Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ..."

Transkript

1 KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare Anncharlott Eimasdotter, Leif Jönsson Plats och tid för Kommunledningskontoret justering Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare... Anna Svedlund... Peter Kärnström Anncharlott Eimasdotter Leif Jönsson Nämnd/Styrelse ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret... Sekreterare

2 Sidan 2(40) Tjänstgör Ledamot Parti Tjänstgör Ersättare Parti X Carl-Ewert Ohlsson C Cecilia Abrahamsson MP X Leif Jönsson KD Dragan Perkovic FP X Mikael Rosén V X Ann-Christin Bakke S X Nils-Gunnar Kempe FP X Allan Lundström M X Per-Johan Emtell MP Jan-Olov Eriksson-Gladh NO X Peter Kärnström S Ann-Christine Lüdke M X Monica Jacobsson S Jonas Klang M X Aage Hansen NO Hans-Olov Frestadius S X Anncharlott Eimasdotter S Håkan Stadin S Battal Batti S Marie Frestadius S X Kerstin Almén S Marie Lind S X Stefan Wigö S Närvarande Ersättare X Urban Nilsson M X Eva Östermark KD X Hans Olsson M X Håkan Svensson V Joakim Wenngren M X Veronica Wernersson C X Birgitta Johansson S

3 Sidan 3(40) Innehåll 216 Information Fastställande av dagordning Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december Tekniska kontoret - ägarförhållanden broar Sandvikens kommun Energiseminarium i samband med Företagarforum Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde Skollokaler och elevernas arbetsmiljö Begäran om ägartillskott, Samkraft AB Kalendarium Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från Gemensam överförmyndarnämnd Inrättandet av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Borgensramar för bolagen för år Avgifter för borgen och förmedlade lån till de kommunala bolagen år Begäran om förlängning av borgensåtagande Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), inkl fullmäktiges övergripande målsättningar mål och mått för år Försäljning av fastigheten Svarvaren Finansrapport oktober Ekonomisk uppföljning till och med oktober Anmälan av delegationsbeslut Handlingar för kännedom... 37

4 Sidan 4(40) 216 Information Följande informationer lämnas under dagen: Förvaltningens in- och omvärldsanslyser inför 2015 Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Genomgång av anonym synpunkt inkommen om anlitande av konsult. Information kommer läggas ut på hemsidan. Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Samkraft AB VD Sandviken Energi AB Niclas Reinikainen Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Gemensam överförmyndarnämnd Administrativ chef Ann-Sofie Hedenström Teknisk verksamhet Teknisk chef Erika Ågren, Markingenjör Kenneth Larsson, fastighetsingenjör Åsa Edsvik och projektledare Sandvikenhus AB Anders Norgren. Ekonomi Ekonomichef Kerstin Ryding Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) inkl. Balanserad styrning Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius, Utvecklare Yvonne Bäckius Riktlinjer för serveringstillstånd utifrån nya Alkohollagen Alkoholhandläggare och gruppledare enheten för Folkhälsa och trygghet Ann-Sofie Karlstedt Jämställdhetsplan Personalchef Maria Östgren-Forsberg Närvarande under informationsärenden: Peter Kärnström (S), Monica Jacobsson (S), Kerstin Almén (S), Stefan Wigö (S), Anncharlott Eimasdotter (S), Ann-Christin Bakke (S), Birgitta Johansson (S), Per-Johan Emtell (MP), Aage Hansen (NO), Carl-Ewert Ohlsson (C), Veronica Wernersson (C), Mikael Rosén (V), Håkan Svensson (V), Nils-Gunnar Kempe (FP), Hans Olsson (M), Urban Nilsson (M), Allan Lundström (M), Leif Jönsson (KD) och Eva Östermark (KD).

5 Sidan 5(40) 217 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten delgivning av synpunkter utgår och kommer ackumulerat till kommunstyrelsens sammanträde i december.

