Ársredovisning. räkenskapsåret för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6"

Transkript

1 r-'''~''~''"''-'"-" F. f:"x:'/:',.':".,',,,.", Sk' t b d I I..~~.:.;::~~.:., 'c,i~.~.tt ~;;iç in e 0 a ens.\,:_~~..:_~.,,--..:'e-~'~.'-~í'ï";:l ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening fa-..i. ~~~ ~_~..-- Org.nr Ársredovisning för räkenskapsåret Sid 1-6 Sid 7 Sid 8-9 Sid Sid 14 F ö rvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter Underskrifter /~/ '' j':

2 Org.m' Sid 1 FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen för Skitebodalens Bostadsrättsförening avger härmed årsredovismng för räkenskapsåret Föreningens ändamål Förenigen har til ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt oeh utan tidsbegränsning, Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, oeh påföljande styrelsekonstituering haft följande saimnansättning: Thor Mül1er Roger Lindström Emelie Åström Yvonne Löfqvist Lena Grabis Fredrik Pettersson ledamot, ordförande ledamot (avgått 2012) ledamot ledamot suppleant suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för Thor Müller och Yvonne Löfquist. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ledamöter, två i förening. Föremngens styi:lse har under året hållt 10 protokollörda styrelsemöten. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring teeknad hos försäkringsbolaget Gjensidige. Revisorer Göran Johansson / KPMG AB Johan Pauli / KPMG AB Valberedning Ros-Marie Fredriksson Käth Schroeder Cecila Skoglund ordinarie revisor, extem suppleant, extern sammankallande (avgått 2012) ""..:-..X~~?iJ \ i /li't\ \1- ;.1 i

3 Org.nr Sid 2 F astigjieten Förenigen förvärvade 1974 fastigheterna Skintebo 1:77, 1:78, 1:79, 1:80, 1:81 samt 1:82 i Göteborgs KOl1nun. Fastigheterna bebyggdes och består av 47 fierbostadshus i 2 vånigar. Förenigen upplåter 320 lägenheter med bostadsrätt. Byggnadernas sal1nanlagda bostadsarea utgör m2. Fastighet 1 :82 avser obebyggd tomtmark om ca 250 m2 i norra delen av Klyferåsvägen vid vändp1an. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Gjensidige. Byggnadernas uppvärmning utgörs av direktverkande el. LägenJietsfördelnÙig storlek lrok 2 rok 3 rok 4 rok 5rok antal En dellägeiù1eter är ombyggda och det kan fiilas fier respektive fårre antal rum. Ca 5 lägenheter är ombyggda så att de är ca 7 m2 större. Under verksamhetsåret hal' 39 st medlems1ägenheter överlåtits och styrelsen har inte beviljat någon andrahandsuthyrning. För andrahandsuthyrning krävs styrelsens godkännande. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Mycket restriktiv och endast til närstående och då behovsprövat i maximalt 2 år. Inför varje överlåt~lse görs en inkomstprövning av köparen och vid behov tas en deposition ut av köparen. Överlåtelse- oeh pantsättningsavgif tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgif betalas av köpare. Sam fällgliets fö renin g Föreningen är medlem i Skintebo Samfållghetsförening. Föreningens andel är 29,358%. Samfållgheten förvaltar gemensanihetsutrymmen, P-däek mm. Ge me nsamlietsanläggningar I fastigheten finns nedanstående gemensamhetsanläggningar; Gemensamhetslokal Kommentar Bastu Via Skintebo Samfållghetsföreiiing Gemensamhetslokal 2 st större via Skintebo Samfållghetsförening och delsamfållgheterna Övernattningslägeiù1et Övrigt Sedan 2006 Mindre lokal i respektive delsal1fållghet ev ".../ ~/j (~.,.1" \.:) '.' ~ if-

4 Org.nr Sid 3 Byggnadernas teknžska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2010 och sträcker sig fral1 til Underhållsplanen uppdateras november efter genomförd statusbesiktning Omprövnig av budget sker foltlöpande (vaije år med 3-års prognos). Nedanstående åtgärder 1iar genomförts eller är planerade Atgärd AI' Konil1entar Rörstaimiiar spolng/fùmning 2011 löpande vid behov/vart 5:e år Belysnigsvakter på vindar 2011 energibesparing Postfack 2011 byts ut - garantiåtgärd Oimiiålng av fasader löpande underhåll VVS-projekt nya bninnar/hilaluckor inm Hängrännor och stuprör 2011 löpande varje år SPOliiing Byte & uppdatering av IT miljö 2011 ses över vart 5:e år Belysning postboxar 2011 krav från Postverket Rasskydd över entreér 2011 säkerhetsåtgärd - montering myndighetskrav Boittransport av skräp/möbler 2011 medlemsslarv viiidar och trapphus Tvättstugor 2011 återställande efter renovering Ombyggnad tvättstugor planeras för bättre nyttjande Reparation av takläckage 2011 löpande - akut underhåll Rondering av viktiga funkioner 2011 hai' startats - pågår fortlöpande Slutbesikningar 2011 genomförda Garantibesiktningar pågår Verksal1het under året som gått Föreningen har under året som gått, avslutat det oinfattande renoveringsprogram som årsstämman tidigai'e beslutat om. Arbetet ined detta hal' gått bättre oeh fort are än förväntat och tillägre kostnad än som ursprungligen budgeterats. Endast arbete l1ed garantiåtgärder återstår. De fiesta av våra medleiml1ar som hört av sig til styrelsen synes myeket nöjda med resultatet. Styrelsen vil speciellt tacka Fred Nordenmark, CD bygg & Zandén & Karlsson för ett väl utfört uppdrag. De har på ett utomordentligt sätt tagit vara på föreningens intressen och projektstyrt renoveringsarbetet väl. Garantibesiktningar och efterarbeten kol1mer att pågå verksamhetsåret Föreningen har under verksal1hetssåret 201 1, böijat återgå in i förvalti1iigsfasen. En del planeringsarbete och överlämning til vår vicevärd återstår och beräknas pågå under Vicevärden konmier i allt väsentligt att ansvara för den tekniska förvalti1ngen oeh fastigheternas skötsel. 1); tii 9/'''#1_

5 Org.nr Sid 4 Förenigen har en underhållsplan som uppdaterats i november Denna har bearbetats av ordföranden och ekonomiansvarig, vilet iimebär att vi inte skall behöva genomgå liknande stora renoveringsarbeten i framtiden. Föreningen har ii1köpt en skåpbil till våra anställda för att underlätta och effektivera deras arbete samt att mer och bättre verktyg är ii1köpta så att förenigen bättre själva kan lösa fier problem snabbare til stor kostnadsbesparing. Föreningen har även genomfört lagstadgad energideklaration samt thermograferat och radonmätt alla "typ"-lägenheter (11 st). Underhållsplanen koiml1er löpande att uppdateras av vår vicevärd i samarbete med styrelsen. Styre1sen arbetar nu med en modernare typ av budgetarbete med 3 års prognos för att få en bättre kontroll och framtidsplanering av föreningens ekonomi. En del akuta vattenskador har vi fått utstå även i år. Styrelsen arbetar doek kontiimerligt med att minska risken för detta. VVS-projektet koiml1er att fortsätta och övervakas av vår nye vicevärd.(ea 70 våtutrymmen återstår). V år vicevärd har kommit iii i arbetet väl och har fått en mycket god kontakt med medlemmarna. Föreningens ekonomi Föreningens likviditet är oförändrat mycket god och stabil. A vgiftshöjiiingar är styrelsens ansvar gentemot den av stäimnan godkända ekonoinika plap. Detta för att säkerstäl1a att det avsätts tilräckligt med medel för att underhålla föreningens fastigheter och dess byggnader. A vgifshöjningar koimner att beräknas minst omfatta inationsnivån. Underhållsprojektet har slutförts samt slutavräknats under verksamhetsåret kr har förts mot 1öpande underhåll av totalt kr. Som det framgår av förslaget til resultatdispositionen, så föreslås att underhållsfonden jämte årets avsättning tas i anspråk för ovan nämnda underhåll (utöver övriga underhåll på kr). Årets resultat är negativt på grund av det förhöjda underhållsbehovet, höjd räntekostnad avseende ny belåning samt förhöjd underhållskostnad för reparationer i lägenheter och VVS. Lån Föreningen har säkerstäl1t räntenivån för lån motsvarande 45 Mkr via s.k. SWAP. Dessa lån jämställs med värdehandlig och åsätts ett marknadsvärde som "id årsskitet var negativt (se not 9) Amorteringar på föreningens lån beräkas til kr kr per år för att frigöra medel inör nästa stora projekt om ca 10 år avseende takomläggnig där även solceller finns med i beaktande. 1) o~,r_,t' ;' L /;/ 1')' -

6 Org.nr Sid 5 Årsavgifter Årsavgiferna höjdes med 4% den 1 januari Genomsnittlig årsavgif utgjorde 665 kr/m2 vid verksamhetsårets utgång. Årsavgiferna höjdes 1 januari 2012 med 4%. F astighetsskatt/fastiglietsavgift Fastigheterna har åsatts värdeår Fastighetsavgifen för bostäder i fierfamiljshus uppgår til kr per lägenhet under 2011 och kr under 2012, alternativt 0,4% av taxeringsvärdet om detta är lägre. Nyckeltal Bokfòrt värde per m2 bostadsyta h Lån per kvm bostadsyta kr Genoinsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % Elkostnad per kvm bostadsyta kr , , , Pågående fastighetsförbättringar 2010 har fördelats under 2011 och påverkar nyckeltalen. Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetsiånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande til fastställd värdering Förvaltnùig Ekonomisk förvaltnjng: RevisorsrIngen Sverige AB Teknisk förvaltning : Egen regi Löpande ärenden, arbetsledning samt administrativ uppföljning : Egen regi - styrelsen Övriga avtal Styre1sen har tecknat avtal med för föreningen viktiga hantverkare/samarbetspartners. Detta är företag som kan bistå föreningen med rätt kompetens från tid til annan då så erfordras. A vtalen säkerställer att styrelsen/föreningen har tilgång til rätt kompetens framöver samt att det finns en bra funktion med god ekonomisk planering och att förvaltningen av föreningens bestånd löper väl. Nedanstående avtal har tecknats; - Brandbergs Rör - Snickaren i Väst - Borgs EL - GranIt advokatbyrå - RevIsorsringen (ekonoinisk förvaltare) - NBC data (IT support) - Xolution (hemsidan) - Determinant (byggteknik) qj,.,f' \ /Mí lj 1J~ /iyi. \lr,_ / \

7 Org.m Sid 6 - Gjensidige Försäkring (fastighet - och ansvarsförsäkring) - GothNet fiber - Docuware (kopiator) - Bredband 2 (bredband och telefoni) ÖvTig information Skintebodalens Brf är som kollektiv medlem i Skintebo Samfållghetsförening (SSP) med en andel på 29,358%. Skitebodalens Brfhar under åren satsat på att fördjupa samarbetet dels då vi är en engagerad medlem, dels då all mark runt våra byggnader som ägs av koiml1unen men förvaltas av SSF och respektive delsainfållghet (8 st). Föreningens l1edlemspärm hal' överlämnats til ordförande i respektive delsainfållghet, som information om hur vi jo bbar och vila regler som gäller för våra medlel111ar. Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Årets resultat Til föreningsstäl1mans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering til underhållsfond fanspråkstagande ur underhål1sfond Balanseras i ny räknig kr kr kr kr kr kr f övrigt hänvisas til följande resultat- och balansräkning, sal1t til de medföljande tiläggsupplysningarna. ~ /':/'lš 7! r p" \ \., ~~\ I'! f " '. -

8 Sid 7 Org.nr RESULTATRÄKNING Intäkter, fastighetsfórvaltning Årsavgifer Fö rsäkringsersä ttningar Övriga intäkter Kostnader, fastighetsfórvaltning U nderhållskostnader Not Fastighetsavgif Drif- och förbrukningskostnader Not Förenigsgemensamma kostnader Not 3, A vskrivnigar Not Resultat fastiglietsförvaltning FinansieIIa iiitäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiel1a kostnader Skatt Inkomstskatt REDOVISAT RES ULTAT ,:"l-!j i (; ~ f if ~/,. ~r t C! 1!tl \!\.1-

9 Skintebodaleiis Brf Org.m Sid 8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggnin gstillgån gar MaterieUa anläggningstilgångar Byggnader och mark Pågående ombyggiiationer Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättn in g s tillgåii gar Kortfristiga fordringar A vgifs-/hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfjistiga fordriiigar Kassa och bank Kassa Bank Summa kassa oc/i bank Summa omsättnùigstillgångar Not o SUMMA TILLGÅNGAR ~'...", CiÅ. "7, Vf\i \fl i v-. L\

10 Org.m Sid 9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCR SKULDER Bundet Eget kapital Medlemsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Not Fritt Eget kapital B alanserat resultat Årets result at Summa frilt eget kapital Not Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Not Fastighetslån Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skattesku1der Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCR SKULDER ST ÄLLDA SÄKERHETER U ttagna fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar som säkerhet för lån ANSV ARSFÖRBINDELSER Fastigo rj 9? (I.' "1M

11 r.j /l - Skintebodalens Brf Org.nr Sid 10 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisnmgen har upprättats enlgt Årsredovisnings1agen och Bokföringsnäimidens allmämia råd med undantag av BFNAR 2009: 1, Årsredovisning i midre ekonomiska föreningar (K2). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade F astig Jieter Byggnader hal' värderats til anskaffgsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Byggnaderna avskrivs enlgt en progressiv plan på 70 år fram till år Markvärdet är inte föremål för avskrivning, eventuell värdenedgång han teras genom nedskrivning. Fordringar samt periodisering av intäkter Fordringar hal' upptagits til de belopp val'med de beräknas il1fiyta. Intäktsredovisning sker i enlghet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifer oeh hyror aviseras i förskott men redo visas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som il1täkt. Underliållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter görs enligt underhållsplan med ca 135 kr 1m2. Reserveringen ingår i styrelsens förslag til resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens ål'sstämma sker överföring från balanserad vinst til underhållsfonden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter iimefattar skatt som ska betalas eller erhålas avseende aktuellt år samt justeringal' avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulderl -fordringar värderas til vad som enligt föreningens bedöinning ska erläggas til eller erhållas från Skatteverket. A vskrivningar A vskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivnigar har tilämpats; Byggnader F astighetsfö rbättringar S tandardförbättringar Ombyggnationer Inventarier Maskiner ,07% 1,07% 1,07% 2,00% 20,00% 10,00% Övrigt Övriga tilgångar och skulder har värderats til anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan ,07% 1,07% 1,07% 2,00% 20,00% 10,00% /r;~/,"p"e/fr1/ ';1' Ûli,,' \,L\ 11

12 Org.m Sid 11 Noter Not 1 Under/iållskostnader Löpande underhåll och förbrukng Periodiskt underhåll Not 2 Drift- ocji förbrukningskostnader EI Gemensarnetsaiùäggnig Gemensamhetsanläggning/ asfaltering Fastighetsskötsel / förvaltning *) se not 4 Fastighetsstädning Sophämtnig/återvinning Not 3 FörenÙigsgemensamma kostnader Arvoden/ersättningar ink!. sociala avgifer *) se not 4 Lokalhyra Försäkringar Jourkostnader Revisionsarvode Förvaltningsarvode Konsultarvode IT/Hems ida Föreningsavgifter Ersättningar oeh kundförluster Adl1instrativa kostnader *) Not 4 Arvode. löner, andra ersättningar oc/i sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Övriga arvoden Sociala kostnader Aiiställda Löner Kostnadsersättningar och förmåner Sociala kostnader U ttags beskattning Föreningen hal' haft 2 manliga heltidsanställd samt tinianställda sommararbetare. cz 1/ '-1) 4 (, ( j'~i -

13 Org.nr Sid Noter Not 5 AvskJivningar Byggnader F astighetsfö rbättringar Maskier och invental'ier Not 6 Anläggningstillgångar Byggnader Ingående anskaffingsvärde Nyanskaffningal' SUlmna anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde I planenligt l'estvärde ingår mark med kr TaxerÍ1igsvärde Byggnader Mark Pågående ombyggnationer Ingående anskaffningsvärde Omfört mot nyanskaffg Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Årets avskrivning Boldòrt värde Maskiner oc/i Ï1iventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning SUlmiia anskaffngsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivnig Bokfört värde ~ ~..~. tv ~ VfÌ ß-

14 Org.nr ~0992 Sid 13 Noter Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring S amfållghetsa vgif Upplupen ränta Advokatbyrån Granit Övriga interimfordringar Not 8 FörändrÙig eget kapital Insatser & upplåtelseavg. Underhållsfond Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stäiml10beslut Årets result at Belopp vid årets slut Balanserat resultat Årets resultat Not 9 Fastighetslån Koininande års Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp ainortering SEB BoLån 3,15% rörligt SEB BoLån 3,73% SEB BoLån 3,15% rörligt SEB BoLån 3,25% rörligt Swedbank Hypotek 4,46% Swedbank Hypotek 4,15% Swedbank Hypotek 3,553% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank: Hypotek 3,33% Swedbank: Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbal1k checkräknil1gskredit Beviljad kredit 3,44% Utnyttjad kredit 0 Ränteswap Fast räntesats Förfaller Belopp Marknadsvärde SEB / ST 5,30% SEB / ST 5,29% SEB / ST 4,86% ff. /. I.rß ~(lli i J" 7l=-

15 e 3- Skintebodalens Brf Org.m Sid 14 NoteI' Not 10 Upplupna kostnader oc/i förutbetalda intäkter Upplupen lön/semesterlön Upplupna sociala avgifer Upplupna räntor Förutbetalda avgifer/hyror Revisorsringen Sverige AB Revisionsarvode Kuststäd AB Fortum AB Ramböll David Bäckström S amfållghetsavgifter Övriga interimsskulder U nderskrifter Göteborg den 9 mars 2012 U /) #~ ~ -- 'lk/~./~rj2!4a Emelie Aström tø( Lena Grab s suppleant Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den n. / ~:;:~~:.)-'~?,..r.~,~~? _/!.(~. /'_,-,' ~.J_rrgö~rlQhãíisson..;;:::.Aû'Ktoriserad revisor KPMGAB

16 ~ Revisionsberätteise Till föreningsstämman i Skintebodalens Srf, org.nr Rapport 011 årsredovisningen Jag hal' reviderat årsredovisningen för Skintebodalens Srf för år Stvrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som hal' ansvaret för att upprätta en årsredovisning som gel' en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen oeh för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehål- IeI' väsentliga felaktigheter, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag hal' utfört revision en enligt International Standards on Auditing oeh god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar oeh utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp oeh annan information i årsredovisningen. Revisorn våljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att g8 en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar oekså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprineiper som hal' använts oeh av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag hal' inhämtat är tillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport am andra krav eiiligt lagar och andra fòrfattiiingar Utöver min revision av årsredovisningen hal' jag även reviderat förslaget till dis positioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Skintebodalens Brf för år Stvrelsens ansvar Det är styrelsen som hal' ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. oeh det är styrelsen som hal' ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust oeh om förvaltningen på grundval av min revision. Jag hal' utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust hal' jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet hal' jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder oeh förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag hal' även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt hal' handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag hal' inhämtat är tillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen oeh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalal1den ~~I!~~e~~~:d ufls~:~~~;ni~;~ia~:~e~~~i~~~';:~ ai~:~~:~~~~g~ G,~J2)~:i'2--=7 avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning "':.::::--09':' per oeh av dess finansiella resultat för året enligt 0,:'~/ ~../ årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Gërã~.Jolíir;sson årsredovisningens övriga delar../j'jkto'riserad revisor..?-""'" Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen oeh balansräkningen för föreningen.

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Org.nr. 757203-0992 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853

Brf Gamlestadstorget Org.nr. 769614-3853 Org.nr. 769614-3853 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar /noter Underskrifter

Läs mer

BrfHäggen 17:10 Org.nr. 769607-7838

BrfHäggen 17:10 Org.nr. 769607-7838 BrfHäggen 17:10 Org.nr. 769607-7838 Ársredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-11 Sid 11 F örvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Vestersol får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse,

Läs mer

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01-2011-12-31.

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01-2011-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2011-01-01-2011-12-31. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2009 Brf Rönninge källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge källa

Årsredovisning. Brf Rönninge källa Årsredovisning för Brf Rönninge källa Räkenskapsåret 2012 Brf Rönninge källa 1(10) Styrelsen för Brf Rönninge källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Västerport

Årsredovisning. Brf Västerport Årsredovisning för Brf Västerport 769623-2425 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Västerport får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Iris 16 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen HUMLEGÅRDEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31.

ARSREDOVISNING. for Brf Freden Org.nr. 769606-7144. Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31. ARSREDOVISNING for Brf Freden Styrelsen fgr harmed avlimna Arsredovisning for rakenskapsgret 2014-01-01-2014-12-31 Innehgll Sida - forvahningsberattelse 2 - resultatralcning 4 balansrakning 5 - stallda

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svecia

Årsredovisning. Brf Svecia Årsredovisning för Brf Svecia 716444-2019 Räkenskapsåret 2012 1 (12) Styrelsen för Brf Svecia får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Styrelsen för Brf Grimberget får härmed avge årsredovisning för 2008-01-01-2008-12-31.

Styrelsen för Brf Grimberget får härmed avge årsredovisning för 2008-01-01-2008-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Grimberget får härmed avge årsredovisning för 2008-01-01-2008-12-31. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Doktor Lindh Org.nr. 716444-9758

Brf Doktor Lindh Org.nr. 716444-9758 ÅRSMÖTE 13 maj 2014 Brf Doktor Lindh Org.nr. 716444-9758 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fjädern. Årsredovisning för 769612-8920. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fjädern Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningens firma har tecknats förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening.

Föreningens firma har tecknats förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Andra Brf Bohus får härmed avge årsredovisning för 2012. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, genom att

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå

Årsredovisning. Brf Kråkan Åttiotvå Årsredovisning för Brf Kråkan Åttiotvå 769617-6333 Räkenskapsåret 2013 Brf Kråkan Åttiotvå 1(10) 769617-6333 Styrelsen för Brf Kråkan Åttiotvå, Malmö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4

ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4 Stockholm Organisationsnummer 716421-8955 Räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ankaret 4,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28

Årsredovisning. Brf Erstagatan 28 Årsredovisning för Brf Erstagatan 28 Räkenskapsåret 2008 Brf Erstagatan 28 1(12) Styrelsen för Brf Erstagatan 28, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer