Budget 2015 med verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 med verksamhetsplan 2016-2019"

Transkript

1 Rapport Diarienummer KF Projektnummer Budget 2015 med verksamhetsplan Käppalaförbundet

2 Käppalaförbundet 2 (20) Innehållsförteckning 1 Vision och mål Käppalaförbundets tre utvecklingsmål Minska andelen tillskottsvatten Utveckla framtida slamstrategier Utvinning av värme från det renade avloppsvattnet Kritiska framgångsfaktorer Nyckeltal och uppföljning Finansiella målsättningar Omvärldsförutsättningar under planperioden Volymer och belastning Tillstånd för verksamheten Nya medlemmar Nya reningskrav Produktionsprocesser Organisatoriska förutsättningar Investeringsplaner Ekonomiska förutsättningar Intäkter Kostnader Känslighetsanalys Tabellbilagor till budget Resultaträkning Balansräkning Finansieringsbudget Kostnadsutveckling med nyckeltal Driftbudget per avdelning Investeringsbudget Detaljerad investeringsredovisning... 20

3 Käppalaförbundet 3 (20) 1 Vision och mål Käppalaförbundets målmodell ska förenkla och tydliggöra förbundets mål och uppgifter. Modellen utgår från att styrelsen i samverkan med förbundets ledning fastställer visionen och minst tre utvecklingsmål av strategisk betydelse. De tre utvecklingsmålen följs sedan upp vid delårsrapportering och årsredovisning. För att få en tydligare koppling mellan den verksamhet som utförs dagligen och förbundets övergripande syften och ändamål kommer den grundläggande verksamheten att löpande följas upp med ett antal kritiska framgångsfaktorer som utvecklats av respektive avdelning. Några av dessa kritiska framgångsfaktorer målsätts också och redovisas för en bredare målgrupp i samband med ovanstående rapporteringar. I föreliggande budget för 2015 med verksamhetsplan till 2019 finns utvecklingsmål framtagna tillsammans med ett antal kritiska framgångsfaktorer som valts ut från avdelningarnas ganska omfattande redovisning. Käppalaförbundets ändamål och vision Ändamålsparagraf från Förbundsordningen Ändamålet med förbundet är att enligt bestämmelserna i denna förbundsordning omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten. För fullgörande av sin uppgift äger förbundet i enlighet med denna förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva avloppsreningsverk, pumpstationer, tunnlar, ledningsnät och andra för verksamheten erforderliga anordningar. Ändamålsparagrafen finns formulerad i Käppalaförbundets förbundsordning som medlemskommunerna fastställt vid bildandet av förbundet. Vision Vi är en ledande miljöaktör som bidrar till rena vatten i vår region. 1.1 Käppalaförbundets tre utvecklingsmål Styrelsen och ledningen i Käppalaförbundet valde följande tre utvecklingsmål som påbörjades under 2013: Minska andelen tillskottsvatten Utveckla framtida slamstrategier Utvinning av värme från det renade avloppsvattnet Lyckas man i denna satsning innebär det lägre kostnader, förenklade processer och högre intäkter för förbundet samtidigt som stora positiva miljökonsekvenser uppstår. Målen kommer att vara aktiva i cirka tre till fem år framåt och de ska löpande följas upp i samband med delårsrapport och bokslut. Utvecklingsmålen spänner över flera delar inom organisationen.

4 Käppalaförbundet 4 (20) I nedanstående sammanställning förklaras respektive utvecklingsmål översiktligt Minska andelen tillskottsvatten Ett av Käppalaförbundets största problem är för närvarande tillrinningen av oönskat tillskottsvatten, det vill säga inläckage av ovidkommande vatten till tunnel och ledningsnät - här ingår även tak och dräneringsvatten som är anslutet till avloppnätet. Närmare 40 % av förbundets reningsresurser läggs på detta vatten som ju från början är nästan helt rent. Tillskottsvattnet medför att processerna för rening fungerar sämre och stora kapacitetsproblem uppstår då tillrinningen är stor till exempel i samband med ihållande regn och under snösmältningen. Temperaturen på inkommande vatten sjunker och reningsprocesserna går långsammare. På kort sikt kan bräddningar undvikas genom att man investerar i en högflödesrening (ett slags kompakt snabbrening med andra fällningskemikalier). Genom att minska mängden tillskottsvattnet skulle befintlig kapacitet utnyttjas bättre, kemikalie- och energiåtgången skulle minska och effektiviteten i befintliga processer skulle förbättras. Därmed skulle verkets framtida kapacitet säkerställas för att möta invånarökningen och eventuella nya kommuner som vill ansluta sig till Käppalaförbundet. För att komma till rätta med problemet med tillskottsvatten krävs samarbeten med ägarkommunerna vars lokala avloppssystem är en del i problematiken. Det planeras för flera aktiviteter under planperioden för att identifiera och åtgärda de största tillskottskällorna. Aktiviteterna inkluderar bland annat: Inmätning av anslutningspunkter på tunnelsystemet: För att säkerställa att vi inte orsakar översvämningar vid dämning i tunneln och för att skydda anslutningarna genomförs inmätning av ett 50-tal anslutningspunkter under Fler nederbördsmätare: 2014 initierades ett delprojekt att sätta upp och ta i drift fyra nederbördsmätare. Tanken är att fortsätta och ta fram ett system av nederbördsmätare som kan täcka upp hela förbundets upptagningsområde. Påverkan av klimatförändringar på reningsverk medför att nederbördsmätning i anslutningsområdet är en viktig faktor för att tolka flödet till Käppalaverket. Data kan användas för analyser av redan inträffade händelser för att ta reda på lämpliga åtgärder som kan genomföras eller för att beräkna framtidsscenarior. Hydraulisk modell: fortsätter att byggas under Modellen kommer användas för att göra en första RDII-kalibrering (Rainfall Dependent Infiltration) för samtliga mätpunkter med pågående mätning för att bedöma vilken typ av tillskottsvatten som tillförs Käppalaverket genom dess anslutningar. Kartverktyg: Under 2015 kommer arbete påbörjas för att, i ett och samma kartverktyg, samla relevant information om Käppalatunneln och dess tillhörande anläggningar. Anläggningsdokumentationen har funnits sedan 1960-talet och idag är en stor

5 Käppalaförbundet 5 (20) del av kunskapen om förbundets yttre anläggningar personbunden samt finns i byggritningar från 50- och 60-talet Utveckla framtida slamstrategier Käppalaverket producerar cirka ton avvattnat slam per år och ca 70 % av slammet används som gödselmedel på åkermark. Övriga 30 % används till jordtillverkning och växtnäringsskikt på deponi. Målet är att minst 90 % av slammet ska spridas på åkermark. För att uppnå det målet är Käppalaförbundet certifierat enligt REVAQ, vilket bland annat innebär krav på ständiga kvalitetsförbättringar genom uppströmsarbete. Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en ny slamförordning med striktare gränsvärden för metaller och organiska föreningar och krav på hygienisering. I dagsläget klarar Käppalaförbundet alla krav men på sikt kan vi få problem då gränsvärdena skärps ytterligare. Den debatt som pågår i media om slamspridning riskerar också att försvåra spridning på åkermark. Käppalaförbundet bedömer att det i första hand ska ske en fortsatt satsning på spridning av slam på åkermark eftersom det är den mest effektiva metoden för att tillvarata växtnäring ur avlopp. Av försiktighetsskäl ska satsningen på slamspridning på åkermark kompletteras med ett utökat utvecklingsarbete för att ta fram alternativa lösningar. De alternativ till slamspridning på åkermark som används i Stockholmsregionen idag är växtnäringsskikt på deponi och jordtillverkning. Käppalaförbundet avser att undersöka mer innovativa alternativ som exempelvis förbränning och utvinning av fosfor ur askan, hydrotermisk förkolning, torrötning och utveckling av slambaserade produkter. Käppalaförbundet planerar att utföra Livscykelanalyser och Benchmarking där olika slamavsättningsalternativ jämförs mot nuvarande hantering. Syftet är att undersöka vilka slamavsättningsalternativ som bäst uppfyller Käppalaförbundets krav på miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Under våren 2014 har förbundet upphandlat entreprenörer för nyttjande av slam. Avtal ingicks med Ragn Sells AB och det nya avtalet sträcker sig fram till 30 augusti Enligt avtalet har Käppalaförbundet rätt att avsätta två månaders slamproduktion till försöksverksamhet där till exempel alternativa användningsområden kan undersökas Utvinning av värme från det renade avloppsvattnet Utvecklingsmålet är att kartlägga Käppalaförbundets dolda värden avseende värmeutvinning, skapa samarbete kring projekt med lämpliga utvecklingspartners, kalkylera ekonomiska och miljömässiga konsekvenser samt upprätta en handlingsplan för ett genomförande. Redan idag utnyttjar Käppalaförbundet en del av den värme som finns i det inkommande avloppsvattnet och som tillförs i processerna genom att värmeväxla det utgående renade

6 Käppalaförbundet 6 (20) vattnet. Med hjälp av värmepumpar produceras fjärrvärme som säljs till fjärrvärmedistributörer och används för verkets egna processer. Det teoretiska värdet av värmen är dock betydligt högre än vad som utnyttjas idag. Det finns värme nog att värma upp privatbostäder motsvarande hushåll. Under 2014 har Käppalaförbundet tillsammans med Fortum Värme bedrivit ett utredningsarbete om hur man kan nyttja värmen i det renade avloppsvattnet i större utsträckning. Det samarbetet ska förhoppningsvis fortgå och fördjupas med målsättningen att teckna ett letter of intent mellan parter under Elkapaciteten är en trång sektor och kommer att behöva utredas vilket kommer att ta tid på grund av långa handläggningstider. 1.2 Kritiska framgångsfaktorer För att leva upp till kommunallagens krav på uppföljning av verksamhetsmässiga och finansiella mål måste förbundet komplettera utvecklingsmålen med redovisning av några representativa nyckeltal som egentligen utgör kontrollpunkter för den dagliga verksamheten. Kritiska framgångsfaktorer har på avdelningsnivå formulerats och till dessa har sedan nyckeltal tagits fram så man enkelt och snabbt vid uppföljningen kan se om de kritiska framgångsfaktorerna uppfylls eller ej. Varje avdelning har också tagit fram en aktivitetslista som tidssätts och följs upp. Större utvecklingsinsatser samordnas i Käppalaförbundets nystartade Utvecklingsråd där forsknings- och utvecklingsfrågor samordnas. De tre utvecklingsmålen är därvidlag grundläggande mål Nyckeltal och uppföljning De kritiska framgångsfaktorer som kommer att följas upp löpande med nyckeltal har klassificerats inom följande huvudområden: Kommuninvånarna och miljön Verksamhet Ekonomi Personal/medarbetare Utveckling Följande nyckeltal kommer att redovisas tillsammans med målvärden för huvudområdena: Kommuninvånarna och miljön KF1: Tillförlitligt omhändertagande och rening av avloppsvattnet (inklusive anläggning) Nyckeltal Bräddad volym i förhållande till mottagen volym Halter i utgående vatten T-värde (tillgänglighet för anläggning)

7 Käppalaförbundet 7 (20) KF2: Bidrar till positiva miljöeffekter Nyckeltal Andel utfasade oönskade ämnen Kadmiumhalten i utgående slam Förbrukning av kemikalier per renad eller omhändertagen volym KF3: Förmåga att omhänderta och återföra nyttigheterna i vattnet till kretsloppet Nyckeltal Energiverkningsgrad Biogasproduktion Andel slam till åkermark Verksamhet KF4: Välfungerande och effektiva verksamhetsprocesser Nyckeltal Avvikelserapportering (Antal) ständiga förbättringar Kostnad per omhändertagen volym Kostnad eller renad volym per personekvivalent Ekonomi KF5: God planering och ekonomisk kontroll Nyckeltal Avvikelse prognos och utfall Självfinansieringsgrad Antal betalningar i rätt tid Antal (eller andel) projekt som ligger i fas med budget Personal/medarbetare KF6: Arbetsplatskultur med stort engagemang och stort personligt ansvarstagande Nyckeltal Uppnådda (mål/)individuella utvecklingsmål KF7: God fysisk och psykisk arbetsmiljö Nyckeltal Personalomsättning Frisknärvaro Nöjd medarbetarindex Utveckling KF8: Levande utvecklingsarbete (inklusive utvecklingsplan och ständiga förbättringar) Nyckeltal (Andel) utvecklingskostnad i förhållande till omsättningen

8 Käppalaförbundet 8 (20) Finansiella målsättningar Som komplement till ovanstående kritiska framgångsfaktorer och nyckeltal finns även följande finansiella målsättningar: Soliditeten ska vara mellan 7 och 10 % inklusive ansvarsförbindelsen avseende pensionsskulden Självfinansieringsgraden ska under ett 10-årigt perspektiv vara minst 100 % för att säkerställa reinvesteringsnivån finansiellt Bygga upp bra uppföljningssystem för ekonomisk information. Avvikelser mellan prognos vid delårsbokslut och slutligt resultat bör ej överstiga 5 % i förhållande till omsättningen. 2 Omvärldsförutsättningar under planperioden Under planperioden kommer troligen två nya medlemmar att ansluta sig till Käppalaförbundet, nämligen Österåker och Vaxholm. De kommer enligt den nuvarande planen att bli anslutna under 2018 men vi räknar i verksamhetsplanen med att vi först 2019 börjar ta emot avloppsvatten från de nya medlemmarna. I verksamhetsplanen för 2018 har vi räknat med väsentligt högre kostnader. Dessa är delvis kopplade till anslutningen av Österåker och Vaxholm, men även till nödvändiga omställningar till följd av det nya miljötillståndet. Detta resulterar i en planerad förlust i verksamhetsplanen. Alternativet till en planerad förlust hade varit att höja medlemmarnas avgift under 2018 för att få en budget i balans. Hade vi valt denna väg skulle vi sedan få sänka avgifterna igen år 2019 när Österåker och Vaxholm ansluts och intäkterna ökar. Vi anser att det är bättre att låta förbundet gå med en planerad förlust 2018 som kommer att kunna täckas av förbundets eget kapital utan att riskera att bryta mot något av de finansiella målen som förbundet har. Genom denna planerade förlust behöver inte medlemskommunerna tillfälligt under 2018 höja sina VA-taxor för att täcka den tillfälligt höjda årsavgiften. 2.1 Volymer och belastning Under perioden förväntas antal personekvivalenter (pe), det vill säga boende och övrig anslutning, industrier med mera, stiga från pe vid utgången 2013 till pe vid utgången av planperioden I de pe är två nya kommuner inräknade vilket förväntas ge en ökning på pe när de ansluts till Käppalaverket.

9 Käppalaförbundet 9 (20) 2.2 Tillstånd för verksamheten Nya medlemmar Det pågår en regionalisering av VA i Stockholmsområdet. Flera stora projekt har genomförts, eller håller på att genomföras. Exempel på detta är leverans av dricksvatten till Nynäshamn och Strängnäs från Stockholm Vattens vattenverk och till Norrtälje från Norrvattens vattenverk. Avloppsvattnet från Ekerö kommer att överföras till Himmerfjärdsverket. Förbundet har tillsammans med Roslagsvatten utrett förutsättningarna för en överföring av avloppsvatten från Österåkers och Vaxholms kommuner. Dessa kommuner har formellt ansökt om medlemskap i förbundet. I enlighet med gällande miljötillstånd godkändes anslutningen av länsstyrelsen. Nu återstår förbundsmedlemmarnas och de ansökandes kommuners beslut om att godkänna projektet i syfte att införliva Vaxholm och Österåker i Käppalaförbundet. Den nya anslutningen planeras vara klar under 2018 och driftsättning av överföringen kalkyleras under Nya reningskrav År 2000 beslutade EU om ett ramdirektiv för vatten som sedan implementerats i svensk lag i form av en vattenförvaltningsförordning. Vattenmyndigheterna i de fem vattendistrikten i Sverige har sedan dess arbetat med förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner. Ramdirektivet för vatten är upplagd i sexårscykler och i december 2009 fastställdes dessa för den kommande sexårscykeln. Målet i ramdirektivet är att man skall uppnå god status i alla vattenområden. De flesta vattenområden i norra Östersjöns vattendistrikt har idag inte god status. Senast 2021 skall god status ha uppnåtts i de vattenområden som är påverkade av övergödning. Förutom vattendirektivet har Sverige en överenskommelse, Baltic Sea Action Plan (BSAP), med övriga Östersjöländer. Sverige har fått ett beting av minska utsläppen av fosfor och kväve till Östersjön. Förbundet arbetar med en ansökan om nytt miljötillstånd som planeras att lämnas in till tillståndsmyndigheten, Länsstyrelsen, under Beslut kommer sannolikt inte förrän under Förbundet samarbetar med övriga VA-organisationer i Storstockholmsområdet, SYVAB och Stockholm Vatten, för en gemensam syn på vilka utsläppsvillkor som är rimliga att ställa och uppnå. VAS (Vatten- och avloppssamverkan i Stockholms län) har under 2011 och 2012 utrett frågan om möjligheten att uppnå ställda krav i vattenförvaltningsförordningen det vill säga en god ekologisk status i berörda vattenområden. Utredningen visar tydligt att enbart åtgärder vid reningsverken inte kommer att ge god status ens med skärpta reningskrav. Åtgärder inom andra samhällssektorer är nödvändiga.

10 Käppalaförbundet 10 (20) 2.3 Produktionsprocesser Under planperioden planeras vissa ändringar av processteknikerna för att kunna möta framtida reningskrav avseende kväve och fosfor. Nya doseranläggningar för tillsats av metanol till biosteget samt andra kemikalier för avskiljning av fosfor är planerade. Utöver detta kommer också tekniker för att stärka upp befintliga processer införas i och med nya investeringar i slamavvattning, renshanteringen, en tredje rötkammare, högflödesrening samt reinvesteringar i anläggningar efter tunnelsystemet (se avsnittet investeringsplaner). Vissa förändringar medför en större flexibilitet i framtida strategival avseende processteknik. Försök pågår dessutom i samarbete med olika universitet och forskningsinstitut för att kunna möta reningskrav på nya miljöskadliga ämnen, så som läkemedelsrester och organiska miljögifter. 2.4 Organisatoriska förutsättningar Käppalaförbundet samarbetar på en rad olika områden med Norrvatten. Redan nu delas till exempel ekonomi, lönehantering och personaladministration, växel, kanslifunktioner, IT, information och i viss utsträckning laboratorierna mellan förbunden. Vidare är samarbete på gång att realiseras beträffande gemensam beredskap för el- och automation. Samarbetena har varit framgångsrika både avseende kvalitet och kostnadseffektivitet och kommer att fortsätta under planperioden. 2.5 Investeringsplaner Under planperioden kommer Käppalaförbundet att investera i många stora projekt som på sikt förbättrar flexibilitet, effektivitet och förmåga att anpassa sig efter omvärldsförändringar och eventuella nya reningskrav. Investeringsverksamheten är ofta cyklisk i stora anläggningstunga verksamheter som till exempel avloppsrening. Käppalaförbundet befinner sig just nu i en sådan period med stora investeringar. Större projekt under verksamhetsperioden utgörs bland annat av: Högflödesrening. För att undvika bräddningar av relativt orenat vatten planeras en reningsanläggning som kan rena vatten vid extremt höga flöden. Investeringsutgift 30 miljoner kr. Färdigställande under R300 tredje rötkammare. Idag har Käppalaverket två rötkammare som båda är mycket känsliga för påverkan och hård belastning. Genom att bygga ytterligare en rötkammare minskar riskerna för driftavbrott vid rötningsprocessen, vilket blivit viktigare i samband med att avtalet med SL upprättades kring fordonsgasleverans. En minskad produktion av fordonsgas innebär minskade intäkter. Utbyggnaden medför också att kapaciteten förbättras avsevärt. Framtida intäktskällor avseende rötning av tillfört organiskt material från avfallsanläggningar blir till exempel möjligt att utveckla. I samband med att kammaren byggs konstrueras också en tunnel för åtkomst av samtliga rötkammare i nivå med bottnarna

11 Käppalaförbundet 11 (20) vilket medför ett säkrare underhållsarbete och en enklare utlastning av schaktmassor vid byggnadsfasen. Investeringsutgift: 180 miljoner kr. Färdigställandedatum vid slutet av Ombyggnad renshantering. För att säkerställa att flödena inte stoppas upp av skräp i avloppssystemet behöver rensfunktionerna i tunnelsystemet och vid verket förbättras. Projektet omfattar utbyte av befintliga rensgaller samt komplettering av en anläggning där renset tvättas och avvattnas varefter det transporteras till en förbränningsanläggning. På så vis finns en potential att renset kan nyttjas som bränsle och täcka delar av transportkostnaderna. Investeringsutgift: 28 miljoner kr. Färdigställande under Renovering pumpstationer. En omfattande inventering av renoveringsbehovet på Käppalaförbundets pumpstationer genomfördes under De prioriterade åtgärderna kommer att ske under de närmaste två åren men projektet att renovera pumpstationerna kommer att pågå under hela planperioden. Total investeringsbudget: 120 miljoner kr. Förbiledning Långängstrand. Under arbetet med inventeringen av pumpstationerna kom förbiledningen vid Långängstrand upp som en ny investering. Den enkelmatningen som finns mellan fastlandet och Lidingö är en svag punkt som behöver åtgärdas. Risken att något kommer att ske är liten men konsekvenserna om det skulle ske är så pass stora att detta behöver åtgärdas med en redundansledning. Total investeringsbudget 120 Mkr. Färdigställs under Ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för planperioden grundas på makroekonomiska prognoser som löpande publiceras av till exempel regeringen och SKL. Sammanfattningsvis förväntas den svenska ekonomin långsamt återhämta sig efter den långa tillbakagången. Tillväxten förväntas öka, arbetslösheten sjunka och prisnivåerna öka för både material, personal och räntor. I budgetarbetet har både volymer och prisnivåer på våra viktigaste utgiftsposter analyserats och prognosticerats efter senast kända indikatorer. I nedanstående avsnitt kommenteras viktigare poster för ekonomin. Sammanfattningsvis pekar allt på stigande utgifter för Käppalaförbundet i kombination med högre kapitalkostnader då nyinvesteringarna börjar tas i bruk och ska betalas. Motverkande krafter är de rationaliseringar som kan införas, intäkter som kan tillkomma och de ekonomiska kalkyler som löpande genomförs för att till exempel hitta optimal fördelning mellan inköpt kompetens jämfört med utnyttjande av egen arbetskraft och egen kompetensutveckling. Förbundet räknar således med något högre årsavgifter från kommunerna efter att under många år legat på ungefär samma nivå. Det är dock viktigt att jämföra kostnaden per ansluten personekvivalent som varit sjunkande under hela decenniet tack vare ökade intäkter och fler anslutna personer och verksamheter. Det är därför inte säkert att kommunen

12 Käppalaförbundet 12 (20) nettokostnader ökar trots att årsavgiften till Käppalaförbundet höjs det är ju fler abonnenter som delar på kostnaden Intäkter För att klara de framtida ökade reningskraven som Käppalaförbundet räknas få behöver förbundet investerar i förbättrad reningsteknik. Detta tillsammans med den generella kostnadsökningen som sker varje år kommer Käppalaförbundet vara tvunget att höja årsavgiften till sina medlemmar under planperioden kommer årsavgifterna höjas med 15 mkr från dagens nivå. I slutet av planperioden kommer årsavgiften att vara 247 Mkr, men då kalkyleras det med att ytterligare två medlemmar kommer att vara med att betala sin del. Kostnadsökningen kommer då inte vara lika stor för varje medlem Kostnader Kostnaderna under planperioden förväntas stiga med 2 % årligen utan att några förändringar görs i driften. Förutom denna ökning som sker hela tiden kommer kostnaderna för avskrivningar och kapitalkostnader att öka kraftigt under planperioden. Orsaken till denna ökning är att låneskulden kommer att öka för att finansiera de nya anläggningarna som är planerade att byggas. Under hela planperioden förväntas dock att räntan håller sig på en låg nivå. I verksamhetsplanen finns även ökade driftkostnader 2018 för att Käppalaverket ska kunna nå upp till de förväntade nya reningskraven som kommer med det nya miljötillståndet. Vi räknar med att det kommer att krävas mer insatsvaror i reningen för att klara de nya utsläppskraven. 2.7 Känslighetsanalys I en budget finns det många osäkra faktorer som vi inte kan påverka.vi måste förlita oss på uppskattningar av tidigare års utfall eller prognoser från olika företag eller myndigheter. Nedan presenteras ett par sådana och hur en förhållandevis liten förändring kan slå mot resultatet. Ränta +- 0,1 % +- 1,2 Mkr Räntekostnadsberäkningen utgår från Riksbankens senaste ränteprognos. Ser vi historiskt kan dessa ändras fort och Riksbanken kan börja höja reporäntan tidigare än beräknat. Slamvolym +- 1 % +- 0,2 Mkr Hur bra processen med att avvattna slammet fungerar beror på de slamegenskaper avloppslammet har när de kommer till verket. Sämre egenskaper skapar mer slam så då ökar förbundets kostnader för omhändertagandet. Fordonsgas +- 1 % +- 0,3 Mkr

13 Käppalaförbundet 13 (20) Priset på fordonsgasen sätts efter priset generellt för energin på marknaden. Detta medför en osäkerhet för hur prissättningen kommer att se ut för nästa år. Mängd avloppsvatten +- 1 Milj m3 +- 0,8 Mkr Mängden tillskottsvatten som kommer till Käppalaverket varierar mycket. Som exempel så kom det nästan 60 miljoner m 3 vatten till Käppalaverket 2012 och året efter var den siffran 52 miljoner m 3.

14 Käppalaförbundet 14 (20) 3 Tabellbilagor till budget 3.1 Resultaträkning KÄPPALA Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Budget Helår 2013 Helår 2014 Helår 2014 Helår 2015 Helår 2016 Helår 2017 Helår 2018 Helår 2019 (kkr) (kkr) (kkr) Årsavgifter Övriga Intäkter Summa Intäkter (1) Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader (2) Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat (3) Not 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Utfall Prognos Budget Budget Helår 2013 Helår 2014 Helår 2014 Helår 2015 Årsavgifter Energiförsäljning Övriga intäkter Jämförelsestörande återbetalning*) Upplösning Ansl.avg Summa *) I utfallet för helåret 2013 ingår en återbetalning av energiskatt avseende gasproduktion från 2006 till 2012 Not 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader Pensionskostnader *) Kemikalier Slamomhändertagande Energi Övriga kostnader Summa *) I posten 2012 (helår) ingår en jämförelsestörande pensionsavsättning med 5,2 Mkr avseende felaktiga pensionspremier enligt pensionsavtal med Vd sedan Not 3 JUSTERING AV RESULTATET ENLIGT BALANSKRAVET Resultat enligt redovisning Justeringar: Realisationsvinster mm Resultat enligt balanskravet

15 Käppalaförbundet 15 (20) 3.2 Balansräkning Ställning Prognos Budget Budget TILLGÅNGAR (tkr) Anläggningstillgångar (5) Immatrilla anläggnigar Anläggningsutrustning och inventarier Tunnlar, ledningar och byggnader Projekt Käppala Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL (tkr) Eget kapital (4) därav årets resultat Avsättningar Avsättning för pensioner Summa avsättningar Långfristiga skulder Anläggningslån Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ansvarsförbindelser Pensionsförbindelser inkl löneskatt Not 4 EGET KAPITAL IB Utdelning Periodens resultat UB Not 5 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, AVSKRIVNINGAR, m m Ingående anläggningsvärde Periodens investeringar Försäljningar/utrangeringar Avskrivningar Utgående anläggningsvärde Räntebärande anläggningslån Lån i förhållande till anläggningar 85,0% 88,0% 90,0% 88,5%

16 Käppalaförbundet 16 (20) 3.3 Finansieringsbudget Utfall Prognos Budget Budget Helår 2013 Helår 2014 Helår 2014 Helår 2015 (kkr) (kkr) (kkr) (kkr) Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster *) Medel från verksamheten före förändring Sålda anlågggningar 2812 av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Utbetalad utdelning Amortering av skuld Medel från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

17 Käppalaförbundet 17 (20) 3.4 Kostnadsutveckling med nyckeltal KOSTNADSUTVECKLING Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Budget Kostnadsslag Lönekostnader, traktamenten Övriga personalkostnader Pensionskostnader Kemikalier Slamomhändertagande Elenergi Eldningsolja, vatten Material och förnödenheter Entreprenader Produktion/Underhåll Främmande arbete övrigt Övriga kostnader Avskrivningar Räntenetto Övriga finansiella kostnader Summa bruttokostnader Intäkter Summa nettokostnader Summa bruttokostnader exklusive avskrivningar och räntor Summa nettokostnader exklusive avskrivningar och räntor Resultat Nettoinvesteringar Antal pe Behandlad avloppsvattenmängd milj m3 50,4 51,8 51,6 59,7 51, Netto behandlingskostnad kr/m3 avloppsvatten 3,72 3,37 3,47 3,16 3,65 3,63 3,63 3,72 Netto behandlingskostnad Kr/pe

18 Käppalaförbundet 18 (20) 3.5 Driftbudget per avdelning Utfall Prognos Budget Budget Helår 2013 Helår 2014 Helår 2014 Helår 2015 (kkr) (kkr) (kkr) (kkr) Driftredovisning Verksamhetsstöd Informationsavdelning Miljö och kvalitet Laboratorium Uppströmsarbete Resursutvinning Projekt och utveckling Produktion Kapitalkostnader Avskrivningar Räntekostnader Intäkter Årsavgifter Övriga intäkter Ränteintäkter RESULTAT INVESTERINGAR Verksamhetsstöd/Information Miljö och kvalitet Laboratorium Uppströmsarbete Resursutvinning Produktion NYCKELTAL Delår Utfall Prognos Budget Budget Helår 2013 Helår 2014 Helår 2014 Helår 2015 Resultat/omsättning 0,3% 0,6% 0,7% 4,9% Soliditet exkl ansvarsförbindelse 8,8% 8,5% 7,3% 8,1% Soliditet inkl ansvarsförbindelse 8,7% 8,4% 7,2% 8,0% Självfinansieringsgrad 72% 45% 18% 24% Avskrivningar i % av totala kostnader 32% 23% 23% 26% Finansnetto i % av totala kostnader 11% 13% 13% 9% Nettokostnad per ansluten pe, SEK Antal pe

19 Käppalaförbundet 19 (20) 3.6 Investeringsbudget INVESTERINGSBUDGET Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Verksamhetsstöd/Ledning Förtroendavalda Administration IT Summa: Information Information Summa: Produktion Drift Underhåll Mek & Fastighet El & Instrument underhåll Processtyrning och planering Fordonsgas Drift och underhåll Summa: Miljö och kvalitet Miljö och kvalitet Summa: Uppströmsarbete Uppströmsarbete Summa: Laboratorium Laboratorium Summa: Resursutvinning Fordonsgas Värme Slamförädling Summa: Projekt och Utveckling Beslutade investeringar Investering i planeringsstadiet Oförutsedda investeringar Summa: SUMMA

20 Käppalaförbundet 20 (20) 3.7 Detaljerad investeringsredovisning Investeringsprojekt , On-line instrument , Slamlager , R , Omb renshantering Beslutade investeringar Antuna Edsberg Långängsstrand Etapp 1 prioriterade åtgärder Långängstrand etapp Spisen Etapp 1 -prioriterade åtgärder Spisen etapp Karby-Vallentuna ledningsomläggning Förbiledning Långängstrand Löwenströmska ombyggnad anslutning Förslag till projekt Österåker/Vaxholm anslutning Ombyggnad laboratorium + kontor övre plan Högflödesrening Brutet vatten på Käppalaverket Nya överskottsslamcentrifuger Etapp Extern kolkälla Omställning till förfällning Tunnelinventering och inmätning förslag till projekt Ny fackla Värme kyla del 3 - värmepump Utökad värme i berget Utökad kapacitet LB Flytt sprinkleranläggning Brutet vatten mätrännor GU00 ny styrning processvattenkylning Uppgradering VVX FH00 för VP Ny flödesmätare FH00 - back up PM861 reservdel styrsystem Renovering golv i berg Omklädning entreprenörer herrar Omklädning entreprenörer damer Verkstadslokaler (SA00/VB00) Slamladan Verkstadslokaler/förråd ELIN Kontor ELIN Hydrocykloner överskottslam fullskala Nederbördsmätare yttre anläggningar Skalskydd förstärkning , Oförutsedda investeringar Värmepumpsanläggning utvinning värme RAV Ökad kapacitet gasuppgradering Mottagning externt material (pumpbart) Hygienisering Egen tankstation fordonsgas Rejektvattenrening Summa plannerade investeringar Reinvesteringar Summa investeringar AVD Ärendehanteringssystem Möbler o kontorsutrustning Summa investeringar RE Utbyte servrar Bergskommunikation Summa investeringar RE Summa investeringar AVD Kvalitetssystem Summa investeringar AVD VA-Banken Summa investeringar AVD Summa investeringar

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Diarienummer KF2014-016 Projektnummer Delårsrapport 2014-01-01 2014-06-30 Käppalaförbundet (222000-0117) Styrelsen Käppalaförbundet Käppalaförbundet 2 (15) Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp

VA årsrapport 2014. TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp VA årsrapport 2014 TEKNISK SERVICENÄMND Vatten-Avlopp Årsrapport 2014 för VA-verksamheten inom Lidköpings kommun Förvaltningsberättelse Enhetens uppdrag/verksamhet Enheten svarar för produktion och distribution

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultat 22 442 8 835

Resultat 22 442 8 835 Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer