Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Sigars förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll"

Transkript

1 s förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2006 Innehåll sida 1 Information om verksamheten Allmänt Ändamål 1 2 Föreningens byggnader Föreningens försäkringar 2 3 Fastighetens tekniska status 2 4 Renoveringar 2 5 Fastighetsförvaltning 3 6 Föreningsfrågor Stagar Medlemmar 3 7 Styrelse, revisorer och valberedning Styrelse Revisorer Valberedning 4 8 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 4 10 Föreningens ekonomi Allmänt Månadsavgifter Fastighetsskatt Inkomstskatt Förmögenhetsskatt Räntebidrag Budget för nästa år Ekonomisk förvaltning Kassalikviditet 6 11 Flerårsjämförelse 6 12 Lån, inteckningar och förfallodagar 7 13 Förslag till resultatdisposition 8 14 Föreningens ekonomiska ställning och resultat 8

2 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret Information om verksamheten 1.1 Allmänt Detta år går till minnes som ännu ett mycket lugnt år. Den enda stora händelsen var att expansionskärlet för värme gick sönder och fick bytas ut. I övrigt inga skador att rapportera på föreningens fastighet förutom klotter som tilltagit under året. Under året har 8 st lägenhetsöverlåtelser genomförts samt 0 lägenheter hyrts ut i andra hand. Föreningens långfristiga skulder har under året minskat med kr till kr per den siste december. 1.2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Upplåtelse får endast ske till fysisk person. 2 Föreningens byggnader Föreningen äger fastigheten Luthagen 77:1 med en tomtarea om 1 727,8 m 2. På denna tomt har uppförts 2 bostadshus med sammanlagt 48 lägenheter som upplåts med bostadsrätt. Den totala boytan enligt taxeringsbesked är m 2. Dessutom har det uppförts ett garage, ombyggt 1997 till soprum, cykelförråd och redskapsbod. Taxeringsvärdet för år 2006 sattes till kr varav byggnader kr och mark kr. Byggnader uppförda år Byggnad år Skolgatan 12 A: 1882 (ombyggt 1936) Skolgatan 12 B: 1936 Götgatan 2: 1936 Soprum/Cykelförråd: 1963 (ombyggt ) Lägenheterna fördelar sig enligt följande: Bostadshuset Skolgatan 12 A: 3 st 6 rum och kök 525 m 2 Bostadshuset Skolgatan 12 B och Götgatan 2: Trappuppgång Skolgatan 12 B 5 st 1 rum 2 st 1 rum och kök 11 st 2 rum och kök 5 st 3 rum och kök 2 st 4 rum och kök 1 493,40 m 2 Trappuppgång Götgatan 2 6 st 1 rum 8 st 1 rum och kök 6 st 2 rum och kök 830,60 m 2 1 (8)

3 2.1 Föreningens försäkringar Försäkringar var tecknade i IF, genom UBC, gällde grundförsäkring med fastighetsförsäkring och fullvärdesförsäkring samt tilläggsförsäkringar med förvaltningsförsäkring, styrelseansvarsförsäkring och tillägg Borätt för samtliga enskilda bostadsrätter. Kostnaden uppgick till kr. 3 Fastighetens tekniska status Reservering till föreningens fond för yttre underhåll görs, i enlighet med föreningens stadgar, med minst 0,3 % och högst 1,5 % av fastighetens senast fastslagna taxeringsvärde. Det planerade underhållsbehovet av föreningens fastighet beräknas till mellan kr för den närmaste 5-årsperioden. Av de underhållsåtgärder som planeras avses följande: Vad ca år ca kostnad Spolning av avloppsledningar kr Fönster (ommålning alt utbyte) Taken (om- och bättringsmålning) Balkonggolv (ommålning) WC källare (ommålning) Trapphus (bättrings- och ommålning) Soprummet (rengöring/målning) Cykelbod (bl a målning) Redskapsboden (bl a målning) Låssystemet (gemensamma lås) Entré- och ytterdörrar (justering, ommålning) Torkrum (torkaggregat) Styrelsen beräknar att ovan underhållsåtgärder ska finansieras genom nyupptagna lån. 4 Renoveringar Senast gjorda renoveringar: Åtgärd År Fönster Balkonger Fasader Elsystemet Fjärrvarmvattenväxel 1996 Avhärdningsanläggning 1996 Hissen Skolgatan 12 B 1996 Värmesystemet 1996 Vattensystemet Ventilationssystemet Avloppssystemet Soprummet gården Tvättstugan Bastu 1998 Torkrummet 1998 Grundtätning Skolg 12 A 1998 Taket Götgatan Dränering gården Fjärrvärmeväxel 1999 Taket Skolgatan 12 A+B Cykelställ gården 2001 Beläggning gården 2003 Kabel-TV-systemet 2004 Ny tvättmaskin och torktumlare 2005 Nytt expansionskärl (8)

4 5 Fastighetsförvaltning Föreningen har tecknat avtal med DA Förvaltning AB om teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. 6 Föreningsfrågor 6.1 Stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Patent- och Registreringsverket Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 64 (67) medlemmar. Antal röster vid årsstämma var 43 st då flera medlemmar innehade bostadsrätt/-er gemensamt. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 8 (7) överlåtelser skett. Styrelsen har en restriktiv policy när det gäller andrahandsuthyrning och har under året godkänt 0 (2) andrahandsuthyrningar. Följande medlemmar har tillkommit och beviljats inträde i föreningen under året: Lägenhet nr: Trappuppgång: 1. Julia & Göran Fransson efter Gustav Gillgren 01 Skolgatan 12 B 2. Lars-Olof Eklöf efter Louise Eriksson 06 Skolgatan 12 B 3. Niklas Axén efter Agda Wahlgren db 16 Skolgatan 12 B 4. Sorna Rajan efter Yvonne & Lars Terenius 22 Skolgatan 12 B 5. Åsa Olsson efter Magnus Natander 23 Skolgatan 12 B 6. Johannes Åberg efter Andreas Pemer 27 Götgatan 2 7. Kristine Symreng efter Eleonor Jessen 44 Götgatan 2 8. Ivar Wennerholm efter Gunnar Holmgren 45 Götgatan 2 Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på 2,5 % av gällande basbelopp. Eventuell pantsättningsavgift debiteras köparen/ bostadsrättsinnehavaren med 1 % av gällande basbelopp. 7 Styrelse, revisorer och valberedning 7.1 Styrelse Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av fem ledamöter. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma och därpå påföljande styrelsekonstituering haft följande sammansättning: Namn: Magnus Lövefors Ulf Ohlsson Mårten Blix Anna Ohlström Hans Stenmo Befattning: ordförande sekreterare ordinarie ledamot ordinarie ledamot ordinarie ledamot - Vid föreningsstämman avgick Lars Terenius och Karin Löfkvist ur styrelsen. Nya ledamöter i deras ställe valdes Mårten Blix och Anna Ohlström. - Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i föreningen med annan person som styrelsen därtill utsett. - Styrelsen har under året hållit 5 ordinarie styrelsemöten inkl konstituerande styrelsemöte. Sammanlagt har styrelsen lagt ner cirka 200 arbetstimmar. 7.2 Revisorer Av föreningen utsedda ordinarie revisorer har varit Percy Feiff, Företagsrevison i Uppsala AB, och Anders Wåhlstedt, föreningsmedlem. Revisorssuppleant har varit Agneta Ljunggren, föreningsmedlem. 3 (8)

5 7.3 Valberedning Av föreningens stadgar framgår att någon valberedning ej väljs vid årsstämman. Det ankommer närmast på sittande styrelse och medlemmar att för årsstämman föreslå kandidater till styrelse och revisorer. 8 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under året blev expansionskärlet för värme utbytt då det gick sönder. Löpande reparationer har under året uppgått till kr. 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Styrelsen har beslutat att föreslå stämman en höjning av månadsavgiften med 6 % fr o m Föreningens ekonomi Allmänt Resultatet visar ett underskott. En fortsatt god ekonomi är till största delen beroende av hur utvecklingen av marknadsräntor, värme-, vatten-, el-, och sophämtningavgifter och fastighetens taxeringsvärde ökar eller minskar. Dessutom i vilken omfattning medlemmarna bidrar med egna arbetsinsatser för att hålla underhållskostnaderna nere samt inte slösar med värme, vatten och el. Energi- & vattenkostnader Föreningens bokförda kostnader för gemensam el, fjärrvärme och vatten har under året uppgått till kr vilket motsvarar cirka 149 kr per kvadratmeter debiteringsyta och en ökning av kostnaderna med totalt kr jämfört med år Observera att detta är det bokförda värdet, vilket inte helt motsvarar den faktiska kostnaden mellan januari till december eftersom Vattenfalls och kommunens avläsningar inte ligger helt i fas med vårt verksamhetsår. Under de senaste 5 åren har dessa kostnader tillsammans gått upp med cirka 15 %, trots att förbrukningen inte ökat utan snarare minskat! Jämförelse med de senaste fem åren: År El gem (El totalt) Fjärrvärme Vatten Totalt + övr b) kr/kvm och år , , , ,- 129,90, ,- a) , , ,- 135,90, ,- a) ( ,-) , , ,- 146,39, ,- a) ( ,-) , , ,- 146,47, ,- a) ( ,-) , , ,- 149,14,- a) Gemensam el: bastu, tvättstuga, trappbelysning etc. Fr o m 1 maj 2003 är all el gemensam varför beloppet är beräknat. b) Övrigt = öresavrundning och avgifter som ej direkt kan hänföras till förbrukningen av el, fjärrvärme och vatten. Energi- & vattenförbrukning Förbrukning för gemensam el, fjärrvärme och vatten har under året uppgått till: gemensam el kwh, el totalt kwh, fjärrvärme 528 mwh och vatten m 3. Jämförelse med de fem senaste åren: År El gem (kwh) El totalt (kwh) Fjärrvärme (mwh) Vatten (m 3 ) , , , , , (8)

6 10.2 Månadsavgifter Enligt styrelsens förslag till årstämman godkändes budgeten och månadsavgifterna höjdes med 3 % fr o m Avgifterna för bostadsrätterna utgjorde per den 31 december 2006 i genomsnitt 523 kr (508) per kvadratmeter lägenhetsyta och år. Som jämförelse kan nämnas statistik från SCB:s Hyror i bostadslägenheter (HiB) där genomsnittshyran för hyreslägenheter i Uppsala var 866 kr (800) per kvadratmeter lägenhetsyta och år. Med andra ord är föreningens avgifter 60 % av genomsnittshyran i Uppsala, men i föreningens avgifterna ingår också el vilket det inte gör för hyreslägenheter. Utdrag ur SCB:s statistik: Genomsnittlig hyra per hyreslägenhet i januari 2006 efter färdigställandeår och lägenhetstyp. Byggår 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5+ RoK före , , , , ,- Jämförelse Brf Sigar, december 2006, kr/lägenhet i genomsnitt: Byggår 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5+ RoK , , , , ,- 46 % 63 % 74 % 72 % 65 % 10.3 Fastighetsskatt Fastighetsskatt erlades med 0,5 % av fastighetens totala taxeringsvärde för byggnad och mark. Taxeringsvärdet framgår av not Inkomstskatt Föreningen klassificeras skattemässigt som ett privat bostadsföretag och beskattas därmed efter schablonmässiga regler. Eftersom föreningen inte har underskottsavdrag betalar Brf Sigar även inkomstskatt med 28 % Förmögenhetsskatt Medlemmarna erlägger, utifrån den kontrolluppgift föreningen lämnar till skattemyndigheten, förmögenhetsskatt på sin andel av föreningens förmögenhetsvärde. Det totala förmögenhetsvärdet per uppgick till kr Räntebidrag Föreningen erhåller räntebidrag med 30 % av bidragsunderlaget ( kr, kr och kr) muliplicerat med subventionsräntan 3,23 %, 5,74 % och 3,35 %. Subventionsräntan kommer att tas bort inom 5 år Budget för nästa år Styrelsen har föreslagit att årsstämman beslutar om en avgiftshöjning med 6 % från Budgeten visar på ett resultat på kronor varav kronor föreslås som reservering till underhållsfonden Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltningen finns tecknat med Visma Services Uppsala AB. Avtalet gäller tills vidare eller t o m den 31 december 2007 med uppsägning senast 30 september (8)

7 10.9 Kassalikviditet Nedan diagram visar kassalikviditeten per månad mellan åren 2003 till År 2003 Genomsnitt kr/mån. År 2004 Genomsnitt kr/mån. År 2005 Genomsnitt kr/mån. År 2006 Genomsnitt kr/mån jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 11 Flerårsjämförelse år 2006 år 2005 Nettoomsättning (kr) Resultat (kr) Underhållsfond (kr) Årsavgift per kvm bostadsyta (kr) Lån per kvm bostadsyta (kr) Genomsnittlig skuldränta (%) 3,5 3,5 Taxteringsvärde (kr) Fastighetens belåningsgrad: lån i förhållande till fastighetens bokförda värde för inventarier, byggnader och mark (%) 95,3 97,7 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 6 (8)

8 12 Lån, inteckningar och förfallodagar Här följer en sammanställning av föreningens alla lån, inteckningar och förfallodagar. Lån/långfristiga skulder Lånegivare: Id-nr: Ränta: Lånebelopp: Låneskuld: Stadshypotek AB, SHB 02 2,89 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 03 3,59 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 05 4,11 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 06 2,89 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 07 4,36 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 08 3,79 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 09 3,78 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 10 3,59 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 11 3,05 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 12 2,90 % , ,- Stadshypotek AB, SHB 13 3,35 % , ,- 3,48 % , ,- Det bokförda beloppet för långfristiga skulder var den 31 december kr. Brf Sigars låneskuld per bostadsrätt uppgick till kr. Snittränta för år 2006 var 3,48 %. Inteckningar Nr: Kronor: Inom kronor: Pantbrev belånade hos: , , , , , , , , , , , , , , , ,- Dödat Summa inteckningar kr. Överhypotek i panter cirka kr varav kr ej går att utnyttja. Förfallodagar Beräknat belopp att Beräknat belopp omsätta på att omsätta Förfallodag: Långivare förfallodagen: per år: Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , Stadshypotek, SHB , , Stadshypotek, SHB , ,- 7 (8)

9 13 Förslag till resultatdisposition Till årstämmans förfogande står följande medel: Ansamlat underskott Årets resultat Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att till underhållsfond överförs att av underhållsfond används 0 att till ansamlat underskott överförs Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. 8 (8)

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål

Ekonomin i fokus. Välkomna! Ämnen i kväll. Bostadsrättsföreningens ändamål Ekonomin i fokus Välkomna! Ämnen i kväll Vad är en bostadsrättsförening? Kapitalbindning Årsredovisningen Hur fungerar ekonomin? Bokslutsdispositioner: Avskrivningar och fonderingar Går det att påverka

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING?

VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? VAD ÄR EN BRA BOSTADSRÄTTSFÖRENING? Informationsmaterial för dig som vill veta mer om vad som kännetecknar en bra bostadsrättsförening utifrån ett investeringsperspektiv. För att du ska göra ett mer genomtänkt

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening?

Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015. Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Styrelsens kommentar till tillståndet i föreningen 2015 Vad innebär det att vara medlem/delägare i en bostadsrättsförening? Medlemskap i en brf innebär att man äger en andel i föreningen, inte att man

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer