K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Vallentuna teater, Vallentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna"

Transkript

1 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare Övriga kallade Vallentuna den 30 december 2011 Ray Idermark Ordförande Kalle Sönnergren Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (9) Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Upprop Val av justerare Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Interpellationer Frågor Inlämnande av motioner Avsägelser och fyllnadsval Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 (KS ) Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS )... 9 Kungörelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt forma t på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (9) Kommunfullmäktige Upprop Val av justerare Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret på dag och tid som bestäms på sammanträdet Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Interpellationer Inlämnande av interpellationer bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 9 januari Frågor Inlämnande av frågor bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 9 januari Inlämnande av motioner Inlämnande av motioner bör ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast måndagen den 9 januari 2012.

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (9) Kommunfullmäktige Avsägelser och fyllnadsval Kvarstående valärenden 1. Ledamot fritidsnämnden (FP) 2. Ersättare fritidsnämnden (FP) 3. Ledamot valnämnden (FP) 4. Ersättare Oxundaåns vattenvårdsprojekt (FP) 5. Revisor Greta Perssons stiftelse

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (9) Kommunfullmäktige Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åt Vallentuna kommun, medan beslut som följer härav fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2. Tjänsteskrivelse SF 3. Protokollsutdrag KSAU protokollsutdrag 192 KS Expedieras till Socialnämnden Akten

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (9) Kommunfullmäktige Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avgifter för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel i enlighet med socialnämndens förslag, samt att avgifterna ska träda i kraft från och med den 1 februari Ärendet i korthet I samband med beslut att teckna avtal med Täby om en samlokaliserad handläggning och tillsyn så föreslås Vallentuna kommun att fatta beslut om nya avgifter som utgår ifrån att kostnadstäckningen för kommunens handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av receptfria läkemedel är 100%. Avgiftsförslaget utgår från den modell som Norrtälje kommun tillämpar med några kompletterande avgiftskategorier som tillkommit i samband med nya alkohollagen. Modellen har lett till att Norrtälje idag har full kostnadstäckning avseende den kommunala skyldigheten att utöva och kontroll enligt berörda lagar. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2. Tjänsteskrivelse SF 3. Protokollsutdrag KSAU protokollsutdrag 193 KS Expedieras till Socialnämnden Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (9) Kommunfullmäktige Parkeringsnormer för Vallentuna kommun (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar de parkeringsnormer med tillhörande principer för zonindelning som redovisas i rapporten Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun, daterad Normerna ersätter de normer för bostäder som redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna", antagen av kommunfullmäktige Ärendet i korthet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en utredning vad gäller kommunens bestämmelser rörande antal parkeringsplatser och p-norm samt att ge förslag på alternativ lösning. Nu gällande parkeringsnormer för Vallentuna kommun redovisas i Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna, godkänd av kommunfullmäktige KF 78. Föreslagna normer basers på inventering av det faktiska bilplatsbehovet samt ett resonemang kring framtida bilinnehav, andelen tjänstebilar samt en viss felmarginal vad gäller befintligt statistikunderlag. Hänsyn har dessutom tagits till parkeringsnormer i jämförbara kommuner i Stockholms län. Behovet av bil varierar stort mellan olika områden i Vallentuna. Det går tydligt att utläsa en koppling mellan lågt bilinnehav och närhet till god kollektivtrafik. Parkeringsnormerna sätts därför utifrån en zonindelning som baseras på närhet till befintlig kollektivtrafikoch dess turtäthet. Tre olika zoner föreslås, där zon 1 är områden med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik i form av närhet till Roslagsbanans stationer. Zon 2 är områden med god kollektivtrafik i form av närhet till busshållplatser. Zon 3 är de områden som ligger utanför zon 1 och 2. Föreslagna normer är lägre än både nu gällande normer samt de normer som föreslagits för detaljplanering i Åby Ängar. De bedöms vara rimliga utifrån förutsättningarna i Vallentuna kommun samt helt i linje med Översiktsplanes intentioner om att Vallentuna ska utvecklas till en attraktiv småstad som aktivt bidrar till en växande och hållbar storstadsregion. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Yrkanden Margareta Lundberg (MP) yrkar återremiss för att parkeringsnormerna ska sänkas jämfört med förslag och även redovisa siffror för alternativ där bilpool erbjuds. Jaana Tilles (S) yrkar bifall till liggande förslag. Reservation Margareta Lundberg anmäler reservation för MP. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Förslag till parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun 2. Förslag till Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun 3. Protokollutdrag PlanU 83 Expedieras till akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (9) Kommunfullmäktige Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige anslår en miljon kronor i investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön år Ärendet i korthet Vallentunasjön är sedan länge övergödd, har dåligt siktdjup och drabbas av återkommande algblomningar. Vallentuna kommun samverkar med Täby kommun om åtgärder för att komma till rätta med problemen. Under 2010 och 2011 har trålning efter vitfisk utförts under sommarhalvåret. Uppföljning av vattenkvalitet och växt- och djurplankton sker kontinuerligt. Mängden vitfisk som togs upp med trål minskade med 60 % från fiskesäsongen 2010 till fiskesäsongen 2011, vilket innebär att beståndet av vitfisk i sjön sannolikt har minskat i motsvarande utsträckning. Mängden djurplankton i sjön har ökat sedan Detta är en positiv utveckling. För att fortsätta den positiva utvecklingen och ytterligare reducera beståndet av vitfisk föreslås fortsatta åtgärder, med bl.a. fiske med bottengarn och uppföljning av vattenkvalitet under Total kostnad för 2012 beräknas till 2 miljoner kronor. Vallentuna kommun och Täby kommun delar lika på kostnader i projektet. Täby kommun har anslagit 1 miljon kronor för verksamhet Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Handlingar 1. Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för Protokollutdrag PlanU protokollsutdrag 199 KS Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (9) Kommunfullmäktige Borgen Vallentunavatten AB, 2011 (KS ) Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige bifaller Vallentunavatten AB:s anhållan om kommunal borgen på 11,0 mnkr budgetåret Ärendet i korthet Vallentunavatten AB anhåller om kommunal borgen för ett lån på 11,0 mnkr. Lånet är en förutsättning för att kunna fortsätta byggnationen av vatten- och avloppsledningar till Hagaskolan, huvudledning Etapp 3, Skoga, Ekskogen samt relining och Lindö pumpstation. Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i Vallentunavatten AB har kommunal borgen och det är en förutsättning för att banker och finansinstitut skall bevilja lån. Investeringen finansieras fullt ut via VA-taxan varför det är en minimal ekonomisk risk för kommunen. Vallentuna kommuns samlade borgensåtagande till Vallentunavatten AB uppgick vid årsbokslutet 2010 till 157,7 mnkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Handlingar 1. Budget för år 2011 koncernen Roslagsvatten AB 2. Anhållan om kommunal borgen och protokoll nr 34 Styrelsemöte i Vallentunavatten AB 3. Borgen Vallentunavatten AB, 2011, tjänsteskrivelse 4. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag 201 KS Expedieras till Redovisningsansvarig Marie Wallin Vallentunavatten AB Roslagsvatten AB

10 Handlingar till Vallentuna kommunfullmäktiges sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 4 Interpellationer 8 Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel KS Avgifter för handläggning, tillsyn och kontroll enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemede KS Förslag till parkeringsnormer för Vallentuna kommunks Begäran om investeringsmedel för åtgärder i Vallentunasjön för 2012 KS Borgen Vallentunavatten AB, 2011 KS

11 Ärende 4

12 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Dl1r:....I... "... ".U\. $... jii ;U;M'<~ ~ Interpellation Till Kommunstyrelsens ordförande Örjan Lid CM) Alliansen har sedan tidigt i höstas fått veta om bl.a. de mögelskadorna i anläggningen i Veda/Vallentuna Ridskolan som erbjuder omfattande barn- och ungdomsverksamhet inom ridsporten i vår kommun. Kommunen äger de fastigheterna och det är uppenbalt att det finns brister på underhåll som gör att det är oklalt om verksamheten överhuvudtaget kan bedrivas i de lokalerna i framtiden om man tänker på arbetsmiljö och säkerhet. Min fråga är: Hur har ni tagit ert ansvar för att åtgärda dessa allvarliga brister i fastighetsunderhåll och förvaltning av kommunens egendom? För Sodaldemokraterna i Vallentuna den ~"20 december 2011 J aana Tilles

13 Ärende 8

14 VALLENTUNA KOMMUN Sa m ma nträdesprotokoll 14 (27) Kommunstyrelsen Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (KS ) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åt Vallentuna kommun, medan beslut som följer här av fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2. Tjänsteskrivelse SF 3. Utredning Expedieras till Socialnämnden Akten Justerandes sign Justerandes sign t( Utdragsbestyrkande

15 VALLENTUNA KOMMUN Samrnanträdesprotokoil ::; (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel eks ) Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmiiktige besluta att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemede1sförsiiljning i deta~ihande1n åt Vallentnna kommun, medan beslut som följer härav fattas av VaUentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, rn:yndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av Hikemedtllsförsäljni llg i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm llttryd<t önskemål om att i SRIVUI:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohoilagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsä~jning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentulla som inte ingar i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i dcta\jhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommnnerna att funfö~ia sina uppdrag. Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohouagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2.. Gemensam handläggning inom Stockjolm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen oeh lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, SN U7 :3. Tjänsteskrivelse SF 4. Utredning Expedieras till Sociillnämnuen,Akten

16 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS KALLE SÖNNERGREN SID 1/2 KOMMUNSEKRETERARE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avtal tecknas mellan Täby kommun och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åt Vallentuna kommun, medan beslut som följer härav fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX

17 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Handlingar 1. Gemensam handläggning inom Stockholm Nordost av ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén Kanslichef Ska expedieras till: Socialnämnden Akten

18 Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktiga att fatta beslut om att avtal (enligt Bilaga 1) tecknas mellan Täby och Vallentuna om att utföra utredningar, utbildningar oeh tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln, åt kommunen, medan beslut som följer härav fattas av Vallentuna kommun. Ärendet i korthet Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. Detta uppdrag ska normalt finansieras till 100% genom intäkter, men skulle underskott för Norrtäljes eller Vallentunas del uppkomma ska kostnaden regleras. Finansiering till 100% förutsätter dock att avgifterna utformas på ett sådant sätt att full kostnadstäckning är möjlig. Idag är principerua för avgiftsuttag olika i kommunerna. Norrtälje, Täby och Vallentuna har en omsättningsbaserad tillsynsavgift medan Vaxholm och Österåker tar betalt lika oavsett verksamheten omsättning och tillsynsbehov. Endast Norrtälje har idag full kostnadstäckning avseende den kommunala skyldigheten att utöva tillsyn och kontroll enligt berörda lagar. Därför föreslås att man i samband med beslut om att teekna AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD OCH KVALITET VaJlentuna kommun

19 avtal med Täby om en samlokaliserad handläggning fattar beslut enligt avgiftsförslag, som behandlas i äreude DNR , som i stort följer den modell som med tillämpats i Norrtälje. En samlokalisering med möjligbet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisatiou med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Med erfarenheter från tidigare samverkan i gemensamma miljönämnder och annan interkommunal myndighetssamverkan kan man konstatera bland annat följande positiva effekter aven större organisation: ökad kostnadseffektivitet ökad produktivitet ökad kompetens ökad flexibilitet minskad sårbarhet ökad rättsäkerhet förbättrad arbetsmiljö (trygghet, kunskapsutbyte, samverkan med kollegor) ökad tydlighet i myndighetsrollen Den politiska styrningen från kommunerna bör ske genom tydliga mål och uppföljningsrutiner som fastställs i nämnd och fullmäktige och som regleras i avtalet mellan kommunerna. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse DNR daterad Utredning Gemensam alkoholhandläggning inom Stockholm Nordost 3. Bilaga 1, Avtal om handläggningsuppdrag enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel Avdelningschef AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD DCH KVALITET Vallentuna kommun

20 VALLENTUNA KOMMUN Gemensam alkoholhandläggning inom Stockholm Nordost Utredning Sammanfattning Frågan om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsutövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln har aktualiserats inom Stockholm Nordost. Danderyd har valt att inte medverka och dessutom beslutat att utträd ur Södra Roslagens miljö- och hälsoslqrddsnämnd (SRMH) senast per den 31 december 2011, medan Österåker avser att ansluta till SRMH fr o m l januari Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentuna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda a'vtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobaks lagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommun. Detta uppdrag ska normalt finansieras till 100% genom intäkter, men underskott Vallentunas del uppkomma ska Bakgrund Vallentuna kommun

21 VALLENTUNA KOMMUN ljc;;>1ucc;u avseende hemkommnn. Nn har om gemensam alkoholhandläggning, myndighetsntövning enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln åter aktnaliserats inom Stockholm Nordost. Danderyd har valt att inte medverka och dessntom beslntat att utträda ur SR,.\1H senast per den 31 december 2011, medan Österåker avser att ansinta till SRMH fr o m 1 januari Österåker har liksom Täby och Vaxholm uttryckt önskemål om att i SRMH:s uppdrag även inkludera besluten enligt alkohoilagen, tobakslagen och lagen om tillsyn över läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Norrtälje och Vallentnna som inte ingår i den gemensamma nämnden önskar däremot teckna särskilda avtal med Täby om att utföra utredningar, utbildningar och tillsyn enligt alkohollagen, tillsyn enligt tobakslagen och kontroll av läkemedelsfårsäljning i detaljhandeln som sedan ligger till grund för beslut som fattas av respektive kommnn. Tillsynsansvaret avseende alkohol, tobak och läkemedel Under de cirka femton år som kommunerna haft ansvaret för alkoholhandläggningen har kommunerna inom Stockholm Nordost haft ett nära nätverkssamarbete. Det totala antalet serveringsställen för alkohol i Nordost-kommunerna är idag ca 235. Till dessa kommer ett antal tillsynsställen avseende folköl, tobak och läkemedel. Sammantaget ger detta ca 770 tillsynsställen. Kommnnernas ansvar inom ramen för alkoholhandläggning har utökats under åren. Från att initialt ha omfattat bara tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, nu även krögarutbildning i en ökande och med av den nya alkohollagen sedan den 1 januari 2011 även certifiering av blivande tillståndshavare via "tentamen" i alkohollagen. Den nya kommer UC;,"" U LV111 även att me:c11()ra ett ökat antal Ul1,;'VIUUH5'U eftersom Vallentuna kommun

22 VALLENTUNA KOMMUN JJHuu'''''.a skäl kommit att också remissinstans till nnarrre>r som ska utföras av kommunerna socialnämnderna, men det finns även på kommuner som lagt denna uppgift på sin miljönämnd. Kompetens och effektivitetsmässigt torde det dock vara en fördel att samordna denna uppgift under miljönämnden som ju till skillnad från socialnämnderna arbetar nästan uteslutande tillsynsorienterat och med inspektion på samma objekt (restauranger och livsmedelsaffårer) som alkoholhandläggarna. Arbetsmetodiken (information, tillståndsprövning och inspektioner) är så gott som identiskt för miljöinspektörer och alkoholhandläggare. Nuvarande ekonomi och bemanning inom Nordost-kommunerna Idag är tillsynen enligt alkohollagen, tobakslagen och tillsynen av läkemedel i detaljhandeln organiserad under socialnämnden inom alla Nordost-kommuner utom i Österåker där uppgiften ligger på samhällsbyggnadsnämnden. I de flesta fall är det en tjänsteman som arbetar med dessa arbetsuppgifter, ofta deltid, kompletterad med ett visst administrativt stöd. Verksamheten är till stor del intäktsfinansierad. Kommunerna har rätt att ta ut full kostnadstäckning via avgifter. Endast Norrtälje tar dock idag ut full kostnadstäckning för alkoholhandläggningen. Som redovisas i utredningen om gemensamma taxor och riktlinjer (Stockholm Nordost 2005) ser finansieringsgraden via avgifts uttag olika ut kommunerna emellan. Finansieringsgraden varierar idag från ca 60 till 100 %. Bemanningen ser relativt lika ut mellan kommunerna sett i relation till antalet alkoholtillstånd. Danderyd, Vaxholm och Österåker har idag 0,5 därtill kommer visst administrativt stöd som är svårt att precisera eftersom det dels hänför till stöd från befattningar som är av karaktären "allmänt administrativt stödjande" och dels är säsongsberoende. Danderyd och Österåker delar dessutom Täby har ca 1,1 befattningar ca 0,3 exklusive inklusive över 1if U Vallentuna kommun

23 VALLENTUNA KOMMUN detaljhandeln). Om skall ansvara för alla de bedömningen att både och organisation bör ses över för att speciellt de mindre kommunerna inom Nordost skall kunna upprätthålla en god kvalitet i sin myndighetsutöming. Förväntningar på gemensam alkoholhandläggning Sammantaget indikerar de utökade och diversifierade uppgifterna att en samlokalisering med möjlighet till specialisering och en större organisatorisk frihet skulle ge en effektivare organisation med en bättre service till restauranger och försäljningsställen och en bättre möjlighet för kommunerna att fullfölja sina uppdrag. Ytterligare en parameter som på nationell nivå blivit allt tydligare de senaste åren är en ökad risk för utsatthet för hot och våld. Detta problem har vuxit sig allt starkare och här skulle en gemensam organisation som ger utökade möjligheter för handläggarna att stödja varandra, hy ta arbetsuppgifter och vid behov genomföra gemensam inspektioner medföra en stor förbättring. Med erfarenheter från tidigare samverkan i gemensamma miljönämnder och annan interkommunal myndighetssamverkan kan man konstatera bland annat följande positiva effekter aven större organisation: ökad kostnadseffektivitet ökad produktivitet ökad kompetens ökad flexibilitet minskad sårbarhet ökad rättsäkerhet förbättrad med ökad tydlighet i kommun

24 VAllENTUNA KOMMUN inte varit stort. JJallU\CJ. tg~lenlae från en samsyn Kommunerna måste enas om värdet i en alkohollagen, och i alla "'elrn",'" kommuner och att det handlar om en strikt lagreglerad verksamhet som bör ges en förhållande'ds självständig roll. Den politiska styrningen från kommunerna bör ske genom tydliga mål och uppföljningsrntiner som fastställs i nämnd och fullmäktige och som regleras i avtalet mellan kommunerna. Samtidigt förntsätts också av tillsynsverksamheten löpande upprätthåller en god kommunikation med kommunerna och man inom lagens ramar visar lyhördhet för kommunernas politiska vilja och anpassar sig därefter. Tillsyn och kontroll är till sin natur i stor grad uppsökande verksamhet som bygger på platsbesök vilket borgar för att de tillsyns pliktiga verksamheterna trots ett ökat fysiskt avstånd till myndighetskontoret kommer även fortsatt att ha nära kontakt med sin handläggare. Frågan om handläggarens närvaro lokalt i kommunen bör dock regleras, genom att handläggning, utbildning och examination ska kunna erbjudas i lokalt kommunen. Samråd bör även ske mellan handläggare och den berörda kommunen avseende eventuella informationsinsatser till berörda verksamheter och invånare. Förslag på framtida organisation och ekonomi Danderyd, Täby och Vaxholm har idag en gemensam miljö- och hälsoslqrddsnämnd med placering under Täby kommunfullmäktige och med ett gemensamt miljö- och hälsoskyddskontor i Täby kommun. Danderyd har fattat beslut om att lämna SR,.\1H senast den 31 december 2011 medan Österåker planerar att ansluta till SRMH från den SRMH:s för en kommande gemensam alkoholhandläggarorganisation. kommun

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo

AVTAL. Samverkan miljö och bygg. Tranemo kommun och Ulricehamns kommun. Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo AVTAL Samverkan miljö och bygg Tranemo kommun och Ulricehamns kommun Avtalet antogs 2013-06-17, 85 av Kommunfullmäktige i Tranemo Avtalet antogs 2013-05-27, 101 av Kommunfullmäktige i Ulricehamn Avtalet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv

Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv Bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ur ett medborgar- och företagarperspektiv En jämförelse av kommunernas verksamhet Nätverket Tumstocken 2010-05-19 Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner:

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning

UaFS 4/2008 00.35 Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN. Innehållsförteckning Blad 1 RIKTLINJER FÖR HUR FRÅGOR KRING KONKURRENSPRÖVNING SKALL HANTERAS I UDDEVALLA KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 12 maj 2004, 94 med ändring den 9 maj 2007, 130 och den 9 januari 2008, 16 Innehållsförteckning

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer