Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank."

Transkript

1 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr Årsredovisning 1/ /

2 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader och mark. Marken kan alternativt innehas med tomträtt. Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen har du ansvar för fastigheten du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av de boende. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna för t ex löpande skötsel, drift och underhåll kan hållas nere. Som boende i en bostadsrättsförening har du stora möjligheter att påverka ditt boende. På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas i föreningen. Där väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens operativa verksamhet och fastställer också årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader. Du kan påverka vilka frågor som ska behandlas genom din rätt som medlem att lämna motioner till stämman. Alla motioner som lämnats in i tid behandlas på stämman. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla. Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har också vårdplikt av bostaden och ska på egen bekostnad hålla allt som finns inuti lägenheten i gott skick. Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring som bör kompletteras med ett s.k. bostadsrättstillägg, om inte detta tecknats kollektivt av föreningen. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret som bostadsrättshavaren har enligt bostadsrättslagen och stadgarna. Riksbyggen förvaltar Riksbyggen arbetar på uppdrag av bostadsrättsföreningen med hela eller delar av fastighetsförvaltningen. Det är styrelsen som bestämmer vad som ska ingå i förvaltningsuppdraget. Riksbyggen är ett kooperativt folkrörelseföretag och en ekonomisk förening, med bostadsrättsföreningar och byggfackliga organisationer som största andelsägare. Riksbyggen utvecklar, bygger och förvaltar bostäder med huvudinriktning på bostadsrätter. Vi är ett serviceföretag som erbjuder bostadsrättsföreningar ett heltäckande förvaltningskoncept, med allt från ekonomisk förvaltning till fastighetsskötsel och drift. Riksbyggen genomför också gemensamma upphandlingar av olika tjänster t ex fastighetsel och försäkringar som de bostadsrättsföreningar som är kunder hos Riksbyggen kan nyttja. Riksbyggens verksamhet är i sin helhet kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO Certifikaten är utfärdade av ett oberoende certifieringsorgan eftersom vi tycker att det är viktigt att våra kunder tryggt kan förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som krävs för att fullgöra våra åtaganden. Vi arbetar också hela tiden aktivt för att minska vår påverkan på miljön. Riksbyggen verkar för bostadsrätten som boendeform och för allas rätt till ett bra boende.

3 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av

4 Brf Stadsparken Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Stadsparken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Vald t.o.m. Ordinarie ledamöter Utsedd av årsstämman Mats Österberg Ordförande Stämman Stämman 2012 Mattias Malmstedt Vice ordförande Stämman Stämman 2012 Peter Ljungberg Kassör Stämman Stämman 2012 Barbro Löfgren Ledamot Stämman Stämman 2012 Elisabet Wahlstedt Ledamot Stämman Stämman 2012 Markus Sturfeldt Ledamot Stämman Stämman 2012 Styrelsesuppleanter Björn Wahlstedt Stämman Stämman 2012 Ordinarie revisorer Ann-Christin Johansson Stämman Stämman 2012 Valberedning Ann-Christin Johansson Ingrid Lund Stämman Stämman Firmateckning Föreningens firma tecknas av styrelsen eller minst två styrelseledamöter i förening. Dock får enskilda styrelsemedlemmar, via elektroniska attest- och banksystem, attestera regelbundna fakturor såsom el, vatten, etcetera samt fakturor avseende kostnader för inköp, reparationer etcetera, samt flytta föreningens likvida medel på sätt som styrelsen beslutat om. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Södertull 23 i Lunds kommun och den därpå uppförda byggnaden med 18 lägenheter. Byggnaden är uppförd Fastighetens adress är Gyllenkroks allé 19 i Lund. Under året har inga överlåtelser skett(1 stycken under 2010). Lägenhetsfördelning: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Total bostadsarea: Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde kvm kr kr 1

5 Brf Stadsparken Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar Skåne. Bostadsrättsinnehavarna åläggs att enligt stadgarna ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Förvaltning/organisationsanslutning Riksbyggens kontor i Lund har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Underhåll och miljö Årets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 26,6 tkr och planerat underhåll för 166,8 tkr. Underhållskostnaderna avser elcentral och nya stamledningar samt målning av cykelrum och nya cykelställ. Underhållsplan och kommande års underhåll Under 2012 avser föreningen att bl a byta fjärrvärmeanläggningen och termostater samt injustera hela systemet, installera nya tvättmaskiner och förbättra trädgården. Miljö Föreningen använder Riksbyggens elektroniska fakturahanteringssystem vilket spar brevgång och papper. Samtligt hushållsavfall källsorteras. Föreningen använder fjärrvärme, vilket är ett miljövänligt uppvärmningssätt. Fastighetsskötseln sköts av Riksbyggen som är miljöcertifierade enligt ISO Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit ordinarie föreningsstämma den 5 april Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden. Antal medlemmar: 25 Ekonomi Årets resultat är bättre än föregående år p.g.a. lägre avskrivningar och mindre avsättningar till underhållsfond. Driftskostnaderna är i stort sett oförändrade. Räntekostnaderna har minskat tack vare det låga ränteläget. Ekonomisk genomgång, årsavgifter och prognos Styrelsen har under verksamhetsåret gjort grundläggande genomgångar av såväl föreningens ekonomi som fastighetens skick. Nya principer för ekonomin har antagits. Årsavgifterna sänks fr o m januari 2012 med 8 %. Det innebär att årsavgiften blir i genomsnitt 581 kr/kvm och år. Styrelsen bedömer att samtliga kostnader före år 2020 för såväl underhåll som förbättringar kan täckas av existerande likvida medel, framtida hyresintäkter och avsättningar till underhållsfond och utan att nya lån behöver tas upp. Styrelsen bedömer att inga avgiftshöjningar behövs inom de närmaste åren under förutsättning att inte energipriserna och/eller räntorna rusar kraftigt i höjden. 2

6 Brf Stadsparken Nya stadgar Styrelsen har framlagt förslag på nya stadgar som är mer anpassade till dagens situation och aktuell lagstiftning. De nya stadgarna godkändes i en första omgång av en extra föreningsstämma den 26 januari Löpande förvaltning Riksbyggen har skött den löpande ekonomiska förvaltningen samt rutinmässigt underhåll av fastigheten enligt avtal. Hemsidan Styrelsen har tagit fram en enkel hemsida med grundläggande information om föreningen, dess byggnad och lägenheter samt ekonomi. Förbättringar och underhåll Styrelsen har under året vidtagit följande underhållsåtgärder, där underhållsfonden nyttjats. Målning cykelrum, kr Nya cykelställ, kr Ny elcentral och nya elledningar i stigare, kr Besiktning, underhållsplan och energideklaration Styrelsen uppdrog under hösten åt en ingenjörsfirma att göra en grundläggande besiktning av fastighetens skick och framtida, bedömda renoveringsbehov samt göra en s k energideklaration. Fastighetens skick bedöms vara i mycket gott skick. Ur detta har styrelsen tagit fram en underhållsplan. Inga kostsamma reparationsbehov kan identifieras under de närmaste åtta till tio åren. Löpande underhåll av fastigheten( av typen fönstermålning, stamspolning, trädgårdsunderhåll) genomförs. Tvättmaskinerna och fjärrvärmeanläggningen behöver dock bytas ut inom de närmaste åren. Styrelsen har i detta sammanhang beslutat att inte lägga mer pengar på reparationer utan byta maskinerna när nästa reparationsbehov uppstår. Vad gäller fjärrvärmeanläggningen kan ett tidigare byte motiveras av energibesparingsskäl. Fastigheten förbrukar något mer energi än standarden: 141 kwh/kvm och år mot standarden 110 kwh/kvm och år. Standarden är dock satt efter en relativt nybyggd fastighet. Med hänsyn till att byggnaden är från 1936 är förbrukningen inte onormal. Årets resultat Årets resultat är betydligt bättre än föregående år. Detta är främst beroende på den omläggning av avskrivningar och avsättningar till underhållsfond som är följden av den grundläggande genomgången av föreningens ekonomi. De antagna, nya ekonomiska principerna och fastighetens goda skick innebär att avsättning till underhållsfond tillsammans med avskrivningarna ska uppgå till drygt 100 kr/kvm och år. Med avskrivningar på kr/år och en total boyta på kvm är kr en rimlig avsättning till underhållsfonden. 3

7 Brf Stadsparken Inga omfattande underhållsåtgärder har krävts utöver planerade. Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Årets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa över/underskott Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Extra avsättning till underhållsfond 0 Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 4

8 Brf Stadsparken Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Planerat underhåll Fastighetsavgift/skatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från finansiella anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

9 Brf Stadsparken Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen Kassa och bank Handkassa Bankmedel Avräkning med Swedbank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 Brf Stadsparken Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga 7

11 Brf Stadsparken Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Skatter och avgifter Därutöver erlägger föreningen en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av (1 277) kr per lägenhet (alt (6 387) kr per småhus eller 0,75 %) eller 0,4 % av taxerat värde för fastigheten, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. 8

12 Brf Stadsparken Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningsprinciper Anläggningstillgångar Avskrivningsplan Antal år Avskrivning/år Byggnader Rak 67 år Standardförbättringar Rak 20 år Torkanläggningen Rak 10 år Årets avskrivningar på standardför. gjorda före år 2011 enligt nya ekonomiska principer. Detta schablonbelopp bör kvarstå under perioden Belopp i kr om inget annat anges Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, övriga Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Övriga ersättningar Rörelsens sidointäkter & korrigeringar Not 3 Reparationer Vatten/Avlopp Värme Ventilation Elinstallationer Hissar Övrigt

13 Brf Stadsparken Not 4 Planerat underhåll Bostäder Not 5 Driftskostnader Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV Juridiska kostnader 40 0 Fastighetsskötsel Städ Sotning Obligatoriska besiktningar Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Not 6 Övriga kostnader Kontorsmateriel Telefon och porto Konstaterade förluster hyror/avgifter 0 0 Köpta tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Not 7 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Lön till fastighetsskötare Övriga kostnadsersättningar Summa Sociala kostnader Not 8 Avskrivning av anläggningstillgångar Byggnader, byggnadsinventarier, markanläggning Avskrivning om- och tillbyggnader Installationer Se under Noter, Avskrivningsprinciper

14 Brf Stadsparken Not 9 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter bank Ränteintäkter avräkning med Swedbank Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen Ränteintäkter hyres/kundfordringar 12 0 Övriga ränteintäkter Not 10 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader, fastighetslån Övriga räntekostnader 0 69 Övriga finansiella kostnader Not 11 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Standardförbättringar Årets avskrivning byggnader Årets avskrivning standardförbättringar Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Standardförbättringar Not 12 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Inventarier och verktyg Årets anskaffningar Installationer

15 Brf Stadsparken Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventarier och verktyg Installationer Årets avskrivningar Installationer Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Installationer Not 13 Skattefordringar Fastighetsavgift/skatt Skattekonto Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald kabel-tv-avgift Upplupna ränteintäkter Förutbetalda försäkringspremier Not 16 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen Typ Saldo Ränta Slutdatum 90 dagar , dagar , Not 17 Bankmedel Bankmedel

16

17

18 ORDLISTA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Tillgångar som är avsedda för långvarigt bruk inom föreningen. Den viktigaste anläggningstillgången är föreningens fastighet med ev. mark och byggnader. ANSVARSFÖRBINDELSER Åtagande för föreningen, som inte finns med bland skulderna i balansräkningen. Borgensförbindelse är exempel på ett sådant åtagande. AVSKRIVNING Kostnaden för inventarier fördelas över flera år. Normal avskrivningstid för maskiner och inventarier är fem år och den årliga avskrivningskostnaden blir då 20 procent av anskaffningsvärdet. BALANSRÄKNING Visar föreningens ekonomiska ställning vid verksamhetsårets slut. Den ena sidan av balansräkningen (den s.k. aktivsidan) visar föreningens tillgångar (kontanter, fordringar, fastigheter, inventarier m.m.) Den andra sidan av balansräkningen (den s.k. passivsidan) visar finansieringen, d.v.s. hur tillgångarna finansierats (genom upplåning och eget kapital). Verksamhetens resultat (enligt resultaträkningen) påverkar det egna kapitalets storlek (föreningens förmögenhet). BRÄNSLETILLÄGG En separat avgift som föreningen kan ta ut och som skall motsvara kostnaderna för uppvärmningen av föreningens hus. Bränsletillägget fördelas efter varje lägenhets storlek eller annan lämplig fördelningsgrund och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar. EKONOMISK FÖRENING En företagsform som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva någon form av ekonomisk verksamhet. FOLKRÖRELSE En sammanslutning som arbetar för att främja ett gemensamt intresse bland medlemmarna. En folkrörelse har en utvecklad idé om hur samhället bör utvecklas, man bildar opinion, arbetar demokratiskt och utan vinstintresse. En folkrörelse har stor anslutning, geografisk spridning och medlemskapet är frivilligt. FOND FÖR INRE UNDERHÅLL En fond, som i de fall den finns, är bostadsrättshavarnas individuella underhållsfond och medel i fonden disponeras av bostadsrättshavaren för underhåll och förbättringar i respektive lägenhet. Den årliga avsättningen påverkar föreningens resultaträkning som en kostnad. Fondbeloppet enligt balansräkningen visar summan av samtliga bostadsrätters tillgodohavanden. Uppgift för den enskilde bostadsrättshavaren lämnas i samband med aviseringen varje kvartal. FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden får utnyttjas för större yttre reparations- och underhållsarbeten. Kostnadsnivån för underhåll av föreningens fastighet (långsiktig underhållsplan ska finnas) och behovet att värdesäkra tidigare fonderade medel, påverkar storleken på det belopp som avsätts. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar och belyser ett avslutat verksamhetsår. I förvaltningsberättelsen redovisas bl.a. vilka som haft uppdrag i föreningen och årets viktigaste händelser. KORTFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen betalar inom ett år. Om en fond för inre underhåll finns räknas även denna till de kortfristiga skulderna men det är inte troligt att samtliga medlemmar under samma år använder sina fonder. LIKVIDITET Med likviditet menas föreningens betalningsberedskap, alltså förmågan att betala sina skulder i rätt tid. God eller dålig likviditet bedöms genom förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Om omsättningstillgångarna är större än de kortfristiga skulderna brukar man anse att likviditeten är god. God likviditet är 120% 150%. LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder som föreningen betalar först efter ett eller flera år. I regel sker betalningen löpande över åren enligt en amorteringsplan. RESULTATRÄKNING Visar i siffror föreningens samtliga intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om kostnaderna är större än intäkterna blir resultatet en förlust. I annat fall blir resultatet en vinst. Bland kostnaderna finns poster som inte motsvarats av utbetalningar under året t.ex. värdeminskning på inventarier och byggnader eller avsättningar till fonder i föreningen. Kostnaderna är i huvudsak av tre slag; kapitalkostnader, underhållskostnader och driftskostnader. En förlust kan täckas genom fondmedel (om sådana finns) eller balanseras, d.v.s. föras över till det följande verksamhetsåret. Ordinarie föreningsstämma beslutar hur verksamhetsårets resultat ska behandlas. RÄNTEBIDRAG Bidrag från Boverket som minskar föreningens räntekostnader på de lån föreningen tagit för bl.a. fastighetsfinansiering. SOLIDITET Föreningens långsiktiga betalningsförmåga. Att en förening har hög soliditet innebär att den har stort eget kapital inkl. föreningens underhållsfond i förhållande till skulderna. Motsatt innebär att om en förening har låg soliditet är skulderna stora i förhållande till det egna kapitalet, d.v.s. att verksamheten till stor det är finansierad med lån. God soliditet är 25% och uppåt. STÄLLDA SÄKERHETER Avser i föreningens fall de säkerheter, i regel fastighetsinteckningar, som lämnats som säkerhet för erhållna lån. VÄRDEMINSKNING AV FASTIGHETEN Avskrivning av föreningens fastighet på grund av ålder och nyttjande. Den årliga avskrivningen påverkar resultaträkningen som en kostnad. I balansräkningen visas den totala avskrivningen som gjorts sedan föreningens bildades. ÅRSAVGIFT Medlemmarnas årliga tillskott av medel för att användas till den löpande driften och de stadgeenliga avsättningarna. Årsavgiften är i regel fördelad efter bostadsrätternas grundavgifter och skall erläggas månadsvis av föreningens medlemmar. Årsavgiften är föreningens viktigaste och största inkomstkälla. ÅRSREDOVISNING Redovisningen styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse. 15

19

20 Årsredovisningen är upprättad av styrelsen för Brf Stadsparken i samarbete med Riksbyggen. Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med fastighetsekonomi och finansiering, fastighetsdrift, fastighetsskötsel samt fastighetsutveckling. Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid årsredovisningen. Riksbyggen Tel

21 Brf Stadsparken i Lund Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Organisationsnummer Bilaga till årsredovisning för räkenskapsåret

22 Brf Stadsparken i Lund Inledning Styrelsen vill i denna bilaga till årsredovisningen per närmare förklara och motivera införandet av de nya ekonomiska principerna och konsekvenserna av dessa när det gäller bl a avsättning till underhållsfond, avskrivningar och amorteringar. Därtill ges en något mer detaljerad information kring vissa andra punkter i årsredovisningen. Ekonomisk genomgång Styrelsen har under verksamhetsåret gjort grundläggande genomgångar av såväl föreningens ekonomi som fastighetens skick. Föreningens ekonomi är mycket god. Föreningen har sedan 2005 byggt upp en hög likviditet som delvis använts för förbättringar och underhåll och delvis till oregelbundna, större amorteringar. Samtidigt har årsavgifterna höjts med schablonbelopp utan egentlig koppling till en övergripande, långsiktig ekonomisk plan. Styrelsen har antagit grundprincipen att varje år ska bära sina kostnader. Detta innebär att löpande kostnader för energi, vatten, fastighets- och trädgårdsskötsel, ekonomisk förvaltningen och dylikt ska betalas direkt från löpande årsavgifter, att direkta underhållsåtgärder, dvs åtgärder som bibehåller fastighetens skick (t ex målning, byte av elsinstallationer) ska betalas från löpande årsavgifter och bokföringsmässigt finansieras genom avsättningar till och nyttjande av underhållsfond, att förbättringar (t ex nya fönster och dörrar, torkanläggning) ska finansieras främst genom lån men även genom överskott i verksamheten, att förbättringar och i vissa fall direkta underhållsåtgärder (eller delar därav) bokföringsmässigt hanteras som investeringar och skrivs av under den tid som åtgärden bedöms ha effektiv livslängd och följaktligen belastar resultatet med avskrivningsbeloppet varje år, att lånen amorteras med samma belopp som de åtgärder som betalats med lånen skrivs av, att föreningen inte ska bygga upp stora likviditetsreserver, att en löpande likviditet mellan kr och kr är lämplig, samt att årsavgifterna anpassas efter detta. Skiljelinjen mellan underhållsåtgärder och förbättringar är i många fall diffus och får hanteras från fall till fall. Dessa principer är delvis nya och föreningen har hittills hanterat dessa frågor mindre strukturerat. Därtill går det inte enkelt att utröna exakt vilka åtgärder som ingår i de till avskrivningar upptagna förbättringarna samt till hur stor del dessa förbättringar har finansierats genom lån, direkt från likvida medel och/eller delbetalningar från bostadsrättshavarna. Det är inte heller enkelt att utröna vilka åtgärder som motsvaras av de belopp som återförts från underhållsfonden. Styrelsen har därför, så långt rimligt, gått igenom gamla handlingar och funnit att de lånefinansierade förbättringarna har totalt uppgått till ca kr under de senaste 15 åren. Kvarvarande låneskuld är ca kr. Det innebär en genomsnittskuld på ca kr per lägenhet eller ca kr/kvm. Med en uppskattad ekonomisk och praktisk livslängd på förbättringarna har avskrivningarna beräknats till ca kr/år. (Se även "Avskrivningsprinciper" samt not 11 i balansräkningen.) Styrelsen har därför beslutat att amortera kvarvarande låneskuld med ungefär motsvarande belopp. Det innebär i praktiken att när förbättringarna av bokföringsmässigt avskrivna är också motsvarande lån slutamorterade. Bilaga till årsredovisning för räkenskapsåret Sidan 1 (4)

23 Brf Stadsparken i Lund Föreningens fastighet har ett taxeringsvärde på kr och samtidigt är den totala låneskulden, som delvis finansierat tidigare förbättringar, endast omkring kr. Det bokförda värdet på fastigheten är under kr. Detta innebär att föreningen mycket enkelt kan öka lånen när behov av större underhåll eller förbättringar krävs. Föreningens aktuella underhållsplan innehåller en del medelstora åtgärder under 2012, medan det inom de därefter kommande 10 åren inte planeras större åtgärder. Föreningen har vid årsskiftet ungefär en årsomsättning i likvida medel, dvs ca kr. Baserat på principerna ovan så är en mer rimligt nivå på likvida medel mellan kr och kr. Styrelsen finner det följaktligen i linje med principerna att minska likviditeten till denna nivå. Styrelsen har genomfört och kommer att genomföra en del medelstora underhållsåtgärder och förbättringar under 2011 och 2012, som kan finansieras från befintliga medel. Därtill har styrelsen beslutat om en hyressänkning på 8% från Se också "Avskrivningsprinciper" i årsredovisning samt särskilda dokument för "Underhållsplan" samt "Energibesiktning- och plan". Årsavgifter och hyror Årsavgifterna sänks fr o m januari 2012 med 8%. Det innebär att årsavgiften blir i genomsnitt 581 kr/kvm och år. Prognos Styrelsen bedömer att inga hyreshöjningar behövs inom de närmaste åren under förutsättning att inte energipriserna och/eller räntorna rusar kraftigt i höjden. Kostnaderna för fjärrvärme och el svarar mot ca 25 % av föreningens totala omsättning. Styrelsen bedömer att samtliga kostnader före år 2020 för såväl underhåll som förbättringar kan täckas av existerande likvida medel, framtida hyresintäkter och avsättningar till underhållsfond och utan att nya lån behöver tas upp. Det är troligen så att även med den reducerade årsavgiften kommer föreningen att åter långsamt öka sin likviditet igen från en lägsta nivå under 2012 och 2013 om planerade åtgärder då har genomförts och finansierats från den goda likviditeten. Genom noggrann uppföljning av ekonomin får styrelsen anpassa årsavgifterna till principerna ovan. Löpande förvaltning Riksbyggen har skött den löpande ekonomiska förvaltning samt rutinmässigt underhåll av fastigheten enligt avtal. Styrelsen har diskuterat de ekonomiska principerna med Riksbyggen, som finner dem rimliga. Styrelsen avser att se över samtliga avtal med Riksbyggen inför nästa omförhandlingstillfälle. Hemsida Styrelsen har tagit fram en enkel hemsida med grundläggande information om föreningen, dess byggnader och lägenheter. Avsikten är att höja värdet på lägenheterna genom att ge en korrekt och positiv bild av föreningen och dess ekonomi samtidigt som hemsidan ska användas för information till de boende allt i enlighet med 1 respektive 25 i stadgarna. Bilaga till årsredovisning för räkenskapsåret Sidan 2 (4)

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer