kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun"

Transkript

1 kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

2 Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) ett utvecklingsprojekt som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KOMMUNINFO Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström Redaktör Marita Mårtensson Tfn: Redaktion Johan Söderling Ulf Eriksson Marita Mårtensson Tidigare nummer Tryck Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Upplaga Foto framsida Flabb Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar och redigeringar i text och bild. Om inte annat anges, när material skickas in för publicering i kommuninfo, förbehåller sig redaktionen rätten att använda materialet på kommunens webb. Sista dag att lämna material till nästa nr: 19 augusti 2011 Projektet syftar till att invånarna ska få bättre inblick i hur bra eller dåligt kommunen fungerar samt att stimulera till kvalitetsutveckling och lärandet i den kommunala verksamheten. Kommunens kvalitet i korthet omfattar drygt 30 frågor som mäter kvalitet och effektivitet inom för kommunerna fem centrala områden: Din kommuns tillgänglighet, ex. svarsstider på e-post, öppettider på bibliotek. Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns kostnadseffektivitet Din kommun som samhällsbyggare. Mätningen genomfördes hösten Samtliga kommuner mäter alla frågor/mått på samma sätt. Utifrån resultatet kan vi konstatera att det finns områden där Vännäs kommun har ett bra resultat, men det finns också områden som bör utvecklas. Några av de områden där vi har högre resultat än medelresultatet av alla kommuner som deltog är bland annat; Bemötande Behörighet till gymnasiet Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen Några av områdena där Vännäs kommun har ett lägre resultat än medelresultatet av samtliga kommuner är bland annat; Tillgänglighet (dvs. svarstider när medborgaren skickar e-post till kommunen för att ställa en enkel fråga) Bibliotekens öppettider utöver normaltid 8-17 Undersökningen kommer att genomföras årligen för att vi ska kunna följa utvecklingen från år till år. De områden där vi har lågt resultat kommer att undersökas närmare för eventuella åtgärdsplaner. Ett område som kommer prioriteras är kommunens svarstider på e-post. Undersökningen ger oss en möjlighet att jämföra Vännäs kommuns resultat med andra kommuners resultat. På så sätt får vi bra insikt i områden där vi måste utveckla vårt arbete för att nå bättre resultat. Resultatet av undersökningen används bland annat som ett underlag i budgetarbetet. Det är också ett material som ska användas i förvaltningarnas verksamhetsplanering. I detta nummer av kommuninfo kan du att kunna ta del av ett urval av de mått som ingick i undersökningen. Alla mått och resultat finns på kommunens webbplats under rubriken kvalitet och resultat. På kan du ta del av samtliga kommuners resultat. PEFC/ TRYCKSAK Karolina Johansson Administrativ chef E-post: 2 kommuninfo

3 Kommunens kvalitet i korthet Så här avläser du diagrampunkterna Exempeldiagram: De röda markeringarna avser Vännäs kommuns resultat i förhållande till det lägsta värdet, medelvärdet och det högsta värdet i den aktuella frågan för samtliga deltagande kommuner. Så här trygg är din kommun Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Resultatet är hämtat från SCB:s medborgarundersökning och visar att många känner sig trygga i kommunen. Vännäs är en av de kommuner i landet där medborgarna känner sig mest trygga. SCB trygghet 73 Hur många besök av olika vårdare får en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Gäller äldre med minst två besök/dag Frågan mäter hur många olika vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst. Ju lägre antal, desto färre olika personer. Snittet i mätningen är 13 personer, medan Vännäs kommun har 12 personer, dvs. ett något bättre resultat än genomsnittet. Att våra äldre ska få träffa så få olika vårdare som möjligt är viktigt för att de ska kunna känna trygghet. Personalkontinuitet kommuninfo

4 Kommunens kvalitet i korthet Så här effektiv är din kommun Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor? (Andel behöriga till gymnasiet) (Procent) 92 % av eleverna är behöriga till gymnasieskolan, vilket är högre än genomsnittet i mätningen. Målsättningen är att alla elever ska vara behöriga när de lämnar grundskolan. Behöriga till gymnasiet, % 92 Hur effektiva är kommunens grundskolor? (Kostad/betygspoäng) I jämförelse med samtliga kommuner i mätningen ligger Vännäs kommun ungefär på medel. Under 2011 kommer kommunen att arbeta vidare med att säkerställa att de befintliga resurserna inom skolan används på bästa sätt för eleverna. Kostnad per betygspoäng grundskola Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? En plats i särskilt boende kostar i snitt kronor/ år. Vännäs kommun har förhållandevis dyra platser inom särskilda boende. Vännäs kommun har en högre personaltäthet per boende än flera av de jämförbara kommunerna, vilket troligtvis förklarar skillnaden. Kr/boende i särskilt boende Hur nöjda är brukarna med sitt särkilda boende? Mätningen är genomförd via en Nöjd-Kund-Index mätning. Vännäs kommun har ett lägre betyg än genomsnittet. Ett utvecklingsområde, som på sikt kan förbättra resultatet, är att förbättra de sociala aktiviteterna vid boendena. Nöjd-Kund-Index särskilt boende 68 4 kommuninfo

5 Kommunens kvalitet i korthet Din kommun som samhällsutvecklare Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? (Procent) Sysselsättningen är hög och arbetslösheten är låg i kommunen. Kommunens geografiska läge, nära en stor stad med arbetstillfällen inom många branscher, tros bidra till detta resultat. Sysselsättningsgrad, % 81 Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Andelen nya företag per invånare är 6,2 vilket är något högre än genomsnittet. Antal nya företag per 1000 inv. 6,2 0,0 6,0 12,0 Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? (Procent) Tre procent av befolkningen i Vännäs kommun har försörjningsstöd, vilket är under genomsnittet. Andel inv. med försörjningsstöd % Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (Andel återvunnet material i %) I Vännäs kommun har vi en högre andel återvunnet material än i många andra kommuner. Andel återvunnet hushållsavfall % 55 Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (Index 1-100) 66 % av de som besvarade SCB:s medborgar-undersökning i Vännäs kommun upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i. Detta är ett resultat som vi ska vara stolta över, även om vi självklart vill bli ännu bättre. SCB regionindex 66 kommuninfo

6 Kommunens kvalitet i korthet Din kommuns tillgänglighet, delaktighet & information Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (Procent) Vännäs kommun har ett lägre resultat än genomsnittet i mätningen. Att förbättra vårt resultat är viktigt och det ska ske bland annat genom utbildning och genomlysning av hur vi arbetar med medborgarservice. E-post 74 Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? (Procent) Även detta ska prioriteras bland annat via utbildning och bättre rutiner. Kommunen måste förbättra sig till nästa mätning. Telefon 40 Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? (Procent) Att 95 % av de medborgarna som ringer kommunen anser att de får ett gott bemötande är mycket positivt. Att kunna ge medborgarna ett bra bemötande är något som kommunen alltid måste arbeta med. Bemötande % 95 Hur många timmar per vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar? Vännäs har öppet kommunbiblioteken tre timmar mindre än genomsnittet. Öppettiderna har varit desamma de senaste åren och i dagsläget finns inget beslut om att de ska utökas. Inom Umeåregionen finns ett bra samarbete för biblioteken, vilket möjliggör att medborgare kan låna böcker på andra bibliotek än de inom kommun. Bibliotek Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (Dagar) Det finns en stor efterfrågan på förskoleplatser och kommunen har inte kunnat möta denna efterfrågan fullt ut. Barn- och utbildningsnämndens långsiktiga mål är att alla ska få plats på önskat placeringsdatum. En ny förskola på lägerområdet i Vännäs kommer att byggas. Väntetid förskola, dagar kommuninfo

7 Din kommuns tillgänglighet, delaktighet & information Kommunens kvalitet i korthet Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? (Antal dagar) Handläggningstiden är kort i Vännäs. Att det finns bra rutiner i verksamheten är en förklaring till resultatet. 4 Handl.tid ekonomiskt bistånd Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Resultatet visar att andelen röstberättigade som röstade i senaste kommunalvalet är högre än genomsnittet, vilket är positivt. Valdeltagandet är traditionellt sett högt i kommunen. Valdeltagande kommunval % 83 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? (Procent) En extern mätning av kommunens webbplats ger sammantaget ett lägre betyg än förväntat. Mätningen sker genom ett informationsindex, som inte är heltäckande, men ger en uppfattning om en grundnivå för informationen till medborgarna via webben. Indexet består av 190 frågor och svaret på varje fråga ska kunna hittas på kommunens webbplats inom två minuter för att resultatet ska vara godkänt. Vännäs kommun ligger lägre än genomsnittet. 65 % av svaren på frågorna kunde hittas inom två minuter. Webbinformation, % av max 65 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Detta resultat är inte tillfredsställande och kommunen ska bl a se över de sätt som medborgarna kan vara delaktiga. Under 2011 kommer kommunen att arbeta med att bilda ett ungdomsråd/forum för att öka ungdomarnas delaktighet. Delaktighetsindex, % av max 23 Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? I SCB:s Medborgarundersökning ingår ett index som kallas Nöjd-Inflytande-Index som baseras på de frågor om tillgänglighet, information/öppenhet, påverkan/ inflytande samt förtroende. Enkelt uttryckt visar indexet medborgarnas betyg på sitt inflytande i kommunen. Kommunen ligger strax över genomsnittet. SCB Inflytande 45 kommuninfo

8 Ny i fullmäktige Krister Andersson, MP Vad fick dig att engagera dig politisk? Då alltför många behandlar miljöoch klimatfrågorna som problem som de hoppas ska försvinna är det svårt att sitta still. Jag tycker det är spännande att vara med att hitta nya vägar och lösningar som leder till ett bättre samhälle. Ett samhälle som inte bygger på utarmning av naturens resurser. Hur vill du utveckla Vännäs? Vännäs ska vara en kommun med självförtroende som skapar framtiden istället för att vänta på den. I Vännäs ska det finnas möjligheter till ett rikt liv, och där är ett badhus en lucka som ska fyllas. Jag tror också att människor förväntar sig att politiker ska ta ett mycket större ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Stämmer ditt politiska uppdrag med dina förväntningar? Innan jag började så fick jag flera kommentarer av typen: och du tror att du kan påverka? Det är ändå bara budget som styr så förväntningarna var därefter. Jag känner ändå att goda argument tas på allvar och att den politiska prestigen inte är alltför stor, även om köns- och åldersfördelningen i kommunpolitiken lämnar en hel del övrigt att önska. Om uppdraget stämmer med mina förväntningar kan jag kanske svara på om något år, men jag ska åtminstone försöka att se till att det gör det. Ungdomens frågestund Du som är ungdom och bor i Vännäs - kom och påverka i de frågor DU tycker är viktiga för Vännäs på kommunfullmäktiges sammanträde. DU KAN PÅVERKA! Nu har du som ungdom boende i Vännäs en bättre möjlighet att göra din röst hörd i frågor som DU tycker är viktiga för Vännäs genom att delta på kommunfullmäktiges sammanträden under ungdomens frågestund. - Ungdomar är välkomna att ställa sina frågor direkt till politikerna under sammanträdet och beroende på hur komplicerade frågorna är kan svar kanske inte alltid lämnas direkt vid sammanträdet, säger Linda Nygren Käck, ungdomsutvecklare i Vännäs. En komplicerad fråga antecknas och ssvar lämnas sedan vid nästa kommunfullmäktige. Vännäs kommun vill genom ungdomens frågestund synliggöra ungdomars tankar och idéer i kommunen och det finns en förhoppning hos politikerna om att involvera ungdomar i kommunens utvecklingsarbete. - Att ställa sig framför politiker och prata är inte alltid lätt och därför kommer jag att finnas på plats under sammanträdet för att stötta ungdomarna, säger Linda som tidigare varit gårdsföreståndare på fritidsgården Ikaros. Vill du bolla frågor före kommunfullmäktiges sammanträde så är det bara att kontakta Linda på , via e-post eller Simon Strandgren, gårdsföreståndare på Ikaros, eller Mattias Wälivaara, gårdsföreståndare på Lobbyn, Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 13 juni. Tid och plats presenteras på Kom och påverka i de frågor DU tycker är viktiga för Vännäs! Hemfixargruppen Kontakt: Linda Nygren Käck, FrivilligCenters Hemfixare erbjuder hjälp i hemmet till äldre personer. Det kan vara sådant som kan innebära risk för fallolyckor som att hänga gardiner eller byta glödlampor eller att hämta och flytta saker till förrådsutrymmen. Det är kostnadsfritt att få hjälp av Hemfixarna, men det material som behövs för att utföra uppdrag bekostas av den som önskar hjälp. Välkommen att hör av dig till oss på telefon , vardagar om möjligt fem dagar innan arbetet ska utföras. Hemfixare Telefon: vardagar Klipp ut och spara 8 kommuninfo

9 Ungdomar och alkohol Ungdomar och alkohol Det finns många föräldrar som tror att tonåringar som blir bjudna på öl och vin hemma lär sig hantera alkohol bättre än andra tonåringar. Detta är inte sant. Svenska studier visar att det är precis tvärtom. De ungdomar som får alkohol hemma dricker mer och löper större risk att få problem i framtiden. För varje år alkoholdebuten skjuts upp minskar risken för ett framtida beroende med 14 procent. Dessutom har tonåringar svårare än vuxna att bedöma konsekvenserna av sitt drickande, vilket gör att berusade tonåringar kan råka illa ut. De flesta som hamnar i slagsmål är berusade. Risken för alla olyckor ökar, eftersom hjärnan inte fungerar lika bra som vanligt. De flesta som prövar narkotika första gången är berusade. Och de flesta tonåringar som har sex fast de egentligen inte vill, eller utan skydd, är berusade. Så det finns all anledning till att tonårsföräldrar ska lära sig vad man ska göra för att barnen inte ska dricka alkohol i unga dagar. På webbplatsen finns mycket att läsa om alkohol, såväl fakta som bra tips gällande förhållningssätt och annat intressant och lärorikt. Du kan även göra ett test gällande dina egna dryckesvanor. Prata med barnen om alkohol Köp inte ut alkohol Bjud inte på alkohol Säg ifrån Tips till dig som tonårsförälder Föräldravandra Prata med andra föräldrar Var vaken och nykter Källa: Kontakt: Linda Nygren Käck, Fritidsgården Ikaros Skolorna går mot terminsslut, likaså Ikaros. Men innan vi tar sommarlov så har vi mycket roligt att se fram emot. Skolavslutningsfesten på badet 15 juni är grundskolornas och Ikaros sommaravslutning. Vi utlovar suveräna aktiviteter, det bjuds på mat samt badning på hög nivå. Ta med 20 kronor och badkläder så står vi för festen. Samarbetspartners är Ikaros, Stjärnhuset, Hammarskolan, kyrkorna, Hotel Vännäs. Ikaros stänger gården i samband med avslutningen, men nytt för i år är att vi har öppet några veckor för dagsutflykter och spontanaktiviteter. Tanken är att vi tisdag torsdag under dagarna gör något roligt som bad, fiske eller åka på utflykt. Mer info om detta kommer. Ungdomsgården Lobbyn Nu närmar sig sommarlovet och långledigt. Vi på Lobbyn arrangerar en våravslutning och musikkväll den 3 juni. Lobbyn kommer att ha öppet fram till skolavslutningen torsdag den 16 juni. Sedan stänger vi under sommaren och öppnar igen måndag den 22 augusti. Mer information om aktiviteter och uppstarten till hösten kommer att finnas på vår Facebook-sida: Lobbyn-mötesplatsen i Vännäs. Välkomna! /Mattias med personal Vi öppnar Ikaros igen den 22 augusti. Ha en härlig sommar önskar Ikaros personal. ÖPPETTIDER Måndag Tisdag Torsdag Fredag ÖPPETTIDER Måndag Onsdag Torsdag Fredag Kontakt: Simon Strandgren, Kontakt: Mattias Wälivaara, kommuninfo

10 Med tåget in i framtiden Vännäs + tåg = sant! Rubriken kan låta fel när vi vet att Vännäs inte längre har samma betydelse för järnvägstrafiken. Men det är på sin plats att redogöra hur kommunen nu och i framtiden arbetar för att vi även i framtiden ska utnyttja erfarenhet och kunskap jämte infrastruktur inom spårbunden trafik. Foto: Flabb I och med satsningarna på Botniabanan har kommunen under planeringen haft med representanter för att framföra och framhålla effekterna för vårt samhälle. Vi kan konstatera att utdelningen blev knaper. Genom Norrtågsförsöket har vi drivit en rad frågor. Exempel på frågor som förts är nattågstrafiken, Umeå- Luleåtrafiken, Tvärbanetrafiken, Pendeltågstrafiken, järnvägsstation i Vännäs, nya hållplatser vid triangelspåret, vid Hemberget och vid centrala Vännäsby. Vidare har diskussioner förts med SJ om personalplacering för nattågspersonal. Vi har deltagit i hearing kring nattågsutredningen och skickat skrivelser till Norrtåg, Trafikverket och Landstinget kring pendeltåg, stopp för Tvärbanan i Tväråbäck, gång- och cykelväg över bangården i Vännäs, att två nattåg ska gå även fortsättningsvis och att ett ska gå via stambanan. Vi har tillskrivit SJ kring dålig kommunikation mellan kommunen och SJ:s ansvariga för Norrlandtrafiken. Vi har framgångrikt förhandlat till oss en start av pendeltågstrafik mellan Vännäs C och Umeå Ö. Stopp på vägen blir Vännäsby (2012) och Umeå C. Under helgerna planeras att både Tvärbanetrafiken och Umeå-Luleå trafiken ska angöra Vännäs C. Vad gäller nattågstrafiken kommer stopp ske vid Vännäsby när den hållplatsen är färdigställd. Kommunen för resonemang med olika intressenter om att ta tillvara både kompetens och erfarenhet samt infrastruktur i vårt samhälle. Vår gymnasieskola har utbildningar både till lokförare och bantekniker. Vi för löpande diskussioner med Trafikverket om de satsningar som behöver göras för att möta behoven av hållplatser och underfarter, övergångar, undergångar och mötesstationer. När det gäller godstrafiken har det framförts synpunkter på att Botniabanan inte fullt kommer att täcka behoven för godset utan att stambanan även fortsättningsvis kommer att vara viktig. Trängseln på spåret mellan Umeå och Vännäs är stor, antalet tåg ökar. Vi ska fortsätta att arbeta för att Vännäs tar del av detta. Vårt samhälle kommer även fortsättningsvis att ha en stark närvaro av tåg. Nu ska vi se till att satsningen på pendeltåg är rätt och att vi utnyttjar trafiken så att den kan utvecklas vidare. Kontakt: Johan Söderling, kommuninfo

11 Ta bussen eller pendeln Med tåget in i framtiden Nästan hälften av kommunens förvärvsarbetande befolkning pendlar över kommungränsen. Störst är utpendlingen till Umeå med personer som har sitt arbete där. Från Umeå pendlar 530 personer till sina arbetsplatser i Vännäs. Förutom arbetspendlarna tillkommer gymnasieelever inom Umeåregionen som resenärer; 300 från Umeå, 70 från Bjurholm, 40 från Vindeln, 80 från Nordmaling, 35 från Robertsfors. Från Vännäs reser 195 gymnasieelever till Umeå. Vännäs kommun är delaktig i ett flertal projekt för ett hållbart samhälle. När det gäller pendling vill kommunen puffa för att vi som bor i kommunen ska tänka på hållbart resande. Hur kan vi ändra vårt beteende från att resa med egen bil till att istället gå, cykla, samåka eller åka kollektivt med buss. Länstrafiken erbjuder vardagar ett 30-tal tidtabellagda turer mellan Vännäs och Umeå (www. tabussen.nu) Cirka 10 % av kommunens arbetspendlare som reser idag kollektivt med buss. på helgerna. Vännäs kommun har inte fått igenom sitt krav på att tågen ska gå in till Vännäs station alla dagar. Trafikverket och Norrtåg har beslutat att tågen från Lycksele och Luleå inte ska gå in till Vännäs station vardagar eftersom den totala restiden då blir runt femton minuter längre. Narvik Kiruna Luleå Periodkort bussresa (30-dagarskort) för sträckan Vännäs - Umeå kostar idag 870 kronor. Kortet är inte personligt, hela familjen kan använda samma kort men inte samtidigt. Kortet gäller ett obegränsat antal resor under 30 dagar. Löses periodkort till Umeå gäller kortet även för lokaltrafiken i Umeå. Testresenärer på buss Testresenärer på buss för totalt ett 50-tal bilburna arbetspendlare till Umeå har genomförts vid två tillfällen. Utvärderingen sex månader efter första testperioden visar att 27,8 % av testresenärerna fortsätter att åka buss dagligen, många tar bussen två till fyra dagar per vecka. Endast 2,8 % av testresenärerna valde aldrig bussen. Betyget är gott, att resa kollektivt är ett bra alternativ, miljövänligt, billigt och bekvämt. Nackdelarna är att resan tar för lång tid och att det inte är lika flexibelt som att pendla med bil. Trondheim Lycksele Östersund Vännäs C Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Pendeltåg Vännäs Umeå, vardagar Från december 2011 kommer ytterligare ett alternativ till kollektivt resande. Pendeltåg mellan Vännäs C (järnvägsstationen) och Umeå Östra (Umeå Regionsjukhus) med åtta dubbelturer per dag, vilket innebär åtta turer till Umeå och åtta turer från Umeå varje vardag. Tåget stannar även vid Umeå C (järnvägsstationen). Restiden beräknas till 25 minuter. Samma biljettsystem kommer att gälla på både tåg och buss vid köp av pendlarkort (se www. norrtag.se). Det går bra att åka buss en väg och ta tåget tillbaka eller tvärtom. Regionala tåg; Luleå (Vännäs) Umeå och Lycksele (Vännäs) Umeå, helger I augusti 2011 kommer tågen från Luleå och Lycksele, som går till och från Umeå, att angöra Vännäs järnvägsstation Stockholm Att resa med tåget är bland det miljövänligaste färdsättet man kan välja idag. Kartan visar Norrtågs trafiknät. Källa: Länstrafiken Kundservice Kontakt: Gunnel Granath, kommuninfo

12 Ny plan- och bygglag Deklaration Inför årets deklarationer gick Skatteverket ut med rekommendation till landets kommuner om att inte ta emot deklarationer eftersom säkerheten för hanteringen av dessa handlingar inte kan garanteras. Vännäs kommun tar därför från och med i år inte längre emot deklarationer. Ny plan- och bygglag Riksdagen har beslutat om en ny Plan- och bygglag (PBL) som började gälla den 2 maj Du som privatperson måste skicka din deklaration via Posten eller lämna den direkt till Skatteverket. Deklaration kan också göras via internet eller SMS. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi inte längre kan erbjuda denna service. Flytväst vid vatten Tänk på säkerheten när du vistas vid och på vatten. Snabbare besked om bygglov, ökad kontroll av byggandet samt tydligare plan- och byggprocess. Det är några förändringar i den nya plan och bygglagen. Foto: Flabb Några av de viktigaste nyheterna i PBL är: Foto: Baltic Safety Procducts Självklart ska du ha flytväst när du vistas vid och på vatten! Flytväst kan du hyra på brandstationen, ingång från Pengsjövägen, vardagar kl Ring gärna innan du kommer, Vi håller stängt vecka 29 och 30. Storlekar från 0 90 kg. Pris: 10 kr första dygnet, därefter 5 kr/dygn. Räddningstjänsten Redan i bygglovsansökan ska en bedömning göras av byggnadens tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Kontrollansvarig ersätter dagens kvalitetsansvarig - vilket stämmer bättre överens med uppgiften - och alla ska vara certifierade. Kontrollansvarig ska ha en oberoende ställning till utföraren. Bygganmälan försvinner som begrepp. Reglerna om byggkontroll stärks. Det tydliggörs vad kontrollplanen ska innehålla och vilka uppgifter och vilken kompetens kontroll-ansvarig ska ha. Byggnadsinspektör ska göra obligatoriska besök på byggplatsen. Bygglov ska till skillnad från idag kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar att drabbas av överklaganden. Idag finns det tre olika straffavgifter för olagligheter i byggprojekt. Dessa kommer att ersättas av en avgift som görs enhetlig och lika för hela landet. Även i ärenden om bygglov ska klimatförhållanden beaktas. Om byggnader har en betydande miljöpåverkan räcker inte bygglov utan det krävs en detaljplan. Du hittar mer information om den nya plan- och bygglagen på Boverkets webbplats, Kontakt: Bo Hellsing, Eva Wållberg, kommuninfo

13 Restaureringprojektet i naturreservat Restaureringen vid Brånsjön På jordbruksslätten vid Brånsjön finns perfekta våtmarker för fåglar. Foto: Länsstyrelsen Den omfattande restaureringen av strandängarna runt Brånsjön och Strandsjön fungerade fantastiskt bra under fjolåret tack vare utmärkt projektledning från Enetjärn Natur AB:s sida med hjälp av duktiga och samarbetsvilliga underentreprenörer från Norra Skogsägarna, Kaj Johansson, Lindings våtmarksservice och Maskinring Norr. All skogs- och buskigenväxning samt stubbar på strandängarna avverkades och frästes inklusive de svåråtkomliga trädbevuxna holmarna ute i strandsjön. Över en mil permanent stängsel sattes upp innan vintern gjorde entré. Under det avslutande projektåret 2011 återstår nu de mesta av tillgänglighetssatsningarna med städning och ytterligare åtgärder med stigar, parkeringar, vägar, skyltar och utkiksplatser. Det blir spännande att se hur detta första år med betesdjur kommer att fungera. Vindelälvens Naturbetens ekonomiska förening ansvarar för att minst 60 kor från olika jordbruksföretag i kommunen finns på plats i de nya solpanelsdrivna betesfållorna från månadsskiftet maj/juni. Kontakt: Malin Karlsson, Länsstyrelsen, , Fakta naturreservat Naturreservat ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra länder. Bildande av naturreservat är ett av flera medel för att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. I Västerbotten finns idag 242 naturreservat varav följande tre finns i Vännäs kommun; Brånsjön - reservatet vid byn Brån, alldeles i närheten där Vindel- och Umeälven flyter samman Rävahidalen - reservatet utgörs av en mindre ravin som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en tidvis vattenförande bäck ansluter från norr. Vännforsen - reservatet är beläget på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven. Källa: kommuninfo

14 Vännäs i glashuset Upplev Vännäs Mellan den 27/6 och 3/7 är Vännäs kulturavdelning och Slöjdarnas hus värdar för en vecka i Glashuset i Umeå. Glashuset står mitt på Rådhustorget i Umeå och syftet är att synliggöra alla de krafter som gemensamt ska forma kulturhuvudstadsåret i Umeå Värdföreningen i glashuset har fria händer att utforma ett intressant program. På bilderna garnkonst och underhållning av trubadur Valter Karlsson. Foto: Lillemor Elfgren Glashusveckan är ett gyllene tillfälle att visa vad vi har att erbjuda i Vännäs. Kommunens vision om ett välkomnande, livfullt och nytänkande Vännäs är den röda tråden och samlingsnamnet på veckan är Upplev Vännäs. Vi hoppas att locka såväl Vännäsbor som invånare i hela Umeåregionen, men också turister och andra tillfälliga besökare att besöka oss under veckan för att uppleva vad Vännäs har att bjuda. Programmet för veckan görs i samarbete med föreningar, studieförbund och eldsjälar. Veckan har olika teman för varje dag som är tänkta att avspegla olika perspektiv på vad Vännäs har att erbjuda. Måndag 27/6 Tisdag 28/6 Onsdag 29/6 Torsdag 30/6 Fredag 1/7 Lördag 2/7 Söndag 3/7 "Smaka på Vännäs" "Bo i Vännäs" "Se Vännäs" "Folkbildning i Vännäs" "Ung i Vännäs" "Hantverk i Vännäs" "Lyssna på Vännäs" Ett mer detaljerat program hittar du på Välkommen till glashuset du också! Kontakt: Malin Felth, kommuninfo

15 Dags för sommar! Tips från miljö- & hälsoskyddsavdelningen Nu är det snart sommar och alla utomhusprojekten drar igång. Här kommer lite tips och råd från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Värmepumpar och enskilda avlopp Ska du installera värmepump eller gräva enskilt avlopp - kom ihåg att du behöver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken! Ansökningsblanketter hittar du på kommunens webbplats Kom ihåg att bifoga en situationsplan. Njuta av sommaren!!! Vi vill alla kunna njuta av sommarvärmen med grillning, öppna altandörrar och fönster, långa promenader. Här kommer några tips för att alla ska kunna njuta. Grilla är gott, men gör det inte på balkongen! Fåglar matar vi vintertid på sommaren finns det mat för dem i naturen! Inte bajsar väl din katt på grannens altan? I samhället plockar vi naturligtvis upp efter våra hundar och hästar! Trädgårdsavfall är välkommet för deponering på Starrberget. Vill du själv elda upp ditt trädgårdsavfalldet och bor i detaljplanelagt område måste du vänta tills efter 30 september. Kom då ihåg att följa instruktioner från räddningstjänsten! Hur mår ditt brunnsvatten? Vill du kontrollera ditt brunnsvatten kan du själv ta ett vattenprov och få det analyserat. Kontakta närmaste analyslaboratorium för mer information. Kontakt: Malin Österlund, Provtagning av fisk Som en del i länsstyrelsen i Västerbottens miljöövervakning provtas fisk från ett antal utvalda sjöar med avseende på cesium(cs) och kvicksilver(hg). Provtagningen sker med hjälp av fritidsfiskare/fiskevårdsområden i respektive kommun. Under 2010 lämnades fiskar till miljö- och hälsoskyddsavdelningen för analys från Jämtebölesjön (fem st), Stärkesmarkssjön (fem st) och Pengsjön (fyra st). Alla fiskar var abborrar med en vikt mellan g. Gränsvärde för kvicksilver(hg) är 0.5mg/kg i abborre och i gädda 1.0 mg/kg. Gränsvärde för cesium(cs) är Bq/kg. Jämtebölesjön ligger stabilt under gränsvärdena både för kvicksilver och cesium. Stärkesmarkssjön har däremot högre värden för kvicksilver, värdet varierar runt gränsvärdet. Fiskarna från Pengsjö ligger lågt förutom på ett fall där fisken har höga halter kvicksilver. Ingen av sjöarna har höga värden av cesium. Hjälp oss med provtagning Brukar du fiska i Gullsjön, Snålltjärn, Välvsjön, Mosjön eller Holmbäcksjön? Då får du gärna lämna in abborre eller gädda till oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen för kontroll av kvicksilver(hg) och cesium(cs). Mer information hittar du på länsstyrelsens webbplats halsorelaterad-miljoovervakning/ Pages/Miljogifter-i-fisk-som-konsumeras.aspx Kontakt: Malin Österlund, kommuninfo

16 Sommartider Vännäs Hälsocentral HemvårdsCenter invigt Den 23 mars invigdes Vännäs HemvårdsCenter. Ledningsfilosofin är att sätta individens resurser, behov och önskemål i fokus. Målet är att personer bosatta i Vännäs så långt som möjligt ska kunna få en sammanhållen hjälp med vård och omsorgsinsatser, som behövs för att kunna bo kvar hemma. Invigningen Firandet inleddes med att samtliga hälsades välkomna av Anita Helgesson, verksamhetsutvecklare. Invigningstal hölls av Harriet Hedlund, ordförande i folkhälsonämnden i Umeåregionen och Sonja Eriksson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Vännäs. Harriet och Sonja förrättade därefter invigningen och med en gemensam sax klippte de av det blågula bandet och förklarade Vännäs HemvårdsCenter som invigt. Efter invigningen skickade verksamhetschefen vid Vännäs hälsocentral, Sven-Åke Boström och socialchef Ulf Norberg, sina varmaste lyckönskningar till alla medarbetare vid HemvårdsCenter och därefter bjöds det på förfriskningar och visning av lokalerna. Medarbetarna fanns på plats och berättade om sina olika funktioner och roller vid centret. Sommartider 2011 på Vännäs Hälsocentral Från 7/6 till 26/8 har vi öppet kl Vi har i princip endast akut verksamhet eftersom vi har halverad bemanning. OBS! Se gärna till att förnya dina recept innan sommaren. Rådgivning och tidbokning kl 08-15, vardagar Ring En automatisk telefonröst säger vilken tid du kommer att bli uppringd. Är du nöjd med den tiden kan du lägga på luren. Om du vill bli uppringd på ett annat telefonnummer (eller har skyddat nummer), måste du själv knappa in det. Vid akuta besvär kl 08-17, vardagar Vårt akutnummer är OBS! Efter kl 15 kopplas du automatiskt till den av hälsocentralerna i Vindeln, Vännäs och Bjurholm som har jour den dagen. Vid akuta besvär efter kl 17 och helger Sjukvårdsrådgivningen, tel 1177, ger råd och hänvisar vid behov vidare till Primärvårdsjour eller Akutmottagning i Umeå. Vid akuta, livshotande tillstånd, ring tel 112 för ambulans. BVC Dropin-mottagning tisdagar kl från 13/6 till 19/8. Telefontid tisdagar kl på tel eller Provtagning Under semesterperioden utför vi endast akut provtagning. För provtagning beställd av sjukhuset hänvisas till lab-centrum på sjukhuset (de har drop-in-mottagning, ingen anmälan behövs). OBS! PK-prov utförs däremot som vanligt hos oss. Ta kontakt med oss när som helst Använd mycket gärna e-tjänsten Mina vårdkontakter. Gå till kontakt.vardguiden.se/skaffakonto. Öppna ett konto och logga in med e-legitimation eller lösenord som du får per post. Då får du en enkel, säker och snabb kontakt med oss. Bakre raden: Kent Gunnarsson, Mikael Fredlander, Ulf Norberg. Främre raden Harriet Hedlund, Anita Helgesson, Åsa Ågren Wikström, Sonja Eriksson. Foto: Monica Höök Hälsningar Sven-Åke Boström Verksamhetschef Tre Älvar Hälsocentral Ulrika Westman-Yttergren Avdelningschef Vännäs 16 kommuninfo

17 Serveringstillstånd Servering av alkohol Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till sådan servering måste högt ställda krav på lämplighet uppfyllas. För att servera alkohol och ta betalt för det på till exempel ett musikarrangemang, en föreningsfest eller företagsfest måste ha serveringstillstånd. Det finns två typer av serveringstillstånd; till allmänheten och till slutet sällskap. Serveringstillstånd kan sökas för enstaka tillfällen eller tills vidare. Serveringstillstånd söks hos den kommun där tillställningen ska hållas. För privata tillställningar där det bjuds på alkohol behövs normalt inget serveringstillstånd om gästerna betalar inköpspris för dryckerna och om tillställningen hålls i en lokal där det normalt inte sker försäljning av alkohol. Servering till slutet sällskap För serveringstillstånd till slutna sällskap vid enstaka tillfällen gäller kraven: gästerna är kända före det aktuella arrangemanget. Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen det ska finnas ett gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan gästerna. Den som söker tillstånd ska i ansökan bifoga bevis för att ett samband finns genom exempelvis årsmötesprotokoll, medlemsförteckning eller gästlista. När en tillställning sägs rikta sig till ett slutet sällskap får annonsering i till exempel press, flygblad eller affischer inte förekomma. En person som ansvarar för serveringen ska finnas på plats under hela tillställningen. Vid servering av alkohol till slutet sällskap ska mat tillhandahållas. Servering av alkohol får ske mellan klockan Servering av alkoholdrycker kan rikta sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Foto: Flabb Ansökan Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap ska lämnas in till kommunen senast tre (3) veckor innan arrangemanget kommer att äga rum. Under sommaren kan handläggningstiden vara längre så lämna in ansökan i god tid. Ansökningsblankett finns på under serveringstillstånd och går att skicka in direkt via webben. Det går också bra att skicka ansökan via post till Vännäs kommun, Vännäs. Läs mer på serveringstillstand Kontakt: Elisabeth Skoog, Sommartid på biblioteken 13 juni - 20 augusti Vännäs bibliotek öppet helgfri Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: E-post: Vännäsby bibliotek OBS! Stängt 27/6-31/7! öppet helgfri Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Telefon: E-post: Omlån kan göras på telefon eller via Pinkod behövs. Välkomna! Starrbergets öppettider April - november Måndag 7-15 Tisdag Onsdag Stängt Torsdag Fredag kommuninfo

18 Simskola 2011 Simskola till sommaren Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder i samverkan med Vännäs Bad & Camping simundervisning under två perioder i sommar. Passa på att anmäl dig redan nu. Sommarens simskola Simskolan på Vännäsbadet vänder sig till dig som vill lära dig att simma, är ovan och vill vänja dig vid vattnet, älskar att leka och bada. På simskolan blandas lekar som trollkarlen, bacillen och hajen med övningar för att lära oss att simma. Kan du redan simma några meter - då fortsätter vi att öva och träna på grunderna för de fyra simsätten crawl, fjäril, ryggsim och bröstsim. Nivå Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 fortsättn. grupp Period 1 Period 2 16 juni 29 juni 4 juli - 14 juli Förkunskaper Är försiktig i vattnet och doppar ogärna huvudet Har vattenvana, rör sig obehindrat i vattnet Kan flyta och glida, har något av märkena Baddaren och Sköldpaddan Kan simma ca 10 meter på mage/rygg Kan simma 25 meter. Vi jobbar vidare mot att simma 50, 100 meter och ta vattenprovet i magläge och 50 meter i ryggläge. Kunskapskrav i åk 6 Upplägg efter gruppens intresse. Vi jobbar vidare med crawl, fjärilsim ryggsim och bröstsim. Möjlighet att ta de högre märkena järn, silver och guldmärkena osv. Kostnad Kostnad: 550 kronor/period för nivåerna 1-3 (30 min) och 600 kronor/period för nivåerna 4-5 (45 min). För kommunens elever i blivande åk 1-3 erbjuder barn- och utbildnings-förvaltningen kostnadsfri simundervisning. Du som kan simma och vill lära dig mer Vi har nu också fortsättningsgrupper för dig som kan simma och vill ta flera märken, lära dig ett nytt simsätt eller simma för motion/träning. Dessa grupper är i första hand för barn i årskurserna 4-9 som kan simma och vill lära mer. Ingen åldersgräns. Även möjligt med vuxengrupp om intresse finns. Anmälan Anmälan görs via formulär på Vännäs Bad & Campings webbplats eller till simskollärare Hans Nilsson via e-post hotmail.com. Vid frågor kontakta Hans på Se mer information som gått ut via skolorna eller läs mer på OBS! Om du inte anmält ditt barn via informationen som gått ut från skolorna gör en anmälan snarast. Kontakt: Torsten Önell, Arrangemang i galleriet på Slöjdarnas hus 14/5-6/6 Ett liv med keramik, Greta Nilsson, Vernissage kl. 11, 14/ /6 På spaning efter form som flytt, Slöjd och folkkonst, Sur-Olle c/o Jögge Sundqvist, Vernissage kl 11, 11/6 25/6-7/7 Himlasprång och vågskvalp- en odyssé baserad på sanndrömmar Målningar av Johan Holmlund, Vernissage kl 11, 25/6 9-21/7 Sommarglädje-Keramik i stengods, Helena Sahlén och Birgitta Lind, Vernissage kl 11, 9/7 23/7-4/8 Tidlöst gränsland, Duodji/Sameslöjd av Sven-Åke Risfjell, Vilhelmina,Vernissage kl 11, 23/7 6-18/8 Gamla smidestekniker- nya former, Agnäs nya smedja, Sebastian Reichlin, Vernissage kl 11, 6/8 20/8-4/9 Sitt vackert, Skälstickorna, Vernissage kl 11, 20/8 10/9 Det är ingen konst-ett annorlunda stickprojekt Lillemor Elfgren och Kia Jonsson, Vernissage kl 11, 10/9 Se samtliga arrangemang på Slöjdarnas hus webbplats, 18 kommuninfo

19 Föreningsinformation Pengsjö Museum 2 juli - 14 augusti Lördagar och söndagar kl Från mitten av maj till mitten av september är museet öppet för grupper och skolor efter överenskommelse. För mer information besök Telefon Sommarcafé! 29juni - 17 augusti onsdagar och söndagar kl Sommarcafé i Missionshuset i Tväråbäck. Go-Fika Utlovas! Välkommen! Tväråbäckbygdens Intresseförening EFS Pengsjövecka 8-14 augusti Måndag-tisdag läger för barn Onsdag-fredag läger för barn Onsdag-söndag mötesdagar med sång i Arken, lördag Vill du vet mer ring Vännäsdagarna 8-10 juli Vännäsdagarna är Umeåregionens i särklass största marknad och festival. I år är tivolit på plats igen! Foto: Flabb Förändringen under fjolåret med stora scenen placerad i Oscarsparken togs emot positivt, så placeringen blir densamma även i år. Nöjesfältet med tivoli återfinns på parkeringen bredvid Medis och ev. ytterligare någon yta. Stora delar av centrum kommer att vara avstängda för trafik från fredag 8/7 kl till söndag 10/7 kl Du som bor innanför marknadsområdet, kom ihåg att parkera utanför detsamma redan på torsdag kväll. Passa även på att storhandla dessförinnan. Mer information hittar du på Vill du dansa? Vi anordnar kurser i linedance och Lindy hop. Anmäl ditt intresse till Vuxenskolan i Vännäs. Kurserna startar i september. Vännäs Variations Kontaktperson Ann-Sofie Hjelm Telefon Vuxenskolan i Vännäs Telefon E-post: Foto: Vännäs Variations Material nästa kommuninfo Sista dag att lämna material till nästa nr: 19 augusti Hjärta att hjälpa i Vännäs Hittills har Vännäs saknat hjärtstartare tillgängliga för allmänheten, men nu har ideella krafter i Vännäs finansierat de två första på orten. Vi är rädda om alla Vännäsbor och kommunens besökare, säger representanterna för Lions, Rotary, Röda Korset och Civilförsvarsföreningen. Hjärtstartaren, som beställdes via Civilförsvarsförbundets kampanj Hjärta att hjälpa, ska bidra till att fler överlever ett hjärtstopp. ICA Supermarket och Coop Konsum i Vännäs blir nu värdar för varsin hjärtstartare som kommer att placeras på lättillgängliga platser i butikerna. De kommer även låta utbilda delar av sin personal. - Låt detta bli startskottet för ett hjärtsäkrare Vännäs, uppmanar eldsjälarna från föreningslivet. Visst du att: personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus Drygt 93 procent avlider De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter innan hjälp når fram Chansen att överleva minska med ca 10 procent för varje minut som går Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukhus. Årsrapport Källa: Kontakt: Tommy Bolme, Vännäs Rotaryklubb, kommuninfo

20 På gång 5/6 Den Stora Matfesten 6/6 Nationaldagsfirande 13/6 Motionsorientering 16/6 Vännäsbadet öppnar 18/6 Brån Runt-loppis 18/6 Birch Town Singers 20/6 Motionsorientering 27/6 Vännäs i glashuset öppnar 27/6 Motionsorientering 2/7 Tälja på pinne 4/7 Motionsorientering 8/7 VännäsDagarna 9/7 Berättarstund Skrönor 9/7 VännäsDagarna 10/7 VännäsDagarna 11-12/7 Hundutställning 23/7 Duodji/sameslöjd 1-4/8 Tovning 6/8 Allsång 7/8 Hembygdsdag med drag i 13/8 Allsång 20/8 Nationalälvens Dag 21/8 Motormuseets Dag 21/8 Klimatsmart soppa 27/8 Konst- & hantverksrundan 27/8 Allsång Evergreens 28/8 Konst- & hantverksrundan 28/8 Klimartsmart soppa 3/9 Visor för själ och hjärta 4/9 Klimatsmart soppa 10/9 Pink Floyd-afton 11/9 Klimatsmart soppa VÄNNÄS UTVECKLINGSTEAM Läs mer på Västerbottens äldsta bil I sommar har du möjlighet att se Västerbottens äldsta bil, en Benz-Victoria från 1899, på Vännäs Motormuseum mellan den 25 juni till den 21 augusti. Bilens topphastighet var 30 km i timmen och bränsleförbrukningen var 2,1 liter/mil. Foto: Västerbottens museum Hembygdsdag med drag I Västra Vännfors, Vännäs 7 Augusti kl ,00 Traktorerna samlas kl Veterantraktorpulling, visning av traktorer och redskap, dragkamp med byalag, visning av hantverk, försäljningav korv, hamburgare, fika, bakning och försäljning av bröd i bagarstugan, underhållning,lotterier Arr: Vännäsbygdens Hembygdsförening Vännäsbadet öppnar Entré 2011 Barn 0-4 år, gratis Barn 5-17 år, 30 kr Vuxna från 18 år, 45 kr Familj, 2 vuxna + 3 barn, 130 kr Under sommaren finns Västerbottens äldsta bil att beskåda på Vännäs Motormuseum. Apotekare Hedin från Lycksele köpte bilen i Stockholm år Han hade sett framtidens fortskaffningsmedel vid en resa i Tyskland och såg stora möjligheter att själv kunna resa med denna vagn. Dessvärre var de smala hjulen inte anpassade till det lösa gruset på norrlandsvägarna och bilen kom mest att stå parkerad i Hedins garage skänktes bilen till det som idag är Västerbottens museum i Umeå. Den 16 juni öppnar Vännäsbadet för sommaren! Vi håller öppet alla dagar klockan Säsongskort barn 5-17 år, 300 kr Säsongskort vuxen, 400 kr Säsongskort familj 600 kr (två vuxna + tre barn) Incheckad camping/hotellgäst, gratis PS. Vi smygöppnar för säsongen helgen den juni klockan Varmt välkomna! Kathrine & Bert-Ove med personal 20 kommuninfo

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007

ÖSTERSUND. Östersund först i Sverige! så ser den ut. Framtidens stad FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 ÖSTERSUND ETT MAGASIN FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN # 1/2007 Framtidens stad så ser den ut FILMSTJÄRNAN PETER STORMARE PÅ BESÖK Miljömärkt Östersund först i Sverige! ledare Klimatfrågan har varit het i Östersund

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16

Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 E n t i d n i n g f r å n L u l e å k o m m u n. N r 1, m a r s 2 0 1 2 Var med och forma framtidens Luleå! Sidorna 7-16 Dyrare va från 1 januari Va-avgiften har höjts med åtta procent från 1 januari.

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer