Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31"

Transkript

1 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2 Brf Sätra Äng Org.nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsförening Sätra Äng i Danderyd avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Fastigheter Föreningen äger fastighetema Brottaren 1, Orienteraren 1, Orienteraren 2 och Höjdhopparen 1 i Danderyds kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1951 och Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till kvm. Taxeringsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Föreningen förvärvade fastighetema Föreningen är registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför viss avdragsrätt för ingående moms. Den momsregistrerade lokalytan ger en avdragsrätt på 4,7 % på gemensamma inköp och kostnader. Fastighetema är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (kvm) Bostäder Lokaler (inkl. förråd) Garage 28 Bilplatser 127 Föreningen har ii st. kommersiella lokaler, samtliga upplåtna med hyresrätt. Övriga 39 lokaler avser förråd, hobbylokal, möteslokal och lokal för fastighetsdrift. Fastighetsadresser Sätraängsvägen 106, 108, 110, 112, 114, 116, Ugglebacken 1, 3, 5, 7, och 9 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 och 150 Förvaltning Teknisk och administrativ förvaltning har enligt avtal skötts av HSB Norra Stor-Stockholm. Enligt styrelsens beslut förvaltar HSB Norra Storstockholm föreningens fastigheter. Förvaltaren ska svara för den löpande driften vad gäller fastighetsskötsel. Förvaltaren företräder föreningen i direktkontakter med enskilda medlemmar, hyresgäster, entreprenörer, företag och myndigheter. Förvaltaren svarar också för erforderliga besiktningar av lägenheter, uthyrda lokaler samt utförda entreprenadarbeten. Trappstädning har enligt avtal skötts av Hjärter Dam. Markskötsel har ombesörjts av MK Trädgård AB.

3 Brf Sätra Äng Org.nr Organisation Styrelsen har från den 24 april 2013 t.o.m. den 31 december 2013 haft fliljande sammansättning: Ordinarie styrelseledamöter Lars Hellström Ledamot Förordnad t.o.m. årsstämman 2015 Ordförande Eva Rosén Ledamot Förordnad t.o.m. årssuimman 2015 Ekonomiansvarig Sekreterare Fr.o.m Lennart Persson Ledamot Förordnad t.o.m. årsstämrnan 2014 Sekreterare Avgick Utemiljöansvarig Thord Romant Ledamot Förordnad t.o.m. årsstämman 2015 Fastighetsansvarig Peter Scholtzé Ledamot Förordnad t.o.m. årsstämman 2014 Vice ordförande Informationsansv. Avtal Johannes van den Boom Ledamot Förordnad t.o.rn. årsstimman 2014 Avtal Mats Holmgren Suppleant Förordnad t.o.m. Årsstämman 2014 Sekreterare Fr.o.m Utemiljöansvarig Fr.o.m Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av styrelsen BRF Sätra Äng och två i förening av: Lars Hellström, Eva Rosén, Peter Scholtzé och Thord Romant. Revisorer Av stämman vald revisor: BoRevision AB. Revisor Erik Davidsson

4 Brf Sätra Äng Org.nr Valberedning Valberedningen har bestått av: Celene Renström Vaerst, sammankallande Ebba Sköldenberg Den utifrån årsstämman vakanta platsen i valberedningen tillsattes av Ann-Catrin Persson Enarsson Händelser under året Föreningsstämma Den ordinarie föreningsstämman hölls den 23 april Vid stämman var 31 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 2 genom fullmakt, av totalt 219 röster i föreningen. Till stämman hade 1 motion inlämnats. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 291 medlemmar. Under året har 11 bostadsrätter överlåtits varav en via arv. Föreningen innehade 19 hyreslägenheter vid årsskiftet. Styrelsearbete Styrelsearbetet är betydelsefullt och omfattande. Styrelsen har att fatta beslut som påverkar medlemmarna i form av årsavgifter, underhåll av våra fastigheter, boendemiljö etc. Vidare så godkänner styrelsen lägenhetsöverlåtelser samt nya medlemmar. Alla större upphandlingar, som handläggs av arbetsgrupp, projektgrupp eller av förvaltningen ska föredras och godkännas av styrelsen. Investeringar som inte avser löpande underhåll eller drift ska godkännas av med lemmarna på föreningsstäniman, t.ex. ombyggnaden av föreningslokalen saint uterniljöprojektet Det praktiska arbetet görs till stor del i olika arbets- och projektgrupper som på styrelsens uppdrag tar fram underlag infl5r beslut i styrelsen. Styrelsen har under året haft 14 protokollförda möten. Styrelsen har haft 7 informationsmötenlkontaktkvällar, då boende har fått träffa medlemmar ur styrelsen och diskutera uppkomna frågor. Styrelsen har utgivit 3 informationsbiad. 1 övrigt bar styrelsen satsat på att hålla föreningens hemsida (www.brfsatraang.se) uppdaterad med information. Vidare har styrelsen gått ut med riktad och allmän information via de elektroniska informationstavloma i trapphusen. På detta vis har boende i föreningen fått en ökad insyn i aktuella och kommande arbeten i föreningen. Projekt Styrelsen har under året arbetat med genomförandet av utemiljöprojektet. Arbetetet kom att genomföras i flera omgångar, där en del genomfördes under år 2013 och resterande del kommer att slutföras under år En Trädgårdsgrupp (bestående av boende och representanter från styrelsen) har arbetat fram ett förslag till ny utemiljö. Det utarbetade förslaget delgavs de boende för att alla ska ha beretts tillfälle att ta del av förslaget och kunna ge synpunkter kring föreningens utemiljö. När denna process var avslutat beslutade styrelsen om genomförandet av den nya utemiljön, i enlighet med ffireningsstämmans direktiv. 9D.

5 Föreningslokalen består av en gemensamhetsdel, ett pentry samt toalett. Arbetet slutfördes under verksamhetsåret Kontakta styrelse när du är intresserad av att hyra lokalen. Styrelsen har under året slutfört den planerade renoveringen av den nya föreningslokalen under pizzerian. Detta utifrån vad medlemmarna beslutat på föregående års extra föreningsstämma. Arbetet med översyn av avtalen är en ständig process. Samtliga avtal som är omförhandlingsbara Styrelsen har under året arbetat med översyn, omförhandling och uppsägning av gällande avtal. har konkurrensutsatts. Detta för att föreningen och dess medlemmar ska få så bra och kostnads effektiva avtal som möjligt. Amortering av lån under 2013 har skett med kronor. Föreningen visar ett underskott för 2013 på kr, att jämföra med ett underskott på medlemmar och hyresgäster. arbete för bergvärmen i form av radiatorer för att säkerställa en anpassad värmetillförsel till våra kr, föregående år. Underskottet i föreningens ekonomi beror framför allt på tilläggs Styrelsens kommentarer Rörelseresultat, tkr Balansomsiutning, tkr Avgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Kassalikviditet 0,44 2,1 2,2 3,4 0,3 Årets resultat, tkr Avgifts- & hyresbortfall, % 0,5 0,9 1,7 8,1 8,0 Fond för yttre underhåll, tkr Belåning, kr/kvm Soliditet, % 54,1 54,3 54,5 52,7 54,6 Nettoomsättning,tkr Ekonomisk flerårsöversikt För att säkerställa en jämn och stabil värmetillförsel har styrelsen efter konsultation med energiexperter gjort tillägg till bergvärmen i form av radiatorer som installerats på gula sidan. komplicerat behöver detta ses över i sin helhet. installerats. Pannan har ytterligare några års livslängd men är svårhanterad och då intrimning är Vi har haft problem med värmen på röda sidan och det har nu lett till att en ny brännare har Under en längre tid har flertalet medlemmar haft problem med brunt vatten i kranarna. Arbetet med att identifiera felet har pågått länge och nu när kommunen spolat rör och bytt gatuventil på kommunens mark så är förhoppningsvis detta svårupptäckta problem åtgärdat. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts under året. Styrelsen har under året följt upp den genomförda radonmätningen av lägenheterna i föreningen. Org.nr Brf Sätra Äng

6 Brf Sätra Äng Org.nr Styrelsen har som målsättning att Brf Sätra Äng ska vara en stabil förening och de boende ska erbjudas ett trivsamt boende i en naturnära miljö. Övriga investeringar och åtgärder under 2013 är fardigställande av föreningslokalen, underhåll av hyresrätter och lokaler, utemiljöprojektet, reparation av hissar och tvättmaskiner/ torktumlare, utbyte av tvättutrustning och takfläktar som slutat fungera, mm. Några viktiga nyckeltal som visar hur förening mår är soliditet och kassalikviditet. Vänligen se ordlistan på sista sidan. Föreningen visar en soliditet på 54,1%, vilket påvisar att föreningen trots negativt resultat är stabil. Styrelsen fortsätter arbetet med att se över kostnader samt omförhandla serviceavtal. Ändrade redovisningsprinciper Från och med räkenskapsår som påbörjas 2014 träder sannolikt ny normgivning i kraft, vilken innebär att föreningen framtida år kommer att upprätta årsredovisning enligt ett så kallat K regelverk. Förändringar kommer sannolikt att ske vad gäller synen på avskrivningar, investeringar och underhåll. Detta kan medföra att framtida resultat och jämförelsetal avviker från denna årsredovisning och budget för Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning fmns i efterffiljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

7 Brf Sätra Äng Org.nr Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande sl:år följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat efter disposition Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

8 Brf Sätra Äng Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Not Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 Summa finansiella poster Årets resultat

9 Bif Sätra Äng Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Mark Inventarier Pågående byggnation Summa anläggningstillgångar Not 6 Not 7 Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 Brf Sätra Äng Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Not 12 Not 13 Not 14 Not 15 Not Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 Bif Sätra Äng Orgnr: Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Okning (-) /minskning (-f) kortfristiga fordringar Okning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Okning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Inbetalda insatser Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Likvida medel Avräkningskonto HSB Kassa och bank Summa likvida medel

12 Brf Sätra Äng Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv Ombyggnader Rak Bergvärme Rak /2052 Stambyte Rak Inventarier Rak Ombyggnad samlingslokal Rak Låssystem Rak Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Fastighetens bokförda värde överstiger det skattemässiga anskaffningsvärdet med 229 mkr. 1 och med detta finns en temporär skillnad och därmed en uppskjuten skatteskuld på 60 mkr som skulle aktualiseras om föreningen sålde fastigheten. Eftersom föreningen inte har för avsikt att sälja fastigheten inom överskådlig tid, värderas denna skatteskuld till 0. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden Övriga arvoden och ersättningar Utbildning Sociala kostnader Summa Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

13 Brf Sätra Äng Org.nr: Noter Not 1 Not2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Övriga intäkter Brutto Avgiftsbortfall bostäder Hyresbortfäll bostäder Hyresbortfäll lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader Övrig drift Avskrivningar Byggnader Om- och tlllbyggnad Maskiner och inventarier Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter bankkonto Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

14 lokaler bostäder lokaler Brf Sätra Äng Org.nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - Byggnad Mark - bostäder Mark Taxvärde totalt Not 7 Inventarier Ingående anskaffhingsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Pågående byggnation Ingående anskaffningsvärde pågående byggnation Årets anskaffningar Överfört till ombyggnad Bokfört värde pågående byggnation

15 Bif Sätra Äng Org.nr: Noter Not 9 Not 10 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Övrigt Kassa och bank Danske bank företagskonto Danske bank depåkonto Handelsbanken Not 12 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisp eni. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Insatser Uppi. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Not 13 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek ,25% Stadshypotek ,30% Stadshypotek ,16% Stadshypotek ,26% Stadshypotek ,90% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 14 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Not 15 Övriga kortfristiga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Mervärdesskatt Övriga kortfristiga skulder Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen sophämtning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter D.

16 Lars Helistrom Eva Rosen Thord Ro. ant 2j2 p Danderyd, den Varaviegetförvar 0 0 Fastighetsinteckningar Not 17 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Noter Erik Davidsson Vår revisionsberättelse har 1L1 /avgivits beträffande denna årsredovisning Peter Scholtzé hannes van de Bo m Brf Sätra Äng Org.nr: BoRevison AB

17 år Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bil Sätra Äng för författni ngar Rapport om CQ:!. Rpp om andra krav enligt lagar och andra Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenfig med årsredovisningens övriga delar. 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet Uttalanden omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, revisionsbevis om belopp och annan information i års En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta inte innehåller väsentliga felaktigheter. utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. principer som har använts och av rimligheten i styrelsens upp effektiviteten i föreningens interna kontroll, En revision innefattar min revision. Jag har utfört revisionen enligt International fel, Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av Revisorns ansvar väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings eller på fel. SyroIsens ansvar för årsredovisningen Till föreningsstämman i Brf Sätra Äng, org.nr Revisionsberättelse BoRevision AB Erik DavidSSOfl Dand dden 1L ansvarsfrihet för räkenskapsåret. förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt Jta!a:L1en granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver revisionssed i Sverige. på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till ansvar beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättlagen. Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner Styrelsens ansvar eller förlust samt styrelsens förvaltning för Bil Sätra Ang för år Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst

18 Totala kostnader Fastighetsskatt Räntekonader / Avskrningar Planerat underhåll -1% Fördelning driftkostnader År2013 DÄr LI1,,\/ 0

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer