Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars Rapport, mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012"

Transkript

1 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret

2 Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag på tillägg/ändringar i åtgärdsprogrammet 4 Åtgärder som är implementerade 4 Uppföljning av åtgärdsprogrammet 5-1 2

3 Sid.3(1) Inledning Utvärdering av åtgärdsprogrammet i Energi- och klimatstrategin för Smedjebackens kommun, Bärkehus AB och Smedjebacken Energi och Vatten. Förutsättning: Smedjebackens kommuns Energi och klimatstrategi med åtgärdsprogram togs av fullmäktige den 23 februari 29. I åtgärdsprogrammet finns ett antal mål, som beskriver kommunens viljeinriktning för att minska klimatpåverkan och ett program för hur och när detta ska uppnås. I strategin finns beskrivet att åtgärdsprogrammet årligen ska följas upp och att revidering skall göras med längsta intervall på fyra år. Utvärderingar ska sändas ut till berörda nämnder och bolag för kännedom. Revideringar ska remitteras till berörda nämnder och bolag för yttranden. Omfattning: Klimatgruppen, som arbetat fram Energi och klimatstrategin med åtgärdsprogram, har haft regelbundna möten då åtgärdsprogrammet följts upp. Resultatet av uppföljningen har resulterat i denna utvärdering, som är den tredje i ordningen. Den omfattar åtgärdsprogrammets samtliga punkter samt förslag på tillägg/ändringar. Deltagare i klimatgruppen: Per-Olow Dahlström Teknisk chef Linn Josefsson Miljöingenjör Miljö- och byggkontoret Inger Knutsson Miljötekniker SEAB Kerstin Angberg-Morgården Miljöstrateg Miljö- och byggkontoret Bo Jernberg Förvaltningschef Miljö och byggkontoret Cia Ferner Kny VD SEAB/Bärkehus 3

4 Sid.4(1) Område Tillägg eller ändringar D2 I åtgärdsprogrammet till klimatstrategin står att alla kommunens bilar ska drivas av förnybara bränslen senast 214. Detta bör ändras så att även miljöbilar som drivs på fossila bränslen tillåts, detta bör bara gälla vid nytt leasingavtal/nya inköp av bilar. Ny formulering. Vid investering/leasing av nya kommunala personbilar och lätta lastbilar skall, utöver lagkraven enligt SFS 211:846 Miljökrav vid upphandling av bilar, fordonen uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 29:1).. Åtgärder som är implementerade Åtgärd Ytterligare ett vindkraftverk på Uvberget Resultat Vindkraftverket invigdes i oktober 21 och fick namnet BOEL. All produktion kommer att förbrukas i Bärkehus egna fastighetsbestånd. Solvärmeanläggning i SEABs kontors och verksamhetslokal på Gunnarsområdet Solvärmeanläggning på ca. 2 m 2 i bruk i SEAB`s verksamhetslokaler under 28. Smedjebacken Energi och Vatten utvecklar i samverkan med Mälardalens högskola ett program, för att med timvisa mätvärden ge kunden förutsättningar för energisparinsatser Arbetet pågår för fullt. Från och med april månad 21 kan man också avläsa fjärrvärmeförbrukningen. Syftet är att tydligare åskådliggöra förbrukningen. Gäller kunder i Smedjebacksområdet. 4

5 Uppföljning av åtgärdsprogrammet A. Fasa ut Förslag fossiltbränsle på tillägg eller för ändringar uppvärmning till åtgärdsprogrammet och varmvatten Delmål A1 (för kommunen som geografiskt område) Notering Sid.5(1) År 214 ska andelen eldningsolja ha minskat med 7 % från 199 års nivå och till 22 med 9 % från 199 års nivå. Förbrukningen av eldningsolja i kommunen har minskat med 86% från 199 till 28. Från ca. 6 till 8 5. (Finns ej någon uppgift senare än 28) Källa:SCB Åtgärd A1 Ansvarig Notering Fjärrvärmeutbyggnad enligt en tydlig plan SEAB I den rådande konjunkturen har det inte varit ekonomiskt lönsamt att bygga ut fjärrvärme i villaområden. Närvärmeutredning vid planläggning Informationsåtgärder Riktad information om närvärmeanläggningar vid nybildning av områden SEAB Miljö och byggnadsnämnden Enklare utredningar har gjorts för två planer, Pjantbo och Gladtjärn. Energi och klimatrådgivning till företag i Gunnars industriområde angående närvärme. Miljöinspektör tar ut extra avgift för verkstadsindustrier med oljeuppvärmning. Dessa verkstadsindustrier informeras om alternativa energikällor. Informationsbroschyr har tagits fram. Delmål A2 Användningen av fossila bränslen i kommunala fastigheter skall vara borta senast 214. Åtgärd A2 Ansvarig Notering Björsjö och Hagge skolor konverteras från olja senast 214 Vads skola och Väderbackens oljepannor som används som back up konverteras till annat energislag senast 214. En sakkunnig har fått i uppdrag att ta fram upphandlingsrutiner för installation av biobränslepannor i Björsjö och Hagge. En intresseförfrågan har gjorts i Hagge angående närvärme i anslutning till Hagge skola. Förfrågan resulterade i för få intresserade. När det gäller back-up anläggningar så rör det sig om ca. 5 m3 olja. Kostnaden för att konvertera dessa anläggningar motsvarar inte miljövinsten. 5

6 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. B. Öka andelen förnybar energi Delmål B1 (för kommunen som geografiskt område) Notering Sid.6(1) Andel förnybar energikällor ska öka Åtgärd B1 Ansvarig Notering Andel förnybar energi 22 ska vara minst 5 % av den totala användningen. På sidan 11 redovisas diagram över energibalansen i Smedjebackens kommun från 199 till 28 (några senare uppgifter finns inte). Diagrammen visar den totala energiförbrukningen, alltså inkl. industrins användning. Kommunal energi och klimatrådgivning enligt en handlingsplan. Kommunen ska verka positivt för initiativ inom förnybar energi. Hela kommunkoncernen Görs kontinuerligt. Vindbruksplan klar under 211, energikväll under hösten 211, för allmänheten om vind och sol. Information till allmänheten om matavfallskvarnar till biogas. Riktad information om närvärmeanläggningar vid nybildning av områden SEAB Miljö och byggnadsnämnden Sker kontinuerligt. Under 211 installerades 29 stycken. Ja, en folder har tagits fram. Delmål B2 214 bör det vara minst 97 % förnybar energi i fjärrvärmenätet. Under 211 var fördelningen följande: Smedjebacken: 46 % spillvärme, 4% biobränsle, 12 % olja och 2% el. Söderbärke: 91 % biobränsle 9% olja. Källa: SEAB Detta mål verkar vara svårt att nå. Främja förnybar energi Se åtgärder under B2. Åtgärd B2 Ansvarig Notering Kommunkoncernen ska ha egen produktion av förnyelsebar energi motsvarande den egna förbrukningen senast 22. Kommunen kan tillsammans med bolagen se över vilka alternativ vad gäller sol/vind/ vatten som är mest framkomligt ur ett helhetsperspektiv. Bärkehus producerade fram till sista nov. 211, 1 51 via vindkraftverket Boel. Vissa månader så är produktionen större än förbrukningen. Då försvinner produktionen eftersom den inte får säljas. Utnyttja spillvärme maximalt SEAB Ca.46% spillvärme under 211 (21 36%). Det pågår en enklare utredning om ev. installation av större biobränslepanna för fjärrvärme och elproduktion. Ovako utreder möjligheten att ta tillvara spillvärme även från lägre temperaturer, ex avsvalningsbädden. Behov av högre ackumulatortank. El- och värmeproduktionsanläggning baserad på biogas, vid Bylandets reningsverk SEAB Värmer reningsverkets fastigheter till ca. 4 %. När det gäller elproduktionen är arbetet vilande. Tekniken är inte riktigt anpassad till de mindre biogasmängder som idag är 4 m3 om dygnet. Om gasmängden skulle fördubblas så finns generatorer som passar. Vid varje upphandling bör Bra miljöval el väljas. Kommunen köper sedan sommaren 28 Bra miljöval el och har gjort så även under 29, 21 och 211. Installera solvärme i lämpliga fastigheter Kvarnar i samtliga kök inom kommunens förvaltningar. Det rör sig om ett 1-tal inom omsorgsförvaltningen och ett 1-tal inom familje och utbildningsförvaltningen. Bärkehus Bärkehus Några av Bärkehus fastigheter har ännu inte kvarn: Munkbo, Solhöjden, Korsnäbben, Nordvallsväg och Hattmakaren. Tekniska avvaktar utredning om kombinationen avfallskvarn fettavskiljare i storkök.. Behovet av kvarnar inom kommunens fastighetsbestånd skall utredas. Solvärme är inte motiverat för byggnader med redan installerad fjärrvärme. Eventuellt kan solvärme installeras i samband med takomläggning på någon byggnad. 6

7 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. C. Effektiv energianvändning Delmål C1 (för kommunen som geografiskt område) Effektiv energianvändning inom hushåll och industri. Användningen av energi per producerad enhet inom industrin, ska kontinuerligt minska. Notering Åtgärd C1 Ansvarig Notering Kommunens energi och klimatrådgivare ska delta vid miljötillsynen av företagen. Alla företag i kommunen med betydande energianvändning ska till 212 ha energianalyser och påbörjade åtgärder. Energieffektiviseringskampanjer riktat till hushållen. Bärkehus Detta mål har inte följts upp. Detta mål har inte följts upp.. Detta har inte hänt i år men ska göras framöver, speciellt i samband med länsstyrelsens projekt för energitillsyn av butikslokaler och idrottshallar. Några företag har gjort energianalyser, t.ex. Dalazink, och Componenta Virsbo, dock inte Morgårdshammar och USAB. Länsstyrelsen har anlitat energikonsulter som kan göra kartläggning, de ska aktivt söka upp företag som bör göra kartläggning. Miljö- och bygg ska ta fram en lista på vilka företag som kan vara aktuella. Arbetet med insamling av nyckeltal för energianvändning har på börjats under 211. Under året har ingen kampanj genomförts. Sid.7(1) Delmål C2 Till 214 ska ej redan effektiviserade byggnader minska mängden tillförd energi med 15 % från 24 års nivå och med 3 % till 22. Åtgärd C2 Ansvarig Notering Samtliga ventilationsanläggningar ska vara effektiviserade till år 214. Kommunala fastigheter med direktverkande och/ eller vattenburen eluppvärmning med undantag för flyttbara enheter, ska successivt konverteras till år 214 Bärkehus, Kommunhusets ventilation effektiviseras under 212 i samband med ombyggnad, vilket bl. a. innebär att luftkonditioneringen tar markkyla via kulvert i stället för traditionella elektriska aggregat. En prioriteringslista ska tas fram när det gäller vilka övriga anläggningar som är mest akuta. Elpannan på Korsnäbben behöver troligtvis bytas ut inom ett tag, då borde fastigheten kunna anslutas till fjärrvärme från Solhöjden. Modulen på Vinsbo har elventilation och fjärrvärme. På Lillgården i Vad finns delvis elvärme, också på en modul som hyrs till 212. Förskolan i Harnäs och Järnvägsstationen har också elvärme. Styrning av belysningar och andra energikrävande installationer. Nyttja de kommande energideklarationerna för förbättringsåtgärder. Till år 214 ska Rastahyttan energieffektiviseras i samarbete med hyresgäst. Energidataprogram för uppföljning och planering. Bärkehus, SEAB Bärkehus, SEAB miljö och bygg Ny energieffektiv belysning på gårdar, gång- och cykelvägar. Fotbollshallens belysning automatiserad. Gatubelysning är utbytt under från ca. 125 W till ca. 6 W. Det rör sig om ca. 4 ljuspunkter som lyser i snitt 4 timmar per år. Denna belysning har en tryggare livslängd vilket också leder till lägre underhållsavgifter. Återstår delar av GCbelysningen. Installerat LED-beslysning vid Söppenmyren. Bärkehus ändrar successivt belysningen och satsar på närvarostyrd belysning i tvättstugor i samband med renoveringar. Bärkehus ska gå med i gatuupplysningsupphandlingen. Energideklarationerna ger inte någon ytterligare information utöver den inf. som ges kontinuerligt i energiprogrammet Momentum. Denna åtgärd kan tas bort till nästa utvärdering. Rastahyttan har nyligen bytt hyresgäst, framförallt behöver taket isoleras. Tekniska kontoret har köpt ett program där man matar in all statistik. Statistiken följs upp via energieffektiviseringsstödet. 7

8 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. D. Energieffektiva transporter Delmål D1 (för kommunen som geografiskt område) Utsläppen av koldioxid från transporter ska år 214 ha minskat med 25 % jämfört med 199 års nivå. Antalet resor med kollektiva färdmedel ska öka med 1 % från 27 till 214. Öka andelen fordon med alternativt bränsle. Öka gång och cykeltrafiken. Notering Åtgärd D1 Ansvarig Notering Detta mål ser att misslyckas. Enligt ny statistik så har vi ökat CO2 utsläppen med 45% från 199 till 28 Källa: RUS (Regionalt Uppföljningssystem) Resecentrum vid järnvägsstationen. Färdigställt under 211. Alternativa kollektivtrafiklösningar. Utreda möjligheten för lägre kollektivtrafiktaxa. Har inte gjorts Inget som är högprioriterat. Prioritera gång och cykelvägar. Tekniska kontoret. Sid.8(1) Enligt statistik från Dalatrafik och Tåg i Bergslagen så har vi i minskat antalet kollektiva resor med 4,6 % från 27 till 211. (Go By Bus har inte svarat på frågan om statistik från och till Smedjebackens kommun.) 2 % förnybar energi för transporter 22. På OK finns idag ett tankställe för etanol. Viktigt vid planläggning att planera in tankställen för el. Elstolpar är installerade på torget. Kommunen ska anlita en logistiker för att få till ett bra utnyttjande av skolbussarna, skolskjuts kostar cirka 14 miljoner /år och man borde kunna få mer kollektivtrafik för pengarna, eller samma tjänst för mindre pengar. Resecentrum vid järnvägsstationen ger förutsättning för ökat antal resor med kollektivtrafik, då busslinjer och tågtrafik knyts ihop. Cykelbana till Vikersvik har färdigställts under 211. Nya projekt är att koppla ihop Sjöbo och Harnäs och förlänga cykelbanan från Vikersvik till Kuludden. Planering för utbyggnad under 212 är G-C-väg Smb.- Hagge-Ludvika. Ta fram en plan för GC-vägar, sk. Cykelledsplan. Kommunen deltar i lämpliga projekt för att minska bilåkandet och/eller öka kollektivtrafiken Delmål D2 214 bör utsläppen av koldioxid från transporter ha minskat med 15 % från 24-års nivå., Kommunen har under 211 deltagit i länsprojektet Hela Dalarna cyklar samt i Europeiska trafikantveckan. Från 27 till 29 är det en minskning med 8 % men från 24 till 29 har förbrukningen ökat med 22 %. Källa: Miljö och byggkontoret Detta mål verkar svårt att nå. Åtgärd D2 Ansvarig Notering Kommunens personbilar skall drivas med förnybara bränslen eller el senast 214. Vid investering/leasing av nya kommunala personbilar och lätta lastbilar skall, utöver lagkraven enligt SFS 211:846 Miljökrav vid upphandling av bilar, fordonen uppfylla kriterierna för miljöbil enligt förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (SFS 29:1).. Hela kommunkoncernen Kommun leasar 13 stycken miljöbilar år 211. Det är tre fler bilar än 21 och 14 % totalt. De flesta av miljöbilarna är bränslesnåla dieselbilar men det finns även tre etanolbilar. Kommunens första elbilar kommer att levereras under 212. Över 42 liter bensin och mer än 44 liter diesel går åt till kommunanställdas resor med bil. Det inkluderar hemtjänst, parkavdelning etc. Kommunens årsarbetarantal har minskat med närmare 8 personer från 27 till 211, men verksamheten är i stort densamma. Kommunal resepolicy. Bilpool Energikrav vid köp av motordriven utrustning och fordon. SEAB, Bärkehus SEAB, Bärkehus SEAB, Bärkehus 8 beslöt att ta fram en resepolicy under 21, men detta har inte skett. Förslag till resepolicy finns och klimatgruppen anser att förslaget är bra. Frågan har fastnat i kommunstyrelsen. SEAB har en resepolicy sedan 29, den ska implementeras under 212. Möjligt att låna bilar mellan förvaltningarna. Under 211 kördes det ca mil med egna fordon. Kommunen följer miljöstyrningsrådets fordonskriterier och alla fordon är köpta utifrån dessa kriterier. När det gäller motorredskap följs miljöstyrningsrådets kriterier i den mån de finns.

9 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. E. Ökad kunskap Delmål E1 (för kommunen som geografiskt område) Öka kunskapen hos kommunens invånare om vikten av ett Hållbart samhälle. Notering Åtgärd E1 Ansvarig Notering Se åtgärder under E1. Målet är svårt att följa upp då man inte vet vilken nivå som det syftas till. Man kan bara anta att ökad information leder till ökade kunskaper. Kanske skulle en undersökning kunna göras?. Sid.9(1) Riktad information till skolan, allmänhet och företag genom föreläsningar och broschyrer. Hela kommunkoncernen 211 skickades över 5 ex. av 21-års Hållbarhetsbokslut ut till alla hushåll och fritidshusägare. Hållbarhetstävling till skolungdom, F-6. Kommunen deltog i skräpplockarveckan. Kommunen är medarrangör till hälsoveckan; hälsoveckor med hållbarhet och hälsa i fokus. KRAV-veckan arrangeras vecka 42. Kommunen deltog i Europeiska trafikantveckan. Miljökalendern skickas ut till alla hushåll, fritidshusägare och företagare. Delmål E2 Ökat samarbete mellan förvaltningar, organisationer, andra kommuner och företag. Föredöme gentemot allmänheten. Det är exempelvis viktigt, att det finns källsorteringskärl på alla idrottsanläggningar. Tekniska kontoret lovar att detta ska infrias under våren 212. Åtgärd E2 Ansvarig Notering Riktad information/rådgivning till miljösamordnare och nyckelpersoner., Bärkehus, SEAB Alla miljösamordnare erbjöds fyra timmars miljöinformation under ett utbildningstillfälle i februari. 211 reviderades miljöprogram för 2 arbetsplatser: Munkbogården, Munkbogårdens hemtjänst, Dagcenter Björkbacken, Fixarverkstaden, Solhöjden, Korsnäbben, Hedgården., Förrådet, Köket Allegården, Staben, Städ, Park/ gata, Verkstad, Smedjebacken bibliotek/söderbärke bibliotek, Kulturen Förvaltningsadministration, ITavdelningen, Utvecklingsenheten, Personal, Kansli, Räddningstjänst, Fritidsgården "Frallan". Kokerskor och kökspersonal inom skola och omsorg har fått utbildning i ekologisk mat och energisnål matlagning. Driftteknikerutbildning, för energisnålare fastighetsskötsel, riktat till personal inom tekniska och Bärkehus genomfördes i oktober. Kommunicera resultat till kommuninvånarna., Bärkehus, SEAB Det årliga hållbarhetsbokslutet skickades 211 ut till samtliga hushåll. Media kontaktas rutinmässigt vid olika arrangemang, man har bland annat varit med i tre radioinslag och flera tidningsartiklar. SEAB ger ut miljöbokslut. Information på hemsidan. Fortsatt arbete med miljöcertifiering av skolor. Familje och utbildningsnämnden Fridhems förskola hade, förutom tre interna revisioner, årlig extern revision, enligt ISO Under 211 utnämndes Fridhem till miljöpilot av Länsstyrelsen Dalarna. Under 211 erhöll ingen skola något certifikat. Totalt har 5 % av skolorna någon form av certifiering. Skogsgläntan och Sagan har börjat arbetet med Grön Flagg under 211 och beräknar vara klara under 212. Erbjudande av energiinformation till elever på mellanstadiet., SEAB 9 En hållbarhetstävling som riktar sig från förskoleklass till åk.6 initierades från miljö och byggnadskontoret. Resultatet av denna tävling presenterades i samband med invigningen av hälsoveckorna.

10 Uppföljning av åtgärdsprogrammet, forts. F. Klimatsmartare konsumtionsmönster Sid.1(1) Delmål F1 (för kommunen som geografiskt område) Minska matavfallet Handla lokalt Handla närproducerat Åtgärd F1 Ansvarig Notering Kampanj om klimatsmart mat. Handla lokalt kampanj. Informationskampanjer för att minska matavfallet,, Näringslivsenheten KRAV-veckan en gång varje år. Ingen annan kampanj. Näringslivsenheten har inlett en kampanj kunnig och trygg småstadshandel. Syftar till att lyfta fram lokala företag inom handeln. Ingen kampanj har genomförts annat än inom kommunens organisation. Plan att genomföra kampanj under 212 med de lokala livsmedelshandlarna, studera affärernas matsvinn, ta fram en folder med tips till konsumenten och placera ut den i affärerna Delmål F2 Klimatsmart mat. Öka andelen ekologiska produkter. Åtgärd F2 Ansvarig Notering Inget flaskvatten. Hela kommunkoncernen Hur ser svinnet ut i våra kök, utredning. Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Säsongsbetonade grönsaker Hur mycket kg kött per elev, brukare/ dag? Utredning. Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Kontinuerligt. Flaskvatten förekommer i liten omfattning, men arbetet pågår för att ytterligare minska mängden. 21 genomfördes en kontroll på några skolenheter och på ett äldreboende. Resultatet visade på stort svinn från äldreboendet.. Kostenheten på sociala har påbörjat planering av nya rutiner för att minska svinnet. 211 gjordes en undersökning på Vads skola, Vinsbo skola, Hedgården och Fridhems förskola. Resultatet visade på något mindre svinn från äldreboendet, men totalt är de ca. 5 liter per vecka som slängs. På skolorna är inte svinnet något större problem. Har pågått under flera är inom skolornas och förskolornas kök. Finns inte uttalat inom köken på omsorgsförvaltningen. Någon skolenhet har infört en köttfri dag i veckan. Två skolenheter har köttfri dag, frågan har diskuterats på ett köksmöte. Arbete har påbörjats. Någon skolenhet har infört en vegetarisk dag i veckan. Förbättrade rutiner för upphandling. Under 211 har det inletts ett samarbete med region Falun/Borlänge. Detta skapar större möjlighet att ställa miljökrav. Öka KRAV-produkterna med en produkt om året. Familje och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden Barn och utbildningsförvaltningen har ökat inköpen från 34,6 % till 35,91 under 211. Omsorgsförvaltningen har bara ökat från 9,3 % till 11,66. Sammanlagt blir det ökning med drygt en procent till 24,8 % för

11 Diagram över Förslag olika på tillägg energislag eller ändringar , till åtgärdsprogrammet. Källa: SCB Dessa diagram visar den totala energivolymen när det gäller Smedjebackens kommun. Noterbart är att en stor del av denna energi används till energikrävande processer inom industrin i kommunen. (Någon senare statistik än från 28 finns inte vid tidpunkten för denna utvärdering.) Total energi El Tot al energi El Tr äbr änsle Olja Tr äbr änsle 8 6 Olja Gasol Stenkol och koks Gasol St enkkol Koks 6 Energibalans 28 5 övrigt 4 2% 3 2 Bensin Diesel f örnybart 44% f ossilt 54% Den nordiska elmixen 28 Fossilt 22,6 % Förnybart 59,9 % Kärnkraft 17,5 % Den nordiska elmixen 21 Fossilt 43,8 % Förnybart 25,3 % Kärnkraft 3,9 % 11

Utvärdering nr.2 av energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. april 2011. Rapport, april 2011

Utvärdering nr.2 av energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. april 2011. Rapport, april 2011 Utvärdering nr.2 av energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun april 2011 Rapport, april 2011 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(10) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

Åtgärdsprogram. Bilaga till energi och klimatstrategi Smedjebackens kommun 2009

Åtgärdsprogram. Bilaga till energi och klimatstrategi Smedjebackens kommun 2009 Åtgärdsprogram Bilaga till energi och klimatstrategi Smedjebackens kommun 29 Antagen av fullmäktige den 23 februari 29 1 Innehåll sid Mål, Fasa ut fossilt bränsle för uppvärmning och varmvatten, uppföljning

Läs mer

Utvärdering av energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. april Rapport, april 2010

Utvärdering av energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. april Rapport, april 2010 Utvärdering av energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun april 2010 Rapport, april 2010 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Innehåll Inledning 3 Sammanfattning, förslag

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134

Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 Energi- och klimatstrategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27 134 1 2015-09-08 Inledning Denna energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan ersätter energi-

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2013 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2014-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 736 MWh energi år 2013 till kommunens byggnader

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

Energi och klimatstrategi Smedjebacken

Energi och klimatstrategi Smedjebacken Energi och klimatstrategi Smedjebacken Framtida energi och klimathantering i Smedjebackens kommun 2009 Antagen av fullmäktige den 23 februari 2009 1 Innehåll sid Inledningsord 3 Bakgrund till klimatstrategin

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2012 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2013-03-28 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 21 441 MWh energi år 2012 till kommunens byggnader

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun

Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 1(7) Statistik för energianvändning och transporter för Eslövs kommun 2010-12-09 Energikartläggning Eslövs kommun Uppdragsnummer: 227405 Uppdragsansvarig: Maria Larsson Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6

ENERGIEFFEKTIVISERING. Tekniska kontoret Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING Åke Petersson Energieffektivisering_Ver6 ENERGIEFFEKTIVISERING: Statligt bidrag till Energieffektivisering Emmaboda kommun får totalt 1,4 milj. för perioden 2011-2014. Beloppet är

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31

Energistrategi. Bromölla kommun. Malmö 2011-03-31 Malmö 2011-03-31 Datum 2011-03-31 Uppdragsnummer 61631041450000 Utgåva/Status Godkänd Marika Andersson Uppdragsledare Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 19 Malmö Telefon 010-615 60 00 Fax 010-615 20

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 -

Klimatstrategi. för minskad klimatpåverkan. Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 2016-04-19 - 1 - Klimatstrategi för minskad klimatpåverkan Lägesrapport från Kommunfullmäktiges klimatberedning 216-4-19-1 - INLEDNING Kristianstads kommun arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser samt med

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011

Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Uppföljning av energieffektiviseringsarbetet år 2011 Selina Malik, miljöstrateg Hörby kommun 2011-03-30 1 Övergripande sammanfattning Totalt användes 20 973 MWh energi år 2011 till kommunens byggnader

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet

exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet exempel på vad Eskilstuna kommun gör för klimatet 1 2 Vi Vi gör värme och el med träbränsle Kraftvärmeverket, som producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el, använder nästan bara förnybart träbränsle. Det

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun

Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 1 (10) Klimatstrategi för Mörbylånga kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Klimatstrategi för Mörbylånga kommun 2 (10) Innehållsförteckning KLIMATSTRATEGI...3 Vision... 3 Strategi... 3 KLIMATMÅL...5

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Energi- och klimatstrategi. Energi- och klimatstrategi 1 » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Energi- och klimatstrategi Energi- och klimatstrategi 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 2015 För revidering ansvarar: Miljö-

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi

Gröna, smarta Haninge. Klimatstrategi Gröna, smarta Haninge Klimatstrategi Haninge kommun arbetar för ett hållbart samhälle. För att ta de rätta stegen, göra kloka vägval måste vi veta var vi befinner oss och i vilken riktning vi bör gå. Syftet

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Revidering av Ale kommuns Energi- och klimatplan

Revidering av Ale kommuns Energi- och klimatplan TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2014-12-05 2014-12-01 Dnr KS.2013.186 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Revidering av Ale kommuns Energi-

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10

1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 3 MÅL 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 INLEDNING 3 2 NULÄGESBESKRIVNING 4 2.1 Byggnader 4 2.2 Transporter 5 3 MÅL 7 3.1 Byggnader 7 3.2 Transporter 7 4 ÅTGÄRDER OCH HANDLINGSPLAN 8 5 UPPFÖLJNING 10 1 Inledning Denna strategi syftar till att

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport

Edita Bobergs AB - extern klimatrapport Edita Bobergs AB - extern klimatrapport FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.editabobergs.se Verksamhetsområde Grafisk industri Beräkningsperiod 2008 Kontaktperson Peter Danielsen NYCKELTAL Antal Anställda

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning Överenskommelse om åtgärder inom miljömål, klimat och energi samt klimatanpassning Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-09-19

Kommunfullmäktige 2011-09-19 Kommunfullmäktige 2011-09-19 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Bengt Norrlén ordf (S) Håkan Svensson (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Solweig Nyrede (S) Jan Tholerus

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Energiplan för Kungälvs kommun i korthet

Energiplan för Kungälvs kommun i korthet Energiplan för Kungälvs kommun i korthet Klimatförändringen är ett faktum och att det är vi som genom vår energi- och transportanvändning har orsakat den är en obekväm sanning. Enligt klimat och sårbarhetsutredningens

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Miljöpolicy Det innebär att:

Miljöpolicy Det innebär att: Miljöpolicy Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

HANDLINGSPLAN KLIMATSTRATEGI LAXÅ KOMMUN

HANDLINGSPLAN KLIMATSTRATEGI LAXÅ KOMMUN HANDLINGSPLAN KLIMATSTRATEGI LAXÅ KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 13 september 2006, 71 1. Inledning...3 2. Sammanfattning av handlingsplanen... 4 3. Presentation av åtgärder... 4 4. Åtgärder och metoder...

Läs mer