KALLELSE Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum 2007-03-14"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 21 mars 2007, kl Plats Pelarsalen, Safiren Information Information om ansvarskommitténs betänkande Återkoppling kring infrastrukturfrågor Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsen och dess förvaltning Ekonomisk utfallsprognos för kommunen Information om projektet Skolan i Sörmlands natur, Anna Avilov projektledare från Skogssällskapet Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/Handl 3 Redovisning av obesvarade motioner KS/2007:131 LW 7 Svar på motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm KS/2006:339 LW 14 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden KS/2007:61 LW 20 Förslag till samutnyttjande av samlingslokaler på landsbygden KS/2005:338 MSK 47 Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd för öl klass 2 och tobak KS/2007:64 LW 53 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut KS/2007:75 LW 57 Planeringsförutsättningar för 2008 med plan för KS/2007:123 LW 111 Minskade ekonomiska ramar 2007 KS/2007:119 LW 138 Överflyttning av budgetmedel avseende 2007 KS/2006:348 LW 140 Årsredovisning för Katrineholms kommun för 2006 KS/2007:99 LW Katrineholms Entreprenörscentrum bolagsbildning (Handlingarna utsänds senare) 142 Kompletterande val till folkhälsorådet KS/2006:555 LW Ärenden till kommunstyrelsen Dnr/Handl 144 Yttrande över planeringsunderlag för vindkraft/vindbruk KS/2007:6 LW kallelse070321

2 159 Ansökan om grundbidrag för Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Katrineholm KS/2007:115 MSK 161 Yttrande över länsstyrelsens program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och saneringsplan KS/2007:114 MSK 184 Hemställan om ombyggnad av Tallåsskolans expedition och KS/2007:124 MSK personalutrymmen 190 Ökad investeringsram för Pensionärernas hus KS/2007:128 MSK 192 Beredning och samordning av miljöstrategiska frågor KS/2007:133 GW 194 Redovisning av uppdrag om ansvarsgränser m.m. för vissa kulturlokaler KS/2007:130 GW 205 Val till samordningsförbundet RAR KS/2006:544 GW 206 Projektplan för effektivisering av IT KS/2006:188 LW 222 Uppdrag att utarbeta slutgiltigt beslutsunderlag (steg 2) för gemensam organisation för VA- och avfallsfrågor KS/2007:125 MSK 228 Idéer om ny organisation för kommunstyrelsens ansvarsområde KS/2007:129 MSK 232 Exploateringsavtal avseende byggnation för handelsändamål på del av Lövåsen 3:1 241 Val av representant till föreningsstämma och nominering av ledamot till styrelsen för Södermanlands Kooperativa Utvecklingscentrum Finansiering av fortsatt projekt Räta linjen Uppföljningar/Utvärderingar KS/2007:132 MSK KS/2007:58 LW Dnr/Handl Anmälningsärenden 243 Anmälan av delegationsbeslut 245 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 246 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 247 Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr: KS/2007: Handläggare: Lina Widlund Redovisning av obesvarade motioner Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar art lägga redovisningen av obesvarade motioner til handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunsekretariatet redovisar två gånger per år en förteckning över de motioner til kommunfullmäktige som är obesvarade vid redovisningstilfället. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad den 14 mars 2007 se bifogade handlingar. Det är sammanlagt 13 motioner som är obesvarade efter kommunfullmäktiges sammanträde i mars A v dessa är ingen äldre än ett år. Ärendets handlingar. Sammanställning över obesvarade motioner, ohsevanirle motioner

4 IZatrineholms komitiun "- KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING lôù/l ~ \ ~l~ 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2007: t,..lo'í Vår handläqqare Utredningssekr. Una Widlund Erl datum Er beteckninq Kommunstyrelsen Sammanställning över obesvarade motioner På sedvanligt sätt har kommunsekretariatet samanställt en förteckning över obesvarade motioner, denna gång baserad på förhållandena den 14 mars Det innebär att de tre motionerna som ingavs vid fullmäktiges samanträde i februari finns medräkade. Sammantaget redovisas denna gång sexton obesvarade motioner, varav de två äldsta väcktes i april Kommunsekretariatet dag som ovan (ê'lm\i\vja\e~.~ 6unar Westermark Dokument5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

5 IZatrineholms kommun " \1Jli((l:l~ I~ Hl) Z c/ôl: 17~o Sammanställning över obesvarade motioner Dnr/Handl Motion om Remissinstansj;..tid Väckt. Motionär Prel tidför ikf beslut i KF 189/06 L W Revidering av översiktsplan BN Karl Källander (mp) /06 L W Motion om att utreda gemensam organisation fõr va- och TFN Robert Davidsson (fp) renhållningsfrågor 241/06 L W Sända fullmäktige m,m. via internet samt göra KSF Robert Davidsson (fp) utsändningara tilgängliga via webbplatsen 274/06 LW Samarbete fõr Kullbergska sjukusets framtid F olkhälsorådet Ewa Callhamar (fp), Petter Otterstedt (m), Joha Frondelius (kd) och Inger Fredriksson 253/06 MSK Göra Katrineholms konst och kulturar tilgängligt på KTN, KSF Robert Davidsson (fp) webben 336/06 MSK Katrineholm.nu KTN, KSF, Nko Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), Leif Strand (c) och Göran I varsson (c) 339/06 L W Utarbeta p1anförs1ag för nya särski1da boenden YoN Ewa Callhamar (fp) och Vera Olovsson (fp) 394/06 L W Inrättande av ett psykiatriskt kompetenscentrum YoN; IFON, SEN, Över Ove Melin (s) och fõrmyndaren Monica Johansson (s) 403/06 MSK Medverkan til lagliga "Streetrace" Brotts- och Joha Frondelius (kd) skadefõrebyggande rådet 404/05 MSK "Katrineho1m V år tids historia från andra vär1dskriget til Ingemar Albertsson (m) seke1skiftet" 419/06 MSK Bättre tilgänglighet och utökat antal parkeringsplatser i Robert Davidsson (fp) centrala Katrineholm 426/06 L W Översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm STN Robert Davidsson (fp) G:\Beredningar\motioner.doc

6 DnrlHandl Motion om. Remissinstansl-tid Väckt Motionär Pret tid för ikf bestut i KF 431/06 LW Jobb- och utvecklingsgaranti Ewa Callhammar och Jan-01ofBlomster (fp) 69/07 MSK Naturskola i Katrineholm Gudru Lindvall (mp) 70/07 MSK Katrineholms position i omvärlden Ewa Callhammar (fp), Erik Liljencrantz (m), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd) 106/07/ LW Tv-apparater til kortidsboende Ami Rooth (mp) G:\Beredningar\otioner.doc

7 Dnr KS/2006: Handläggare: Lina Widlund Svar på motion om att starta planarbete för nya sarskilda boenden i Katrineholm Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning til inkommet yttrande. Ärendebeskrivning Folkpartiet har genom Ewa Callhammar och Vera Olovsson inkommit med en motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm. Motionen har fö/jande Iydelse "Yrkande En planeringsgrupp tilsätts omgående för att arb boenden som är dimensionerade efter antalet äldre i Katrineholm. eta fram planförslag til nya särskilda Bakgrund I Katrineholm har vi en åldersstruktur där det bor fier äldre människor än i Sverige genomsnittskommun. Antalet personer i gruppen över 65 år och äldre ökar fram til år 2020 med cirka personer, eller 20 procent. I gruppen 80 år och äldre sker en ökning med ca 160 personer eller 18 procent fram til år I Katrineholm får äldre som blivit beviljade boende vänta i fiera månader på att få en plats på ett boende. Vi vet också att när man blir beviljad ett boende idag så har man ett mycket mera omfattande omvårdnadsbehov än för bara några år sedan. Från majoriteten har man av ekonomiska skäl styrt resurserna til hemtjänsten då man anser att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Man har också satt upp högre kriterier för att bevilja särskilt boende. En annan anledning til väntetidema och att det är svårare att få ett boende är att majoriteten avvecklat 31 platser inom särskilda boenden under denna mandatperiod; 9 platser på Igelkotten och 22 platser på Lövåsen. Man har också tagit beslut om att stänga Åsgårdens åtta platser, ett beslut som man efter massiv kritik tvingats skjuta på framtiden. Med anledning av att det blir fier äldre hade det naturliga varit att bygga fier platser inom särskilda boenden. Självklart ska människor kunna bo kvar hemma så lände man skälv viii. Men när man kommer til den fasen i livet att man inte klarar och vil bo kvar hemma ska man ha rätt til ett särskilt boende. Folkpartiet liberalernas uppfattning är att Katrineholms kommun nu måste bygga fier platser inom särskilda boenden istället för att minska antalet platser, som majoriteten gör. Vi ser gärna att man lägger ut driften av nya boenden på entreprenad. Plater som kan vara lämpliga för särskilda boenden är inom kvarteret Hunden och området intil Strandgården. Men vi överlåter til den grupp som ska arb eta med förslaget att ta fram lämpliga platser. " "9-06 Iw

8 Sammanfattning av inkom met yftrande Motionen översändes til vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden skriver bland annat i sitt ytrande att den situation som beskrivs i motionen med äldre som får vänta i flera månader på beviljat boende inte längre stämmer Ganuari 2007.) Vidare skriver nämnden att det för närvarande finns en balans mellan utbud av och efterfrågan på särskilt boende. Nämnden skriver också att det finns ett stort fokus på att ordna boendefrågorna för äldre på ett bra sätt såväl i riket som i Katrineholms kommun. I kommunen pågår tre olika planeringsprocesser kring äldres boende:. Kommunstyrelsen har under 2006 beslutat tilsätta en utredning för att inventera tilgängligheten för äldre i det ordinära boendet. Resultatet av inventeringen kommer att jämföras med förväntat behov av boende hos kommunens äldre. I slutet av detta år kommer en slutrapport att presenteras med förslag om olika typer av boenden för äldre i kommunens olika geografiska delar.. Kommunfullmäktige har under 2006 givit Katrineholms Fastighets AB i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga lägenheter för seniorboende såväl i Katrineholms tätort som i kommunen i övrigt. Byggstar är tänkt att ske under Inom vård- och omsorgsförvaltningen kommer en arbetsgrupp att tilsättas för att planera ombyggnationen av Lövåsens sjukem til modem boendestandard med enpersonsrum. Gruppen får också i uppdrag att studera hur ett minskat platsantal på Lövåsen kan kompenseras genom utökning av platser på annat sätt. I samband med detta arbete kommer arbetsgruppen även att stämma av det framtida behovet av platser i särskilt boende. Med tanke på de olika planeringsprocesser som pågår i kommunen kring framtida boenden för äldre så bedömer nämnden att en ytterligare planeringsgrupp inte bör tilsättas. Nämndens ytrande redovisas i sin helhet i bilagda handlingar. Ärendets handlingar. Motion om planering för nya särskilda boenden, Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll, JJ9-0ti Iw

9 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad V ård- och omsorgsnämden KATRINEHOlMS KOMMUN Kommunstyrelseri Dnr VON/2006: KS/2006: Yttrande övermotion om attstarta planar,sarskiidaboenden Handläggare: Ian Nilson _t,ii. '(1 :3 Hmriam DlarlepllIn Folkpariethar genom Ewa Callhamar och Vera Olovsson i en motion yrkat att en planerigsgrpp tilsätts omgående för att arbeta fram planörslagtil nya sarskilda boenden som är dimensionerade efter antaet äldre i Katreholm. Motionen har remitterats til vård- och omsorgsnämden för ytande och redovisas i sammanträdeshandlingarna Vård-och omsorgsförvaltningens förslag til ytrande : I motionen sägs att i Katreholm tà ä1dre, som blivit beviljade boende, vänta i flera månader påatt ta en plats på boende. Dett förhå1lande stämer inte med dagens sitution (janua 2007). Kommunemaär nwnera skyldiga att en gång per kvar rapporteira in til länsstyelsen gyde beslut som ej verkstälts inom tre månader från beslutsdatu. Sama rapporterigsskyldighet föreligger till kommunevisorerna. Skäen till dröjsmå1 skall anges. Personen det gäller skall vara identifierbar. Ä ven til kommunlmäkige skall en statistiapport lämas över antalet gyande beslut som ej verkställts. Av statistikapport avseende 4:e kvaralet framgår det att en person ej kut erbjudas boende inom tre månader. Denna person kommer dock att erhå1la särskilt boende under våren För nararande fis en balan mellan utbud av och efterfågan på särskilt boende. Av befolkgsanalysen i äldreomsorgsplanen framgår att det fram til år 2015 sker en befolkgsökng iå1drara 85 år och äldre. Det är i huvudsak i dessa å1drar som behov uppstår av Inatser från ä1dreomsorgen och däed också behov av särsldlda boenden. I visionen för äldreomsorgen framå1ls att äldre i vår kommun skall ges möjligheter att leva ett självständigt, inehå1lsri och meningsfult liv. Det inebär att de äldre så långt det är möjligt skall kua bo kvar i den egna bostaden och där taden vård och omsorg de behöver. Vid omfattande vårdbehov skall särskilt boende erbjudas. Tre kategorier av särskilt boende finns:. vårdboende (för äldre med omfattande omvårdnadsbehov) med 220 platser. demensboende med 117 platser. servicehusboende med 79 platser. Juslerandes sign Prqlokollsuldrag till

10 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdalum Brad V ård- och omsorgsnämden Dessutom tillkommer 57 platser i kortidsboende. Dessa platser är avsedda for avlastnig, tilfålligt boende när en bruare inte klarar sig i ordinär boende och vård i livets slutskede. Ert stort fokus fit både i kommunen och centralt i nket på att ordna boendefrågoma for aldre på ett bra sätt. I kommunen pågår foljande tre olika planenngsprocesser krg aldres boende:. Kommunstyelsen har under 2006 beslutat tilsätta en utredng for att inventera tilgängligheten for äldre i det ordinära boendet. Resultatet av inventenngen kommer art jämoras med forväntat behov av boende hos kommunens äldre. I slutet av dett år kommer en slutrapport art presenteras med forslag om olika tyer av boenden for aldre i kommunens olika geografska delar.. Kommunlmäkige har under 2006 givit KF AB i uppdrag art utreda möjlighetema att bygga lägenheter for seniorboende såval i Katneholms tätort som i kommunen i övngt. Byggsta är tä att ske under Inom vård- och omsorgsforvaltngen kommer enarbetsgrpp att tillsätt for att planera ombyggnationen av Lövåsens sjukem til modem boendestandard med enpersonsru. Gruppen Ïar också i uppdrag att studera hur ert mikat platsantal på Lövåsen kan kompenseras genom utökng av platser på anat sätt. I samband med derta arbete kommer arbetsgrppen även att stäma av det framtida behovet av platser i särskilt boende. Förvaltngen aner det nödvändigt att det sker avstägar mellan de olika utrednigara då de tangerar varandras frågor, Ä yen på regenngsnivå pågår akiviteter krg aldres boende, Under 2006 tillsattes en äldreboendedelegation. Uppdraget for delegationen är att folja och analysera behoven av och utvecklingen av boende for aldre. Delegationen skallläma forslag til åtgärder som kan påverka och stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade for aldres behov både inom den ordinare bostadsmarknaden och inom särskilda boendeformer. Uppdraget skall slutredovisas den 31 december Regenngen avser vidare att infora investenngsstöd til särskilda boenden for äldre for art stimulera ny- och ombyggnader som innebär nytilskott av sådana boenden. Investenngsstödet foreslås uppgå til 500 mk for år Inan stödet kan inforas måste det prövas mot EU:s statsstödsregler. Investerigsstödet har anälts til Europeiska kommissionen for prövng. Med tane på de olika planenngsprocesser som pågår i kommunen krng framtida boenden for aldre så är det forvaltningens bedömning att yterligare en planenngsgrpp ej bör tilsättas. Juslerandes sign Prolqkollsuldrag lil mi

11 IZatrineholms kommun " 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Vård- och omsorgsnämden Blad Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut V ård- och omsorgsnämden föres1ås besiuta at t anta vård- och omsorgsförvaltngens förslagtil ytrande som sirt eget och översända det til kommunstyeisen samt at t föresiå kommuntyeisen att motionen skall anses som besvarad. Under vård- och omsorgsnämdens över1äggng ytar sig Hengt Andersson (m), Vlf Jonasson (fp), Marane Fältskog (fp), Patr Fomeda (s), Kar Frisk (s) och An- Mare Cervin (mp) samt utredaren Jan Nilsson. Hengt Andersson, Vif Jonasson, Marane Fältskog och Anta Karlsson yrkar bifall til motionen. Patr Fomedal, Kar Frisk och An-Mare Cervin tilstyker föreliggande försiag. ; Efter avsiutad över1äggnng stäler ordföranden först proposition på den första attsatsen om art anta förvaltngens försiag til ytande som sirt eget och översända det til kommuntyeisen. Hon finer att samtlga i nämden biträder försiaget. Därefter ställer ordföranden proposition på Hengt Anderssons m.fl. yrkande om art art föresiå kommuntyeisen art motionen ska bifallas och föreliggande försiag om motionen ska anses besvarad och. HonfU1er att nämden besiuta i enlighet med föreliggande förslag. Beslut V ård- och omsorgsnämden beslutar i enlighet med försiaget. Hengt Andersson (m), Sofia Söderberg (m), Sid Jordán, Vif Jonasson (fp), Marane Fältskog (fp), Anta Karlsson (c) och Örj~ Lindgren (c) reserverar sig mot besiutet til föriån för sitt yrkande ovan, Reservationen redovisas skrftiigt på sidan 18 i protokollet. Justerandes sign ~t l'l c /' III ìf) Prqlokollsutdrag till.kommunllm~ge, handläggarë, ák

12 ß- Vård- oeh omsorgsnämden Reservation mot Vård- och Omsorgsnämndens beslut- Dnr VON/2006: , KS/2006: til "Motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm, av Ewa Callhammar (fp) och Vera Olovsson (fp)" Yrkande: Att en planerigsgrpp snarast tilsätts för att arbeta fram ett planörslag til nya särskilda boenden som är dimensionerade efter antalet äldre i Katreholm, Bakgrund: Med anedng av att det blir allt fier äldre är det natuligt att bygga fier platser inom särskilda boenden. Sjwvklar skall mänskor kua bo kvar sina hem så länge som de sjwva önskar. Men när de når den fasen i livet att de inte orkar med dett skall de ha rätt til ett särskilt boende. Folkpariet Liberalema har den uppfattgen att Katreholms kommun måste bygga fier platser inom särskilt boende i stwlet för att minska antalet platser - som majoriteten gör. Vi ser gära att man Iägger drften av det nya boendet på entreprenad. Platser som kan vara länpliga för särskilda boenden är inom kvareret Hunden oeh området intil Strandgården, Tyvär är majoritetens uppfattg i Vård-oeh omsorgsnämden att den föreslagna planerigsgrppen ej bör tillsättas. Reservation: Med anedng av ovanstående reserverar vi oss til fönnån för Ewa Callhamars oeh Vera Olovssons motion om att sta planarbete för nya särskilda boenden i Katreholm, Katrneholm den 9 februar 2007 För Folkpariet Liberalema: Vlf Jonasson, Marane Fwtskog För Moderatema : Bengt Andersson, Sofia Söderberg För Centerpariet: Anta Karlsson, Örjan Lindgren

13 Folkpartiet Liberaierna MOTION Datum KATRINEHOlMS KOMMUN l(omh'nst,resen _ 2006 ~~6apib\( 1 (1) Hanllingsnunimer.. f.i\rlltliä jgllfê' D11lrmr '"?Cf Oliriplgri its :~ Motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm Yrkande En planeringsgrpp tilsätts omgående for att arb eta fram planforslag till nya särskilda boenden som är dimensionerade efter antalet äldre i Katrneholm, Bakgrund I Katrneholm har vi en åldersstruktu där det bor fier äldre mäniskor än i Sveriges genomsnittskommun. Antalet personer i grppen över 65 år och äldre ökar fram til år 2020 med cirka personer, eller 20 procent. I grppen 80 år och äldre sker en ökning med ca 160 personer eller 18 procent fram til år I Katrneholm fàr äldre som blivit beviljade boende vänta i fiera månader på att fà en plats på ett boende, Vi vet också att när man blir beviljad ett boende idag så har man ett mycket mera omfattande omvårdnadsbehov än for bara några år sedan. Från majoriten har man av ekonomiska skäl styr resursema til hemtjänsten då man anser att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Man har också satt upp högre krterier for att bevilja särskilt boende. En anan anledning til väntetiderna och att det är svårare att fà ett boende är att majoriteten avvecklat 31 platser inom särskilda boenden under denna mandatperiod; 9 platser på Igelkotten och 22 platser på Lövåsen. Man har också tagit beslut om att stänga Åsgårdens åtta platser, ett beslut som man efter massiv krtik tvingats skjuta på framtiden. Med anledning av att det blir fier äldre hade det naturliga vart att bygga fier platser inom särskilda boenden. Självklar ska mäniskor kua bo kvar hemma så länge man själv vil. Men när man kommer til den fasen i livet att man inte klarar och vil bo kvar hemma ska man ha rätt til ett särskilt boende. Folkariet liberalema uppfattning är att Katrineholms kommun nu måste bygga fier platser inom särskilda boenden istället for att minska antalet platser, som majoriteten gör. Vi ser gäma att man lägger ut drften av nya boenden på entreprenad. Platser som kan vara lämpliga for särskilda boenden är inom kvarteret Hunden och området intil Strandgården, Men vi överlåter til den grpp som ska arb eta med forslaget att ta fram lämpliga platser. ~~ r' /' Ewa Callhamar Folkpariet liberalema i/; ""l \- (j l'î (J ~ ~; frr1, ~ Vera Olovsson Folkpariet liberalema i 6 äldreomsorg motion ADRESS EXP. Floragatan KATRINEHOLM E-POST katrineholm~liberal.se WEBBPLATS ww.folkpartiet.se/katrineholm TFN Exp: Oppositionsråd: ORGANISATIONSNR

14 Dnr KS/2007: Handläggare: Lina Widlund Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastslå det nya reglementet enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. Efter beslut redovisas reglementet som kommunstyrelsens handling samt i kommunens författningssamling. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag til revidering av nämndens reglemente til kommunfullmäktige för fastställande. Nämndens förslag är att ändra 2 så att punkt två "bidrag til pensionärer med höga kostnader för läkemedel" tas boft då den inte längre är aktuell. I bilagan redovisas förslaget til nytt reglemente i sin helhet. Ärendets handlingar. Förslag til reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll, w

15 Katrineholms kommuns fönattningssamling Reglemente för vård- och omsorgsnämnd Nr 1.18 Antagen av kommunfullmäktige , 13 Ändrad av kommunfullmäktige , 90, , 254, , 29, , 32 Nämndens verksamhetsområde 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade. Nämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001 :453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service til vissa funktionshindrade (1993:387). Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap loch för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Til vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även. betalningsansvar enligt lag (1990: 1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,. prövning av bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m samt. prövning av tilstånd til resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 2 Övriga uppgifter Nämnden ansvarar även för. folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorg. verksamhet med personligt ombud. Dessutom tilhandahåller nämnden folkhälsorådets sekretariat som svarar för beredning och verkställghet av rådets ärenden. 1 (2)

16 Processbehörighet 3 I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där inte detta på grund av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. Nämndens arbetsformer 4 Allmänt nämndreglemente För vård- och omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 5 Sammansättning Vård- och omsorgsnämnden består av femton ledamöter och femton ersättare. 6 Utskott Vård- och omsorgsnämnden får tilsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga. 7 Förvaltningsorgan Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen. 2 (2)

17 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Blad Vård- och omsorgsnämde 8 12 are VON/2007:09 KS/2006 :619- dläggare: Mona Kjellström Genomgång av reglemente för vård- och omsorgsnämnden samt anhållan hos kommunfullmäktige om ändring Kommunlmäkige beslutade den 18 december 2006, 32, att revidera reglementet Îór vård- och omsorgsnämden. Reviderigen avser antalet ersättare som utökats från 11 til 15 stycken. Det nya reglementet redovisas i sammanträdeshandlingarna, Vård- och omsorgsförvaltningens förstag til beslut Vård- och omsorgsnämden beslutar at t ta informationen om vård- och omsorgsnämdens reglemente til protokollet. Under vård- och omsorgsnämdens över1äggng ytar sig Monica Johansson (s) samt chefen vid ä1dreomsorgens myndighetssektion Astrd Johansson som påtalar att punen 2 under 2 Övriga uppgifer inte längre är akell då vård- och omsorgsnäden den 10 februar 2005, 8, beslutade att upphäva beslutet om ekonomiskt stõd til förtids- och ålderspensionärer för läkemedelskostnad. Bestut Vård- och omsorgsnämden besluta i enlighet med förslaget samt at t anålla hos kommunllmäkige om ändrig av vård- och omsorgsnämdens reglemente 2 ÖVriga uppgifer, så att punen 2 "bidrag til pensionärer med höga kostnader för läkemedel' tas bort då den inte längre är akell. Juslerandes sign Ml.0.1 Vb Itr ""T(CJ'~ Pmlokqilsuldrag tiil ~ommunllmäktige, akt

18 Joa/ acto IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bled V ård- oeh omsorgsnämnden , 8 12 Dnr Handläggare: Astrid Johansson Upphävande av beslut om ekonomiskt stöd til förtidsoch ålderspensionärer för läkem'edelskostnad Dåvarande socialnämnden beslutade den 13 juni 2001, 103, om ekonomiskt stöd til förtids- och ålderspensionärer för läkemedelskostnader. I samband med översyn av delegationsordningen har behovet av stödet kommit att akaliseras. Soeialnämndens beslut hade följande lydelse: "art faststäua att förtids- oeh ålderspensionärer som högst har en bruttohyra på kronor per månad och som beviljats bostadstilägg för pensionärer oeh vars kapital tilgångar, fast eller lös egendom ej överstiger ett basbelopp ges möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd til en kostnad upp til kronor för reeeptbelagda läkemedel, att faststäua att fortids- oeh ålderspensionärer i eget ordinärt boende med inkomster, som efter betald boendekostnad understiger 4100 kronor kan få fullt bidrag, de med inkomster mellan kronor kronor kan få bidraget med 50 procent av kostnaden. För makar/sammanboende är förutsättningarna att man efter art hyreskostnaden är betald bara ska ha kronor kvar per person och månad for att få fullt bidrag, de med inkomster meuan kronor kan få bidrag med 50 procent av kostnaden, att fastställa att fortids- oeh ålderspensionärer som bor på särskild boendeform med inkomster, som efter betald boendekostnad understiger kronor kan få fullt bidrag, de med inkomster mellan kronor kronor kan få bidraget med 50 procent av kostnaden. För makar/sammanboende är forutsättningama att man efter att hyreskostnaden är betald bara ska ha 3250 kronor kvar per person och månad för att få fullt bidrag, de med inkomster mellan kronor kan få bidrag med 50 procent av kostnaden, att finansieringen av det ekonomiska stödet sker genom soeialnämndens. utveeklingsmedel, att beslutet gäller retroaktivt från ,. att föreslagna åtgärder redovisas kvartalsvis til socialnämnden, samt att uppdra til socialförvaltningen att utreda eventuellt behov av omprövning av stödet i samband med revideringen av avgiftsbeslut til foljd av riksdagens besl ut hösten 2001." Jusierandas sign Protokollsuldrag till.f, /'1

19 IZatrineholins komffun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Vård- oeh omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse : "Det ekonomiska stödet til förtids- oeh ålderspensionärer for läkemedelskost- band med översynen av delegationsordningen. nad har aktualiserats i sam Bakgrunden til inrättandet av stödet var att det fanns förtids- oeh ålderspensionärer med låga inkomster som valde bort att ta ut reeeptbelagda läkemedel eftersom de inte hade ekonomiska möjligheter. Detta skulle få ekonomiska konsekvenser för hemtjänsten och sjukvården. Under tiden den 1 januari maj 2002 inkom fjorton ansökningar. Samtliga ansökningar avslogs då de ej uppfyllde fastställda kriterier, Sedan den 1 juni 2002 har inga ansökningar kommitin. Mot bakgrud av att inga ansökningar eller förfrågningar inkommit sedan år 2002 föreslår vård- oeh omsorgsförvaltningen att vård- oeh omsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut den 13 juni 2001, 103, om ekonomiskt stöd til förtids- oeh ålderspensionärer för läkemedelskostnad." Vård- och omsorgsförvaltningens förslag til beslut Vård- oeh omsorgsnämnden beslutar at t upphäva soeialnämndens beslut den 13 juni 2001, 103, om ekonomiskt stöd til förtids- oeh ålderspensionärer för läkemedelskostnad. Under vård- oeh omsorgsnämndens överläggning ytrar sig Jan-Olov Karlsson (s) samt äldreomsorgsehefen Kerstin Therus. Beslut Vård- oeh omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Just.randes sign Protokollsutdrag till Äldreomsorgsehefen, handläggaren, pensionärsrådet, ekonomienheten, akten ~ k6 p'l VllU /L DVL ( rv1 tl -kcf, 'i t

20 Dnr KS/2005: Handläggare: Marie Sandström Koski Förslag til samutnyttjande av samlingslokaler på landsbygden Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande. Mark - och exploateringschefen uppdras att i första hand uppta förhandlingar om försäljning av fastigheten Gimgöl 1:8 til Gimgöls bygdegårdsförening för en symbolisk summa och i andra hand sälja fastigheten via mäklare.. Efter bildandet av en intresseförening för Glindrans f.d. skola uppdras mark- och exploateringschefen att uppta förhandlingar om försäljning fastigheten Björkvik 1 : 10 til intresseföreningen för en symbolisk summa.. Mark- och exploateringschefen uppdras att uppta förhandlingar om försäljning av Sockenstugan i Flodafors til svenska kyrkan.. I budget för 2008 anslås kronor för att lösa banklånet åt Björkviks bygdegårdsförening och samtidigt minska driftbidraget med kronor. Kommunstyrelsen beslutar följande. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas att säga upp hyresavtalet avseende Köpmangatan 14 i Sköldinge och Skolvägen 6 i Strångsjö.. Styrelsen avvaktar med beslut om uppsägning av hyresavtalet för Sandviksvägen 4 i Björkvik til dess beslut om ombyggnation av gamla gymnastikhallen i Björkvik fattas.. Lokalresursplaneraren uppdras att arb eta vidare med förslaget til ombyggnation av gamla gymnastikhallen och inför budgetarbetet 2008 redovisa driftkostnadskalkyler.. Katrineholms Fastighets AB föreslås att sälja Apotekarhuset del av fastigheten Lida 7:1.. Driftbidragen til Folkets hus i Ökna by och Strånggården i Strångsjö upphör.. Service- och tekniknämnden och bildningsnämnden uppmanas att slutredovisa uppdraget om handhavande av intäkter för uthyrning av samlingslokaler samt att även klargöra principer för lokaluthymingen. Arbetsgruppen för samlingslokaler uppdras genomföra motsvarande översyn av samlingslokaler inom central orten. Ärendebeskrivning Den politiska arbetsgruppen som tilsattes för samlingslokaler på landsbygden har överlämnat ett förslag til kommunstyrelsen utifrån uppgiften att se över helheten, framtida investeringsbehov och vilka lokaler som ska avvecklas. Gruppen tilsattes av kommunstyrelsen den 29 mars R-OSim:k

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

_ ~ IZatrineholffs kol1ffun ~

_ ~ IZatrineholffs kol1ffun ~ _ ~ IZatrineholffs kol1ffun ~ Valnämnden Sammantrâdesdatum 2009-03-10 Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita Huset kl 15.00-16.00 LeifTronelius (s), Petter Otterstedt (m), Roy E Anderzon (s), Karin Frisk

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-03-21 1

Kommunstyrelsen 2007-03-21 1 Kommunstyrelsen 2007-03-21 1 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 8.15-16.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Dahlström,

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 19191 LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-31 8 (39) Ks 182 Bos 98 Dnr KS Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

avseende förenings stöd och evenemangsbidrag samt revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag Telefon: 0150-570 15

avseende förenings stöd och evenemangsbidrag samt revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag Telefon: 0150-570 15 IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-12-22 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 17 januari 2011 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden 2007-01-11 3 Plats och tid Pelarsalen, Safiren, kl 15.00-17.00 Beslutande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Claes

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Torup, kl 13:30-15:30 Beslutande Övriga deltagare Björn Jönsson, PRO, ordförande Britt Andersson, PRO Tommy Rosenberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kallelse till sammanträde i valnämnden

Kallelse till sammanträde i valnämnden KALLELSE VALNÄMNDEN 2013-10-29 Kallelse till sammanträde i valnämnden Tid Tisdagen den 12 november, klockan 15.00 Plats Safiren, Hörnsalen, Drottninggatan 19, Katrineholm Förslag till dagordning 1. Mötets

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09

Sammanträdesdatum 2014-01-09 il sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 16 (25) 12 Motion om trappklättrare Dnr 2013/51 INLEDNING Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats. Kommunstyrelsen. Katrineholmssalen, Safiren KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2009-03-04 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl. 17.00 Plats Katrineholmssalen, Safiren Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/handl

Läs mer

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH).

Dnr. 15/SN069. Socialnämnden administrerar och samordnar aktiviteterna inom kommunens pensionärsråd (KPR) och Rådet för funktionshinderfrågor (RFH). Dnr. 15/SN069 Datum 2015-05-21 Reviderat enl beslut SN 81/15 Antaget av Kommunfullmäktige KF 100/15, 2015-09-14 Sidan 1 av 7 Reglemente för socialnämnden i Torsås kommun NÄMNDENS VERKSAMHET Sakområde 1

Läs mer

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00

Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Kristallen, plan 7 Meteoriten, Brotorget 1 i Lund Tisdagen den 25 november 2014 kl. 14.00 18.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

Svar på motion om trappklättrare

Svar på motion om trappklättrare KS 2013/189/1 112) 2013-11-27 DIARIENR, 2013/324 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om trappklättrare Magnus Eriksson esbä) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären föreslår att

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde KALLELSE 1 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-15 Tillkommande ärenden/komplettering av ärende till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 Ärende Beteckning 1 Entledigande från uppdrag som ledamot i

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS

Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, ANSLAG/BEVIS NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-05-25 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.00, 11.45-12.15 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP)

Brith Severin (S), Alf Andersson (S), Anneli Swärd (M), Ingvar Kylestorp (C), Roger Karlsson (MP) SOCIALNÄMNDEN 2016-09-21 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, kl. 15.00-16.45 Beslutande Pat Werner (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M)

Marie-Louise Karlsson (S), Ulrica Truedsson (S), Bo Sivars (M) i 1\atrineholms kommun ~ FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-02-13 1 Biad Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.40 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande, Pat Werner

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl

Socialnämnden (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl Socialnämnden 2012-11-21 1 (11) Plats och tid: Miljökontoret,Orsa onsdagen den 21 november 2012, kl 09.00 11.20 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Styrdokument 1(6) Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1997-03-25, 29. Ändringar antagna av KF 1997-12-16, 168, KF 2000-02-29, 5, KF 2000-04-25, 45, KF 2002-02-26, 15, KF 2003-11-25, 80, KF 2004-04-25, 41,

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer