De nordiska ländernas kulturstatistik - en översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De nordiska ländernas kulturstatistik - en översikt"

Transkript

1 OPETUS- UNDERVISNINGS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN OCH KULTURMINISTERIETS POLITIIKKA-ANALYYSEJÄ POLITIKANALYS 211:4 21:3 De nordiska ländernas kulturstatistik - en översikt År 211 fungerar som ordförande för Nordiska ministerrådet. s ordförandeprogram konstaterar att en samnordisk kunskapsbas skulle vara av stor betydelse för kultursektorn. En mer omfattande kulturstatistik i den samnordiska statistikrapporten kunde stärka kunskapsbasen och samtidigt leda till att statistiken kunde fungera som ett verktyg i den nordiska beslutsfattningen. 1 Översiktens målsättning är att bl.a. svara på detta behov. Politikanalysen tar fram likheter och olikheter i de nordiska ländernas kulturpolitik. Målet är att lyfta fram de nordiska ländernas nationella tyngdpunkter och skillnader bl.a. inom delområden som kulturtjänster, kulturkonsumtion, utbildning och sysselsättning. Översikten innehåller också statistik om samnordiska medel som beviljats till kulturprojekt av några centrala aktörer i det officiella nordiska samarbetet. Politikanalysens material är kulturstatistik från,,, och. Grönland, Färöarna och Åland nämns inte separat i tabellerna. Åland ingår i s statistik, Grönland och Färöarna i s statistik i den utsträckning som det har funnits tillgängligt material. Den viktigaste källan är Statistikcentralens sammandrag av internationell kulturstatistik. 2 Andra centrala källor är Europeiska kommissionens statistiska ämbetsverk Eurostat, 3 FNs internationella statistik, 4 OECDs 5 och Europarådets statistik, 6 Nordiska ministerrådets statistik 7 och statistik från Kulturkontakt Nord och Nordiska kulturfonden. 1 Det nordiska samarbetet har under flera decennier också omfattat insamling av statistik. Nordiska ministerrådets sekretariat samlar årligen statistik för Nordisk statistisk årsbok och har fortsatt det arbete som Nordiska rådets sekretariat inledde redan på 196-talet. Årsbokens statistik om kultur är tämligen begränsad. 2 Kulttuuritilasto 27, Kulttuuri ja viestintä 29, Tilastokeskus. Joukkoviestimet 26, Kulttuuri ja viestintä 26, Tilastokeskus. 3 Cultural statistic, 211 edition, Eurostat, Pocketbooks. 4 Creative economy, report 21, Creative Economy: A feasible Development Option, United Nation. 5 OECD Factbook 29: Economic, Environmental and Social Statistics. Quality of Life, Leisure, Recreation and culture, sourceoecd.org/vl= /cl=16/nw=1/rpsv/factbook29/11/3/2/index.htm. 6 Compendium, Cultural policies and trends in Europe, Council of Europa, 7 Nordisk statistisk årsbok, 21, Nordic Databank, Culture, Culture/Culture.asp

2 Tabell 1.1 Kulturens infrastruktur Museer 26-21* Teatrar 25 29** Biografsalonger 25-29*** Sinfoniorkestrar Biografsalonger 25-29*** Teatrar 25 29** Museer 26-21* Symfoniorkestrar**** * Pga ländernas varierande definitioner och klassificering för museer är talen inte helt jämförbara (, 29., 29., 28., 29,, 26) * * Endast professionella teatrar och/eller teatrar som får statsstöd(, 29., 25., 28., 28/29. 28/29) *** Biografsalonger (, 29., 29., 29., 29., 25) ****Professionella symfoniorkestrar Källa: Culture Statistics 28. NOS D 444. Statistics Norway. Landshagir 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands. Museer 29. Kulturen i siffror 21/6. Stockholm: Statens kulturråd. Museotilasto 29. Helsinki: Museovirasto. Landshagi.Reykjavik: Hagstofa Íslands. Statistisk årbog 21. Copenhagen: s statistik. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Teatteritilastot 9. Helsinki: Teatterin tiedotuskeskus. Statens Kulturråd, ( ). Norsk teater- og orkesterforening. Suomen sinfoniaorkesterit ry. Svensk Scenkonst. Översikten har i mån av möjlighet använt ländernas senaste statistik. I tabellerna finns en del variationer som gäller insamlingsår, vilket beror på ländernas metod att uppdaterar den nationella statistiken. Antagandet är att tabellernas statistiska uppgifter är sinsemellan jämförbara. För ett par tabeller har det inte funnits tillgänglig information från alla länder. Trots det har tabellerna ändå inkluderats i översikten pga deras centrala innehåll. Analysen behandlar följande centrala delområden: kulturell infrastruktur, konstnärer och arbetskraften i konstnärliga och kulturella verksamheter (kulturella och kreativa näringar), kulturvanor och kulturkonsumtion, kulturekonomi och det nordiska kultursamarbetet. Vid sammanställningen framkom det några problem och brister, som diskuteras närmare i konklusionerna. I det fortsatta arbetet är det viktigt att definiera och avgränsa begrepp samt främja att de nordiska länderna skulle tillämpa och använda ett enhetlig praxis för statistiken. Kulturens infrastruktur I det första avsnittet granskas skillnaderna mellan de nordiska länderna med tanke på kulturens infra- seer, teatrar, biografsalonger och symfoniorkestrar samt om antalet bibliotek och publicerade böcker. begreppet och det har betydelse för hur resultaten kan jämföras. 8 T.ex. använder både i nordisk och internationell museistatistik begreppet förvalt- museer. Också för de allmänna bibliotekens del är materialet en utmaning och för de allmänna biblio- avgränsningar innan man kan göra jämförelser. Ländernas organisatoriska strukturer är olika och det har en betydelse för hur hur man räknar antalet bibliotek När det gäller antalet museer, teatrar, biografsalonger och symfoniorkestrar är skillnaderna mellan länderna mindre och minst då det gäller antalet museer (Tabell 1.1). Under många år har haft det största antalet museer i förhållande till invånarantalet. har mest teatrar i förhållande till befolkningen även om har ett större antal 8 Tilläggsuppgifter om definitioner och begrepp, EGMUS (Europeaan Group of Museum Statistics) UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

3 Tabell 1.2 Antalet bibliotek Tabell 1.3 Publicerade böcker enligt genre (29) (28) (28) (28) Allmänna bibliotek Allmänna bibliotek Källa: Landshagir Statistical Yearbook of Iceland 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland. Statistisk årbog 21. Copenhagen: s statistik. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för 21. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Opetus-ja kulttuuriminiseriö:kirjastot. Kirjastot, Helsinki, www. tilastot.kirjastot.fi Skönl. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl Källa: Nordic databank; culture17, Books published by reporting country, genre and time. Notice; Iceland: and onwards include number of titles, as registered the 16 April 29 in the Icelandic National Bibliography, new version, whereas figures from previous years are counting of number of volumes. Norway: The most recent figure is low as not all data have been registered. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl. Fackl. Skönl. Fackl Tabell 1.4 Publicerade böcker/1 invånare ,5 2,7 2,4 1,8 4,9 28 2,2 2,5 2,8 1,8 29 2,5 2,4 2,1 1,6 Definition: Böcker och booklets (färre än 49 sidor). Också textböcker (gäller ej ) och barnböcker. Källa: Sources:Danish Bibliographic Centre, Helsinki University Library, National and University Library of Iceland/Statistics Iceland, National Library of Norway/medianorway, Royal Library- National Library of Sweden. Lastdate: 18/1/21] Nordicom, Books published: Number of titles per thousand inhabitants n=showstattranslate.php&me=1&media=b ooks&type=media&translation=böcker i de andra länderna. Men i senare avsnitt som beskriver kulturkonsumtionen framgår det att antalet salonger inte korrelerar med antalet biografbesök. placerar sig på tredje plats när det gäller an- största antalet symfoniorkestrar. I förhållande till invånarantalet är antalet symfoniorkestrar i och nästan dubbelt i jämförelse med de andra nordiska länderna. tek och också antalet utlån är störst (Tabell 1.2). För s del kan man se ett samband mellan antalet bibliotek och utlån. har det näst största anta- let bibliotek, men antalet utlån ligger på den lägsta nivån i Norden. böcker än skönlitterära böcker. I och är ca hälften av de publicerade böckerna skönlitterära, medan skönlitteraturens andel i och är mindre än en tredjedel (Tabell 1.3, 1.4). I, och publiceras ungefär samma antal böcker per 1 invånare. I är antalet störst, nästan dubbelt i jämförelse med de andra nordiska länderna. publicerar färre böcker än de andra länderna. Statistiken visar att bokpublikationen i har minskat betydligt under de senaste åren.

4 Tabell 2.1 Antalet högskolestuderande inom kultur- och konstområdet 27/ Humaniora* Konstområdet** Journalistik och information*** Arkitektur och byggnad**** Journalistik och information*** Konstområdet** Humaniora* Arkitektur och byggnad**** *Humaniora: religionsvetenskap, språk, modersmålet, historia, arkeologi, filosofi och etik **Konstområdet: visuell konst, musik och performativ konst, den audiovisuella branschen, mediaproduktion, design samt konsthantverk ***Journalistik och kommunikation: journalistik och kommunikation, biblioteksvetenskap och informatik, databehandling och arkivering ****Arkitektur och byggnad: arkitektur och stadsplanering, byggnad och byggnadsteknik Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 3.6 tertiary students in field of education related to culture, total and as a % of all tertiary students, 27/8. Konstnärer och arbetskraften i konstnärliga och kulturella verksamheter (kulturella och kreativa näringar, kreativ ekonomi) I det andra avsnittet granskas sysselsättningen för den kulturella och kreativa arbetskraften och utbildningsmängderna på högskolenivå 9. Tabellerna möjliggör inga direkta konklusioner om relationen mellan utbildning och sysselsättning, eftersom tabellerna beskriver antalet högskolestuderande inom kultur- och konstområdet men inte antalet utexaminerade. Sysselsättningstabellerna anger inte huruvida konst- och kulturområdets arbetskraft består av personer som fått en utbildning inom branschen eller om arbetskraften också omfattar personer som fått någon annan utbildning. Tabellerna ger i alla fall en bra överblick över situationen i länderna. Det utbildningsområdena och det i sin tur påverkar ländernas statistik. Statistiken om studerande inom kultur- och konstområdet omfattar följande områden: arkitektur och byggnad, journalistik och kommunikation, konstområdet och humaniora. De största antalen mellan länderna i fördelningen mellan konst- och kulturbranscherna (Tabell 2.2). Gemensamt för de inom humaniora och näst mest inom konstområdet. studerande inom arkitektur och byggnad. I relation till det totala antalet högskolestuderande har det största antalet studerande inom arkitektur och byggnad samt inom konstområdet. Mest studerande och minst i. I jämförelse med de andra länderna har ett stort antal sysselsatta inom kultursektorerna. 1 (Tabell 2.3). Det torde ha sin förklaring i att har en större befolkning än de andra länderna. När man jämför den procentuella andelen av kultursektorns sysselsättning med den totala sysselsättningen är den störst i och näst störst i. (Tabell 2.4). I, och ligger andelen sysselsatta inom konst- och kulturområdet på samma nivå som den allmänna sysselsättningen. I ljuset av tabellerna ser det ut som om andelen konststuderande är lägst i samtidigt som kultursektorns 9 Tilläggsuppgifter om internationell utbildningsklassificering ISCED(Unesco International Standars Classification of Education), Sysselsättningsstatistiken har använt klassificeringen NACE Rev.2. 1 Kultursektorer omfattar i detta sammanhang följande branscher: biblioteks-, musei- och annan kulturverksamhet, konst och underhållning, programproduktion och sändningsverksamhet för radio- och televisionsverksamhet, programproduktion för video och television, inspelning och utgivning av musik. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

5 Tabell 2.2 Konst- och kulturstuderandes %-andel av alla högskolastuderande (%) 2 Arkitektur och byggnad**** 16 Journalistik och information*** 12 Konstområdet** Humaniora* Konstområdet** Journalistik och information*** Arkitektur och byggnad**** 8 Humaniora* 11,7 3,6 1,2 3,5 9,1 5,6 1 3,7 4 8,7 4,4 1,8 3,1 7, ,2 11,4 2,9 1 2,7 *Humaniora: religionsvetenskap, språk, modersmålet, historia, arkeologi, filosofi och etik **Konstområdet: visuell konst, musik och performativ konst, den audiovisuella branschen, mediaproduktion, design samt konsthantverk ***Journalistik och kommunikation: journalistik och kommunikation, biblioteksvetenskap och informatik, databehandling och arkivering ****Arkitektur och byggnad: arkitektur och stadsplanering, byggnad och byggnadsteknik Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 3.6 tertiary students in field of education related to culture, total and as a % of all tertiary students, 27/8. Tabell 2.3 Kulturbranschens arbetskraft 29 (1) 1 Arbetskraft (1) 8 Maa Arbetskraft (1) 63,2 6 55,6 15,3 65,9 4 5,2 2 Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 4.2 (Part I) Number of persons employed in selected cultural sectors, 29 (1 s). Tabell 2.4 Kulturarbetskraftens andel av hela arbetskraften 29 (%) 4 2 Andel av hela arbetskraft (%) Maa Andel av hela arbetskraft (%) 2,3 2,3 2,3 2,6 3,2 Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 4.2 (Part I) Number of persons employed in selected cultural sectors, 29 (1 s).

6 Tabell 2.5 Sysselsättningen inom vissa kultursektorer 29 (1) Film, video, TV, musikinspelning och utgivning Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Table 4.2 (Part II) Number of persons employed in selected cultural sectors, 29 (1 s). Programmering och radioa-och tv sändning Konst och underhållning Bibliotek, arkiv, museer och andra kulturaktiviteter Film, video, TV, musikinspelning och utgivning Programmering och radio-och tv sändning Konst och underhållning Bibliotek, arkiv, museer och andra kulturaktiviteter 6,2 5,5 14, 19,5 5,9 5,7 15,5 1,9 14,1 8,3 26,9 2,2 7,2 16,1 9,9 1,4 andel av hela sysselsättningen är näst störst. I inledningen konstaterades att man på basen av tabellerna inte kan dra några detaljerade slutsatser om relationen mellan utbildning och sysselsättning. När man granskar sysselsättningen per sektor ser den ut att fördela sig på ungefär samma sätt i de nordiska länderna (Tabell 2.5). Den relativt stora sysselsättningen inom biblioteks-, arkiv-, museioch annan kulturverksamhet i och väcker uppmärksamhet. För s del är det stora antalet museer en förklarande faktor. På motsvarande sätt har det stora antalet bibliotek i betydelse för sysselsättningen inom kultursektorn. I är det konst och underhållning som sysselsätter mest. I sysselsätter konst och underhållning mer än i de andra nordiska länderna. I jämförelse med de andra länderna är sysselsättningen i två gånger större inom områden som programproduktion och -utgivning. Kulturvanor, kulturdeltagande och kulturkonsumtion I det tredje avsnittet granskas kulturvanor, kulturdeltagande och kulturkonsumtion. Statistiken omfattar bl.a. musei-, teater- och biografbesök samt bibliotekslån. Internet och sociala medier granskas med avseende på hur allmän användningen är. Observera att statistiken om kulturvanor, -deltagande - museerna kunde det vara intressant att analysera användargruppernas sammansättning. För en turist är det enklare att besöka ett museum än t.ex. en teaterföreställning. länge varit störst. I, och har de inhemska (nationella) premiärernas antal ökat under senare år, medan antalet premiärer i och har hållit sig på samma nivå eller minskat (Tabell 3.1). I är biobesöken en populär kul- går islänningarna fyra gånger mer på bio. Också norrmännen går ofta på bio. I har antalet biobesök varit konstant medan de har ökat en aning i de andra länderna. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

7 Tabell 3.1 Antalet filmpremiärer Utländska Nationella Nationella Utländska Källa: Norden; Nordic databank; culture; CULT5: Cinema film premiers by reporting country, type of film and time Film premieres: Film at least 6 minutes long. Denmark. National: The principal production company is Danish and the film has cinema distribution in Denmark. Tabell 3.2 Antalet biobesök besök/ invånare 26 besök/invånare Källa: European Cinema Yearbook Milano: Media Salles. Yearbook 23 & 21: Film and Home Video. Strasbourg: European Audiovisual Observatory 3 26 besök/invånare 29 besök/ invånare 2 2,3 2,4 1,3 1,3 1 1,7 1,9 2,6 2,7 2) 4,9 5,3

8 Tabell 3.3 Besök på teatrar och museer/ 1 invånare Besök på museer 1/invånare Besök på teatrar 1/ invånare Besök på teatrar 1/ invånare Besök på museer 1/invånare * Jämförelseår för museerna;, 29., 29., 28., 29,, 26. * * Jämförelseår för teater:, 29., 25., /29. 28/29. Källa: Culture Statistics 28. NOS D 444. Statistics Norway. Landshagir Statistical Yearbook of Iceland 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland. Museer 29. Kulturen i siffror 21/6. Stockholm: Statens kulturråd. Museotilasto 29. Helsinki, Museovirasto. Landshagir. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland.Statistisk årbog 21. Copenhagen: s statistik. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för 21. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Teatteritilastot. Helsinki: Teatterin tiedotuskeskus. jämförelse med är antalet museibesök per 1 invånare tre gånger större i. Tabellerna ger inte belägg för antagandet att ett stort antal museer skulle ha en positiv effekt på antalet besök. Tidigare konstaterades att har det största antalet museer, men en jämförelse av antalet museibesök placerar på tredje plats. Islänningarna är också storkonsumenter då det gäller teaterbesök. Det är värt att de andra länderna, med undantag för som är i en klass för sig. Jämförelsen av besök på teater, konsert, opera, balett och dans i åldersgruppen år visar att nordborna oftare än andra européer går på föreställningar. I medeltal har 44 % av européerna besökt en föreställning under det senaste året. Motsvarande tal i alla nordiska länder ligger över 6 %. När man jämför antalet besök på teater, konsert, opera, balett och dans toppar islänningarna igen statistiken (Tabell 3.4). Norrmännen går mest på föreställningar ifall man jämför antal föreställningar per år enligt 7-12 besök/år. I ljuset av statistiken är kulturdeltagandet och -konsumtionen större i än i de andra länderna. Här är det ändå skäl att beakta s invånarantal, som kan ha betydelse för den statistiska jämförbarheten. När det gäller bibliotek och utlån skiljer sig tydligt från de andra länderna. (Tabell 3.5, 1.2). antalet utlån och i relation till befolkningen. I jämförelse med och är utlånen i nästan tre gånger större. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

9 Tabell 3.4 Besök på föreställningar* 26 (%) 75% 6% 45% 3% * Med föreställningar avses i detta sammanhang besök på teater, konsert, opera, balett och dans. Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat; Figure 8.7: Frequency of going to live performances in the last 12 months, 26 (%) 15% % Aldrig 1-6 ggr ggr. Mera än 12 ggr. Minst en gång Aldrig 1-6 ggr ggr. Mera än 12 ggr. Minst en gång 39,28 % 54, % 4,83 % 1,89 % 6,72 % 35,69 % 51,75 % 7,43 % 5,13 % 64,31 % 38,42 % 54,55 % 4,56 % 2,48 % 61,58 % 32,24 % 5,77 % 1,62 % 6,37 % 67,76 % 24,36 % 6,81 % 7,67 % 7,16 % 75,64 % Tabell 3.5 Bibliotekslån Utlån (1) Utlån/invånare (29) Allmänna bibliotek ,5 (28) Allmänna bibliotek ,6 (28) Källa: Landshagir Statistical Yearbook of Iceland 21. Reykjavik: Hagstofa Íslands Statistics Iceland. Statistisk årbog 21. Copenhagen. Statistisk årbok 21. Oslo: Statistisk sentralbyrå. Statistisk årsbok för 21. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Opetus-ja kulttuuriminiseriö:kirjastot. Kirjastot, Helsinki, Allmänna bibliotek ,1 (28) Allmänna bibliotek ,6

10 Tabell Regelbunden användning av Internet per vecka i åldersgruppen (%) Eurostat (Last update: ) &pcode=tin28. neral Disclaimer of the EC:http://europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm Short Description:Last Internet use: within last 3 months, 12 months before the survey, ever used, never used - whether at home, at work or from anywhere else and whether for private or work/business related purposes. Tabell 3.7 Användning av Internet och Facebook 21 Land Internetbrukare (juni 21) Internetbrukarnas andel av befolkningen (%) Facebookbrukare (september 21) Facebookbrukarnas andel av befolkningen (%) Internetbrukare som också använder Facebook (%) Källa: Council of Europe, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, Facebook in Europe (21), ( ) Användningen av internet och sociala medier är ett område som växer och förändras i snabb takt och under de senaste åren har användningsgraden ökat. Redan år 21 var användningen av internet över 8% i åldersgruppen i alla de nordiska länderna. (Tabell 3.6. uppvisar den största regelbundna användningen /vecka. I jämförelse med de andra länderna har förändringen i varit som använder Internet och Facebook (Tabell 3.7 och i den minsta. Kulturekonomin Inom kulturekonomin beskrivs hushållens utgifter för kulturkonsumtion, de offentliga sammanslutningarnas kulturutgifter 11 och varuexporten och -importen inom kulturella och kreativa näringar. länderna och det påverkar statistiken och jämförbarheten. För alla tabeller om kulturekonomin har det inte funnits tillgänglig information från alla länder. Trots det har tabellerna tagits med i översikten för de ger en bild av hur kulturmedlen fördelas samt information om kulturkonsumtionen. Det vore önskvärt att få tillgång till jämförbar statistik om kulturekonomin från alla länder i Norden. Tabellerna har delvis tillämpat BNP som mätare för jämförelserna. Kulturkonsumtionens andel av BNP måste bedömas i relation till konsumtionsefterfrågans andel i landets BNP. 12 I de offentliga sammanslutningarnas statistik ingår kultur- och rekreationstjänster och religiösa tjänster. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

11 Tabell 4.1 Hushållens kulturkonsumtionens % andel av BNP (1997/26) 8% 26 6% % 2% ,3 5,6 5,4 5,8 5,4 5,1 6,6 6,1 % Källa: OECD Factbook 29: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN OECD 29. Quality of life - Leisure - Recreation and culture. vl= /cl=13/nw=1/rpsv/factbook29/11/3/2/index.htm ( ) Under en kraftig konsumtionsboom stiger kulturkonsumtionens andel. I detta sammanhang vore det bra med information om nationalräkenskapernas sparkvot och investeringskvot. Nationalräkenskapernas kvoter har de inte beaktats och därför kan tabellerna endast fungera som riktgivande information. Hushållen i Norden konsumerar i genomsnitt mer kultur än hushållen i Europa (Tabell 4.1). Medeltalet för kulturens andel av årskonsumtionen i Europa är 3.9 % och alla nordiska länder har en högre procent. Procentandelen av hushållens kultur- och rekreationskonsumtion i relation till BNP är högst i och näst högst i. I och har hushållens konsumtionsandel i relation till BNP ökat en aning medan det har skett en minskning i och. I använder man mest pengar på kultur och rekreation (Tabell 4.2). Procentuellt är kulturens andel av årskonsumtionen störst i och. När man granskar hushållens konsumtionsvanor kan man se ett par intressanta skillnader. I går en stor del av hushållens kulturkonsumtion till jämförelse med hushållen i och. Näst efter konsumerar hushållen i televisionsmottagare samt apparater för inspelning och återgivning av videokassetter. I konsumerar man två gånger så mycket på böcker som i, vilket är intressant med tanke på att har den minsta bokpublikationen. (se tabell 2.5). I är konsumtionen av apparater för mottagning, inspelning och återgivning av ljud stor. I jämförelse med är de andra ländernas televisions- och radioskatter dyrare och det gäller också apparathyror. I är konsumtionen av dessa nästan dubbelt så stor som i. De svenska hushållens konsumtion av musikinstrument är betydligt mindre än i de andra länderna. Detsamma gäller för besök på museer, zoologiska trädgårdar och andra motsvarande, i synnerhet i jämförelse med.

12 Tabell 4.2 Hushållens årskonsumtion av kulturprodukter och- tjänster i medeltal 25 (PPS) Televisions- och radioskatter och hyra för apparater Dagstidningar Tillbehör för informationsbehandling Böcker TV- mottagare, apparater för videokasetter Biobesök, teaterföreställningar, konserter Inspelningsformer för bild och ljud Tillbehör för att skriva och teckna Apparater för foto och film Övriga tjänster Apparater för mottagning, inspelning och återgivning av ljud Museer, zoologiska trädgårdar och liknande Musikinstrument Reparation av apparater för AV-, foto- och informationsteknologi Årskonsumtion på kultur (PPS)* Kulturens % andel av hela årskonsumtion , , , ,6 Källa: Cultural Statistics, 211 edition (211). Luxembourg: Eurostat;Table 9.3 (PartI-III): Average annual expenditure on * PPS Purchasing power standards 12 cultural goods and services per household, 25 (PPS) 12 PPS (Purchasing Power Standards) Eurostats term för köpkraftsparitet, ett mått som används inom ekonomi för att kunna jämföra prisnivån på vaor och tjänster mellan olika länder. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

13 Tabell De offentliga sammanslutningarnas kulturutgifter (rekreation, kultur- och religiösa tjänster*) (milj. ) , , ,2 3425,9 397,3 327, , *rekreations- och idrottstjänster, kulturtjänster, radio- och televionssändningar och utgivningstjänster, religiösa och andra samhälleliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster och religiösa tjänster och därtill relaterad R&D, kulturtjänster och religiösa tjänster, icke-klassificerade Källa: Nordic databank. CULT2: Generel government cultural expenditure by reporting country, pxwebnordic/database/4.%2quality%2of%2life/culture/culture.asp. Tabell De offentliga sammanslutningarnas (rekreation, kultur- och religiösa tjänster*) andel av BNP (%) % BKT:sta ,56 1,58 3 1,2 1, ,1 1,1 2 3,78 3, *rekreations- och idrottstjänster, kulturtjänster, radio- och televionssändningar och utgivningstjänster, religiösa och andra samhälleliga tjänster, kulturoch rekreationstjänster och religiösa tjänster och därtill relaterad R&D, kulturtjänster och religiösa tjänster, icke-klassificerade Källa: Nordic databank. CULT2: Generel government cultural expenditure by reporting country, Quality%2of%2life/Culture/Culture.asp. De offentliga sammanslutningarnas kulturutgifter omfattar rekreations-, kultur- samt religiösa tjänster. 13 I, och är talen ca en tredjedel högre än i (Tabell 4.3.1). s tal skiljer sig i jämförelse med de andra ländernas. I procentuella andel högre än i och (Tabell 4.3.2). 13 I statistiken om de offentliga sammanslutningarna har COFOG-klassificering använsts (Classification of the Functions of Govermnet), _teht/1-21.html

14 Tabell Export av kreativa varor (creative goods) (milj. $) Källa: Creative economy report 21, United Nation, UNCTAD. Table 1.1 Creative goods; world exports and imports, by economic group and country/territory, Tabell Import av kreativa varor (creative goods) ($) Taulukko Luovan talouden tavaroiden tuonti ($) Källa: Creative economy report 21, United Nation, UNCTAD. Table 1.1 Creative goods; world exports and imports, by economic group and country/ territory, Tabell Handelsbalansen för kreativa varor ($) Källa: Creative economy report 21, United Nation, UNCTAD. Table 1.1 Creative goods; world exports and imports, by economic group and country/territory, och ligger före de andra nordiska länderna när det gäller varuexport (Tabell ). Ökningen har varit störst i och gäller både export och import. I har både exporten och importen minskat., och ligger efter och både när det gäller export och import. När man jämför de kulturella och kreativa näringarnas varuexport och -import via handelsbalansen kan man konstatera att s handelsbalans är den högsta och s den lägsta. I har importen ökat en aning, men s kulturella och kreativa handelsbalans är svag. I ett kulturekonomiskt perspektiv ser det ut som om de offentliga sammanslutningarna i skulle satsa mer på de kulturella och kreativa näringarna. och är de enda länderna i Norden som har en positiv handelsbalans när det gäller kulturella och kreativa näringar och den kreativa ekonomin. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS POLITIKANALYS 211:4

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

NÄR VAR HUR om ungas kultur

NÄR VAR HUR om ungas kultur NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden Förord Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv. Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt

Läs mer

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag Promemoria 2015-04-15 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund: uppdraget, kulturbegreppet och

Läs mer

Ni har ju era fonder

Ni har ju era fonder Maria Hirvi-Ijäs 3 2014 Ni har ju era fonder Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014 Ni har ju era fonder / Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på

Läs mer

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI

ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI ÄLDRE OCH ALKOHOL NORDISK FORSKNING OCH DISKUSSION JYRKI JYRKÄMÄ & LAURA HAAPAMÄKI NAD-PUBLIKATION Nr 52 2008 Utgiven av: Nordiskt center för alkoholoch drogforskning (NAD) (Fr.o.m. 1.1.2009 NVC) Adress:

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11

En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 123 Nu för tiden Statistiska centralbyrån Statistics Sweden En undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11 I serien levnadsförhållanden har följande rapporter

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Vem besöker de centrala museerna?

Vem besöker de centrala museerna? Vem besöker de centrala museerna? Redovisning av ett regeringsuppdrag Överlämnad till regeringen den 2013-12-13 Reviderad 2014-02-05 Förord...3 Sammanfattning...4 Summary...5 Inledning...6 Uppdraget...6

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2014:2 BAKOM SIFFRORNA - unga som varken arbetade eller studerade 2000 2010 Susan Niknami och Lena Schröder Temagruppen Unga

Läs mer

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON

Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv JOHAN EKLUND, PETER KARLSSON OCH LARS PETTERSSON 1 Jönköping International Business School P.O. Box 1026 SE-551 11 Jönköping Tel.: +46 36 10 10

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information Förslag till Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 FÖRSLAG TILL NATIONELLA RIKTLINJER FÖR ÖPPEN TILLGÅNG TILL VETENSKAPLIG INFORMATION VETENSKAPSRÅDET

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011

Stockholms organisationers mångfaldsorientering. Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? arbetsmaterial 1:2011 Hur ser det ut? Miltäs e näyttää? Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms organisationers mångfaldsorientering arbetsmaterial 1:2011 Stockholms läns landsting

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Fabian Wallen, Tino Sanandaji Mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Tino Sanandaji är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd

Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd Invandrarkonstnärer i det statliga systemet för konststöd Resumé Undersökningens målsättning och källmaterial Undersökningen om invandrarkonstnärernas ställning som sökare och mottagare av stipendier har

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

Företagens användning av datorer och Internet

Företagens användning av datorer och Internet Företagens användning av datorer och Internet 2003 Företagens användning av datorer och Internet 2003 Statistiska centralbyrån 2004 Use of ICT in Swedish enterprises 2003 Statistics Sweden 2004 Producent

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574

Socialförsäkringsrapport 2011:13. Social Insurance Report. Föräldrapenning. Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Social Insurance Report Föräldrapenning Båda föräldrarnas försäkring? ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Niklas Löfgren 010-116 96 04 niklas.lofgren@forsakringskassan.se

Läs mer