6 Sidan 6(40) KS2013/ Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Kommunstyrelsen antar Bygg- och miljönämndens remissvar om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen till Länsstyrelsen som sitt eget med följande justering av lydelse för Åtgärdsnummer 35: Åtgärdsnummer 35 Bygg- och miljönämnden anordnar närproducentmarknad för att sprida kännedom samt öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Framtidsveckan, som också stöttas, lyfter fram goda lokala exempel. Bygg- och miljönämnden vill framföra följande sammanfattande synpunkter som gäller samtliga åtgärder nämnda i remissen Målen är ambitiöst satta och omfattar de mest viktiga miljöstrategiska områdena. En framgångsfaktor i detta arbete är samverkan mellan olika aktörer t.ex. kommuner. Bygg- och miljönämnden vill trycka på att vi också anser detta är viktigt för att vi ska få en förändring i miljöarbetet och beteendet hos medborgare och företagare. De åtgärder som föreslås berör ofta flera aktörer. Det är viktigt att för varje åtgärd tydliggöra varje aktörs roll och ansvar samt hur samverkan ska ske mellan de olika aktörerna. Bygg- och miljönämnden vill framföra följande specifika synpunkter Åtgärdsnummer 1 Viktigt att det avrinningsområde som väljs tar med så många aspekter som möjligt. Det är också en framgångsfaktor att rätt deltagare väljs till ett sådant projekt som har mandat att ta ansvar. Åtgärdsnummer 18 Även kommunen ska stå med som huvudaktör då man ansvarar för tillsynen av vattenskyddsområdena. För att säkerställa att målet uppfylls så är det viktigt att en regelbunden tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområdena görs. Åtgärdsnummer 20 Miljöprövningsdelegationens roll i tillståndsskedet borde vara med och beskrivas hur man verkar för att frågan aktualiseras i aktuella tillståndsärenden gällande grustäkter.

7 Sidan 7(40) Åtgärdsnummer 35 Bygg- och miljönämnden anordnar närproducentmarknad för att stötta de lokala producenterna, för att sprida kännedom samt öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Framtidsveckan, som också stöttas, lyfter fram goda lokala exempel. sunderlag Remiss, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med följebrev och bilagor Bygg- och miljönämnd , 200 Dnr: Dnr: BMN2013/35 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 119 Tjänsteskrivelse yttrande Bygg- och miljöförvaltningen Yttrande över förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen , Dnr: BMN2013/35 sutdrag skickas till Länsstyrelsen Gävleborg Bygg- och miljönämnden

8 Sidan 8(40) KS2013/ Jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 Kommunstyrelsen beslutar att 1. anta förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 (enligt Diskrimineringslagen 3 kapitlet 13 ) 2. uppdra till Personalkontoret att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för planen samt att hålla dessa rutinbeskrivningar/anvisningar aktuella. 3. uppdra till Personalkontoret att genomföra uppföljning av de fem delområdena och genomföra kartläggning och analys av kommunens löner. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska omfatta aktiva åtgärder inom de fem områdena: arbetsförhållanden föräldraskap trakasserier rekrytering utbildning/kompetensutveckling Planen ska även innehålla en översiktlig redovisning av arbetsgivarens handlingsplan för jämställda löner samt uppföljning av den föregående jämställdhetsplanen. Enligt Diskrimineringslagens tredje kapitel ska de aktiva åtgärderna omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Därför är förslaget att planen även omfattar mångfaldsfrågor. sunderlag Tjänsteskrivelse förslag till ny jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 (enligt Diskrimineringslagen 3 kapitlet 13 ) Dnr KS2013/432 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 120 Yrkanden Mikael Rosén (V) har ett tilläggsyrkande att Sandvikens kommun ska ha en handlingsplan

9 Sidan 9(40) med extra satsning på underbetalda grupper. sunderlag Ordförande ställer inte tilläggsyrkandet under proposition då förslaget inte innehåller den frågeställningen. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Mikael Rosén (V) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande. sutdrag skickas till Personalchef Maria Östgren-Forsberg

10 Sidan 10(40) KS2013/ Tekniska kontoret - ägarförhållanden broar Sandvikens kommun Kommunstyrelsen beslutar att 1. Ge tekniska kontoret i uppdrag att komplettera inventeringsunderlaget, avseende broar inom Sandvikens kommun, med en fastighetsrättslig utredning gällande ägarförhållanden och skötselansvar till en kostnad av kr, samt 2. Kostnaderna, på kr, kan finansieras inom tekniska chefens ekonomiska ramar i budget för år 2014 (ansvar verksamhet 24101). 3. Kommunstyrelsen får en delrapport om ägarförhållanden broar i Sandvikens kommun i maj På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska kontoret påbörjat arbetet att utreda ägarförhållanden och skötselansvar för broar. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013, 44, att avsätta kronor för rubricerad utredning. Från tekniska kontoret har nu inkommit en ansökan om ytterligare kronor för att komplettera inventeringsunderlaget med en fastighetsrättslig utredning gällande ägarförhållanden och skötselansvar. I budget för år 2014 har teknisk verksamhet fått de ekonomiska ramarna utökade med kronor för utredningar. Detta utredningsanslag bör användas i första hand. Kommunstyrelsen har begränsat med resurser budgeterade till strategiska utvecklingsinsatser och projektmedel inför år Dessutom har fattade beslut redan tagit förhållandevis stor del av 2014 års anslag. sunderlag Tjänsteskrivelse inventering av broar inom Sandvikens kommun , Dnr KS2013/118 Bilaga Sammanställning broar inom Sandvikens Kommun. Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret om inventering av broar inom Sandvikens kommun , Dnr KS2013/118 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 121 sutdrag skickas till Teknisk chef Erika Ågren Ekonomichef Kerstin Ryding

11 Sidan 11(40) KS2013/ Energiseminarium i samband med Företagarforum Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna anordnandet av Energitorget i samband med Företagarforum år Sandvikens kommuns kostnader, 100 tkr, skall belasta kommundirektörens ansvar under år 2013 (ansvar verksamhet 81101). 3. Kostnaderna för skall finansieras ur kommunstyrelsens konto för projektmedel och oförutsedda kostnader i 2013 års budget (ansvar verksamhet 92111). Sandvikens kommun har tillsammans med Sandviken Energi AB initierat ett energiseminarium med föreläsningar och utställare inom energibranschen under Företagarforum den oktober 2013, utifrån den motion som Nils-Gunnar Kempe skrev 2010 och som vid fullmäktigesammanträdet den 24 oktober 2011 togs tillbaka med hänvisning till det beslut kommunstyrelsen fattat i frågan (dnr KS2010/53). En styrgrupp, bestående av Peter Kärnström (s), Nils-Gunnar Kempe (fp), Ann-Katrin Sundelius och Michael Norell från KS förvaltning, har tillsammans med energibolagets marknadschef Kent Byman planerat upplägget. Kostnaden för Energitorget 175 tkr föreslås fördelas mellan Sandviken Energi AB: 75 tkr och kommunstyrelsen: 100 tkr sunderlag Tjänsteskrivelse Energiseminarium i samband med Företagarforum , Dnr KS2013/439 Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret om energiseminarium i samband med Företagarforum , Dnr KS2013/439 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 122 sutdrag skickas till Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef Kerstin Ryding Assistent Kristina Bratberg

12 Sidan 12(40) KS2011/ Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 2015 Kommunstyrelsen beslutar att 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till nya reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån ny nämndsorganisation Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges ordförande utses som politisk styrgrupp för framtagandet av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Den politiska styrgruppen för framtagandet av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska föra en dialog med kommunstyrelsen fortlöpande. Kommunfullmäktige fattade beslut om ny nämndsorganisation från och med Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp för framtagandet av nya reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning. Styrgruppen ska ha deltagare från majoritet, opposition och kommunfullmäktiges presidium. sunderlag Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 2015, Dnr KS2011/430 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 123 sutdrag skickas till Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Administrativ chef Ann-Sofie Hedenström Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande kommunfullmäktige

13 Sidan 13(40) KS2013/ Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde. Kommunstyrelsen antar Bygg- och miljönämndens svar på remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde som sitt eget. Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka nätkoncessionen att godkänna remissvaret i rubricerat ärende och skicka remissvaret vidare till kommunstyrelsen för behandling. Energimarknadsinspektionen överlämnar en ansökan avseende koncession för linje och begär få Sandvikens kommuns yttrande. Av yttrandet vill Energimarknadsinspektionen att det ska framgå om anläggningen (den framtida ledningen) är förenlig med den för området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser, regionplanen eller översiktsplanen. Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter Översiktsplan för centrala Sandviken Översiktsplanen för centrala Sandviken 2003 anger området i huvudsak som arbetsområde. Gällande detaljplan, områdesplan I gällande detaljplan (stadsplan med aktnummer ) anger området för industriändamål. Den planerade ledningssträckningen söder om järnvägen ligger inom områdesbestämmelser (med aktnummer 21-P90:182) där inriktningen är industriändamål. Området där den aktuella ledningssträckningen korsar järnvägen är varken detaljplanelagd eller berörd av områdesbestämmelser. Ny detaljplan under framtagande Ansökan om planbesked har gjorts till Bygg- och miljöförvaltningen och beslut om

14 Sidan 14(40) planbesked har tagits av bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun, , 154. Syftet med den nya detaljplanen är att frigöra mark inom Sandviks fastigheter för att möjliggöra utbyggnad av företagets lokaler samt för nya parkeringsplatser. Planändringen syftar även till att säkerställa den framtida ledningsdragningen (Vattenfalls nya ledningen som man nu söker koncession för) detaljplanemässigt med ett område för teknisk anläggning alternativt u-område. Planen avses att vara antagen och klar till våren sunderlag Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130kV luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde, Sandvikens kommun med karta, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning m m) Bygg- och miljönämnden , Dnr BMN2013/48 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 124 sutdrag skickas till Energimarknadsinspektionen Länsstyrelsen Gävleborg Bygg- och miljönämnden

15 Sidan 15(40) KS2013/ Skollokaler och elevernas arbetsmiljö Kommunstyrelsen beslutar att De investeringsmedel som i 2014 års budget inte avsatts för specifika objekt, här benämnda fria investeringsmedel, skall prioriteras och i första hand användas för att förbättra lärare och elevers arbetsmiljö med fokus på inomhusklimat i Sandvikens kommuns skolor under året. Med anledning av det fokus som idag finns på skollokaler och elevernas arbetsmiljö har tekniska kontoret tagit initiativ till bildandet av en arbetsgrupp bestående av representanter för verksamheten, förvaltningen och fastighetsägaren, tekniska kontoret. Gruppen ska i första hand titta på hur lokalerna utnyttjas idag och hur stora klasser/grupper som i normalfall vistas i respektive rum. Genomlysningen ska sen jämföras med tidigare gjorda OVK protokoll. Det resultatet som jämförelsen ger, skall därefter granskas av en ventilationsexpert. Dennes uppdrag är att titta på om dagens anläggningar kan anpassas till nya behov eller om investering i nya anläggningar måste ske. Arbetet är planerat till perioden december 2013 och januari Uppdraget är också att utreda huruvida t.ex. solfilm eller markiser kan avhjälpa problemen, eller om inställningen av befintliga ventilationsanläggningar kan justeras. Vid enklare anpassningar kommer dessa att genomföras omgående. Vid en nyinvestering kommer projektering och upphandling ske under våren och arbetet utföras under sommarlovet. Idag kan tekniska kontoret inte avgöra vilka investeringskostnader det kan komma att röra sig om. Tekniska kontoret anser dock att arbetsmiljön i skolorna bör prioriteras och de fria investeringsmedel, där specifika objekt inte angivits i investeringsplanen, som upptagits i budget för år 2014 i första hand bör användas för att förbättra skollokaler och därmed också lärare och elevers arbetsmiljö under år sunderlag Tjänsteskrivelse Skollokaler, elevernas arbetsmiljö, Dnr: KS2013/491

16 Sidan 16(40) sutdrag skickas till Teknisk chef Erika Ågren Ekonomichef Kerstin Ryding

17 Sidan 17(40) KS2013/ Begäran om ägartillskott, Samkraft AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Godkänna nyemission motsvarande maximalt 10,9 miljoner. 2. Omvandla ägarlån till aktiekapital. 3. Inte skjuta till ytterligare aktiekapital. Reservationer Leif Jönsson (KD) reserverar sig.

18 Sidan 18(40) 226 Kalendarium 2014 KS2013/431 Kommunstyrelsen antar kalendarium för kommunstyrelsen för Kommunfullmäktige föreslås anta kalendarium för kommunfullmäktige 2014 samt uppmanar samtliga nämnder och bolag att anpassa sitt kalendarium utifrån kommunfullmäktiges. I Vision 2025 anges att kommunens verksamheter möter människors behov. Den demokratiska beslutsprocessen kan uppfattas som långsam av medborgare/näringsidkare och demokrati ska få ta tid för att frågorna ska belysas ordentligt. Kalendariet för de politiska sammanträdena för 2014 är upplagt så att beslutprocessen blir så snabb som möjligt utan att göra avkall på kvalité och demokrati. sunderlag Tjänsteskrivelse Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014, , Dnr KS2013/431 Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med tillhörande årsplan för 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 125

19 Sidan 19(40) KS2013/ Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från 2014 Kommunfullmäktige föreslås besluta att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden från år 2014 ska ske på kommunens officiella anslagstavla samt kommunens hemsida. Annonsering av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden sker i Arbetarbladet, Gefle Dagblad samt Din Lokaltidning Annonsbladet. Enligt kommunallagens 5 kap 8-10 ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum och den införs också i de ortstidningar som fullmäktige beslutat. sunderlag Tjänsteskrivelse om kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från 2014, Dnr KS2013/438 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 126

20 Sidan 20(40) KS2013/ Gemensam överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige föreslås besluta. 1. Sandviken, Hofors samt Ockelbo kommuner från och med samverkar i en gemensam nämnd rörande överförmyndarverksamhet. 2. Sandvikens kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden, innebärande att nämnden inordnas i kommunens nämndorganisation. 3. Fastställa bifogat reglemente för den gemensamma nämnden. 4. Godkänna bifogat förslag till samverkansavtal mellan parterna, för den gemensamma nämnden 5. Tidigare reglemente och delegationsordning upphör. 6. Sandvikens kommuns kostnader under år 2014, på kronor, skall belasta överförmyndarverksamhetens (ansvar , verksamhet 13210, aktivitet 11019). 7. Kostnaderna under år 2014, kronor, skall finansieras ur kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader i 2014 års budget (ansvar , verksamhet 92112). 8. Uppdra till administrativa chefen att i samband med arbetet med 2015 års budget, beakta kostnaderna för Sandvikens kommuns del av den gemensamma överförmyndarnämnden och dess verksamheter. 9. Sandvikens kommuns kostnader för gemensam överförmyndarnämnd år 2015, ca kronor, skall täckas inom överförmyndarverksamhetens ekonomiska ramar i 2015 års budget (ansvar verksamhet 13210). Utredningen föreslår att ett gemensamt överförmyndarkontor och en gemensam överförmyndarnämnd bildas för de tre kommunerna Sandviken, Hofors samt Ockelbo. De mest vägande skälen till att skapa en verklig samverkan mellan kommunerna är att det löser problemet att upprätthålla en hög kompetens inom överförmyndarverksamheten. Ett gemensamt kontor minskar också

21 Sidan 21(40) verksamhetens sårbarhet vid sjukdom och semestrar. Brukarna kommer att märka samordningen genom att rättsäkerheten stärks och tillgängligheten ökar. Verksamheten i de tre kommunerna upplever idag att de har svårigheter att lösa uppdraget på ett tillfredsställande sätt, så den resursförstärkning som utredningen föreslår skulle vara nödvändig hos alla kommuner oberoende av organisation. De tre kommunerna står inför pensionsavgångar inom de närmaste åren vilket gör att tidpunkten för den nya organisationen även ur den synpunkten är motiverad. I yttrande från ekonomi står att det från kommunledningskontoret har inkommit ett förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner. Den gemensamma nämnden skall startas den 1 januari Sandvikens kommuns kostnader beräknas under år 2014 uppgå till kronor (exkl arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare). Från och med år 2015 beräknas de årliga kostnaderna för Sandvikens kommuns del uppgå till ca kronor (exkl arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare). sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner , Dnr KS2013/92 med avtal och reglemente Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret Ang. Förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner , Dnr KS2013/92 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 127

22 Sidan 22(40) KS2013/ Inrättandet av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. En gemensam nämnd för verksamhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, Sandviken, Gävle, och Ockelbo från och med , där Gävle kommun är värdkommun. 2. Godkänna upprättat förslag till avtal för nämnden för verksamhetsstöd. 3. Godkänna upprättat förslag till reglemente för nämnden för verksamhetsstöd. 4. [XX] utses till ledamot och [YY] till ersättare i nämnden från och med 1 januari 2014 till och med 31 december [NN] utses till vice ordförande i nämnden för samma period. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet. 6. Uppdra till administrativa chefen att i samband med arbetet med 2015 års budget, beakta kostnaderna, grundbeloppet på cirka kronor, för Sandvikens kommuns del av den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd (ansvar , verksamhet 81101, aktivitet 11020). 7. Kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiska ram för år 2015 och åren framöver justeras med kronor för de utökade kostnader för den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd. Flera kommuner är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam nämnd för verksamhetsstöd för Gästrikland skapas nya möjligheter för generell samordning inom området. Erfarenheter från tidigare samverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Gävle kommun erbjuder sig att under nämndens första verksamhetsår stå för nämndens kostnader. Inför verksamhetsår 2 och framåt fördelas kostnaderna proportionerligt mellan parterna och finansieringen bör således beaktas i budget Den gemensamma nämnden skall startas den 1 januari 2014, med Gävle kommun som värdkommun. Sandvikens kommuns har inga utökade kostnader för den gemensamma nämnden under år 2014, eftersom Gävle kommun erbjudit sig att ta kostnaderna för gemensam administration under nämndens första år.

23 Sidan 23(40) Från och med år 2015 beräknas de årliga tillkommande kostnaderna för Sandvikens kommuns del uppgå till ca kronor. Respektive kommun står för kostnaderna för sina förtroendevalda. sunderlag Tjänsteskrivelse Inrättande av Gemensam nämnd för verksamhetsstöd med avtal och reglemente Dnr KS2013/429 Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret Ang. Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Dnr KS2013/429 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 128

24 Sidan 24(40) KS2013/ Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Anta föreliggande förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun. 2. Upphäva gällande kommunal riktlinjer för serveringtillstånd med Dnr KS 2006/640 antagna 26 maj Revidering av riktlinjerna ska ske vid varje ny mandatperiod. I den nya Alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som ska redogöra för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Syftet med kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd och likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd Folkhälsoinstitutet har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd ska utformas. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. De ska spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De ska därför revideras regelbundet, förslagsvis varje valår. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen. Riktlinjerna får heller inte vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. Sandvikens kommun har kommunala riktlinjer antagna vid kommunfullmäktige 26 maj Dessa är inaktuella och inte utformade i enlighet med Folkhälsoinstitutets modell och bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nya riktlinjer utifrån den upplaga som finns rättad och presenterad på kommunstyrelsens sammanträde. sunderlag Förslag till kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Individ- och familjeomsorgsnämnden , Dnr: IFO 2012/21

25 Sidan 25(40) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 129

26 Sidan 26(40) KS2013/ Borgensramar för bolagen för år 2014 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Inkluderat de 100 mkr som fullmäktige beslutar om i samband med fastställande av budget 2014, ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 306 mkr under år Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, under år Under år 2014 vidareutlåna maximalt, 90 mkr för Sandvikenhus AB, 50 mkr för Sandviken Nyttofastigheter AB, 63 mkr för Sandviken Energi AB, 10 mkr för Sandviken Energi Elnät AB, 147 mkr för Sandviken Energi Vatten AB, 67 mkr för Sandvikens Stadshus AB, 65 mkr för Högbo Bruk AB, 30 mkr för Göransson Arena AB och 13 mkr för Sandvikens Specialfastigheter AB. 4. Under år 2014 ingå generell borgen (ramborgen) såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader, om 965 mkr för Sandvikenhus AB, om 40 mkr för Sandviken Nyttofastigheter AB, om 100 mkr för Sandviken Energi AB, om 140 mkr för Sandviken Energi Vatten AB, om 132 mkr för Sandvikens Stadshus AB och om 29 mkr för Högbo Bruk AB. Det totala högsta skuldebeloppet skall räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, samt 5. Borgensåtaganden, som beslutats av kommunfullmäktige, skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström, ekonomichef Kerstin Ryding eller finanssekreterare Britt-Marie Ståhl, två i förening. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beslutar kommunstyrelsen för egen del att 1. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström eller ekonomichef Kerstin Ryding, med finanssekreterare Britt-Marie Ståhl som ersättare, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 306 mkr. 2. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström eller ekonomichef Kerstin Ryding, med finanssekreterare Britt-Marie Ståhl som ersättare, har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Representanter för media

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Representanter för media KS2013/11 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-16:45 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Representanter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2007/0104 400 KFS 2009:20 Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg (Antaget av kommunfullmäktige den 31 mars 2008, senast ändrat av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/18 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-17:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av s protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2010-03-22 11 (18) Plats och tid Björken, samlingssalen, Tierps köping Kl. 15.00-17.00 Beslutande Se sid. 12 Övriga närvarande Åsa Joelsson, sekreterare Utses att justera Håkan Ståhlberg Justeringens plats

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer