BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra poäng för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 I upprättandet av CGR- och GRM-examina år 2012 har följande personer deltagit: Examensarbetsgruppen: Ordförande CGR Hannu T. Koskinen Kaarina Ijäs GRM Jaakko Gävert planerare Heidi Haukkala chef Hanna Kattainen planerare Annika Mäki Sakkunniga: CGR Ilkka Kujala CGR Kari Rantala CGR Tomi Seppälä CGR Erkka Talvinko CGR Reino Tikkanen VH Jaakko Turunen

3 2 Uppgift 1 (40 poäng) 1. Det är fråga om ett belöningssystem som hör till tillämpningsområdet för IFRS 2 (2,0 poäng). Det är inte fråga om ett bonusarrangemang under IAS 19. Enligt IFRS 2.2 c punkten tillämpas IFRS 2 på alla aktierelaterade ersättningar där bolaget erhåller eller förvärvar varor eller tjänster och antingen bolaget eller leverantören av dessa varor eller tjänster under avtalsvillkoren har möjlighet att välja om bolaget ska reglera transaktionen med kontanter (eller andra tillgångar) eller genom emission av egetkapitalvillkorinstrument (1,0 poäng). I bilaga A till IFRS 2 har aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument definierats som aktierelaterade ersättningar genom vilka företaget erhåller varor eller tjänster som ersättning för företagets egetkapitalinstrument (såsom aktier eller aktieoptioner) (1,0 poäng). Enligt IFRS 2.41 ska företaget när det gäller aktierelaterade ersättningar där avtalsvillkoren ger företaget valmöjlighet att reglera antingen med kontanter eller genom att emittera egetkapitalinstrument fastställa om det har en befintlig förpliktelse att reglera med kontanter (1,0 poäng). Eftersom bolagets tidigare praxis har varit att reglera de aktuella betalningarna med aktier är det enligt IFRS 2.43 fråga om en aktierelaterad affärstransaktion som regleras med egetkapitalinstrument (2,0 poäng). IFRS 2.34 konstaterar också att när det gäller aktierelaterade ersättningar där avtalsvillkoren ger antingen företaget eller dess motpart rätten att avgöra, ska företaget redovisa transaktionerna som aktierelaterade affärstransaktioner, om och till den del som sådan skyldighet att reglera med kontanter inte har uppkommit (1,0 poäng). Den bokförda skulden ska alltså överföras till eget kapital till samma belopp (2,0 poäng). (Sammanlagt 10 poäng) 2. Enligt IFRS 3.10 ska förvärvaren per förvärvstidpunkten, skilt från goodwill, redovisa de identifierbara förvärvade tillgångarna, de övertagna skulderna och eventuella innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget (1,0 poäng). Ypsilon Ab:s logo uppfyller kriteriet på identifierbarhet eftersom den till exempel kunde licensieras till en tredje part (2,0 poäng). Enligt IFRS 3.18 ska förvärvaren värdera de identifierbara förvärvade tillgångarna och övertagna skulderna till deras verkliga värden per förvärvstidpunkten (1,0 poäng). IFRS 3.B43 behandlar tillgångsposter som förvärvaren inte avser att använda eller som den avser att använda på ett annat sätt än övriga marknadsparter skulle använda dem. IFRS 3.B43 konstaterar att förvärvaren av konkurrensskäl eller andra skäl kan avse att inte använda en förvärvad tillgång (exempelvis en immateriell tillgång avseende forskning och utveckling) eller kan avse att använda tillgången på ett sätt som skiljer sig från det sätt på vilket andra marknadsaktörer skulle använda den. Förvärvaren ska likväl värdera tillgången till verkligt värde som fastställs enligt tillgångens användande av andra marknadsaktörer (3,0 poäng). Bolaget ska värdera Ypsilon Ab:s logo till verkligt värde och avskriva den under sin verkningstid, som är en relativt kort period, det vill säga den tid under vilken den konkurrerande logon förlorar sitt värde (2,0 poäng). I bokslutet ska förvärvsvärdekalkylen upptas som preliminär enligt IFRS 3.45 eftersom värdet på Ypsilon Ab:s logo ännu inte har fastslagits (1,0 poäng). (Sammanlagt 10 poäng) 3. Enligt IAS ska ett företag när en finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas första gången värdera den till det verkliga värdet plus, när det gäller en finansiell tillgång eller finansiell

4 3 skuld som inte tillhör kategorin finansiella tillgångar eller finansiella skulder värdera till verkligt värde via rapporten över totalresultat, transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller emissionen av den finansiella tillgången eller finansiella skulden (2,0 poäng). Det lån som bolaget har fått av staten ska värderas till verkligt värde första gången då det bokförs. I bokföringen ska lånet spjälkas upp i två delar, å ena sidan som skuld euro och å andra sidan som periodiserad inkomst euro (2,0 poäng). Den senare posten är ett offentligt bidrag, eftersom den anses vara till nytta till följd av att ränteprocenten är lägre än marknadsräntan (IAS 20.10A) (2,0 poäng). Enligt IAS ska lånet efter det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden (1,0 poäng). Det är fråga om ett lån i anknytning till ett forskningsprojekt. Enligt IAS ska ett statligt bidrag som lämnas som ersättning för kostnader eller förluster som företaget redan haft eller i syfte att ge företaget omedelbart stöd utan att vara förbundet med framtida kostnader redovisas i resultatet för den period under vilken företaget erhåller en fordran på staten (1,0 poäng). Av uppgiftstexten framgår att man först nu håller på att inleda forskningsprojektet. I detta fall ska de offentliga bidragen enligt IAS redovisas systematiskt med resultatpåverkan över samma perioder som de kostnader som bidragen är avsedda att kompensera för (1,0 poäng). Den erhållna räntenyttan euro periodiseras som intäkter i resultaträkningen under en tidsperiod på fem år i takt med att kostnaderna för forskningen bokförs i resultaträkningen i förhållande till de uppskattade totala kostnaderna under dessa fem år (1,0 poäng). (Sammanlagt 10 poäng) 4. IFRS 5 behandlar anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Enligt IFRS 5.6 ska ett företag klassificera en anläggningstillgång (eller avyttringsgrupp) som att den innehas för försäljning om dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning, inte genom fortlöpande användning (2,0 poäng). Enligt IFRS 5.15 ska bolaget värdera den byggnad som innehas för försäljning till bokföringsvärdet eller det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader beroende på vilket av dessa som är lägre (2,0 poäng). Vid klassificeringstidpunkten var det oavskrivna bokföringsvärdet euro det lägre av de två nämnda värdena (1,0 poäng). Enligt IFRS 5.25 får bolaget inte skriva av en långfristig tillgångspost (eller göra periodiseringar av anskaffningsutgiften) då posten har klassificerats enligt IFRS 5 (1,0 poäng). Enligt IFRS 5.20 ska bolaget redovisa en förlust på grund av värdenedgång för varje första eller efterföljande nedskrivning av tillgången (eller avyttringsgruppen) till motsvarande verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader, till den del denna värdenedgång inte har redovisats i enlighet med punkt 19 (2,0 poäng). Den nedskrivning på som bolaget har gjort är fullkomligt korrekt (2,0 poäng). (Sammanlagt 10 poäng)

5 4 Uppgift 2 1 (30 poäng) 1. Motivering till konsolideringen (2 poäng) Bolagen konsolideras med koncernen under den period de ingår i koncernen. 2. Konsolidering av korrekta resultaträkningar och balansräkningar (2 poäng) För varje inkorrekt resultaträkning eller balansräkning eller sådan resultaträkning eller balansräkning på vilken oriktig kurs har använts har 0,5 poäng avdragits från fulla poäng. 3. Koncernstruktur, ändringar i strukturen och elimineringar av koncerninnehav (sammanlagt11 poäng) a. Förvärv av nytt koncernbolag (3 poäng) Eliminering av aktierna i Beta Ab och förvärvsvärdekalkyl (elimineringsbokföring 6) (förvärvsvärdekalkyl 1 p, goodwill 1 p, avskrivning på goodwill 2 1 p) b. Försäljning av koncernbolag (4 poäng) Korrigering av Epsilon Ab:s försäljningsvinst; summan 1 p + frågan 2 p (3 p) samt tillägg av räkenskapsperiodens vinst vid försäljningstidpunkten i Epsilon Ab i vinsten i balansräkningen (elimineringsbokföringarna 3 och 4) (1 p) c. Fusion av koncernbolag (3 poäng) Eliminering av Alpha Ab:s fusionsvinst; summan 1p + frågan 2 p (elimineringsbokföring 5) d. Grundande av koncernbolag eliminering av koncerninnehav (1 poäng) Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 9) 4. Eliminering av koncernens interna transaktioner (8 poäng) a. Interna dividender (1 poäng) moderbolaget (elimineringsbokföring 2) b. Interna försäljningar och inköp (3 poäng) Beta Ab:s försäljning till moderbolaget (elimineringsbokföring 7) 1 p Beta Ab:s försäljning till Epsilon Ab (elimineringsbokföring 8) 1 p Moderbolagets försäljning till Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 11) 1 p c. Eliminering av internt bidrag (2 poäng) Internt bidrag på Delta Maskin Ab:s lager (elimineringsbokföring 11) d. Interna fordringar och skulder samt räntor (2 poäng) lån och räntor mellan moderbolaget och Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 10) 1 p mellan moderbolaget och Delta Maskin Ab (elimineringsbokföring 12) 1 p 5. Avskrivningsdifferenser (3 poäng) uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i moderbolaget på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 1) (1 p) 1 För att förenkla uppgiften har koncernens resultaträkning och balansräkning upptagits i tabellerna i förkortad version jämfört med Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av koncernbokslut ( ). 2 Examinanden har fritt fått fastställa avskrivningarna på goodwill.

6 5 uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Beta Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 13) (1 p) Uppspjälkning av avskrivningsdifferensen i Delta Maskin Ab på eget kapital och skatteskuld (elimineringsbokföring 14) (1 p) 6. Latenta skatter (1 poäng) För interna bidrag i lagren (elimineringsbokföring 11) 1 p 7. Omräkningsdifferenser (2 poäng) Delta Maskin Ab:s eget kapital (elimineringsbokföring 9) (1 poäng) Delta Maskin Ab:s omräkningsdifferens (elimineringsbokföring 14) (1 p)

7 6 Gruppo-koncernen Gruppo Delta Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Eliminerings-/ Koncernen sammanlagt 2012 Superior Ab Alpha Ab Beta Ab Maskin AB Epsilon Ab konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings- konsoliderings bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar bokföringar Gruppo Superior Ab Alpha Ab Beta Ab Delta Maskin AB Epsilon Ab Eliminerin gsbokföri ng nr RESULTATRÄKNING Omsättning , Kostnader för anskaffning och tillverkning , BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern , Räntekostnader till företag inom samma koncern Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter Minoritetens andel 0 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr Eliminerin gsbokföri ng nr

8 7 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Koncernens goodwill Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern , Fordringar hos företag inom samma koncern BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder , , , Räkenskapsperiodens vinst , Omräkningsdifferenser , EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Skatteskulder , Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

9 8 Gruppo Superior Ab RESULTATRÄKNING Omsättning Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

10 9 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Fusionsförlust 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern Fordringar hos företag inom samma koncern BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

11 10 Alpha Ab 6 mån 12 mån RESULTATRÄKNING Omsättning Alpha Ab:s fusionsvinst Kostnader för anskaffning och tillverkning Balansvärde för moderbolagets aktier BRUTTOBIDRAG Dotterbolagets eget kapital vid fusionstidpunkten Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Fusionsvinst Övriga rörelseintäkter 0 0 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Eliminering: Fusionsvinst Finansiella intäkter och kostnader Räkenskapsperiodens resultat Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

12 11 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 0 0 Goodwill 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar 0 Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital 0 0 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 0 0 Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

13 12 Beta Oy / /2011 RESULTATRÄKNING Omsättning Intern försäljning till moderbolaget: * 30 % Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Intern försäljning till Epsilon Ab: Kostnader för försäljning och marknadsföring * 10 % Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens 0 0 Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

14 13 BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Uträkning av goodwill Immateriella rättigheter Goodwill 0 0 Eget kapital vid förvärvstidpunkten Materiella tillgångar Avskrivningsdifferens vid förvärvstidpunkten Maskiner och inventarier Skatteskuld på avskrivningsdifferensen Placeringar Justerat eget kapital vid förvärvstidpunkten Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Köpeskilling BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT Goodwill RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT Elimineringsbokföringar PASSIVA Aktiekapital Fond för inbetalt fritt eget kapital EGET KAPITAL Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder*) Aktiekapital Räkenskapsperiodens vinst Övriga fonder Dotterbolagsaktier Fond för inbetalt fritt eget kapital Goodwill Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst *) ( )= EGET KAPITAL SAMMANLAGT

15 14 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

16 15 Delta Maskin AB Valutakurs Valutakurs SEK använd vid använd vid RESULTATRÄKNING omräkning av omräkning av Kurser för svenska kronor resultaträkningen balansräkningen Omsättning ,1 9,0 9, ,3 Medelkurs för räkenskapsperioden Kostnader för anskaffning och tillverkning ,1 Medelkurs för räkenskapsperiodens andra hälft BRUTTOBIDRAG , Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Eliminering av koncernens försäljning Omsättning Övriga rörelseintäkter 0 0 och lagrets interna bidrag Inköp Övriga rörelsekostnader Omsättningstillgångar RÖRELSEVINST Kostnader för anskaffning och tillverkning Latent skatt Finansiella intäkter och kostnader Latent skattefordran Intäkter från andelar i företag inom samma koncern Räkenskapsperiodens vinst Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern Interna inköp: Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Kostnader för anskaffning och tillverkning Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 0 Omsättningstillgångar VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Sammanlagt SEK EUR BOKSLUTSDISPOSITIONER Internt bidrag på omsättningstillgångarna Förändring av avskrivningsdifferens Omsättningstillgångar Inkomstskatter Moderbolagets bidrags-% 50 Bidrag RÄKENSKAPSPERIODENS VINST Eliminering av skatteeffekten 5 778

17 16 Delta Maskin AB SEK BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter 0 0 Goodwill 0 0 Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 0 0 Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar 0 0 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

18 Epsilon Ab RESULTATRÄKNING Omsättning Kostnader för anskaffning och tillverkning BRUTTOBIDRAG Kostnader för försäljning och marknadsföring Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter 0 0 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEVINST Finansiella intäkter och kostnader Intäkter från andelar i företag inom samma koncern 0 0 Ränteintäkter från företag inom samma koncern 0 0 Försäljningsvinster (-förluster) på företag inom samma koncern 0 0 Räntekostnader till företag inom samma koncern 0 0 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring av avskrivningsdifferens 0 0 Inkomstskatter RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

19 18 BALANSRÄKNING Epsilon Ab:s försäljningvinst AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Försäljningspris Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Försäljningsvinst, moderbolaget Goodwill 0 0 Aktier Materiella tillgångar Vinst Maskiner och inventarier Placeringar Försäljningsvinst, koncernen Andelar i företag inom samma koncern 0 0 Eget kapital Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Vinst BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT Differens mellan försäljningsvinster RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Större i moderbolaget Kundfordringar Fordringar hos företag inom samma koncern 0 0 Aktiva resultatregleringar 0 0 Kassa och bank RÖRLIGA AKTIVA SAMMANLAGT AKTIVA SAMMANLAGT PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Övriga fonder Fond för inbetalt fritt eget kapital 0 0 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL SAMMANLAGT ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens 0 0 Avsättningar 0 0 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL 0 0 Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till företag inom samma koncern 0 0 Leverantörsskulder Skatteskulder Passiva resultatregleringar KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL PASSIVA SAMMANLAGT

20 19 Elimineringsbokföringar (uträkningarna finns på bladen för de separata bolagen): 1 Bokföring av avskrivningsdifferens i ingående balansen Avskrivningsdifferensens eget kapital andel Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Skatteskulder Avskrivningsdifferens 2 Eliminering av koncerndividender Dividendintäkter från koncernföretag Epsilon Ab och Alpha Ab Räkenskapsperiodens vinst (balansräkningen) Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 3 Korrigering av Epsilon Ab:s försäljningsvinst Försäljningsvinster (-förluster från koncernföretag) Räkenskapsperiodens vinst (balansräkningen) Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 4 Räkenskapsperiodens vinst vid försäljningstidpunkten i Epsilon Ab läggs till vinsten i balansräkningen Räkenskapsperiodens vinst (balansräkningen) 5 Eliminering av fusionsvinst/alpha Ab Försäljningsvinster (-förluster från koncernföretag) Räkenskapsperiodens vinst (balansräkningen) Räkenskapsperiodens vinst Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder 6 Eliminering av Beta Ab:s aktier Aktiekapital Fond för inbetalt fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst Andelar i företag inom samma koncern Goodwill 7 Eliminering av Beta Ab:s försäljning till moderbolaget 8 Eliminering av Beta Ab:s försäljning till Epsilon Ab Omsättning Kostnader för anskaffning och tillverkning Omsättning Kostnader för anskaffning och tillverkning 9 Eliminering av Delta Maskin Ab:s eget kapital Andelar i företag inom samma koncern Bokföring av omräkningsdifferensen Aktiekapital Medelkursdifferens Fond för inbetalt fritt eget kapital Omräkningsdifferenser 226 Omräkningsdifferenser -226 Räkenskapsperiodens vinst (balansräkningen) 10 Eliminering av koncernens lån och räntor Fordringar hos företag inom samma koncern Delta Maskin Ab och moderbolaget Skulder till företag inom samma koncern Räntekostnader till företag inom samma koncern Ränteintäkter från företag inom samma koncern 11 Eliminering av koncernens försäljning Omsättning och lagrets interna bidrag i Delta Maskin Ab:s Kostnader för anskaffning och tillverkning lager. Delta och moderbolaget Omsättningstillgångar Kostnader för anskaffning och tillverkning Inkomstskatter (latent skatt) Skatteskulder (latent skatteskuld) Räkenskapsperiodens vinst (balansräkningen)

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se

En snabbguide i K3. Nytt regelverk för redovisning. kpmg.se En snabbguide i Nytt regelverk för redovisning kpmg.se i korthet 3 nytt regelverk för redovisning Vad innebär det nya redovisningsregelverket? Hur skiljer det sig från befintlig normgivning och hur påverkar

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital?

Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? 274 SKATTENYTT 2014 Ulf Tivéus Tvingande konvertibel eget eller främmande kapital? Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 14 februari 2014 med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked förklarat

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer