KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1

2 Dnr KS Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse Per Björkengren, per. Kommunstyrelsen Samordning av kommun koncernens finansförvaltning Dnr KS Dpl01 Kommunledningskontorets förslag 1. Finanspolicy för Karlstads kommunkoncern fastställs. 2. Kompletterande riktlinjer fastställs i enlighet med Finanspolicyns Bilaga A. 3. Refinansiering och nyupplåning inom den samlade kommunkoncernen under år 2012 och 2013 får ske under förutsättning att denna skuld inte överstiger 5000 miljoner kr. 4. Utlåning och borgen från kommunen får under år 2012 och 2013 ske till ett sammanlagt belopp om maximalt 4800 miljoner kr. 5. Utlåning och borgen från kommunen under år 2012 och 2013 fördelas per företag i enlighet med Finanspolicyns bilaga B. Sammanfattning av ärendet Kommunledningskontoret fick i augusti 2009 i uppdrag att i samarbete med bolagen inom koncern Karlstads Stadshus AB se över möjligheten till att förbättra och effektivisera kommunkoncernens finansförvaltning. Syftet med översynen är att försöka höja effektiviteten och förbättra samordningen för den totala finansförvaltningen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 april Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 4 april Finanspolicy för Karlstads kommunkoncern. Kompletterande riktlinjer till Finanspolicy (Bilaga A). Fördelning av utlånings-/borgensram (Bilaga B). Modell för räntesättning den 22 december Kommunstyrelsens protokoll 16 den 25 augusti Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 juli Karlstads Stadshus AB:s protokoll 2 den 2 juni Karlstads Stadshus AB:s tjänsteskrivelse den 25 maj Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dnr KS Dpl01 sid 2 (2) k rberg Ekonomidirektör Per Björkengren Finanschef Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Samtliga bolag inom koncernen Karlstads Stadshus AB Tåsans Kraft AB Karlstadsregionens Räddningstjänstförhund Stiftelsen Karlstadhus

4 Dnr KS sid 1 (5) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänstemannayttrande Per Björkengren, per. Kommunstyrelsen Samordning av kommunkoncernens finansförvaltning Dnr KS Dpl 01 Bakgrund Kommunledningskontoret fick i augusti 2009 i uppdrag att i samarbete med bolagen inom koncern Karlstads Stadshus AB se över möjligheten till att förbättra och effektivisera kommunkoncernens finansförvaltning. Syftet med översynen är att försöka höja effektiviteten och förbättra samordningen för den totala finansförvaltningen. Finansförvaltningen inom koncernen har i stort bedrivits på samma sätt sedan bolagskoncernen och internbanken bildades i mitten på 1990-talet. Översynen har skett tillsammans med berörda bolagen för att ge dessa möjligheter att påverka utformningen av förslagen. I samband med denna översyn har också några andra större och medelstora kommuner studerats bland annat Stockholm, Malmö, Umeå, Västerås, Örebro och Uddevalla. Nuvarande arbetssätt För att ge en ytterligare bakgrund till förslaget följer här en mycket kortfattad beskrivning av finansverksamheten som den bedrivs idag. All extern upplåning och olika former av s.k. derivattransaktioner hanteras idag av Internbanken. Internbanken ligger organisatoriskt i kommunen inom förvaltningen kommunledningskontoret. I stort sett all finansiering sker i form av bilaterala låneavtal eller genom emissioner av korta skuldebrev s.k. kommuncertifikat. För att få tillgång till mer kostnadseffektiv finansiering är Karlstads kommun sedan några år tillbaka medlem i Kommuninvest, vilket har bidragit till att Kommuninvest idag också är kommunens största långivare. Bolagens finansiering sker på följande sätt: Kommunen lånar upp medel som vidareutlånas till de kommunala bolagen. För varje lån till bolagen upprättas en revers (på papper) som reglerar lånevillkoren. Sammantaget finns det f.n. cirka 30 stycken sådana koncerninterna reverser. Ränta betalas normalt kvartals- eller Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

5 Dnr KS sid 2 (5) årsvis. I samband med varje räntebetalning skickas en faktura. Varje bolag har även ett konto med tillhörande (mindre) kredit ingående i kommunens s.k. koncernkonto. Med hjälp av koncernkontot samordnas koncernens samtliga betalningar och bankkonton. På dessa konton håller bolagen idag sin överskottslikviditet på tillsammans cirka miljoner kr. Koncernkontot kan även utnyttjas för att enkelt tillhandahålla större krediter inom koncernen. Så har exempelvis gjorts i Vindpark Vänern Kraft AB där under byggnationen hela investeringen har finansierats via en intern kontokredit på 260 miljoner kr. Kommunkoncernens kort- och långfristiga låneskuld uppgår till sammanlagt cirka 3,8 miljarder kronor. Karlstads Bostads AB har den formella rätten att göra egna externa derivattransaktioner. Bolaget har i praktiken dock inte gjort egna externa transaktioner sedan inledningen av finanskrisen hösten Ökad samordning För att skapa större effektivitet i koncernens finansverksamhet föreslås att samordningen ökar ytterligare. Målsättningen är att samtliga externa transaktioner oavsett om det rör sig om lån eller derivat ska verkställas av internbanken (i praktiken sker detta redan idag). Internbanken blir då även formellt sett gemensam för hela koncernen. Samtidigt är tanken att bolagens reverslån gentemot internbanken ersätts med krediter i koncernkontosystemet. I stället för att varje bolag har ett antal olika reverser (exempelvis har KBAB f.n. cirka 20 stycken) så får man istället bara en kredit som är kopplat till det egna koncernkontot. Ränta dras sedan med automatik från kontot utan behov av fakturahantering och dylikt. Den räntesats som kommer att tillämpas på kontokrediten blir den verkliga genomsnittliga räntekostnaden för kommunkoncernens externa upplåning tillsammans med de påslag som sker i enlighet med beslut om individuell räntesättning gentemot de kommunala bolagen. Förslaget innebär att alla bolag, även kommunen själv, kommer att ha samma skuldstruktur vilken då också kommer att vara identisk med den stora externa skuldens struktur. Med andra ord kommer varje företag att ha samma ränte- och kapitalbindning på sin skuld som alla andra enheter. Varje bolag kommer indirekt att ha en andel av den gemensamma externa skulden. I och med detta förslag sker det också en viss förflyttning av ansvar från bolaget till kommunen genom att ansvaret för exakt hur bolaget lånar (val av ränte- och kapitalbindning för skulden) flyttas från bolaget till kommunkoncernens internbank. Denna förändring är analog med redan gjorda förändringar av styrningen och uppföljningen av bolagen. I den nya modellen för bolagens avkastningskrav sker numera utvärderingen baserat på avkastning på totalt kapital, vilken är oberoende av hur bolaget är finansierat. Man får dock inte glömma att bolaget fortfarande har ett ansvar för såväl sin rörelse som lönsamheten i de investeringar som genomförs. Bolagets rörelseresultat tillsammans med lönsamheten och omfattningen av gjorda investeringar påverkar behovet av lån och även resultatet efter finansnetto.

6 Dnr KS sid 3 (5) Ett slopande av revershanteringen kommer att innebära en minskad administration såväl för kommunen (internbanken) som för respektive bolag. En ytterligare fördel för det enskilda bolaget är att man inte längre behöver hålla en kassalikviditet på sitt bankkonto. Kassalikviditeten kan i stället nu användas till amorteringar på bolagets lån. Det medför att bolagen slipper betala en hög skuldränta på sina långfristiga reverser samtidigt som bolagen bara får en låg ränta på sina tillgodohavanden (likviditet). Med detta förslag innebär varje krona i inbetalning en liten amortering av bolagets låneskuld på samma sätt som varje krona i utbetalning innebär en ökning av skulden. Samordningen innebär ytterligare skalfördelar, skapar bättre förutsättningar för en samlad intern kontroll och kan bidra till större fokus på bolagens egen verksamhet. För att ge bolagen fortsatt insyn och kompetens i finansieringsfrågor föreslås att ett s.k. finansråd inrättas med representanter (tjänstemannanivå) från kommunen och de större företagen. Finansrådets uppgift föreslås vara ett rådgivande organ till den koncerngemensamma internbanken. Rådet ska behandla strategiska frågor rörande kommunkoncernens finansiella verksamhet och är tänkt att sammankallas kvartalsvis. Beslutsstruktur I och med förslaget kring ökad samordning föreslås också vissa förändringar avseende beslut hörande till koncernens finansverksamhet. Tanken med förslaget är att en finanspolicy för kommunkoncernen ska på samma sätt som idag beslutas av kommunfullmäktige. Denna policy kan sägas innehålla övergripande principer och hur ansvaret fördelas inom organisationen. Policyn är tänkt att kunna gälla tills vidare. Förutom detta mer allmänna dokument behövs mer detaljerade riktlinjer. Dessa riktlinjer föreslås vara en bilaga (bilaga A) till finanspolicyn. I denna bilaga fastställs exempelvis inom vilka intervall skuldens ränte- och kapitalbindning ska befinna sig, tillåtna motparter, limiter och liknande. Bilaga A föreslås kunna beslutas av kommunstyrelsen då det finns ett behov aven tätare översyn av denna typ av dokument. På samma sätt som idag ska en maximallåneram för kommunkoncernen beslutas årligen av kommunfullmäktige. En viktig nyhet i förslaget är att kommunfullmäktige årligen även ska ta ett beslut om en ram för kommunens sammanlagda utlåning och borgensåtagande. Denna ram föreslås sedan av kommunstyrelsen fördelas per företag (bilaga B) vilket därmed blir limiten på respektive kontokredit. Dessa två beslut bör tas årligen och kan exempelvis hädanefter ske i samband med beslut om budget. Genom dessa beslut kommer både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige få en samlad bild och en bättre kontroll över det totala åtagandet och dess fördelning.

7 Dnr KS sid 4 (6) Andra kommuner Stockholm har sedan år 2007 en fullständigt samordnad finansförvaltning. Då tog man det sista steget, slopade de interna reverserna och började hantera utlåningen via sitt koncernkontosystem. Även under de sista åren före slopandet av reverserna hade man i praktiken samma skuldstruktur i alla företag då man centralt beslöt om exempelvis vilken ränte- och kapitalbindning man borde ha i upplåningen. Stockholm har inget finansråd utan den centrala finansfunktionen beslutar om upplåning för hela kommunkoncernens räkning. En total ram fastställs årligen av kommunfullmäktige. Denna ram delas upp per företag av kommunstyrelsen. I Uddevalla har man sedan ett par år en snarlik samordning som Stockholm men man har valt att ha ett finansråd d.v.s. en organisation liknande Karlstads förslag. Umeå och Skellefteå tillsammans med några andra norrlandskommuner tillämpar sedan ett antal år tillbaka helt koncernkontobaserade lösningar av bolagens finansiering. Örebro införde för två år sedan en koncerngemensam internbank bemannad med personal från såväl kommunen som bostadsbolaget. I Malmö pågår ett intensivt arbete där kommunen och Malmö Kommunala Bostads AB arbetar för en ökad samordning av koncernens finansiering. Sammanfattningsvis kan man säga det finns en mycket klar trend mot en allt större samordning av finansverksamheten bland Sveriges kommuner. Av ofta historiska skäl så befinner sig kommunerna i olika ursprungslägen. Övergången i praktiken I samband med övergången kommer det kvarvarande lilla antalet externa derivattransaktioner (ränteswappar) som finns i Karlstads Bostads AB att överföras till kommunen. Ett övertagande av bostadsbolagets externa derivatavtal kräver naturligtvis ett formellt godkännande av respektive avtalsmotpart. Detta kommer inte att löpa något hinder då dessa bankmotparter i och med att kommunen träder in får en motpart med högre kreditvärdighet än bolaget. I samband med övergången från reverslån till koncernkontobaserad utlåning till bolagen kommer det också att ske en värdering av respektive bolags interna skuldportfölj. I och med denna värdering fångas eventuella över- och undervärden upp så att det inte sker någon form av olämplig eller otillåten överföring av värde mellan kommunen och bolagen. Räntesättning Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag, som trädde i kraft den 1 januari 2011 har aktualiserat behovet aven översyn av nuvarande modell för räntesättning gentemot bolagen. Från år 2013 föreslås dessutom en ny lag om olagligt statsstöd träda i kraft. Avsikten med den nya lagen är bland annat tydliggöra tillämpningen av EU:s stadsstödsregler i svensk lagstiftning. Mot denna bakgrund har Kommuninvest, SKL och SABO tagit fram ett gemensamt förslag på en modell för hur man teoretiskt och praktiskt bör hantera räntesättning (och borgensavgifter) i samband med utlåning gentemot kommunala företag.

8 Dnr KS sid 5 (5) Principen i detta förslag är den samma som i vår egen nuvarande modell, d.v.s. att räntesättningen ska vara marknadsmässig. I det nu presenterade förslaget framgår det dock tydligt att för att kunna hävda att den tillämpade räntesättningen är marknadsmässig så måste den ses över kontinuerligt (vid varje enskild upplåning). I Karlstad har de s.k. räntepåslagen legat fast sedan modellen infördes år 2006 vilket mot denna bakgrund inte längre kan sägas vara förenligt med den nya lagstiftningen. Därför föreslås i finanspolicyn att den av Kommuninvest, SKL och SABO framtagna modellen tillämpas framöver. Detta innebär, i praktiken, att ansvaret för att säkerställa att räntesättningen gentemot bolagen hela tiden är marknadsmässig läggs på den koncerngemensamma internbanken. Låneramar Nuvarande beslut för kommunkoncernens samlade lånefinansiering under innevarande år uppgår till 3900 miljoner kr. Då koncernens totala kort- och långfristiga låneskuld den 31 december år 2011 uppgick till ungefår 3800 miljoner kr behövs en ökning av ramen redan för innevarande år. V år bedömning är att det fordras en ökning av låneramen till 5000 miljoner kr för att kunna finansiera planerade investeringar innevarande och nästa år. Ramen för utlåning och borgen bedöms behöva uppgå till 4800 miljoner kr för att kunna inrymma planerade investeringar inom bolagssektorn. Framför allt handlar det om en ökad utlåning till Karlstads Energi AB till följd av bolagets investeringar i en ny kraftvärmeanläggning. Denna ram för utlåning och borgen förslås sedan fördelas i enlighet med bilaga B mellan olika företag inom och utom koncernen. I bilagan finns även en sammanställning över hur redan befintliga åtaganden var fördelade per den 31 december Ekonomi- och verksamhetsstyrning L~~ Lars Sätterberg Ekonomidirektör Per Björkengre Finanschef

9 FINANSPOLICY FÖR KARLSTADS KOMMUNKONCERN Fastställd av kommunfullmäktige

10 Kommunkoncernen 2 1 Inledning Finanspolicyn för Karlstads kommunkoncern anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen. Med kommunkoncern avses här Karlstads kommun och samtliga företag där kommunen har ett rättsligt bestämmandeinflytande. Karlstadsregionens räddningstj änstförbund, Stiftelsen Karlstadshus och Stiftelsen Studentbostäder är dock undantagna. Denna policy bör dock vara vägledande även för dessa och andra företag inom kommunkoncernen. 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syfte är att beskriva och definiera finansverksamheten inom kommunkoncernen. fastställa mål och riktlinjer för finansverksamheten. ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat i organisationen. Kommunstyrelsen fastställer sedan mer detaljerade riktlinjer (bilaga A) för den finansiella verksamheten. I enlighet med kommunfullmäktiges delegering ska kommunstyrelsen fastställa en särskild delegeringsordning som utvisar vilka personer som inom det finansiella området har rätt att ingå och påteckna avtal för kommunens och kommunkoncernens räkning. 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN Finanspolicyn fastställs av kommunfullmäktige. Om förutsättningar i kommunkoncernen eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar ändringar i finanspolicyn ska internbanken föreslå en uppdatering av finanspolicyn. 1.3 ALLMÄNNA PRINCIPER Internbanken, en del av funktionen för ekonomi- och verksamhets styrning inom kommunledningskontoret, är kommunkoncernens gemensamma finans funktion och arbetar ur ett koncernperspektiv. Alla externa finansiella transaktioner genomförs av internbanken i Karlstads kommuns namn. Om verksamhetsspecifika förutsättningar möjliggör alternativa finansieringsformer ska, efter samråd med internbanken, den alternativa finansieringen godkännas av kommunstyrelsen. Kommunen och kommunens företag ska vara samordnade i ett koncernkontosystem där betalningsströmmar kvittas mot varandra. Internbanken erbjuder kommunens företag upplåning och placeringar på villkor som motsvarar kommunkoncernens externa finansierings- och placeringsvillkor kostnad plus ett för varje företag individuellt påslag vid finansiering för att i syfte att skapa en marknadsmässig prissättning. 1.4 MAL OCH SYFTE FÖR FINANSVERKSAMHETEN Målet med finansverksamheten är att förvalta kommunkoncernens finansiella tillgångar och skulder så att det finansiella resultatet långsiktigt optimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Syftet med finansverksamheten är att tillgodose kommunkoncernens behov av kapital. utnyttja skalfördelar och dra nytta av kommunkoncernens samlade kassaflöde.

11 Kommunkoncernen 3 Finansverksamheten ska präglas aven helhetssyn som inkluderar all den verksamhet som bedrivs inom kommunen och dess företag. 1.5 ORGANISATION AV FINANSVERKSAMHETEN För att hantera koncernens ekonomi effektivt ska kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen. Den finansiella samordningen mellan kommunen och de kommunala företagen regleras i denna policy. Finanspolicyn omfattar samtliga företag där kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund, Stiftelsen Karlstadshus och Stiftelsen Studentbostäder är dock undantagna. Riktlinjerna bör dock vara vägledande även för dessa och andra företag inom kommunkoncernen. 1.6 ANSVARSFÖRDELNING Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, internbank samt företag enligt följande Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges ansvar består av att: Fastställa kommunkoncernens finans policy "Finanspolicy för Karlstads kommunkoncern" i enlighet med 8 kap 3 Kommunallagen. Årligen besluta om en ram för kommunkoncernens totala upplåning. Årligen besluta om en ram för kommunens totala utlåning och/eller borgensteckning. Kommunstyrelsens ansvar består av att: Verkställa kommunfullmäktiges beslut. Fastställa mer detaljerade limiter och riktlinjer för de risker som definieras i finanspolicyn. (Bilaga A). Årligen besluta om ramar för kommunens utlåning och/eller borgensteckning uppdelat per företag. (Bilaga B). Fastställa delegeringsordning för Internbanken samt vilka personer som har rätt att underteckna finansiella avtal Internbanken Internbankens ansvar består av att: Ansvara under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella verksamheten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar De kommunala företagen Respektive företagsstyrelse ska ansvara för att: Anta "Finanspolicy för Karlstads kommunkoncern" genom beslut i respektive företags styrelse. "Finanspolicy för Karlstads kommunkoncern" tillämpas och efterlevs. Tillräcklig lönsamhet uppnås i företagets investeringar och för att optimera sitt rörelsekapital.

12 Kommunkoncernen Finanskommitte Finanskommittens ansvar består av att: Bidra till förbättra den finansiella samordningen inom kommunkoncernen. Vara ett forum för informations- och kunskapsöverföring inom det finansiella området. Bereda förslag till förändringar i finanspolicy med tillhörande bilagor. I finanskommitten ingår tjänstemän från internbanken och de större kommunala företagen. Möten bör ske minst 4 ggr/år Extern förvaltning av kommunens medel I de fall extern förvaltning förekommer, ska skriftligt avtal upprättas mellan kommunen i kommunkoncernen ingående företag och den externa förvaltaren. Avtalen ska utformas så att den externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens finanspolicy. Extern förvaltning ska godkännas av kommunstyrelsen Förvaltning av andra organisationers medel Vid förvaltning av annan organisations (t ex donationsmedel) medel ska skriftligt avtal om förvaltningen upprättas. Kommunen eller i kommunkoncernen ingående företag får inte åta sig förvaltnings uppdrag som innebär att risktagandet eller utfästelsen går utöver kommunkoncernens finanspolicy. Förvaltning av andra organisationers medel ska godkännas av kommunstyrelsen. 2 FINANSIERING 2.1 KOMMUNKONCERNENS & KOMMUNENS FINANSIERING Kommunens internbank är kommunkoncernens gemensamma finansfunktion som arbetar ur ett koncernperspektiv. All extern lånefinansiering och placering inklusive derivattransaktioner ska göras av Internbanken, i kommunens namn. Undantaget är finansiella elderivat vilka hanteras av Karlstads Energi AB inom ramen för bolagets elhandel. Målet med finansverksamheten är att minimera upplåningskostnaden med hänsyn till de ramar och limiter som beslutas av kommunstyrelsen i "Bilaga A", samt att trygga finansieringen för kommunkoncernen på lång sikt. Upplåning får göras för långfristig finansiering eller för att trygga kommunkoncernens kortfristiga betalningsförmåga. Vid upplåning och skuldförvaltning ska kravet på låg risk beaktas och lägsta möjliga finansieringskostnader eftersträvas vid den valda risknivån. Detta innebär att skuldstrukturen ska anpassas efter finansieringsbehov, behov av stabilitet i ränteutgifter m.m. Valet av räntebindning och liknande ska inte kortsiktigt styras aven tro på den framtida ränteutvecklingen. Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare finansiering. Nya former av upplåning prövas av kommunstyrelsen före användning.

13 Kommunkoncernen 5 För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrensen i upplåningen upprätthållas. Kommunkoncernen får inte sluta långfristiga kreditavtal som undanröjer konkurrensen mellan olika långivare. 2.2 FÖRETAGENS FINANSIERING För de bolag som omfattas av denna finanspolicy ska en ram för kontokredit årligen läggas upp. Ramen kan under året uppdateras. Ramen läggs upp utan kostnad på respektive konto inom koncernkontosystemet. Räntan belastas på den del av ramen som är utnyttjad. Finansiering sker normalt genom uttag på kontot. Om synnerliga skäl finns vid finansiering av större investeringar kan dessa i undantagsfall läggas upp som enskilda lån (reverser). Principer för räntesättning och eventuella avgifter fastställs av kommunstyrelsen i "Bilaga A". För utlåning till övriga låntagare sker denna i huvudsak som enskilda lån (reverser). Fordringar som uppstått till följd av infriade borgensåtaganden avvecklas så snart det är ekonomiskt försvarbart. Räntesättningen ska så långt det är möjligt återspegla risken i tillgången. 2.3 LEASING Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna i denna policy. 3 PLACERING Överskotts likviditet som uppstår i kommunkoncernen ska i möjligast mån användas för att minska låneskulden. Målet är att minimera koncernens övers kotts likviditet. 3.1 KOMMUNKONCERNENS & KOMMUNENS PLACERINGAR Om externt kortfristigt placeringsbehov uppstår får likviditeten placeras i räntebärande instrument, depositplaceringar (utlåning till bank) samt på bankkonto, enligt de begränsningar som anges i "Bilaga A". Om behov uppkommer av långfristiga placeringar eller placeringar avseende särskilda ändamål ska särskilda riktlinjer för dessa fastställas av kommunstyrelsen. 3.2 FÖRETAGENS PLACERINGAR Positiva kassaflöden kvittas med automatik mot bolagets eventuella låneskuld på respektive bolags konto i koncernkontosystemet. På detta sätt minimeras alltid bolagets eventuella låneskuld. För de bolag som helt saknar låneskuld innebär detta placeringar på räntebärande konto inom koncernkontosystemet.

14 Kommunkoncernen 6 4 RISKHANTERING All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett visst mått av finansiellt risktagande. Nedan beskrivs de huvudsakliga finansiella risker som kan uppkomma i kommunkoncernen. Kommunstyrelsen ska i "Bilaga A" bland annat besluta om limiter och olika typer av riskmått för att söka begränsa de finansiella riskerna. 4.1 RÄNTERISK & RÄNTEOMSÄTTNINGSRISK Ränterisk är risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt vis då räntenivåer ändras. Ränteomsättningsrisk är risken att kommunkoncernens skuld omsätts till ofördelaktiga räntor. Dessa typer av risker hanteras genom begränsningar i tillåtna instrument och räntebindningstider. I "Bilaga A" ska fastställas ett riktmärke (normalvärde) avseende ränterisken för kommunkoncernens externa skuld. Därutöver ska ett intervall fastställas, inom vilket avvikelse från riktmärket är tillåten. Samtliga sedvanliga, på de svenska och internationella finansmarknaderna förekommande avtal, får ingås i syfte att hantera risker och för att styra portföljens räntebindning. Tillåtna instrument ska anges i "Bilaga A". 4.2 REFINANSIERINGSRISK & LIKVIDITETSRISK Refinansieringsrisk är risken att kommunkoncernen inte lyckas låna för att täcka förfallande lån, alternativt betalar mycket höga räntor för att kunna låna överhuvudtaget. Likviditetsrisk är risken att det inte finns väl fungerande marknader som gör det möjligt att dels få likvida medel i utbyte mot värdepapper, dels förändra risken genom att ingå derivattransaktioner. Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt kapitalförfallen får en tillfredsställande spridning över tiden. I "Bilaga A" ska anges en begränsning för hur stor del av den totala skulden som maximalt får förfalla inom vissa tidsintervall. Fluktuationer i det löpande likviditetsbehovet hanteras med hjälp av ett konto med tillhörande checkräkningskredit. I "Bilaga A" fastställs hur stor kommunkoncernens tillgängliga likvida medel minst måste vara. 4.3 KREDITRISK Kreditrisken är risken att motparten i en transaktion inte fullgör sina förpliktelser. Avvecklingsrisk, kapitalrisk, motpartsrisk, landrisk, koncentrationsrisk och systemrisk ingår i kreditrisker. Kreditrisken hanteras genom att i "Bilaga A" sätta beloppsgränser gentemot olika motparter. 4.4 VALUTARISK Valutarisk är risken att värdet på tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknat till svenska kronor, förändras på ett ofördelaktigt vis då växelkurser ändras. Eventuell upplåning i utländsk valuta ska säkras mot svenska kronor. Vid långfristiga placeringar eller placeringar för särskilda ändamål är det tillåtet med valutarisker vid investeringar i utländska tillgångar (exempelvis aktier). I "Bilaga A" ska vid behov anges ytterligare riktlinjer avseende valutarisk.

15 Kommunkoncernen AKTIERISK Aktierisk är risken för kursnedgång i en aktie. I "Bilaga A" ska vid behov anges begränsningar avseende aktierisk. 4.6 OPERATIV RISK Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. För att minska den operativa risken ska processer och rutiner vara dokumenterade i tillräcklig omfattning. Arbetsfördelning och kontrollfunktioner mellan internbanken och backoffice ska vara dokumenterade. I "Bilaga A" ska vid behov anges mer detaljerade riktlinjer avseende operativa risker. 5 RApPORTERING 5.1 LIKVIDITETSPROGNOSER För en effektiv skuldförvaltning behövs information över kommunkoncernens betalningsflöden. Bolag och förvaltningar ska lämna de prognoser över förväntade betalningsflöden och annan väsentlig finansiell information som internbanken anser nödvändig. 5.2 RApPORTERING TILL BOLAG Internbanken ska regelbundet informera bolag om hur kommunkoncernens skuldportfölj är sammansatt, ränte- och kapitalbindningstider, prissättning av kontokrediter samt prognoser för utvecklingen av räntekostnaden. 5.3 RApPORTERING TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNSTYRELSEN Ändamålsenlig finansiell information ska rapporteras till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunledningsutskottet med den periodicitet som efterfrågas. 6 BORGEN OCH GARANTIER Kommunal borgen och garantier lämnas endast till de företag som omfattas av denna finans policy. Gamla borgensåtaganden i strid mot denna policy ska om möjligt avvecklas. Principer för borgensavgifter fastställs av kommunstyrelsen i "Bilaga A". Avkrävs kommunen eller något bolag garantier eller annan form av säkerhet ska samråd ske med internbanken. 7 ÖVERGANGSREGLER Kommunfullmäktiges tidigare utfåstelser rörande borgensåtagande, upplåning, utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i förhållande till annan part, förändras inte så länge det tidigare åtagandet kvarstår.

16 BILAGA A Fastställd av kommunstyrelsen

17 Kommunkoncernen 2 1 Inledning Denna bilaga beslutat av kommunstyrelsen är ett tillägg till den av kommunfullmäktige fastställda finanspolicyn. Detta dokument syftar till att mer i detalj klargöra de ramar och limiter som finansverksamheten ska förhålla sig inom samt hur finansiella risker ska hanteras inom kommunkoncernen. Om förutsättningar i kommunkoncernen eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar ändringar i riktlinjerna ska internbanken föreslå en uppdatering av dokumentet. 2 FINANSIERING 2.1 Kommunkoncernens & kommunens finansiering 2.2 Företagens finansiering Varje företag har ett eget unikt räntepåslagjämfört med kommunkoncernens upplåningskostnad i syfte att skapa en marknadsmässig finansieringskostnad för respektive företag. Räntepåslagen uppdateras löpande av Internbanken utifrån en modell framtagen av SKL, SABO och Kommuninvest. 2.3 Leasing 3 PLACERING Överskotts likviditet som uppstår i kommunkoncernen ska i möjligast mån användas för att minska låneskulden. Målet är att minimera koncernens överskotts likviditet. 3.1 Kommunkoncernens & kommunens placeringar Om externt kortfristigt placeringsbehov uppstår får likviditeten placeras i räntebärande instrument, depositplaceringar (utlåning till bank) samt på bankkonto, enligt de begränsningar som anges i avsnitt 4.3 Kreditrisker..2 Företagens placeringar 4 RISKHANTERING Kommunstyrelsen syftar i det följande att sätta gränser hur stora olika typer av finansiella risker högst bör vara. 4.1 Ränterisk & Ränteomsättningsrisk Kommunkoncernens externa skuld ska ha en genomsnittlig räntebindningstid mellan 0,5 år och 2,5 år, normalt cirka 1,5 år.

18 Kommunkoncernen 3 Följande instrument är tillåtna vid hantering av ränterisk: ränteterminer ränteswappar ränteoptioner eller kombination av ovanstående instrument (s.k. strukturerade produkter) En förutsättning är dock att internbankens kompetens och system på ett tillfredställande sätt kan hantera det aktuella instrumentets komplexitet. 4.2 Refinansieringsrisk & Likviditetsrisk Av kommunkoncernens externa skuldportfölj får maximalt 40 % förfalla inom de närmaste sex månaderna. Av dessa får maximalt 250 miljoner kr förfalla (netto) inom de närmaste sju dagarna. Tillgängliga likvida medel ska uppgå till minst 250 miljoner kr. Som dessa räknas: Bankinlåning Finansiella tillgångar (likvida) Avtalade inte utnyttjade kreditlöften (ex. checkräkningskredit) 4.3 Kreditrisk Kreditrisker hanteras genom att begränsa beloppen gentemot mot olika motparter. Se nedanstående tabell. Beloppen avser marknadsvärderade motpartsrisker vid derivathandel och särskilda kortfristiga placeringar. Begränsningen gäller inte kommunens koncernkonto. Motpart (Mkr) Max belopp per kategori Max belopp per motpart A. Svenska staten, kommuner Obegränsat Obegränsat och landsting eller av dessa garanterade värdepapper. B. Nordiska systemkritiska storbanker och deras helägda bolåneinstitut. * C. Statliga bolag D. Övriga banker i Sverige E. MotparterNärdepapper med rating lägst AA eller Kl Not: B. Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Danske bank. Dessa begränsningar gäller inte heller för eventuella långfristiga placeringar eller placeringar för särskilda ändamål som hanteras i egna riktlinjer. Utlåning och borgensåtaganden hanteras i bilaga B. 4.4 Valutarisk Valutarisken hanteras genom att All eventuell upplåning i annan valuta ska säkras mot svenska kronor. Stora framtida in- och betalningar i utländsk valuta ska säkras. Vid förvaltning av placeringar för särskilda ändamål är det tillåtet med valutarisker vid globala aktieplaceringar.

19 Kommunkoncernen 4 Följande instrument, eller kombinationer av dessa, är tillåtna för att hantera valutarisk. valutaterminer valutaswappar valutaoptioner eller kombinationer av ovanstående instrument. En förutsättning är dock att internbankens kompetens och system på ett tillfredställande sätt kan hantera det aktuella instrumentets komplexitet. 4.5 Aktierisk 4.6 Operativa risk Behöriga personer att utföra affärer och underteckna finansiella avtal ska framgå av delegeringsordning och/eller särskilda beslut. Vid finansiella affärer ska Internbanken upprätta ett beslutsunderlag som omgående skickas till backoffice-funktionen. Detta beslutsunderlag stäms av gentemot avräkningsnotor, reverser och liknande. Backoffice ska ansvara för kontroll och upprättande av redovisningsunderlag. Löpande ska avstämning ske mellan redovisningen och finans systemet. Rutiner för backoffice-funktionen ska vara dokumenterade i tillräcklig omfattning. 5 RApPORTERING Kommunstyrelsen syftar i det följande att, om behov finns, fastställa ytterligare mer detaljerade riktlinjer avseende prognoser och rapportering. 5.1 Likviditetsprognoser 5.2 Rapportering till bolag 5.3 Rapportering till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Rapportering avseende kommunkoncernens skuldsättning och kommunens utlåning ska kvartalsvis ske till Kommunledningsutskottet. 6 BORGEN OCH GARANTIER Avgifter för kommunal borgen uppdateras löpande av Internbanken utifrån en av kommunstyrelsen fastställd modell. Syftet med modellen är att skapa en marknadsmässig finansieringskostnad för respektive företag. Modellen är överensstämmande med räntesättningen av utlåning till företag. Vid borgen eller utlåning till inte helägda företag ska borgen eller annan säkerhet lämnas från övriga delägare.

20 BILAGA B Fastställd av kommunstyrelsen

En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag. 22 december 2011

En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag. 22 december 2011 En modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag 22 december 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...3 2. BAKOMLIGGANDE REGLERING...4 2.1 LAG OM ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSAKTIEBOLAG...4

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern

Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2014-08-04 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2014:192 magnus.aberg@upplandsvasby.se Finanspolicy för Upplands Väsby kommunkoncern Nivå: Koncerngemensamt

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 FINANSPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2003-09-02 att gälla fr.o.m. 2003-11-01 Finanspolicyn är indelad i två huvudavsnitt: 1. Finanspolicy

Läs mer

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Sjöbo kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3 Finansiell samordning... 4 4 Upplåning... 5 5 Utlåning och borgen till bolag...

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet

Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Finanspolicy Helsingborgs stads samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Syfte med finanspolicyn:... 3 1.3 Målsättningar med finansverksamheten:... 3 2 Organisation

Läs mer

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy

Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Örnsköldsviks kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) KUNGÄLVS KOMMUN FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DETTA DOKUMENTS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.1.1 UPPDATERING... 3

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN

FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUNKONCERN Syfte Finanspolicyn anger övergripande regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten inom Botkyrka kommun samt kommunens majoritetsägda bolag. Finanspolicyn

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-12-11 Giltighetstid:

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för majoritetsägda bolag KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565 Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 008.20 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2012-05-28 87 2012-05-29 2012/262 Kf 2014-12-15 264 2014-12-16 2014/322 FINANSPOLICY FÖR BROMÖLLA KOMMUN

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35

Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 Datum 2014-03-18 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige, 2014-06-16, 35 1 Innehåll... 1 2 Finansverksamhetens mål... 3 3 Organisation och ansvarsfördelning... 3 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar... 3 3.2

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 07/KS 0288 KFS 2007:8 Ers KFS 1991:6 FINANSPOLICY FÖR MOTALA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29, 172, gäller fr o m 2007-11-01. 1 INLEDNING 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.

Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013. Antagen av kommunfullmäktige 16 december 2013, 148 Reviderad av kommunfullmäktige 23 februari 2015, 25 och 27 april 2015, 55 KS2013.0488 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Syfte 1 1.2 Mål och strategi 1 1.3 Omfattning

Läs mer

Finanspolicy för Västerås kommunkoncern

Finanspolicy för Västerås kommunkoncern Finanspolicy för Västerås kommunkoncern Beslutad av kommunfullmäktige den 4 juni 2015 FF program policy handlingsplan riktlinje Finanspolicy Innehåll Finanspolicy för Västerås kommunkoncern 1 1. Inledning

Läs mer

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KS 3 16 JAN 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-12-12 Diarienummer KSN-2012-0995 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

1. Syfte, innehåll och uppdatering

1. Syfte, innehåll och uppdatering 2004-12-15 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Finanspolicy med föreskrifter för medelsförvaltningen för Bengtsfors kommun och de kommunala bolagen. Fastställd av Kommunfullmäktige 2004-12-15 (KF 132). 1.

Läs mer

Finanspolicy för Mölndals stad

Finanspolicy för Mölndals stad Finanspolicy för Mölndals stad 1 FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING Finanspolicyn syftar till att lägga fast mål och riktlinjer för staden och stadens helägda bolag inom det finansiella området. n inkluderar

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148

EKONOMI KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN BILAGA 2 - FINANSPOLICY. Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 BILAGA 2 - FINANSPOLICY KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Antagen av kommunstyrelsen 2007-03-26 148 EKONOMI ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson

Författningssamling. Styrande dokument. Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Författningssamling Ändrad 2009-02-24 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun Antagen av fullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern. Riktlinjer för finansverksamheten 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern Riktlinjer för finansverksamheten 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: Danijel Afolter, portföljförvaltare Upprättad av: Finansavdelningen Beslutad av: Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Gäller för: Stadens nämnder och styrelser Senast uppdaterad: 2014-03-20

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer

Finanspolicy för Ronneby kommun

Finanspolicy för Ronneby kommun FÖRFATTNINGSSAMLING FINANSPOLICY Utgivare: Ekonomienheten Gäller från: 2001-11-01, reviderad 2006-08-31 Antagen: 2001-09-27 KF 184, reviderad 2006-08-31 KF 153, reviderad 2016-09-29 KF 320 Finanspolicy

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2009 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 499 Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag Fastställd av kommunfullmäktige 2009-06-09 134.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259.

Riktlinje. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet 2014-12-15 KS2014/0966. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet KS2014/0966 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 259. Riktlinje för kommunkoncernens finansverksamhet är ett övergripande ramverk

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansiella anvisningar

Finansiella anvisningar Finansiella anvisningar (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy och finansiella

Läs mer

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy

Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy 1(8) Jämförelse mellan förslag och gällande finanspolicy FÖRSLAG 1.1 Syfte och inledning Detta innebär att finanspolicyn gäller samtliga nämnder och styrelser. Den finansiella verksamheten inom SLL är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

Syftet med finanspolicyn är att: Ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen.

Syftet med finanspolicyn är att: Ge mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunkoncernen. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:04 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2012 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (9) 2015-11-30 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda bolag

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga l till "Finansregler för Ekerö kommun och kommunens bolag" RISKINSTRUKTION FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1.1 Inledning 2 UPPLÅNING 2.1 Målsättning och strategi

Läs mer

Finanspolicy för Mora kommun

Finanspolicy för Mora kommun Finanspolicy för Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Dnr: KF 2009/347 040 Ver 1.1 1(10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-22 30. Finanspolicy. Bjurholms kommun Finanspolicy Bjurholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 INLEDNING 1 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 1 1.2 Uppdatering av finanspolicyn 1 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten 1 1.4 Organisation

Läs mer

Koncerngemensam finanspolicy

Koncerngemensam finanspolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Koncerngemensam finanspolicy Örebro kommun 2015-10-07 Ks 77/2015 orebro.se 2 KONCERNGEMENSAM FINANSPOLICY PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy Finanspolicy (Fastställd av styrelsen i AB Framtiden 2012-10-02) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy för staden och dess bolag.

Läs mer

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget.

Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. Bilaga 2002-10-16 1(5) Avtal om samverkan mellan AB SLL Internfinans (556449-9183), nedan kallat Internfinans, och Stockholms läns landsting, nedan kallat landstinget. 1 Grundläggande förutsättningar Avtalet

Läs mer

Finansregler. Munkedals kommun

Finansregler. Munkedals kommun 2014-09-10 Finansregler Munkedals kommun Finansregler Dnr: 2014-442 91 Typ av dokument: Regler Handläggare: Hans Clausen Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Finanspolicy-Riktlinjer vid tillämpning

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy

POLICY. Datum 2014-11-24. Finanspolicy. Finanspolicy Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Datum 2014-11-24 Finanspolicy Dokumentnamn Finanspolicy Dokumenttyp Reglemente Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum 2010-01-25 Diarienummer KS11-240-040 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013)

FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Datum 2014-01-09 11 Antal sidor FINANSPOLICY Torsby kommun 2014 (antagen av kommunfullmäktige i Torsby kommun den 16 december 2013) Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer