för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal"

Transkript

1 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

2 SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P, H Ajournering av Stfges sammanträde 21/ Amorteringslån Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för inköp av mark från stadsägan n:r /1 4 Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för åstadkommande av förbättrad trafikförhindelse mellan Göteborg och Mölndal 19/1 5 Kungl. Maj ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för iordningisställande av Kvarnbyga tan och Gamla trg.et 29/6 101 upptagande av nytt å kr för täckning av förut beviljade låneanslag 29/ upptagaride av nytt å kr för täckande av vissa brister i låneanslag 29/ Kungl. Maj :,ts tillstånd härtill 2 1/ Kungl. Maj :t s tillstånd till upptagande av nytt å kr för gäldande av utgifter för inköp av.stadsäg m. fl 20/4 90 upptagande av nytt å kr : 17 för inlösen av lånen ur statens bostadslånefond 19/ Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för vissa.ändrings- och örbättrings arbeten i Terracottaskolan 16/ upptagande av nytt å kr för täckning av vissa under året beviljade anslag 21/ upptagande av nytt å kr för utläggande av Solt.orpsgatan m. fl. arbeten 21/ Kullgi. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt å kr för inköp av vissa stadsägor 21/12 246

3 inanträden 21/ Annonsering under år 1939 av allmän rådstuga och Stfges sam H Anslag gatan, vattenledning i Järnvägsgatan samt borgsvägen 16/ fram:dragning av vatten- och avloppsledningar barnavård scentralen 29/6 110 Kvarnbygatan och Gamla torget 19/ loppsledningar i blivande Ågatan samt utförande för den s. k. handeislinjen vid Kommunala mel Las.arettsgatan 21/9 152 Frölundagatan och Östra Allégatan samt Hök länslasarettet 16/ lanskolan 29/6 112 åsgatan 16/ samtliga elever i folkskolan 16/3 52 Västergatan 16/ anskaffande av lokaler för inomhusidrott 29/6 109 Rävekärr 21/9 151 sörjningshemmet 29/6 113 av stran.dskoning 16/ jander 19/ gelbergs- och Fasangatorna 19/ skärvslagnin.g 19/ Göteborgsvägen och Mölndalsån mitt framför kr. för framdragning av vattenledning i den s. k. Utsikt.sgränden 19/ kr. för framdragnin.g av vattenledning i Få kr. för framdragniiig av avloppsledning i kr. tilläggsanslag för iordningställande av kr. till flyttningsbidrag åt firman R. Tu kr. för iordning.ställande av viss del av Fred kr. för framdragning av vatten- och av kr. för iordningställande av området mellan kr. för sortering av stargatstenen efter Göte kr. till folkskolestyrelsen för skoltandvård åt kr. för framdragning av avloppsledning i kr. för utläggande av del av Prytzgatan samt i gatan 16/ kr. till planerat skyddshem för frigivna fångar 20/ kr. för iordningställande av idrottsplats å Åby 18/ kr. till kommittén för utredning av fråga om kr. för anställande av barnavårdssyster å kr. för anskaffande av polisbil 29/ kr. för iordningställande av lokaler m. ni, kr. för anordnande av oljeeldning vid för kr. för framdragning av vattenledning till kr. för iordningställande av trottoir å del av

4 5 if Anslag kr, för utförande av maka damkrossning m. m. såsom korn. beredska.psarbeten 21/ :44 tilläggsanslag för framdragande av vattenoch avloppsledningar i Soltorpsgatan 21/ kr. såsom arvoden åt valnämndens deputerade vid höstens val 21/ kr. för fria resor åt barn från vissa skolor till och från varrnbadinrättningen 19/ kr. tilläggsaiislag till fattigvår.d.sstyrelsen för underhåll av byggnader vid för!särjningshemmet 19/ kr. för bestridande av kostnader för inköp av. ett inantal Stora Kråketorp m. rn 16/ kr. för underhåll och förbättring av bygde vägen Kärra Balltorp 16/ kr. tilläggsanslag till fattivårdsstyrelsen för understödsverksamheten 16/ :33 för täckande av kostnader för vatten och avloppsserviiser till fastigheter inom Kikåsom rådet 16/ kr. för representation vid New York-utställ ningen 16/ kr. till luftskyddsnämnden 21/ kr. för radioanläggning vid försörjningshern met 21/ lu-. till sjukkasseverksamheten inom staden 21/ beviljande av anslag för år 1939 till s. k. främmande inrättningar 21/ kr. till gymnastikens frärnjande 21/ kr. för avskrivning av Mölndals Id:rottsplats förenings rän.teskuld till staden 2 1/ kr. till Stiftelsen Kvarnbygården 21/ kr. såsom arvode år 1938 till folkskoleistyrel sens ordförande 21/ Arbetslösa motion om anslag till :inköp av bränsle åt { 21/9 163 avslag, 16/3 51 a dessa motioner 121/ motion om höjning av understödet till 29/6 134 förslag om tillsättande av kommitté för utredning betr. ev. höjning av arbetslöshetsunderstödet.. 19/ val av denna kommitté 16/ motion om fria bad till 21/9 163 anslag till fria bad 21/ Arbetstidslag Betänkande med förslag till 16/2 39 yttrande i detta ärende 16/

5 6 P H Arvoden anslag å 400 kr. såsom arvode för år 1938 till brandstyreisens ordförande 19/1 13 anslag å 800 kr. till arvoden åt valnämndens depu terade vid hö,sten,s val 21/9 158 anslag å 500 kr. såsom arvode för år 1938 till folk skolestyretsens ordförande 21/ Avgifter återreiniss till Dkn av örende rörande förslag till del.s sänkta avgifter för vattenmätare dels höjda ackordsavgifter vid rum.sdebitering 16/ , 21 återremiss till Dkn av ärende rörande fö:rslag till höjda ackordsavgifter vid rumsdebit.ering.. 19/ antagande av förslag till sänkta avgifter för yat tenmätare 19/ ändrade avgifter för vatten vid rumsdebitering 16/ beslut ang. W. C.-avgifternas slopande samt infö rande av särskild avgift för anslutning av W. C. till avloppsnätet 21/ Avloppsledningar se Ledningar Avlöning kriminalkonstapel E. Gullbergs anhållan om upp flyttning i högre lönegrupp 21/ Avlönings- och tiinstereglemente återremiss till Dkn av lönenämndens förslag till nytt 19/ antagande av nytt reglemerfte 16/ Avsägelse av kommunala uppdrag Olof Falks avsäg.else av uppdrag såsom suppleant ii nykterhetsnämnden 19/1 22 Olof Mattssons avsägelse av uppdrag såsom leda mot i lönenämnden 18/5 93 fyllnadsval i lönenämnden 29/6 126 Johan Erikssons avsägelse av uppdrag såsom leda mot i byggnadsnämnden och suppleant i folk skolestyrelsen 21/9 161 fl. Balltorpsån anslag å kr. för utplanering av uppschaktad jord från utdikningsföretaget å stadens mark.. 21/9 153

6 7 H Barnavårdsnämnden hemställan om tilläggsanslag för anställande av särskild barnavårdsisyster från 1/7 31/ /5 94 anslag å kr. för detta ändamål 29/6 110 Barnrika familjer se Egnahem Barnträdgårdsverksamhet motion om anslag till Röda Korsets 19/ anslag å kr. för detta ändamål 21/ Befullmäktigande för kommunalbo rgmästaren att uti ett av P. G. Pet tersson anhängiiggjo rt mål föra stadens talan.. 19/1 18 Bekvämlighetsinrättning motion om anordriande å central plats inom sta den av 20/4 96 Belysning se Ledningar Besvär remiss till byggnadsnämnden av A. E. Johanssons hos Konu.ngen anförde besvär över Fges beslut rörande viss sta.displaneändring 19/1 20 avstyrkande av bifall till dessa besvär 16/3 54 remiss till Dkn av A. E. Johanssons hos Konungen anförde beisvär över länsstyrelsens utslag i fråga o:m Viss :stadsplaneäudring 29/6 129 avstyrkande av bifall till dessa besvär 21/9 147 Betänkande yttrande över Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främj ande av bostadsförisörjning för mindre bemedlade barnrika familjer i gnahem m. m. 19/1 9 9 med förslag till lag om semester 19/1 24 yttrande i detta ärende 16/ med förslag till arbetstidislag för detaljhandeln och butiksstängningslag 16/2 39 yttrande i detta ärende 16/ angående barnbeklädnadsbi.clrag rn. m 20/4 83 yttrande i detta ärende 29/ i näringsfrågan 20/4 84 yttrande i detta ärende 29/ byggnadsindustrien i Sverige 18/5 92 yttrande i detta ärende 21/

7 Solsidan 20/4 79 med avseende å sådant lån åt H. S. B:.s stiftelse tillstånd för staden att ikläda sig viss förbindelse Bostadsanskaffningslån.. H Brist beslut om upptagande av tillfälligt lån å kr. arvode å 400 kr. för år 1938 till slyrel.sens ordfö beslut att förr bestridande av den del av 1937 års motion om utredning ang. tidigare stängningstid.. 29/6 134 Bygdeväg anslag å kr. för underhåll och förbättring av 16/ meddelande från byggnadsindustrisakkunniga ang. Byggnadsordning för staden remiss till dkn av ärende rörande förslag till.. 17/8 139 viss felaktig rubricering i avgivet betänkande. 29/6 131 Brandstyrelsen rande 19/1 13 tillstånd till upptagande av lån å kr för detta ändamål 21/ yttrande i detta ärende 16/ yttrande i detta ärende 21/ betänkande med förslag till arbetstidslag för detalj handeln och butiksstängniingslag 16/2 39 utredning och betänkande angående 18/5 92 brist, som ej täckes genom uttaxering under år Butiksstängning Butiksstängningslag Byggnadsindustrien i Sverige 1939, upptaga lån å kr 21/ :66 för bestridande av 1937 års brist 29/6 115 motion om utredning i vilken utsträckning staden yttrande över förslag rörande statsunderstöd till Bostäder åt åldringar och änkor kommuner och kommunala stiftelser m. fl. för betänkande med utredning och förslag angående statsbidrag till anordnande av 21/ uppförande av 19/ kan och vill medverka till uppförande av.. 16/ val av ombud till 3 :dje allmänna svenska bostadskongressen 19/ Bostadskongress 8

8 c. Centralförbundet för nykterhetsundervisning motion om anslag till 21/9 163 Cheekräkning bemyndigande för Dkn att anlita kredit i checkräkning intill 500,000 kr 16/ H 9.1). Delbancos fonder styrelse- och revisio.nsberättelser för år /3 62 De arbetslösas förening se Arbets1ösa F4. Egnahem yttrande över Betänkande med förslag rörande lån och bidrag av statsmedel till främjancle av bostadsförsörjniing för mindre bemedlade barnrika familjer i egnahem m. m. 19/1 9 9 Elektricitetsverk motion angående anläggan.de av ett stadens eget 29/6 134 Expropriation Fges konfirmation å Dkns beslut om befullmikti gande av ombud i mål rörande expropriation av vatten ur Mölndalsån 16/ Fagerberg Verner motion att staden måtte inlösa fastigheten Fors åkersgatan 5 16/2 41 Fastighetstaxeringsnämnder anslag till arvoden åt de kom:munalvalda ledamö terna i stadens 20/4 74 Flyttningsbidrag anslag å kr. åt firman R. Tiljander 19/ Folkskolestyrelsen framställning om in:rättande av ett obligatoriskt 7:de skolår 21/9 160 bifall till denna framställning 21/ arvode å 500 kr. för år 1938 till styrelsens ord förande 21/12 226

9 10 P if Fondbilduing ang. bildande av vissa fonder samt antagande av reglem.enten för dessa 29/ Fredåsgatan motion ang. anordnande av nödigt antal avlopps brunnar i 16/3 65 avskrivning av denna motion 29/6 107 anslag å kr. för iordningställande av viss del av 16/ Fria resor motion aug. anslag till fria resor för barn från vissa skolor till och från varmbadinrättningen 16/3 65 anslag å kr. för detta ändamål 19/ Frälsningsarmén hemställan o.m anslag till planerat skyddshem för frigivna fångar 16/2 40 anslag å 225 kr. för detta ändamål 20/4 70 Fässbergs Idrottsiörenings Vinteridrottssektion motion aug. kommunal garanti för iordningställan de av skridskobanor m. m 17/8 140 bemyndigande för Dkn att ställa kommunal garanti 19/ Förordnande K. B :s fö rordnancle av ordförande, suppleant för ordförande samt revisor i Mölndals stads arbets löshetskommitté 19/1 6 Försörningshemmet anslag å kr. för anordnande av oljeeldning 29/6 113 tilläggsanislag å kr. för underhåll av bygg nader 19/ anslag å kr. för radioanlggning 21/ avslag å hemställan om anslag till vissa omänd ringsarbeten i huvudbyggnaden 21/ Gamla torget se Gatuarbeten G. Gatuarbeten tilläggsanslag å kr. för io.rdningställande av Kvarnbygatan och Gamla torget 19/ tillstånd till upptagande av detta lån 29/6 101 anslag å kr. för iordniingställande av viss del av Fredåsgatan 16/

10 11 P,. H Gatuarbeten anslag å kr. för iordningställande av t:rottoir å del av Lasar.ettsgatan 21/9 152 godkännande av plan för ombyggnad av Rådavägen 21/ motion om iordningställande av Esbjörn Sc.hillers gatan 19/ motion om iordningställande av utfartsväg till tomt stadsägan / beslut om upptagande av amorteringslån å kr för utläggande av Soltorpsgatan m. fl. arbeten 21/ Gatubelysning utöknin av belysning i Toltorpsdale:n 16/2 35 uppsättande av ny ljuspunkt å Hökegårdsgatan 16/2 36 Gymnastikens främjande anslag å 500 kr. för år 1939 till 21/ Göteborgsvägen Kungl. Maj :ts tillstånd till upptagande av nytt ainorteringislån å kr för förbättrad tra fikförbindelse mellan Göteborg och Mölndal. 19/1 5 anslag å kr. för sortering av storgatstenen efter 16/ Handeislinje II. se Kommunala Mellanskolan, Handräcke Dkns rapport ang. uppsättande mellan och ovan trapporna vid Rygatan av 19/1 19 H S Bs stiftelse Solsidan tillstånd för staden att ikläd.a sig viss förbindelse med avseende å boistadsanskaffningslån åt /4 79 Högspänningsledning Yngeredsfor.s Kraft A/B:s ansökan om tillstånd till framdragande av ledning från Skedegatan 1 Mölndal till Annestorp i Lindome 29/ Idrottens främjande bifall till Mölndals Idrottsplatsförenirigs hemstäl ian att staden måtte iklä.da sig ansvar för att visst arbete, vilket skall utföras med bidrag ur fonden för idrottens främjande, färdigställes.. 19/10 173

11 P. H. anslag å kr :33 för täckande av kostnader för vatten- och avloppsserviser till fastigheter inom 16/ Kikåsområdej som 19/ Kassaförlag bemyndigande för Dkn att hava under år 1939 upplånade kr. för verkstadsskolorna så för verkstadsskolorna såsom 19/1 25 tillstånd för Dkn att hava upplånade kr. Ii. berg) 19/ ang. stadens övertagande av vägunderhållet å byg- ang. iord.ninställande av lekplats i Krokslätt (Ry arbetslösa (Bohman) 16/2 46 (Leffler) 18/5 97 ang. spårvägshållplats vid Lugnet i Krokslätt devägen Kärra Balltorp (Ernst Olsson) Interpellation val av denna kommitté 21/9 159 av fråga om anskaffande av lokaler för.. 18/5 96 motion ang. tillsättande av kommitté för utredning Inomhusidrott remiss ang. val av denna kommitté 29/6 109 tillstånd att upptaga amorteringslån å kr. åkersgatan 5 16/2 41 motion att staden måtte inköpa fastigheten Fors Inköp bemyndigande för Dkn att inköpa stadsäg. nr /4 71 f5r gäldande av utgifter för inköp av stadsäg. bemyndigande för Dkn att inköpa stadsäg Inbjudan till 3 :dje alim. svenska bostadskongressen. Idrottsringen dryfta frågor rörande 20/4 76 val av ombud att tillsammans med styrelsen för Idrottsplatserna inom staden bordläggning av ärende ang. hemställan om till läggsanslag för iordningställande av 20/ anslag å kr. för detta ändamål 18/ Idrottsplatsen å Åby / m,. fl 20/ m. fl 29/6 120 atlg. motion om anslag till inköp av bränsle till /10 190

12 13 P. IL Kommittéer redogörelse för sådana av Fge tillsatta, vilka ännu ej fullgjort sina uppdrag 19/ val av ledamot i kommitté för utredning av av loppsfrågor inom Ais.kimsfj ordens nederbö rds område 29/6 133 beslut om tillsättande av kommitté för allsidig ut re.dning betr. ev. höjning av understödet till ar betslösa 19/ val av denna kommitté 16/ val av kommitté med uppgift att utreda fråga om planläggande av ett s. k. småstugeområde.. 21/ val av kommitté för utredning av fråga ang. an.skaffande av lokaler för inomhusidrott 21/9 159 Kommunala befattningar valutskottets förslag till val av 21/ Kommunala Mellanskolan framställning om anslag för iordningställande av undervisningslokaler in. m. för en s. k. handels linje 18/5 95 anslag å kr. för detta ändamål 29/6 112 motion ang. denna skolas förstatligande 21/ Kommunala styrelser redogörelse för val av ordförande och vice ordfö rande inom olika styrelser och nämnder / Kommunalborgmästaren Kungl. Maj :ts fastställelse av reglemente för. 19/1 3.. befullmäktigande att föra stadens talan i av P. G. Pettersson anhängiggjort mål 19/1 18 Kommunal busstrafik motion om inlösen av inom staden befintliga busslinjer samt startande av kommunal busstrafik 29/6 134 Kommunal garanti motion om att staden måtte ställa kommunal ga ranti för Fässbergs Idrottsförenings Vinter idrottssektion.betr. vård av materiel till skridsko banor m. m 17/8 140 bemyndigande för Dkn att teckna kommunal garanti 19/ Kommunal revisionsbyrå meddelande från Svenska stadsförbundet ang. upprättad 19/10 181

13 anslag motion 14 P, Krokslätt Sörgården H motion ang. ersättning för mark, som tagits i an språk vid väganläggning (K. W. Bernt.sson)... 19/ Kungsbackavägen motion ang. ersättning för av staden exproprierad mark för 20/4 82 Kvarnbygatan tilläggsanslag å kr. för iordningställande av Kvarnbygatan och Gamla torget 19/5 tillstånd till upptagande av amorteringslån för 15 2 detta ändamål 29/6 101 Kvarnbygården se Stiftelsen Kvarnbygården L. Lasarettsgatan anslag å kr. för iordningställande av trot toir å 21/9 152 Ledningar avlopp: till Frölundagatan, Östra Allégatan och Hökgatan 19/ Ågatan 16/ Västergatan 16/ / Prytzgatan 21/ Soltorpsgatan 21/9 155 Knarrhögsgatan 21/ Tåsthult 21/ Ormåsområdet 21/ avlopp: om framdragande av Stensjöbacke 29/6 134 Toltorpsdalen 21/ elektriska: utökning av å Väst.ergatan 20/4 73 å Hökegårdsgatan 16/2 36 i Toltorpsdalen 16/2 35 vatten: anslag till Utsiktsgränden 19/ Fågelbergs- och Fasangatorna 19/ Järnvägsgatan 19/ Ågatan 16/

14 1I. Lån Prytzgatan 1 21/ / vatten: till anslag Ledningar Rävekärr 21/9 151 Knarrhögsgatan 21/ Ormåsområdet 21/ vatten: Fredåisgatan 21/ P. H Soltorp.sgatan 21/9 155 motion om frarndragan:de av 15 Luitskyddsnämnd LnsIasarettet Lön, löneförliöjning se Avlöning Makadamkrossning Mantalsskrivning mellan Göteborgisvägen ooh Möindalsån framför 16/ motion om anordnande av överfartsanläggni:ng över spårvägen vid huvudingången till 20/4 81 val av kommunalomhuci vid årets 19/ bemyndigande för Dkn att upptaga tillfälligt lån å uppskov med avgörande av denna fråga 17/8 136 tillstånd till upptagande av lån å kr för val av 29/6 127 förslag ang. tillsättande av 18/5 91 anslag å kr. till 21/ Lekplan återremiss till Dkn av ärende rörande motion om anordnade av lekplan i kvart. Brage 29/6 108 bemyndigande för Dkn att till bestridande av den anslag å kr. för iordningställande av området anslag å kr. för utförande såsom beredskaps kr :66 för bestridande av 1937 års brist 29/6 115 detta ändamål 21/ del av 1937 års brist, som ej täckes genom uttaxering under år 1939 upptaga lån å kr 21/ arbete av 21/9 153 till Toltorpsdalen 21/12 249

15 motion ang. ersättning för mark, som tagits i an Markersättning P H Mölndals m IL kommuners kommunallörbund motion om val av ledamöter i 16/ främjande, färdigstälies 19/ av föreningen med bidrag ur fonden för idrottens sig ansvar för att visst arbete, som skall utföras Mölndals Idrottsplatsförening u p a anslag å kr. för avskrivning av föreningens bemyndigande för Dkn a tt å stadens vägnar ikläda ränteskuid till staden 21/ avslag å denna motion 21/ Mölndals Hembygdsförening motion om anslag, till 16/ med anledning av Uddevalla Stfges 75-åriga tillvaro Minnesskrift Mellankommunala prövningsnämnden protokollsutdrag från 16/ remiss till hätsovårdsnämnden 16/3 63 hälsovårdsnämndens yttrande samt remiss till Dkn 29/ Matvarustadga för staden motion ang. inköp av stadsägan nr /9 163 anslag å kr för bestridande av kostnader för inköp av ett mantal Stora Kråketorp m. m 16/ / för inköp av mark från stadsägan nr 3908 m. fl 21/ för inköp av stadsäg. n:r 4432 m. fl. 18/ för inköp av stadsäg. n:ris Markinköp tillstånd till upptagande av amo.rte ringslån å k.r. tillstånd till upptagande av amorteringslån å kr. tillstånd till upptagande av amorterin.gslån å kr. ägan nr / bemyndigande för Dkn att försälja mark av stads Markförsälning bemyndigande för Dkn att till Telegrafve rket försälja viss del av stadsäg. nr /9 156 W. Berntsson) 19/ språk vid väganläggning i Krokslätt Sörgård (K. 16

16 17 P. Mölndals sommarkolonier hemställan om val av ledamöter jämte suppleanter i stiftelsens styrelse samt en revisor jämte suppleant 16/3 64 verkställande av dessa val 20/4 77 H Mölndals stads befattningshavare återremiss till Dkn av lönenämndens förslag till nytt avlönings- och tjänstereglemente för... 19/ antagande av nytt reglemente för 16/ kriminalkonstapel E. Gullbergs anhållan om uppflyttning i högre lönegrupp 21/ tillsättande av ytterligare tvänne ordinarie polis konstapetsbefattningar 21/ Mölndals stads skolor för yrkesundervisning se Yrkesskolorna Mölndalsån Fges konfirmation å Dkns beslut om befullmäkti gande av ombud i mål rörande expropriation av vatten ur 16/ T Nya Sverigeminnet skrivelse från bestyrelsen för 16/2 43 yttrande över denna skrivelse 16/3 53 anslag å 250 kr. för representation vid New Yorkutställningen 16/ Nya Systemaktiebolaget se Utskänkningsrättighet Nykterhetsnämnden fyllnadsval i nämnden efter Olof Falk / Pension anhållan om förordn.ande att tilläggspension måtte med förhöjt belopp utbetalas till vissa pensions tagare 19/ Pilsnerdricka se Utskänkningsrättigheter Planering av område anslag å kr. för iordningställande av området mellan Göteborgsvägen och Mölndalsån mitt framför länslasarettet 16/

17 18 Polisbil polisnämndens hemjställan om. anslag för inköp av ny 16/3 60 anslag å kr. för detta ändamål 29/6 111 K Poliskonstaplar tillsättande av ytterligare tvänne ordinarie 21/ Prenumeration å Post- och Inrikes tidningar för år / Prytzgatan anslag för utläggande av del av gatan samt fram dragande av vatten- och avloppsledningar i den- It. [16/ / Redogörelse för ärenden, som till olika styrelser och nämnder remitterats 19/ för av Fge tillsatta kommittéer, vilka ännu ej full gjort sina uppdrag 19/ för val av ordförande och vice ordförande inom olika s.tyrelser och näm.nder 16/ för yrkesskolornas verksamhet arbetsåret / Reglemente Kungl. Maj :ts fastställelse av förslag till reglemente för komrnu.nalborgmästar:en 19/1 3 bildande av vissa fonder samt antagande av regle menten för dessa 29/ återremiss till Dkn av lönenämndens förslag till nytt avlönings- och tjä.nstereglemente 19/ antagande av detta regleinente 16/ /4 67 Remisser 29/6 100 ordförandens anmälan om 16/ / Revisionsberättelse för Delbancos fonde:r 16/3 62 för stadens räkenskaper och förvaltning under år / för Stiftelsen Kvarnbygården för år /6 132 Dkn.s yttrande i detta ärende 21/9 146

18 19 P H Rikskampanjen mot svärjande ctc an.g. motion om anslag till 19/ avslag å denna motion 21/ Rumsdebitering se Avgifter Rådavägen godkännande av plan för ombyggnad av 21/ Röstsammanräkning transumt av valnämndens protokoll vid sammanräkning av de vid Stfge.-val i Mölndals stad avgivna röster inom 1 :sta valkretsen 19/ :dra. 19/ :dje,, 19/ Semester betänkande med lörslag till lag om 19/1 24 yttrande i detta ärende 16/ Sjunde skolår folkskolestyrelsens framställning om inrättande av ett obligatoriskt 21/9 160 in:rättan de härav 21/ Skattebefrielse Avslag: Bredberg, Anna Smedberg, Anna Nilsson, Reinhold { 20/4 72 Kristoffersson, Mary { 16/ Harströms sterbhus, A. J... 29/6 106 Johansen, Karl Karlberg, Hanna { Bifall: Löfkvist, C. A.... Carlsson, Johan Alfred { 21/12 232

19 20 Skattebefrielse Bifall: Öhlén, R. B Johansson, Josefina Berntsson, Johan Olsson, Elof Andersén, B Börjessons sterbhus, J. A Hasselskogs. sterbhus, Nils Malmgren, Ingeborg Andréasson, Axel Herman Wictorinus, Gösta Björk, Karl W Karlsson, Gustaf Edv Brandberg, John Ferdinand Johansson, Karl Johan Johansson, John M Dahiberg, Carl Johan Johansson, Johan G Lager, Harry Magnusson, Torsten Sigfrid Andersson, Erik Wilh Olsson, Erik Henry Petrtersson, Carl E. Andersson, Heifrid Återkallad motion: Andersson, Olof P.. H [16/2 1.21/12 16/2 20/4 16/3 29/6 316/3 3 29/6 16/3 129/6 [16/3 <121/9 20/4 20/4 [16/3 <121/9 20/4 20/4 [20/4 121/12 29/6 29/6 29/6 29/6 29/6 29/6 J29/6 116/11 (29/6 <116/11 (17/8 <116/11 (17/8 16/11 (16/3 <I, 21/ Ännu ej avgjorda: Krantz, Nils Filip 19/10 Bäckström, Johannes 16/11 Eliasson, Gustaf Edv 16/1 1 Sa.hlberg.s sterbhus, Oskar A 21/ Skatteutjämningsmedel ansökan om erhållande av understöd av skatteut jämningsmedel för år /

20 21 H Skoltandvård folkskolestyrelsens hemställan om anslag till /2 44 anslag å k.r. för år 1938 för detta ändamål 16/3 52 Skorstensfejaremästaren framställning om förhöjning av ersättning till.. 19/ Skridskobanor se Fässbergs Idrottsiörenings Vinteridrottssektion Skyddshem Frälsningsarméns hemställan om anslag till ett pla nerat skyddshem för frigivna fångar 16/2 40 anslag å 225 kr. för detta ändamål 20/4 70 Skärvslagning anisla.g å kr för utförande såsom beredskaps arbete av bl. a..skärvslagning 19/ Småstugeområde motion ang. upplåtelse av mark till självkostnads pris för byggande av såväl småstugor som H. S. B.-hus 18/5 96 motion om tillsättande av kommitté att utreda frå ga om planläggande av ett s. k. småstugeområde 16/ val av denna kommitté 21/ Solsidan se H S B:s stiftelse Solsidan Stadsfullmäktige vice ordiförandens övertagande av ordförandeplatsen 16/11 { efter ordförandens återt.agande av d:o 16/11 {2 annonsering av Fges sammanträden under år / sammanträdets avslutande 21/ transumt av valnämnden.s protokoll vid sammanräkning av de vid Stfge-val i Möindals stad avgivna röster inom 1 :sta valkretsen 19/ :dra,, 19/ :dje,, 19/ Stadspianefrågor yttrande över anmärkningssk:rift betr. ändring av stadsplanen för del av kvarteret Havskatten.. 16/2 37 remiss till byggnadsnämnden av A. E. Johanssons hos Konungen anförde besvär över Fges beslut rörande viss stadsplaneändring 19/1 20

21 22 Stadspianefrågor avstyrkande av bifall till dessa besvär 16/3 54 remiss till Dkn av A. E. Johanssons hos Konungen anförde besvär över länsstyrelsens utslag i fråga om viss stadsplaneändring 29/6 129 avstyrkande av bifall till dessa besvär 21/9 147 antagande av förslag till stadsplaneändringar för kvarter och stadsdelar: Dalén, Abborren och Braxen 16/3 55 Piggvaren, Rödingen och Siken 29/6 121 Bosgården 29/6 122 Fo:rsåke.r 29/6 123 Flundran m. m 29/6 124 Atströmer 21/9 157 fastställelse å stadsplaneändring för kvarter och stadsdelar: Claes Johansson 19/1 26 Havskatten 16/2 42 Dalén, Abborren och Braxen 21/9 143 Bosgården 16/ Flundran m. m 16/ Piggvare:n, Rödingen och Siken 16/ For.såker 16/ Alströmer 21/ H Stadsrevisionen berättelse över granskning av stadens räkenskaper och förvaltning för år / Statens Bostadslånefond upptagande av amorteringslån å kr :17 för nlösen av lånen ur 19/ Statens Byggnadslånebyrå yttrande över förslag rörande statsunderstöd till kommuner och kommunala stiftelser för uppfö rande av bostäder åt åld:ringar och änkor m. m. 19/ Statsunderstöd se Statens Byggnadslånebyrå Stiftelsen Kvarnbygården revisions- och styreiseberättelse fö:r år /6 132 Dkns yttrande häröver 21/9 146 anslag å kr. för år 1939 till 21/ Svenska Stadsförbundet skrivelse innefattande meddelande ang. av förbun det upprättad kommunal revisionsbyrå 19/10 181

22 23 T. Telegrafverket bemyndigande för Dkn att förisälj a viss del av stadsäg. n:r till 21/9 156 H,. Tiljander, R. flyllningsbidra.g å kr. till firman 19/ Tillfällig fond hdande av dels tillfällig fond av inlöst lån från Fässbergs. Bostads A/B, dels tillfällig fond av utdelning och bidrag från brandstodsbolag samt intagande av reglementen för dessa fonder 29/ Trafikfyr Iw[ion aug. uppsättande vid Mölndalsbro av / Täckning - beslut om täckning av vissa under året beviljade anslag genom uttaxerin.g 21/ beslut om täckning av vissa under året beviljade anslag genom upptagande av aniorteringslån å kr / bemyndigande för Dkn att för täckning av 1937 års brist upptaga tillfälligt lån å kr :66 29/6 115 tillstånd till upptagande av lån å högst kr. för täckning av 1937 års brist 21/ hemyn.digande för Dkn att för täckning av den del av 1937 års brist, som ej täckes genom u.t taxering under år 1939, upptaga lån å kr 21/ IT. Understöd motion aug. höjning av understödet till arbetslösa 29/6 134 förslag om tillsättande av kommitté för utredning betr. ev, höjning av arbetslöshetsunderstödet 19/ val av denna kommitté 16/ Understödsverksamhet tilläggsanslag å kr. till fattigvårdsstyrelsen för 16/ Utgifts- och inkoinststat antagande av Dkns förslag för år / Utskänkningsrättigheter Nya Systemaktiebolagets i Göteborg oktroj ansökan för åren /1 21

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1952 C. R. Holrnqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1953. H,, Handlingar. Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. år 1952 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv

Hyllsektione 82-85. INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv Hyllsektione 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Gryts socken Kommunalstämman/Kommunalfullmäktiges/Kommunalnämndes arkiv A = Protokoll Kommunalstämmans protokoll 1863-1945 A 1 Kommunalfullmäktiges

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._

S A K R E G 1 T t. till ST D3FULLM1T 1 GES POTOKO1. under år 1922. J _*._ J _*._ - 1922. under år 4Ii POTOKO1 ST D3FULLM1T 1 GES till S A K R E G 1 T t brahamsson,augusta,roten M.n:r 18 Ad.ressyst em.ng.motion om skattebefrie1se.2/3 6 Ang.motion om införande av nytt. 20/6 l2

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1963

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1963 Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1963 SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Protokoll och Handlingar år 1963 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll H =,, Handlingar A.

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Sveriges Åkeriföretags stadgar. antagna vid 2011 års kongress i Stockholm

Sveriges Åkeriföretags stadgar. antagna vid 2011 års kongress i Stockholm Sveriges Åkeriföretags stadgar antagna vid 2011 års kongress i Stockholm 2 Innehåll 1 Organisationens ändamål...4 2 Sveriges Åkeriföretags organisation...4 3 Medlemskap och inträde...5 4 Avgifter...6 5

Läs mer

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR

MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV & Villaägareförening STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV och Villaägare Förening antagna vid sammanträde i Tunaskolans Aula den 26 november 1991

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar.

2. Till ordförande utses Sören Liljebrand att leda kvällens förhandlingar. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening.hemskogen Datum: 2014-05-20 1. Öppnande Stämman öppnas av.sören Liljebrand 2. Val av stämmoordförande Till ordförande utses Sören

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål

Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING. 1 Ändamål Stadgar för STOCKHOLMS TRÄVARUHANDELSFÖRENING 1 Ändamål Stockholms Trävaruhandelsförening är en organisation för företag inom handeln med byggoch trävaror inom Stockholmsregionen Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR

MNKTV. Mjölkudden Notvikens Kabel-TV. (ändringsförslag) STADGAR MNKTV Mjölkudden Notvikens Kabel-TV (ändringsförslag) STADGAR S T A D G A R För Mjölkudden-Notvikens Kabel-TV Förening antagna vid sammanträde den 26 november 1991 (Inkl ändringar beslutat på årsmöten

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER

STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER STADSARKIVET 1 (10) KOMMITTÉER 1. LINKÖPINGS STAD Arkivbildare A. AV STADSFULLMÄKTIGE TILLSATTA KOMMITTÉER Verksamhetstid Kommittén för utredning av frågan om ny avlöningsstat för stadens ämbets- och tjänstemän

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

SAKRE G IS TER. till AD 5 FULLMÄ KTIG ES. Pr 0 t 0 k all. a r 1 9 3 1.

SAKRE G IS TER. till AD 5 FULLMÄ KTIG ES. Pr 0 t 0 k all. a r 1 9 3 1. 1 - - -- -. : - +-,- ST.: a r 1 9 3 1. Pr 0 t 0 k all AD 5 FULLMÄ KTIG ES till SAKRE G IS TER 2 [. 1 Alj.ntän rådstuga Amorteririg slåii Anslag ang. anslag å 86.000:- kr. för lordningställande av Irokslätts-,

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1919 06 15 1 Kungl. Befallningshavandes kungörelse om valet av kommunalfullmäktige 2 Frånvaro 3 Val av ordf, och vice ordf. i kommunalfullmäktige 4 Nya kommunalförordningen, kungörelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05

Innehållsförteckning. Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige 2015 2015-03-05 1 Införande av en ny politisk organisation från och med 1 april 2015 2 Reglemente för kommunstyrelsen 3 Reglemente för socialnämnden 4 Reglemente

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD

TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD TEKNISKA FÖRENINGEN i KRISTIANSTAD Föreningens stadgar Antagna 1937-11-20 med ändringar 1947, 1950, 1973, 1988, 1992, 2009 och 2012. 1. Ändamål Tekniska Föreningen i Kristianstad har till ändamål att på

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman.

Valberedningens ordförande Arne Karlsson presenterade valberedningen och föreslog Svend Holst- Nielsen till ordförande vid stämman. 1(6) Protokoll fört vid årsstämma i Lindab International AB den 6 maj 2009 i Boarp Närvarande: Aktieägare upptagna i röstlängden, bilaga 1, samtliga styrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ordinarie

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan.

Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma , kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. Dagordning HSB Brf Luftskeppet ordinarie föreningsstämma 2015-05-21, kl 19:00 i Flygledarens föreningslokal på Luftskeppsgatan. 1. föreningsstämmans öppnande 2. val av stämmoordförande 3. anmälan av stämmoordförandens

Läs mer

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening Normalstadgar (Ideell förening, läns) Antagna riks 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) Antagna Ångermanland 2014-04-05 (Tidigare stadgar 1998-01-21) STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer