Ársredovisning. räkenskapsåret för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6"

Transkript

1 r-'''~''~''"''-'"-" F. f:"x:'/:',.':".,',,,.", Sk' t b d I I..~~.:.;::~~.:., 'c,i~.~.tt ~;;iç in e 0 a ens.\,:_~~..:_~.,,--..:'e-~'~.'-~í'ï";:l ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening fa-..i. ~~~ ~_~..-- Org.nr Ársredovisning för räkenskapsåret Sid 1-6 Sid 7 Sid 8-9 Sid Sid 14 F ö rvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter Underskrifter /~/ '' j':

2 Org.m' Sid 1 FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen för Skitebodalens Bostadsrättsförening avger härmed årsredovismng för räkenskapsåret Föreningens ändamål Förenigen har til ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt oeh utan tidsbegränsning, Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, oeh påföljande styrelsekonstituering haft följande saimnansättning: Thor Mül1er Roger Lindström Emelie Åström Yvonne Löfqvist Lena Grabis Fredrik Pettersson ledamot, ordförande ledamot (avgått 2012) ledamot ledamot suppleant suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för Thor Müller och Yvonne Löfquist. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ledamöter, två i förening. Föremngens styi:lse har under året hållt 10 protokollörda styrelsemöten. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring teeknad hos försäkringsbolaget Gjensidige. Revisorer Göran Johansson / KPMG AB Johan Pauli / KPMG AB Valberedning Ros-Marie Fredriksson Käth Schroeder Cecila Skoglund ordinarie revisor, extem suppleant, extern sammankallande (avgått 2012) ""..:-..X~~?iJ \ i /li't\ \1- ;.1 i

3 Org.nr Sid 2 F astigjieten Förenigen förvärvade 1974 fastigheterna Skintebo 1:77, 1:78, 1:79, 1:80, 1:81 samt 1:82 i Göteborgs KOl1nun. Fastigheterna bebyggdes och består av 47 fierbostadshus i 2 vånigar. Förenigen upplåter 320 lägenheter med bostadsrätt. Byggnadernas sal1nanlagda bostadsarea utgör m2. Fastighet 1 :82 avser obebyggd tomtmark om ca 250 m2 i norra delen av Klyferåsvägen vid vändp1an. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Gjensidige. Byggnadernas uppvärmning utgörs av direktverkande el. LägenJietsfördelnÙig storlek lrok 2 rok 3 rok 4 rok 5rok antal En dellägeiù1eter är ombyggda och det kan fiilas fier respektive fårre antal rum. Ca 5 lägenheter är ombyggda så att de är ca 7 m2 större. Under verksamhetsåret hal' 39 st medlems1ägenheter överlåtits och styrelsen har inte beviljat någon andrahandsuthyrning. För andrahandsuthyrning krävs styrelsens godkännande. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Mycket restriktiv och endast til närstående och då behovsprövat i maximalt 2 år. Inför varje överlåt~lse görs en inkomstprövning av köparen och vid behov tas en deposition ut av köparen. Överlåtelse- oeh pantsättningsavgif tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgif betalas av köpare. Sam fällgliets fö renin g Föreningen är medlem i Skintebo Samfållghetsförening. Föreningens andel är 29,358%. Samfållgheten förvaltar gemensanihetsutrymmen, P-däek mm. Ge me nsamlietsanläggningar I fastigheten finns nedanstående gemensamhetsanläggningar; Gemensamhetslokal Kommentar Bastu Via Skintebo Samfållghetsföreiiing Gemensamhetslokal 2 st större via Skintebo Samfållghetsförening och delsamfållgheterna Övernattningslägeiù1et Övrigt Sedan 2006 Mindre lokal i respektive delsal1fållghet ev ".../ ~/j (~.,.1" \.:) '.' ~ if-

4 Org.nr Sid 3 Byggnadernas teknžska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2010 och sträcker sig fral1 til Underhållsplanen uppdateras november efter genomförd statusbesiktning Omprövnig av budget sker foltlöpande (vaije år med 3-års prognos). Nedanstående åtgärder 1iar genomförts eller är planerade Atgärd AI' Konil1entar Rörstaimiiar spolng/fùmning 2011 löpande vid behov/vart 5:e år Belysnigsvakter på vindar 2011 energibesparing Postfack 2011 byts ut - garantiåtgärd Oimiiålng av fasader löpande underhåll VVS-projekt nya bninnar/hilaluckor inm Hängrännor och stuprör 2011 löpande varje år SPOliiing Byte & uppdatering av IT miljö 2011 ses över vart 5:e år Belysning postboxar 2011 krav från Postverket Rasskydd över entreér 2011 säkerhetsåtgärd - montering myndighetskrav Boittransport av skräp/möbler 2011 medlemsslarv viiidar och trapphus Tvättstugor 2011 återställande efter renovering Ombyggnad tvättstugor planeras för bättre nyttjande Reparation av takläckage 2011 löpande - akut underhåll Rondering av viktiga funkioner 2011 hai' startats - pågår fortlöpande Slutbesikningar 2011 genomförda Garantibesiktningar pågår Verksal1het under året som gått Föreningen har under året som gått, avslutat det oinfattande renoveringsprogram som årsstämman tidigai'e beslutat om. Arbetet ined detta hal' gått bättre oeh fort are än förväntat och tillägre kostnad än som ursprungligen budgeterats. Endast arbete l1ed garantiåtgärder återstår. De fiesta av våra medleiml1ar som hört av sig til styrelsen synes myeket nöjda med resultatet. Styrelsen vil speciellt tacka Fred Nordenmark, CD bygg & Zandén & Karlsson för ett väl utfört uppdrag. De har på ett utomordentligt sätt tagit vara på föreningens intressen och projektstyrt renoveringsarbetet väl. Garantibesiktningar och efterarbeten kol1mer att pågå verksamhetsåret Föreningen har under verksal1hetssåret 201 1, böijat återgå in i förvalti1iigsfasen. En del planeringsarbete och överlämning til vår vicevärd återstår och beräknas pågå under Vicevärden konmier i allt väsentligt att ansvara för den tekniska förvalti1ngen oeh fastigheternas skötsel. 1); tii 9/'''#1_

5 Org.nr Sid 4 Förenigen har en underhållsplan som uppdaterats i november Denna har bearbetats av ordföranden och ekonomiansvarig, vilet iimebär att vi inte skall behöva genomgå liknande stora renoveringsarbeten i framtiden. Föreningen har ii1köpt en skåpbil till våra anställda för att underlätta och effektivera deras arbete samt att mer och bättre verktyg är ii1köpta så att förenigen bättre själva kan lösa fier problem snabbare til stor kostnadsbesparing. Föreningen har även genomfört lagstadgad energideklaration samt thermograferat och radonmätt alla "typ"-lägenheter (11 st). Underhållsplanen koiml1er löpande att uppdateras av vår vicevärd i samarbete med styrelsen. Styre1sen arbetar nu med en modernare typ av budgetarbete med 3 års prognos för att få en bättre kontroll och framtidsplanering av föreningens ekonomi. En del akuta vattenskador har vi fått utstå även i år. Styrelsen arbetar doek kontiimerligt med att minska risken för detta. VVS-projektet koiml1er att fortsätta och övervakas av vår nye vicevärd.(ea 70 våtutrymmen återstår). V år vicevärd har kommit iii i arbetet väl och har fått en mycket god kontakt med medlemmarna. Föreningens ekonomi Föreningens likviditet är oförändrat mycket god och stabil. A vgiftshöjiiingar är styrelsens ansvar gentemot den av stäimnan godkända ekonoinika plap. Detta för att säkerstäl1a att det avsätts tilräckligt med medel för att underhålla föreningens fastigheter och dess byggnader. A vgifshöjningar koimner att beräknas minst omfatta inationsnivån. Underhållsprojektet har slutförts samt slutavräknats under verksamhetsåret kr har förts mot 1öpande underhåll av totalt kr. Som det framgår av förslaget til resultatdispositionen, så föreslås att underhållsfonden jämte årets avsättning tas i anspråk för ovan nämnda underhåll (utöver övriga underhåll på kr). Årets resultat är negativt på grund av det förhöjda underhållsbehovet, höjd räntekostnad avseende ny belåning samt förhöjd underhållskostnad för reparationer i lägenheter och VVS. Lån Föreningen har säkerstäl1t räntenivån för lån motsvarande 45 Mkr via s.k. SWAP. Dessa lån jämställs med värdehandlig och åsätts ett marknadsvärde som "id årsskitet var negativt (se not 9) Amorteringar på föreningens lån beräkas til kr kr per år för att frigöra medel inör nästa stora projekt om ca 10 år avseende takomläggnig där även solceller finns med i beaktande. 1) o~,r_,t' ;' L /;/ 1')' -

6 Org.nr Sid 5 Årsavgifter Årsavgiferna höjdes med 4% den 1 januari Genomsnittlig årsavgif utgjorde 665 kr/m2 vid verksamhetsårets utgång. Årsavgiferna höjdes 1 januari 2012 med 4%. F astighetsskatt/fastiglietsavgift Fastigheterna har åsatts värdeår Fastighetsavgifen för bostäder i fierfamiljshus uppgår til kr per lägenhet under 2011 och kr under 2012, alternativt 0,4% av taxeringsvärdet om detta är lägre. Nyckeltal Bokfòrt värde per m2 bostadsyta h Lån per kvm bostadsyta kr Genoinsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % Elkostnad per kvm bostadsyta kr , , , Pågående fastighetsförbättringar 2010 har fördelats under 2011 och påverkar nyckeltalen. Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetsiånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande til fastställd värdering Förvaltnùig Ekonomisk förvaltnjng: RevisorsrIngen Sverige AB Teknisk förvaltning : Egen regi Löpande ärenden, arbetsledning samt administrativ uppföljning : Egen regi - styrelsen Övriga avtal Styre1sen har tecknat avtal med för föreningen viktiga hantverkare/samarbetspartners. Detta är företag som kan bistå föreningen med rätt kompetens från tid til annan då så erfordras. A vtalen säkerställer att styrelsen/föreningen har tilgång til rätt kompetens framöver samt att det finns en bra funktion med god ekonomisk planering och att förvaltningen av föreningens bestånd löper väl. Nedanstående avtal har tecknats; - Brandbergs Rör - Snickaren i Väst - Borgs EL - GranIt advokatbyrå - RevIsorsringen (ekonoinisk förvaltare) - NBC data (IT support) - Xolution (hemsidan) - Determinant (byggteknik) qj,.,f' \ /Mí lj 1J~ /iyi. \lr,_ / \

7 Org.m Sid 6 - Gjensidige Försäkring (fastighet - och ansvarsförsäkring) - GothNet fiber - Docuware (kopiator) - Bredband 2 (bredband och telefoni) ÖvTig information Skintebodalens Brf är som kollektiv medlem i Skintebo Samfållghetsförening (SSP) med en andel på 29,358%. Skitebodalens Brfhar under åren satsat på att fördjupa samarbetet dels då vi är en engagerad medlem, dels då all mark runt våra byggnader som ägs av koiml1unen men förvaltas av SSF och respektive delsainfållghet (8 st). Föreningens l1edlemspärm hal' överlämnats til ordförande i respektive delsainfållghet, som information om hur vi jo bbar och vila regler som gäller för våra medlel111ar. Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Årets resultat Til föreningsstäl1mans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering til underhållsfond fanspråkstagande ur underhål1sfond Balanseras i ny räknig kr kr kr kr kr kr f övrigt hänvisas til följande resultat- och balansräkning, sal1t til de medföljande tiläggsupplysningarna. ~ /':/'lš 7! r p" \ \., ~~\ I'! f " '. -

8 Sid 7 Org.nr RESULTATRÄKNING Intäkter, fastighetsfórvaltning Årsavgifer Fö rsäkringsersä ttningar Övriga intäkter Kostnader, fastighetsfórvaltning U nderhållskostnader Not Fastighetsavgif Drif- och förbrukningskostnader Not Förenigsgemensamma kostnader Not 3, A vskrivnigar Not Resultat fastiglietsförvaltning FinansieIIa iiitäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiel1a kostnader Skatt Inkomstskatt REDOVISAT RES ULTAT ,:"l-!j i (; ~ f if ~/,. ~r t C! 1!tl \!\.1-

9 Skintebodaleiis Brf Org.m Sid 8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggnin gstillgån gar MaterieUa anläggningstilgångar Byggnader och mark Pågående ombyggiiationer Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättn in g s tillgåii gar Kortfristiga fordringar A vgifs-/hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfjistiga fordriiigar Kassa och bank Kassa Bank Summa kassa oc/i bank Summa omsättnùigstillgångar Not o SUMMA TILLGÅNGAR ~'...", CiÅ. "7, Vf\i \fl i v-. L\

10 Org.m Sid 9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCR SKULDER Bundet Eget kapital Medlemsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Not Fritt Eget kapital B alanserat resultat Årets result at Summa frilt eget kapital Not Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Not Fastighetslån Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skattesku1der Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCR SKULDER ST ÄLLDA SÄKERHETER U ttagna fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar som säkerhet för lån ANSV ARSFÖRBINDELSER Fastigo rj 9? (I.' "1M

11 r.j /l - Skintebodalens Brf Org.nr Sid 10 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisnmgen har upprättats enlgt Årsredovisnings1agen och Bokföringsnäimidens allmämia råd med undantag av BFNAR 2009: 1, Årsredovisning i midre ekonomiska föreningar (K2). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade F astig Jieter Byggnader hal' värderats til anskaffgsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Byggnaderna avskrivs enlgt en progressiv plan på 70 år fram till år Markvärdet är inte föremål för avskrivning, eventuell värdenedgång han teras genom nedskrivning. Fordringar samt periodisering av intäkter Fordringar hal' upptagits til de belopp val'med de beräknas il1fiyta. Intäktsredovisning sker i enlghet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifer oeh hyror aviseras i förskott men redo visas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som il1täkt. Underliållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter görs enligt underhållsplan med ca 135 kr 1m2. Reserveringen ingår i styrelsens förslag til resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens ål'sstämma sker överföring från balanserad vinst til underhållsfonden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter iimefattar skatt som ska betalas eller erhålas avseende aktuellt år samt justeringal' avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulderl -fordringar värderas til vad som enligt föreningens bedöinning ska erläggas til eller erhållas från Skatteverket. A vskrivningar A vskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivnigar har tilämpats; Byggnader F astighetsfö rbättringar S tandardförbättringar Ombyggnationer Inventarier Maskiner ,07% 1,07% 1,07% 2,00% 20,00% 10,00% Övrigt Övriga tilgångar och skulder har värderats til anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan ,07% 1,07% 1,07% 2,00% 20,00% 10,00% /r;~/,"p"e/fr1/ ';1' Ûli,,' \,L\ 11

12 Org.m Sid 11 Noter Not 1 Under/iållskostnader Löpande underhåll och förbrukng Periodiskt underhåll Not 2 Drift- ocji förbrukningskostnader EI Gemensarnetsaiùäggnig Gemensamhetsanläggning/ asfaltering Fastighetsskötsel / förvaltning *) se not 4 Fastighetsstädning Sophämtnig/återvinning Not 3 FörenÙigsgemensamma kostnader Arvoden/ersättningar ink!. sociala avgifer *) se not 4 Lokalhyra Försäkringar Jourkostnader Revisionsarvode Förvaltningsarvode Konsultarvode IT/Hems ida Föreningsavgifter Ersättningar oeh kundförluster Adl1instrativa kostnader *) Not 4 Arvode. löner, andra ersättningar oc/i sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Övriga arvoden Sociala kostnader Aiiställda Löner Kostnadsersättningar och förmåner Sociala kostnader U ttags beskattning Föreningen hal' haft 2 manliga heltidsanställd samt tinianställda sommararbetare. cz 1/ '-1) 4 (, ( j'~i -

13 Org.nr Sid Noter Not 5 AvskJivningar Byggnader F astighetsfö rbättringar Maskier och invental'ier Not 6 Anläggningstillgångar Byggnader Ingående anskaffingsvärde Nyanskaffningal' SUlmna anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde I planenligt l'estvärde ingår mark med kr TaxerÍ1igsvärde Byggnader Mark Pågående ombyggnationer Ingående anskaffningsvärde Omfört mot nyanskaffg Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Årets avskrivning Boldòrt värde Maskiner oc/i Ï1iventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning SUlmiia anskaffngsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivnig Bokfört värde ~ ~..~. tv ~ VfÌ ß-

14 Org.nr ~0992 Sid 13 Noter Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring S amfållghetsa vgif Upplupen ränta Advokatbyrån Granit Övriga interimfordringar Not 8 FörändrÙig eget kapital Insatser & upplåtelseavg. Underhållsfond Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stäiml10beslut Årets result at Belopp vid årets slut Balanserat resultat Årets resultat Not 9 Fastighetslån Koininande års Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp ainortering SEB BoLån 3,15% rörligt SEB BoLån 3,73% SEB BoLån 3,15% rörligt SEB BoLån 3,25% rörligt Swedbank Hypotek 4,46% Swedbank Hypotek 4,15% Swedbank Hypotek 3,553% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank: Hypotek 3,33% Swedbank: Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbal1k checkräknil1gskredit Beviljad kredit 3,44% Utnyttjad kredit 0 Ränteswap Fast räntesats Förfaller Belopp Marknadsvärde SEB / ST 5,30% SEB / ST 5,29% SEB / ST 4,86% ff. /. I.rß ~(lli i J" 7l=-

15 e 3- Skintebodalens Brf Org.m Sid 14 NoteI' Not 10 Upplupna kostnader oc/i förutbetalda intäkter Upplupen lön/semesterlön Upplupna sociala avgifer Upplupna räntor Förutbetalda avgifer/hyror Revisorsringen Sverige AB Revisionsarvode Kuststäd AB Fortum AB Ramböll David Bäckström S amfållghetsavgifter Övriga interimsskulder U nderskrifter Göteborg den 9 mars 2012 U /) #~ ~ -- 'lk/~./~rj2!4a Emelie Aström tø( Lena Grab s suppleant Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den n. / ~:;:~~:.)-'~?,..r.~,~~? _/!.(~. /'_,-,' ~.J_rrgö~rlQhãíisson..;;:::.Aû'Ktoriserad revisor KPMGAB

16 ~ Revisionsberätteise Till föreningsstämman i Skintebodalens Srf, org.nr Rapport 011 årsredovisningen Jag hal' reviderat årsredovisningen för Skintebodalens Srf för år Stvrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som hal' ansvaret för att upprätta en årsredovisning som gel' en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen oeh för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehål- IeI' väsentliga felaktigheter, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag hal' utfört revision en enligt International Standards on Auditing oeh god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar oeh utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp oeh annan information i årsredovisningen. Revisorn våljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att g8 en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar oekså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprineiper som hal' använts oeh av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag hal' inhämtat är tillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport am andra krav eiiligt lagar och andra fòrfattiiingar Utöver min revision av årsredovisningen hal' jag även reviderat förslaget till dis positioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Skintebodalens Brf för år Stvrelsens ansvar Det är styrelsen som hal' ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. oeh det är styrelsen som hal' ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust oeh om förvaltningen på grundval av min revision. Jag hal' utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust hal' jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet hal' jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder oeh förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag hal' även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt hal' handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag hal' inhämtat är tillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen oeh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalal1den ~~I!~~e~~~:d ufls~:~~~;ni~;~ia~:~e~~~i~~~';:~ ai~:~~:~~~~g~ G,~J2)~:i'2--=7 avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning "':.::::--09':' per oeh av dess finansiella resultat för året enligt 0,:'~/ ~../ årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Gërã~.Jolíir;sson årsredovisningens övriga delar../j'jkto'riserad revisor..?-""'" Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen oeh balansräkningen för föreningen.

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Org.nr. 757203-0992 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bockhornet

Årsredovisning. Brf Bockhornet Årsredovisning för Brf Bockhornet 520522-5633 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Brf Bockhornet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Häggen 17:10

Årsredovisning. Brf Häggen 17:10 Årsredovisning för Brf Häggen 17:10 769607-7838 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

BrfHäggen 17:10 Org.nr. 769607-7838

BrfHäggen 17:10 Org.nr. 769607-7838 BrfHäggen 17:10 Org.nr. 769607-7838 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 F örvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 3 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 3 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 3 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853 Org.nr. 769614-3853 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar /noter Underskrifter

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen Årsredovisning för Brf 6:e kv Kommendantsängen 769607-2920 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf 6:e kv Kommendantsängen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ANDRA LÅNGGATAN 18 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2010. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01-2011-12-31.

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01-2011-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01-2011-12-31. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Gillret Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt

Brf Haren i Krokslätt Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haren i Krokslätt, org.nr 769614-9355 får härmed avge följande årsredovisning för perioden 2009-01-01-2009-12-31. Föreningen allmänt Föreningen

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen för Brf Lotsgatan i Göteborg avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Styrelsen för Brf Lotsgatan i Göteborg avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Lotsgatan i Göteborg avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HYLTE FERIEBY Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2006. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Styrelsen för Skintebodalens Bostadsrättsförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2008.

Styrelsen för Skintebodalens Bostadsrättsförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Skintebodalens Bostadsrättsförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Inställningar. Företagsnamn Brf Rosensköldsgatan 9 Organisationsnummer Detta räkenskapsår Startdatum 01/01/2015 Slutdatum 31/12/2015

Inställningar. Företagsnamn Brf Rosensköldsgatan 9 Organisationsnummer Detta räkenskapsår Startdatum 01/01/2015 Slutdatum 31/12/2015 Inställningar Företagsnamn Brf Rosensköldsgatan 9 Organisationsnummer 769613-3409 Detta räkenskapsår Startdatum 01/01/2015 Slutdatum 31/12/2015 Föreg. räkenskapsår Startdatum 01/01/2014 Slutdatum 31/12/2014

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fjädern Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

1, 2,3 4 5, 6 7, 8, 9, 10

1, 2,3 4 5, 6 7, 8, 9, 10 Bostadsrättsföreningen Lådkameran 3 Organisationsnummer: 769617-0203 Arsredovisningen för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Redovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Västerport

Årsredovisning. Brf Västerport Årsredovisning för Brf Västerport 769623-2425 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Västerport får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer