Ársredovisning. räkenskapsåret för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ársredovisning. räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. för. ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening. fa-..i. ~~~ ~_~..-- /~/ '' j': Sid 1-6"

Transkript

1 r-'''~''~''"''-'"-" F. f:"x:'/:',.':".,',,,.", Sk' t b d I I..~~.:.;::~~.:., 'c,i~.~.tt ~;;iç in e 0 a ens.\,:_~~..:_~.,,--..:'e-~'~.'-~í'ï";:l ar'jr:~rj;:"..~.. ~ Bostadsrättsförening fa-..i. ~~~ ~_~..-- Org.nr Ársredovisning för räkenskapsåret Sid 1-6 Sid 7 Sid 8-9 Sid Sid 14 F ö rvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter Underskrifter /~/ '' j':

2 Org.m' Sid 1 FÖRV ALTNINGSBERÄ TTELSE Styrelsen för Skitebodalens Bostadsrättsförening avger härmed årsredovismng för räkenskapsåret Föreningens ändamål Förenigen har til ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt oeh utan tidsbegränsning, Föreningen registrerades hos Bolagsverket. Föreningens senaste stadgar registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma, oeh påföljande styrelsekonstituering haft följande saimnansättning: Thor Mül1er Roger Lindström Emelie Åström Yvonne Löfqvist Lena Grabis Fredrik Pettersson ledamot, ordförande ledamot (avgått 2012) ledamot ledamot suppleant suppleant Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för Thor Müller och Yvonne Löfquist. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ledamöter, två i förening. Föremngens styi:lse har under året hållt 10 protokollörda styrelsemöten. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring teeknad hos försäkringsbolaget Gjensidige. Revisorer Göran Johansson / KPMG AB Johan Pauli / KPMG AB Valberedning Ros-Marie Fredriksson Käth Schroeder Cecila Skoglund ordinarie revisor, extem suppleant, extern sammankallande (avgått 2012) ""..:-..X~~?iJ \ i /li't\ \1- ;.1 i

3 Org.nr Sid 2 F astigjieten Förenigen förvärvade 1974 fastigheterna Skintebo 1:77, 1:78, 1:79, 1:80, 1:81 samt 1:82 i Göteborgs KOl1nun. Fastigheterna bebyggdes och består av 47 fierbostadshus i 2 vånigar. Förenigen upplåter 320 lägenheter med bostadsrätt. Byggnadernas sal1nanlagda bostadsarea utgör m2. Fastighet 1 :82 avser obebyggd tomtmark om ca 250 m2 i norra delen av Klyferåsvägen vid vändp1an. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos försäkringsbolaget Gjensidige. Byggnadernas uppvärmning utgörs av direktverkande el. LägenJietsfördelnÙig storlek lrok 2 rok 3 rok 4 rok 5rok antal En dellägeiù1eter är ombyggda och det kan fiilas fier respektive fårre antal rum. Ca 5 lägenheter är ombyggda så att de är ca 7 m2 större. Under verksamhetsåret hal' 39 st medlems1ägenheter överlåtits och styrelsen har inte beviljat någon andrahandsuthyrning. För andrahandsuthyrning krävs styrelsens godkännande. Föreningens policy för andrahandsuthyrning är: Mycket restriktiv och endast til närstående och då behovsprövat i maximalt 2 år. Inför varje överlåt~lse görs en inkomstprövning av köparen och vid behov tas en deposition ut av köparen. Överlåtelse- oeh pantsättningsavgif tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgif betalas av köpare. Sam fällgliets fö renin g Föreningen är medlem i Skintebo Samfållghetsförening. Föreningens andel är 29,358%. Samfållgheten förvaltar gemensanihetsutrymmen, P-däek mm. Ge me nsamlietsanläggningar I fastigheten finns nedanstående gemensamhetsanläggningar; Gemensamhetslokal Kommentar Bastu Via Skintebo Samfållghetsföreiiing Gemensamhetslokal 2 st större via Skintebo Samfållghetsförening och delsamfållgheterna Övernattningslägeiù1et Övrigt Sedan 2006 Mindre lokal i respektive delsal1fållghet ev ".../ ~/j (~.,.1" \.:) '.' ~ if-

4 Org.nr Sid 3 Byggnadernas teknžska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2010 och sträcker sig fral1 til Underhållsplanen uppdateras november efter genomförd statusbesiktning Omprövnig av budget sker foltlöpande (vaije år med 3-års prognos). Nedanstående åtgärder 1iar genomförts eller är planerade Atgärd AI' Konil1entar Rörstaimiiar spolng/fùmning 2011 löpande vid behov/vart 5:e år Belysnigsvakter på vindar 2011 energibesparing Postfack 2011 byts ut - garantiåtgärd Oimiiålng av fasader löpande underhåll VVS-projekt nya bninnar/hilaluckor inm Hängrännor och stuprör 2011 löpande varje år SPOliiing Byte & uppdatering av IT miljö 2011 ses över vart 5:e år Belysning postboxar 2011 krav från Postverket Rasskydd över entreér 2011 säkerhetsåtgärd - montering myndighetskrav Boittransport av skräp/möbler 2011 medlemsslarv viiidar och trapphus Tvättstugor 2011 återställande efter renovering Ombyggnad tvättstugor planeras för bättre nyttjande Reparation av takläckage 2011 löpande - akut underhåll Rondering av viktiga funkioner 2011 hai' startats - pågår fortlöpande Slutbesikningar 2011 genomförda Garantibesiktningar pågår Verksal1het under året som gått Föreningen har under året som gått, avslutat det oinfattande renoveringsprogram som årsstämman tidigai'e beslutat om. Arbetet ined detta hal' gått bättre oeh fort are än förväntat och tillägre kostnad än som ursprungligen budgeterats. Endast arbete l1ed garantiåtgärder återstår. De fiesta av våra medleiml1ar som hört av sig til styrelsen synes myeket nöjda med resultatet. Styrelsen vil speciellt tacka Fred Nordenmark, CD bygg & Zandén & Karlsson för ett väl utfört uppdrag. De har på ett utomordentligt sätt tagit vara på föreningens intressen och projektstyrt renoveringsarbetet väl. Garantibesiktningar och efterarbeten kol1mer att pågå verksamhetsåret Föreningen har under verksal1hetssåret 201 1, böijat återgå in i förvalti1iigsfasen. En del planeringsarbete och överlämning til vår vicevärd återstår och beräknas pågå under Vicevärden konmier i allt väsentligt att ansvara för den tekniska förvalti1ngen oeh fastigheternas skötsel. 1); tii 9/'''#1_

5 Org.nr Sid 4 Förenigen har en underhållsplan som uppdaterats i november Denna har bearbetats av ordföranden och ekonomiansvarig, vilet iimebär att vi inte skall behöva genomgå liknande stora renoveringsarbeten i framtiden. Föreningen har ii1köpt en skåpbil till våra anställda för att underlätta och effektivera deras arbete samt att mer och bättre verktyg är ii1köpta så att förenigen bättre själva kan lösa fier problem snabbare til stor kostnadsbesparing. Föreningen har även genomfört lagstadgad energideklaration samt thermograferat och radonmätt alla "typ"-lägenheter (11 st). Underhållsplanen koiml1er löpande att uppdateras av vår vicevärd i samarbete med styrelsen. Styre1sen arbetar nu med en modernare typ av budgetarbete med 3 års prognos för att få en bättre kontroll och framtidsplanering av föreningens ekonomi. En del akuta vattenskador har vi fått utstå även i år. Styrelsen arbetar doek kontiimerligt med att minska risken för detta. VVS-projektet koiml1er att fortsätta och övervakas av vår nye vicevärd.(ea 70 våtutrymmen återstår). V år vicevärd har kommit iii i arbetet väl och har fått en mycket god kontakt med medlemmarna. Föreningens ekonomi Föreningens likviditet är oförändrat mycket god och stabil. A vgiftshöjiiingar är styrelsens ansvar gentemot den av stäimnan godkända ekonoinika plap. Detta för att säkerstäl1a att det avsätts tilräckligt med medel för att underhålla föreningens fastigheter och dess byggnader. A vgifshöjningar koimner att beräknas minst omfatta inationsnivån. Underhållsprojektet har slutförts samt slutavräknats under verksamhetsåret kr har förts mot 1öpande underhåll av totalt kr. Som det framgår av förslaget til resultatdispositionen, så föreslås att underhållsfonden jämte årets avsättning tas i anspråk för ovan nämnda underhåll (utöver övriga underhåll på kr). Årets resultat är negativt på grund av det förhöjda underhållsbehovet, höjd räntekostnad avseende ny belåning samt förhöjd underhållskostnad för reparationer i lägenheter och VVS. Lån Föreningen har säkerstäl1t räntenivån för lån motsvarande 45 Mkr via s.k. SWAP. Dessa lån jämställs med värdehandlig och åsätts ett marknadsvärde som "id årsskitet var negativt (se not 9) Amorteringar på föreningens lån beräkas til kr kr per år för att frigöra medel inör nästa stora projekt om ca 10 år avseende takomläggnig där även solceller finns med i beaktande. 1) o~,r_,t' ;' L /;/ 1')' -

6 Org.nr Sid 5 Årsavgifter Årsavgiferna höjdes med 4% den 1 januari Genomsnittlig årsavgif utgjorde 665 kr/m2 vid verksamhetsårets utgång. Årsavgiferna höjdes 1 januari 2012 med 4%. F astighetsskatt/fastiglietsavgift Fastigheterna har åsatts värdeår Fastighetsavgifen för bostäder i fierfamiljshus uppgår til kr per lägenhet under 2011 och kr under 2012, alternativt 0,4% av taxeringsvärdet om detta är lägre. Nyckeltal Bokfòrt värde per m2 bostadsyta h Lån per kvm bostadsyta kr Genoinsnittlig skuldränta % Fastighetens belåningsgrad % Elkostnad per kvm bostadsyta kr , , , Pågående fastighetsförbättringar 2010 har fördelats under 2011 och påverkar nyckeltalen. Genomsnittlig skuldränta definieras som vägd genomsnittlig räntesats för fastighetsiånen. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande til fastställd värdering Förvaltnùig Ekonomisk förvaltnjng: RevisorsrIngen Sverige AB Teknisk förvaltning : Egen regi Löpande ärenden, arbetsledning samt administrativ uppföljning : Egen regi - styrelsen Övriga avtal Styre1sen har tecknat avtal med för föreningen viktiga hantverkare/samarbetspartners. Detta är företag som kan bistå föreningen med rätt kompetens från tid til annan då så erfordras. A vtalen säkerställer att styrelsen/föreningen har tilgång til rätt kompetens framöver samt att det finns en bra funktion med god ekonomisk planering och att förvaltningen av föreningens bestånd löper väl. Nedanstående avtal har tecknats; - Brandbergs Rör - Snickaren i Väst - Borgs EL - GranIt advokatbyrå - RevIsorsringen (ekonoinisk förvaltare) - NBC data (IT support) - Xolution (hemsidan) - Determinant (byggteknik) qj,.,f' \ /Mí lj 1J~ /iyi. \lr,_ / \

7 Org.m Sid 6 - Gjensidige Försäkring (fastighet - och ansvarsförsäkring) - GothNet fiber - Docuware (kopiator) - Bredband 2 (bredband och telefoni) ÖvTig information Skintebodalens Brf är som kollektiv medlem i Skintebo Samfållghetsförening (SSP) med en andel på 29,358%. Skitebodalens Brfhar under åren satsat på att fördjupa samarbetet dels då vi är en engagerad medlem, dels då all mark runt våra byggnader som ägs av koiml1unen men förvaltas av SSF och respektive delsainfållghet (8 st). Föreningens l1edlemspärm hal' överlämnats til ordförande i respektive delsainfållghet, som information om hur vi jo bbar och vila regler som gäller för våra medlel111ar. Förslag till resultatdisposition: Balanserat resultat Årets resultat Til föreningsstäl1mans förfogande Styrelsen föreslår: Reservering til underhållsfond fanspråkstagande ur underhål1sfond Balanseras i ny räknig kr kr kr kr kr kr f övrigt hänvisas til följande resultat- och balansräkning, sal1t til de medföljande tiläggsupplysningarna. ~ /':/'lš 7! r p" \ \., ~~\ I'! f " '. -

8 Sid 7 Org.nr RESULTATRÄKNING Intäkter, fastighetsfórvaltning Årsavgifer Fö rsäkringsersä ttningar Övriga intäkter Kostnader, fastighetsfórvaltning U nderhållskostnader Not Fastighetsavgif Drif- och förbrukningskostnader Not Förenigsgemensamma kostnader Not 3, A vskrivnigar Not Resultat fastiglietsförvaltning FinansieIIa iiitäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiel1a kostnader Skatt Inkomstskatt REDOVISAT RES ULTAT ,:"l-!j i (; ~ f if ~/,. ~r t C! 1!tl \!\.1-

9 Skintebodaleiis Brf Org.m Sid 8 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggnin gstillgån gar MaterieUa anläggningstilgångar Byggnader och mark Pågående ombyggiiationer Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Not Summa anläggningstillgångar Omsättn in g s tillgåii gar Kortfristiga fordringar A vgifs-/hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfjistiga fordriiigar Kassa och bank Kassa Bank Summa kassa oc/i bank Summa omsättnùigstillgångar Not o SUMMA TILLGÅNGAR ~'...", CiÅ. "7, Vf\i \fl i v-. L\

10 Org.m Sid 9 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCR SKULDER Bundet Eget kapital Medlemsinsatser Underhållsfond Summa bundet eget kapital Not Fritt Eget kapital B alanserat resultat Årets result at Summa frilt eget kapital Not Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Not Fastighetslån Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skattesku1der Kortfristig del av långfristigt lån Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCR SKULDER ST ÄLLDA SÄKERHETER U ttagna fastighetsinteckningar Fastighetsinteckningar som säkerhet för lån ANSV ARSFÖRBINDELSER Fastigo rj 9? (I.' "1M

11 r.j /l - Skintebodalens Brf Org.nr Sid 10 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisnmgen har upprättats enlgt Årsredovisnings1agen och Bokföringsnäimidens allmämia råd med undantag av BFNAR 2009: 1, Årsredovisning i midre ekonomiska föreningar (K2). Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade F astig Jieter Byggnader hal' värderats til anskaffgsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Byggnaderna avskrivs enlgt en progressiv plan på 70 år fram till år Markvärdet är inte föremål för avskrivning, eventuell värdenedgång han teras genom nedskrivning. Fordringar samt periodisering av intäkter Fordringar hal' upptagits til de belopp val'med de beräknas il1fiyta. Intäktsredovisning sker i enlghet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifer oeh hyror aviseras i förskott men redo visas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som il1täkt. Underliållsfond Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter görs enligt underhållsplan med ca 135 kr 1m2. Reserveringen ingår i styrelsens förslag til resultatdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens ål'sstämma sker överföring från balanserad vinst til underhållsfonden. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter iimefattar skatt som ska betalas eller erhålas avseende aktuellt år samt justeringal' avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulderl -fordringar värderas til vad som enligt föreningens bedöinning ska erläggas til eller erhållas från Skatteverket. A vskrivningar A vskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivnigar har tilämpats; Byggnader F astighetsfö rbättringar S tandardförbättringar Ombyggnationer Inventarier Maskiner ,07% 1,07% 1,07% 2,00% 20,00% 10,00% Övrigt Övriga tilgångar och skulder har värderats til anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan ,07% 1,07% 1,07% 2,00% 20,00% 10,00% /r;~/,"p"e/fr1/ ';1' Ûli,,' \,L\ 11

12 Org.m Sid 11 Noter Not 1 Under/iållskostnader Löpande underhåll och förbrukng Periodiskt underhåll Not 2 Drift- ocji förbrukningskostnader EI Gemensarnetsaiùäggnig Gemensamhetsanläggning/ asfaltering Fastighetsskötsel / förvaltning *) se not 4 Fastighetsstädning Sophämtnig/återvinning Not 3 FörenÙigsgemensamma kostnader Arvoden/ersättningar ink!. sociala avgifer *) se not 4 Lokalhyra Försäkringar Jourkostnader Revisionsarvode Förvaltningsarvode Konsultarvode IT/Hems ida Föreningsavgifter Ersättningar oeh kundförluster Adl1instrativa kostnader *) Not 4 Arvode. löner, andra ersättningar oc/i sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Övriga arvoden Sociala kostnader Aiiställda Löner Kostnadsersättningar och förmåner Sociala kostnader U ttags beskattning Föreningen hal' haft 2 manliga heltidsanställd samt tinianställda sommararbetare. cz 1/ '-1) 4 (, ( j'~i -

13 Org.nr Sid Noter Not 5 AvskJivningar Byggnader F astighetsfö rbättringar Maskier och invental'ier Not 6 Anläggningstillgångar Byggnader Ingående anskaffingsvärde Nyanskaffningal' SUlmna anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Bokfört värde I planenligt l'estvärde ingår mark med kr TaxerÍ1igsvärde Byggnader Mark Pågående ombyggnationer Ingående anskaffningsvärde Omfört mot nyanskaffg Årets anskaffning Summa anskaffningsvärde Årets avskrivning Boldòrt värde Maskiner oc/i Ï1iventarier Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning SUlmiia anskaffngsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivnig Bokfört värde ~ ~..~. tv ~ VfÌ ß-

14 Org.nr ~0992 Sid 13 Noter Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring S amfållghetsa vgif Upplupen ränta Advokatbyrån Granit Övriga interimfordringar Not 8 FörändrÙig eget kapital Insatser & upplåtelseavg. Underhållsfond Belopp vid årets ingång Resultatdisposition enligt stäiml10beslut Årets result at Belopp vid årets slut Balanserat resultat Årets resultat Not 9 Fastighetslån Koininande års Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp ainortering SEB BoLån 3,15% rörligt SEB BoLån 3,73% SEB BoLån 3,15% rörligt SEB BoLån 3,25% rörligt Swedbank Hypotek 4,46% Swedbank Hypotek 4,15% Swedbank Hypotek 3,553% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank: Hypotek 3,33% Swedbank: Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbank Hypotek 3,538% 90 dgr Swedbal1k checkräknil1gskredit Beviljad kredit 3,44% Utnyttjad kredit 0 Ränteswap Fast räntesats Förfaller Belopp Marknadsvärde SEB / ST 5,30% SEB / ST 5,29% SEB / ST 4,86% ff. /. I.rß ~(lli i J" 7l=-

15 e 3- Skintebodalens Brf Org.m Sid 14 NoteI' Not 10 Upplupna kostnader oc/i förutbetalda intäkter Upplupen lön/semesterlön Upplupna sociala avgifer Upplupna räntor Förutbetalda avgifer/hyror Revisorsringen Sverige AB Revisionsarvode Kuststäd AB Fortum AB Ramböll David Bäckström S amfållghetsavgifter Övriga interimsskulder U nderskrifter Göteborg den 9 mars 2012 U /) #~ ~ -- 'lk/~./~rj2!4a Emelie Aström tø( Lena Grab s suppleant Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits den n. / ~:;:~~:.)-'~?,..r.~,~~? _/!.(~. /'_,-,' ~.J_rrgö~rlQhãíisson..;;:::.Aû'Ktoriserad revisor KPMGAB

16 ~ Revisionsberätteise Till föreningsstämman i Skintebodalens Srf, org.nr Rapport 011 årsredovisningen Jag hal' reviderat årsredovisningen för Skintebodalens Srf för år Stvrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som hal' ansvaret för att upprätta en årsredovisning som gel' en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen oeh för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehål- IeI' väsentliga felaktigheter, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag hal' utfört revision en enligt International Standards on Auditing oeh god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar oeh utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp oeh annan information i årsredovisningen. Revisorn våljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, yare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att g8 en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar oekså en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprineiper som hal' använts oeh av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag hal' inhämtat är tillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Rapport am andra krav eiiligt lagar och andra fòrfattiiingar Utöver min revision av årsredovisningen hal' jag även reviderat förslaget till dis positioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Skintebodalens Brf för år Stvrelsens ansvar Det är styrelsen som hal' ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. oeh det är styrelsen som hal' ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust oeh om förvaltningen på grundval av min revision. Jag hal' utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust hal' jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet hal' jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder oeh förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag hal' även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt hal' handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag hal' inhämtat är tillräekliga oeh ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen oeh beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uttalal1den ~~I!~~e~~~:d ufls~:~~~;ni~;~ia~:~e~~~i~~~';:~ ai~:~~:~~~~g~ G,~J2)~:i'2--=7 avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning "':.::::--09':' per oeh av dess finansiella resultat för året enligt 0,:'~/ ~../ årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med Gërã~.Jolíir;sson årsredovisningens övriga delar../j'jkto'riserad revisor..?-""'" Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen oeh balansräkningen för föreningen.

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31

Arsredovisning för. Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen 816000-2203. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Arsredovisning för Dataföreningen i Sverige, Västra Kretsen Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförtecknlng: Sida Förvaltningsberältelse 1 Resultaträkning 3 N~er 7 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer