Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ..."

Transkript

1 KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare Anncharlott Eimasdotter, Leif Jönsson Plats och tid för Kommunledningskontoret justering Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare... Anna Svedlund... Peter Kärnström Anncharlott Eimasdotter Leif Jönsson Nämnd/Styrelse ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret... Sekreterare

2 Sidan 2(40) Tjänstgör Ledamot Parti Tjänstgör Ersättare Parti X Carl-Ewert Ohlsson C Cecilia Abrahamsson MP X Leif Jönsson KD Dragan Perkovic FP X Mikael Rosén V X Ann-Christin Bakke S X Nils-Gunnar Kempe FP X Allan Lundström M X Per-Johan Emtell MP Jan-Olov Eriksson-Gladh NO X Peter Kärnström S Ann-Christine Lüdke M X Monica Jacobsson S Jonas Klang M X Aage Hansen NO Hans-Olov Frestadius S X Anncharlott Eimasdotter S Håkan Stadin S Battal Batti S Marie Frestadius S X Kerstin Almén S Marie Lind S X Stefan Wigö S Närvarande Ersättare X Urban Nilsson M X Eva Östermark KD X Hans Olsson M X Håkan Svensson V Joakim Wenngren M X Veronica Wernersson C X Birgitta Johansson S

3 Sidan 3(40) Innehåll 216 Information Fastställande av dagordning Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december Tekniska kontoret - ägarförhållanden broar Sandvikens kommun Energiseminarium i samband med Företagarforum Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde Skollokaler och elevernas arbetsmiljö Begäran om ägartillskott, Samkraft AB Kalendarium Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från Gemensam överförmyndarnämnd Inrättandet av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Borgensramar för bolagen för år Avgifter för borgen och förmedlade lån till de kommunala bolagen år Begäran om förlängning av borgensåtagande Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), inkl fullmäktiges övergripande målsättningar mål och mått för år Försäljning av fastigheten Svarvaren Finansrapport oktober Ekonomisk uppföljning till och med oktober Anmälan av delegationsbeslut Handlingar för kännedom... 37

4 Sidan 4(40) 216 Information Följande informationer lämnas under dagen: Förvaltningens in- och omvärldsanslyser inför 2015 Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Genomgång av anonym synpunkt inkommen om anlitande av konsult. Information kommer läggas ut på hemsidan. Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Samkraft AB VD Sandviken Energi AB Niclas Reinikainen Gemensam nämnd för verksamhetsstöd och Gemensam överförmyndarnämnd Administrativ chef Ann-Sofie Hedenström Teknisk verksamhet Teknisk chef Erika Ågren, Markingenjör Kenneth Larsson, fastighetsingenjör Åsa Edsvik och projektledare Sandvikenhus AB Anders Norgren. Ekonomi Ekonomichef Kerstin Ryding Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF) inkl. Balanserad styrning Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius, Utvecklare Yvonne Bäckius Riktlinjer för serveringstillstånd utifrån nya Alkohollagen Alkoholhandläggare och gruppledare enheten för Folkhälsa och trygghet Ann-Sofie Karlstedt Jämställdhetsplan Personalchef Maria Östgren-Forsberg Närvarande under informationsärenden: Peter Kärnström (S), Monica Jacobsson (S), Kerstin Almén (S), Stefan Wigö (S), Anncharlott Eimasdotter (S), Ann-Christin Bakke (S), Birgitta Johansson (S), Per-Johan Emtell (MP), Aage Hansen (NO), Carl-Ewert Ohlsson (C), Veronica Wernersson (C), Mikael Rosén (V), Håkan Svensson (V), Nils-Gunnar Kempe (FP), Hans Olsson (M), Urban Nilsson (M), Allan Lundström (M), Leif Jönsson (KD) och Eva Östermark (KD).

5 Sidan 5(40) 217 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med ändringen att punkten delgivning av synpunkter utgår och kommer ackumulerat till kommunstyrelsens sammanträde i december.

6 Sidan 6(40) KS2013/ Remiss regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Kommunstyrelsen antar Bygg- och miljönämndens remissvar om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen till Länsstyrelsen som sitt eget med följande justering av lydelse för Åtgärdsnummer 35: Åtgärdsnummer 35 Bygg- och miljönämnden anordnar närproducentmarknad för att sprida kännedom samt öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Framtidsveckan, som också stöttas, lyfter fram goda lokala exempel. Bygg- och miljönämnden vill framföra följande sammanfattande synpunkter som gäller samtliga åtgärder nämnda i remissen Målen är ambitiöst satta och omfattar de mest viktiga miljöstrategiska områdena. En framgångsfaktor i detta arbete är samverkan mellan olika aktörer t.ex. kommuner. Bygg- och miljönämnden vill trycka på att vi också anser detta är viktigt för att vi ska få en förändring i miljöarbetet och beteendet hos medborgare och företagare. De åtgärder som föreslås berör ofta flera aktörer. Det är viktigt att för varje åtgärd tydliggöra varje aktörs roll och ansvar samt hur samverkan ska ske mellan de olika aktörerna. Bygg- och miljönämnden vill framföra följande specifika synpunkter Åtgärdsnummer 1 Viktigt att det avrinningsområde som väljs tar med så många aspekter som möjligt. Det är också en framgångsfaktor att rätt deltagare väljs till ett sådant projekt som har mandat att ta ansvar. Åtgärdsnummer 18 Även kommunen ska stå med som huvudaktör då man ansvarar för tillsynen av vattenskyddsområdena. För att säkerställa att målet uppfylls så är det viktigt att en regelbunden tillsyn på miljöfarliga verksamheter inom vattenskyddsområdena görs. Åtgärdsnummer 20 Miljöprövningsdelegationens roll i tillståndsskedet borde vara med och beskrivas hur man verkar för att frågan aktualiseras i aktuella tillståndsärenden gällande grustäkter.

7 Sidan 7(40) Åtgärdsnummer 35 Bygg- och miljönämnden anordnar närproducentmarknad för att stötta de lokala producenterna, för att sprida kännedom samt öka medvetenheten hos konsumenterna. Även Framtidsveckan, som också stöttas, lyfter fram goda lokala exempel. sunderlag Remiss, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen med följebrev och bilagor Bygg- och miljönämnd , 200 Dnr: Dnr: BMN2013/35 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 119 Tjänsteskrivelse yttrande Bygg- och miljöförvaltningen Yttrande över förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen , Dnr: BMN2013/35 sutdrag skickas till Länsstyrelsen Gävleborg Bygg- och miljönämnden

8 Sidan 8(40) KS2013/ Jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 Kommunstyrelsen beslutar att 1. anta förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 (enligt Diskrimineringslagen 3 kapitlet 13 ) 2. uppdra till Personalkontoret att utarbeta rutinbeskrivningar och praktiska anvisningar för planen samt att hålla dessa rutinbeskrivningar/anvisningar aktuella. 3. uppdra till Personalkontoret att genomföra uppföljning av de fem delområdena och genomföra kartläggning och analys av kommunens löner. Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska omfatta aktiva åtgärder inom de fem områdena: arbetsförhållanden föräldraskap trakasserier rekrytering utbildning/kompetensutveckling Planen ska även innehålla en översiktlig redovisning av arbetsgivarens handlingsplan för jämställda löner samt uppföljning av den föregående jämställdhetsplanen. Enligt Diskrimineringslagens tredje kapitel ska de aktiva åtgärderna omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Därför är förslaget att planen även omfattar mångfaldsfrågor. sunderlag Tjänsteskrivelse förslag till ny jämställdhets- och mångfaldsplan för Sandvikens kommun 1 januari december 2016 (enligt Diskrimineringslagen 3 kapitlet 13 ) Dnr KS2013/432 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 120 Yrkanden Mikael Rosén (V) har ett tilläggsyrkande att Sandvikens kommun ska ha en handlingsplan

9 Sidan 9(40) med extra satsning på underbetalda grupper. sunderlag Ordförande ställer inte tilläggsyrkandet under proposition då förslaget inte innehåller den frågeställningen. Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Mikael Rosén (V) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande. sutdrag skickas till Personalchef Maria Östgren-Forsberg

10 Sidan 10(40) KS2013/ Tekniska kontoret - ägarförhållanden broar Sandvikens kommun Kommunstyrelsen beslutar att 1. Ge tekniska kontoret i uppdrag att komplettera inventeringsunderlaget, avseende broar inom Sandvikens kommun, med en fastighetsrättslig utredning gällande ägarförhållanden och skötselansvar till en kostnad av kr, samt 2. Kostnaderna, på kr, kan finansieras inom tekniska chefens ekonomiska ramar i budget för år 2014 (ansvar verksamhet 24101). 3. Kommunstyrelsen får en delrapport om ägarförhållanden broar i Sandvikens kommun i maj På uppdrag av kommunstyrelsen har tekniska kontoret påbörjat arbetet att utreda ägarförhållanden och skötselansvar för broar. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2013, 44, att avsätta kronor för rubricerad utredning. Från tekniska kontoret har nu inkommit en ansökan om ytterligare kronor för att komplettera inventeringsunderlaget med en fastighetsrättslig utredning gällande ägarförhållanden och skötselansvar. I budget för år 2014 har teknisk verksamhet fått de ekonomiska ramarna utökade med kronor för utredningar. Detta utredningsanslag bör användas i första hand. Kommunstyrelsen har begränsat med resurser budgeterade till strategiska utvecklingsinsatser och projektmedel inför år Dessutom har fattade beslut redan tagit förhållandevis stor del av 2014 års anslag. sunderlag Tjänsteskrivelse inventering av broar inom Sandvikens kommun , Dnr KS2013/118 Bilaga Sammanställning broar inom Sandvikens Kommun. Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret om inventering av broar inom Sandvikens kommun , Dnr KS2013/118 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 121 sutdrag skickas till Teknisk chef Erika Ågren Ekonomichef Kerstin Ryding

11 Sidan 11(40) KS2013/ Energiseminarium i samband med Företagarforum Kommunstyrelsen beslutar att 1. Godkänna anordnandet av Energitorget i samband med Företagarforum år Sandvikens kommuns kostnader, 100 tkr, skall belasta kommundirektörens ansvar under år 2013 (ansvar verksamhet 81101). 3. Kostnaderna för skall finansieras ur kommunstyrelsens konto för projektmedel och oförutsedda kostnader i 2013 års budget (ansvar verksamhet 92111). Sandvikens kommun har tillsammans med Sandviken Energi AB initierat ett energiseminarium med föreläsningar och utställare inom energibranschen under Företagarforum den oktober 2013, utifrån den motion som Nils-Gunnar Kempe skrev 2010 och som vid fullmäktigesammanträdet den 24 oktober 2011 togs tillbaka med hänvisning till det beslut kommunstyrelsen fattat i frågan (dnr KS2010/53). En styrgrupp, bestående av Peter Kärnström (s), Nils-Gunnar Kempe (fp), Ann-Katrin Sundelius och Michael Norell från KS förvaltning, har tillsammans med energibolagets marknadschef Kent Byman planerat upplägget. Kostnaden för Energitorget 175 tkr föreslås fördelas mellan Sandviken Energi AB: 75 tkr och kommunstyrelsen: 100 tkr sunderlag Tjänsteskrivelse Energiseminarium i samband med Företagarforum , Dnr KS2013/439 Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret om energiseminarium i samband med Företagarforum , Dnr KS2013/439 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 122 sutdrag skickas till Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef Kerstin Ryding Assistent Kristina Bratberg

12 Sidan 12(40) KS2011/ Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 2015 Kommunstyrelsen beslutar att 1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till nya reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning utifrån ny nämndsorganisation Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges ordförande utses som politisk styrgrupp för framtagandet av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning. 3. Den politiska styrgruppen för framtagandet av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning ska föra en dialog med kommunstyrelsen fortlöpande. Kommunfullmäktige fattade beslut om ny nämndsorganisation från och med Kommunstyrelsen fick i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp för framtagandet av nya reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning. Styrgruppen ska ha deltagare från majoritet, opposition och kommunfullmäktiges presidium. sunderlag Kommunfullmäktige Tjänsteskrivelse Framtagande av reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning från och med 2015, Dnr KS2011/430 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 123 sutdrag skickas till Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius Administrativ chef Ann-Sofie Hedenström Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande kommunfullmäktige

13 Sidan 13(40) KS2013/ Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde. Kommunstyrelsen antar Bygg- och miljönämndens svar på remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130 kv luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde som sitt eget. Bygg- och miljönämnden beslutar att tillstyrka nätkoncessionen att godkänna remissvaret i rubricerat ärende och skicka remissvaret vidare till kommunstyrelsen för behandling. Energimarknadsinspektionen överlämnar en ansökan avseende koncession för linje och begär få Sandvikens kommuns yttrande. Av yttrandet vill Energimarknadsinspektionen att det ska framgå om anläggningen (den framtida ledningen) är förenlig med den för området gällande detaljplanen eller områdesbestämmelser, regionplanen eller översiktsplanen. Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter Översiktsplan för centrala Sandviken Översiktsplanen för centrala Sandviken 2003 anger området i huvudsak som arbetsområde. Gällande detaljplan, områdesplan I gällande detaljplan (stadsplan med aktnummer ) anger området för industriändamål. Den planerade ledningssträckningen söder om järnvägen ligger inom områdesbestämmelser (med aktnummer 21-P90:182) där inriktningen är industriändamål. Området där den aktuella ledningssträckningen korsar järnvägen är varken detaljplanelagd eller berörd av områdesbestämmelser. Ny detaljplan under framtagande Ansökan om planbesked har gjorts till Bygg- och miljöförvaltningen och beslut om

14 Sidan 14(40) planbesked har tagits av bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun, , 154. Syftet med den nya detaljplanen är att frigöra mark inom Sandviks fastigheter för att möjliggöra utbyggnad av företagets lokaler samt för nya parkeringsplatser. Planändringen syftar även till att säkerställa den framtida ledningsdragningen (Vattenfalls nya ledningen som man nu söker koncession för) detaljplanemässigt med ett område för teknisk anläggning alternativt u-område. Planen avses att vara antagen och klar till våren sunderlag Remiss ändring av nätkoncession för linje avseende en del av befintlig 130kV luftledning mellan Hofors och Sandviken som planeras att markförläggas inom Sandviks företagsområde, Sandvikens kommun med karta, teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning m m) Bygg- och miljönämnden , Dnr BMN2013/48 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 124 sutdrag skickas till Energimarknadsinspektionen Länsstyrelsen Gävleborg Bygg- och miljönämnden

15 Sidan 15(40) KS2013/ Skollokaler och elevernas arbetsmiljö Kommunstyrelsen beslutar att De investeringsmedel som i 2014 års budget inte avsatts för specifika objekt, här benämnda fria investeringsmedel, skall prioriteras och i första hand användas för att förbättra lärare och elevers arbetsmiljö med fokus på inomhusklimat i Sandvikens kommuns skolor under året. Med anledning av det fokus som idag finns på skollokaler och elevernas arbetsmiljö har tekniska kontoret tagit initiativ till bildandet av en arbetsgrupp bestående av representanter för verksamheten, förvaltningen och fastighetsägaren, tekniska kontoret. Gruppen ska i första hand titta på hur lokalerna utnyttjas idag och hur stora klasser/grupper som i normalfall vistas i respektive rum. Genomlysningen ska sen jämföras med tidigare gjorda OVK protokoll. Det resultatet som jämförelsen ger, skall därefter granskas av en ventilationsexpert. Dennes uppdrag är att titta på om dagens anläggningar kan anpassas till nya behov eller om investering i nya anläggningar måste ske. Arbetet är planerat till perioden december 2013 och januari Uppdraget är också att utreda huruvida t.ex. solfilm eller markiser kan avhjälpa problemen, eller om inställningen av befintliga ventilationsanläggningar kan justeras. Vid enklare anpassningar kommer dessa att genomföras omgående. Vid en nyinvestering kommer projektering och upphandling ske under våren och arbetet utföras under sommarlovet. Idag kan tekniska kontoret inte avgöra vilka investeringskostnader det kan komma att röra sig om. Tekniska kontoret anser dock att arbetsmiljön i skolorna bör prioriteras och de fria investeringsmedel, där specifika objekt inte angivits i investeringsplanen, som upptagits i budget för år 2014 i första hand bör användas för att förbättra skollokaler och därmed också lärare och elevers arbetsmiljö under år sunderlag Tjänsteskrivelse Skollokaler, elevernas arbetsmiljö, Dnr: KS2013/491

16 Sidan 16(40) sutdrag skickas till Teknisk chef Erika Ågren Ekonomichef Kerstin Ryding

17 Sidan 17(40) KS2013/ Begäran om ägartillskott, Samkraft AB Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Godkänna nyemission motsvarande maximalt 10,9 miljoner. 2. Omvandla ägarlån till aktiekapital. 3. Inte skjuta till ytterligare aktiekapital. Reservationer Leif Jönsson (KD) reserverar sig.

18 Sidan 18(40) 226 Kalendarium 2014 KS2013/431 Kommunstyrelsen antar kalendarium för kommunstyrelsen för Kommunfullmäktige föreslås anta kalendarium för kommunfullmäktige 2014 samt uppmanar samtliga nämnder och bolag att anpassa sitt kalendarium utifrån kommunfullmäktiges. I Vision 2025 anges att kommunens verksamheter möter människors behov. Den demokratiska beslutsprocessen kan uppfattas som långsam av medborgare/näringsidkare och demokrati ska få ta tid för att frågorna ska belysas ordentligt. Kalendariet för de politiska sammanträdena för 2014 är upplagt så att beslutprocessen blir så snabb som möjligt utan att göra avkall på kvalité och demokrati. sunderlag Tjänsteskrivelse Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014, , Dnr KS2013/431 Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med tillhörande årsplan för 2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 125

19 Sidan 19(40) KS2013/ Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från 2014 Kommunfullmäktige föreslås besluta att kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden från år 2014 ska ske på kommunens officiella anslagstavla samt kommunens hemsida. Annonsering av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden sker i Arbetarbladet, Gefle Dagblad samt Din Lokaltidning Annonsbladet. Enligt kommunallagens 5 kap 8-10 ska kommunfullmäktiges ordförande utfärda en kungörelse om varje sammanträde. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla. Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla minst en vecka innan sammanträdet äger rum och den införs också i de ortstidningar som fullmäktige beslutat. sunderlag Tjänsteskrivelse om kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträden från 2014, Dnr KS2013/438 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 126

20 Sidan 20(40) KS2013/ Gemensam överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige föreslås besluta. 1. Sandviken, Hofors samt Ockelbo kommuner från och med samverkar i en gemensam nämnd rörande överförmyndarverksamhet. 2. Sandvikens kommun ska vara värdkommun för den gemensamma nämnden, innebärande att nämnden inordnas i kommunens nämndorganisation. 3. Fastställa bifogat reglemente för den gemensamma nämnden. 4. Godkänna bifogat förslag till samverkansavtal mellan parterna, för den gemensamma nämnden 5. Tidigare reglemente och delegationsordning upphör. 6. Sandvikens kommuns kostnader under år 2014, på kronor, skall belasta överförmyndarverksamhetens (ansvar , verksamhet 13210, aktivitet 11019). 7. Kostnaderna under år 2014, kronor, skall finansieras ur kommunstyrelsens buffert för oförutsedda kostnader i 2014 års budget (ansvar , verksamhet 92112). 8. Uppdra till administrativa chefen att i samband med arbetet med 2015 års budget, beakta kostnaderna för Sandvikens kommuns del av den gemensamma överförmyndarnämnden och dess verksamheter. 9. Sandvikens kommuns kostnader för gemensam överförmyndarnämnd år 2015, ca kronor, skall täckas inom överförmyndarverksamhetens ekonomiska ramar i 2015 års budget (ansvar verksamhet 13210). Utredningen föreslår att ett gemensamt överförmyndarkontor och en gemensam överförmyndarnämnd bildas för de tre kommunerna Sandviken, Hofors samt Ockelbo. De mest vägande skälen till att skapa en verklig samverkan mellan kommunerna är att det löser problemet att upprätthålla en hög kompetens inom överförmyndarverksamheten. Ett gemensamt kontor minskar också

21 Sidan 21(40) verksamhetens sårbarhet vid sjukdom och semestrar. Brukarna kommer att märka samordningen genom att rättsäkerheten stärks och tillgängligheten ökar. Verksamheten i de tre kommunerna upplever idag att de har svårigheter att lösa uppdraget på ett tillfredsställande sätt, så den resursförstärkning som utredningen föreslår skulle vara nödvändig hos alla kommuner oberoende av organisation. De tre kommunerna står inför pensionsavgångar inom de närmaste åren vilket gör att tidpunkten för den nya organisationen även ur den synpunkten är motiverad. I yttrande från ekonomi står att det från kommunledningskontoret har inkommit ett förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner. Den gemensamma nämnden skall startas den 1 januari Sandvikens kommuns kostnader beräknas under år 2014 uppgå till kronor (exkl arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare). Från och med år 2015 beräknas de årliga kostnaderna för Sandvikens kommuns del uppgå till ca kronor (exkl arvoden till gode män, förvaltare och förmyndare). sunderlag Tjänsteskrivelse Förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner , Dnr KS2013/92 med avtal och reglemente Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret Ang. Förslag till gemensam överförmyndarnämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner , Dnr KS2013/92 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 127

22 Sidan 22(40) KS2013/ Inrättandet av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. En gemensam nämnd för verksamhetsstöd inrättas gemensamt med Hofors, Sandviken, Gävle, och Ockelbo från och med , där Gävle kommun är värdkommun. 2. Godkänna upprättat förslag till avtal för nämnden för verksamhetsstöd. 3. Godkänna upprättat förslag till reglemente för nämnden för verksamhetsstöd. 4. [XX] utses till ledamot och [YY] till ersättare i nämnden från och med 1 januari 2014 till och med 31 december [NN] utses till vice ordförande i nämnden för samma period. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalet. 6. Uppdra till administrativa chefen att i samband med arbetet med 2015 års budget, beakta kostnaderna, grundbeloppet på cirka kronor, för Sandvikens kommuns del av den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd (ansvar , verksamhet 81101, aktivitet 11020). 7. Kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiska ram för år 2015 och åren framöver justeras med kronor för de utökade kostnader för den gemensamma nämnden för verksamhetsstöd. Flera kommuner är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam nämnd för verksamhetsstöd för Gästrikland skapas nya möjligheter för generell samordning inom området. Erfarenheter från tidigare samverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Gävle kommun erbjuder sig att under nämndens första verksamhetsår stå för nämndens kostnader. Inför verksamhetsår 2 och framåt fördelas kostnaderna proportionerligt mellan parterna och finansieringen bör således beaktas i budget Den gemensamma nämnden skall startas den 1 januari 2014, med Gävle kommun som värdkommun. Sandvikens kommuns har inga utökade kostnader för den gemensamma nämnden under år 2014, eftersom Gävle kommun erbjudit sig att ta kostnaderna för gemensam administration under nämndens första år.

23 Sidan 23(40) Från och med år 2015 beräknas de årliga tillkommande kostnaderna för Sandvikens kommuns del uppgå till ca kronor. Respektive kommun står för kostnaderna för sina förtroendevalda. sunderlag Tjänsteskrivelse Inrättande av Gemensam nämnd för verksamhetsstöd med avtal och reglemente Dnr KS2013/429 Tjänsteskrivelse yttrande ekonomikontoret Ang. Inrättande av gemensam nämnd för verksamhetsstöd Dnr KS2013/429 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 128

24 Sidan 24(40) KS2013/ Kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Anta föreliggande förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun. 2. Upphäva gällande kommunal riktlinjer för serveringtillstånd med Dnr KS 2006/640 antagna 26 maj Revidering av riktlinjerna ska ske vid varje ny mandatperiod. I den nya Alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer som ska redogöra för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Syftet med kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är att skapa förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd och likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd Folkhälsoinstitutet har på uppdrag av regeringen tagit fram en modell för hur de kommunala riktlinjerna för serveringstillstånd ska utformas. Riktlinjerna bör vara politiskt förankrade och beslutade av kommunens ledning. Riktlinjerna ska också vara kända hos allmänheten. De ska spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå. De ska därför revideras regelbundet, förslagsvis varje valår. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen. Riktlinjerna får heller inte vara så långtgående att de får karaktären av normgivning. Sandvikens kommun har kommunala riktlinjer antagna vid kommunfullmäktige 26 maj Dessa är inaktuella och inte utformade i enlighet med Folkhälsoinstitutets modell och bör därför upphävas. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om nya riktlinjer utifrån den upplaga som finns rättad och presenterad på kommunstyrelsens sammanträde. sunderlag Förslag till kommunala riktlinjer för serveringstillstånd i Sandvikens kommun utifrån nya Alkohollagen Individ- och familjeomsorgsnämnden , Dnr: IFO 2012/21

25 Sidan 25(40) Kommunstyrelsens arbetsutskott , 129

26 Sidan 26(40) KS2013/ Borgensramar för bolagen för år 2014 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Inkluderat de 100 mkr som fullmäktige beslutar om i samband med fastställande av budget 2014, ge kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 306 mkr under år Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning, under år Under år 2014 vidareutlåna maximalt, 90 mkr för Sandvikenhus AB, 50 mkr för Sandviken Nyttofastigheter AB, 63 mkr för Sandviken Energi AB, 10 mkr för Sandviken Energi Elnät AB, 147 mkr för Sandviken Energi Vatten AB, 67 mkr för Sandvikens Stadshus AB, 65 mkr för Högbo Bruk AB, 30 mkr för Göransson Arena AB och 13 mkr för Sandvikens Specialfastigheter AB. 4. Under år 2014 ingå generell borgen (ramborgen) såsom för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp, jämte därpå löpande ränta och kostnader, om 965 mkr för Sandvikenhus AB, om 40 mkr för Sandviken Nyttofastigheter AB, om 100 mkr för Sandviken Energi AB, om 140 mkr för Sandviken Energi Vatten AB, om 132 mkr för Sandvikens Stadshus AB och om 29 mkr för Högbo Bruk AB. Det totala högsta skuldebeloppet skall räknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, samt 5. Borgensåtaganden, som beslutats av kommunfullmäktige, skall undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström, ekonomichef Kerstin Ryding eller finanssekreterare Britt-Marie Ståhl, två i förening. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beslutar kommunstyrelsen för egen del att 1. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström eller ekonomichef Kerstin Ryding, med finanssekreterare Britt-Marie Ståhl som ersättare, har rätt att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 306 mkr. 2. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström eller ekonomichef Kerstin Ryding, med finanssekreterare Britt-Marie Ståhl som ersättare, har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2014 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer