MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSEK 2010A 2011A 2012A 2013A 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 Independent Analysis Latvian Forest Buy Target price: 1,5 SEK Skog är en attraktiv investering. En stabil tillgång som bra komplement till portföljen då korrelationen med aktier är låg. Skog erbjuder en etisk och ansvarsfull investering. Uppköpskandidat. Ledningen har uttryckt en önskan om att i framtiden sälja hela skogsbeståndet, medför uppsida om bortåt 1 %. Affärsmodellen innebär tydliga nackdelar. Emissionskostnader, kursrörelser samt lön till ledning och styrelse riskerar i kombination med en reavinstbonus till ledningen om 1 % att tillslut urholka värdet i bolaget. Uppsida om 5 % till riktkurs 1,5 SEK baserat på justerat substansvärde. Analytiker Jens Edholm Nyckeldata Aktiekurs 7,1 52 v högsta / lägsta 8,8/6,6 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 9,6 Nettoskuld (MSEK) Q214 8,73 EV (MSEK) 98,79 Sektor Skog/Förvaltning Lista / Kortnamn LATF B Nästa rapport, Q Utveckling 1 mån -2,74% 3 mån 3,65% 1 år,71% YTD,% Huvudägare Innehav (%) Mariliese Investments 6,9 Ryda Finans AB 6,3 Anders Nilsson o bol 6,1 SEB Life International 5,6 Jan Alvenius o bol 4, Ledning Fredrik Zetterström Jan Alvenius VD Styrelseordf. Avkastningspotential 9 poäng Lönsamhet 1 poäng Ledning 3 poäng Trygg Placering 9 poäng Balansräkning MSEK 21A 211A 212A 213A 214E 215E 216E Eget kapital Totala tillgångar Nettoskuld Kassa och bank Rörelsekapital Soliditet 99% 98% 79% 95% 83% 85% 81% Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av rapporten

2 2 Investment Thesis Stor teoretisk kurspotential vid bull-scenario. Då kvaliteten på skogen är densamma i Sverige som i det lettiska området Latvian Forest är verksamma i anser vi att priserna vara ungefär de samma. Det stora prisgapet mellan lettisk och svensk skog innebär att Latvian Forests tillgångar är värda kring 375 MSEK i Sverige i förhållande till nuvarande lettiskt marknadspris om 1 MSEK. Potentialen i värdestegring av tillgångarna till svenska nivåer (definierat som vägt genomsnitt mellan priser i Norrland och Sydsverige) kan ställas i förhållande till Latvian Forests nuvarande Enterprise Value om 99 MSEK. Potentiell teoretisk uppsida vid värdering närmare svenska priser är således upp emot 35 %. Skog är en attraktiv investering. Marknaden för investering i skog är attraktiv för de flesta typer av investerare. Det är en stabil tillgång då det finns ett underliggande fundamentalt värde. Priset har låg korrelation med aktiemarknaden, vilket gör skog till ett lämpligt komplement till en välbalanserad portfölj. Vidare är skogsinvestering en ansvarsfull och etisk investering med biologisk tillväxt av nya träd. Kompetens hos lokal personal har visat sig ha bra förståelse för verksamheten och göra väl valda investeringar vilket ingjuter förtroende för bibehållet värde i bolaget. Vidare talar ägandet hos ledningen för att bolagets värde kommer växa linjärt med investeringarna även framöver. Förvärv som genomfördes våren 214 fördubblade innehavet på skogsfastigheter Det är ett sundhetstecken från Latvian Forest som nu kan vara på väg att växa ifrån sin småbolagsstämpel. Jämförbart innehav för investerare växer. En investering i Latvian Forest i slutet av 211, strax efter notering ger investeraren motsvarande 6,25 hektar. Om investeraren behållit sitt innehav a motsvarande hektar innehav 7,9 hektar idag, innehållande 63 kubikmeter virke med ett teoretiskt värde i Sverige om 423 tusen kronor. Dvs. investerarens innehav av skog har apprecierat med 26 %, rensat för kurs- och skogsprisrörelser. Dock, så skall det tas i beaktande att Latvian Forest under 211 hade 2,5 miljoner i nettokassa i kontrast med 214 då nettokassan var -8,7 miljoner. Delar av ökningen i antal hektar har således finansierats av upptagna skulder. Latvian Forests affärsmodell innebär tydliga nackdelar. Investeringsalternativet gör det enkelt investera i lettisk skog. Dock, så medför affärsplanen även risker för eventuell värdeförstöring. Sammantaget är emissionskostnader, kursrörelser och lön till ledning och styrelse de faktorer som potentiellt kan minska värdet på skogsinnehav genom en investering i Latvian Forest. Vidare erhåller ledningen en bonus om 1 % av reavinsten vid försäljningar. Vi vill därför varna läsaren om dess potentiella innebörd, bonusen kan ge ledningen incitament att genomföra många försäljningar av skog enbart i syfte att erhålla bonus. Vi anser dock att riskerna är relativt små, det då bonus endast utgår om priset vid försäljning är högre än priset vid köp, dvs. att även du som investerare kommer tjäna på affären. Uppköpskandidat. Ett framtida uppköp är det ur en investeringssynpunkt det fall som kan tänkas ge högsta möjliga avkastning. Latvian Forest har flertalet gånger potentierat att de styr verksamheten och skogsköp mot ett mål där bolagets tillgångsportfölj blir attraktiv för internationella investerare och institutioner. För att få maximal utväxling vid en sådan affär förutsätter det att den lettiska skogens värdering stiger avsevärt i förhållande till nuvarande nivåer. Kvaliteten på skogens avkastning i form av timmer och virke håller högsta klass, en dubblering av nuvarande lettiska skogspriser anses vara fullt realistiskt. Fundamentalt värde begränsar nedsida. Ett negativt utfall för Latvian Forest är att uppvärderingen på den lettiska skogen låter sig vänta och driften av bolaget fortskrider som vanligt. Det fysiska värdet i skogen kvarstår, vilket begränsar en potentiell nedsida väsentligt. Dock så kommer ledningens lön, emissionskostnader och potentiella reavinstbonusar att minska värdet i bolaget. Dock så uppgår ersättning till styrelse och ledning endast till 525 tusen 213, vilket ger den låga förvaltningskostnaden om,58 %. Näringslivsprofilen Peter Gyllenhammar går in som största ägare i bolaget. Latvian har nu en tydlig, stabil och slagkraftig ägare.

3 3 Bolagsbeskrivning Latvian Forest Company AB (publ.) möjliggör för investerare att via ett svenskt börsnoterat bolag investera i lettisk skog. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är: En tro på en ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter. Värdesökande aktiviteter som skogsförvaltning. Värdeskapande genom att konsolidera separata fastigheter till ett större innehav. Tillgångsexpansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner, riktade mot externa investerare, allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir således delägare i många fastigheter istället för en enskild. Den löpande verksamheten är självfinansierande genom EUbidrag på jordbruksmarken, vilket genererar en direktavkastning om cirka 6-7 % per år och hektar. Även försäljning av virke bidrar till att täcka de löpande kostnaderna. Försäljningen av fastighetspaket kan bli aktuell på sikt, för att generera en eventuell vinst för investerare. Det faktum att aktierna är noterade ger även en exitmöjlighet för investerare. En lokal organisation i Lettland sköter förvaltningen av fastigheterna. Affärskontakten bygger på en rörlig ersättning till organisationen baserad på antal förvaltade hektar, dvs. en form av rörlig ersättning. Den etablerade ersättningsstrukturen skall motivera till hög aktivitetsnivå samtidigt som ett långsiktigt ekonomiskt intresse skall gynna aktiviteter som är långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Organisationsstrukturen i det här avseendet är riskminimerade för Latvian Forest och bidrar till en väl kontrollerad kostnadsbild. En bonus utgår till ledningsgruppen om 1 % av alla reavinster. Förvärv Latvian Forest Company AB har under 214 genomfört två omfattande affärer avseende förvärv av totalt hektar skogs- och jordbruksmark i Lettland med ett virkesförråd om ca 29. kubikmeter. Förvärven mer än fördubblar Latvian Forests samlade markinnehav och virkesvolym. Förvärven finansierades med upptagande av lån om 14,8 MSEK, en emission om 14,8 MSEK samt en riktad nyemission om 3,3MSEK Latvian Forest är idag en av de 5 största mark och skog ägare i Lettland. Latvian Forests mål är att fortsätta bygga upp sina volymer så länge priserna är fördelaktiga samt att fortsätta den aktiva förvaltningen och skapa värde. Avverkning sker endast vid gynnsamma villkor och eventuella vinster återinvesteras. Riskbild Latvian Forest vs. privat investering i skog Påverkande faktor Köp Latvian Forest Köp egen skog Kursrörelser Ja Nej Emissionskostnader Ja Nej Prisförändringar skog Ja, diversifiering Ja, stor påverkan minskar påverkan Stordriftsfördelar Ja Nej Lön till ledning och styrelse Ja Nej Transaktionskostnader Små Stora Risk för skadedjur/brand Diversifiering minskar risk Relativt stor Egen förvaltning Nej Ja Konjunkturella marknadsrisker Ja Ja Affärsmodellen ur kritiskt perspektiv Latvian Forests affärsmodell ger tydliga fördelar för en mindre investerare dock, så medför affärsplanen även risker för värdeförstöring. Tabellen nedan visar en sammanfattning. Utöver denne erhåller ledningen en bonus om 1 % av reavinsten vid försäljningar. Vi vill varna läsaren om dess potentiella innebörd, då bonusen kan ge ledningen incitament att genomföra många försäljningar av skog för att erhålla bonus. Dock, så anser vi att riskerna är relativt små, då bonus endast utgår om priset vid försäljning är högre än priset vid köp, dvs. en nettovinst som i slutändan gynnar investerare.

4 4 Marknadsstruktur och marknadsposition Branschens karaktäristiska De verksamheter som står för den huvudsakliga efterfrågan av produkteter och material som härrör från skogsindustri är producenter av papper, byggindustrin, förnybar energi och biokolindustrin. Behovet av skog som råvara ökar konstant, en bild som den historiska prisutvecklingen av skog skildrar väl. I Sverige steg de genomsnittliga priserna per kubikmeter med 69 % från år I Lettland väntas en liknande utveckling. Kvalitativt skiljer sig skogen inte mycket från den svenska och i takt med att Lettland integreras mer i EU bör även import, export och mindre prisskillnader underlätta en högre värdering av Lettlands skog. närliggande områden och konsolidera dem till en enda större tillgång och därigenom uppnå en mer effektiv förvaltning och samtidigt ett ökat ackumulerat värde. Priserna på skogsfastigheter i Lettland ökade kontinuerligt fram till och med 28 men föll under den ekonomiska krisen (28-29). Priset på den enskilda fastigheten är givetvis beroende av virkesbestånd, ålder och kvalitet, men generellt kan man säga att priserna i Lettland endast är cirka 1-3 % av de svenska. De största skillnaderna mellan Sverige och Lettland är dels att Lettland har en något sämre (marginellt där Latvian Forest är verksamma) infrastruktur och att skogen i Lettland många gånger inte har förvaltats lika aktivt som i Sverige. I många fall har ingen förvaltning skett. Sverige har en högre andel lövskog, vilket delvis kan förklara prisskillnaderna. Latvian Forests bedömning är dock att skillnaderna i infrastruktur och bristen på förvaltningsåtgärder inte motiverar den befintliga prisskillnaden mellan Sverige och Lettland. En annan viktigt faktor att beakta med den lettiska skogsmarknaden är att det i många fall även ingår jordbruksmark vid förvärv av skogsfastigheter. Denna mark är i många fall av god kvalitet och innebär genom olika former av stöd och bidrag. Priserna för jordbruksmarken ligger även de väsentligt under vad som är vanligt i Sverige och bedöms på sikt ha en liknande potential för värdeökning som skogsfastigheterna. Bidrag ges även för upprustning av skogsområden. Latvian Forest har därför en stor del av sina intäkter från EU-bidrag. Lettlands skogsmarknad 44 % eller 2,8 miljoner hektar(28 tusen kvadratkilometer) av Lettlands 64,6 tusen kvadratkilometer stora yta är beklädd med skog. Ett etablerat kontaktnät, bra förutsättningar rörande infrastruktur med närhet till hamnar och kunder motiverar, för Latvian Forest, ett fokus på ett aktivitetsområde geografiskt lokaliserat i norra Lettland. Skogen i Latvian Forests aktivitetsområde består huvudsakligen av många mindre fastigheter som resultat av privatiseringen efter Sovjetunionens fall. De mindre uppdelade fastigheterna förvaltas i dagsläget väldigt ineffektivt. Latvian Forest har uppmärksammat potentialen i att köpa upp Skog som investering Marknaden för investering i skog är attraktiv för de flesta typer av investerare. Det är en stabil tillgång då det finns ett underliggande fundamentalt värde i skogen. Priset har låg korrelation med aktiemarknaden, vilket gör skog till ett lämpligt komplement till en välbalanserad portfölj. Vidare är skogsinvestering en ansvarsfull och etisk investering med biologisk tillväxt av nya träd.

5 5 Ledning och styrelse Fredrik Zetterström, VD Ledamot, född Civilekonom från Stockholms Universitet. Fredrik har sedan 1994 arbetat med frågor rörande finansiell information, Investor Relations, entreprenörsprojekt samt finansiering och notering av mindre bolag. B.l.a. som projektledare/vd inom Bonnier Affärsinformation, egna entreprenörsprojekt, grundare och VD Nertus Corporate Finance, informationsdirektör Svithoid Tankers samt senior projektledare inom Corporate Finance på G&W Kapitalförvaltning. Nuvarande innehav: 71 tusen aktier Jan Alvenius, Styrelseordförande Jan Alvenius är styrelseordförande i Latvian Forest. Han har avlagt en examen inom Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Jan har tidigare arbetat i rollen som Senior Development Officer hos Nordea i Stockholm samt varit verksam som projektledare inom Exportrådet. Han har under några års tid även drivit det egna konsultföretaget Ted Alvenius Consulting. Jan Alvenius tidigare erfarenheter i Lettland ligger enligt Latvian Forest till grund för hur bolaget ser ut idag. Nuvarande innehav: 58,94 tusen aktier Martin Skugge. Styrelsemedlem Han har avlagt en examen inom Ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har genom åren drivit flertal egna företag. Martin är även verksam inom Garantum Fondkommission. Nuvarande innehav: 48 tusen aktier Ulrika Arver, Styrelsemedlem Ulrika Arver är styrelsemedlem i Latvian Forest och representerar Arvergruppen AB. Arvergruppen är verksamma inom förvärv och utveckling av företag. Arvergruppens syfte är att äga och förvalta aktier. Nuvarande innehav: 83,3 tusen aktier Anders Nilsson, Styrelsemedlem Anders Nilsson var säljare till en av de fastighetsportföljer som förvärvades under våren 214. Anders har betydande erfarenhet från att bygga upp och förvalta skogsinnehav i både Lettland och Sverige. Nuvarande innehav: 727,9 tusen aktier Andreas Norman Andreas Norman har utbildats vid SLU och har bl.a. arbetat för Rusforest och IKEA Industry i Ryssland. Nuvarande innehav: 14,28 tusen aktier Ägarstruktur Under det andra kvartalet 214 slutfördes förvärven av Forest Holding Latvia AB och SIA Zaveria om sammanlagt hektar. I den senaste nyemissionen köpte Bockasjö AB aktier för cirka 5,6 mkr. Efter nyemissionen är nu Bockasjö AB en av de större enskilda aktieägarna i Latvian Forest Company AB. Bockasjö AB äger bolaget Ryda Finans AB, och utgör alltså den näst största ägaren i Lativan Forest Company AB. Zaviera är ett Svenskt/Lettiskt bolag som bedriver en liknande verksamhet som Latvian. Latvian och Zaveria har genomfört flera förvärv tillsammans. Zaverian står som ägare i Latvian i form av Anders Nilsson och äger sammanlagt 6,1 %. Angående den största ägare, Mariliese Investments Ltd, finns det ingen tillgänglig information. Bronsstädet AB är sedan 23/9 214 största ägare i Latvian Forest med 14,81 % av kapitalet och 14,1 % av rösterna. Bakom förvärvet är aktivisten Peter Gyllenhammar, ägare till Bronsstädet, vars affärsplan är att investera i fastigheter, Private Equity och operativa dotterbolag. Enligt Latvian Forest köptes 8 tusen av aktierna från Ryda Finans och resterande över marknaden. Vi anser att Peter Gyllenrams entré i bolaget är mycket positivt.

6 6 Bull-case Bear-case Potential i uppvärding av lettisk skog Uppvärdering av tillgångar till svensk nivå Marknadsvärdering av tillgångarna Värde enligt Balansräkning (14Q2) Substansvärde i bolaget (14Q2) Potentiell nedsida vid nedgång i skogspriser 5 Uppvärdering av tillgångar till svensk nivå Marknadsvärderi ng av tillgångarna Värde enligt Balansräkning (14Q2) Substansvärde i bolaget (14Q2) Det finns ett antal tänkbara utfall för Latvian Forest ur ett optimistiskt perspektiv. Det scenariot med högsta potentiella avkastningen för investerare är ett framtida uppköp. Latvian Forest har flertalet gången nämnt att de styr verksamheten och fastighetsköpen mot ett mål där bolagets tillgångsportfölj ska bli attraktiv för internationella investerare och institutioner. För att få maximal utväxling ur en sådan affär förutsätter det att den lettiska skogens värde stiger kraftigt. Kvaliteten på skogens avkastning i form av timmer och virke håller högsta klass, en dubblering av nuvarande lettiska skogspriser anses vara fullt realistiskt. En intern uppvärdering av tillgångarna förväntas komma då ledningen vid flera tillfällen nämnt ett skifte av redovisningsmetoder till IFRS. Ett sådant skifte skulle innebära att de ansträngningar bolaget gjort för att öka värdet på dess tillgångar genom skogsröjning etc., kommer att beaktas vid framtida värdering. Övriga potentiella utfall för Latvian Forest är att uppvärderingen på den lettiska skogen låter sig vänta och driften av bolaget fortskrider som vanligt. Det fysiska värdet i skogen kvarstår, vilket begränsar risker väsentligt. Dock så kommer ledningens lön, emissionskostnader och potentiella reavinstbonusar att minska värdet i bolaget. Värderingen utgår mycket från att priserna på lettisk skog är undervärderade. Det finns dock argument för att skogspriserna i Sverige är långt över andra länder. Att det spekuleras kring en bubbelvarning på priserna i Sverige gör att en värdering i svenska priser inte blir lika trovärdig. Naturligtvis kan priser på den lettiska skogen även sjunka. Skulle det mot förmodan ske en nedvärdering av Latvian Forests tillgångar så kan skogen börja avverkas i hög takt och pengar slussas ut till ägarna. Vidare flaggas även Rysslands hot mot Östeuropa som en potentiell riskfaktor, andelen ryssar som bor i Lettland utgör en lika stor andel som i Ukraina. Integration av förvärv och nyttjande av stordriftsfördelar. Övergång till IFRS redovisningsmetoder. Stigande priser på lettiskt skog och virke. Försäljning av tillgångar alt. uppköp. Ökad avverkningstakt.

7 Antal hektar Kubikmeter virke LATVIAN FOREST 7 Finansiella Prognoser Latvian Forests intäktskällor består av avverkning, bidrag, reavinster vid försäljning av skog, intäkter vid försäljning av timmer och hyresintäkter vid arrenden eller konsulttjänster. Omsättningen befinner sig på en mycket låg nivå, vilket vi förväntar kommer bestå även framöver. Latvian Forests tillstånd för avverkning är endast 15 tusen kubikmeter, vilket kraftigt begränsar potentialen att öka omsättningen. Vi ser med bakgrund i ovan ingen anledning att ändra kraftigt på nuvarande avverkningstakt, trots ett utökat skogsbestånd. Vi prognostiserar avverkningar mellan 1 och 12 tusen kubikmeter under överskådlig framtid. Aktiviteterna beräknas inbringa ca. 25 kr per kubikmeter (snitt under 213), vilket indikerar omsättning framöver kring 3 MSEK. Ytterligare en miljon i omsättning beräknas komma från bidrag och övriga intäkter så som konsultuppdrag och arrenden. Latvian Forest som investering bygger huvudsakligen på balansräkningen och hur befintliga tillgångar finansieras. Enligt affärsmodellen skall expansioner (förvärv av ytterligare skog) finansieras med emissioner. Dock, så innefattande det senaste förvärvet även upptagande av lån. Det förändrar kapitalstrukturen, ökar risken men bolaget ökar samtidigt sitt leverage. Upptagande av lån ser vi som positivt, dock inte till större belopp då verksamhetens kassaflöde inte förmår att finansiera mycket mer. Vi räknar inte med fortsatt ökning av skuldsättningen i bolaget, istället tror vi att framtida emissioner kommer finansiera fortsatt expansion. Ledningen har uttalat att belåningen inte kommer överstiga 2 %. Sedan årsskiftet 213 redovisar Latvian Forest i Euro, för 213 är omräkningskurs SEK/EUR 8,7 och för 214 8,9 SEK/EUR ,25,2,15,1, Tillgångar totalt (Hektar) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 5,%,% -5,% -1,% -15,% -2,% -25,% -3,% Totala intäkter TKR EBITDA-marginal (%) Förråd, virke m3 Skuldsättningsgrad Soliditet (%) 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Ledningen har uttryckt att förvärvstakten kommer att sakta ned framöver. Vi prognostiserar att Latvian Forests skogstillgångar kommer öka till 9 hektar under 216. Nuvarande marktillgångar består till 3 % av jordbruksmark. Vi tror att Latvian Forest kommer försöka sälja av dessa markområden, dock så är det väldigt spekulativa gissningar och vi kommer därför inte ge någon ledning av vad det kan generera för reavinster. Alla förvärv bokas i anskaffningspris. Tillgångarna består av skogsbestånd till 7 %, resterande klassificeras som jordbruksmark och övrig mark Antal aktier

8 8 Värdering Värdering av Latvian Forest kan ha ett antal utgångspunkter. Då resultaträkningar och cashflowanalyser inte på ett korrekt sett speglar värdet i bolaget är en värdering baserad på balansräkningen nödvändig. Det genomsnittliga anskaffningspriset på bokförda tillgångar 214 om ca. 11,8 tusen kr per hektar (den bokade värderingen inkluderar inte gjorda skogsröjningar och andra värdehöjande aktiviteter). De 7366 hektaren bokade till anskaffningspris om 85,2 miljoner SEK per Q2 214 består till 7 % av skog och resterande av jordbruksmark och övrig mark. Teoretiskt värde mark En objektiv värdering av Latvian Forests nuvarande tillgångar indikerar ett direkt marknadsvärde på Latvian Forests skogstillgångar om 14,3 tusen kr per hektar (baserade på förvärv och försäljningar under 213/14). Det indikerar en marknadsvärdering av tillgångarna om 15 miljoner SEK i förhållande till det bokade värdet 83 miljoner SEK för Q Det ger en direkt uppsida om 27%. Teoretiskt värde - virkestillgångar Då kvaliteten på skogen är densamma i Sverige som i området Latvian Forest är verksamma i anser vi att priserna i Lettland bör stiga. Det stora prisgapet mellan lettisk och svensk skog innebär att Latvian Forests tillgångar är värda kring 375 MSEK i Sverige i förhållande till nuvarande lettiskt marknadspris om 1 MSEK. Potentialen i värdestegring av tillgångarna till svenska nivåer (definierat som vägt genomsnitt mellan priser i Norrland och Sydsverige) kan ställs i förhållande till Latvian Forests nuvarande Enterprise Value om 99 MSEK. Potentiell uppsida vid värdering närmare svenska priser är således upp emot 35 %. Potential i virkesbeståndet Latvian Forests mest likvida tillgång, utöver omsättningstillgångarna, är virket som skogen genererar. Värden som är bokade i balansräkningen speglar endast anskaffningsvärdet på marken, dvs. på hektarbasis. Vi kan genom att studera nyligen gjorda förvärv och försäljningar konstatera att virket för tillfället har ett marknadsvärde i Lettland kring 2 SEK per kvadratmeter (konservativa kalkyler då historiska avverkningsintäkter och förvärv skiljer sig kraftigt). Det teoretiska scenariot att bolagets totala tillgångar om 559 tusen kubikmeter skulle säljas till nuvarande marknadspris skulle skifta 118 MSEK till ägarna (ink. nettoskuld om 8,7 MSEK). Marken skulle fortfarande inneha ett kvarvarande värde i bolaget. Det virke som Latvian Forests skogsbestånd producerar är jämförbart med det som produceras i Finland (pris: 24 SEK/m3) och Sverige (4 SEK/m3) men är betydligt billigare (2 SEK/m3). Priserna på virke i Sverige varierar kraftigt, med ett genomsnitt på ca. 4 SEK/m3. Då produkten är densamma finns det goda argument för stigande priser på lettiskt timmer Potential i uppvärding av lettisk skog, mätt i hektar Substansvärde i bolaget (14Q2) Värde enligt Balansräkning (14Q2) Marknadsvärdering av tillgångarna Uppvärdering av tillgångar till svensk nivå Potential vid avverkning av virkesbeståndet Enligt balansräkning Enligt marknadspriser (lettland) Enligt finska priser Enligt Svenska genomsnittspriser 1

9 9 Substansvärdering Latvian Forest handlas till en premie i förhållande till sitt substansvärde. Bolagets fastighetstillgångar om 83,1 MSEK minus nettoskulden om 8,7 MSEK ger ett substansvärde om 74,4 MSEK i förhållande till börsvärdet om 88,8 MSEK och Enterprise Value om 97 MSEK. Då Latvian kan ses som ett skogsinvestmentbolag så skulle en substansrabatt, rent intuitivt, vara lämpligt. Dock, så speglar inte de bokade värdena i Latvian Forests det faktiska värdet. Tillgångarna bokas till anskaffningsvärdet, vilket innebär att de värdeökande aktiviteter som genomförts inte syns i uträkningen. Konsolideringen av många tidigare ineffektivt skötta områden till ett större välskött skogsbestånd innebär en stor värdeökning som inte speglas i substansvärdet av bolaget. Vi anser, baserat på marknadspriserna i Lettland, att Latvian skall värderas till en premie mot sin substansrabatt. Den omfattande potentialen i en framtida uppvärdering av tillgångarna stärker vår åsikt om en premie som motiverad. Ett uppskattat substansvärde kalkyleras årligen av Latvian Forest. Det uppskattade substansvärdet inkluderar de värdehöjande aktiviteter som gjorts samt värdet i det biologiskt växande virket. Senaste uppskattningen är 1,88 SEK/aktie. I dagsläget, till kurs 7,1 SEK/aktie värderas varje hektar av mark till 12,5 tusen kronor och varje kubikmeter virke till 16 kronor. Det är en viss rabatt mot uppskattade marknadsvärden av tillgångarna i Lettland och en stor rabatt i förhållande till motsvarande Svenska värden om 53 tusen per hektar och 4 SEK per kubikmeter. Det uppskattade marknadsvärdet på tillgångarna baserade på tidigare gjorda förvärv och försäljningar inkluderar inte det värde som finns i röjningar, avverkningar och konsolidering av mindre områden. Vi uppskattar marknadsvärdet av Latvian Forest tillgångar vara närmare bolagets egen uppskattning om 2 tusen kr per hektar och 27 kronor per kubikmeter dvs. ett justerat substansvärde kring 1,5 SEK per aktie. Rekommendation The Only Way is Up?.. Latvian Forest har en affärsplan vilken möjliggör för mindre investerare att på ett enkelt sätt investera i skog i Lettland. Latvian Forest affärsplan riskerar dock att ge upphov till värdeförstöring vilket kan minska deras värda. Detta som härrör från bland annat emissionskostnader, eventuella kursrörelser och även lön till styrelse och ledning. Det faktum att ledningen erhåller 1 % bonus vid reavinstförsäljningar är något som vi återigen vill flagga för. Ett bonussystem av detta slag skulle potentiellt leda till att ledningen ser det som fördelaktigt att genomföra flertalet försäljningar av skog enbart för att erhålla nämnd bonus. Ur en investeringssynpunkt så vill vi dock påpeka att denna bonus enbart utgår om Latvian Forest gör en nettovinst på affären. En investering i Latvian Forest erbjuder långsiktig exponering mot en potentiell uppvärdering av lettiska skogspriser. Vidare innebär det ett lättillgängligt alternativ för investering i skog för den mindre investeraren, transaktionskostnaderna är betydligt lägre, Latvian Forest sköter underhållet och löpande intäkter från avverkning täcker till större del förvaltningskostnaderna. Det är en etisk investering med en biologisk tillväxt och ett fundamentalt och fysiskt värde. Vi anser att Latvian Forest bör värderas i nivå med justerat marknadsvärde av tillgångarna minus nettoskuld. Vi inte ser någon närliggande uppvärdering av lettisk skog men framöver anser vi att den stora prisskillnaden mellan Sverige och Lettland bör minska. Vi tror således att kursen framöver kommer stiga mot det justerade substansvärdet om 1,5 SEK per aktie p.g.a. stigande priser i Lettland som resultat av minskat prisgap. Analyst Group rekommenderar köp för den långsiktiga investeraren. En förhållandevis låg förvaltningskostnad i kombination med den omfattande potentialen vid en uppvärdering av skogstillgångarna alternativt uppköp motiverar en värdering i nivå med, eller över, det justerade substansvärdet. Latvian Forest tillskrivs således ett motiverat värde om 133 MSEK, vilket motsvarar 1,5 SEK per aktie och en långsiktig uppsida om 5 % från nuvarande kurs, med en begränsad nedsida. Disclosure: Jens Edholm äger aktier i bolaget

10 1 Avkastningspotential 9 poäng Avkasningspotential 9 poäng Potentialen vid en uppvärdering av lettisk skog till samma nivåer som landets nordiska grannländer är upp emot 35 %. Vidare är ett framtida uppköpsscenario troligt, vilket även det innebär omfattande avkastningspotential. Lönsamhet 1 poäng Lönsamhet 1 poäng En låg avverkningstakt med ett nuvarande tak på 15 tusen kubikmeter per år innebär väldigt begränsade möjligheter till värdeskapande genom kassaflöden. De avverkningar som görs, sker till bra lönsamhet likaså gör de bidrag som erhålls för upprustning av skogstillgångarna. Ledning 3 poäng Ledning 3 poäng På grund av att det bara är en aktiv i ledningen av bolaget (VD på halvtid) och dennes relativa brist på erfarenhet inom skogsbranschen bedömer vi att ledningens kompetens är i underkant. Tillgången till kunnig personal i Lettland ges och ägare i bolaget som bistår med kunskap höjer kompetensen i bolaget. Trygg Placering 9 poäng Trygg placering 9 poäng Fysiska tillgångar med ett inneboende värde på vad som verkar vara redan undervärderade nivåer erbjuder en väldigt begränsad nedsida. Skogen växer biologiskt och dess värde består. Risker för brand och skadedjur är väl diversifierat genom mycket tillgångar.

11 11 SWOT Styrkor. Latvian Forests styrkor ligger främst i det förmånliga priset för lettiska skogsfastigheter samt att man är en av få aktörer på denna marknad. Latvian har även ett starkt kontaktnät i Lettland som härrör från snart 4 år i denna bransch. Latvian är även en av de allra största skogsfastighetsägare i Lettland. Svagheter. Eventuella svagheter är att Latvian Forest egentligen inte kan påverka priset, eller prisutvecklingen, på den lettiska skogen, samt att det finns stark konkurrens från liknande företag i bland annat Ryssland. Möjligheter. Latvian Forests fortsatta möjligheter är förstås en fortsatt expansion på den lettiska marknaden, så länge skogsfastigheternas pris förblir lågt. Skulle priserna öka, finns istället den av ledningen önskade möjligheten att bli uppköpt av en större aktör och därmed generera en hög avkastning till sina investerare. Risker. Riskerna kan, utöver de naturliga riskerna som kommer i samband med förvaltning av skogsfastigheter, vara följande: Valutarisker, Lettland har sedan 28 befunnit sig i en djup ekonomisk kris. Den politiska ambitionen om en anslutning till Euron kvarstår dock och valutan är fortfarande knuten till Euron. Bolagets finansiering sker i svenska kronor, medan tillgångarna som förvärvas värderas i lettiska Lat i bokföringen. Det innebär att det kontinuerligt finns en valutarisk gentemot Euron och latten att ta hänsyn till. Styrkor Lågt pris på skog i Lettland Kontaktnät i Lettland Största ägaren av skogsfastigheter i Lettland Svagheter Kan inte påverka priset på skog Konkurrens från ryska företag Möjligheter Fortsatt expansion och förvärv Uppköpta av en störa aktör SWOT Risker Naturliga risker (bränder, klimat) Valutarisker Ryssland

12 12 Nyckeltal - Bolagets performance MSEK 21A 211A 212A 213A 214E 215E 216E Omsättningstillväxt % -17% 75% 47% 9% 9% -5% Bruttomarginal 24% 65% 69% 62% 63% 65% 165% EBITDA-marginal -54% -243% -12% -1% -2% -3% 17% EBIT-marginal -54% -244,3% -18,6% -2,5% -3,3% -4,4% 16,2% Nettomarginal -118% -253% -144% -22% -46% -56% -39% ROA -7% -6% -3% -2% -2% -2% -1% ROE -7% -6% -3% -2% -2% -2% -2% ROCE -7% -6% -3% -2% -2% -2% -1% ROIC -6% -7% -3% % % % % Soliditet 99% 98% 79% 95% 83% 85% % Kapitalets omsättningshastighet,6,2,2,1,4,3,3 Nyckeltal - Värderingsmultiplar MSEK 21A 211A 212A 213A 214E 215E 216E P/E -42,81-41,17-52,9-146,1-7,4-55,93-84,85 EV/EBITDA 16,16-43,74-72, ,5-715,96-421,3 84,42 EV/EBIT 16,24-43,54-68,67-525,31-448,43-314,31 9,46 P/S, 113,46 64,25 12,67 11,67 1,7 11,32 EV/Sales -8,72 16,39 74,56 12,98 14,72 13,92 14,69 P/BV, 2,76 1,5 1,28,5,44,44 Räntetäckningsgrad -,81-18,81-2,73 -,8 -,5 -,2,33 FCF/EV, 1,69-47,41-3,31-11,83-1,48 N/A MV EV Resultaträkning MSEK 21A 211A 212A 213A 214E 215E 216E Omsättning Rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar,,,,, EBIT Finansnetto -,3, -,2 -,5-1,9-1,8-1,9 EBT Skatt,,, -,1,5,, Nettoresultat Omsättningstillväxt YoY -17% 75% 47% 9% 9% -5% Balansräkning MSEK 21A 211A 212A 213A 214E 215E 216E Eget kapital Totala tillgångar Nettoskuld Kassa och bank Rörelsekapital Soliditet 99% 98% 79% 95% 83% 85% 81% Kassaflöde MSEK 21A 211A 212A 213A 214E 215E 216E Operativt CF exkl. förändr. rörelsekap Förändring av rörelsekapital -1 6 CF löpande verksamheten CF investeringsverksamheten Fritt kassaflöde CF finansieringsverksamheten Nettokassaflöde

13 13 Disclaimer Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor, uppgifter och kunniga personer som Analyst Group bedömer som tillförlitliga. Analyst Group kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller en osäkerhet och bör användas försiktigt. Analyst Group kan därför aldrig garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från Analyst Group, någon medarbetare eller person med koppling till Analyst Group alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group är avsedd att vara ett av flera redskap vidinvesteringsbeslut rörande alla former av investering oberoende av vilken typ av investering det rör sig om. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. Analyst Group frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och all annan information som härrör från Analyst Group. Analyst Group har ej mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen.

Latvian Forest Co. Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers

Latvian Forest Co. Bull or Bear Full Analysis. Value Drivers SEK/aktie Bull or Bear Full Analysis Latvian Forest Co. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Övergång till IFRS redovisningsprinciper fr.o.m. bokslutskommunikén 2014 exponerar

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris/ha

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris/ha SEK/aktie Bull or Bear Full Analysis Latvian Forest Co. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Kortsiktiga fluktuationer möjliggör för attraktiva förvärv. Utbudet av fastigheter

Läs mer

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris*antal hektar

Pris/ha Sverige, genomsnitt. Pris/ha Finland. Substansvärde. Pris/ha Lettland. Genomsnittligt förvärvspris*antal hektar SEK/aktie Bull or Bear Full Analysis Latvian Forest Co. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Kassa om 1,8 M vid utgången av Q2-15 möjliggör 10 % ökning av fastighetsbeståndet.

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Bevakningsanalys Analytiker: Jens Edholm 0//5 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké Fastighetsinnehaven uppgick till 2.962 (2.010) hektar Virkesvolymen uppskattades till 216.000 (143.000) kubikmeter Omsättningen uppgick till 3.160 (946) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Delårsrapport jan-sep 2012

Delårsrapport jan-sep 2012 Delårsrapport jan-sep Fastighetsinnehaven uppgick till 1.798 (1.062) hektar Virkesvolymen uppgick till ca. 129.000 (75.000) kubikmeter Uppskattat substansvärde ca. 9,62 (8,90) SEK per aktie i september

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2014

Delårsrapport jan-mar 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 Fastighetsinnehaven uppgick till 3.013 (2.363) hektar Virkesvolymen uppskattades till 216.500 (161.000) kubikmeter Omsättningen uppgick till 177,0 (137,8) TEur Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2013

Delårsrapport jan-jun 2013 Delårsrapport jan-jun Fastighetsinnehaven uppgick till 2.643 (1.413) hektar Virkesvolymen uppskattades till 193.222 (102.000) kubikmeter Omsättningen uppgick till 1.358 (413) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2014

Delårsrapport jan-jun 2014 Delårsrapport jan-jun 2014 Fastighetsinnehaven uppgick till 7.017 (2.643) hektar Virkesvolymen uppskattades till 536.000 (193.000) kubikmeter Omsättningen uppgick till 215,3 (159,3) TEur Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-sep 2013

Delårsrapport jan-sep 2013 Delårsrapport jan-sep Fastighetsinnehaven uppgick till 2.811 (1.798) hektar Virkesvolymen uppskattades till 209.000 (129.000) kubikmeter Omsättningen uppgick till 1.887 (408) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Delårsrapport jan-sept 2016 (korrigerad version)

Delårsrapport jan-sept 2016 (korrigerad version) Delårsrapport jan-sept 2016 (korrigerad version) Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 20.185 (17.690) TEUR Eget kapital uppgår till 1,05 (0,97) EUR per aktie Fastighetsinnehaven uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2015

Delårsrapport jan-mar 2015 Delårsrapport jan-mar 2015 Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 17.215 (9.479) TEUR Eget kapital uppgår till 1,07 (1,50) EUR per aktie Fastighetsinnehaven uppgår till 7.525 (3.013) hektar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK

Buy. Nordic Camping. Ledning 7 Avk. pot. 7 Trygg Placering 8. Target price: 24,00 SEK Expansivt bolag med historisk tillväxt på 30-4 Har de senaste åren haft en stabil tillväxt på ca 30-4 per år på en marknad som växer med 5-6 % årligen, detta tyder på att Nordic Camping snabbt tar marknadsandelar.

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2016

Delårsrapport jan-jun 2016 Delårsrapport jan-jun 2016 Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 19.632,7 (17.132,2) TEUR Eget kapital uppgår till 1,05 (1,26) EUR per aktie Fastighetsinnehaven uppgår till 8.801 (7.640)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Vindico Security. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Vindico Security Möjlig uppsida på 100% om resultatmål uppnås. Ledningen uppskattar företagets omsättning till 25 miljoner och marginalen till 8-10% om 3 år. Det är en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2017

Delårsrapport jan-mar 2017 Delårsrapport jan-mar 2017 Bokfört värde på mark- och skogstillgångar uppgår till 20.829,8 (19.228) TEUR Eget kapital uppgår till 1,06 (1,03) EUR per aktie Resultatet per aktie 0,0039 EUR Fastighetsinnehaven

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Byte av redovisningsprinciper och övergång till IFRS genomförd Bokfört värde på mark- och skogtillgångar uppgår till 16.136 TEUR Eget kapital uppgår till 1,05 EUR per aktie motsvarande

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers Independent Analysis JLT Mobile Computers Stor kassa på 17 miljoner är mycket likvida medel för ett litet företag som JLT. Intressant att se eventuell framtida investeringsplaner. Övertag av försäljningspartner

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014

Förnyelsebar Energi I AB. Kvartalsrapport december 2014 Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen för

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Utökad förvaltningsberättelse Europeiska Skogsfonden 1 AB 2011 Verksamheten Företagets verksamhet är att investera i, äga och förvalta skogsfastigheter inom EU. Detta är bolagets tredje verksamhetsår.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 januari 31 mars 2016 Kvartalsrapport koncernen 1 1 januari 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK Rörelsemarginalen blev -57% Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer