Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel"

Transkript

1 Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands län Stockholms län Örebro län Södermanlands län Östergötlands län

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och diskussion 4 2 Bakgrund, syfte 6 3 Utö en levande skärgårdsö Natur Befolkning, service Utös vatten- och energiförsörjning idag 8 4 Biogas, vad är det? 8 5 Underlag för biogasproduktion på Utö Hushållsavfall Slam från enskilda brunnar Slam från reningsverket Utö skola Utö Skjutfält Restauranger, caféer och andra inrättningar Det lokala jordbruket Sammanställning, tillgängliga substrat för rötning Variation i substratmängder under året 15 6 Energiutbyte från rötning 16 7 Rötrest - Biogödsel 17 8 Alternativa metoder för utnyttjande av energi från biogas 17 9 Systemval, lokal biogasproduktion på Utö Biogasproduktion i anslutning till reningsverket Ekonomi Uppskattade investerings- och driftskostnader Ekonomiska besparingar och intäkter Miljö- och samhällsvinster 24 Schablon investeringskostnader 1 Ekonomi, dagens avfalls- och slamhantering 2 Tillstånd/ Säkerhet 3 2(28)

3 Förord Skärgårdsstiftelsen vill etablera Utö som en kretsloppsö i Stockholms skärgård. Som ett led i denna ambition har man beslutat utreda förutsättningarna för ett lokalt omhändertagande av organiskt avfall och om möjligt produktion av biogas för utnyttjande på ön. Biogas Öst har på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen undersökt vilket underlag som finns för produktion av biogas från lokala substrat. Tomas Wadström och Eric Rönnols har svarat för utredningsarbetet, som genomförts under sommaren Underlagsmaterial för studien har tillhandahållits av Skärgårdsstiftelsen, Haninge kommun, SRV Återvinning, verksamhetsutövare på Utö och sist men inte minst Tomas af Peterséns, ansvarig för Utö reningsverk. Undersökningen har finansierats av Skärgårdsstiftelsen, med stöd av Jordbruksverket. Stockholm den 20 oktober 2009 Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult slutrapport.doc 3(28)

4 1 Sammanfattning och diskussion I denna förstudie beskrivs förutsättningarna för en kretsloppsinriktad omställning av avfallshantering på Utö, som ett steg på vägen i Skärgårdsstiftelsens vision om att skapa en inspirerande kretsloppsö i Stockholms skärgård. En förändrad avfallshantering där lokal rötning av det organiska avfallet för produktion av biogas prioriteras skulle innebära att transporter av avfall och avloppsslam till fastlandet minskar, att förnybar energi utvinns och används på ön samt att näringsämnen återförs lokalt. I förstudien beskrivs de lokala förutsättningarna på Utö, bl a genom en inventering av tillgängliga mängder avfall och organsikt material (substrat) för rötning, i dag och i framtiden. Inventeringen visar att en omställning av dagens avfalls- och slamhantering till lokalt omhändertagande ge ca 700 ton substrat som underlag för rötning. Substrat som i första hand kan utnyttjas för biogasproduktion är: Avloppsslam från reningsverken i Gruvbyn, militärförläggningen och skolan, Brunnsslam från enskilda avlopp, Matavfall från restauranger, storkök och hushåll. Framtida, potentiellt tillgängligt organiskt material för rötning skulle dessutom kunna inkludera: Vallgröda från lantbruket Gödsel från lantbruket Slam från båthamnen Genom rötningen skulle biogas motsvarande ca Nm3 metan, med ett ungefärligt energiinnehåll av kwh, kunna produceras årligen. Behandling av det organiska avfallet föreslås kunna ske i en biogasanläggning samlokaliserad med det befintliga reningsverket i Grubvbyn. Förslaget innebär att nya rutiner för sortering och behandling av organiskt avfall från hushåll och verksamheter införs, att en samrötningsanläggning för matavfall och slam byggs, att producerad biogas uppgraderas och utnyttjas lokalt (t ex som kokgas, värme, el, fordonsbränsle) och att rötresten avvattnas, torkas och efterkomposteras eller utnyttjas direkt som gödning i jordbruket. Utö Värdshus kan använda gasen till matlagning efter viss anpassning av spisar, bedömd förbrukning ca 4000 Nm³ uppgraderad biogas per år. Vid investering i en uppgraderingsanläggning finns det även anledning att se över möjligheten att etablera ett tankställe för gasbilar på ön. Delar av gasen kan utnyttjas internt för att försörja reningsverket och biogasanläggningen med processvärme. Det förs även diskussioner om att ansluta fler fastigheter till reningsverket vilket skulle öka slutrapport.doc 4(28)

5 biogaspotentialen. Framtida potential finns i att röta tång, alger och musslor, vilket dock inte inkluderats i denna förstudie. Den ekonomiska översikten visar att den skissade kretsloppsanpassningen inte skulle bli lönsam men detta beror dock på vilket perspektiv man har eftersom det är olika verksamheter som kan dra nytta av denna lösning. En minskad kostnad för sophantering för privatpersoner är ju inte en direkt intäkt som kan kopplas till den totala investeringen. Det pedagogiska värdet i kretsloppsanpassningen och inspirationen är med all säkerhet mycket värdefull men svårt att sätta en peng på idag. Miljövinsterna är svåra att mäta och direkt väga mot de ekonomiska effekterna, men sammanfattningsvis skulle transporterna på fastlandet med avfall och slam minska med ca tonkm/år. De direkta utsläppen av koldioxid från transporter och användning av fossila bränslen skulle genom projektet minska med i storleksordningen 44 ton/år. slutrapport.doc 5(28)

6 2 Bakgrund, syfte I Skärgårdsstiftelsens vision Kretsloppsöar i Stockholms skärgård har sedan en längre tid ingått en ambition att hitta en lämplig pilotö där olika tekniker för kretsloppsanpassning skulle kunna introduceras och fungera som inspiration och exempel. Denna förstudie är en del av denna vision. I ett kretsloppssamhälle är det centralt att använda olika resurser på ett hållbart sätt. Material, energi och näringsämnen som förbrukas eller används ska om möjligt återföras eller återanvändas. På en ö blir det linjära samhället, som motsats till kretsloppssamhället, extra tydligt genom att allt som inte produceras lokalt måste transporteras in med båt och allt som inte kan återanvändas/återvinnas på motsvarande sätt måste transporteras därifrån. Inloppet mot hamnen i Gruvbyn, Utö Att kretsloppsanpassa avfallshanteringen ger en tydlig signal om ambitionerna, i och med att alla kommer i kontakt med avfallsfrågorna vid ett besök på ön. Vattenanvändning och -rening är andra centrala delar av kretsloppssamhället. Även lokalt producerad mat, el och värme är av betydelse. Skärgårdsstiftelsens ambition är att kunna visa upp Utö som en kretsloppsö för nationella och internationella besökare. Skärgårdsstiftelsen är för närvarande lead partner i projekt som heter Green Islands där ett 15-tal öar i Östersjöregionen har för avsikt att kretsloppsanpassa öarna. Skärgårdsstiftelsen (SGS) arbetar bl.a. med kultur- och landskapsvård i Stockholms skärgård. Man arbetar för ett öppet jordbrukslandskap genom betesdrift och åkerbruk, sköter renhållning och har skärgårdsmajor. Sedan en tid har stiftelsen velat profilera sina miljöambitioner ytterligare.en del i detta arbete skulle vara att göra hanteringen av avfall och avloppsslam på Utö mera lokal. Slammet skeppas för närvarande till Henriksdals reningsverk i Stockholm för rötning och därefter vidare till norra Sverige för att nyttjas som täckning av gruvavfall. Även annat avfall transporteras tillbaka till land för behandling, förbränning eller deponering. Att undvika dyra transporter kan vara ett led i miljöanpassa Utö. slutrapport.doc 6(28)

7 Syftet med denna förstudie är att kartlägga nuläget beträffande tillgången på rötbara substrat och se eventuella framtida möjligheter, tekniskt och ekonomiskt, för framställning och utnyttjande av biogas och biogödsel lokalt på Utö. 3 Utö en levande skärgårdsö 3.1 Natur Utö ligger i Stockholms södra skärgård, Haninge kommun och är till ytan ca 154 hektar. Ön är ca 10 km lång och i söder finns broförbindelse med Ålö, som har ett aktivt jordbruk Samlad bostadsbebyggelse finns framförallt i Gruvbyn på öns norra del och i detaljplanerade tomtområden i anslutning till Kyrkviken, på öns mellersta del. Södra delen av ön upptas till stor del av ett militärt skjutfält, viket periodvis begränsar tillgängligheten. Den norra delen av ön ingår i Utö naturreservat. Landskapet på ön är varierande och tilltalande med berg, skog, klippor, sandstränder och åkermark i förening. 3.2 Befolkning, service Öns befolkning varierar stort mellan sommar och vinter. På ön finns ca 200 fast boende och drygt 300 fritidsfastigheter. Antalet besökande på ön är stort, på årsbasis ca till personer. Enligt Waxholmsbolagets besöksstatistik var antalet avstigande vid Utö under 2008 ca personer under sommarmånaderna 2008 (juni augusti) och ca under resten av året. Verksamheten på skjutfältet pågår året runt, med varierande antal beläggning. Under 2008 utnyttjades anläggningen i stort sett alla veckor, med undantag för semesterperioden (juli) samt jul och nyårsveckorna. I genomsnitt motsvarade antalet mandagar på anläggningen 32 åretruntboende. Utö har ett fungerande servicenät med affär, post, skola, restauranger, kaféer, värdshus, gästhamn, vattenverk, reningsverk m m. Reguljär båtförbindelse med fastlandet finns från Årsta brygga till Gruvbyn och Kyrkviken. Sommartid går även båt till centrala Stockholm (Strömkajen). Affär och turistbyrå, hamnen i Guvbyn slutrapport.doc 7(28)

8 3.3 Utös vatten- och energiförsörjning idag För produktion av färskvatten till Gruvbyn finns en avsaltningsanläggning med ROteknik (omvänd osmos). På övriga delar av ön sker vattenförsörjningen via egna brunnar. Vattenverket, avsaltning med RO-teknik Elförsörjning sker via kabel från fastlandet, leverantör Vattenfall. Befintliga gruvhål (vattenfyllda) utnyttjas för produktion av fjärrkyla. För matlagning utnyttjar bl a Värdshuset gasol, som levereras i returbehållare från fastlandet. För öns lilla bilpark och för hamnen finns ett tanksälle i Gruvbyns hamn. På militäranläggningen utnyttjas både olja och direktverkande el för uppvärmning av lokaler och bostadshus. 4 Biogas, vad är det? Biogas framställs genom anaerob (syrefri) nedbrytning av organiskt material. Att framställa biogas är ett sätt att biologiskt behandla organiskt avfall, samtidigt som man kan tillgodogöra sig producerad gas och biogödsel. Förutom matavfall och avloppsslam kan även andra organiska substrat/råvaror användas i en biogasprocess. Lämpliga substrat är dels olika organiska industriavfall (från slakterier, bagerier, livsmedelsindustri m m), gödsel och energi- /vallgrödor.biogas används framförallt till produktion av el, värme och fordonsgas. Rötresten kan användas direkt i jordbruket som biogödsel eller komposteras och utnyttjas i tillverkning av jordförbättringsmedel, planterings- och anläggningsjord. Om avsättning saknas för biogödseln inom jordbruket eller i annan odling (t ex energigrödor) kan den efter kompostering även utnyttjas i växtetableringsskiktet vid efterbehandling av avfallsupplag och föreorenade områden. Organiskt material Syrefri nedbrytning Biogas (CH4, CO2) Rötrest Rötningsprocessen kan utformas på flera olika sätt. Man brukar skilja på termofila (ca 55 C), mesofila (ca 37 C) och psykrofila (<25 C) processer. Processen kan drivas slutrapport.doc 8(28)

9 kontinuerligt eller satsvis. I normalfallet rötas substratet i pumpbar form, efter sönderdelning. Teknik finns även för s k torrötning där materialet satsvis behandlas i en sluten kammare vid en högre TS-halt, ca 40 % jämfört med TS-halter % vid våtrötning. Rötningsprocessen tar olika lång tid, beroende på vilket substrat som används dygn är en normal uppehållstid vid våtrötning i reaktor. En längre uppehållstid innebär normalt en högre utrötningsgrad och ett effektivare utnyttjande av substratet, medan en högre belastning (kortare upphållstid) kan ge ett högre gasutbyte per tidsenhet, men normalt en lägre utrötningsgrad. Kol/kväve-kvoten, ammoniumhalt, ph, och substratets innehåll av fett, protein och kolhydrater är viktiga parametrar som styr hur mycket gas som kan produceras. Ett substrats värde för biogasproduktion kan enklast relateras till dess innehåll av nedbrytbart, organiskt material (VS, Volatile Solids). Samtidigt har olika typer av organiskt material varierande nedbrytbarhet. T ex har halm en mycket hög andel VS och låg vattenhalt, men kräver mycket lång rötningstid (> 100 dagar) för att energin i materialet ska hinna omsättas till metangas medan vissa matavfall, som t ex potatismos kanske inte har samma höga andel VS som halmen, med å andra sida bryts det ned på mycket kort tid (några få dagar). En biogasanläggning måste därför anpassas till den typ av substrat som avses att rötas. Vald uppehållstid påverkar direkt vilken storlek på rötkammaren som krävs. Energibäraren i biogasen är metan normalt ligger metanhalten i biogas mellan 60 och 70 %. Energiinnehållet i en Nm3 metan är ca 10 kwh, vilket är jämförbart med en liter bensin (ca 9 kwh) eller dieselolja (ca 10 kwh). Nedan beskrivs förutsättningarna för biogasproduktion på Utö. 5 Underlag för biogasproduktion på Utö Organiskt material, lämpligt för biogasproduktion, kan dels utgöras av olika typer av avfall, dels av gödsel och även av grödor och rester från åkerbruk. En inventering har gjorts av mängden organiskt avfall och annat material som skulle kunna nyttjas för produktion av biogas på Utö. Uppgifterna är i vissa fall uppskattningar och bedömningar eftersom säkra data i detta skede inte kunnat tas fram från alla tänkbara producenter av organiska avfall. Den teoretiska potentialen är inte heller nödvändigtvis lika med den praktiskt tillgängliga volymen. 5.1 Hushållsavfall Haninge kommun är en av delägarkommunerna till SRV Återvinning, som har det kommunala uppdraget att samla in och behandla hushållsavfallet. För hämtning och borttransport av avfall från Utö m fl närliggande öar anlitas en av SRV upphandlad, lokal entreprenör. Någon separat insamling av organiskt avfall sker för närvarande inte. Hushållsavfall och jämförligt avfall från affärer, restauranger, skolor m fl verksamheter samlas normalt i190-liters kärl (även andra storlekar förekommer, t ex 660 liter för slutrapport.doc 9(28)

10 verksamheter), som töms var fjortonde dag av entreprenören för vidaretransport till fastlandet och av SRV upphandlad mottagare. På fastlandet erbjuds restauranger och storkök hämtning av matavfall, mot särskild taxa. Farligt avfall ska lämnas vid av kommunen anvisad plats. Insamling av återvinningsmaterial (förpackningar, tidningar, glas m.m) ligger utanför det kommunala monopolet och organiseras av FTI (Förpacknings- och Tidnings-insamlingen). Antalet abonnenter med hämtning av hushållsavfall året runt uppgår till ca 270 och antalet fritidsabonnenter är ca 320 stycken (uppgifter från SRV Återvinning).Särredovisning av mängden avfall som hämtas från Utö har inte gått att få fram, men för Sverige generellt uppgår mängden matavfall till ca 100 kg/person, år, varav erfarenhetsmässigt ca 70 kg/pers, år kan tillgodogöras vid en väl fungerande fastighetsnära insamling av matavfall från hushåll. Föreskrifter och taxor för avfallshämtning fastställs årligen av kommunen och finns tillgängliga på 5.2 Slam från enskilda brunnar Förutom i Gruvbyn saknas avloppsnät till gemensamt reningsverk. Enskilda fastigheter har därför i stor utsträckning enskilda avlopp med slamavskiljare och markbädd. Tömning av slamavskiljare med ansluten vattentoalett ska ske minst en gång per år och för brunnar med anslutning av endast bad-,disk- och tvättvatten ska tömning ske minst vartannat år. Hämtningen av slam ingår i det kommunala monopolet och utförs av entreprenör, på uppdrag av SRV Återvinning. Uppskattad mängd våtslam ca 500 m 3 /år. 5.3 Slam från reningsverket Reningsverket i Gruvbyn sköts och drivs av Skärgårdsstiftelsen. Verket har byggts för 2000 p/e men är idag utrformat för ca 1000 p/e. Verket är en s.k. SBR anläggning (Sequential Batch Reactor) med två separata kammare som vardera har en volym på 12 m³. Reningen sker genom kemisk fällning och sedimentering. Anslutna till reningsverket är ca15 närliggande bostadsfastigheter, värdshuset och verksamheter i hamnområdet. Belastningen på verket varierar kraftigt över året. Under högsäsong kan inkommande avloppsvattenmängd motsvara ca 12 satser/dygn medan det under lågsäsong är tillräckligt att köra två satser dagligen. TS-halten hos avskiljt slam höjs i processen under reningen och efter avvattning och förtjockning har slammet en TShalt på ca 12 % och är då fortfarande pumpbart. Grovavskiljning sker före SBR-anläggningen i ett rensfilter. slutrapport.doc 10(28)

11 Reningsverket, Gruvbyn på Utö Slamlagret har en kapacitet på 70 m³ och tanken töms ca två-tre gånger per år på 40m³/gång. Årlig slamvolym är ca 100 m 3, med en ungefärlig TS-halt på 12 %. Anläggningen är förberedd för att kunna ansluta utgående slam till en slamtorkbädd, som dock inte byggts. 5.4 Utö skola Skolan har för närvarande ca 22 barn inklusive förskoleverksamhet. Skolan har egen matsal och avloppet går till ett eget mindre reningsverk. 5.5 Utö Skjutfält Militärförläggningen ingår i AMF1 och bedriver en aktiv och långsiktig verksamhet. Anläggningen kan ta emot över 1000 personer per dygn, inklusive viss förläggning i tält vid hög beläggning AMF 1, Bas för Utö skjutfält Avfallsstation, AMF 1 Anläggningen har egen restaurang och eget reningsverk. Slam från reningsverket töms med slamsugbil två gånger per år á 40 m 3. Vid förläggning i tält omhändertas en del toalettavfall i form av latrin (ca 50 tunnor/år). Avfall från kök och restaurang står för en betydande del av det avfall som hämtas via kommunens entreprenör. Någon möjlighet till separat hämtning av matavfallet erbjuds inte idag. slutrapport.doc 11(28)

12 5.6 Restauranger, caféer och andra inrättningar Utö Värdhus har restaurang och rum med totalt 200 bäddar. Värdshuset är dels välbesökt sommartid, dels serveras årligen julbord för ca 6000 gäster. För matlagning och annat utnyttjar värdshuset ca 3000 kg gasol per år. Matavfallet från kök och restaurang lämnas tillsammans med övrigt avfall till den kommunala insamlingen. Utö värdshus Förutom värdshuset finns på ön ett vandrarhem, ett antal mindre restauranger, pizzerior, caféer och ett bageri som genererar organiskt avfall. Direkta uppgifter om mängden matavfall från öns restauranger saknas, men baserat på nyckeltal beträffande mängden avfall per serverad portion bedöms matavfalls-mängden från Värdshuset till ca 7-8 ton/år. Från övriga restauranger bedöms matavfallsmängden uppgå till i storleksordnignen 3 ton/år. 5.7 Det lokala jordbruket Ålö lantbruk drivs ekologiskt och omfattar i huvudsak uppfödning av livdjur och får. Besättningen utgörs i dag av 16 kor med kalv och ca 40 tackor med lamm. Dessutom har gården ett varierande antal hästar. Antalet livjur planeras öka till ca tjugo. Ålö gård slutrapport.doc 12(28)

13 Lantbruket har ca 60 ha mark varav ca hälften är åker och hälften bete. På gården odlas spannmål och vall för egen foderproduktion. Lantbruket skulle kunna öka andelen odlad mark något om det fanns avsättning för ytterligare grödor. Energigröda till rötkammare kan vara ett alternativ för utökad produktion. Gårdens behov av gödsel täcks genom den egna produktionen under vinterhalvåret, då djuren hålls inomhus på ströbädd (ca m3/år) Strö och gödsel från gångar i ladugård och stall skarapas av och lagras på gödselplatta och en mindre urinbrunn under tak. Denna gödsel, ca 50 m3/år, blandas med hästgödsel och används lokalt på ön. På sommaren går djuren mestadels ute vilket innebär att ingen gödsel samlas upp. Platta för fastgödsel, Ålö gård Förutom arealen som är avsatt för foderproduktion odlas vall på 7-8 ha. Skörd tas en gång per år. Man skulle kunna tänka sig att ta en andra vallskörd, som substrat till rötning, vilket skulle kunna ge ca 10 ton vallgröda/ha med en TS-halt omkring 35 %. Gården kan (teoretiskt) även vara en mottagare för vissa mängder stabiliserad rötrest, om kvaliteten på biogödseln uppfyller vissa krav (beroende på typ av odling och ev certifiering av gården). Schablonmässigt skulle 30 ha åkermark kunna utnyttja biogödsel motsvarande ca 30 ton TS/år (anpassning måste även ske till bl a näringsinnehåll i biogödseln och marken). 5.8 Sammanställning, tillgängliga substrat för rötning De typer av organiskt material som kan utnyttjas för biogasproduktion på Utö utgörs framförallt av matavfall, slam från reningsverk och enskilda brunnar, gödsel och energigrödor. I nedanstående tabell redovisas bedömda, tillgängliga substratmängder från Utö, dels som våt vikt och dels i form av mängd torrsubstans (TS) och organiskt material (VS). slutrapport.doc 13(28)

14 Typ/Ursprung Mängd m³ eller ton/år, TShalt % Mängd TS ton/år VS/TS % Mäng d VS, ton/år Anm Avloppsslam ARV ton 2-3 tanktömningar á 40 m 3 Avloppsslam, AMF x 40 m 3 Brunnsslam Låg potential, långa hämtningsintervall Latrin 1-2 ton 15 0,3 70 0,2 Matavfall: - Skolan - Skjutfältet - Värdshuset - Övriga rest. - Hushåll, perm - Fritidshushåll 33 ton 0,5 ton 2 ton 7,5 ton 3 ton 15 ton 5 ton 35 11, Kräver att fastighetsnära insamling av matavfall införs TOTALT, i dag Tabell 1. Tillgängligt, organiskt material för biogasproduktion på Utö i dagsläget I ett framtidsperspektiv skulle även andra substrat kunna göras tillgängliga för rötning. En sådan möjlighet är att en mottagningsstation för båtslam anordnas på Utö, som en service till de fritidsbåtar m fl som passerar gästhamnen under året. Slammet kan jämföras med latrin och skulle sannolikt kräva särskild hantering från sanitär synpunkt och för homogenisering, innan det skulle kunna tillföras en biogasanläggning. Småbåtshamnen, Gruvbyn, Utö En betydande mängd susbstrat skulle även kunna komma från öns jordbruk, i form av fastgödsel och vallgrödor, vilket dock skulle kräva en omläggning av slutrapport.doc 14(28)

15 gödselhanteringen och särskild utrustning för transport och homogenisering av gödsel/vallgröda till pumpbar form. Gödselns höga TS-halt skulle möjliggöra mottagning av annat organiskt avfall med högre vattenhalt. Tillgång till jordbrukssubstrat skulle kunna fungera som en buffert och möjlighet till utjämning över året av flödet till en biogasanläggning. Typ/Ursprung Latrin/slam från båthamnen Mängd m³ eller ton/år, TShalt % Mängd TS ton/år VS/TS % Mängd VS, ton/år Anm Vid ev utbyggnad av mottagningsstation Gödsel (djup ströbädd, antag vol vikt 0,5) Gröda, 10 ton/ha (areal 7 ha) Övrigt, alger, tång, etc(?) TOTALT, tillkommande Teoretisk mängd, utnyttjas i dag som fastgödsel 70 ton Vall som skulle kunna skördas en extra gång/år?? Ca ton Tabell 2. Teoretiskt möjliga, tillkommande, framtida mängder substrat för biogasproduktion på Utö Vid beräkning av mängderna organiskt material har nedanstående bl a nyckeltal använts: - Sorterbart matavfall per person och år: 70 kg/per, år - Brunnsslam: 2 m3/brunn, år - Matavfall från restauranger 60 gram/serverad portion - Latrin 15 kg/tunna - Hamngäster Inget bidrag till sorterat org avfall - Gödsel All gödsel utnyttjas i dag direkt - Gröda, vall andra skörden 10 ton/ha 5.9 Variation i substratmängder under året Avfallsmängderna faller inte jämnt under året. Under sommarmånaderna uppstår större delen av matavfallet, liksom reningsverkets slam. Tömning av slam från de mindre reningsverken och enskilda brunnar kan däremot styras och fördelas över året. Vallgröda som odlas för biogasproduktion kan lagras och utnyttjas som buffert för att utjämna vissa variationer i tillgången på övrigt rötbart material. Samtidigt kommer efterfrågan på gas att variera över året, varför en möjlighet till större produktion sommartid och mindre vintertid kan vara intressant. slutrapport.doc 15(28)

16 6 Energiutbyte från rötning Biogasens värmevärde utgörs av den energi som frigörs vid fullständig förbränning. Det finns ett övre och ett undre värmevärde beroende på om man räknar energin i avgasernas vattenånga. Man brukar referera till det undre värmevärdet och det kallas för effektivt värmevärde. I tabellen nedan framgår det att 1 normal kubikmeter (Nm³) 100% metan innehåller ca 10 kwh energi. Halt Metan, CH4, (vol -%) Hu (kwh/nm³) , Tabell 3: Biogasens värmevärde vid olika metanhalter Olika substrat har olika energiinnehåll, beroende på TS- och VS-halter och det organiska materialets egenskaper. Nedan redovisas en uppskattning av den totala energipotentialen från nuvarande och potentiella avfalls- och substratmängder per år. Typ/Ursprung Avloppsslam ARV Mängd, ton per år TS-halt % Gasutbyte Nm3 CH4 per ton TS 1 Nm3 CH4/år Avloppsslam Militärförläggning Slambrunnar (50) 750 Latrin Matavfall hushåll, restauranger och storkök Hamnen, slam Gödsel Grödor Vall TOTALT, idag potential kwh/år Tabell 4: Metangas- och energipotential hos tillgängliga och potentiella substratmängder Sammanställningen visar att matavfallet utgör det från energisynpunkt intressantaste substratet för rötning på Utö. Slam från reningsverk utgör en mängdmässigt större volym, men energiinnehållet per ton är lägre på grund av högre vattenhalt och vissa energiförluster i reningsprocessen, innan slammet är tillgängligt för rötning. 1 Gårdsbiogashandbok, Rapport SGC 206, 2009 slutrapport.doc 16(28)

17 Man kan även konstatera att jordbruket står för en stor andel av den potentiellt sett tillgängliga mängden organiskt material för rötning. Mottagning av slam/latrin från båtar i gästhamnen skulle kunna bidra med en väsentlig andel organiskt avfall till en rötningsanläggning. 7 Rötrest - Biogödsel Genom biogasprocessen sker en nedbrytning av det organiska materialet. Normalt kan inte processen drivas längre än att ca 50 % av det organiska materialet bryts ned. Rötresten, d v s det som blir kvar efter rötningsprocessen, har alltså betydligt lägre TS-halt än ingående substrat (kanske omkring 6 %). Rötresten kan utnyttjas direkt som gödningsmedel, genom spridning som flytgödsel, eller avvattnas och komposteras för lokal användning. När rötresten används i jordbruket kallas den för biogödsel. I princip finns alla näringsämnen kvar i rötresten efter nedbrytningen. Delar av det organiskt bundna kvävet bryts ned till ammoniumkväve och blir mer tillgängligt för den nya grödan. Rätt hantering, lagring och spridning av biogödsel är viktigt för att minska läckage av ammoniak och lustgas till luft och mark.för kvalitetssäkring av biogödsel från rötning av källsorterat organiskt avfall finns ett utarbetat certifieringssystem, SPCR120/150 (Avfall Sverige). Naturvårdsverket har gett ut allmäna råd för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall (Handbok 2003:4).För att säkerställa en god kvalitet på avloppsslam, som ska spridas på jordbruksmark, har branschen (Svenskt Vatten) tagit fram ett certifieringssystem, REVAQ Återvunnen växtnäring Certifierat slam. För lokal avsättning av biogödsel från en kommande biogasanläggning krävs ett samarbete med öns aktive jordbrukare (Ålö gård). I dagsläget producerar gården egen fastgödsel i en omfattning som täcker gårdens behov plus ett litet överskott. Utan direkt avsättning för biogödseln i våt form krävs andra lösningar, om materialet ska stanna i öns kretslopp. Genom avvattning på torkbädd och långtidskompostering kan rötresten omvandlas till en fast, lagringsbar kompost, med god näringstatus. Användning av rötrest från behandling av matavfall i jordbruket kräver hygienisering, vilket kan ske på olika sätt. T ex genom satsvis uppvärmning av substratet före rötning till 55 grader under sex timmar eller 70 grader under en timme. Om rötningen sker termofilt kan hygieniseringen ske genom satsvis utnyttjande av två parallella reaktorer där temperaturen hålls tillräckligt hög under en viss tid. För slam från avloppsreningsverk tillämpas ofta lagring under minst 6 månader före spridning som metod för hygienisering. 8 Alternativa metoder för utnyttjande av energi från biogas Biogas kan användas till att producera värme, elektricitet eller, efter uppgradering fordonsgas. Gasen kan driva värmepannor eller kylanläggningar. Gasen kan även användas till gasspisar och industriella gasprocesser. slutrapport.doc 17(28)

18 Värmepanna: I värmepannan bränns gasen direkt för produktion av varmvatten. Genererad värme används normalt i ett vattenburet system, koldioxiden som bildas skulle kunna ledas till till ett växthus. El och värme: Biogasen driver en motor (diesel eller otto) eller en gasturbin som i sin tur genererar el och värme. Som tumregel kan man räkna att ca 30 % av energin i gasen kan omvandlas till el medan resten omvandlas till värme. Verkningsgraden i en gasturbin är normalt något lägre än hos motorerna. Överskottsvärme kan växlas till ett vattenbärande system för när/fjärrvärme. Producerad el kan dels användas internt och dels levereras ut på elnätet. Ellagen säger att nätbolagen är skyldiga att ansluta nya produktionsanläggningar till sitt nät med skäliga villkor. Den lokala operatören ansvarar för att mäta och rapportera den producerade mängden elektricitet som matas ut på elnätet. Kostnaden för detta uppgår till några tusen kr per år. Systemet för elcertifikat, som är en viktig komponent ur ett lönsamhetsperspektiv, innebär att att varje godkänd produktionsanläggning tilldelas ett certifikat för varje MWh förnybar elektricitet som produceras. Detta kan erhållas i max 15 år eller fram till 2030 då systemet upphör. Gasspisar: Om man väljer att uppgradera gasen för bruk i köksmiljö så behöver gasen renas och spisen måste vara CE märkt. Värdshuset använder i dagsläget gasol för tillagning av mat, denna gasol skulle kunna bytas ut mot lokalt producerad biogas. Uppgraderad biogas: Att uppgradera gasen innebär att den renas från oönskade föreningar, framförallt svavelväten, koldioxid och vatten. Den uppgraderade gasen komprimeras och används sedan som fordonsbränsle. Vilken gaskvalitet som krävs är beroende på tänkt användningsområde för gasen.hur producerad gas ska utnyttjas måste även kopplas till mängden. För små gasmängder är normalt ett direkt utnyttjande av gasen för värmeproduktion (uppvärmning eller matlagning) rimligast. Gasmotorer och/eller uppgradering med kringutrustning kräver betydligt större investeringar.tillgänglig mängd rötbart substrat, ca 700 m3/år enligt gjord inventering, motsvarar en möjlig produktion av i storleksordningen Nm 3 metan, eller ca kwh/år. 9 Systemval, lokal biogasproduktion på Utö Nedan ges en överblick på några av de frågeställningar som man bör ta hänsyn till inför planeringen av ett biogassystem. En mängd olika faktorer måste vägas in i beslutsprocessen. Syftet med en biogasanläggning o Ekonomisk vinst o Miljövinst, hållbarhetsmotiv o Pedagogiskt syfte, exempel/förebild slutrapport.doc 18(28)

19 Substrat för rötning o Vilka typer av substrat finns tillgängliga o Logistik för insamling o Lagringsbehov Typ av rötningsanläggning o Process o Förbehandling o Hygienisering o Gaslager Rötresthantering o Lagring o Avvattning o Avsättning, utnyttjande Avsättning för biogas o Värme, kokgas, el, fordonsbränsle o Gasrening, torkning, uppgradering o Avsättning, kunder för gasleverans Regelverk o Avfallslagstiftning, renhållning o Lag om hantering av brandfarliga varor o Bygglagstiftning o mm, mm Ekonomi, finansiering o Investering o Driftkostnad o Intäkter o Besparingar (trsp, m m) o Möjliga finansieringsmodeller o Bidragsmöjligheter En omställning till lokal hantering av organiskt avfall för produktion av biogas på Utö berör ett antal olika intressenter och kräver samverkan mellan dess olika aktörer, bl a: Skärgårdsstiftelsen Ålö gård Värdshus, restauranger på ön AMF 1, Utö skjutfält Haninge kommun och dess renhållningsentreprenör (SRV Återvinning och underentreprenörer), Boende på Utö slutrapport.doc 19(28)

20 Nedan skissas ett förslag till tekniskt systemval för framtida biogasproduktion, med hänsyn till tillgänglig och potentiell mängd rötbart material på Utö. 9.1 Biogasproduktion i anslutning till reningsverket Det finns olika tänkbara alternativ men vi vill nedan visa på ett möjligt systemval och översiktligt vilka mängder biogas, rötrest, ekonomiska och miljömässíga konsekvenser ett sådant alternativ skulle ge. En anläggning föreslås lokaliseras i anslutning till befintligt reningsverk, med hänsyn till både möjlighet till samutnyttjande av vissa installationer, möjlighet till gemensam driftpersonal, närheten till slamproduktionen och läget i relation till samhället. Syfte: Exempel på småskalig biogasproduktion med lokalt organiskt avfall som underlag. Anläggningen ska generera förnybar energi samt rötrest och kan fungera som visningsanläggning för demonstration av möjligheterna till lokalt omhändertagande av organiskt avfall. Substrat: I dagsläget är matavfall och slam från reningsverk och enskilda brunnar de viktigaste substraten och på sikt skulle ett samarbete med öns jordbruk kunna fördubbla substratmängden. Utbyggnad av hamnens mottagningskapacitet för slam/latrin från båtar skulle kunna vara ytterligare en tillgång för en framtida biogasanläggning. Eventuell mottagning av latrin från ön kan samordnas med en framtida mottagningsstation för slam/latrin från gästande båtar. En anläggning baseras på tillgänglig substratmängd enligt tabell 1 (matavfall och slam), med möjlighet till utökning om jordbruksgrödor och/eller båtslam blir tillgängligt. Typ av rötningsanläggning: Sannolikt en mesofil rötning (ca 37 grader C) i ett steg efter förbehandling genom malning, blandning och pressning av matavfallet och mixning med slamfas från reningsverket och lämplig mängd brunnsslam från lagertank. Val av processutformning görs i samarbete med leverantör, efter upphandling. Rötkammarstorlek m 3. Rötresthantering: Rötresten avvattnas på torkbädd för produktion av kompost som utnyttjas lokalt efter hygienisering som kan godtas av tillsynsmyndigheten (t ex lagring i minst sex månader). Vätskefasen återförs till reningsverket. Avsättning för biogas: Producerad mängd biogas föreslås utnyttjas för värmeproduktion (reningsverket), ersättning av gasol i restaurangkök (värdshuset) och eventuellt som fordonsbränsle. slutrapport.doc 20(28)

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

... till tillämpning

... till tillämpning Rötning av avfall från jordbruk och samhälle Värmeforskdagen 27 januari 2011 Mats Edström JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Från forskning...... till tillämpning 1 Biogasforskning vid JTI -

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5

ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 ETE310 Miljö och Fysik - Seminarium 5 Biogas Framställs genom rötning slam från reningsverk avfall från livsmedelsindustri sorterat hushållsavfall Metangas producerad genom bakteriell nedbrytning av organiskt

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport i sammanfattning mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi har bara en planet. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer

Hållbarhetskriterier för biogas

Hållbarhetskriterier för biogas Hållbarhetskriterier för biogas En översyn av data och metoder MIKAEL LANTZ, ENERGI- OCH MILJÖSYSTEMANALYS VID LTH Hållbarhetskriterier för biodrivmedel För att anses vara hållbara måste biodrivmedel från

Läs mer

Biogas i Sundsvall Bräcke

Biogas i Sundsvall Bräcke Biogaskombinat MittSverige Vatten AB. Biogas i Sundsvall Bräcke Ragunda Ånge Timrå MittSverige Vatten AB Folke Nyström Utvecklingschef för avlopp Sundsvall Nordanstig Vattentjänster i Sundsvall, Timrå

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se System för biogasproduktion

Läs mer

Förstudie avfallsrötning i Karlstadregionen Presentation den 24 september 2008 av Gunnar Settergren

Förstudie avfallsrötning i Karlstadregionen Presentation den 24 september 2008 av Gunnar Settergren Förstudie avfallsrötning i Karlstadregionen Presentation den 24 september 2008 av Gunnar Settergren Huvudansvarig för studien: Katarina Starberg, WSP Förstudie Karlstad - bakgrund Målen i avfallsplan 2004

Läs mer

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V0640003 Den svenska biogasproduktionen uppgick år 2008 till drygt 1,3 TWh varav huvuddelen producerades på avloppsreningsverk och deponier.

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Rötning Viktiga parametrar

Rötning Viktiga parametrar Rötkammaren kan den optimeras? Bilder lånade från Lars-Erik Olsson AnoxKaldnes Rötning Viktiga parametrar Uppehållstid Organisk belastning ph Metanhalt Avfallsmix Temperatur Flyktiga syror Omrörning Processlösning

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas?

Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas? Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas? Konferens Lycksele 12 februari 2014 Torbjörn Wennebro Några viktiga begrepp Klara Gas Ekonomisk Förening Sammanslutning av

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Jordbruk, biogas och klimat

Jordbruk, biogas och klimat 214-12- Biogas och klimatnytta Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 3-46 22, 76-1 73 4 Jordbruk, biogas och klimat Mycket prat om KOLDIOXID från fossila

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR

Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR 1 (9) Kretslopp Follo Sammanfattning av Rapport daterad 2009-09-29 kompletterad med approximativa konsekvenser vid behandling av avfall från MOVAR Torrötning. Datum som ovan Peter Svensson 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

Bidragsåtgärd 2 - Biogasproduktion för fordonsdrift

Bidragsåtgärd 2 - Biogasproduktion för fordonsdrift Bidragsåtgärd 2 - Biogasproduktion för fordonsdrift Beskrivning av projektet - bakgrund Ca två tredjedelar av de totala utsläppen av fossil koldioxid i Sala kommun härrör från transportsektorns användning

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Bert Jonsson. Presentation. Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan 1990. Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år

Bert Jonsson. Presentation. Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan 1990. Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år Slamdisponeringens styrning av metodvalet Presentation Bert Jonsson Anställd i VA-Ingenjörerna AB sedan 1990 Arbetat med kommunal avloppsvattenrening under 40 år Arbetsfält från norra till södra Sverige

Läs mer

Var produceras biogas?

Var produceras biogas? Var produceras biogas? Vegetation När vegetation bryts ner i naturen Boskap gödsel på lantbruk Avloppsrening slammet påett reningsverk behandlas ofta i rötkammare. Deponier av organiskt material Behandling

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Biogasanläggningen i Västerås

Biogasanläggningen i Västerås Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region

Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region September 2011 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet InfraBiogas

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen

Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen Scenario 2020 Stockholms län Ellen Mårtensson 2007-06-26 2007-06-26 ellen@kth.se 1 Disposition 1. Inledning 2. Situationen idag 3. Konceptbeskrivning 4. Substraten

Läs mer

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar

Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Klimatpåverkan från gårdsbaserade biogasanläggningar Maria Berglund Hushållningssällskapet Halland maria.berglund@hushallningssallskapet.se tel. 035-465 22, 076-105 73 45 Koldioxid från fossil energi Jordbrukets

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

VI VILL HA DINA MATRESTER

VI VILL HA DINA MATRESTER VI VILL HA DINA MATRESTER Återvinn din mat Uppsamling Transport Rötning Drivmedel Matrester - en värdefull resurs Det mesta av vårt avfall går att återvinna. Med insamling av matavfall tar Österåker ett

Läs mer

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk

Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk Andreas Berg Scandinavian Biogas Fuels 1 Samrötningspotential för bioslam från massa- och pappersbruk projekt S09-204 Projektteam Andreas Berg

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se Biogas i Sverige och Europa Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik www.jti.se Från forskning...... till tillämpning www.bioenergiportalen.se idébränsle på nätet Plattform för fakta

Läs mer

Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner

Organiskt matavfall från Vimmerby och omkringliggande kommuner Uppdragsnr: 10154330 1 (5) BILAGA 1 Kompletterande substratinventering Krönsmon I den föregående utredningen (Utveckling av biogasverksamheten i Vimmerby) genomfördes en omfattande substratinventering

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

RÖTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH RENINGSVERKSSLAM I VÄXJÖ Anneli Andersson Chan Växjö kommun

RÖTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH RENINGSVERKSSLAM I VÄXJÖ Anneli Andersson Chan Växjö kommun RÖTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH RENINGSVERKSSLAM I VÄXJÖ Anneli Andersson Chan Växjö kommun Rötning av hushållsavfall och reningsverksslam med termisk hydrolys vid Sundets avloppsreningsverk Anneli Andersson

Läs mer

VI BYGGER LÖSNINGAR KRING BIOGAS

VI BYGGER LÖSNINGAR KRING BIOGAS VI BYGGER LÖSNINGAR KRING BIOGAS Biogas uppkommer när organiskt material bryts ned i en anaerob process utan tillgång till syre. Processen ger en förnyelsebar energikälla som går att använda som fordonsbränsle

Läs mer

NSR biogasanläggning i Helsingborg

NSR biogasanläggning i Helsingborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk!

FAKTABLAD. Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! FAKTABLAD Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! Så här producerar vi mat för att samtidigt hålla jorden, vattnet och luften frisk! sida 2 Så här producerar

Läs mer

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar?

Upplägg. Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar? Upplägg Utgångspunkt Vad begränsar biogasproduktion vid reningsverk? Hur kan FoU bidra till att reducera dessa begränsningar? Vad satsar vi på inom VA-teknik Södra Vad begränsar biogasproduktionen vid

Läs mer

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad

Svar på remiss om ökad insamling av matavfall i Stockholms stad SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-07 Handläggare: Susanne Kurtson Telefon: 08-508 03 379 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Svar på remiss om ökad

Läs mer

Pilotförsök för ökad biogasproduktion. hygienisering av slam vid Sundets reningsverk i Växjö

Pilotförsök för ökad biogasproduktion. hygienisering av slam vid Sundets reningsverk i Växjö Pilotförsök för ökad biogasproduktion och hygienisering av slam vid Sundets reningsverk i Växjö Bakgrund Växjö behöver mer fordonsgas för sina stadsbussar Beslut att starta insamling av matavfall och samrötning

Läs mer

Vass till biogas är det lönsamt?

Vass till biogas är det lönsamt? Vass till biogas är det lönsamt? Biogasproduktion av vass i Kalmar län en samhällsekonomisk studie Eva Blidberg, Industriell ekologi, KTH 2013-02-07 Systemanalys - KTH Resultat Positiv energibalans -Energiinsatsen

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER

SVENSKA UTSLÄPP AV KLIMATGASER Brodderad av Mo-Gerda 92 år på Mogården, Dalarna. År 1991. L Lars Brolin B li Projektchef P j kt h f Scandinavian Biogas Tfn: 0707 95 98 78 l lars.brolin@scandinavianbiogas.com b li @ di i bi UTSLÄPP AV

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Växtbiomassa i dammar och våtmarker en resurs för biogasproduktion?

Växtbiomassa i dammar och våtmarker en resurs för biogasproduktion? Växtbiomassa i dammar och våtmarker en resurs för biogasproduktion? Höjeåprojektet II etapp III Uppdrag: Undersöka möjligheterna att lokalt ta tillvara på grönalger, undervattensvegetation och vassvegetation

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

BIOGASANLÄGGNINGEN på Nynäs

BIOGASANLÄGGNINGEN på Nynäs BIOGASANLÄGGNINGEN på Nynäs Christer Johansson LRFKonsult 013-377037 christer.johansson@lrfkonsult.se Förord Under nov 2013 kom en förfrågan från verksamhetschef Ann-Charlotte Lindberg- Thompson om en

Läs mer

Tekno-ekonomisk potential för rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv

Tekno-ekonomisk potential för rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekno-ekonomisk potential för rötning av stallgödsel i ett Östersjöperspektiv Samrötning av fast- och flytgödsel ökar kvävetillgängligheten! Kan få igång en

Läs mer

Rätt slam på rätt plats

Rätt slam på rätt plats Rätt slam på rätt plats Emelie Ljung JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Rätt slam på rätt plats? Biogas Inkommande substrat

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Biogas i Hörby. Kort sammanställning inför fortsatt biogasutredning i Hörby RAPPORT 2010-6

HÖRBY KOMMUN. Biogas i Hörby. Kort sammanställning inför fortsatt biogasutredning i Hörby RAPPORT 2010-6 HÖRBY KOMMUN Biogas i Hörby Kort sammanställning inför fortsatt biogasutredning i Hörby RAPPORT 2010-6 Sid 2 HÖRBY KOMMUN Sid 2 MILJÖNÄMNDEN 2002 2010 HÖRBY KOMMUN Sid 23 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer