KALLELSE Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum 2007-03-14"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING KALLELSE Datum Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 21 mars 2007, kl Plats Pelarsalen, Safiren Information Information om ansvarskommitténs betänkande Återkoppling kring infrastrukturfrågor Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsen och dess förvaltning Ekonomisk utfallsprognos för kommunen Information om projektet Skolan i Sörmlands natur, Anna Avilov projektledare från Skogssällskapet Sid Ärenden till kommunfullmäktige Dnr/Handl 3 Redovisning av obesvarade motioner KS/2007:131 LW 7 Svar på motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm KS/2006:339 LW 14 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden KS/2007:61 LW 20 Förslag till samutnyttjande av samlingslokaler på landsbygden KS/2005:338 MSK 47 Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd för öl klass 2 och tobak KS/2007:64 LW 53 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut KS/2007:75 LW 57 Planeringsförutsättningar för 2008 med plan för KS/2007:123 LW 111 Minskade ekonomiska ramar 2007 KS/2007:119 LW 138 Överflyttning av budgetmedel avseende 2007 KS/2006:348 LW 140 Årsredovisning för Katrineholms kommun för 2006 KS/2007:99 LW Katrineholms Entreprenörscentrum bolagsbildning (Handlingarna utsänds senare) 142 Kompletterande val till folkhälsorådet KS/2006:555 LW Ärenden till kommunstyrelsen Dnr/Handl 144 Yttrande över planeringsunderlag för vindkraft/vindbruk KS/2007:6 LW kallelse070321

2 159 Ansökan om grundbidrag för Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Katrineholm KS/2007:115 MSK 161 Yttrande över länsstyrelsens program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och saneringsplan KS/2007:114 MSK 184 Hemställan om ombyggnad av Tallåsskolans expedition och KS/2007:124 MSK personalutrymmen 190 Ökad investeringsram för Pensionärernas hus KS/2007:128 MSK 192 Beredning och samordning av miljöstrategiska frågor KS/2007:133 GW 194 Redovisning av uppdrag om ansvarsgränser m.m. för vissa kulturlokaler KS/2007:130 GW 205 Val till samordningsförbundet RAR KS/2006:544 GW 206 Projektplan för effektivisering av IT KS/2006:188 LW 222 Uppdrag att utarbeta slutgiltigt beslutsunderlag (steg 2) för gemensam organisation för VA- och avfallsfrågor KS/2007:125 MSK 228 Idéer om ny organisation för kommunstyrelsens ansvarsområde KS/2007:129 MSK 232 Exploateringsavtal avseende byggnation för handelsändamål på del av Lövåsen 3:1 241 Val av representant till föreningsstämma och nominering av ledamot till styrelsen för Södermanlands Kooperativa Utvecklingscentrum Finansiering av fortsatt projekt Räta linjen Uppföljningar/Utvärderingar KS/2007:132 MSK KS/2007:58 LW Dnr/Handl Anmälningsärenden 243 Anmälan av delegationsbeslut 245 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 246 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 247 Meddelanden Göran Dahlström Ordförande

3 Dnr: KS/2007: Handläggare: Lina Widlund Redovisning av obesvarade motioner Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar art lägga redovisningen av obesvarade motioner til handlingarna. Ärendebeskrivning Kommunsekretariatet redovisar två gånger per år en förteckning över de motioner til kommunfullmäktige som är obesvarade vid redovisningstilfället. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad den 14 mars 2007 se bifogade handlingar. Det är sammanlagt 13 motioner som är obesvarade efter kommunfullmäktiges sammanträde i mars A v dessa är ingen äldre än ett år. Ärendets handlingar. Sammanställning över obesvarade motioner, ohsevanirle motioner

4 IZatrineholms komitiun "- KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING lôù/l ~ \ ~l~ 1 (1) Datum Vår beteckning KS/2007: t,..lo'í Vår handläqqare Utredningssekr. Una Widlund Erl datum Er beteckninq Kommunstyrelsen Sammanställning över obesvarade motioner På sedvanligt sätt har kommunsekretariatet samanställt en förteckning över obesvarade motioner, denna gång baserad på förhållandena den 14 mars Det innebär att de tre motionerna som ingavs vid fullmäktiges samanträde i februari finns medräkade. Sammantaget redovisas denna gång sexton obesvarade motioner, varav de två äldsta väcktes i april Kommunsekretariatet dag som ovan (ê'lm\i\vja\e~.~ 6unar Westermark Dokument5 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING Postadress: KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: vx Telefax: kommunstyrelsensforvaltning~katrineholm.se Postgiro Bankgiro Org.nummer

5 IZatrineholms kommun " \1Jli((l:l~ I~ Hl) Z c/ôl: 17~o Sammanställning över obesvarade motioner Dnr/Handl Motion om Remissinstansj;..tid Väckt. Motionär Prel tidför ikf beslut i KF 189/06 L W Revidering av översiktsplan BN Karl Källander (mp) /06 L W Motion om att utreda gemensam organisation fõr va- och TFN Robert Davidsson (fp) renhållningsfrågor 241/06 L W Sända fullmäktige m,m. via internet samt göra KSF Robert Davidsson (fp) utsändningara tilgängliga via webbplatsen 274/06 LW Samarbete fõr Kullbergska sjukusets framtid F olkhälsorådet Ewa Callhamar (fp), Petter Otterstedt (m), Joha Frondelius (kd) och Inger Fredriksson 253/06 MSK Göra Katrineholms konst och kulturar tilgängligt på KTN, KSF Robert Davidsson (fp) webben 336/06 MSK Katrineholm.nu KTN, KSF, Nko Inger Fredriksson (c), Sten Holmgren (c), Leif Strand (c) och Göran I varsson (c) 339/06 L W Utarbeta p1anförs1ag för nya särski1da boenden YoN Ewa Callhamar (fp) och Vera Olovsson (fp) 394/06 L W Inrättande av ett psykiatriskt kompetenscentrum YoN; IFON, SEN, Över Ove Melin (s) och fõrmyndaren Monica Johansson (s) 403/06 MSK Medverkan til lagliga "Streetrace" Brotts- och Joha Frondelius (kd) skadefõrebyggande rådet 404/05 MSK "Katrineho1m V år tids historia från andra vär1dskriget til Ingemar Albertsson (m) seke1skiftet" 419/06 MSK Bättre tilgänglighet och utökat antal parkeringsplatser i Robert Davidsson (fp) centrala Katrineholm 426/06 L W Översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm STN Robert Davidsson (fp) G:\Beredningar\motioner.doc

6 DnrlHandl Motion om. Remissinstansl-tid Väckt Motionär Pret tid för ikf bestut i KF 431/06 LW Jobb- och utvecklingsgaranti Ewa Callhammar och Jan-01ofBlomster (fp) 69/07 MSK Naturskola i Katrineholm Gudru Lindvall (mp) 70/07 MSK Katrineholms position i omvärlden Ewa Callhammar (fp), Erik Liljencrantz (m), Inger Fredriksson (c), Joha Frondelius (kd) 106/07/ LW Tv-apparater til kortidsboende Ami Rooth (mp) G:\Beredningar\otioner.doc

7 Dnr KS/2006: Handläggare: Lina Widlund Svar på motion om att starta planarbete för nya sarskilda boenden i Katrineholm Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning til inkommet yttrande. Ärendebeskrivning Folkpartiet har genom Ewa Callhammar och Vera Olovsson inkommit med en motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm. Motionen har fö/jande Iydelse "Yrkande En planeringsgrupp tilsätts omgående för att arb boenden som är dimensionerade efter antalet äldre i Katrineholm. eta fram planförslag til nya särskilda Bakgrund I Katrineholm har vi en åldersstruktur där det bor fier äldre människor än i Sverige genomsnittskommun. Antalet personer i gruppen över 65 år och äldre ökar fram til år 2020 med cirka personer, eller 20 procent. I gruppen 80 år och äldre sker en ökning med ca 160 personer eller 18 procent fram til år I Katrineholm får äldre som blivit beviljade boende vänta i fiera månader på att få en plats på ett boende. Vi vet också att när man blir beviljad ett boende idag så har man ett mycket mera omfattande omvårdnadsbehov än för bara några år sedan. Från majoriteten har man av ekonomiska skäl styrt resurserna til hemtjänsten då man anser att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Man har också satt upp högre kriterier för att bevilja särskilt boende. En annan anledning til väntetidema och att det är svårare att få ett boende är att majoriteten avvecklat 31 platser inom särskilda boenden under denna mandatperiod; 9 platser på Igelkotten och 22 platser på Lövåsen. Man har också tagit beslut om att stänga Åsgårdens åtta platser, ett beslut som man efter massiv kritik tvingats skjuta på framtiden. Med anledning av att det blir fier äldre hade det naturliga varit att bygga fier platser inom särskilda boenden. Självklart ska människor kunna bo kvar hemma så lände man skälv viii. Men när man kommer til den fasen i livet att man inte klarar och vil bo kvar hemma ska man ha rätt til ett särskilt boende. Folkpartiet liberalernas uppfattning är att Katrineholms kommun nu måste bygga fier platser inom särskilda boenden istället för att minska antalet platser, som majoriteten gör. Vi ser gärna att man lägger ut driften av nya boenden på entreprenad. Plater som kan vara lämpliga för särskilda boenden är inom kvarteret Hunden och området intil Strandgården. Men vi överlåter til den grupp som ska arb eta med förslaget att ta fram lämpliga platser. " "9-06 Iw

8 Sammanfattning av inkom met yftrande Motionen översändes til vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden skriver bland annat i sitt ytrande att den situation som beskrivs i motionen med äldre som får vänta i flera månader på beviljat boende inte längre stämmer Ganuari 2007.) Vidare skriver nämnden att det för närvarande finns en balans mellan utbud av och efterfrågan på särskilt boende. Nämnden skriver också att det finns ett stort fokus på att ordna boendefrågorna för äldre på ett bra sätt såväl i riket som i Katrineholms kommun. I kommunen pågår tre olika planeringsprocesser kring äldres boende:. Kommunstyrelsen har under 2006 beslutat tilsätta en utredning för att inventera tilgängligheten för äldre i det ordinära boendet. Resultatet av inventeringen kommer att jämföras med förväntat behov av boende hos kommunens äldre. I slutet av detta år kommer en slutrapport att presenteras med förslag om olika typer av boenden för äldre i kommunens olika geografiska delar.. Kommunfullmäktige har under 2006 givit Katrineholms Fastighets AB i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga lägenheter för seniorboende såväl i Katrineholms tätort som i kommunen i övrigt. Byggstar är tänkt att ske under Inom vård- och omsorgsförvaltningen kommer en arbetsgrupp att tilsättas för att planera ombyggnationen av Lövåsens sjukem til modem boendestandard med enpersonsrum. Gruppen får också i uppdrag att studera hur ett minskat platsantal på Lövåsen kan kompenseras genom utökning av platser på annat sätt. I samband med detta arbete kommer arbetsgruppen även att stämma av det framtida behovet av platser i särskilt boende. Med tanke på de olika planeringsprocesser som pågår i kommunen kring framtida boenden för äldre så bedömer nämnden att en ytterligare planeringsgrupp inte bör tilsättas. Nämndens ytrande redovisas i sin helhet i bilagda handlingar. Ärendets handlingar. Motion om planering för nya särskilda boenden, Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll, JJ9-0ti Iw

9 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Blad V ård- och omsorgsnämden KATRINEHOlMS KOMMUN Kommunstyrelseri Dnr VON/2006: KS/2006: Yttrande övermotion om attstarta planar,sarskiidaboenden Handläggare: Ian Nilson _t,ii. '(1 :3 Hmriam DlarlepllIn Folkpariethar genom Ewa Callhamar och Vera Olovsson i en motion yrkat att en planerigsgrpp tilsätts omgående för att arbeta fram planörslagtil nya sarskilda boenden som är dimensionerade efter antaet äldre i Katreholm. Motionen har remitterats til vård- och omsorgsnämden för ytande och redovisas i sammanträdeshandlingarna Vård-och omsorgsförvaltningens förslag til ytrande : I motionen sägs att i Katreholm tà ä1dre, som blivit beviljade boende, vänta i flera månader påatt ta en plats på boende. Dett förhå1lande stämer inte med dagens sitution (janua 2007). Kommunemaär nwnera skyldiga att en gång per kvar rapporteira in til länsstyelsen gyde beslut som ej verkstälts inom tre månader från beslutsdatu. Sama rapporterigsskyldighet föreligger till kommunevisorerna. Skäen till dröjsmå1 skall anges. Personen det gäller skall vara identifierbar. Ä ven til kommunlmäkige skall en statistiapport lämas över antalet gyande beslut som ej verkställts. Av statistikapport avseende 4:e kvaralet framgår det att en person ej kut erbjudas boende inom tre månader. Denna person kommer dock att erhå1la särskilt boende under våren För nararande fis en balan mellan utbud av och efterfågan på särskilt boende. Av befolkgsanalysen i äldreomsorgsplanen framgår att det fram til år 2015 sker en befolkgsökng iå1drara 85 år och äldre. Det är i huvudsak i dessa å1drar som behov uppstår av Inatser från ä1dreomsorgen och däed också behov av särsldlda boenden. I visionen för äldreomsorgen framå1ls att äldre i vår kommun skall ges möjligheter att leva ett självständigt, inehå1lsri och meningsfult liv. Det inebär att de äldre så långt det är möjligt skall kua bo kvar i den egna bostaden och där taden vård och omsorg de behöver. Vid omfattande vårdbehov skall särskilt boende erbjudas. Tre kategorier av särskilt boende finns:. vårdboende (för äldre med omfattande omvårdnadsbehov) med 220 platser. demensboende med 117 platser. servicehusboende med 79 platser. Juslerandes sign Prqlokollsuldrag till

10 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdalum Brad V ård- och omsorgsnämden Dessutom tillkommer 57 platser i kortidsboende. Dessa platser är avsedda for avlastnig, tilfålligt boende när en bruare inte klarar sig i ordinär boende och vård i livets slutskede. Ert stort fokus fit både i kommunen och centralt i nket på att ordna boendefrågoma for aldre på ett bra sätt. I kommunen pågår foljande tre olika planenngsprocesser krg aldres boende:. Kommunstyelsen har under 2006 beslutat tilsätta en utredng for att inventera tilgängligheten for äldre i det ordinära boendet. Resultatet av inventenngen kommer art jämoras med forväntat behov av boende hos kommunens äldre. I slutet av dett år kommer en slutrapport art presenteras med forslag om olika tyer av boenden for aldre i kommunens olika geografska delar.. Kommunlmäkige har under 2006 givit KF AB i uppdrag art utreda möjlighetema att bygga lägenheter for seniorboende såval i Katneholms tätort som i kommunen i övngt. Byggsta är tä att ske under Inom vård- och omsorgsforvaltngen kommer enarbetsgrpp att tillsätt for att planera ombyggnationen av Lövåsens sjukem til modem boendestandard med enpersonsru. Gruppen Ïar också i uppdrag att studera hur ert mikat platsantal på Lövåsen kan kompenseras genom utökng av platser på anat sätt. I samband med derta arbete kommer arbetsgrppen även att stäma av det framtida behovet av platser i särskilt boende. Förvaltngen aner det nödvändigt att det sker avstägar mellan de olika utrednigara då de tangerar varandras frågor, Ä yen på regenngsnivå pågår akiviteter krg aldres boende, Under 2006 tillsattes en äldreboendedelegation. Uppdraget for delegationen är att folja och analysera behoven av och utvecklingen av boende for aldre. Delegationen skallläma forslag til åtgärder som kan påverka och stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade for aldres behov både inom den ordinare bostadsmarknaden och inom särskilda boendeformer. Uppdraget skall slutredovisas den 31 december Regenngen avser vidare att infora investenngsstöd til särskilda boenden for äldre for art stimulera ny- och ombyggnader som innebär nytilskott av sådana boenden. Investenngsstödet foreslås uppgå til 500 mk for år Inan stödet kan inforas måste det prövas mot EU:s statsstödsregler. Investerigsstödet har anälts til Europeiska kommissionen for prövng. Med tane på de olika planenngsprocesser som pågår i kommunen krng framtida boenden for aldre så är det forvaltningens bedömning att yterligare en planenngsgrpp ej bör tilsättas. Juslerandes sign Prolqkollsuldrag lil mi

11 IZatrineholms kommun " 'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdalum Vård- och omsorgsnämden Blad Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut V ård- och omsorgsnämden föres1ås besiuta at t anta vård- och omsorgsförvaltngens förslagtil ytrande som sirt eget och översända det til kommunstyeisen samt at t föresiå kommuntyeisen att motionen skall anses som besvarad. Under vård- och omsorgsnämdens över1äggng ytar sig Hengt Andersson (m), Vlf Jonasson (fp), Marane Fältskog (fp), Patr Fomeda (s), Kar Frisk (s) och An- Mare Cervin (mp) samt utredaren Jan Nilsson. Hengt Andersson, Vif Jonasson, Marane Fältskog och Anta Karlsson yrkar bifall til motionen. Patr Fomedal, Kar Frisk och An-Mare Cervin tilstyker föreliggande försiag. ; Efter avsiutad över1äggnng stäler ordföranden först proposition på den första attsatsen om art anta förvaltngens försiag til ytande som sirt eget och översända det til kommuntyeisen. Hon finer att samtlga i nämden biträder försiaget. Därefter ställer ordföranden proposition på Hengt Anderssons m.fl. yrkande om art art föresiå kommuntyeisen art motionen ska bifallas och föreliggande försiag om motionen ska anses besvarad och. HonfU1er att nämden besiuta i enlighet med föreliggande förslag. Beslut V ård- och omsorgsnämden beslutar i enlighet med försiaget. Hengt Andersson (m), Sofia Söderberg (m), Sid Jordán, Vif Jonasson (fp), Marane Fältskog (fp), Anta Karlsson (c) och Örj~ Lindgren (c) reserverar sig mot besiutet til föriån för sitt yrkande ovan, Reservationen redovisas skrftiigt på sidan 18 i protokollet. Justerandes sign ~t l'l c /' III ìf) Prqlokollsutdrag till.kommunllm~ge, handläggarë, ák

12 ß- Vård- oeh omsorgsnämden Reservation mot Vård- och Omsorgsnämndens beslut- Dnr VON/2006: , KS/2006: til "Motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm, av Ewa Callhammar (fp) och Vera Olovsson (fp)" Yrkande: Att en planerigsgrpp snarast tilsätts för att arbeta fram ett planörslag til nya särskilda boenden som är dimensionerade efter antalet äldre i Katreholm, Bakgrund: Med anedng av att det blir allt fier äldre är det natuligt att bygga fier platser inom särskilda boenden. Sjwvklar skall mänskor kua bo kvar sina hem så länge som de sjwva önskar. Men när de når den fasen i livet att de inte orkar med dett skall de ha rätt til ett särskilt boende. Folkpariet Liberalema har den uppfattgen att Katreholms kommun måste bygga fier platser inom särskilt boende i stwlet för att minska antalet platser - som majoriteten gör. Vi ser gära att man Iägger drften av det nya boendet på entreprenad. Platser som kan vara länpliga för särskilda boenden är inom kvareret Hunden oeh området intil Strandgården, Tyvär är majoritetens uppfattg i Vård-oeh omsorgsnämden att den föreslagna planerigsgrppen ej bör tillsättas. Reservation: Med anedng av ovanstående reserverar vi oss til fönnån för Ewa Callhamars oeh Vera Olovssons motion om att sta planarbete för nya särskilda boenden i Katreholm, Katrneholm den 9 februar 2007 För Folkpariet Liberalema: Vlf Jonasson, Marane Fwtskog För Moderatema : Bengt Andersson, Sofia Söderberg För Centerpariet: Anta Karlsson, Örjan Lindgren

13 Folkpartiet Liberaierna MOTION Datum KATRINEHOlMS KOMMUN l(omh'nst,resen _ 2006 ~~6apib\( 1 (1) Hanllingsnunimer.. f.i\rlltliä jgllfê' D11lrmr '"?Cf Oliriplgri its :~ Motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm Yrkande En planeringsgrpp tilsätts omgående for att arb eta fram planforslag till nya särskilda boenden som är dimensionerade efter antalet äldre i Katrneholm, Bakgrund I Katrneholm har vi en åldersstruktu där det bor fier äldre mäniskor än i Sveriges genomsnittskommun. Antalet personer i grppen över 65 år och äldre ökar fram til år 2020 med cirka personer, eller 20 procent. I grppen 80 år och äldre sker en ökning med ca 160 personer eller 18 procent fram til år I Katrneholm fàr äldre som blivit beviljade boende vänta i fiera månader på att fà en plats på ett boende, Vi vet också att när man blir beviljad ett boende idag så har man ett mycket mera omfattande omvårdnadsbehov än for bara några år sedan. Från majoriten har man av ekonomiska skäl styr resursema til hemtjänsten då man anser att de äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt. Man har också satt upp högre krterier for att bevilja särskilt boende. En anan anledning til väntetiderna och att det är svårare att fà ett boende är att majoriteten avvecklat 31 platser inom särskilda boenden under denna mandatperiod; 9 platser på Igelkotten och 22 platser på Lövåsen. Man har också tagit beslut om att stänga Åsgårdens åtta platser, ett beslut som man efter massiv krtik tvingats skjuta på framtiden. Med anledning av att det blir fier äldre hade det naturliga vart att bygga fier platser inom särskilda boenden. Självklar ska mäniskor kua bo kvar hemma så länge man själv vil. Men när man kommer til den fasen i livet att man inte klarar och vil bo kvar hemma ska man ha rätt til ett särskilt boende. Folkariet liberalema uppfattning är att Katrineholms kommun nu måste bygga fier platser inom särskilda boenden istället for att minska antalet platser, som majoriteten gör. Vi ser gäma att man lägger ut drften av nya boenden på entreprenad. Platser som kan vara lämpliga for särskilda boenden är inom kvarteret Hunden och området intil Strandgården, Men vi överlåter til den grpp som ska arb eta med forslaget att ta fram lämpliga platser. ~~ r' /' Ewa Callhamar Folkpariet liberalema i/; ""l \- (j l'î (J ~ ~; frr1, ~ Vera Olovsson Folkpariet liberalema i 6 äldreomsorg motion ADRESS EXP. Floragatan KATRINEHOLM E-POST katrineholm~liberal.se WEBBPLATS ww.folkpartiet.se/katrineholm TFN Exp: Oppositionsråd: ORGANISATIONSNR

14 Dnr KS/2007: Handläggare: Lina Widlund Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastslå det nya reglementet enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. Efter beslut redovisas reglementet som kommunstyrelsens handling samt i kommunens författningssamling. Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag til revidering av nämndens reglemente til kommunfullmäktige för fastställande. Nämndens förslag är att ändra 2 så att punkt två "bidrag til pensionärer med höga kostnader för läkemedel" tas boft då den inte längre är aktuell. I bilagan redovisas förslaget til nytt reglemente i sin helhet. Ärendets handlingar. Förslag til reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesprotokoll, w

15 Katrineholms kommuns fönattningssamling Reglemente för vård- och omsorgsnämnd Nr 1.18 Antagen av kommunfullmäktige , 13 Ändrad av kommunfullmäktige , 90, , 254, , 29, , 32 Nämndens verksamhetsområde 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vad i lag sägs om socialnämnd beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade. Nämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (2001 :453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt insatser enligt lagen om stöd och service til vissa funktionshindrade (1993:387). Vård- och omsorgsnämnden ansvarar även för hälso- och sjukvård åt dem som bor i sådan boendeform eller bostad som avses i socialtjänstlagen 5 kap 5 och 7 samt 7 kap loch för dem som vistas i dagverksamhet enligt samma lag. Til vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även. betalningsansvar enligt lag (1990: 1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård,. prövning av bidrag enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m m samt. prövning av tilstånd til resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. 2 Övriga uppgifter Nämnden ansvarar även för. folkhälsoarbete inom äldreomsorg och handikappomsorg. verksamhet med personligt ombud. Dessutom tilhandahåller nämnden folkhälsorådets sekretariat som svarar för beredning och verkställghet av rådets ärenden. 1 (2)

16 Processbehörighet 3 I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där inte detta på grund av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta förlikning och anta ackord. Nämndens arbetsformer 4 Allmänt nämndreglemente För vård- och omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder. 5 Sammansättning Vård- och omsorgsnämnden består av femton ledamöter och femton ersättare. 6 Utskott Vård- och omsorgsnämnden får tilsätta de utskott som nämnden bedömer lämpliga. 7 Förvaltningsorgan Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen. 2 (2)

17 IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Blad Vård- och omsorgsnämde 8 12 are VON/2007:09 KS/2006 :619- dläggare: Mona Kjellström Genomgång av reglemente för vård- och omsorgsnämnden samt anhållan hos kommunfullmäktige om ändring Kommunlmäkige beslutade den 18 december 2006, 32, att revidera reglementet Îór vård- och omsorgsnämden. Reviderigen avser antalet ersättare som utökats från 11 til 15 stycken. Det nya reglementet redovisas i sammanträdeshandlingarna, Vård- och omsorgsförvaltningens förstag til beslut Vård- och omsorgsnämden beslutar at t ta informationen om vård- och omsorgsnämdens reglemente til protokollet. Under vård- och omsorgsnämdens över1äggng ytar sig Monica Johansson (s) samt chefen vid ä1dreomsorgens myndighetssektion Astrd Johansson som påtalar att punen 2 under 2 Övriga uppgifer inte längre är akell då vård- och omsorgsnäden den 10 februar 2005, 8, beslutade att upphäva beslutet om ekonomiskt stõd til förtids- och ålderspensionärer för läkemedelskostnad. Bestut Vård- och omsorgsnämden besluta i enlighet med förslaget samt at t anålla hos kommunllmäkige om ändrig av vård- och omsorgsnämdens reglemente 2 ÖVriga uppgifer, så att punen 2 "bidrag til pensionärer med höga kostnader för läkemedel' tas bort då den inte längre är akell. Juslerandes sign Ml.0.1 Vb Itr ""T(CJ'~ Pmlokqilsuldrag tiil ~ommunllmäktige, akt

18 Joa/ acto IZatrineholms kommun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bled V ård- oeh omsorgsnämnden , 8 12 Dnr Handläggare: Astrid Johansson Upphävande av beslut om ekonomiskt stöd til förtidsoch ålderspensionärer för läkem'edelskostnad Dåvarande socialnämnden beslutade den 13 juni 2001, 103, om ekonomiskt stöd til förtids- och ålderspensionärer för läkemedelskostnader. I samband med översyn av delegationsordningen har behovet av stödet kommit att akaliseras. Soeialnämndens beslut hade följande lydelse: "art faststäua att förtids- oeh ålderspensionärer som högst har en bruttohyra på kronor per månad och som beviljats bostadstilägg för pensionärer oeh vars kapital tilgångar, fast eller lös egendom ej överstiger ett basbelopp ges möjligheter att ansöka om ekonomiskt stöd til en kostnad upp til kronor för reeeptbelagda läkemedel, att faststäua att fortids- oeh ålderspensionärer i eget ordinärt boende med inkomster, som efter betald boendekostnad understiger 4100 kronor kan få fullt bidrag, de med inkomster mellan kronor kronor kan få bidraget med 50 procent av kostnaden. För makar/sammanboende är förutsättningarna att man efter art hyreskostnaden är betald bara ska ha kronor kvar per person och månad for att få fullt bidrag, de med inkomster meuan kronor kan få bidrag med 50 procent av kostnaden, att fastställa att fortids- oeh ålderspensionärer som bor på särskild boendeform med inkomster, som efter betald boendekostnad understiger kronor kan få fullt bidrag, de med inkomster mellan kronor kronor kan få bidraget med 50 procent av kostnaden. För makar/sammanboende är forutsättningama att man efter att hyreskostnaden är betald bara ska ha 3250 kronor kvar per person och månad för att få fullt bidrag, de med inkomster mellan kronor kan få bidrag med 50 procent av kostnaden, att finansieringen av det ekonomiska stödet sker genom soeialnämndens. utveeklingsmedel, att beslutet gäller retroaktivt från ,. att föreslagna åtgärder redovisas kvartalsvis til socialnämnden, samt att uppdra til socialförvaltningen att utreda eventuellt behov av omprövning av stödet i samband med revideringen av avgiftsbeslut til foljd av riksdagens besl ut hösten 2001." Jusierandas sign Protokollsuldrag till.f, /'1

19 IZatrineholins komffun " SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Vård- oeh omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningens skrivelse : "Det ekonomiska stödet til förtids- oeh ålderspensionärer for läkemedelskost- band med översynen av delegationsordningen. nad har aktualiserats i sam Bakgrunden til inrättandet av stödet var att det fanns förtids- oeh ålderspensionärer med låga inkomster som valde bort att ta ut reeeptbelagda läkemedel eftersom de inte hade ekonomiska möjligheter. Detta skulle få ekonomiska konsekvenser för hemtjänsten och sjukvården. Under tiden den 1 januari maj 2002 inkom fjorton ansökningar. Samtliga ansökningar avslogs då de ej uppfyllde fastställda kriterier, Sedan den 1 juni 2002 har inga ansökningar kommitin. Mot bakgrud av att inga ansökningar eller förfrågningar inkommit sedan år 2002 föreslår vård- oeh omsorgsförvaltningen att vård- oeh omsorgsnämnden upphäver socialnämndens beslut den 13 juni 2001, 103, om ekonomiskt stöd til förtids- oeh ålderspensionärer för läkemedelskostnad." Vård- och omsorgsförvaltningens förslag til beslut Vård- oeh omsorgsnämnden beslutar at t upphäva soeialnämndens beslut den 13 juni 2001, 103, om ekonomiskt stöd til förtids- oeh ålderspensionärer för läkemedelskostnad. Under vård- oeh omsorgsnämndens överläggning ytrar sig Jan-Olov Karlsson (s) samt äldreomsorgsehefen Kerstin Therus. Beslut Vård- oeh omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget. Just.randes sign Protokollsutdrag till Äldreomsorgsehefen, handläggaren, pensionärsrådet, ekonomienheten, akten ~ k6 p'l VllU /L DVL ( rv1 tl -kcf, 'i t

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 30 mars 2015 kl. 11:00-12:20, 13:10-15:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 48-87 ande Roger Kaliff (S) ordförande Ann-Marie Engström

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3.

7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3. SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1:1-4 2. Exempel på tolkning/verksamhetsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer