzgatan 21/ Soltorpsgatan 21/9 155 Knarrhögsgatan 21/ Tåsthult 21/ Ormåsområdet 21/ avlopp: om framdragande av Stensjöbacke 29/6 134 Toltorpsdalen 21/ elektriska: utökning av å Väst.ergatan 20/4 73 å Hökegårdsgatan 16/2 36 i Toltorpsdalen 16/2 35 vatten: anslag till Utsiktsgränden 19/ Fågelbergs- och Fasangatorna 19/ Järnvägsgatan 19/ Ågatan 16/

14 1I. Lån Prytzgatan 1 21/ / vatten: till anslag Ledningar Rävekärr 21/9 151 Knarrhögsgatan 21/ Ormåsområdet 21/ vatten: Fredåisgatan 21/ P. H Soltorp.sgatan 21/9 155 motion om frarndragan:de av 15 Luitskyddsnämnd LnsIasarettet Lön, löneförliöjning se Avlöning Makadamkrossning Mantalsskrivning mellan Göteborgisvägen ooh Möindalsån framför 16/ motion om anordnande av överfartsanläggni:ng över spårvägen vid huvudingången till 20/4 81 val av kommunalomhuci vid årets 19/ bemyndigande för Dkn att upptaga tillfälligt lån å uppskov med avgörande av denna fråga 17/8 136 tillstånd till upptagande av lån å kr för val av 29/6 127 förslag ang. tillsättande av 18/5 91 anslag å kr. till 21/ Lekplan återremiss till Dkn av ärende rörande motion om anordnade av lekplan i kvart. Brage 29/6 108 bemyndigande för Dkn att till bestridande av den anslag å kr. för iordningställande av området anslag å kr. för utförande såsom beredskaps kr :66 för bestridande av 1937 års brist 29/6 115 detta ändamål 21/ del av 1937 års brist, som ej täckes genom uttaxering under år 1939 upptaga lån å kr 21/ arbete av 21/9 153 till Toltorpsdalen 21/12 249

15 motion ang. ersättning för mark, som tagits i an Markersättning P H Mölndals m IL kommuners kommunallörbund motion om val av ledamöter i 16/ främjande, färdigstälies 19/ av föreningen med bidrag ur fonden för idrottens sig ansvar för att visst arbete, som skall utföras Mölndals Idrottsplatsförening u p a anslag å kr. för avskrivning av föreningens bemyndigande för Dkn a tt å stadens vägnar ikläda ränteskuid till staden 21/ avslag å denna motion 21/ Mölndals Hembygdsförening motion om anslag, till 16/ med anledning av Uddevalla Stfges 75-åriga tillvaro Minnesskrift Mellankommunala prövningsnämnden protokollsutdrag från 16/ remiss till hätsovårdsnämnden 16/3 63 hälsovårdsnämndens yttrande samt remiss till Dkn 29/ Matvarustadga för staden motion ang. inköp av stadsägan nr /9 163 anslag å kr för bestridande av kostnader för inköp av ett mantal Stora Kråketorp m. m 16/ / för inköp av mark från stadsägan nr 3908 m. fl 21/ för inköp av stadsäg. n:r 4432 m. fl. 18/ för inköp av stadsäg. n:ris Markinköp tillstånd till upptagande av amo.rte ringslån å k.r. tillstånd till upptagande av amorteringslån å kr. tillstånd till upptagande av amorterin.gslån å kr. ägan nr / bemyndigande för Dkn att försälja mark av stads Markförsälning bemyndigande för Dkn att till Telegrafve rket försälja viss del av stadsäg. nr /9 156 W. Berntsson) 19/ språk vid väganläggning i Krokslätt Sörgård (K. 16

16 17 P. Mölndals sommarkolonier hemställan om val av ledamöter jämte suppleanter i stiftelsens styrelse samt en revisor jämte suppleant 16/3 64 verkställande av dessa val 20/4 77 H Mölndals stads befattningshavare återremiss till Dkn av lönenämndens förslag till nytt avlönings- och tjänstereglemente för... 19/ antagande av nytt reglemente för 16/ kriminalkonstapel E. Gullbergs anhållan om uppflyttning i högre lönegrupp 21/ tillsättande av ytterligare tvänne ordinarie polis konstapetsbefattningar 21/ Mölndals stads skolor för yrkesundervisning se Yrkesskolorna Mölndalsån Fges konfirmation å Dkns beslut om befullmäkti gande av ombud i mål rörande expropriation av vatten ur 16/ T Nya Sverigeminnet skrivelse från bestyrelsen för 16/2 43 yttrande över denna skrivelse 16/3 53 anslag å 250 kr. för representation vid New Yorkutställningen 16/ Nya Systemaktiebolaget se Utskänkningsrättighet Nykterhetsnämnden fyllnadsval i nämnden efter Olof Falk / Pension anhållan om förordn.ande att tilläggspension måtte med förhöjt belopp utbetalas till vissa pensions tagare 19/ Pilsnerdricka se Utskänkningsrättigheter Planering av område anslag å kr. för iordningställande av området mellan Göteborgsvägen och Mölndalsån mitt framför länslasarettet 16/

17 18 Polisbil polisnämndens hemjställan om. anslag för inköp av ny 16/3 60 anslag å kr. för detta ändamål 29/6 111 K Poliskonstaplar tillsättande av ytterligare tvänne ordinarie 21/ Prenumeration å Post- och Inrikes tidningar för år / Prytzgatan anslag för utläggande av del av gatan samt fram dragande av vatten- och avloppsledningar i den- It. [16/ / Redogörelse för ärenden, som till olika styrelser och nämnder remitterats 19/ för av Fge tillsatta kommittéer, vilka ännu ej full gjort sina uppdrag 19/ för val av ordförande och vice ordförande inom olika s.tyrelser och näm.nder 16/ för yrkesskolornas verksamhet arbetsåret / Reglemente Kungl. Maj :ts fastställelse av förslag till reglemente för komrnu.nalborgmästar:en 19/1 3 bildande av vissa fonder samt antagande av regle menten för dessa 29/ återremiss till Dkn av lönenämndens förslag till nytt avlönings- och tjä.nstereglemente 19/ antagande av detta regleinente 16/ /4 67 Remisser 29/6 100 ordförandens anmälan om 16/ / Revisionsberättelse för Delbancos fonde:r 16/3 62 för stadens räkenskaper och förvaltning under år / för Stiftelsen Kvarnbygården för år /6 132 Dkn.s yttrande i detta ärende 21/9 146

18 19 P H Rikskampanjen mot svärjande ctc an.g. motion om anslag till 19/ avslag å denna motion 21/ Rumsdebitering se Avgifter Rådavägen godkännande av plan för ombyggnad av 21/ Röstsammanräkning transumt av valnämndens protokoll vid sammanräkning av de vid Stfge.-val i Mölndals stad avgivna röster inom 1 :sta valkretsen 19/ :dra. 19/ :dje,, 19/ Semester betänkande med lörslag till lag om 19/1 24 yttrande i detta ärende 16/ Sjunde skolår folkskolestyrelsens framställning om inrättande av ett obligatoriskt 21/9 160 in:rättan de härav 21/ Skattebefrielse Avslag: Bredberg, Anna Smedberg, Anna Nilsson, Reinhold { 20/4 72 Kristoffersson, Mary { 16/ Harströms sterbhus, A. J... 29/6 106 Johansen, Karl Karlberg, Hanna { Bifall: Löfkvist, C. A.... Carlsson, Johan Alfred { 21/12 232

19 20 Skattebefrielse Bifall: Öhlén, R. B Johansson, Josefina Berntsson, Johan Olsson, Elof Andersén, B Börjessons sterbhus, J. A Hasselskogs. sterbhus, Nils Malmgren, Ingeborg Andréasson, Axel Herman Wictorinus, Gösta Björk, Karl W Karlsson, Gustaf Edv Brandberg, John Ferdinand Johansson, Karl Johan Johansson, John M Dahiberg, Carl Johan Johansson, Johan G Lager, Harry Magnusson, Torsten Sigfrid Andersson, Erik Wilh Olsson, Erik Henry Petrtersson, Carl E. Andersson, Heifrid Återkallad motion: Andersson, Olof P.. H [16/2 1.21/12 16/2 20/4 16/3 29/6 316/3 3 29/6 16/3 129/6 [16/3 <121/9 20/4 20/4 [16/3 <121/9 20/4 20/4 [20/4 121/12 29/6 29/6 29/6 29/6 29/6 29/6 J29/6 116/11 (29/6 <116/11 (17/8 <116/11 (17/8 16/11 (16/3 <I, 21/ Ännu ej avgjorda: Krantz, Nils Filip 19/10 Bäckström, Johannes 16/11 Eliasson, Gustaf Edv 16/1 1 Sa.hlberg.s sterbhus, Oskar A 21/ Skatteutjämningsmedel ansökan om erhållande av understöd av skatteut jämningsmedel för år /

20 21 H Skoltandvård folkskolestyrelsens hemställan om anslag till /2 44 anslag å k.r. för år 1938 för detta ändamål 16/3 52 Skorstensfejaremästaren framställning om förhöjning av ersättning till.. 19/ Skridskobanor se Fässbergs Idrottsiörenings Vinteridrottssektion Skyddshem Frälsningsarméns hemställan om anslag till ett pla nerat skyddshem för frigivna fångar 16/2 40 anslag å 225 kr. för detta ändamål 20/4 70 Skärvslagning anisla.g å kr för utförande såsom beredskaps arbete av bl. a..skärvslagning 19/ Småstugeområde motion ang. upplåtelse av mark till självkostnads pris för byggande av såväl småstugor som H. S. B.-hus 18/5 96 motion om tillsättande av kommitté att utreda frå ga om planläggande av ett s. k. småstugeområde 16/ val av denna kommitté 21/ Solsidan se H S B:s stiftelse Solsidan Stadsfullmäktige vice ordiförandens övertagande av ordförandeplatsen 16/11 { efter ordförandens återt.agande av d:o 16/11 {2 annonsering av Fges sammanträden under år / sammanträdets avslutande 21/ transumt av valnämnden.s protokoll vid sammanräkning av de vid Stfge-val i Möindals stad avgivna röster inom 1 :sta valkretsen 19/ :dra,, 19/ :dje,, 19/ Stadspianefrågor yttrande över anmärkningssk:rift betr. ändring av stadsplanen för del av kvarteret Havskatten.. 16/2 37 remiss till byggnadsnämnden av A. E. Johanssons hos Konungen anförde besvär över Fges beslut rörande viss stadsplaneändring 19/1 20

21 22 Stadspianefrågor avstyrkande av bifall till dessa besvär 16/3 54 remiss till Dkn av A. E. Johanssons hos Konungen anförde besvär över länsstyrelsens utslag i fråga om viss stadsplaneändring 29/6 129 avstyrkande av bifall till dessa besvär 21/9 147 antagande av förslag till stadsplaneändringar för kvarter och stadsdelar: Dalén, Abborren och Braxen 16/3 55 Piggvaren, Rödingen och Siken 29/6 121 Bosgården 29/6 122 Fo:rsåke.r 29/6 123 Flundran m. m 29/6 124 Atströmer 21/9 157 fastställelse å stadsplaneändring för kvarter och stadsdelar: Claes Johansson 19/1 26 Havskatten 16/2 42 Dalén, Abborren och Braxen 21/9 143 Bosgården 16/ Flundran m. m 16/ Piggvare:n, Rödingen och Siken 16/ For.såker 16/ Alströmer 21/ H Stadsrevisionen berättelse över granskning av stadens räkenskaper och förvaltning för år / Statens Bostadslånefond upptagande av amorteringslån å kr :17 för nlösen av lånen ur 19/ Statens Byggnadslånebyrå yttrande över förslag rörande statsunderstöd till kommuner och kommunala stiftelser för uppfö rande av bostäder åt åld:ringar och änkor m. m. 19/ Statsunderstöd se Statens Byggnadslånebyrå Stiftelsen Kvarnbygården revisions- och styreiseberättelse fö:r år /6 132 Dkns yttrande häröver 21/9 146 anslag å kr. för år 1939 till 21/ Svenska Stadsförbundet skrivelse innefattande meddelande ang. av förbun det upprättad kommunal revisionsbyrå 19/10 181

22 23 T. Telegrafverket bemyndigande för Dkn att förisälj a viss del av stadsäg. n:r till 21/9 156 H,. Tiljander, R. flyllningsbidra.g å kr. till firman 19/ Tillfällig fond hdande av dels tillfällig fond av inlöst lån från Fässbergs. Bostads A/B, dels tillfällig fond av utdelning och bidrag från brandstodsbolag samt intagande av reglementen för dessa fonder 29/ Trafikfyr Iw[ion aug. uppsättande vid Mölndalsbro av / Täckning - beslut om täckning av vissa under året beviljade anslag genom uttaxerin.g 21/ beslut om täckning av vissa under året beviljade anslag genom upptagande av aniorteringslån å kr / bemyndigande för Dkn att för täckning av 1937 års brist upptaga tillfälligt lån å kr :66 29/6 115 tillstånd till upptagande av lån å högst kr. för täckning av 1937 års brist 21/ hemyn.digande för Dkn att för täckning av den del av 1937 års brist, som ej täckes genom u.t taxering under år 1939, upptaga lån å kr 21/ IT. Understöd motion aug. höjning av understödet till arbetslösa 29/6 134 förslag om tillsättande av kommitté för utredning betr. ev, höjning av arbetslöshetsunderstödet 19/ val av denna kommitté 16/ Understödsverksamhet tilläggsanslag å kr. till fattigvårdsstyrelsen för 16/ Utgifts- och inkoinststat antagande av Dkns förslag för år / Utskänkningsrättigheter Nya Systemaktiebolagets i Göteborg oktroj ansökan för åren /1 21

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955*

Ur Protokoll, Kommunalnämnden, Volym A 1a: 9, 1952-1955* Sammanträdesdatum: 21 januari, 1952 3 Det nya kommunalhuset 4 Folkskolestyrelsen, utökning m.m. 5 Angående tillfälliga rättigheter för spritutskänkning å Tynäs 6 Reglemente för Lönenämnden (bilaga nr.1)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer