Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ..."

Transkript

1 KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare Anncharlott Eimasdotter, Leif Jönsson Plats och tid för Kommunledningskontoret justering Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare... Anna Svedlund... Peter Kärnström Anncharlott Eimasdotter Leif Jönsson Nämnd/Styrelse ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret... Sekreterare

2 Sidan 2(40) Tjänstgör Ledamot Parti Tjänstgör Ersättare Parti X Carl-Ewert Ohlsson C Cecilia Abrahamsson MP X Leif Jönsson KD Dragan Perkovic FP X Mikael Rosén V X Ann-Christin Bakke S X Nils-Gunnar Kempe FP X Allan Lundström M X Per-Johan Emtell MP Jan-Olov Eriksson-Gladh NO X Peter Kärnström S Ann-Christine Lüdke M X Monica Jacobsson S Jonas Klang M X Aage Hansen NO Hans-Olov Frestadius S X Anncharlott Eimasdotter S Håkan Stadin S Battal Batti S Marie Frestadius S X Kerstin Almén S Marie Lind S X Stefan Wigö S Närvarande Ersättare X Urban Nilsson M X Eva Östermark KD X Hans Olsson M X Håkan Svensson V Joakim Wenngren M X Veronica Wernersson C X Birgitta Johansson S

3 Sidan 3(40) Innehåll 216 Information Fastställande av dagordning Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december Tekniska kontoret - ägarförhållanden broar Sandvikens kommun Energiseminarium i samband med Företagarforum Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde Skollokaler och elevernas arbetsmiljö Begäran om ägartillskott, Samkraft AB Kalendarium Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från Gemensam överförmyndarnämnd Inrättandet av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Borgensramar för bolagen för år Avgifter för borgen och förmedlade lån till de kommunala bolagen år Begäran om förlängning av borgensåtagande Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), inkl fullmäktiges övergripande målsättningar mål och mått för år Försäljning av fastigheten Svarvaren Finansrapport oktober Ekonomisk uppföljning till och med oktober Anmälan av delegationsbeslut Handlingar för kännedom... 37

4 Sidan 4(40) 216 Information Följande informationer lämnas under dagen: Förvaltningens in- och omvärldsanslyser inför 2015 Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Genomgång av anonym synpunkt inkommen om anlitande av konsult. Information kommer läggas ut på hemsidan. Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Samkraft AB VD Sandviken Energi AB Niclas Reinikainen Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Gemensam överförmyndarnämnd Administrativ chef Ann-Sofie Hedenström Teknisk verksamhet Teknisk chef Erika Ågren, Markingenjör Kenneth Larsson, fastighetsingenjör Åsa Edsvik och projektledare Sandvikenhus AB Anders Norgren. Ekonomi Ekonomichef Kerstin Ryding Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) inkl. Balanserad styrning Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius, Utvecklare Yvonne Bäckius Riktlinjer för serveringstillstånd utifrån nya Alkohollagen Alkoholhandläggare och gruppledare enheten för Folkhälsa och trygghet Ann-Sofie Karlstedt Jämställdhetsplan Personalchef Maria Östgren-Forsberg Närvarande under informationsärenden: Peter Kärnström (S), Monica Jacobsson (S), Kerstin Almén (S), Stefan Wigö (S), Anncharlott Eimasdotter (S), Ann-Christin Bakke (S), Birgitta Johansson (S), Per-Johan Emtell (MP), Aage Hansen (NO), Carl-Ewert Ohlsson (C), Veronica Wernersson (C), Mikael Rosén (V), Håkan Svensson (V), Nils-Gunnar Kempe (FP), Hans Olsson (M), Urban Nilsson (M), Allan Lundström (M), Leif Jönsson (KD) och Eva Östermark (KD).

5 Sidan 5(40) 217 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten delgivning av synpunkter utgår och kommer ackumulerat till kommunstyrelsens sammanträde i december.

6 Sidan 6(40) KS2013/ Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Kommunstyrelsen antar Bygg- och miljönämndens remissvar om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen till Länsstyrelsen som sitt eget med följande justering av lydelse för Åtgärdsnummer 35: Åtgärdsnummer 35 Bygg- och miljönämnden anordnar närproducentmarknad för att sprida kännedom samt öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Framtidsveckan, som också stöttas, lyfter fram goda lokala exempel. Bygg- och miljönämnden vill framföra följande sammanfattande synpunkter som gäller samtliga åtgärder nämnda i remissen Målen är ambitiöst satta och omfattar de mest viktiga miljöstrategiska områdena. En framgångsfaktor i detta arbete är samverkan mellan olika aktörer t.ex. kommuner. Bygg- och miljönämnden vill trycka på att vi också anser detta är viktigt för att vi ska få en förändring i miljöarbetet och beteendet hos medborgare och företagare. De åtgärder som föreslås berör ofta flera aktörer. Det är viktigt att för varje åtgärd tydliggöra varje aktörs roll och ansvar samt hur samverkan ska ske mellan de olika aktörerna. Bygg- och miljönämnden vill framföra följande specifika synpunkter Åtgärdsnummer 1 Viktigt att det avrinningsområde som väljs tar med så många aspekter som möjligt. Det är också en framgångsfaktor att rätt deltagare väljs till ett sådant projekt som har mandat att ta ansvar. Åtgärdsnummer 18 Även kommunen ska stå med som huvudaktör då man ansvarar för tillsynen av vattenskyddsområdena. För att säkerställa att målet uppfylls så är det viktigt att en regelbunden tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområdena görs. Åtgärdsnummer 20 Miljöprövningsdelegationens roll i tillståndsskedet borde vara med och beskrivas hur man verkar för att frågan aktualiseras i aktuella tillståndsärenden gällande grustäkter.

7 Sidan 7(40) Åtgärdsnummer 35 Bygg- och miljönämnden anordnar närproducentmarknad för att stötta de lokala producenterna, för att sprida kännedom samt öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Framtidsveckan, som också stöttas, lyfter fram goda lokala exempel. sunderlag Remiss, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med följebrev och bilagor Bygg- och miljönämnd , 200 Dnr: Dnr: BMN2013/35 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 119 Tjänsteskrivelse yttrande Bygg- och miljöförvaltningen Yttrande över förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen , Dnr: BMN2013/35 sutdrag skickas till Länsstyrelsen Gävleborg Bygg- och miljönämnden

8 Sidan 8(40) KS2013/ Jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 Kommunstyrelsen beslutar att 1. anta förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 (enligt Diskrimineringslagen 3 kapitlet 13 ) 2. uppdra till Personalkontoret att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för planen samt att hålla dessa rutinbeskrivningar/anvisningar aktuella. 3. uppdra till Personalkontoret att genomföra uppföljning av de fem delområdena och genomföra kartläggning och analys av kommunens löner. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska omfatta aktiva åtgärder inom de fem områdena: arbetsförhållanden föräldraskap trakasserier rekrytering utbildning/kompetensutveckling Planen ska även innehålla en översiktlig redovisning av arbetsgivarens handlingsplan för jämställda löner samt uppföljning av den föregående jämställdhetsplanen. Enligt Diskrimineringslagens tredje kapitel ska de aktiva åtgärderna omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Därför är förslaget att planen även omfattar mångfaldsfrågor. sunderlag Tjänsteskrivelse förslag till ny jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 (enligt Diskrimineringslagen 3 kapitlet 13 ) Dnr KS2013/432 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 120 Yrkanden Mikael Rosén (V) har ett tilläggsyrkande att Sandvikens kommun ska ha en handlingsplan

9 Sidan 9(40) med extra satsning på underbetalda grupper. sunderlag Ordförande ställer inte tilläggsyrkandet under proposition då förslaget inte innehåller den frågeställningen. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Mikael Rosén (V) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande. sutdrag skickas till Personalchef Maria Östgren-Forsberg

10 Sidan 10(40) KS2013/ Tekniska kontoret - ägarförhållanden broar Sandvikens kommun Kommunstyrelsen beslutar att 1. Ge tekniska kontoret i uppdrag att komplettera inventeringsunderlaget, avseende broar inom Sandvikens kommun, med en fastighetsrättslig utredning gällande ägarförhållanden och skötselansvar till en kostnad av kr, samt 2. Kostnaderna, på kr, kan finansieras inom tekniska chefens ekonomiska ramar i budget för år 2014 (ansvar verksamhet 24101). 3. Kommunstyrelsen får en delrapport om ägarförhållanden broar i Sandvikens kommun i maj På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska kontoret påbörjat arbetet att utreda ägarförhållanden och skötselansvar för broar. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013, 44, att avsätta kronor för rubricerad utredning. Från tekniska kontoret har nu inkommit en ansökan om ytterligare kronor för att komplettera inventeringsunderlaget med en fastighetsrättslig utredning gällande ägarförhållanden och skötselansvar. I budget för år 2014 har teknisk verksamhet fått de ekonomiska ramarna utökade med kronor för utredningar. Detta utredningsanslag bör användas i första hand. Kommunstyrelsen har begränsat med resurser budgeterade till strategiska utvecklingsinsatser och projektmedel inför år Dessutom har fattade beslut redan tagit förhållandevis stor del av 2014 års anslag. sunderlag Tjänsteskrivelse inventering av broar inom Sandvikens kommun , Dnr KS2013/118 Bilaga Sammanställning broar inom Sandvikens Kommun. Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret om inventering av broar inom Sandvikens kommun , Dnr KS2013/118 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 121 sutdrag skickas till Teknisk chef Erika Ågren Ekonomichef Kerstin Ryding

11 Sidan 11(40) KS2013/ Energiseminarium i samband med Företagarforum Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna anordnandet av Energitorget i samband med Företagarforum år Sandvikens kommuns kostnader, 100 tkr, skall belasta kommundirektörens ansvar under år 2013 (ansvar verksamhet 81101). 3. Kostnaderna för skall finansieras ur kommunstyrelsens konto för projektmedel och oförutsedda kostnader i 2013 års budget (ansvar verksamhet 92111). Sandvikens kommun har tillsammans med Sandviken Energi AB initierat ett energiseminarium med föreläsningar och utställare inom energibranschen under Företagarforum den oktober 2013, utifrån den motion som Nils-Gunnar Kempe skrev 2010 och som vid fullmäktigesammanträdet den 24 oktober 2011 togs tillbaka med hänvisning till det beslut kommunstyrelsen fattat i frågan (dnr KS2010/53). En styrgrupp, bestående av Peter Kärnström (s), Nils-Gunnar Kempe (fp), Ann-Katrin Sundelius och Michael Norell från KS förvaltning, har tillsammans med energibolagets marknadschef Kent Byman planerat upplägget. Kostnaden för Energitorget 175 tkr föreslås fördelas mellan Sandviken Energi AB: 75 tkr och kommunstyrelsen: 100 tkr sunderlag Tjänsteskrivelse Energiseminarium i samband med Företagarforum , Dnr KS2013/439 Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret om energiseminarium i samband med Företagarforum , Dnr KS2013/439 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 122 sutdrag skickas till Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef Kerstin Ryding Assistent Kristina Bratberg

12 Sidan 12(40) KS2011/ Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 2015 Kommunstyrelsen beslutar att 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till nya reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån ny nämndsorganisation Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges ordförande utses som politisk styrgrupp för framtagandet av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Den politiska styrgruppen för framtagandet av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska föra en dialog med kommunstyrelsen fortlöpande. Kommunfullmäktige fattade beslut om ny nämndsorganisation från och med Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp för framtagandet av nya reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning. Styrgruppen ska ha deltagare från majoritet, opposition och kommunfullmäktiges presidium. sunderlag Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 2015, Dnr KS2011/430 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 123 sutdrag skickas till Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Administrativ chef Ann-Sofie Hedenström Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande kommunfullmäktige

13 Sidan 13(40) KS2013/ Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde. Kommunstyrelsen antar Bygg- och miljönämndens svar på remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde som sitt eget. Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka nätkoncessionen att godkänna remissvaret i rubricerat ärende och skicka remissvaret vidare till kommunstyrelsen för behandling. Energimarknadsinspektionen överlämnar en ansökan avseende koncession för linje och begär få Sandvikens kommuns yttrande. Av yttrandet vill Energimarknadsinspektionen att det ska framgå om anläggningen (den framtida ledningen) är förenlig med den för området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser, regionplanen eller översiktsplanen. Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter Översiktsplan för centrala Sandviken Översiktsplanen för centrala Sandviken 2003 anger området i huvudsak som arbetsområde. Gällande detaljplan, områdesplan I gällande detaljplan (stadsplan med aktnummer ) anger området för industriändamål. Den planerade ledningssträckningen söder om järnvägen ligger inom områdesbestämmelser (med aktnummer 21-P90:182) där inriktningen är industriändamål. Området där den aktuella ledningssträckningen korsar järnvägen är varken detaljplanelagd eller berörd av områdesbestämmelser. Ny detaljplan under framtagande Ansökan om planbesked har gjorts till Bygg- och miljöförvaltningen och beslut om

14 Sidan 14(40) planbesked har tagits av bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun, , 154. Syftet med den nya detaljplanen är att frigöra mark inom Sandviks fastigheter för att möjliggöra utbyggnad av företagets lokaler samt för nya parkeringsplatser. Planändringen syftar även till att säkerställa den framtida ledningsdragningen (Vattenfalls nya ledningen som man nu söker koncession för) detaljplanemässigt med ett område för teknisk anläggning alternativt u-område. Planen avses att vara antagen och klar till våren sunderlag Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130kV luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde, Sandvikens kommun med karta, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning m m) Bygg- och miljönämnden , Dnr BMN2013/48 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 124 sutdrag skickas till Energimarknadsinspektionen Länsstyrelsen Gävleborg Bygg- och miljönämnden

15 Sidan 15(40) KS2013/ Skollokaler och elevernas arbetsmiljö Kommunstyrelsen beslutar att De investeringsmedel som i 2014 års budget inte avsatts för specifika objekt, här benämnda fria investeringsmedel, skall prioriteras och i första hand användas för att förbättra lärare och elevers arbetsmiljö med fokus på inomhusklimat i Sandvikens kommuns skolor under året. Med anledning av det fokus som idag finns på skollokaler och elevernas arbetsmiljö har tekniska kontoret tagit initiativ till bildandet av en arbetsgrupp bestående av representanter för verksamheten, förvaltningen och fastighetsägaren, tekniska kontoret. Gruppen ska i första hand titta på hur lokalerna utnyttjas idag och hur stora klasser/grupper som i normalfall vistas i respektive rum. Genomlysningen ska sen jämföras med tidigare gjorda OVK protokoll. Det resultatet som jämförelsen ger, skall därefter granskas av en ventilationsexpert. Dennes uppdrag är att titta på om dagens anläggningar kan anpassas till nya behov eller om investering i nya anläggningar måste ske. Arbetet är planerat till perioden december 2013 och januari Uppdraget är också att utreda huruvida t.ex. solfilm eller markiser kan avhjälpa problemen, eller om inställningen av befintliga ventilationsanläggningar kan justeras. Vid enklare anpassningar kommer dessa att genomföras omgående. Vid en nyinvestering kommer projektering och upphandling ske under våren och arbetet utföras under sommarlovet. Idag kan tekniska kontoret inte avgöra vilka investeringskostnader det kan komma att röra sig om. Tekniska kontoret anser dock att arbetsmiljön i skolorna bör prioriteras och de fria investeringsmedel, där specifika objekt inte angivits i investeringsplanen, som upptagits i budget för år 2014 i första hand bör användas för att förbättra skollokaler och därmed också lärare och elevers arbetsmiljö under år sunderlag Tjänsteskrivelse Skollokaler, elevernas arbetsmiljö, Dnr: KS2013/491

16 Sidan 16(40) sutdrag skickas till Teknisk chef Erika Ågren Ekonomichef Kerstin Ryding

17 Sidan 17(40) KS2013/ Begäran om ägartillskott, Samkraft AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Godkänna nyemission motsvarande maximalt 10,9 miljoner. 2. Omvandla ägarlån till aktiekapital. 3. Inte skjuta till ytterligare aktiekapital. Reservationer Leif Jönsson (KD) reserverar sig.

18 Sidan 18(40) 226 Kalendarium 2014 KS2013/431 Kommunstyrelsen antar kalendarium för kommunstyrelsen för Kommunfullmäktige föreslås anta kalendarium för kommunfullmäktige 2014 samt uppmanar samtliga nämnder och bolag att anpassa sitt kalendarium utifrån kommunfullmäktiges. I Vision 2025 anges att kommunens verksamheter möter människors behov. Den demokratiska beslutsprocessen kan uppfattas som långsam av medborgare/näringsidkare och demokrati ska få ta tid för att frågorna ska belysas ordentligt. Kalendariet för de politiska sammanträdena för 2014 är upplagt så att beslutprocessen blir så snabb som möjligt utan att göra avkall på kvalité och demokrati. sunderlag Tjänsteskrivelse Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014, , Dnr KS2013/431 Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med tillhörande årsplan för 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 125

19 Sidan 19(40) KS2013/ Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från 2014 Kommunfullmäktige föreslås besluta att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden från år 2014 ska ske på kommunens officiella anslagstavla samt kommunens hemsida. Annonsering av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden sker i Arbetarbladet, Gefle Dagblad samt Din Lokaltidning Annonsbladet. Enligt kommunallagens 5 kap 8-10 ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum och den införs också i de ortstidningar som fullmäktige beslutat. sunderlag Tjänsteskrivelse om kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från 2014, Dnr KS2013/438 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 126

20 Sidan 20(40) KS2013/ Gemensam överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige föreslås besluta. 1. Sandviken, Hofors samt Ockelbo kommuner från och med samverkar i en gemensam nämnd rörande överförmyndarverksamhet. 2. Sandvikens kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden, innebärande att nämnden inordnas i kommunens nämndorganisation. 3. Fastställa bifogat reglemente för den gemensamma nämnden. 4. Godkänna bifogat förslag till samverkansavtal mellan parterna, för den gemensamma nämnden 5. Tidigare reglemente och delegationsordning upphör. 6. Sandvikens kommuns kostnader under år 2014, på kronor, skall belasta överförmyndarverksamhetens (ansvar , verksamhet 13210, aktivitet 11019). 7. Kostnaderna under år 2014, kronor, skall finansieras ur kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader i 2014 års budget (ansvar , verksamhet 92112). 8. Uppdra till administrativa chefen att i samband med arbetet med 2015 års budget, beakta kostnaderna för Sandvikens kommuns del av den gemensamma överförmyndarnämnden och dess verksamheter. 9. Sandvikens kommuns kostnader för gemensam överförmyndarnämnd år 2015, ca kronor, skall täckas inom överförmyndarverksamhetens ekonomiska ramar i 2015 års budget (ansvar verksamhet 13210). Utredningen föreslår att ett gemensamt överförmyndarkontor och en gemensam överförmyndarnämnd bildas för de tre kommunerna Sandviken, Hofors samt Ockelbo. De mest vägande skälen till att skapa en verklig samverkan mellan kommunerna är att det löser problemet att upprätthålla en hög kompetens inom överförmyndarverksamheten. Ett gemensamt kontor minskar också

21 Sidan 21(40) verksamhetens sårbarhet vid sjukdom och semestrar. Brukarna kommer att märka samordningen genom att rättsäkerheten stärks och tillgängligheten ökar. Verksamheten i de tre kommunerna upplever idag att de har svårigheter att lösa uppdraget på ett tillfredsställande sätt, så den resursförstärkning som utredningen föreslår skulle vara nödvändig hos alla kommuner oberoende av organisation. De tre kommunerna står inför pensionsavgångar inom de närmaste åren vilket gör att tidpunkten för den nya organisationen även ur den synpunkten är motiverad. I yttrande från ekonomi står att det från kommunledningskontoret har inkommit ett förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner. Den gemensamma nämnden skall startas den 1 januari Sandvikens kommuns kostnader beräknas under år 2014 uppgå till kronor (exkl arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare). Från och med år 2015 beräknas de årliga kostnaderna för Sandvikens kommuns del uppgå till ca kronor (exkl arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare). sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner , Dnr KS2013/92 med avtal och reglemente Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret Ang. Förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner , Dnr KS2013/92 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 127

22 Sidan 22(40) KS2013/ Inrättandet av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. En gemensam nämnd för verksamhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, Sandviken, Gävle, och Ockelbo från och med , där Gävle kommun är värdkommun. 2. Godkänna upprättat förslag till avtal för nämnden för verksamhetsstöd. 3. Godkänna upprättat förslag till reglemente för nämnden för verksamhetsstöd. 4. [XX] utses till ledamot och [YY] till ersättare i nämnden från och med 1 januari 2014 till och med 31 december [NN] utses till vice ordförande i nämnden för samma period. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet. 6. Uppdra till administrativa chefen att i samband med arbetet med 2015 års budget, beakta kostnaderna, grundbeloppet på cirka kronor, för Sandvikens kommuns del av den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd (ansvar , verksamhet 81101, aktivitet 11020). 7. Kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiska ram för år 2015 och åren framöver justeras med kronor för de utökade kostnader för den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd. Flera kommuner är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam nämnd för verksamhetsstöd för Gästrikland skapas nya möjligheter för generell samordning inom området. Erfarenheter från tidigare samverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Gävle kommun erbjuder sig att under nämndens första verksamhetsår stå för nämndens kostnader. Inför verksamhetsår 2 och framåt fördelas kostnaderna proportionerligt mellan parterna och finansieringen bör således beaktas i budget Den gemensamma nämnden skall startas den 1 januari 2014, med Gävle kommun som värdkommun. Sandvikens kommuns har inga utökade kostnader för den gemensamma nämnden under år 2014, eftersom Gävle kommun erbjudit sig att ta kostnaderna för gemensam administration under nämndens första år.

23 Sidan 23(40) Från och med år 2015 beräknas de årliga tillkommande kostnaderna för Sandvikens kommuns del uppgå till ca kronor. Respektive kommun står för kostnaderna för sina förtroendevalda. sunderlag Tjänsteskrivelse Inrättande av Gemensam nämnd för verksamhetsstöd med avtal och reglemente Dnr KS2013/429 Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret Ang. Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Dnr KS2013/429 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 128

24 Sidan 24(40) KS2013/ Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Anta föreliggande förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun. 2. Upphäva gällande kommunal riktlinjer för serveringtillstånd med Dnr KS 2006/640 antagna 26 maj Revidering av riktlinjerna ska ske vid varje ny mandatperiod. I den nya Alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som ska redogöra för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Syftet med kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd och likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd Folkhälsoinstitutet har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd ska utformas. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. De ska spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De ska därför revideras regelbundet, förslagsvis varje valår. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen. Riktlinjerna får heller inte vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. Sandvikens kommun har kommunala riktlinjer antagna vid kommunfullmäktige 26 maj Dessa är inaktuella och inte utformade i enlighet med Folkhälsoinstitutets modell och bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nya riktlinjer utifrån den upplaga som finns rättad och presenterad på kommunstyrelsens sammanträde. sunderlag Förslag till kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Individ- och familjeomsorgsnämnden , Dnr: IFO 2012/21

25 Sidan 25(40) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 129

26 Sidan 26(40) KS2013/ Borgensramar för bolagen för år 2014 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Inkluderat de 100 mkr som fullmäktige beslutar om i samband med fastställande av budget 2014, ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 306 mkr under år Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, under år Under år 2014 vidareutlåna maximalt, 90 mkr för Sandvikenhus AB, 50 mkr för Sandviken Nyttofastigheter AB, 63 mkr för Sandviken Energi AB, 10 mkr för Sandviken Energi Elnät AB, 147 mkr för Sandviken Energi Vatten AB, 67 mkr för Sandvikens Stadshus AB, 65 mkr för Högbo Bruk AB, 30 mkr för Göransson Arena AB och 13 mkr för Sandvikens Specialfastigheter AB. 4. Under år 2014 ingå generell borgen (ramborgen) såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader, om 965 mkr för Sandvikenhus AB, om 40 mkr för Sandviken Nyttofastigheter AB, om 100 mkr för Sandviken Energi AB, om 140 mkr för Sandviken Energi Vatten AB, om 132 mkr för Sandvikens Stadshus AB och om 29 mkr för Högbo Bruk AB. Det totala högsta skuldebeloppet skall räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, samt 5. Borgensåtaganden, som beslutats av kommunfullmäktige, skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström, ekonomichef Kerstin Ryding eller finanssekreterare Britt-Marie Ståhl, två i förening. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beslutar kommunstyrelsen för egen del att 1. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström eller ekonomichef Kerstin Ryding, med finanssekreterare Britt-Marie Ståhl som ersättare, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 306 mkr. 2. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström eller ekonomichef Kerstin Ryding, med finanssekreterare Britt-Marie Ståhl som ersättare, har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen

Protokoll Kommunstyrelsen KS2014/12 2014-01-28 1 (42) Plats och tid 2014-01-28, Kommunstyrelsesalen, kl 8:30 16:10 ande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Per-Johan Emtell, Urban Nilsson Plats och tid för justering

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 2011-05-31 60 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-16.30 Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2012-12-20. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-20 PLATS OCH TID Kil Arena, torsdag 20 december 2012, kl. 18.00 OBS! tiden FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer