Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011"

Transkript

1 Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 Cleantech & Innovations v/anders Krantz

2 PwC Site Location and Incentives Services State & regional Tax Credits Economic Incentives Negotiation Business Location Services Tax Burden Analysis Economic & Fiscal Impact Analysis Alternative & Renewable Energy Credits Point of Hire Tax Credits Objective Secure financial benefits from tax credits on a retroactive, current and future basis Secure financial benefits from all levels of governments Identify suitable locations for new facilities or relocation based on key evaluation criteria Estimates of economic and fiscal impact of a project on the client s tax footprint Estimates the economic impact of a project to the community Sustainability and climate change financial and tax benefits Federal & State tax credits in existing locations Process Benefit PwC Identify locations with largest tax liabilities Review tax returns Evaluate available tax credits Prepare documents Project profile Evaluate incentives Benefits to economy Negotiate incentives Commitments and agreements Production Distribution Market Suppliers/Raw materials Tax HR & Education Real estate, transportation, telecom Housing, cost of living Economic growth Evaluation of taxes including: Sales/use Employment Property Local gross receipts State income/franchise/capital Impacts on state and local economies: Direct & indirect of new jobs & earnings Indirect economic output Tax impacts Determine eligibility for federal credits and grants Advice on structuring and financing project Due diligence and cost segregation State programs Screening methods Payroll Systems Employee Screening Credit Calculation Compliance Overlooked or Provides Sound location Identifies Basis for Direct and Facilitates underutilized financial decision for potential future governments indirect and secures tax credits to resources to fixed and tax operating to award benefits for enhanced increase cash reduce start-up human capital costs economic Going tax credits flow and operating expenditures incentives Green 2 often not costs realized

3 GIS integrated part of Site selection and location strategy, including greenfield investment, definition of global footprint and disposal of obsolete sites Services included in a typical Site location project: Definition of the search area and project requirements Identification of the critical location selection factors Qualitative analysis of the attractiveness of the operating environment Quantitative analysis of the project return on investment Location planning and definition of optimal footprint Site/building search Detailed location due diligence activities Incentives evaluation and negotiations Carve-out analysis and site disposal support PwC 3

4 Allmänt om bidragsmöjligheter PwC 4

5 Global bidragsfinansiell marknad Regionala Nationella Geografisk-gemensamma - Nordiska, Europeiska, Nordamerikanska Handelspolitik-gemensamma - EU, ASEAN, NAFTA Globala PwC 5

6 Politiska prioriteringar ligger bakom stöden T ex Europa 2020: Ta EU ur krisen och få en starkare ekonomi under det kommande decenniet smart tillväxt: främja kunskap, innovation, utbildning och ett digitalt samhälle hållbar tillväxt: få en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi, och samtidigt bättre konkurrenskraft tillväxt för alla: fler jobb, höjd kompetens och satsningar på fattigdomsbekämpning PwC 6

7 Vilken typ av investeringar/projekt kan få stöd?! Forskning och utveckling Produkt- och tjänsteutveckling Energi- och miljöprojekt Regional företags- och marknadsutveckling Investeringar i anläggningstillgångar Utbildning och anställning Internationalisering, Central/ Östeuropa, USA och övriga 3:de land Omlokalisering, li i strukturåtgärder, försäljning och avveckling Transport, Logistik, Infrastruktur och IT PwC 7

8 Bidragsformer Stöd / bidrag - Oftast % - Resten egenfinansiering, ej dubbelfinansiering Skattelättnader Offentliga subventioner i t ex mark, tillstånd, byggnader etc. Räntefria lån Lån Garantier PwC 8

9 Exempel på stödberättigade kostnader - Kan variera beroende på program Personal (löner) Produktutveckling Konsultkostnader Patent Miljö- och anläggningsinvesteringar Demo- eller pilotanläggningar Produktionsfaciliteter Utbildningskostnader Datorer Resor Marknadsstudier d Konferensavgifter Investeringar Tekniska assistans PwC 9

10 Stöd och bidragskartan vs relevantastöd töd Stöd och bidrag är alltid baserat på politiska policys och kan sammanfattas i ett antal ämnesområden Stöd och bidrag kan beviljas från regionala, nationella och nordiska myndigheter såväl som direkt från EU CapEx Anställning Forskning Hållbarhet inkl Internationellt och och miljö och energi samarbete utbildning utveckling EU Nordiska/ Nationell Regional PwC 10

11 Huvudsakliga skillnader och parametrar Stödstorlek Europa Nordisk/Nationell Regional 5 miljoner K - 10 miljoner per 30K - 5 miljoner miljoner bolag Procedur Oftast 6-12 månader Oftast 3 6 månader. Oftast 1 3 månader. Projekt start efter Projekt start efter ansökan är Projekt start efter ansökan är ansökans godkännande inlämnad (i några fall kan inlämnad. förhandsansökan godkännas för projektstart) Success Hög pay-back - hög risk Hög pay-back - medium risk Medium pay-back - medium risk Partners Regler 1-15 partners från olika medlemsstater. Mycket strikt mht ansökan och projektgenomförande. 1-5 partners, gärna också från universities etc Strikt i ansökan, flexibelt efter beviljat stöd. 1-3 partners i regionen där ansökaren finns Flexibelt ansökan och efter beviljande Tilldelning Call/Tender/Anbud Tender/öppet hela året Tender/öppet hela året Typ Cash Cash och/eller skatt Cash Publicering Resultat och generell Resultat och generell Resultat och generell information sprids på information sprids ibland på information sprids mestadels europeisk nivå. nationell nivå. inte PwC 11

12 Vem kan ansöka? Företag i allmänhet Endast små- och medelstora företag (SMEs) Offentlig sektor Organisationer PwC 12

13 Relevanta stöd/bidrag under projektgenomförande FP e.f. Market Introduction Forska & Väx NER300 NOPEF Eurostars Feasibility Industrial Development Demon- Investments Research stration Swedenpartnership p Eco- Innovation LIFE+ PwC 13 Struktur fonder 13

14 EU PwC 14

15 Vanlig fråga: Kan mitt företag få EU-bidrag? Motfråga: - Vilka projekt/investeringar planerar ni för närvarande? Stöd ges sällan till den normala driften utan till finansiering av nyskapande projekt, t ex nyinvesteringar, teknologisk utveckling, miljöåtgärder, kompetensutveckling, expansion etc. PwC 15

16 Hur ser ett typiskt EU-projekt ut Kan ställas krav på gränsöverskridande samarbete Oftast t 25-75% i bidrag I princip alla kostnader är godkända (personal, resor, förbrukningsmaterial, utrustning ) Beroende på program/fond söker man ibland direkt från EU Projektet/Investeringar kan komma att utvärderas av oberoende experter PwC 16

17 EU sektor-/branschprogram T ex Forskning och utveckling (bl a FP7, Eurostars, Eureka) Konkurrens- och innovationsprogrammet - CIP (bl a Eco-Innovation) Miljö (bl a Life+, NER 300) Energi eg (bl a TEN-E, IEE) Utbildning (bl a LLP) Transport/Infra (bl a Marco Polo, TEN-T) PwC 17

18 FP Total budget: 50,5 billion, per projekt 1-15 M Indelat i fyra delar: - Cooperation - Health, Food, agriculture & biotechnology, ICT, Nanosciences,nanotechnologies, materials & new production, Energy, Environment, Transport, Socio-ecnomic sciences & humanities, security, Space - Ideas (ERC) - People (Marie Curie) - Capacities - Bl.a. Research for the benefit of SMEs PwC 18

19 Eurostars - för SMEs Eurostars Gemensamt program av EU-kommissionen och Eureka-nätverket, som främst vänder sig till SMEs med egen forskning. Eurostars stödjer marknadsnära FoU-projekt med aktörer från minst två anslutna länder. Projektet skall vara max 36 månader Marknadsintroduktion d kti (eller start t av kliniska i k studier) inom två år efter avslutat projekt Minst två deltagare (företag, både små och stora, universitet, forskningsinstitut...) i t från minst två länder Forskningsutförande småföretag måste vara projektledare Ca 1,5 miljoner i total budget per projekt Max 60% i bidrag Ansökan en till två gånger per år ofta september och mars PwC 19

20 Life+ och Eco-innovation Life+ - genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik - huvudsakligen innovativa demonstrations- projekt, goda exempel (best practice) eller miljöövervakning Nästa utlysning våren 2012 Eco-Innovation (Se Tillväxtverket) - öka användningen av återvunnet material, att producera kvalitetsprodukter t kt med mindre påverkan på miljön och att genomföra en mer miljövänlig produktion av processer och tjänster PwC - Eco-innovativa lösningar kan vara processer, tekniker, tjänster, produkter eller teknologier. - Stöd mellan forskning och marknad Nästa utlysning våren

21 ECO Innovation programmet EU Stöd till market replication projekt Innefattar projekt som ligger nära en marknadsintroduktion (Ej produktutveckling) Fokusområden: Återvinning (Materials recycling) Livsmedel (Food and drink sector) Byggnader (Sustainable building products) Gö Gröna tjänster t och grön upphandling (Greening businesses) Vatten (Water) -NYTT Enskilda företag och nätverk kan söka planeringsbidrag via Tillväxtverket PwC 21

22 EU NER 300 Program Demonstrations projekt inom CCS (Carbon Capture Storage) och innovativa i RES (Renewable Energy Sources t ex sol, vind, våg, bio) 300 M (1 EUA: approx 20) 8 CCS-projects 34 RES-projects 1 3 pre-combustion, 250 MW 9 Bio-energy 1 3 post-combustion, 250 MW 5 CSP (Conc Sol Pow) / 3 PV (Photov Proj) 1 3 oxy-fuel, 250 MW 6 Wind 1 3 industrial applications (500 kt/year 4 Geothermal CO2-storage 3 with saline acquifers (in ground deep) 3 Ocean / 1 Hydro 3 with depleted hydrocarbon reservoirs (gas/oil rooms) Teknologi som kräver storskalig demo 3 Distributed Renewable Management Orsakar inga signifikanta (miljö) problem bortsett från själva uppskalningen PwC 22

23 Strukturfonder ( ) 2013) PwC 23

24 Strukturfonder Regionala utvecklingsfonden Innovativa miljöer, investeringar, utveckling, entreprenörskap - Företagsnytta - Nyskapande eller strategiskt Landsbygdsprogram För företag, skogsägare, aktörer på landsbygden d t ex livsmedel, l turism - Företagsstöd projekt som främst är till nytta för enskilda företag för t ex investeringar i maskiner, byggnader, produktutveckling Fiskerifonden Se ovan men relaterat till fiskeri-industrin industrin Socialfonden Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud PwC 24

25 Norden PwC 25

26 Nordiska projektexportfonden - Nopef Arbetar för att stärka nordiska små och medelstora företags internationella konkurrenskraft genom att bevilja stöd till bl a förstudier. Förstudierna ska bidra till att främja företagens internationalisering och deltagande i projektexport Nopefs geografiska prioriterade områden innefattar specifika branscher t ex life-science, miljö, energi. USA, Kina, Ryssland och andra länder som ligger utanför EU och EFTA är prioriterade marknader. Kan täcka upp till 40% av godkända förstudiekostnader t ex lön, resor PwC 26

27 Sverige PwC 27

28 Nationella finansiärer t ex Vinnova Forska & Väx SMINT Branschspecifika program t ex automotive ti Mfl Tillväxtverket Produktutveckling i småföretag DemoMiljö Mfl Energimyndigheten Vindkraft Bioenergi Teknik/Forskning Swedfund Swedpartnership PwC 28

29 Forska & Väx Vinnova Program för att stärka och stimulera FoU i små och medelstora företag Alla branscher. Företag enskilt eller i samarbete med t ex universitet Företaget skall vara etablerat och visa stark ambition att vilja vidareutvecklas och växa samt dra affärsnytta av ett genomfört projekt Max 5 milj för FoU-stöd, max :- för förstudie, max för behovsanalys (ej sökbart 2011) Ansökningsperioder 2 ggr per år, vår och höst PwC 29

30 Swedfund Swedpartnership Stöd till små och medelstora företag vid investeringar på utvecklingsmarknader i kunskapsöverföring och/eller utrustning Definierad samarbetspartner måste finnas Ca 100 länder; Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa utanför EU, inkl. Kina och Indien SEK PwC 30

31 Att tänka på Tiden till slutgiltigt tilldelningsbeslut (Sverige vs EU-ansökningar) Medfinansiering klar Var uppmärksam på utlysningsperioder och prioriteringar Ej medel till kostnader som uppkommit före beviljad ansökan Anpassa affärsredovisningen för att underlätta projektredovisning och rekvisition av stödmedel Klara likviditeten/finansiering; idit t i i Stödutbetalning oftast efter betalda fakturor Dokumentera aktiviteter med datum, tidsåtgång och namn på deltagare när så krävs PwC 31

32 Vad är SME?! PwC 32

33 Vad kan PwC göra för dig?! PwC 33

34 GIS tjänster EU- och internationella strategier stöd, lokalisering Analyser Ansökningar Project-management och administration Utbildning EU Public Affairs PwC 34

35 Ansökningsprocessen Identifiering och insamling av information 2. Analys av fonder och bidrag 3. Ansökningsmaterial, projektpartners, kontakt med bidragsgivare 4. Skriva/sammanställa ansökan 5. Förhandling 6. Uppföljning 7. Projektledning / projektadministration i i 8. Rapportering PwC 35

36 Added Value Hög Success Rate SpecIalist kunskap Vi kombinerar vår kunskap med erfarenhet från din bransch Teknisk & Ekonomisk Bakgrund Vi hanterar ditt projekt baserat på vår breda bakgrund Varför PwC? Internationellt PwC Nätverk Flexibla arvodes strukturer Skräddarsydd arvodesstruktur för varje projekt Bra Track record ExpertIs inom ditt område och bra renumé hos myndigheterna. PwC 36

37 Teckna utan kostnad PwC 37

38 Potentiella investeringar, projekt i era företag PwC 38

39 Tack för uppmärksamheten PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. "PricewaterhouseCoopers" refers to PricewaterhouseCoopers LLP, a Delaware limited liability partnership, or, as the context requires, the PricewaterhouseCoopers global network or other member firms of the network, each of which is a separate legal entity. This document is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson

Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Karl Lundvall och Carl von Utfall Danielsson Varför upphandlar inte den offentliga sektorn fler innovationer? Författare: Karl Lundvall

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd

Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd rapport 4. 2011 årgång 2 Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd en kartläggning nils resare Innehåll Förord 3 Diakonias och Svenska kyrkans internationella arbetes slutsatser och rekommendationer

Läs mer

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA.

Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA. Working paper/pm 2011:36 Stöd för ökad IT-användning i små företag - Överblick av aktörer, bedömningsgrunder och initiativ från Sydkorea, Japan och USA Tillväxtanalys har haft Näringsdepartementets uppdrag

Läs mer

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06

Regional tillväxt 2013. en rapport om regional tillväxt och utveckling. Rapport 2013:06 Rapport 2013:06 Regional tillväxt 2013 en rapport om regional tillväxt och utveckling En liten ekonomi som Sverige behöver nyttja de resurser som finns på bästa sätt för att bygga ett starkt och hållbart

Läs mer

FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009

FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER. Sundsvall 22 januari 2009 FINANSIERING AV INTERNATIONELLA AFFÄRER Sundsvall 22 januari 2009 HITTA RÄTT HJÄLP Hos oss finns hjälp för företags internationalisering. Från första exportaffär till etablering och utlandsinvesteringar.

Läs mer

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11

Offentliga finansieringsinsatser. En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier 2015:11 PM 2015:11 Offentliga finansieringsinsatser En jämförelse av erfarenheter från Danmarks och Kanadas system för riskkapital och kreditgarantier Små och medelstora företag är betydelsefulla ur tillväxtsynpunkt

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för konkurrenskraftiga företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga: 500 ex,

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM

Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar. Arbetsrapport 2001 2 LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM Arbetsrapport 2001 2 Kan samverkan mätas? Om indikatorer för bedömning av KK-stiftelsens satsningar LILLEMOR KIM, ROBERT OHLSSON & ULF SANDSTRÖM EN FÖRSTUDIE INOM PROJEKTET KUNSKAPSSAMHÄLLETS PRODUKTIONSMILJÖER

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft

Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Nederländernas strategier för ökad konkurrenskraft Politiska prioriteringar, organisationsformer och åtgärder Per Tervahauta Regleringsbrevsppdrag nr 8, 2006 Dnr 1-010-2007/0028 1 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer