Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel"

Transkript

1 Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands län Stockholms län Örebro län Södermanlands län Östergötlands län

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och diskussion 4 2 Bakgrund, syfte 6 3 Utö en levande skärgårdsö Natur Befolkning, service Utös vatten- och energiförsörjning idag 8 4 Biogas, vad är det? 8 5 Underlag för biogasproduktion på Utö Hushållsavfall Slam från enskilda brunnar Slam från reningsverket Utö skola Utö Skjutfält Restauranger, caféer och andra inrättningar Det lokala jordbruket Sammanställning, tillgängliga substrat för rötning Variation i substratmängder under året 15 6 Energiutbyte från rötning 16 7 Rötrest - Biogödsel 17 8 Alternativa metoder för utnyttjande av energi från biogas 17 9 Systemval, lokal biogasproduktion på Utö Biogasproduktion i anslutning till reningsverket Ekonomi Uppskattade investerings- och driftskostnader Ekonomiska besparingar och intäkter Miljö- och samhällsvinster 24 Schablon investeringskostnader 1 Ekonomi, dagens avfalls- och slamhantering 2 Tillstånd/ Säkerhet 3 2(28)

3 Förord Skärgårdsstiftelsen vill etablera Utö som en kretsloppsö i Stockholms skärgård. Som ett led i denna ambition har man beslutat utreda förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av organiskt avfall och om möjligt produktion av biogas för utnyttjande på ön. Biogas Öst har på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen undersökt vilket underlag som finns för produktion av biogas från lokala substrat. Tomas Wadström och Eric Rönnols har svarat för utredningsarbetet, som genomförts under sommaren Underlagsmaterial för studien har tillhandahållits av Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun, SRV Återvinning, verksamhetsutövare på Utö och sist men inte minst Tomas af Peterséns, ansvarig för Utö reningsverk. Undersökningen har finansierats av Skärgårdsstiftelsen, med stöd av Jordbruksverket. Stockholm den 20 oktober 2009 Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult slutrapport.doc 3(28)

4 1 Sammanfattning och diskussion I denna förstudie beskrivs förutsättningarna för en kretsloppsinriktad omställning av avfallshantering på Utö, som ett steg på vägen i Skärgårdsstiftelsens vision om att skapa en inspirerande kretsloppsö i Stockholms skärgård. En förändrad avfallshantering där lokal rötning av det organiska avfallet för produktion av biogas prioriteras skulle innebära att transporter av avfall och avloppsslam till fastlandet minskar, att förnybar energi utvinns och används på ön samt att näringsämnen återförs lokalt. I förstudien beskrivs de lokala förutsättningarna på Utö, bl a genom en inventering av tillgängliga mängder avfall och organsikt material (substrat) för rötning, i dag och i framtiden. Inventeringen visar att en omställning av dagens avfalls- och slamhantering till lokalt omhändertagande ge ca 700 ton substrat som underlag för rötning. Substrat som i första hand kan utnyttjas för biogasproduktion är: Avloppsslam från reningsverken i Gruvbyn, militärförläggningen och skolan, Brunnsslam från enskilda avlopp, Matavfall från restauranger, storkök och hushåll. Framtida, potentiellt tillgängligt organiskt material för rötning skulle dessutom kunna inkludera: Vallgröda från lantbruket Gödsel från lantbruket Slam från båthamnen Genom rötningen skulle biogas motsvarande ca Nm3 metan, med ett ungefärligt energiinnehåll av kwh, kunna produceras årligen. Behandling av det organiska avfallet föreslås kunna ske i en biogasanläggning samlokaliserad med det befintliga reningsverket i Grubvbyn. Förslaget innebär att nya rutiner för sortering och behandling av organiskt avfall från hushåll och verksamheter införs, att en samrötningsanläggning för matavfall och slam byggs, att producerad biogas uppgraderas och utnyttjas lokalt (t ex som kokgas, värme, el, fordonsbränsle) och att rötresten avvattnas, torkas och efterkomposteras eller utnyttjas direkt som gödning i jordbruket. Utö Värdshus kan använda gasen till matlagning efter viss anpassning av spisar, bedömd förbrukning ca 4000 Nm³ uppgraderad biogas per år. Vid investering i en uppgraderingsanläggning finns det även anledning att se över möjligheten att etablera ett tankställe för gasbilar på ön. Delar av gasen kan utnyttjas internt för att försörja reningsverket och biogasanläggningen med processvärme. Det förs även diskussioner om att ansluta fler fastigheter till reningsverket vilket skulle öka slutrapport.doc 4(28)

5 biogaspotentialen. Framtida potential finns i att röta tång, alger och musslor, vilket dock inte inkluderats i denna förstudie. Den ekonomiska översikten visar att den skissade kretsloppsanpassningen inte skulle bli lönsam men detta beror dock på vilket perspektiv man har eftersom det är olika verksamheter som kan dra nytta av denna lösning. En minskad kostnad för sophantering för privatpersoner är ju inte en direkt intäkt som kan kopplas till den totala investeringen. Det pedagogiska värdet i kretsloppsanpassningen och inspirationen är med all säkerhet mycket värdefull men svårt att sätta en peng på idag. Miljövinsterna är svåra att mäta och direkt väga mot de ekonomiska effekterna, men sammanfattningsvis skulle transporterna på fastlandet med avfall och slam minska med ca tonkm/år. De direkta utsläppen av koldioxid från transporter och användning av fossila bränslen skulle genom projektet minska med i storleksordningen 44 ton/år. slutrapport.doc 5(28)

6 2 Bakgrund, syfte I Skärgårdsstiftelsens vision Kretsloppsöar i Stockholms skärgård har sedan en längre tid ingått en ambition att hitta en lämplig pilotö där olika tekniker för kretsloppsanpassning skulle kunna introduceras och fungera som inspiration och exempel. Denna förstudie är en del av denna vision. I ett kretsloppssamhälle är det centralt att använda olika resurser på ett hållbart sätt. Material, energi och näringsämnen som förbrukas eller används ska om möjligt återföras eller återanvändas. På en ö blir det linjära samhället, som motsats till kretsloppssamhället, extra tydligt genom att allt som inte produceras lokalt måste transporteras in med båt och allt som inte kan återanvändas/återvinnas på motsvarande sätt måste transporteras därifrån. Inloppet mot hamnen i Gruvbyn, Utö Att kretsloppsanpassa avfallshanteringen ger en tydlig signal om ambitionerna, i och med att alla kommer i kontakt med avfallsfrågorna vid ett besök på ön. Vattenanvändning och -rening är andra centrala delar av kretsloppssamhället. Även lokalt producerad mat, el och värme är av betydelse. Skärgårdsstiftelsens ambition är att kunna visa upp Utö som en kretsloppsö för nationella och internationella besökare. Skärgårdsstiftelsen är för närvarande lead partner i projekt som heter Green Islands där ett 15-tal öar i Östersjöregionen har för avsikt att kretsloppsanpassa öarna. Skärgårdsstiftelsen (SGS) arbetar bl.a. med kultur- och landskapsvård i Stockholms skärgård. Man arbetar för ett öppet jordbrukslandskap genom betesdrift och åkerbruk, sköter renhållning och har skärgårdsmajor. Sedan en tid har stiftelsen velat profilera sina miljöambitioner ytterligare.en del i detta arbete skulle vara att göra hanteringen av avfall och avloppsslam på Utö mera lokal. Slammet skeppas för närvarande till Henriksdals reningsverk i Stockholm för rötning och därefter vidare till norra Sverige för att nyttjas som täckning av gruvavfall. Även annat avfall transporteras tillbaka till land för behandling, förbränning eller deponering. Att undvika dyra transporter kan vara ett led i miljöanpassa Utö. slutrapport.doc 6(28)

7 Syftet med denna förstudie är att kartlägga nuläget beträffande tillgången på rötbara substrat och se eventuella framtida möjligheter, tekniskt och ekonomiskt, för framställning och utnyttjande av biogas och biogödsel lokalt på Utö. 3 Utö en levande skärgårdsö 3.1 Natur Utö ligger i Stockholms södra skärgård, Haninge kommun och är till ytan ca 154 hektar. Ön är ca 10 km lång och i söder finns broförbindelse med Ålö, som har ett aktivt jordbruk Samlad bostadsbebyggelse finns framförallt i Gruvbyn på öns norra del och i detaljplanerade tomtområden i anslutning till Kyrkviken, på öns mellersta del. Södra delen av ön upptas till stor del av ett militärt skjutfält, viket periodvis begränsar tillgängligheten. Den norra delen av ön ingår i Utö naturreservat. Landskapet på ön är varierande och tilltalande med berg, skog, klippor, sandstränder och åkermark i förening. 3.2 Befolkning, service Öns befolkning varierar stort mellan sommar och vinter. På ön finns ca 200 fast boende och drygt 300 fritidsfastigheter. Antalet besökande på ön är stort, på årsbasis ca till personer. Enligt Waxholmsbolagets besöksstatistik var antalet avstigande vid Utö under 2008 ca personer under sommarmånaderna 2008 (juni augusti) och ca under resten av året. Verksamheten på skjutfältet pågår året runt, med varierande antal beläggning. Under 2008 utnyttjades anläggningen i stort sett alla veckor, med undantag för semesterperioden (juli) samt jul och nyårsveckorna. I genomsnitt motsvarade antalet mandagar på anläggningen 32 åretruntboende. Utö har ett fungerande servicenät med affär, post, skola, restauranger, kaféer, värdshus, gästhamn, vattenverk, reningsverk m m. Reguljär båtförbindelse med fastlandet finns från Årsta brygga till Gruvbyn och Kyrkviken. Sommartid går även båt till centrala Stockholm (Strömkajen). Affär och turistbyrå, hamnen i Guvbyn slutrapport.doc 7(28)

8 3.3 Utös vatten- och energiförsörjning idag För produktion av färskvatten till Gruvbyn finns en avsaltningsanläggning med ROteknik (omvänd osmos). På övriga delar av ön sker vattenförsörjningen via egna brunnar. Vattenverket, avsaltning med RO-teknik Elförsörjning sker via kabel från fastlandet, leverantör Vattenfall. Befintliga gruvhål (vattenfyllda) utnyttjas för produktion av fjärrkyla. För matlagning utnyttjar bl a Värdshuset gasol, som levereras i returbehållare från fastlandet. För öns lilla bilpark och för hamnen finns ett tanksälle i Gruvbyns hamn. På militäranläggningen utnyttjas både olja och direktverkande el för uppvärmning av lokaler och bostadshus. 4 Biogas, vad är det? Biogas framställs genom anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt material. Att framställa biogas är ett sätt att biologiskt behandla organiskt avfall, samtidigt som man kan tillgodogöra sig producerad gas och biogödsel. Förutom matavfall och avloppsslam kan även andra organiska substrat/råvaror användas i en biogasprocess. Lämpliga substrat är dels olika organiska industriavfall (från slakterier, bagerier, livsmedelsindustri m m), gödsel och energi- /vallgrödor.biogas används framförallt till produktion av el, värme och fordonsgas. Rötresten kan användas direkt i jordbruket som biogödsel eller komposteras och utnyttjas i tillverkning av jordförbättringsmedel, planterings- och anläggningsjord. Om avsättning saknas för biogödseln inom jordbruket eller i annan odling (t ex energigrödor) kan den efter kompostering även utnyttjas i växtetableringsskiktet vid efterbehandling av avfallsupplag och föreorenade områden. Organiskt material Syrefri nedbrytning Biogas (CH4, CO2) Rötrest Rötningsprocessen kan utformas på flera olika sätt. Man brukar skilja på termofila (ca 55 C), mesofila (ca 37 C) och psykrofila (<25 C) processer. Processen kan drivas slutrapport.doc 8(28)

9 kontinuerligt eller satsvis. I normalfallet rötas substratet i pumpbar form, efter sönderdelning. Teknik finns även för s k torrötning där materialet satsvis behandlas i en sluten kammare vid en högre TS-halt, ca 40 % jämfört med TS-halter % vid våtrötning. Rötningsprocessen tar olika lång tid, beroende på vilket substrat som används dygn är en normal uppehållstid vid våtrötning i reaktor. En längre uppehållstid innebär normalt en högre utrötningsgrad och ett effektivare utnyttjande av substratet, medan en högre belastning (kortare upphållstid) kan ge ett högre gasutbyte per tidsenhet, men normalt en lägre utrötningsgrad. Kol/kväve-kvoten, ammoniumhalt, ph, och substratets innehåll av fett, protein och kolhydrater är viktiga parametrar som styr hur mycket gas som kan produceras. Ett substrats värde för biogasproduktion kan enklast relateras till dess innehåll av nedbrytbart, organiskt material (VS, Volatile Solids). Samtidigt har olika typer av organiskt material varierande nedbrytbarhet. T ex har halm en mycket hög andel VS och låg vattenhalt, men kräver mycket lång rötningstid (> 100 dagar) för att energin i materialet ska hinna omsättas till metangas medan vissa matavfall, som t ex potatismos kanske inte har samma höga andel VS som halmen, med å andra sida bryts det ned på mycket kort tid (några få dagar). En biogasanläggning måste därför anpassas till den typ av substrat som avses att rötas. Vald uppehållstid påverkar direkt vilken storlek på rötkammaren som krävs. Energibäraren i biogasen är metan normalt ligger metanhalten i biogas mellan 60 och 70 %. Energiinnehållet i en Nm3 metan är ca 10 kwh, vilket är jämförbart med en liter bensin (ca 9 kwh) eller dieselolja (ca 10 kwh). Nedan beskrivs förutsättningarna för biogasproduktion på Utö. 5 Underlag för biogasproduktion på Utö Organiskt material, lämpligt för biogasproduktion, kan dels utgöras av olika typer av avfall, dels av gödsel och även av grödor och rester från åkerbruk. En inventering har gjorts av mängden organiskt avfall och annat material som skulle kunna nyttjas för produktion av biogas på Utö. Uppgifterna är i vissa fall uppskattningar och bedömningar eftersom säkra data i detta skede inte kunnat tas fram från alla tänkbara producenter av organiska avfall. Den teoretiska potentialen är inte heller nödvändigtvis lika med den praktiskt tillgängliga volymen. 5.1 Hushållsavfall Haninge kommun är en av delägarkommunerna till SRV Återvinning, som har det kommunala uppdraget att samla in och behandla hushållsavfallet. För hämtning och borttransport av avfall från Utö m fl närliggande öar anlitas en av SRV upphandlad, lokal entreprenör. Någon separat insamling av organiskt avfall sker för närvarande inte. Hushållsavfall och jämförligt avfall från affärer, restauranger, skolor m fl verksamheter samlas normalt i190-liters kärl (även andra storlekar förekommer, t ex 660 liter för slutrapport.doc 9(28)

10 verksamheter), som töms var fjortonde dag av entreprenören för vidaretransport till fastlandet och av SRV upphandlad mottagare. På fastlandet erbjuds restauranger och storkök hämtning av matavfall, mot särskild taxa. Farligt avfall ska lämnas vid av kommunen anvisad plats. Insamling av återvinningsmaterial (förpackningar, tidningar, glas m.m) ligger utanför det kommunala monopolet och organiseras av FTI (Förpacknings- och Tidnings-insamlingen). Antalet abonnenter med hämtning av hushållsavfall året runt uppgår till ca 270 och antalet fritidsabonnenter är ca 320 stycken (uppgifter från SRV Återvinning).Särredovisning av mängden avfall som hämtas från Utö har inte gått att få fram, men för Sverige generellt uppgår mängden matavfall till ca 100 kg/person, år, varav erfarenhetsmässigt ca 70 kg/pers, år kan tillgodogöras vid en väl fungerande fastighetsnära insamling av matavfall från hushåll. Föreskrifter och taxor för avfallshämtning fastställs årligen av kommunen och finns tillgängliga på 5.2 Slam från enskilda brunnar Förutom i Gruvbyn saknas avloppsnät till gemensamt reningsverk. Enskilda fastigheter har därför i stor utsträckning enskilda avlopp med slamavskiljare och markbädd. Tömning av slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska ske minst en gång per år och för brunnar med anslutning av endast bad-,disk- och tvättvatten ska tömning ske minst vartannat år. Hämtningen av slam ingår i det kommunala monopolet och utförs av entreprenör, på uppdrag av SRV Återvinning. Uppskattad mängd våtslam ca 500 m 3 /år. 5.3 Slam från reningsverket Reningsverket i Gruvbyn sköts och drivs av Skärgårdsstiftelsen. Verket har byggts för 2000 p/e men är idag utrformat för ca 1000 p/e. Verket är en s.k. SBR anläggning (Sequential Batch Reactor) med två separata kammare som vardera har en volym på 12 m³. Reningen sker genom kemisk fällning och sedimentering. Anslutna till reningsverket är ca15 närliggande bostadsfastigheter, värdshuset och verksamheter i hamnområdet. Belastningen på verket varierar kraftigt över året. Under högsäsong kan inkommande avloppsvattenmängd motsvara ca 12 satser/dygn medan det under lågsäsong är tillräckligt att köra två satser dagligen. TS-halten hos avskiljt slam höjs i processen under reningen och efter avvattning och förtjockning har slammet en TShalt på ca 12 % och är då fortfarande pumpbart. Grovavskiljning sker före SBR-anläggningen i ett rensfilter. slutrapport.doc 10(28)

11 Reningsverket, Gruvbyn på Utö Slamlagret har en kapacitet på 70 m³ och tanken töms ca två-tre gånger per år på 40m³/gång. Årlig slamvolym är ca 100 m 3, med en ungefärlig TS-halt på 12 %. Anläggningen är förberedd för att kunna ansluta utgående slam till en slamtorkbädd, som dock inte byggts. 5.4 Utö skola Skolan har för närvarande ca 22 barn inklusive förskoleverksamhet. Skolan har egen matsal och avloppet går till ett eget mindre reningsverk. 5.5 Utö Skjutfält Militärförläggningen ingår i AMF1 och bedriver en aktiv och långsiktig verksamhet. Anläggningen kan ta emot över 1000 personer per dygn, inklusive viss förläggning i tält vid hög beläggning AMF 1, Bas för Utö skjutfält Avfallsstation, AMF 1 Anläggningen har egen restaurang och eget reningsverk. Slam från reningsverket töms med slamsugbil två gånger per år á 40 m 3. Vid förläggning i tält omhändertas en del toalettavfall i form av latrin (ca 50 tunnor/år). Avfall från kök och restaurang står för en betydande del av det avfall som hämtas via kommunens entreprenör. Någon möjlighet till separat hämtning av matavfallet erbjuds inte idag. slutrapport.doc 11(28)

12 5.6 Restauranger, caféer och andra inrättningar Utö Värdhus har restaurang och rum med totalt 200 bäddar. Värdshuset är dels välbesökt sommartid, dels serveras årligen julbord för ca 6000 gäster. För matlagning och annat utnyttjar värdshuset ca 3000 kg gasol per år. Matavfallet från kök och restaurang lämnas tillsammans med övrigt avfall till den kommunala insamlingen. Utö värdshus Förutom värdshuset finns på ön ett vandrarhem, ett antal mindre restauranger, pizzerior, caféer och ett bageri som genererar organiskt avfall. Direkta uppgifter om mängden matavfall från öns restauranger saknas, men baserat på nyckeltal beträffande mängden avfall per serverad portion bedöms matavfalls-mängden från Värdshuset till ca 7-8 ton/år. Från övriga restauranger bedöms matavfallsmängden uppgå till i storleksordnignen 3 ton/år. 5.7 Det lokala jordbruket Ålö lantbruk drivs ekologiskt och omfattar i huvudsak uppfödning av livdjur och får. Besättningen utgörs i dag av 16 kor med kalv och ca 40 tackor med lamm. Dessutom har gården ett varierande antal hästar. Antalet livjur planeras öka till ca tjugo. Ålö gård slutrapport.doc 12(28)

13 Lantbruket har ca 60 ha mark varav ca hälften är åker och hälften bete. På gården odlas spannmål och vall för egen foderproduktion. Lantbruket skulle kunna öka andelen odlad mark något om det fanns avsättning för ytterligare grödor. Energigröda till rötkammare kan vara ett alternativ för utökad produktion. Gårdens behov av gödsel täcks genom den egna produktionen under vinterhalvåret, då djuren hålls inomhus på ströbädd (ca m3/år) Strö och gödsel från gångar i ladugård och stall skarapas av och lagras på gödselplatta och en mindre urinbrunn under tak. Denna gödsel, ca 50 m3/år, blandas med hästgödsel och används lokalt på ön. På sommaren går djuren mestadels ute vilket innebär att ingen gödsel samlas upp. Platta för fastgödsel, Ålö gård Förutom arealen som är avsatt för foderproduktion odlas vall på 7-8 ha. Skörd tas en gång per år. Man skulle kunna tänka sig att ta en andra vallskörd, som substrat till rötning, vilket skulle kunna ge ca 10 ton vallgröda/ha med en TS-halt omkring 35 %. Gården kan (teoretiskt) även vara en mottagare för vissa mängder stabiliserad rötrest, om kvaliteten på biogödseln uppfyller vissa krav (beroende på typ av odling och ev certifiering av gården). Schablonmässigt skulle 30 ha åkermark kunna utnyttja biogödsel motsvarande ca 30 ton TS/år (anpassning måste även ske till bl a näringsinnehåll i biogödseln och marken). 5.8 Sammanställning, tillgängliga substrat för rötning De typer av organiskt material som kan utnyttjas för biogasproduktion på Utö utgörs framförallt av matavfall, slam från reningsverk och enskilda brunnar, gödsel och energigrödor. I nedanstående tabell redovisas bedömda, tillgängliga substratmängder från Utö, dels som våt vikt och dels i form av mängd torrsubstans (TS) och organiskt material (VS). slutrapport.doc 13(28)

14 Typ/Ursprung Mängd m³ eller ton/år, TShalt % Mängd TS ton/år VS/TS % Mäng d VS, ton/år Anm Avloppsslam ARV ton 2-3 tanktömningar á 40 m 3 Avloppsslam, AMF x 40 m 3 Brunnsslam Låg potential, långa hämtningsintervall Latrin 1-2 ton 15 0,3 70 0,2 Matavfall: - Skolan - Skjutfältet - Värdshuset - Övriga rest. - Hushåll, perm - Fritidshushåll 33 ton 0,5 ton 2 ton 7,5 ton 3 ton 15 ton 5 ton 35 11, Kräver att fastighetsnära insamling av matavfall införs TOTALT, i dag Tabell 1. Tillgängligt, organiskt material för biogasproduktion på Utö i dagsläget I ett framtidsperspektiv skulle även andra substrat kunna göras tillgängliga för rötning. En sådan möjlighet är att en mottagningsstation för båtslam anordnas på Utö, som en service till de fritidsbåtar m fl som passerar gästhamnen under året. Slammet kan jämföras med latrin och skulle sannolikt kräva särskild hantering från sanitär synpunkt och för homogenisering, innan det skulle kunna tillföras en biogasanläggning. Småbåtshamnen, Gruvbyn, Utö En betydande mängd susbstrat skulle även kunna komma från öns jordbruk, i form av fastgödsel och vallgrödor, vilket dock skulle kräva en omläggning av slutrapport.doc 14(28)

15 gödselhanteringen och särskild utrustning för transport och homogenisering av gödsel/vallgröda till pumpbar form. Gödselns höga TS-halt skulle möjliggöra mottagning av annat organiskt avfall med högre vattenhalt. Tillgång till jordbrukssubstrat skulle kunna fungera som en buffert och möjlighet till utjämning över året av flödet till en biogasanläggning. Typ/Ursprung Latrin/slam från båthamnen Mängd m³ eller ton/år, TShalt % Mängd TS ton/år VS/TS % Mängd VS, ton/år Anm Vid ev utbyggnad av mottagningsstation Gödsel (djup ströbädd, antag vol vikt 0,5) Gröda, 10 ton/ha (areal 7 ha) Övrigt, alger, tång, etc(?) TOTALT, tillkommande Teoretisk mängd, utnyttjas i dag som fastgödsel 70 ton Vall som skulle kunna skördas en extra gång/år?? Ca ton Tabell 2. Teoretiskt möjliga, tillkommande, framtida mängder substrat för biogasproduktion på Utö Vid beräkning av mängderna organiskt material har nedanstående bl a nyckeltal använts: - Sorterbart matavfall per person och år: 70 kg/per, år - Brunnsslam: 2 m3/brunn, år - Matavfall från restauranger 60 gram/serverad portion - Latrin 15 kg/tunna - Hamngäster Inget bidrag till sorterat org avfall - Gödsel All gödsel utnyttjas i dag direkt - Gröda, vall andra skörden 10 ton/ha 5.9 Variation i substratmängder under året Avfallsmängderna faller inte jämnt under året. Under sommarmånaderna uppstår större delen av matavfallet, liksom reningsverkets slam. Tömning av slam från de mindre reningsverken och enskilda brunnar kan däremot styras och fördelas över året. Vallgröda som odlas för biogasproduktion kan lagras och utnyttjas som buffert för att utjämna vissa variationer i tillgången på övrigt rötbart material. Samtidigt kommer efterfrågan på gas att variera över året, varför en möjlighet till större produktion sommartid och mindre vintertid kan vara intressant. slutrapport.doc 15(28)

16 6 Energiutbyte från rötning Biogasens värmevärde utgörs av den energi som frigörs vid fullständig förbränning. Det finns ett övre och ett undre värmevärde beroende på om man räknar energin i avgasernas vattenånga. Man brukar referera till det undre värmevärdet och det kallas för effektivt värmevärde. I tabellen nedan framgår det att 1 normal kubikmeter (Nm³) 100% metan innehåller ca 10 kwh energi. Halt Metan, CH4, (vol -%) Hu (kwh/nm³) , Tabell 3: Biogasens värmevärde vid olika metanhalter Olika substrat har olika energiinnehåll, beroende på TS- och VS-halter och det organiska materialets egenskaper. Nedan redovisas en uppskattning av den totala energipotentialen från nuvarande och potentiella avfalls- och substratmängder per år. Typ/Ursprung Avloppsslam ARV Mängd, ton per år TS-halt % Gasutbyte Nm3 CH4 per ton TS 1 Nm3 CH4/år Avloppsslam Militärförläggning Slambrunnar (50) 750 Latrin Matavfall hushåll, restauranger och storkök Hamnen, slam Gödsel Grödor Vall TOTALT, idag potential kwh/år Tabell 4: Metangas- och energipotential hos tillgängliga och potentiella substratmängder Sammanställningen visar att matavfallet utgör det från energisynpunkt intressantaste substratet för rötning på Utö. Slam från reningsverk utgör en mängdmässigt större volym, men energiinnehållet per ton är lägre på grund av högre vattenhalt och vissa energiförluster i reningsprocessen, innan slammet är tillgängligt för rötning. 1 Gårdsbiogashandbok, Rapport SGC 206, 2009 slutrapport.doc 16(28)

17 Man kan även konstatera att jordbruket står för en stor andel av den potentiellt sett tillgängliga mängden organiskt material för rötning. Mottagning av slam/latrin från båtar i gästhamnen skulle kunna bidra med en väsentlig andel organiskt avfall till en rötningsanläggning. 7 Rötrest - Biogödsel Genom biogasprocessen sker en nedbrytning av det organiska materialet. Normalt kan inte processen drivas längre än att ca 50 % av det organiska materialet bryts ned. Rötresten, d v s det som blir kvar efter rötningsprocessen, har alltså betydligt lägre TS-halt än ingående substrat (kanske omkring 6 %). Rötresten kan utnyttjas direkt som gödningsmedel, genom spridning som flytgödsel, eller avvattnas och komposteras för lokal användning. När rötresten används i jordbruket kallas den för biogödsel. I princip finns alla näringsämnen kvar i rötresten efter nedbrytningen. Delar av det organiskt bundna kvävet bryts ned till ammoniumkväve och blir mer tillgängligt för den nya grödan. Rätt hantering, lagring och spridning av biogödsel är viktigt för att minska läckage av ammoniak och lustgas till luft och mark.för kvalitetssäkring av biogödsel från rötning av källsorterat organiskt avfall finns ett utarbetat certifieringssystem, SPCR120/150 (Avfall Sverige). Naturvårdsverket har gett ut allmäna råd för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall (Handbok 2003:4).För att säkerställa en god kvalitet på avloppsslam, som ska spridas på jordbruksmark, har branschen (Svenskt Vatten) tagit fram ett certifieringssystem, REVAQ Återvunnen växtnäring Certifierat slam. För lokal avsättning av biogödsel från en kommande biogasanläggning krävs ett samarbete med öns aktive jordbrukare (Ålö gård). I dagsläget producerar gården egen fastgödsel i en omfattning som täcker gårdens behov plus ett litet överskott. Utan direkt avsättning för biogödseln i våt form krävs andra lösningar, om materialet ska stanna i öns kretslopp. Genom avvattning på torkbädd och långtidskompostering kan rötresten omvandlas till en fast, lagringsbar kompost, med god näringstatus. Användning av rötrest från behandling av matavfall i jordbruket kräver hygienisering, vilket kan ske på olika sätt. T ex genom satsvis uppvärmning av substratet före rötning till 55 grader under sex timmar eller 70 grader under en timme. Om rötningen sker termofilt kan hygieniseringen ske genom satsvis utnyttjande av två parallella reaktorer där temperaturen hålls tillräckligt hög under en viss tid. För slam från avloppsreningsverk tillämpas ofta lagring under minst 6 månader före spridning som metod för hygienisering. 8 Alternativa metoder för utnyttjande av energi från biogas Biogas kan användas till att producera värme, elektricitet eller, efter uppgradering fordonsgas. Gasen kan driva värmepannor eller kylanläggningar. Gasen kan även användas till gasspisar och industriella gasprocesser. slutrapport.doc 17(28)

18 Värmepanna: I värmepannan bränns gasen direkt för produktion av varmvatten. Genererad värme används normalt i ett vattenburet system, koldioxiden som bildas skulle kunna ledas till till ett växthus. El och värme: Biogasen driver en motor (diesel eller otto) eller en gasturbin som i sin tur genererar el och värme. Som tumregel kan man räkna att ca 30 % av energin i gasen kan omvandlas till el medan resten omvandlas till värme. Verkningsgraden i en gasturbin är normalt något lägre än hos motorerna. Överskottsvärme kan växlas till ett vattenbärande system för när/fjärrvärme. Producerad el kan dels användas internt och dels levereras ut på elnätet. Ellagen säger att nätbolagen är skyldiga att ansluta nya produktionsanläggningar till sitt nät med skäliga villkor. Den lokala operatören ansvarar för att mäta och rapportera den producerade mängden elektricitet som matas ut på elnätet. Kostnaden för detta uppgår till några tusen kr per år. Systemet för elcertifikat, som är en viktig komponent ur ett lönsamhetsperspektiv, innebär att att varje godkänd produktionsanläggning tilldelas ett certifikat för varje MWh förnybar elektricitet som produceras. Detta kan erhållas i max 15 år eller fram till 2030 då systemet upphör. Gasspisar: Om man väljer att uppgradera gasen för bruk i köksmiljö så behöver gasen renas och spisen måste vara CE märkt. Värdshuset använder i dagsläget gasol för tillagning av mat, denna gasol skulle kunna bytas ut mot lokalt producerad biogas. Uppgraderad biogas: Att uppgradera gasen innebär att den renas från oönskade föreningar, framförallt svavelväten, koldioxid och vatten. Den uppgraderade gasen komprimeras och används sedan som fordonsbränsle. Vilken gaskvalitet som krävs är beroende på tänkt användningsområde för gasen.hur producerad gas ska utnyttjas måste även kopplas till mängden. För små gasmängder är normalt ett direkt utnyttjande av gasen för värmeproduktion (uppvärmning eller matlagning) rimligast. Gasmotorer och/eller uppgradering med kringutrustning kräver betydligt större investeringar.tillgänglig mängd rötbart substrat, ca 700 m3/år enligt gjord inventering, motsvarar en möjlig produktion av i storleksordningen Nm 3 metan, eller ca kwh/år. 9 Systemval, lokal biogasproduktion på Utö Nedan ges en överblick på några av de frågeställningar som man bör ta hänsyn till inför planeringen av ett biogassystem. En mängd olika faktorer måste vägas in i beslutsprocessen. Syftet med en biogasanläggning o Ekonomisk vinst o Miljövinst, hållbarhetsmotiv o Pedagogiskt syfte, exempel/förebild slutrapport.doc 18(28)

19 Substrat för rötning o Vilka typer av substrat finns tillgängliga o Logistik för insamling o Lagringsbehov Typ av rötningsanläggning o Process o Förbehandling o Hygienisering o Gaslager Rötresthantering o Lagring o Avvattning o Avsättning, utnyttjande Avsättning för biogas o Värme, kokgas, el, fordonsbränsle o Gasrening, torkning, uppgradering o Avsättning, kunder för gasleverans Regelverk o Avfallslagstiftning, renhållning o Lag om hantering av brandfarliga varor o Bygglagstiftning o mm, mm Ekonomi, finansiering o Investering o Driftkostnad o Intäkter o Besparingar (trsp, m m) o Möjliga finansieringsmodeller o Bidragsmöjligheter En omställning till lokal hantering av organiskt avfall för produktion av biogas på Utö berör ett antal olika intressenter och kräver samverkan mellan dess olika aktörer, bl a: Skärgårdsstiftelsen Ålö gård Värdshus, restauranger på ön AMF 1, Utö skjutfält Haninge kommun och dess renhållningsentreprenör (SRV Återvinning och underentreprenörer), Boende på Utö slutrapport.doc 19(28)

20 Nedan skissas ett förslag till tekniskt systemval för framtida biogasproduktion, med hänsyn till tillgänglig och potentiell mängd rötbart material på Utö. 9.1 Biogasproduktion i anslutning till reningsverket Det finns olika tänkbara alternativ men vi vill nedan visa på ett möjligt systemval och översiktligt vilka mängder biogas, rötrest, ekonomiska och miljömässíga konsekvenser ett sådant alternativ skulle ge. En anläggning föreslås lokaliseras i anslutning till befintligt reningsverk, med hänsyn till både möjlighet till samutnyttjande av vissa installationer, möjlighet till gemensam driftpersonal, närheten till slamproduktionen och läget i relation till samhället. Syfte: Exempel på småskalig biogasproduktion med lokalt organiskt avfall som underlag. Anläggningen ska generera förnybar energi samt rötrest och kan fungera som visningsanläggning för demonstration av möjligheterna till lokalt omhändertagande av organiskt avfall. Substrat: I dagsläget är matavfall och slam från reningsverk och enskilda brunnar de viktigaste substraten och på sikt skulle ett samarbete med öns jordbruk kunna fördubbla substratmängden. Utbyggnad av hamnens mottagningskapacitet för slam/latrin från båtar skulle kunna vara ytterligare en tillgång för en framtida biogasanläggning. Eventuell mottagning av latrin från ön kan samordnas med en framtida mottagningsstation för slam/latrin från gästande båtar. En anläggning baseras på tillgänglig substratmängd enligt tabell 1 (matavfall och slam), med möjlighet till utökning om jordbruksgrödor och/eller båtslam blir tillgängligt. Typ av rötningsanläggning: Sannolikt en mesofil rötning (ca 37 grader C) i ett steg efter förbehandling genom malning, blandning och pressning av matavfallet och mixning med slamfas från reningsverket och lämplig mängd brunnsslam från lagertank. Val av processutformning görs i samarbete med leverantör, efter upphandling. Rötkammarstorlek m 3. Rötresthantering: Rötresten avvattnas på torkbädd för produktion av kompost som utnyttjas lokalt efter hygienisering som kan godtas av tillsynsmyndigheten (t ex lagring i minst sex månader). Vätskefasen återförs till reningsverket. Avsättning för biogas: Producerad mängd biogas föreslås utnyttjas för värmeproduktion (reningsverket), ersättning av gasol i restaurangkök (värdshuset) och eventuellt som fordonsbränsle. slutrapport.doc 20(28)

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Biogas på gården en introduktion

Biogas på gården en introduktion Biogas på gården en introduktion Innehåll Biogas på gården varför det? 3 Liten ordlista 3 Detta är Biogas 4 Så gör man biogas 5 Vad kan biogas användas till? 6 Uppgraderad biogas klimatneutralt drivmedel

Läs mer

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp

Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp Biogasproduktion med slam från enskilda avlopp - en förstudie i Ronneby kommun Författare Catarina Welin Ronneby 2011 Enskilt avlopp Kraftledning Slamsugningsbil Bräkneån Förstudien medfinansieras genom

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER

DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER DEN SVENSKA BIOGASPOTENTIALEN FRÅN INHEMSKA RESTPRODUKTER!"#$%&''(% )*+,*-%.)!"!"#$%"&'$(()&*+#,-./%0.1"#.23&40.5"(1#"&6/7%#"(189&:,0;&6(.0$.&?.#77,(@" /01*234%.)!"',A$7"&B-C#(77,(&,=8&!$/".0&'"(%D&

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Stommens biogasanläggning

Stommens biogasanläggning JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning Mathias Gustavsson Anders Ellegård JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning

Läs mer

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET

DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Rapport SGC 101 DISTRIBUTION AV BIOGAS I NATURGASNÄTET Svenskt Gastekniskt Center - Juli 1999 Kaj Wågdahl, Chalmers Tekniska Högskola Rapport SGC 101 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--101--SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Kostnader för VA. bebyggelse

Kostnader för VA. bebyggelse Nr 6 Oktober 2006 Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse Kostnader för VA i omvandlingsområden och gles bebyggelse 1 Konsulter och författare: Erik Kärrman, Ecoloop, Bo Olin, Naturekonomihuset,

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun

Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun JTI-rapport Kretslopp & Avfall 38 Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun David Eveborn Linda Malmén Lennart Persson Ola Palm Mats Edström JTI-rapport Kretslopp

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer