Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars Rapport, mars 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012"

Transkript

1 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret

2 Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag på tillägg/ändringar i åtgärdsprogrammet 4 Åtgärder som är implementerade 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet 5-1 2

3 Sid.3(1) Inledning Utvärdering av åtgärdsprogrammet i Energi- och klimatstrategin för Smedjebackens kommun, Bärkehus AB och Smedjebacken Energi och Vatten. Förutsättning: Smedjebackens kommuns Energi och klimatstrategi med åtgärdsprogram togs av fullmäktige den 23 februari 29. I åtgärdsprogrammet finns ett antal mål, som beskriver kommunens viljeinriktning för att minska klimatpåverkan och ett program för hur och när detta ska uppnås. I strategin finns beskrivet att åtgärdsprogrammet årligen ska följas upp och att revidering skall göras med längsta intervall på fyra år. Utvärderingar ska sändas ut till berörda nämnder och bolag för kännedom. Revideringar ska remitteras till berörda nämnder och bolag för yttranden. Omfattning: Klimatgruppen, som arbetat fram Energi och klimatstrategin med åtgärdsprogram, har haft regelbundna möten då åtgärdsprogrammet följts upp. Resultatet av uppföljningen har resulterat i denna utvärdering, som är den tredje i ordningen. Den omfattar åtgärdsprogrammets samtliga punkter samt förslag på tillägg/ändringar. Deltagare i klimatgruppen: Per-Olow Dahlström Teknisk chef Linn Josefsson Miljöingenjör Miljö- och byggkontoret Inger Knutsson Miljötekniker SEAB Kerstin Angberg-Morgården Miljöstrateg Miljö- och byggkontoret Bo Jernberg Förvaltningschef Miljö och byggkontoret Cia Ferner Kny VD SEAB/Bärkehus 3

4 Sid.4(1) Område Tillägg eller ändringar D2 I åtgärdsprogrammet till klimatstrategin står att alla kommunens bilar ska drivas av förnybara bränslen senast 214. Detta bör ändras så att även miljöbilar som drivs på fossila bränslen tillåts, detta bör bara gälla vid nytt leasingavtal/nya inköp av bilar. Ny formulering. Vid investering/leasing av nya kommunala personbilar och lätta lastbilar skall, utöver lagkraven enligt SFS 211:846 Miljökrav vid upphandling av bilar, fordonen uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 29:1).. Åtgärder som är implementerade Åtgärd Ytterligare ett vindkraftverk på Uvberget Resultat Vindkraftverket invigdes i oktober 21 och fick namnet BOEL. All produktion kommer att förbrukas i Bärkehus egna fastighetsbestånd. Solvärmeanläggning i SEABs kontors och verksamhetslokal på Gunnarsområdet Solvärmeanläggning på ca. 2 m 2 i bruk i SEAB`s verksamhetslokaler under 28. Smedjebacken Energi och Vatten utvecklar i samverkan med Mälardalens högskola ett program, för att med timvisa mätvärden ge kunden förutsättningar för energisparinsatser Arbetet pågår för fullt. Från och med april månad 21 kan man också avläsa fjärrvärmeförbrukningen. Syftet är att tydligare åskådliggöra förbrukningen. Gäller kunder i Smedjebacksområdet. 4

5 Uppföljning av åtgärdsprogrammet A. Fasa ut Förslag fossiltbränsle på tillägg eller för ändringar uppvärmning till åtgärdsprogrammet och varmvatten Delmål A1 (för kommunen som geografiskt område) Notering Sid.5(1) År 214 ska andelen eldningsolja ha minskat med 7 % från 199 års nivå och till 22 med 9 % från 199 års nivå. Förbrukningen av eldningsolja i kommunen har minskat med 86% från 199 till 28. Från ca. 6 till 8 5. (Finns ej någon uppgift senare än 28) Källa:SCB Åtgärd A1 Ansvarig Notering Fjärrvärmeutbyggnad enligt en tydlig plan SEAB I den rådande konjunkturen har det inte varit ekonomiskt lönsamt att bygga ut fjärrvärme i villaområden. Närvärmeutredning vid planläggning Informationsåtgärder Riktad information om närvärmeanläggningar vid nybildning av områden SEAB Miljö och byggnadsnämnden Enklare utredningar har gjorts för två planer, Pjantbo och Gladtjärn. Energi och klimatrådgivning till företag i Gunnars industriområde angående närvärme. Miljöinspektör tar ut extra avgift för verkstadsindustrier med oljeuppvärmning. Dessa verkstadsindustrier informeras om alternativa energikällor. Informationsbroschyr har tagits fram. Delmål A2 Användningen av fossila bränslen i kommunala fastigheter skall vara borta senast 214. Åtgärd A2 Ansvarig Notering Björsjö och Hagge skolor konverteras från olja senast 214 Vads skola och Väderbackens oljepannor som används som back up konverteras till annat energislag senast 214. En sakkunnig har fått i uppdrag att ta fram upphandlingsrutiner för installation av biobränslepannor i Björsjö och Hagge. En intresseförfrågan har gjorts i Hagge angående närvärme i anslutning till Hagge skola. Förfrågan resulterade i för få intresserade. När det gäller back-up anläggningar så rör det sig om ca. 5 m3 olja. Kostnaden för att konvertera dessa anläggningar motsvarar inte miljövinsten. 5

6 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. B. Öka andelen förnybar energi Delmål B1 (för kommunen som geografiskt område) Notering Sid.6(1) Andel förnybar energikällor ska öka Åtgärd B1 Ansvarig Notering Andel förnybar energi 22 ska vara minst 5 % av den totala användningen. På sidan 11 redovisas diagram över energibalansen i Smedjebackens kommun från 199 till 28 (några senare uppgifter finns inte). Diagrammen visar den totala energiförbrukningen, alltså inkl. industrins användning. Kommunal energi och klimatrådgivning enligt en handlingsplan. Kommunen ska verka positivt för initiativ inom förnybar energi. Hela kommunkoncernen Görs kontinuerligt. Vindbruksplan klar under 211, energikväll under hösten 211, för allmänheten om vind och sol. Information till allmänheten om matavfallskvarnar till biogas. Riktad information om närvärmeanläggningar vid nybildning av områden SEAB Miljö och byggnadsnämnden Sker kontinuerligt. Under 211 installerades 29 stycken. Ja, en folder har tagits fram. Delmål B2 214 bör det vara minst 97 % förnybar energi i fjärrvärmenätet. Under 211 var fördelningen följande: Smedjebacken: 46 % spillvärme, 4% biobränsle, 12 % olja och 2% el. Söderbärke: 91 % biobränsle 9% olja. Källa: SEAB Detta mål verkar vara svårt att nå. Främja förnybar energi Se åtgärder under B2. Åtgärd B2 Ansvarig Notering Kommunkoncernen ska ha egen produktion av förnyelsebar energi motsvarande den egna förbrukningen senast 22. Kommunen kan tillsammans med bolagen se över vilka alternativ vad gäller sol/vind/ vatten som är mest framkomligt ur ett helhetsperspektiv. Bärkehus producerade fram till sista nov. 211, 1 51 via vindkraftverket Boel. Vissa månader så är produktionen större än förbrukningen. Då försvinner produktionen eftersom den inte får säljas. Utnyttja spillvärme maximalt SEAB Ca.46% spillvärme under 211 (21 36%). Det pågår en enklare utredning om ev. installation av större biobränslepanna för fjärrvärme och elproduktion. Ovako utreder möjligheten att ta tillvara spillvärme även från lägre temperaturer, ex avsvalningsbädden. Behov av högre ackumulatortank. El- och värmeproduktionsanläggning baserad på biogas, vid Bylandets reningsverk SEAB Värmer reningsverkets fastigheter till ca. 4 %. När det gäller elproduktionen är arbetet vilande. Tekniken är inte riktigt anpassad till de mindre biogasmängder som idag är 4 m3 om dygnet. Om gasmängden skulle fördubblas så finns generatorer som passar. Vid varje upphandling bör Bra miljöval el väljas. Kommunen köper sedan sommaren 28 Bra miljöval el och har gjort så även under 29, 21 och 211. Installera solvärme i lämpliga fastigheter Kvarnar i samtliga kök inom kommunens förvaltningar. Det rör sig om ett 1-tal inom omsorgsförvaltningen och ett 1-tal inom familje och utbildningsförvaltningen. Bärkehus Bärkehus Några av Bärkehus fastigheter har ännu inte kvarn: Munkbo, Solhöjden, Korsnäbben, Nordvallsväg och Hattmakaren. Tekniska avvaktar utredning om kombinationen avfallskvarn fettavskiljare i storkök.. Behovet av kvarnar inom kommunens fastighetsbestånd skall utredas. Solvärme är inte motiverat för byggnader med redan installerad fjärrvärme. Eventuellt kan solvärme installeras i samband med takomläggning på någon byggnad. 6

7 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. C. Effektiv energianvändning Delmål C1 (för kommunen som geografiskt område) Effektiv energianvändning inom hushåll och industri. Användningen av energi per producerad enhet inom industrin, ska kontinuerligt minska. Notering Åtgärd C1 Ansvarig Notering Kommunens energi och klimatrådgivare ska delta vid miljötillsynen av företagen. Alla företag i kommunen med betydande energianvändning ska till 212 ha energianalyser och påbörjade åtgärder. Energieffektiviseringskampanjer riktat till hushållen. Bärkehus Detta mål har inte följts upp. Detta mål har inte följts upp.. Detta har inte hänt i år men ska göras framöver, speciellt i samband med länsstyrelsens projekt för energitillsyn av butikslokaler och idrottshallar. Några företag har gjort energianalyser, t.ex. Dalazink, och Componenta Virsbo, dock inte Morgårdshammar och USAB. Länsstyrelsen har anlitat energikonsulter som kan göra kartläggning, de ska aktivt söka upp företag som bör göra kartläggning. Miljö- och bygg ska ta fram en lista på vilka företag som kan vara aktuella. Arbetet med insamling av nyckeltal för energianvändning har på börjats under 211. Under året har ingen kampanj genomförts. Sid.7(1) Delmål C2 Till 214 ska ej redan effektiviserade byggnader minska mängden tillförd energi med 15 % från 24 års nivå och med 3 % till 22. Åtgärd C2 Ansvarig Notering Samtliga ventilationsanläggningar ska vara effektiviserade till år 214. Kommunala fastigheter med direktverkande och/ eller vattenburen eluppvärmning med undantag för flyttbara enheter, ska successivt konverteras till år 214 Bärkehus, Kommunhusets ventilation effektiviseras under 212 i samband med ombyggnad, vilket bl. a. innebär att luftkonditioneringen tar markkyla via kulvert i stället för traditionella elektriska aggregat. En prioriteringslista ska tas fram när det gäller vilka övriga anläggningar som är mest akuta. Elpannan på Korsnäbben behöver troligtvis bytas ut inom ett tag, då borde fastigheten kunna anslutas till fjärrvärme från Solhöjden. Modulen på Vinsbo har elventilation och fjärrvärme. På Lillgården i Vad finns delvis elvärme, också på en modul som hyrs till 212. Förskolan i Harnäs och Järnvägsstationen har också elvärme. Styrning av belysningar och andra energikrävande installationer. Nyttja de kommande energideklarationerna för förbättringsåtgärder. Till år 214 ska Rastahyttan energieffektiviseras i samarbete med hyresgäst. Energidataprogram för uppföljning och planering. Bärkehus, SEAB Bärkehus, SEAB miljö och bygg Ny energieffektiv belysning på gårdar, gång- och cykelvägar. Fotbollshallens belysning automatiserad. Gatubelysning är utbytt under från ca. 125 W till ca. 6 W. Det rör sig om ca. 4 ljuspunkter som lyser i snitt 4 timmar per år. Denna belysning har en tryggare livslängd vilket också leder till lägre underhållsavgifter. Återstår delar av GCbelysningen. Installerat LED-beslysning vid Söppenmyren. Bärkehus ändrar successivt belysningen och satsar på närvarostyrd belysning i tvättstugor i samband med renoveringar. Bärkehus ska gå med i gatuupplysningsupphandlingen. Energideklarationerna ger inte någon ytterligare information utöver den inf. som ges kontinuerligt i energiprogrammet Momentum. Denna åtgärd kan tas bort till nästa utvärdering. Rastahyttan har nyligen bytt hyresgäst, framförallt behöver taket isoleras. Tekniska kontoret har köpt ett program där man matar in all statistik. Statistiken följs upp via energieffektiviseringsstödet. 7

8 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. D. Energieffektiva transporter Delmål D1 (för kommunen som geografiskt område) Utsläppen av koldioxid från transporter ska år 214 ha minskat med 25 % jämfört med 199 års nivå. Antalet resor med kollektiva färdmedel ska öka med 1 % från 27 till 214. Öka andelen fordon med alternativt bränsle. Öka gång och cykeltrafiken. Notering Åtgärd D1 Ansvarig Notering Detta mål ser att misslyckas. Enligt ny statistik så har vi ökat CO2 utsläppen med 45% från 199 till 28 Källa: RUS (Regionalt Uppföljningssystem) Resecentrum vid järnvägsstationen. Färdigställt under 211. Alternativa kollektivtrafiklösningar. Utreda möjligheten för lägre kollektivtrafiktaxa. Har inte gjorts Inget som är högprioriterat. Prioritera gång och cykelvägar. Tekniska kontoret. Sid.8(1) Enligt statistik från Dalatrafik och Tåg i Bergslagen så har vi i minskat antalet kollektiva resor med 4,6 % från 27 till 211. (Go By Bus har inte svarat på frågan om statistik från och till Smedjebackens kommun.) 2 % förnybar energi för transporter 22. På OK finns idag ett tankställe för etanol. Viktigt vid planläggning att planera in tankställen för el. Elstolpar är installerade på torget. Kommunen ska anlita en logistiker för att få till ett bra utnyttjande av skolbussarna, skolskjuts kostar cirka 14 miljoner /år och man borde kunna få mer kollektivtrafik för pengarna, eller samma tjänst för mindre pengar. Resecentrum vid järnvägsstationen ger förutsättning för ökat antal resor med kollektivtrafik, då busslinjer och tågtrafik knyts ihop. Cykelbana till Vikersvik har färdigställts under 211. Nya projekt är att koppla ihop Sjöbo och Harnäs och förlänga cykelbanan från Vikersvik till Kuludden. Planering för utbyggnad under 212 är G-C-väg Smb.- Hagge-Ludvika. Ta fram en plan för GC-vägar, sk. Cykelledsplan. Kommunen deltar i lämpliga projekt för att minska bilåkandet och/eller öka kollektivtrafiken Delmål D2 214 bör utsläppen av koldioxid från transporter ha minskat med 15 % från 24-års nivå., Kommunen har under 211 deltagit i länsprojektet Hela Dalarna cyklar samt i Europeiska trafikantveckan. Från 27 till 29 är det en minskning med 8 % men från 24 till 29 har förbrukningen ökat med 22 %. Källa: Miljö och byggkontoret Detta mål verkar svårt att nå. Åtgärd D2 Ansvarig Notering Kommunens personbilar skall drivas med förnybara bränslen eller el senast 214. Vid investering/leasing av nya kommunala personbilar och lätta lastbilar skall, utöver lagkraven enligt SFS 211:846 Miljökrav vid upphandling av bilar, fordonen uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 29:1).. Hela kommunkoncernen Kommun leasar 13 stycken miljöbilar år 211. Det är tre fler bilar än 21 och 14 % totalt. De flesta av miljöbilarna är bränslesnåla dieselbilar men det finns även tre etanolbilar. Kommunens första elbilar kommer att levereras under 212. Över 42 liter bensin och mer än 44 liter diesel går åt till kommunanställdas resor med bil. Det inkluderar hemtjänst, parkavdelning etc. Kommunens årsarbetarantal har minskat med närmare 8 personer från 27 till 211, men verksamheten är i stort densamma. Kommunal resepolicy. Bilpool Energikrav vid köp av motordriven utrustning och fordon. SEAB, Bärkehus SEAB, Bärkehus SEAB, Bärkehus 8 beslöt att ta fram en resepolicy under 21, men detta har inte skett. Förslag till resepolicy finns och klimatgruppen anser att förslaget är bra. Frågan har fastnat i kommunstyrelsen. SEAB har en resepolicy sedan 29, den ska implementeras under 212. Möjligt att låna bilar mellan förvaltningarna. Under 211 kördes det ca mil med egna fordon. Kommunen följer miljöstyrningsrådets fordonskriterier och alla fordon är köpta utifrån dessa kriterier. När det gäller motorredskap följs miljöstyrningsrådets kriterier i den mån de finns.

9 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. E. Ökad kunskap Delmål E1 (för kommunen som geografiskt område) Öka kunskapen hos kommunens invånare om vikten av ett Hållbart samhälle. Notering Åtgärd E1 Ansvarig Notering Se åtgärder under E1. Målet är svårt att följa upp då man inte vet vilken nivå som det syftas till. Man kan bara anta att ökad information leder till ökade kunskaper. Kanske skulle en undersökning kunna göras?. Sid.9(1) Riktad information till skolan, allmänhet och företag genom föreläsningar och broschyrer. Hela kommunkoncernen 211 skickades över 5 ex. av 21-års Hållbarhetsbokslut ut till alla hushåll och fritidshusägare. Hållbarhetstävling till skolungdom, F-6. Kommunen deltog i skräpplockarveckan. Kommunen är medarrangör till hälsoveckan; hälsoveckor med hållbarhet och hälsa i fokus. KRAV-veckan arrangeras vecka 42. Kommunen deltog i Europeiska trafikantveckan. Miljökalendern skickas ut till alla hushåll, fritidshusägare och företagare. Delmål E2 Ökat samarbete mellan förvaltningar, organisationer, andra kommuner och företag. Föredöme gentemot allmänheten. Det är exempelvis viktigt, att det finns källsorteringskärl på alla idrottsanläggningar. Tekniska kontoret lovar att detta ska infrias under våren 212. Åtgärd E2 Ansvarig Notering Riktad information/rådgivning till miljösamordnare och nyckelpersoner., Bärkehus, SEAB Alla miljösamordnare erbjöds fyra timmars miljöinformation under ett utbildningstillfälle i februari. 211 reviderades miljöprogram för 2 arbetsplatser: Munkbogården, Munkbogårdens hemtjänst, Dagcenter Björkbacken, Fixarverkstaden, Solhöjden, Korsnäbben, Hedgården., Förrådet, Köket Allegården, Staben, Städ, Park/ gata, Verkstad, Smedjebacken bibliotek/söderbärke bibliotek, Kulturen Förvaltningsadministration, ITavdelningen, Utvecklingsenheten, Personal, Kansli, Räddningstjänst, Fritidsgården "Frallan". Kokerskor och kökspersonal inom skola och omsorg har fått utbildning i ekologisk mat och energisnål matlagning. Driftteknikerutbildning, för energisnålare fastighetsskötsel, riktat till personal inom tekniska och Bärkehus genomfördes i oktober. Kommunicera resultat till kommuninvånarna., Bärkehus, SEAB Det årliga hållbarhetsbokslutet skickades 211 ut till samtliga hushåll. Media kontaktas rutinmässigt vid olika arrangemang, man har bland annat varit med i tre radioinslag och flera tidningsartiklar. SEAB ger ut miljöbokslut. Information på hemsidan. Fortsatt arbete med miljöcertifiering av skolor. Familje och utbildningsnämnden Fridhems förskola hade, förutom tre interna revisioner, årlig extern revision, enligt ISO Under 211 utnämndes Fridhem till miljöpilot av Länsstyrelsen Dalarna. Under 211 erhöll ingen skola något certifikat. Totalt har 5 % av skolorna någon form av certifiering. Skogsgläntan och Sagan har börjat arbetet med Grön Flagg under 211 och beräknar vara klara under 212. Erbjudande av energiinformation till elever på mellanstadiet., SEAB 9 En hållbarhetstävling som riktar sig från förskoleklass till åk.6 initierades från miljö och byggnadskontoret. Resultatet av denna tävling presenterades i samband med invigningen av hälsoveckorna.

10 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. F. Klimatsmartare konsumtionsmönster Sid.1(1) Delmål F1 (för kommunen som geografiskt område) Minska matavfallet Handla lokalt Handla närproducerat Åtgärd F1 Ansvarig Notering Kampanj om klimatsmart mat. Handla lokalt kampanj. Informationskampanjer för att minska matavfallet,, Näringslivsenheten KRAV-veckan en gång varje år. Ingen annan kampanj. Näringslivsenheten har inlett en kampanj kunnig och trygg småstadshandel. Syftar till att lyfta fram lokala företag inom handeln. Ingen kampanj har genomförts annat än inom kommunens organisation. Plan att genomföra kampanj under 212 med de lokala livsmedelshandlarna, studera affärernas matsvinn, ta fram en folder med tips till konsumenten och placera ut den i affärerna Delmål F2 Klimatsmart mat. Öka andelen ekologiska produkter. Åtgärd F2 Ansvarig Notering Inget flaskvatten. Hela kommunkoncernen Hur ser svinnet ut i våra kök, utredning. Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Säsongsbetonade grönsaker Hur mycket kg kött per elev, brukare/ dag? Utredning. Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Kontinuerligt. Flaskvatten förekommer i liten omfattning, men arbetet pågår för att ytterligare minska mängden. 21 genomfördes en kontroll på några skolenheter och på ett äldreboende. Resultatet visade på stort svinn från äldreboendet.. Kostenheten på sociala har påbörjat planering av nya rutiner för att minska svinnet. 211 gjordes en undersökning på Vads skola, Vinsbo skola, Hedgården och Fridhems förskola. Resultatet visade på något mindre svinn från äldreboendet, men totalt är de ca. 5 liter per vecka som slängs. På skolorna är inte svinnet något större problem. Har pågått under flera är inom skolornas och förskolornas kök. Finns inte uttalat inom köken på omsorgsförvaltningen. Någon skolenhet har infört en köttfri dag i veckan. Två skolenheter har köttfri dag, frågan har diskuterats på ett köksmöte. Arbete har påbörjats. Någon skolenhet har infört en vegetarisk dag i veckan. Förbättrade rutiner för upphandling. Under 211 har det inletts ett samarbete med region Falun/Borlänge. Detta skapar större möjlighet att ställa miljökrav. Öka KRAV-produkterna med en produkt om året. Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen har ökat inköpen från 34,6 % till 35,91 under 211. Omsorgsförvaltningen har bara ökat från 9,3 % till 11,66. Sammanlagt blir det ökning med drygt en procent till 24,8 % för

11 Diagram över Förslag olika på tillägg energislag eller ändringar , till åtgärdsprogrammet. Källa: SCB Dessa diagram visar den totala energivolymen när det gäller Smedjebackens kommun. Noterbart är att en stor del av denna energi används till energikrävande processer inom industrin i kommunen. (Någon senare statistik än från 28 finns inte vid tidpunkten för denna utvärdering.) Total energi El Tot al energi El Tr äbr änsle Olja Tr äbr änsle 8 6 Olja Gasol Stenkol och koks Gasol St enkkol Koks 6 Energibalans 28 5 övrigt 4 2% 3 2 Bensin Diesel f örnybart 44% f ossilt 54% Den nordiska elmixen 28 Fossilt 22,6 % Förnybart 59,9 % Kärnkraft 17,5 % Den nordiska elmixen 21 Fossilt 43,8 % Förnybart 25,3 % Kärnkraft 3,9 % 11

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se

ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010. www.karlstad.se ENERGIPLAN KARLSTADS KOMMUN 2006 2010 www.karlstad.se 1 Solen som kommunens symbol är ledstjärnan för den framtida energiförsörjningen baserad på förnyelsebara källor. Kommunens agerande skall präglas

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011

Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Strategi energieffektivisering Laholms Kommun 2011 Laholm 2011-03-31 Bakgrundsinformation Laholms Kommun Laholms kommun ligger i södra Halland på Sveriges västkust och har ungefär 23 400 invånare. I kommunen

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013

Vännäs kommun. Hållbarhetsbokslut 2013 Vännäs kommun Hållbarhetsbokslut 2013 Innehåll Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 VÄNNÄS KOMMUNS HÅLLBARHETSBOKSLUT... 5 BEGREPPET HÅLLBAR UTVECKLING... 7 Ekologisk hållbarhet... 7 Social hållbarhet...

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15

God Bebyggd Miljö. Lägesrapport. - situationen i Blekinge län och dess kommuner. Sveriges miljökvalitetsmål 15 Lägesrapport Sveriges miljökvalitetsmål 15 God Bebyggd Miljö - situationen i Blekinge län och dess kommuner 1 God Bebyggd miljö 2005 Författare: Utgivare: Anette Löfgren och Kristina Stark Länsstyrelsen

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer