kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun"

Transkript

1 kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

2 Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) ett utvecklingsprojekt som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KOMMUNINFO Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström Redaktör Marita Mårtensson Tfn: Redaktion Johan Söderling Ulf Eriksson Marita Mårtensson Tidigare nummer Tryck Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Upplaga Foto framsida Flabb Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar och redigeringar i text och bild. Om inte annat anges, när material skickas in för publicering i kommuninfo, förbehåller sig redaktionen rätten att använda materialet på kommunens webb. Sista dag att lämna material till nästa nr: 19 augusti 2011 Projektet syftar till att invånarna ska få bättre inblick i hur bra eller dåligt kommunen fungerar samt att stimulera till kvalitetsutveckling och lärandet i den kommunala verksamheten. Kommunens kvalitet i korthet omfattar drygt 30 frågor som mäter kvalitet och effektivitet inom för kommunerna fem centrala områden: Din kommuns tillgänglighet, ex. svarsstider på e-post, öppettider på bibliotek. Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns kostnadseffektivitet Din kommun som samhällsbyggare. Mätningen genomfördes hösten Samtliga kommuner mäter alla frågor/mått på samma sätt. Utifrån resultatet kan vi konstatera att det finns områden där Vännäs kommun har ett bra resultat, men det finns också områden som bör utvecklas. Några av de områden där vi har högre resultat än medelresultatet av alla kommuner som deltog är bland annat; Bemötande Behörighet till gymnasiet Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen Några av områdena där Vännäs kommun har ett lägre resultat än medelresultatet av samtliga kommuner är bland annat; Tillgänglighet (dvs. svarstider när medborgaren skickar e-post till kommunen för att ställa en enkel fråga) Bibliotekens öppettider utöver normaltid 8-17 Undersökningen kommer att genomföras årligen för att vi ska kunna följa utvecklingen från år till år. De områden där vi har lågt resultat kommer att undersökas närmare för eventuella åtgärdsplaner. Ett område som kommer prioriteras är kommunens svarstider på e-post. Undersökningen ger oss en möjlighet att jämföra Vännäs kommuns resultat med andra kommuners resultat. På så sätt får vi bra insikt i områden där vi måste utveckla vårt arbete för att nå bättre resultat. Resultatet av undersökningen används bland annat som ett underlag i budgetarbetet. Det är också ett material som ska användas i förvaltningarnas verksamhetsplanering. I detta nummer av kommuninfo kan du att kunna ta del av ett urval av de mått som ingick i undersökningen. Alla mått och resultat finns på kommunens webbplats under rubriken kvalitet och resultat. På kan du ta del av samtliga kommuners resultat. PEFC/ TRYCKSAK Karolina Johansson Administrativ chef E-post: 2 kommuninfo

3 Kommunens kvalitet i korthet Så här avläser du diagrampunkterna Exempeldiagram: De röda markeringarna avser Vännäs kommuns resultat i förhållande till det lägsta värdet, medelvärdet och det högsta värdet i den aktuella frågan för samtliga deltagande kommuner. Så här trygg är din kommun Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersökning och visar att många känner sig trygga i kommunen. Vännäs är en av de kommuner i landet där medborgarna känner sig mest trygga. SCB trygghet 73 Hur många besök av olika vårdare får en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Gäller äldre med minst två besök/dag Frågan mäter hur många olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst. Ju lägre antal, desto färre olika personer. Snittet i mätningen är 13 personer, medan Vännäs kommun har 12 personer, dvs. ett något bättre resultat än genomsnittet. Att våra äldre ska få träffa så få olika vårdare som möjligt är viktigt för att de ska kunna känna trygghet. Personalkontinuitet kommuninfo

4 Kommunens kvalitet i korthet Så här effektiv är din kommun Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor? (Andel behöriga till gymnasiet) (Procent) 92 % av eleverna är behöriga till gymnasieskolan, vilket är högre än genomsnittet i mätningen. Målsättningen är att alla elever ska vara behöriga när de lämnar grundskolan. Behöriga till gymnasiet, % 92 Hur effektiva är kommunens grundskolor? (Kostad/betygspoäng) I jämförelse med samtliga kommuner i mätningen ligger Vännäs kommun ungefär på medel. Under 2011 kommer kommunen att arbeta vidare med att säkerställa att de befintliga resurserna inom skolan används på bästa sätt för eleverna. Kostnad per betygspoäng grundskola Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? En plats i särskilt boende kostar i snitt kronor/ år. Vännäs kommun har förhållandevis dyra platser inom särskilda boende. Vännäs kommun har en högre personaltäthet per boende än flera av de jämförbara kommunerna, vilket troligtvis förklarar skillnaden. Kr/boende i särskilt boende Hur nöjda är brukarna med sitt särkilda boende? Mätningen är genomförd via en Nöjd-Kund-Index mätning. Vännäs kommun har ett lägre betyg än genomsnittet. Ett utvecklingsområde, som på sikt kan förbättra resultatet, är att förbättra de sociala aktiviteterna vid boendena. Nöjd-Kund-Index särskilt boende 68 4 kommuninfo

5 Kommunens kvalitet i korthet Din kommun som samhällsutvecklare Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? (Procent) Sysselsättningen är hög och arbetslösheten är låg i kommunen. Kommunens geografiska läge, nära en stor stad med arbetstillfällen inom många branscher, tros bidra till detta resultat. Sysselsättningsgrad, % 81 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Andelen nya företag per invånare är 6,2 vilket är något högre än genomsnittet. Antal nya företag per 1000 inv. 6,2 0,0 6,0 12,0 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (Procent) Tre procent av befolkningen i Vännäs kommun har försörjningsstöd, vilket är under genomsnittet. Andel inv. med försörjningsstöd % Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (Andel återvunnet material i %) I Vännäs kommun har vi en högre andel återvunnet material än i många andra kommuner. Andel återvunnet hushållsavfall % 55 Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (Index 1-100) 66 % av de som besvarade SCB:s medborgar-undersökning i Vännäs kommun upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. Detta är ett resultat som vi ska vara stolta över, även om vi självklart vill bli ännu bättre. SCB regionindex 66 kommuninfo

6 Kommunens kvalitet i korthet Din kommuns tillgänglighet, delaktighet & information Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (Procent) Vännäs kommun har ett lägre resultat än genomsnittet i mätningen. Att förbättra vårt resultat är viktigt och det ska ske bland annat genom utbildning och genomlysning av hur vi arbetar med medborgarservice. E-post 74 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (Procent) Även detta ska prioriteras bland annat via utbildning och bättre rutiner. Kommunen måste förbättra sig till nästa mätning. Telefon 40 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (Procent) Att 95 % av de medborgarna som ringer kommunen anser att de får ett gott bemötande är mycket positivt. Att kunna ge medborgarna ett bra bemötande är något som kommunen alltid måste arbeta med. Bemötande % 95 Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar? Vännäs har öppet kommunbiblioteken tre timmar mindre än genomsnittet. Öppettiderna har varit desamma de senaste åren och i dagsläget finns inget beslut om att de ska utökas. Inom Umeåregionen finns ett bra samarbete för biblioteken, vilket möjliggör att medborgare kan låna böcker på andra bibliotek än de inom kommun. Bibliotek Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (Dagar) Det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser och kommunen har inte kunnat möta denna efterfrågan fullt ut. Barn- och utbildningsnämndens långsiktiga mål är att alla ska få plats på önskat placeringsdatum. En ny förskola på lägerområdet i Vännäs kommer att byggas. Väntetid förskola, dagar kommuninfo

7 Din kommuns tillgänglighet, delaktighet & information Kommunens kvalitet i korthet Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? (Antal dagar) Handläggningstiden är kort i Vännäs. Att det finns bra rutiner i verksamheten är en förklaring till resultatet. 4 Handl.tid ekonomiskt bistånd Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Resultatet visar att andelen röstberättigade som röstade i senaste kommunalvalet är högre än genomsnittet, vilket är positivt. Valdeltagandet är traditionellt sett högt i kommunen. Valdeltagande kommunval % 83 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (Procent) En extern mätning av kommunens webbplats ger sammantaget ett lägre betyg än förväntat. Mätningen sker genom ett informationsindex, som inte är heltäckande, men ger en uppfattning om en grundnivå för informationen till medborgarna via webben. Indexet består av 190 frågor och svaret på varje fråga ska kunna hittas på kommunens webbplats inom två minuter för att resultatet ska vara godkänt. Vännäs kommun ligger lägre än genomsnittet. 65 % av svaren på frågorna kunde hittas inom två minuter. Webbinformation, % av max 65 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Detta resultat är inte tillfredsställande och kommunen ska bl a se över de sätt som medborgarna kan vara delaktiga. Under 2011 kommer kommunen att arbeta med att bilda ett ungdomsråd/forum för att öka ungdomarnas delaktighet. Delaktighetsindex, % av max 23 Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? I SCB:s Medborgarundersökning ingår ett index som kallas Nöjd-Inflytande-Index som baseras på de frågor om tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan/ inflytande samt förtroende. Enkelt uttryckt visar indexet medborgarnas betyg på sitt inflytande i kommunen. Kommunen ligger strax över genomsnittet. SCB Inflytande 45 kommuninfo

8 Ny i fullmäktige Krister Andersson, MP Vad fick dig att engagera dig politisk? Då alltför många behandlar miljöoch klimatfrågorna som problem som de hoppas ska försvinna är det svårt att sitta still. Jag tycker det är spännande att vara med att hitta nya vägar och lösningar som leder till ett bättre samhälle. Ett samhälle som inte bygger på utarmning av naturens resurser. Hur vill du utveckla Vännäs? Vännäs ska vara en kommun med självförtroende som skapar framtiden istället för att vänta på den. I Vännäs ska det finnas möjligheter till ett rikt liv, och där är ett badhus en lucka som ska fyllas. Jag tror också att människor förväntar sig att politiker ska ta ett mycket större ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Stämmer ditt politiska uppdrag med dina förväntningar? Innan jag började så fick jag flera kommentarer av typen: och du tror att du kan påverka? Det är ändå bara budget som styr så förväntningarna var därefter. Jag känner ändå att goda argument tas på allvar och att den politiska prestigen inte är alltför stor, även om köns- och åldersfördelningen i kommunpolitiken lämnar en hel del övrigt att önska. Om uppdraget stämmer med mina förväntningar kan jag kanske svara på om något år, men jag ska åtminstone försöka att se till att det gör det. Ungdomens frågestund Du som är ungdom och bor i Vännäs - kom och påverka i de frågor DU tycker är viktiga för Vännäs på kommunfullmäktiges sammanträde. DU KAN PÅVERKA! Nu har du som ungdom boende i Vännäs en bättre möjlighet att göra din röst hörd i frågor som DU tycker är viktiga för Vännäs genom att delta på kommunfullmäktiges sammanträden under ungdomens frågestund. - Ungdomar är välkomna att ställa sina frågor direkt till politikerna under sammanträdet och beroende på hur komplicerade frågorna är kan svar kanske inte alltid lämnas direkt vid sammanträdet, säger Linda Nygren Käck, ungdomsutvecklare i Vännäs. En komplicerad fråga antecknas och ssvar lämnas sedan vid nästa kommunfullmäktige. Vännäs kommun vill genom ungdomens frågestund synliggöra ungdomars tankar och idéer i kommunen och det finns en förhoppning hos politikerna om att involvera ungdomar i kommunens utvecklingsarbete. - Att ställa sig framför politiker och prata är inte alltid lätt och därför kommer jag att finnas på plats under sammanträdet för att stötta ungdomarna, säger Linda som tidigare varit gårdsföreståndare på fritidsgården Ikaros. Vill du bolla frågor före kommunfullmäktiges sammanträde så är det bara att kontakta Linda på , via e-post eller Simon Strandgren, gårdsföreståndare på Ikaros, eller Mattias Wälivaara, gårdsföreståndare på Lobbyn, Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 13 juni. Tid och plats presenteras på Kom och påverka i de frågor DU tycker är viktiga för Vännäs! Hemfixargruppen Kontakt: Linda Nygren Käck, FrivilligCenters Hemfixare erbjuder hjälp i hemmet till äldre personer. Det kan vara sådant som kan innebära risk för fallolyckor som att hänga gardiner eller byta glödlampor eller att hämta och flytta saker till förrådsutrymmen. Det är kostnadsfritt att få hjälp av Hemfixarna, men det material som behövs för att utföra uppdrag bekostas av den som önskar hjälp. Välkommen att hör av dig till oss på telefon , vardagar om möjligt fem dagar innan arbetet ska utföras. Hemfixare Telefon: vardagar Klipp ut och spara 8 kommuninfo

9 Ungdomar och alkohol Ungdomar och alkohol Det finns många föräldrar som tror att tonåringar som blir bjudna på öl och vin hemma lär sig hantera alkohol bättre än andra tonåringar. Detta är inte sant. Svenska studier visar att det är precis tvärtom. De ungdomar som får alkohol hemma dricker mer och löper större risk att få problem i framtiden. För varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för ett framtida beroende med 14 procent. Dessutom har tonåringar svårare än vuxna att bedöma konsekvenserna av sitt drickande, vilket gör att berusade tonåringar kan råka illa ut. De flesta som hamnar i slagsmål är berusade. Risken för alla olyckor ökar, eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. De flesta som prövar narkotika första gången är berusade. Och de flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade. Så det finns all anledning till att tonårsföräldrar ska lära sig vad man ska göra för att barnen inte ska dricka alkohol i unga dagar. På webbplatsen finns mycket att läsa om alkohol, såväl fakta som bra tips gällande förhållningssätt och annat intressant och lärorikt. Du kan även göra ett test gällande dina egna dryckesvanor. Prata med barnen om alkohol Köp inte ut alkohol Bjud inte på alkohol Säg ifrån Tips till dig som tonårsförälder Föräldravandra Prata med andra föräldrar Var vaken och nykter Källa: Kontakt: Linda Nygren Käck, Fritidsgården Ikaros Skolorna går mot terminsslut, likaså Ikaros. Men innan vi tar sommarlov så har vi mycket roligt att se fram emot. Skolavslutningsfesten på badet 15 juni är grundskolornas och Ikaros sommaravslutning. Vi utlovar suveräna aktiviteter, det bjuds på mat samt badning på hög nivå. Ta med 20 kronor och badkläder så står vi för festen. Samarbetspartners är Ikaros, Stjärnhuset, Hammarskolan, kyrkorna, Hotel Vännäs. Ikaros stänger gården i samband med avslutningen, men nytt för i år är att vi har öppet några veckor för dagsutflykter och spontanaktiviteter. Tanken är att vi tisdag torsdag under dagarna gör något roligt som bad, fiske eller åka på utflykt. Mer info om detta kommer. Ungdomsgården Lobbyn Nu närmar sig sommarlovet och långledigt. Vi på Lobbyn arrangerar en våravslutning och musikkväll den 3 juni. Lobbyn kommer att ha öppet fram till skolavslutningen torsdag den 16 juni. Sedan stänger vi under sommaren och öppnar igen måndag den 22 augusti. Mer information om aktiviteter och uppstarten till hösten kommer att finnas på vår Facebook-sida: Lobbyn-mötesplatsen i Vännäs. Välkomna! /Mattias med personal Vi öppnar Ikaros igen den 22 augusti. Ha en härlig sommar önskar Ikaros personal. ÖPPETTIDER Måndag Tisdag Torsdag Fredag ÖPPETTIDER Måndag Onsdag Torsdag Fredag Kontakt: Simon Strandgren, Kontakt: Mattias Wälivaara, kommuninfo

10 Med tåget in i framtiden Vännäs + tåg = sant! Rubriken kan låta fel när vi vet att Vännäs inte längre har samma betydelse för järnvägstrafiken. Men det är på sin plats att redogöra hur kommunen nu och i framtiden arbetar för att vi även i framtiden ska utnyttja erfarenhet och kunskap jämte infrastruktur inom spårbunden trafik. Foto: Flabb I och med satsningarna på Botniabanan har kommunen under planeringen haft med representanter för att framföra och framhålla effekterna för vårt samhälle. Vi kan konstatera att utdelningen blev knaper. Genom Norrtågsförsöket har vi drivit en rad frågor. Exempel på frågor som förts är nattågstrafiken, Umeå- Luleåtrafiken, Tvärbanetrafiken, Pendeltågstrafiken, järnvägsstation i Vännäs, nya hållplatser vid triangelspåret, vid Hemberget och vid centrala Vännäsby. Vidare har diskussioner förts med SJ om personalplacering för nattågspersonal. Vi har deltagit i hearing kring nattågsutredningen och skickat skrivelser till Norrtåg, Trafikverket och Landstinget kring pendeltåg, stopp för Tvärbanan i Tväråbäck, gång- och cykelväg över bangården i Vännäs, att två nattåg ska gå även fortsättningsvis och att ett ska gå via stambanan. Vi har tillskrivit SJ kring dålig kommunikation mellan kommunen och SJ:s ansvariga för Norrlandtrafiken. Vi har framgångrikt förhandlat till oss en start av pendeltågstrafik mellan Vännäs C och Umeå Ö. Stopp på vägen blir Vännäsby (2012) och Umeå C. Under helgerna planeras att både Tvärbanetrafiken och Umeå-Luleå trafiken ska angöra Vännäs C. Vad gäller nattågstrafiken kommer stopp ske vid Vännäsby när den hållplatsen är färdigställd. Kommunen för resonemang med olika intressenter om att ta tillvara både kompetens och erfarenhet samt infrastruktur i vårt samhälle. Vår gymnasieskola har utbildningar både till lokförare och bantekniker. Vi för löpande diskussioner med Trafikverket om de satsningar som behöver göras för att möta behoven av hållplatser och underfarter, övergångar, undergångar och mötesstationer. När det gäller godstrafiken har det framförts synpunkter på att Botniabanan inte fullt kommer att täcka behoven för godset utan att stambanan även fortsättningsvis kommer att vara viktig. Trängseln på spåret mellan Umeå och Vännäs är stor, antalet tåg ökar. Vi ska fortsätta att arbeta för att Vännäs tar del av detta. Vårt samhälle kommer även fortsättningsvis att ha en stark närvaro av tåg. Nu ska vi se till att satsningen på pendeltåg är rätt och att vi utnyttjar trafiken så att den kan utvecklas vidare. Kontakt: Johan Söderling, kommuninfo

11 Ta bussen eller pendeln Med tåget in i framtiden Nästan hälften av kommunens förvärvsarbetande befolkning pendlar över kommungränsen. Störst är utpendlingen till Umeå med personer som har sitt arbete där. Från Umeå pendlar 530 personer till sina arbetsplatser i Vännäs. Förutom arbetspendlarna tillkommer gymnasieelever inom Umeåregionen som resenärer; 300 från Umeå, 70 från Bjurholm, 40 från Vindeln, 80 från Nordmaling, 35 från Robertsfors. Från Vännäs reser 195 gymnasieelever till Umeå. Vännäs kommun är delaktig i ett flertal projekt för ett hållbart samhälle. När det gäller pendling vill kommunen puffa för att vi som bor i kommunen ska tänka på hållbart resande. Hur kan vi ändra vårt beteende från att resa med egen bil till att istället gå, cykla, samåka eller åka kollektivt med buss. Länstrafiken erbjuder vardagar ett 30-tal tidtabellagda turer mellan Vännäs och Umeå (www. tabussen.nu) Cirka 10 % av kommunens arbetspendlare som reser idag kollektivt med buss. på helgerna. Vännäs kommun har inte fått igenom sitt krav på att tågen ska gå in till Vännäs station alla dagar. Trafikverket och Norrtåg har beslutat att tågen från Lycksele och Luleå inte ska gå in till Vännäs station vardagar eftersom den totala restiden då blir runt femton minuter längre. Narvik Kiruna Luleå Periodkort bussresa (30-dagarskort) för sträckan Vännäs - Umeå kostar idag 870 kronor. Kortet är inte personligt, hela familjen kan använda samma kort men inte samtidigt. Kortet gäller ett obegränsat antal resor under 30 dagar. Löses periodkort till Umeå gäller kortet även för lokaltrafiken i Umeå. Testresenärer på buss Testresenärer på buss för totalt ett 50-tal bilburna arbetspendlare till Umeå har genomförts vid två tillfällen. Utvärderingen sex månader efter första testperioden visar att 27,8 % av testresenärerna fortsätter att åka buss dagligen, många tar bussen två till fyra dagar per vecka. Endast 2,8 % av testresenärerna valde aldrig bussen. Betyget är gott, att resa kollektivt är ett bra alternativ, miljövänligt, billigt och bekvämt. Nackdelarna är att resan tar för lång tid och att det inte är lika flexibelt som att pendla med bil. Trondheim Lycksele Östersund Vännäs C Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Pendeltåg Vännäs Umeå, vardagar Från december 2011 kommer ytterligare ett alternativ till kollektivt resande. Pendeltåg mellan Vännäs C (järnvägsstationen) och Umeå Östra (Umeå Regionsjukhus) med åtta dubbelturer per dag, vilket innebär åtta turer till Umeå och åtta turer från Umeå varje vardag. Tåget stannar även vid Umeå C (järnvägsstationen). Restiden beräknas till 25 minuter. Samma biljettsystem kommer att gälla på både tåg och buss vid köp av pendlarkort (se www. norrtag.se). Det går bra att åka buss en väg och ta tåget tillbaka eller tvärtom. Regionala tåg; Luleå (Vännäs) Umeå och Lycksele (Vännäs) Umeå, helger I augusti 2011 kommer tågen från Luleå och Lycksele, som går till och från Umeå, att angöra Vännäs järnvägsstation Stockholm Att resa med tåget är bland det miljövänligaste färdsättet man kan välja idag. Kartan visar Norrtågs trafiknät. Källa: Länstrafiken Kundservice Kontakt: Gunnel Granath, kommuninfo

12 Ny plan- och bygglag Deklaration Inför årets deklarationer gick Skatteverket ut med rekommendation till landets kommuner om att inte ta emot deklarationer eftersom säkerheten för hanteringen av dessa handlingar inte kan garanteras. Vännäs kommun tar därför från och med i år inte längre emot deklarationer. Ny plan- och bygglag Riksdagen har beslutat om en ny Plan- och bygglag (PBL) som började gälla den 2 maj Du som privatperson måste skicka din deklaration via Posten eller lämna den direkt till Skatteverket. Deklaration kan också göras via internet eller SMS. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte längre kan erbjuda denna service. Flytväst vid vatten Tänk på säkerheten när du vistas vid och på vatten. Snabbare besked om bygglov, ökad kontroll av byggandet samt tydligare plan- och byggprocess. Det är några förändringar i den nya plan och bygglagen. Foto: Flabb Några av de viktigaste nyheterna i PBL är: Foto: Baltic Safety Procducts Självklart ska du ha flytväst när du vistas vid och på vatten! Flytväst kan du hyra på brandstationen, ingång från Pengsjövägen, vardagar kl Ring gärna innan du kommer, Vi håller stängt vecka 29 och 30. Storlekar från 0 90 kg. Pris: 10 kr första dygnet, därefter 5 kr/dygn. Räddningstjänsten Redan i bygglovsansökan ska en bedömning göras av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollansvarig ersätter dagens kvalitetsansvarig - vilket stämmer bättre överens med uppgiften - och alla ska vara certifierade. Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till utföraren. Bygganmälan försvinner som begrepp. Reglerna om byggkontroll stärks. Det tydliggörs vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens kontroll-ansvarig ska ha. Byggnadsinspektör ska göra obligatoriska besök på byggplatsen. Bygglov ska till skillnad från idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar att drabbas av överklaganden. Idag finns det tre olika straffavgifter för olagligheter i byggprojekt. Dessa kommer att ersättas av en avgift som görs enhetlig och lika för hela landet. Även i ärenden om bygglov ska klimatförhållanden beaktas. Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs en detaljplan. Du hittar mer information om den nya plan- och bygglagen på Boverkets webbplats, Kontakt: Bo Hellsing, Eva Wållberg, kommuninfo

13 Restaureringprojektet i naturreservat Restaureringen vid Brånsjön På jordbruksslätten vid Brånsjön finns perfekta våtmarker för fåglar. Foto: Länsstyrelsen Den omfattande restaureringen av strandängarna runt Brånsjön och Strandsjön fungerade fantastiskt bra under fjolåret tack vare utmärkt projektledning från Enetjärn Natur AB:s sida med hjälp av duktiga och samarbetsvilliga underentreprenörer från Norra Skogsägarna, Kaj Johansson, Lindings våtmarksservice och Maskinring Norr. All skogs- och buskigenväxning samt stubbar på strandängarna avverkades och frästes inklusive de svåråtkomliga trädbevuxna holmarna ute i strandsjön. Över en mil permanent stängsel sattes upp innan vintern gjorde entré. Under det avslutande projektåret 2011 återstår nu de mesta av tillgänglighetssatsningarna med städning och ytterligare åtgärder med stigar, parkeringar, vägar, skyltar och utkiksplatser. Det blir spännande att se hur detta första år med betesdjur kommer att fungera. Vindelälvens Naturbetens ekonomiska förening ansvarar för att minst 60 kor från olika jordbruksföretag i kommunen finns på plats i de nya solpanelsdrivna betesfållorna från månadsskiftet maj/juni. Kontakt: Malin Karlsson, Länsstyrelsen, , Fakta naturreservat Naturreservat ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra länder. Bildande av naturreservat är ett av flera medel för att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. I Västerbotten finns idag 242 naturreservat varav följande tre finns i Vännäs kommun; Brånsjön - reservatet vid byn Brån, alldeles i närheten där Vindel- och Umeälven flyter samman Rävahidalen - reservatet utgörs av en mindre ravin som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en tidvis vattenförande bäck ansluter från norr. Vännforsen - reservatet är beläget på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven. Källa: kommuninfo

14 Vännäs i glashuset Upplev Vännäs Mellan den 27/6 och 3/7 är Vännäs kulturavdelning och Slöjdarnas hus värdar för en vecka i Glashuset i Umeå. Glashuset står mitt på Rådhustorget i Umeå och syftet är att synliggöra alla de krafter som gemensamt ska forma kulturhuvudstadsåret i Umeå Värdföreningen i glashuset har fria händer att utforma ett intressant program. På bilderna garnkonst och underhållning av trubadur Valter Karlsson. Foto: Lillemor Elfgren Glashusveckan är ett gyllene tillfälle att visa vad vi har att erbjuda i Vännäs. Kommunens vision om ett välkomnande, livfullt och nytänkande Vännäs är den röda tråden och samlingsnamnet på veckan är Upplev Vännäs. Vi hoppas att locka såväl Vännäsbor som invånare i hela Umeåregionen, men också turister och andra tillfälliga besökare att besöka oss under veckan för att uppleva vad Vännäs har att bjuda. Programmet för veckan görs i samarbete med föreningar, studieförbund och eldsjälar. Veckan har olika teman för varje dag som är tänkta att avspegla olika perspektiv på vad Vännäs har att erbjuda. Måndag 27/6 Tisdag 28/6 Onsdag 29/6 Torsdag 30/6 Fredag 1/7 Lördag 2/7 Söndag 3/7 "Smaka på Vännäs" "Bo i Vännäs" "Se Vännäs" "Folkbildning i Vännäs" "Ung i Vännäs" "Hantverk i Vännäs" "Lyssna på Vännäs" Ett mer detaljerat program hittar du på Välkommen till glashuset du också! Kontakt: Malin Felth, kommuninfo

15 Dags för sommar! Tips från miljö- & hälsoskyddsavdelningen Nu är det snart sommar och alla utomhusprojekten drar igång. Här kommer lite tips och råd från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Värmepumpar och enskilda avlopp Ska du installera värmepump eller gräva enskilt avlopp - kom ihåg att du behöver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken! Ansökningsblanketter hittar du på kommunens webbplats Kom ihåg att bifoga en situationsplan. Njuta av sommaren!!! Vi vill alla kunna njuta av sommarvärmen med grillning, öppna altandörrar och fönster, långa promenader. Här kommer några tips för att alla ska kunna njuta. Grilla är gott, men gör det inte på balkongen! Fåglar matar vi vintertid på sommaren finns det mat för dem i naturen! Inte bajsar väl din katt på grannens altan? I samhället plockar vi naturligtvis upp efter våra hundar och hästar! Trädgårdsavfall är välkommet för deponering på Starrberget. Vill du själv elda upp ditt trädgårdsavfalldet och bor i detaljplanelagt område måste du vänta tills efter 30 september. Kom då ihåg att följa instruktioner från räddningstjänsten! Hur mår ditt brunnsvatten? Vill du kontrollera ditt brunnsvatten kan du själv ta ett vattenprov och få det analyserat. Kontakta närmaste analyslaboratorium för mer information. Kontakt: Malin Österlund, Provtagning av fisk Som en del i länsstyrelsen i Västerbottens miljöövervakning provtas fisk från ett antal utvalda sjöar med avseende på cesium(cs) och kvicksilver(hg). Provtagningen sker med hjälp av fritidsfiskare/fiskevårdsområden i respektive kommun. Under 2010 lämnades fiskar till miljö- och hälsoskyddsavdelningen för analys från Jämtebölesjön (fem st), Stärkesmarkssjön (fem st) och Pengsjön (fyra st). Alla fiskar var abborrar med en vikt mellan g. Gränsvärde för kvicksilver(hg) är 0.5mg/kg i abborre och i gädda 1.0 mg/kg. Gränsvärde för cesium(cs) är Bq/kg. Jämtebölesjön ligger stabilt under gränsvärdena både för kvicksilver och cesium. Stärkesmarkssjön har däremot högre värden för kvicksilver, värdet varierar runt gränsvärdet. Fiskarna från Pengsjö ligger lågt förutom på ett fall där fisken har höga halter kvicksilver. Ingen av sjöarna har höga värden av cesium. Hjälp oss med provtagning Brukar du fiska i Gullsjön, Snålltjärn, Välvsjön, Mosjön eller Holmbäcksjön? Då får du gärna lämna in abborre eller gädda till oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen för kontroll av kvicksilver(hg) och cesium(cs). Mer information hittar du på länsstyrelsens webbplats halsorelaterad-miljoovervakning/ Pages/Miljogifter-i-fisk-som-konsumeras.aspx Kontakt: Malin Österlund, kommuninfo

16 Sommartider Vännäs Hälsocentral HemvårdsCenter invigt Den 23 mars invigdes Vännäs HemvårdsCenter. Ledningsfilosofin är att sätta individens resurser, behov och önskemål i fokus. Målet är att personer bosatta i Vännäs så långt som möjligt ska kunna få en sammanhållen hjälp med vård och omsorgsinsatser, som behövs för att kunna bo kvar hemma. Invigningen Firandet inleddes med att samtliga hälsades välkomna av Anita Helgesson, verksamhetsutvecklare. Invigningstal hölls av Harriet Hedlund, ordförande i folkhälsonämnden i Umeåregionen och Sonja Eriksson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Vännäs. Harriet och Sonja förrättade därefter invigningen och med en gemensam sax klippte de av det blågula bandet och förklarade Vännäs HemvårdsCenter som invigt. Efter invigningen skickade verksamhetschefen vid Vännäs hälsocentral, Sven-Åke Boström och socialchef Ulf Norberg, sina varmaste lyckönskningar till alla medarbetare vid HemvårdsCenter och därefter bjöds det på förfriskningar och visning av lokalerna. Medarbetarna fanns på plats och berättade om sina olika funktioner och roller vid centret. Sommartider 2011 på Vännäs Hälsocentral Från 7/6 till 26/8 har vi öppet kl Vi har i princip endast akut verksamhet eftersom vi har halverad bemanning. OBS! Se gärna till att förnya dina recept innan sommaren. Rådgivning och tidbokning kl 08-15, vardagar Ring En automatisk telefonröst säger vilken tid du kommer att bli uppringd. Är du nöjd med den tiden kan du lägga på luren. Om du vill bli uppringd på ett annat telefonnummer (eller har skyddat nummer), måste du själv knappa in det. Vid akuta besvär kl 08-17, vardagar Vårt akutnummer är OBS! Efter kl 15 kopplas du automatiskt till den av hälsocentralerna i Vindeln, Vännäs och Bjurholm som har jour den dagen. Vid akuta besvär efter kl 17 och helger Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177, ger råd och hänvisar vid behov vidare till Primärvårdsjour eller Akutmottagning i Umeå. Vid akuta, livshotande tillstånd, ring tel 112 för ambulans. BVC Dropin-mottagning tisdagar kl från 13/6 till 19/8. Telefontid tisdagar kl på tel eller Provtagning Under semesterperioden utför vi endast akut provtagning. För provtagning beställd av sjukhuset hänvisas till lab-centrum på sjukhuset (de har drop-in-mottagning, ingen anmälan behövs). OBS! PK-prov utförs däremot som vanligt hos oss. Ta kontakt med oss när som helst Använd mycket gärna e-tjänsten Mina vårdkontakter. Gå till kontakt.vardguiden.se/skaffakonto. Öppna ett konto och logga in med e-legitimation eller lösenord som du får per post. Då får du en enkel, säker och snabb kontakt med oss. Bakre raden: Kent Gunnarsson, Mikael Fredlander, Ulf Norberg. Främre raden Harriet Hedlund, Anita Helgesson, Åsa Ågren Wikström, Sonja Eriksson. Foto: Monica Höök Hälsningar Sven-Åke Boström Verksamhetschef Tre Älvar Hälsocentral Ulrika Westman-Yttergren Avdelningschef Vännäs 16 kommuninfo

17 Serveringstillstånd Servering av alkohol Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste högt ställda krav på lämplighet uppfyllas. För att servera alkohol och ta betalt för det på till exempel ett musikarrangemang, en föreningsfest eller företagsfest måste ha serveringstillstånd. Det finns två typer av serveringstillstånd; till allmänheten och till slutet sällskap. Serveringstillstånd kan sökas för enstaka tillfällen eller tills vidare. Serveringstillstånd söks hos den kommun där tillställningen ska hållas. För privata tillställningar där det bjuds på alkohol behövs normalt inget serveringstillstånd om gästerna betalar inköpspris för dryckerna och om tillställningen hålls i en lokal där det normalt inte sker försäljning av alkohol. Servering till slutet sällskap För serveringstillstånd till slutna sällskap vid enstaka tillfällen gäller kraven: gästerna är kända före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen det ska finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan gästerna. Den som söker tillstånd ska i ansökan bifoga bevis för att ett samband finns genom exempelvis årsmötesprotokoll, medlemsförteckning eller gästlista. När en tillställning sägs rikta sig till ett slutet sällskap får annonsering i till exempel press, flygblad eller affischer inte förekomma. En person som ansvarar för serveringen ska finnas på plats under hela tillställningen. Vid servering av alkohol till slutet sällskap ska mat tillhandahållas. Servering av alkohol får ske mellan klockan Servering av alkoholdrycker kan rikta sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Foto: Flabb Ansökan Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap ska lämnas in till kommunen senast tre (3) veckor innan arrangemanget kommer att äga rum. Under sommaren kan handläggningstiden vara längre så lämna in ansökan i god tid. Ansökningsblankett finns på under serveringstillstånd och går att skicka in direkt via webben. Det går också bra att skicka ansökan via post till Vännäs kommun, Vännäs. Läs mer på serveringstillstand Kontakt: Elisabeth Skoog, Sommartid på biblioteken 13 juni - 20 augusti Vännäs bibliotek öppet helgfri Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: E-post: Vännäsby bibliotek OBS! Stängt 27/6-31/7! öppet helgfri Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: E-post: Omlån kan göras på telefon eller via Pinkod behövs. Välkomna! Starrbergets öppettider April - november Måndag 7-15 Tisdag Onsdag Stängt Torsdag Fredag kommuninfo

18 Simskola 2011 Simskola till sommaren Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder i samverkan med Vännäs Bad & Camping simundervisning under två perioder i sommar. Passa på att anmäl dig redan nu. Sommarens simskola Simskolan på Vännäsbadet vänder sig till dig som vill lära dig att simma, är ovan och vill vänja dig vid vattnet, älskar att leka och bada. På simskolan blandas lekar som trollkarlen, bacillen och hajen med övningar för att lära oss att simma. Kan du redan simma några meter - då fortsätter vi att öva och träna på grunderna för de fyra simsätten crawl, fjäril, ryggsim och bröstsim. Nivå Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 fortsättn. grupp Period 1 Period 2 16 juni 29 juni 4 juli - 14 juli Förkunskaper Är försiktig i vattnet och doppar ogärna huvudet Har vattenvana, rör sig obehindrat i vattnet Kan flyta och glida, har något av märkena Baddaren och Sköldpaddan Kan simma ca 10 meter på mage/rygg Kan simma 25 meter. Vi jobbar vidare mot att simma 50, 100 meter och ta vattenprovet i magläge och 50 meter i ryggläge. Kunskapskrav i åk 6 Upplägg efter gruppens intresse. Vi jobbar vidare med crawl, fjärilsim ryggsim och bröstsim. Möjlighet att ta de högre märkena järn, silver och guldmärkena osv. Kostnad Kostnad: 550 kronor/period för nivåerna 1-3 (30 min) och 600 kronor/period för nivåerna 4-5 (45 min). För kommunens elever i blivande åk 1-3 erbjuder barn- och utbildnings-förvaltningen kostnadsfri simundervisning. Du som kan simma och vill lära dig mer Vi har nu också fortsättningsgrupper för dig som kan simma och vill ta flera märken, lära dig ett nytt simsätt eller simma för motion/träning. Dessa grupper är i första hand för barn i årskurserna 4-9 som kan simma och vill lära mer. Ingen åldersgräns. Även möjligt med vuxengrupp om intresse finns. Anmälan Anmälan görs via formulär på Vännäs Bad & Campings webbplats eller till simskollärare Hans Nilsson via e-post hotmail.com. Vid frågor kontakta Hans på Se mer information som gått ut via skolorna eller läs mer på OBS! Om du inte anmält ditt barn via informationen som gått ut från skolorna gör en anmälan snarast. Kontakt: Torsten Önell, Arrangemang i galleriet på Slöjdarnas hus 14/5-6/6 Ett liv med keramik, Greta Nilsson, Vernissage kl. 11, 14/ /6 På spaning efter form som flytt, Slöjd och folkkonst, Sur-Olle c/o Jögge Sundqvist, Vernissage kl 11, 11/6 25/6-7/7 Himlasprång och vågskvalp- en odyssé baserad på sanndrömmar Målningar av Johan Holmlund, Vernissage kl 11, 25/6 9-21/7 Sommarglädje-Keramik i stengods, Helena Sahlén och Birgitta Lind, Vernissage kl 11, 9/7 23/7-4/8 Tidlöst gränsland, Duodji/Sameslöjd av Sven-Åke Risfjell, Vilhelmina,Vernissage kl 11, 23/7 6-18/8 Gamla smidestekniker- nya former, Agnäs nya smedja, Sebastian Reichlin, Vernissage kl 11, 6/8 20/8-4/9 Sitt vackert, Skälstickorna, Vernissage kl 11, 20/8 10/9 Det är ingen konst-ett annorlunda stickprojekt Lillemor Elfgren och Kia Jonsson, Vernissage kl 11, 10/9 Se samtliga arrangemang på Slöjdarnas hus webbplats, 18 kommuninfo

19 Föreningsinformation Pengsjö Museum 2 juli - 14 augusti Lördagar och söndagar kl Från mitten av maj till mitten av september är museet öppet för grupper och skolor efter överenskommelse. För mer information besök Telefon Sommarcafé! 29juni - 17 augusti onsdagar och söndagar kl Sommarcafé i Missionshuset i Tväråbäck. Go-Fika Utlovas! Välkommen! Tväråbäckbygdens Intresseförening EFS Pengsjövecka 8-14 augusti Måndag-tisdag läger för barn Onsdag-fredag läger för barn Onsdag-söndag mötesdagar med sång i Arken, lördag Vill du vet mer ring Vännäsdagarna 8-10 juli Vännäsdagarna är Umeåregionens i särklass största marknad och festival. I år är tivolit på plats igen! Foto: Flabb Förändringen under fjolåret med stora scenen placerad i Oscarsparken togs emot positivt, så placeringen blir densamma även i år. Nöjesfältet med tivoli återfinns på parkeringen bredvid Medis och ev. ytterligare någon yta. Stora delar av centrum kommer att vara avstängda för trafik från fredag 8/7 kl till söndag 10/7 kl Du som bor innanför marknadsområdet, kom ihåg att parkera utanför detsamma redan på torsdag kväll. Passa även på att storhandla dessförinnan. Mer information hittar du på Vill du dansa? Vi anordnar kurser i linedance och Lindy hop. Anmäl ditt intresse till Vuxenskolan i Vännäs. Kurserna startar i september. Vännäs Variations Kontaktperson Ann-Sofie Hjelm Telefon Vuxenskolan i Vännäs Telefon E-post: Foto: Vännäs Variations Material nästa kommuninfo Sista dag att lämna material till nästa nr: 19 augusti Hjärta att hjälpa i Vännäs Hittills har Vännäs saknat hjärtstartare tillgängliga för allmänheten, men nu har ideella krafter i Vännäs finansierat de två första på orten. Vi är rädda om alla Vännäsbor och kommunens besökare, säger representanterna för Lions, Rotary, Röda Korset och Civilförsvarsföreningen. Hjärtstartaren, som beställdes via Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att hjälpa, ska bidra till att fler överlever ett hjärtstopp. ICA Supermarket och Coop Konsum i Vännäs blir nu värdar för varsin hjärtstartare som kommer att placeras på lättillgängliga platser i butikerna. De kommer även låta utbilda delar av sin personal. - Låt detta bli startskottet för ett hjärtsäkrare Vännäs, uppmanar eldsjälarna från föreningslivet. Visst du att: personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus Drygt 93 procent avlider De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter innan hjälp når fram Chansen att överleva minska med ca 10 procent för varje minut som går Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus. Årsrapport Källa: Kontakt: Tommy Bolme, Vännäs Rotaryklubb, kommuninfo

20 På gång 5/6 Den Stora Matfesten 6/6 Nationaldagsfirande 13/6 Motionsorientering 16/6 Vännäsbadet öppnar 18/6 Brån Runt-loppis 18/6 Birch Town Singers 20/6 Motionsorientering 27/6 Vännäs i glashuset öppnar 27/6 Motionsorientering 2/7 Tälja på pinne 4/7 Motionsorientering 8/7 VännäsDagarna 9/7 Berättarstund Skrönor 9/7 VännäsDagarna 10/7 VännäsDagarna 11-12/7 Hundutställning 23/7 Duodji/sameslöjd 1-4/8 Tovning 6/8 Allsång 7/8 Hembygdsdag med drag i 13/8 Allsång 20/8 Nationalälvens Dag 21/8 Motormuseets Dag 21/8 Klimatsmart soppa 27/8 Konst- & hantverksrundan 27/8 Allsång Evergreens 28/8 Konst- & hantverksrundan 28/8 Klimartsmart soppa 3/9 Visor för själ och hjärta 4/9 Klimatsmart soppa 10/9 Pink Floyd-afton 11/9 Klimatsmart soppa VÄNNÄS UTVECKLINGSTEAM Läs mer på Västerbottens äldsta bil I sommar har du möjlighet att se Västerbottens äldsta bil, en Benz-Victoria från 1899, på Vännäs Motormuseum mellan den 25 juni till den 21 augusti. Bilens topphastighet var 30 km i timmen och bränsleförbrukningen var 2,1 liter/mil. Foto: Västerbottens museum Hembygdsdag med drag I Västra Vännfors, Vännäs 7 Augusti kl ,00 Traktorerna samlas kl Veterantraktorpulling, visning av traktorer och redskap, dragkamp med byalag, visning av hantverk, försäljningav korv, hamburgare, fika, bakning och försäljning av bröd i bagarstugan, underhållning,lotterier Arr: Vännäsbygdens Hembygdsförening Vännäsbadet öppnar Entré 2011 Barn 0-4 år, gratis Barn 5-17 år, 30 kr Vuxna från 18 år, 45 kr Familj, 2 vuxna + 3 barn, 130 kr Under sommaren finns Västerbottens äldsta bil att beskåda på Vännäs Motormuseum. Apotekare Hedin från Lycksele köpte bilen i Stockholm år Han hade sett framtidens fortskaffningsmedel vid en resa i Tyskland och såg stora möjligheter att själv kunna resa med denna vagn. Dessvärre var de smala hjulen inte anpassade till det lösa gruset på norrlandsvägarna och bilen kom mest att stå parkerad i Hedins garage skänktes bilen till det som idag är Västerbottens museum i Umeå. Den 16 juni öppnar Vännäsbadet för sommaren! Vi håller öppet alla dagar klockan Säsongskort barn 5-17 år, 300 kr Säsongskort vuxen, 400 kr Säsongskort familj 600 kr (två vuxna + tre barn) Incheckad camping/hotellgäst, gratis PS. Vi smygöppnar för säsongen helgen den juni klockan Varmt välkomna! Kathrine & Bert-Ove med personal 20 kommuninfo

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby (förmiddagar) Stockby

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Kärsgatan (förmiddagar), Mörby

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 MINNESANTECKNINGAR 2014-11-18 Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 Närvarande: Karolina Johansson Stellan Johnsson Ingvar Holmberg Ulf Eriksson Ingrid

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Sommarlov i Ale 2015

Sommarlov i Ale 2015 Sommarlov i Ale 2015 Ridläger, Ale-Jennylunds ridklubb Dagridläger Kvälls- och helgkurser Ale- Jennylunds ridklubb har en mängd olika kurser och läger året om, information och anmälningsblankett om sommarens

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPETS TOLKNING AV SIMNING OCH LIVRÄDDNING I LGR11 Detta dokument är tänkt att fungera som en hjälp till lärare i årskurs 1-9. Under hösten 2011 reviderades skolans läroplan och

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan

HÖGAKTUELLT. Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502. Utgivare av detta nummer är Skolan HÖGAKTUELLT Nummer 3, läsåret 01/02 Bromma 020502 Utgivare av detta nummer är Skolan REKTOR FORTFARANDE SJUKSKRIVEN Gunnar Ygberg som har varit sjukskriven sedan slutet av januari kommer ej att återkomma

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Vingåker 20 dagar (*siffror saknas) Medel 22 dagar Median 20 dagar Min 0 dag Max 122

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2012/2013 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2010 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Dagsemester vid scoutstugan i Åhus I år finns det möjlighet att åka till Scoutstugan under dagtid lördag till onsdag vecka 27-28. Du kan söka

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten

Sommarsemester. Arrangeras av Fritidsverksamheten Stöd- och serviceenheten Sommarsemester 2011 Arrangeras av Stöd- och serviceenheten Vi möts Sommarkurs på Önnestads folkhögskola 4 8 juli 2011 Spela teater. Spela trumma. Spela boll. Spela roll Du ska ta plats! Sjunga, dansa och

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl.

Rikslägerträff på äventyrsbanan i Ryssby söndagen den 17 maj kl. 16:00-20:00 Rikslägerträff och korvgrillning 26 maj kl. På G i Kronoberg Riksläger i Stockholm 17-24 juli 2015 För alla som fyller 13 eller är äldre så finns möjligheten att följa med på årets riksläger där 4H:are från hela Sverige träffas och umgås. Lägret

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer