AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

2 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - KONCERNEN 18 Balansräkning - KONCERNEN 19 Kassaflödesanalys - KONCERNEN 21 Förändring av eget kapital - KONCERNEN 22 Resultaträkning - MODERBOLAGET 23 Balansräkning - MODERBOLAGET 24 Förändring av eget kapital - MODERBOLAGET 26 Kassaflödesanalys - MODERBOLAGET 27 Tilläggsupplysningar 28 Noter 34 Revisionsberättelse 43 Styrelse och ledande befattningshavare 44 Styrelsens arbete 47 Adresser 48 Viktiga händelser 2007 Marknadslansering och försäljning av AxlonRS påbörjas. Första ramavtalet för AxlonRS tecknas med Direkten. HGL tecknar större avtal med ett flertal kunder. Företrädesemission tillförde Axlon Group 45,8 mkr före emissionskostnader. Mål 2008 Fortsätta lansering av AxlonRS på marknaden. Utveckla kostnadseffektiviteten av AxlonRS produktionsflöde. Utöka tillverkningskapacitet och inköpskompetens vid HGL:s fabrik i Kina. Teckna avtal med stora internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik för tillverkning av medelstora produktionsserier av mekaniska komponenter i Kina. Nyckeltal koncernen Finansiella Bruttomarginal, % 22,6 33,5 Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Nettomarginal, % Neg. Neg. Avkastning på eget kapital, % -92,8-57,9 Avkastning på totalt kapital, % -43,0-31,7 Soliditet, % 48,4 57,8 Ränteteckningsgrad, ggr -23,1-17,7 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 Aktierelaterade Före konvertering Periodens resultat, kr per aktie -0,10-0,11 Eget kaptial, kr per aktie 0,06 0,13 Antal aktier Efter konvertering Periodens resultat, kr per aktie -0,10-0,11 Eget kapital, kr per aktie 0,05 0,11 Antal aktier Bolagsstämma Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj kl i Bolagets lokaler, Ulvsundavägen 110, Bromma. Medarbetare Antal anställda, vid periodens slut Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q1 7 maj 2008 Delårsrapport Q2 27 augusti 2008 Delårsrapport Q3 5 november 2008

3 Organisation Koncernen hade per den 31 december 2007 totalt 338 (274) anställda, varav 3 (2) i moderbolaget Axlon Group, 14 (14) i Axlon och 321 (258) i HGL. I den svenska verksamheten, Axlon Group och Axlon, arbetar tio personer med utvecklingen av AxlonRS, två med marknadsföring och försäljning samt fyra med central ledning och administration. I den kinesiska verksamheten arbetar 49 personer med företagsledning och administrativa funktioner och 272 personer är direkt sysselsatta inom produktionen. Samtliga anställda i HGL erbjuds mat och logi som en del av anställningsvillkoren. Legal struktur Axlon Group AB (publ) är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Axlon AB och Axlon Foreign Invest AB med dotterbolagen HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd och HGL Global DongGuan Ltd. Kort om Axlon Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom området sluten kontanthantering till kunder med kassasystem. Axlons system, AxlonRS har hög teknisk prestanda och kvalitet, hög kapacitet samt är enkel att integrera i kunders befintliga kassa- och systemmiljö. Systemet består av programvara (som används) för integration och har en sedelenhet och en myntenhet i kassaarbetsplatsen. Därutöver finns transportkassetter med infärgningssystem för säker transport och/eller lagring. Systemets programvara övervakar kontantflöde och integration mot kassasystem, datornätverk och andra affärsapplikationer. Kort om HGL HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik belägen i staden Dongguan i GuangDong-provinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. Allt från tandimplantat och flödesregulatorer till filterdetaljer för telekomindustrin tillverkas i fabriken. HGL erbjuder även sourcingtjänster med bl a utvärdering och kontraktering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. Vision Koncernens vision är att vara en ledande internationell aktör inom helhetslösningar och produkter för säker och effektiv kontanthantering samt att erbjuda tillverkning och inköpsverksamhet i Kina. Affärsidé Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för effektivare, säkrare och enklare kontanthantering. Med egen fabrik samt inköps- och affärskompetens i Kina erbjuder koncernen även kostnadseffektiv mekanisk tillverkning, montage och sourcing med hög kvalitet, kapacitet och service till låg kostnad. Målsättning Axlon kommer under 2008 fortsätta sin fastlagda strategi att marknadslansera AxlonRS via små och medelstora butiksinstallationer. Implementering av de första serietillverkade systemen som är ute på marknaden påbörjas. Axlon har tecknat ett antal leveransavtal för Stärkta marknadsaktiviteter innebär att vi under Q3 och Q4 kommer upp i en för Axlon betydande takt av order och installationer. Den negativa utvecklingen för HGL under 2007 har krävt kraftfulla åtgärder. Med en ny ledning, granskad produktionsprocess och förstärkt försäljningsorganistion kan redan nu en positiv trend påvisas. Inledningen på 2008 visar på stark försäljningsökning och kraftigt förbättrad produktivitet. 3

4 VD-ORD VÄXANDE KONTANTMÄNGD INTENSIFIERAR MARKNADSBEHOVEN Under 2007 lanserades det tekniskt ledande kontanthanteringssystemet AxlonRS. Marknaden tog emot produkten väl och under 2008 breddas lanseringen mot större kunder och leveranser. Efterfrågan på effektiv och säker kontanthantering är stor och ökar i takt med den ständigt växande kontantmängden i samhället. Peter Fischer Verkställande direktör Efter fem års intensivt utvecklingsarbete och tester i krävande kundmiljöer lanserade dotterbolaget Axlon kontanthanteringssystemet AxlonRS i början på Marknaden har länge väntat på nya, mer innovativa och säkrare lösningar för kontanthantering då utbudet på marknaden varit skralt och lösningarna ålderdomliga. Axlon har ett tekniskt ledande koncept för kontanthantering. Vi erbjuder en fullständigt sluten hantering ända från kassalinjen hela vägen till banken. AxlonRS är en konceptuell lösning med smarta integrerade produkter och tjänster. Detta möjliggörs av konceptets väl utvecklade IT-kapacitet. AxlonRS erbjuder helt nya möjligheter med systemintegration mellan kontantenheter, kassa- och affärsapplikationer hos kunden liksom även integration mot externa leverantörer som värdetransport- och serviceföretag och banker. Det leder till ökad säkerhet, effektivare flöden samt innovativa lösningar för snabb kapitalomsättning. Genom att AxlonRS-enheterna kan kopplas till fler än en kassa kan vi markant minska kostnaden för kassa- och kontanthanteringen. Systemintegrationen skapar också helt nya affärsmöjligheter för olika aktörer. Till exempel kan värdetransportföretag inkludera AxlonRS i sina kunderbjudanden. Intresset från marknaden har därför varit stort under Flera pilotinstallationer har inletts under året och flera nya intressanta avtal tecknats med bland andra ISS TraffiCare och Direkten. Ramavtalet med butikshandelskedjan Direkten omfattar kedjans samtliga 212 butiker. Samarbetet är ett led i Direktens arbete med att öka säkerheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera kontanthanteringen. Avtalet med ISS TraffiCare avser installation av AxlonRS på det SL-center som finns på Stockholms centralstation. Euromarknaden värd 200 miljarder Under marknadsintroduktionen har vi valt att fokusera på mindre verksamheter. Vår strategi har fungerat väl och under 2008 kommer vi i ökad utsträckning satsa på till större kunder för att öka volymproduktionen och effektiviteten i marknadsbearbetningen. I takt med att försäljning och efterfrågan ökar förstärker vi organisationen och utvecklar våra partnernätverk inom marknad och försäljning. Även service och support vidareutvecklas för att bredda den svenska marknaden.

5 Vi har ett starkt erbjudande och är övertygade om att lyckas bra på den svenska marknaden. Det är den mest utvecklade marknaden inom kontanthantering. Trots detta har bara cirka tio procent av alla kassor kontanthanteringssystem i Sverige. Den svenska marknaden omfattar dock bara en liten del av potentialen för AxlonRS, men utgör startpunkt i marknadslanseringen. Totala värdet på den svenska marknaden uppgår till cirka 9 miljarder SEK och består av cirka kassaarbetsplatser. I nästa steg breddas marknadssatsningen till att omfatta hela Norden och Euroområdet. Behoven är mycket stora eftersom de flesta saknar effektiv och säker kontanthantering. Euroområdet består av över två miljoner kassaarbetsplatser och är värt mellan 150 till 200 miljarder SEK. Marknadsbehoven alltmer akuta Kontanter är fortfarande det överlägset mest vanliga betalningsmedlet i Europa. Omkring hälften av alla köp i detaljhandeln sker med kontanter. Värdet på cirkulerande sedlar och mynt i Europa växer med i genomsnitt 10 procent per år. Samtidigt flyttas hanteringen av kontanter i allt större utsträckning över från bank- och postkontor till bankomater och butiker. För butikerna är det en serviceförmån och kostnadsfördel att kunna erbjuda kontantuttag. Rånen mot butiker och värdetransporter blir också allt grövre och kostsammare. Sammanfattningsvis blir behovet av effektivare och säkrare lösningar för kontanthantering större för varje år. Att som liten aktör ta sig an hela Euroområdet är inte realistiskt. Därför inleder vi samtal med aktörer som levererar andra typer av butikslösningar med syfte att tillsammans bearbeta större marknader. Möjliga partners är främst värdetransportföretag samt internationella leverantörer av kassasystem, säkerhetsutrustning och andra hårdvaror. En stark positiv trend i HGL HGL har haft snabb tillväxt med full beläggning och god lönsamhet under flera år, men under 2007 minskade den externa försäljningen liksom lönsamheten. Den negativa utvecklingen krävde kraftfulla åtgärder. En ny ledning tillsattes, produktionsprocessen granskades, nya åtgärder sattes in för att öka produktiviteten och försäljningsorganisationen stärktes. Efter dessa insatser har vi märkt en positiv trend. Inledningen på 2008 visar på stark försäljningsökning och kraftigt förbättrad produktivitet. Efterfrågan på komponenttillverkning i Kina är fortsatt mycket stark. HGL:s affärskoncept utvecklas också mot en bredare sourcingverksamhet med fler tjänster och tillverkningsområden. Därmed blir HGL en mer komplett leverantör och kommer att kunna ta allt större ansvar för kundernas tillverknings- och logistikprocess i Kina. Idag produceras en stor del av AxlonRS komponenter av HGL och i framtiden ska HGL även leverera hela moduler till systemet. HGL:s produktionsexpertis har deltagit i ett tidigt skede i Axlons utvecklingsarbete, vilket har ökat effektiviteten och minskat risken för att prototyper inte håller för serietillverkning. Höstens nyemission på 45,8 miljoner kronor, före emissionskostnader, gav oss förbättrade möjligheter att fortsätta utveckla marknads- och försäljningsverksamheten samt finjustera AxlonRS. Det innebär att vi med större kraft kan genomföra en bred marknadsbearbetning Vårt mål är att bli ledande inom lösningar och tjänster för säker och effektiv kontanthantering. Vägen dit må vara lång, men den ligger helt öppen för oss. Peter Fischer, Verkställande direktör Axlon Group AB 5

6 HISTORIK 1992 Axlon grundades 1992 av innovatören Sven-Aage Bengtson och den ursprungliga verksamheten gick ut på att utveckla och sälja system för mynt och sedelväxling på nordiska marknaden Dagens verksamhet i Axlon började 2002 då utvecklingen av kontanthanteringssystemet AxlonRS inleddes. Ambitionen med projektet var att utveckla ett system för kontanthantering med betydligt högre säkerhet än befintliga system och som möjliggör en sluten hantering av kontanter från butikskassan till banken. Ambitionen med projektet var även att utveckla ett system baserat på den senaste IT-tekniken och ett system som möjliggör en ökad kundnytta jämfört med konkurrerande system. Under de kommande åren utvecklades och testades flera generationer av systemet och först år 2005 var systemet tillräckligt driftsäkert för skarpa tester i butik Under hösten 2005 genomförde Axlon Group en notering av bolaget på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Magic House. Bolaget bedrev till och med oktober 2005 en rörelse bestående av marknadsföring och försäljning av energidrycker och Bolagets firma var fram till oktober 2005 Magic House AB (publ). Den tidigare verksamheten inom Magic House har helt avvecklats Den 3 juli 2006 bytte Axlon Group marknadsplats från Aktietorget till First North. HGL etablerade en finmekanisk fabrik i GuangDong-provinsen i Kina år Verksamheten växte snabbt och omsatte 40 Mkr med god lönsamhet under år I och med förvärvet av HGL 2006 behärskar Axlon hela värdekedjan från design, via tillverkning, till försäljning av kontanthanteringssystem mot slutkund I januari 2007 tecknade Axlon sin första order på ett fullskaligt system till en VI-handlare i Älvsjö utanför Stockholm. I augusti 2007 fattades beslut om att inleda serieproduktion av systemet. Totalt har Axlon investerat omkring 140 Mkr i utvecklingen av AxlonRS. Första ramavtalet för AxlonRS tecknas med Direkten. 6

7 AXLONRS SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE KONTANTHANTERING Sedelenheten i AxlonRS har hög volymkapacitet, vilket möjliggör förbättrade förutsättningar för butikskunderna att göra kontantuttag i butik. Genom ett effektivt kontanthanteringssystem ökas effektiviteten i kassalinjen tack vare snabbare betalningar och högre kundgenomströmning. AxlonRS-systemet är helt slutet, vilket innebär att kontanterna är skyddade hela vägen från kassan till värdetransportörens uppräkningscentral.

8 AXLON HÖG KUNDNYTTA MED AXLONRS Axlon utvecklar och marknadsför AxlonRS som är ett system för sluten och säker kontanthantering i handeln. Sedan utvecklingen av AxlonRS inleddes 2002 har totalt omkring 140 Mkr investerats i systemet. AxlonRS är baserad på modern teknologi som förenklar och säkrar kontanthanteringen. Den omfattande funktionaliteten tillsammans med ett säkert och slutet system innebär att AxlonRS har en högre kundnytta än konkurrerande system. Affärs- och kundnytta Den avancerade tekniken och omfattande funktionaliteten i AxlonRS innebär en rad olika fördelar för kunderna, varav den viktigaste är det slutna systemet med hög säkerhet. Slutet system med hög säkerhet Kontanthanteringssystemet är ett slutet och säkert system, där kontanterna skyddas av mekaniska och elektroniska låsanordningar samt infärgningssystem. Kontanterna förvaras i säkra enheter hela vägen från butikens kassa via värdetransportören till uppräkningscentralen. Sedlarna i AxlonRS förvaras i en sedelenhet. När kassan stängs eller när mängden kontanter i sedelenhern är alltför stor, kan kassören välja att tömma en viss mängd sedlar i transportkassetten. Sedlarna i transportkassetten är helt säkrade och kan matas ut först när kassetten når uppräkningscentralen. I och med att kontanterna kan kontrolleras av värdetransportbolaget skulle ansvaret för kontanterna kunna ligga hos värdetransportören, vilket ökar butikens säkerhet. Förbättrad cash management När kontanterna är nedmatade i transportkassetten är de utom handlarens kontroll och kan endast matas ut av värdetransportbolaget. Den höga säkerheten i Axlonsystemet gör att så snart som kontanter tömts i transportkassetten kan värdetransportföretaget göra en motsvarande insättning på handlarens konto och ränta på pengarna erhållas direkt. AxlonRSsystemet möjliggör att handlaren får en daglig insättning på bankkontot, vilket ger ett jämnare betalningsflödet. Avancerade system för ökad säkerhet AxlonRS innehåller äkthetskontroll som gör att falska sedlar kan upptäckas. Alla transaktioner registreras i systemet, vilket innebär att felaktiga transaktioner samt svinn och stölder kan upptäckas. Integration med andra IT-system skapar nya möjligheter Alla transaktioner i AxlonRS registreras och systemet kan integreras med befintliga kassasystem samt kopplas upp online mot butiksdatasystemet. Ytterligare en möjlighet är att koppla upp kontanthanteringssystemet mot värdetransportörens system. Idag hämtas pengar i butikerna av värdetransportföretagen vanligtvis enligt fastlagda scheman. Om värdetransportföretaget kan kontrollera kontantsituationen i butiken kan värdetransporterna från butikerna behovsstyras, vilket ökar effektiviteten i kontanthanteringen samt reducerar rånrisken ytterligare. 8

9 Ökad effektivitet Genom ett effektivt kontanthanteringssystem ökas effektiviteten i kassalinjen tack vare snabbare betalningar och högre kundgenomströmning. Sedelenheten i AxlonRS har hög volymkapacitet, vilket ger förbättrade förutsättningar för butikskunderna att göra kontantuttag i butik. Kontantuttag från ett kontanthanteringssystem i butik upplevs ofta som tryggare än att ta ut pengar ur en bankomat på gatan. Ett ökat kontantuttag i kassan förbättrar effektiviteten i kontantlogistiken och minskar behovet av värdetransporter som följd, vilket sänker butikens kostnader. Bättre arbetsmiljö Eftersom alla transaktioner registreras och sparas av AxlonRS sker all avstämning i kassan automatiskt, vilket förenklar arbetsrotationen och underlättar redovisningen. Den ergonomiska designen gör att kassapersonal kan undvika felbelastande rörelser, vilket bidrar till en bättre komfort och minskad risk för arbetsskador och nickelallergi. AxlonRS är lätt att integrera i olika typer av kassor och har en stilren design som bidrar till bättre kundupplevelse. Nya möjligheter i butiken AxlonRS har en flexibel konfiguration och en kontantenhet kan anslutas till flera kassor, vilket kan vara praktiskt av utrymmesskäl i mindre butiker och servicebutiker. Så här fungerar AxlonRS-systemet Kontanthanteringssystemet AxlonRS består av ett antal hårdvarumoduler och programvara som kan konfigureras efter olika kunders behov. Systemet består i huvudsak av följande systemkomponenter: Sedelenhet Användarvänlig, ergonomisk och snabb sedelenhet. Enheten har endast ett inmatningsfack för samtliga valörer som också är utrustad med äkthetskontroll för identifikation av falska sedlar. Enheten är anpassningsbar och kan formateras för att ta emot de flesta valutor. Produkten är helt sluten och försedd med elektriskt och mekaniskt lås. Myntenhet för enstycksinmatning Ergonomisk, lättanvänd och snabb myntenhet med kapacitet för cirka mynt i fyra valörer och äkthetskontroll. Myntenhet handfull för flerstycksinmatning En snabb myntenhet med möjlighet att släppa flera mynt åt gången i inmatningsöppningen. Enheten hanterar upp till mynt i fem olika valörer. Transportkassett Kassetten är integrerad i sedelenheten och erbjuder säkra transporter till butikens kontorsutrymme eller värdetransportörens uppräkningscentral, utan möjlighet till manuell manipulation. Kassetten kan utrustas med infärgning. AxlonRS BackOfficeUnit Tömningsenhet för maskinell tömning av transportkassetter. Enheten är utvecklad för butiker där säkerheten skapas genom slutna rum och rutiner. AxlonRS BackOffice Programvara som styr och kontrollerar enheternas funktion och innehåll samt genererar statistik och rapporter. 9

10 Marknadslansering Under första halvåret 2007 slutfördes de slutliga testerna av AxlonRS och fokus i verksamheten har skiftat till marknadslanseringen av systemet. Inledningsvis kommer Axlon att rikta in sig på små och medelstora installationer för att bygga en marknadsnärvaro. I denna första marknadsfas kommer bland annat bygghandelsbutiker, dagligvaruhandeln, sportbutiker, servicebutiker och bensinstationer att bearbetas. Axlon räknar med att ingå avtal om leverans av AxlonRS till ett antal mindre och medelstora aktörer under våren Inledningsvis kommer marknadsinsatserna att koncentreras på den svenska marknaden men målsättningen är dock att under 2009 inleda marknadsbearbetningen av ett antal euro-länder. I bolagets strategi ingår etablering av AxlonRS på flera stora europeiska marknader. Bolagets plan är att etablera AxlonRS som ett internationellt ledande system för säker kontanthantering. Den internationella lanseringen kommer främst att ske genom samarbeten med lokala partners. Serieproduktion påbörjas Ett viktigt steg i lanseringen av AxlonRS togs i augusti då beslut fattades om att inleda serieproduktion av systemet. Inledningsvis kommer en del av komponenterna att tillverkas i HGLs fabrik i Kina och när tillverkningsvolymerna stiger kommer en större del av komponenttillverkningen att flyttas till HGL. Stora affärsmöjligheter Axlon agerar med sina kontanthanteringssystem på marknaden för kontanthantering. Flödet av kontanter mellan handeln och bankerna är en omfattande och komplex process med höga krav på säkerhet, service och noggrannhet. Kontanternas kretslopp från butik till bank och tillbaka till butik kännetecknas av låg effektivitet. Från butik till bankkontor och bankomater transporteras sedlar och mynt långa sträckor. De räknas flera gånger och passerar olika hanteringsmoment. Komplexiteten och ineffektiviteten på marknaden för kontanthantering öppnar upp affärsmöjligheter för aktörer som kan erbjuda innovativa lösningar som möter marknadens krav på säkerhet. Kontanthanteringsmarknadens viktigaste aktörer är de stora bankerna, värdetransportbolag som Loomis, G4S och Panaxia samt Riksbanken. Trender inom kontanthantering Ökad kontantmängd Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att betala med betal- och kontokort och idag har de flesta butiker system för kortbetalning. Tillväxten för kortbetalningar har dock inte resulterat i minskat användande av kontanter, utan mängden kontanter i omlopp ökar i Sverige. Vid årsskiftet 2007/08 fanns det ungefär 413 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 108,5 miljarder kronor, enligt statistik från Riksbanken. Ökad effektivitet Under de senaste åren har Riksbanken minskat sin roll inom kontanthanteringen i Sverige. Ett större ansvar ligger på banker och värdetransportbolag. Omstruktureringen av marknaden har ökat trycket på en effektivisering av den svenska kontanthanteringen. Ett sätt att öka effektiviteten inom kontanthanteringen är att öka kontantomsättningen vid kassalinjerna, vilket minskar kontanttransporterna och hanteringen i butik. För butiker är det en serviceförmån och kostnadsfördel att kunna erbjuda kontantuttag direkt i kassan. Enligt en undersökning utförd av Post- och telestyrelsen i början av 2007 om svenskens post- och kassavanor ökar förekomsten av kontantuttag i butikskassor. Idag tar omkring 12 procent ut pengar i samband med kortköp i butik. Ökad rånrisk Antalet butiksrån har ökat stadigt under de 20 senaste åren och under 2007 anmäldes 812 rån mot butik i Sverige (en ökning med 10 procent jämfört med 2006), en- Antal anmälda rån mot butik Källa: Brå, Brottsförebyggande rådet 10

11 ligt statistik från Brottsförebyggande Rådet (Brå). Butiksrån innebär allvarliga personliga och ekonomiska konsekvenser för de drabbade. Det ökande antalet butiksrån i kombination med allt längre öppettider har lett till krav på ökad säkerhet för butikspersonal från fackliga organisationer. Sammantaget innebär de pågående marknads- och samhällstrenderna ett tilltagande behov av system som ökar effektiviteten och säkerheten inom svensk kontanthantering. Få kassaplatser med kontanthanteringssystem Enligt Axlons uppskattningar består den svenska handeln av omkring kassaarbetsplatser. Trots att kontanthanteringssystem funnits tillgängliga i Sverige sedan mitten på 90-talet är endast omkring kassaarbetsplatser utrustade med någon typ av kontanthanteringssystem. Axlons bedömning är att den svenska marknaden fortfarande befinner sig i sin linda men att intresset för kontanthanteringssystem ökar stadigt. Den svenska handeln kan delas upp i två huvuddelar, dagligvaruhandel och övrig detaljhandel. Dagligvaruhandeln domineras av de tre stora aktörerna ICA, Coop och Axfood. Därtill kommer ett antal mindre aktörer som Bergendahl och Vi-handlarna. På senare år har dock konkurrensen ökat genom att utländska lågprisaktörer som Netto och Lidl etablerat sig i Sverige. Ett delsegment inom dagligvaruhandeln är servicehandeln som består av ett stort antal fristående butiker, den större aktören Reitangruppen (Pressbyrån och 7-Eleven) och bensinstationskedjorna. Den övriga detaljhandeln är mer fragmenterad och består av ett stort antal nationella kedjor samt fristående aktörer. Bland de större kedjorna med ett stort antal kassor kan IKEA, H&M, Stadium, Apoteket, OnOff och Siba nämnas. Konkurrenter Marknaden för kontanthanteringssystem i Europa leds idag av de svenska aktörerna CashGuard och Gunnebo. Störst är CashGuard, som sedan starten 1994, levererat system i huvudsak i Sverige och Norge. Bolaget har även gjort ett mindre antal installationer i Frankrike och Tyskland. Gunnebo har levererat sitt system SafePay i Sverige, Norge, Tyskland och Holland. Även den internationella koncernen Wincor Nixdorf, som tillhandahåller IT-lösningar och system för banker och handel, erbjuder vissa lösningar för kontanthantering vid kassan. Utöver direkta konkurrenter finns det aktörer som levererar närliggande system och lösningar till butiker. Exempel på detta är leverantörer av kassaapparater, butiksdatasystem och betalningssystem samt systemintegratörer. Bland dessa aktörer och bland värdetransportbolagen finns potentiella återförsäljare och samarbetspartner för Axlon. Etablering i Europa Även om Axlon inledde sin lansering av AxlonRS på den svenska marknaden återfinns en etablering i övriga Europa i bolagets strategi och målsättning. Den marknad i Europa som, efter Sverige, har kommit längst inom kontanthanteringssytem är Norge där CashGuard har haft viss framgång. Även om CashGuard och SafePay gjort installationer i Tyskland, Frankrike och Holland är förekomsten av kontanthanteringssystem i butik utanför Sverige och Norge i det närmaste obefintlig. Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation, Mdr Källa: Riksbanken 11

12 HGL STARK TREND MOT PRODUKTION I KINA HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik för den lokala och internationella marknaden, i staden Dongguan belägen i Guangdongprovinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. HGL tillverkar komponenter som ingår i maskiner och annan utrustning inom medicinteknik, telekom och verkstadsindustri. HGL erbjuder även sourcingtjänster med allt från utvärdering och kontraktering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. Bolaget har sedan starten 2001 byggts upp under svensk ledning och uppvisat en god tillväxt. HGL förvärvades av Axlon under hösten 2006 och verksamheten konsoliderades i koncernen från och med 1 november HGL - en komplett leverantör Kombinationen av egen produktionskapacitet och sourcingtjänster gör HGL till en komplett leverantör med möjlighet att ta ett helhetsansvar för kundernas komponenttillverkning. HGL har lång erfarenhet av att verka i Kina och har under åren byggt upp ett stabilt och högkvalitativt nätverk av lokala partners och underleverantörer. Om viss produktionsteknisk kapacitet eller kompetens saknas i HGL:s verksamhet tillförs detta genom företagets omfattande nätverk av drygt 200 underleverantörer. HGL säkerställer att varje led i tillverkningsprocessen håller hög kvalitet och effektivitet genom strukturerade kvalitetskontroller fram till slutmontering och leverans. Hög teknisk kvalitet Produktionen och monteringen vid HGL:s fabrik är certifierad enligt ISO 9001:2000 och har en hög teknisk nivå och flexibilitet. Maskinerna är lätthanterliga vilket gör det enkelt att sätta in ny personal i arbetet. Arbetskraftstillgången är mycket god i fabrikens närhet, vilket underlättar en fortsatt tillväxt. Befintliga fabrikslokaler och omkringliggande områden erbjuder också bra förutsättningar för utbyggnad och expansion. Idag utnyttjas cirka 40 procent av fabrikens yta. Tillverkningskapaciteten begränsas endast av befintlig maskinkapacitet. I takt med marknadsefterfrågans tillväxt ökar HGL kontinuerligt investeringarna i maskinell utrustning. Affärs- och kundnytta HGL erbjuder i korthet följande affärs- och kundnytta: Smidig och tydlig kommunikation, avtals- och servicehantering. HGL styrs under svensk ledning med lång internationell erfarenhet vilket borgar för västerländska värderingar och effektiv kommunikation med internationella kunder och partners. Smidig och kostnadseffektiv tillverkning och montage av hög kvalitet. Enkel och snabb väg in till den kinesiska marknaden och tillverkningsindustrin utan handelshinder. HGL har lång erfarenhet av tillverkning, sourcing och distribution i Kina. 12

13 Helhetslösning för mekanisk tillverkning med en leverantör som ansvarar för hela inköps- tillverknings- och logistikprocessen. Produktion av både korta och långa tillverkningsserier med hög kvalitet till låg kostnad. Snabb produktionsstart. HGL kan starta produktionen av en helt ny komponent på kort tid från avtalsskrivning. Tillgång till stabilt och kvalitetssäkrat nätverk av drygt 200 underleverantörer inom komponenttillverkning i Kina. Internationella kunder HGLs kunder består av internationella företag inom medicinteknik, telekom och verkstadsindustri. Leveranser sker till Europa, USA och Asien samt till kunder och samarbetspartners i Kina. Stor efterfråga på tillverkningstjänster HGL har sin tillverkning i Guangdongprovinsen i Kina med omkring 79 miljoner fasta invånare och ytterligare cirka 31 miljoner migrerande arbetare. Guangdong står för drygt 10 procent av Kinas BNP och omkring en tredjedel av landets utrikeshandel samt drygt 40 procent av den högteknologiska exporten. Behovet av extern komponent- och modultillverkning i Kina med hög teknologisk kompetens och flexibilitet blir allt större. Industriföretag över hela världen lägger hela eller delar av sin produktion i Kina och Guangdong. Omkring hälften av världens mobiltelefoner tillverkas i Kina och en mycket stor del av övrig informationsteknisk utrustning i världen produceras också där. En stark industrikonjunktur driver på efterfrågan på tillverkningstjänster som kombinerar västerländskt produktionskunnande och kinesisk kostnadsstruktur. HGL vänder sig till både den lokala och den internationella marknaden med fokus på internationella industri-, teknik och medicinteknikföretag. Kinas mest framgångsrika provins Kina är sedan cirka 20 år tillbaka världens snabbast växande ekonomi. Landets BNP växer med omkring tio procent per år. Kina drivs av en stark strävan efter ökat välstånd och industriell förnyelse och gör enorma investeringar i infrastruktur, energi och kompetensutveckling. Guangdongprovinsen, där HGL har fabriken, har omkring 79 miljoner fasta invånare och ytterligare cirka 31 miljoner migrerande arbetare. Provinsen beskrivs som den mest framgångsrika i Kinas reformprogram. Guangdong står för drygt 10 procent av landets BNP och omkring en tredjedel av Kinas utrikeshandel samt drygt 40 procent av landets högteknologiska export. Guangdongs styrande har som mål att kraftigt öka tillväxten inom högteknologi. Genom skatteincitament attraheras därför forskning, högteknologiska företag och miljökunskap till provinsen. Närhet till Hong Kong Guangdongprovinsen är beläget i det så kallade Pärlflodsdeltat i södra Kina och gränsar till Hong Kong och Macau. Närheten till Hong Kong har varit viktig för Guangdongs snabba utveckling. Sedan i januari 2004 sker handeln med Hong Hong inom ramen för CEPA, Closer Economic Partnership Arrangement. Avtalet innebär ökad frihandel, bland annat genom att vissa produkter ges tullfrihet och att investeringar från Hong Kong och Macau till Kina underlättas och ges skattefördelar. Guangdongprovinsen har idag ett av Kinas mest utvecklade distributionssystem. Närmare 40 procent av Kinas handel passerar in i landet genom provinsen. HGL:s fabrik, i staden Dongguan, ligger nära Shenzhen, som är Kinas näst största containerhamn efter Shanghai. Med bara fyra mil till närmaste internationella flygplats i Shenzhen samt goda järnvägs- och vägförbindelser till logistiska knutpunkter, är transportmöjligheterna till och från fabriken exceptionellt goda. 13

14 Förvaltningsberättelse Axlon Group AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för Axlon Group AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Koncernen arbetar med helhetslösningar och produkter inom säker och effektiv hantering av kontanter, samt med mekanisk tillverkning och inköpsverksamhet med egen fabrik i Guangdongprovinsen i Kina. Affärsidé Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för effektivare, säkrare och enklare kontanthantering. Med egen fabrik samt inköps- och affärskompetens i Kina erbjuder koncernen även kostnadseffektiv mekanisk tillverkning, montage och sourcing med hög kvalitet, kapacitet och service till låg kostnad. Verksamhetsförändringar 2006 och 2007 Under 2006 förändrades och växte Koncernens verksamhet i och med förvärvet av HGL-koncernen i november Sedan dess består Axlon Group av två operativa verksamheter: Axlon som utvecklar och säljer lösningar för säker kontanthantering och HGL som med egen fabrik i Kina tillverkar finmekaniska produkter till internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik. Under 2007 har inga verksamhetsförändringar skett. Förändringar i styrelse samt ledande befattningshavare Anders Markstedt lämnade som VD för HGL i november Anders ersattes inledningsvis av Stefan Oldén, styrelseledamot i HGL och Fredrik Bister, CFO Axlon Group. Peter Fischer, CEO i Axlon Group är ytterst ansvarig. Fredrik Bister meddelade i december att han lämnar koncernen den 31 mars 2008 för annan anställning. David von Laskowski har utsetts till ny CFO och tillträder sin befattning den 29 februari Under februari och mars arbetar dessa parallellt. Namnändringar Årsstämman beslöt att ändra namn på moderbolaget från Axlon Holding AB till Axlon Group AB. Dotterföretaget Axlon AB har under året ändrat namn från Axlon International AB till Axlon AB. och effektiv kontanthantering med egen tillverkning och inköpsverksamhet i Kina. Målet är också att skapa hög avkastning på eget kapital genom att: Aktivt utveckla och sälja marknadsledande lösningar och produkter för kontanthantering inom främst butik men också post och bank. Fortsätta marknadslansera produkter nationellt och internationellt med egna resurser och med samarbetspartners. Aktivt arbeta med samtliga element i tillverkningen av Bolagets produkter för att kontinuerligt optimera kostnaderna vid framställning av Bolagets produkter. Utveckla starka nätverk och samarbeten med kunder, distributörer och leverantörer för att minska beroendet av någon enskild part. Utveckla strategiska allianser med marknadsledande aktörer för att påskynda marknadsutvecklingen samt marknadspenetrationen. Utveckla samarbeten med OEM aktörer i syfte att utvidga marknadspotentialen samt utöka de potentiella distributionskanalerna. Utveckla inköps- och tillverkningskapacitet och kringliggande affärstjänster i Kina för att erbjuda små likväl som stora produktionsvolymer och helhetslösningar inom mekanisk tillverkning med hög kvalitet till låg kostnad. Mål under 2008 Fortsätta lanseringen av AxlonRS på marknaden. Utveckla kostnadseffektiviteten av hela AxlonRS produktionsflöde. Utveckla tillverkningskapaciteten och inköpskompetensen vid HGL:s fabrik i Kina. Teckna avtal med stora internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik för tillverkning av medelstora produktionsserier av mekaniska komponenter i Kina. Organisation Legal struktur Koncernen består av moderbolaget Axlon Group AB (publ) och av de helägda dotterföretagen Axlon AB och Axlon Foreign Invest AB, HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd och HGL och Global DongGuan Ltd (sammantaget koncernen). Övergripande mål och strategi Koncernens övergripande mål är att bli en ledande internationell aktör inom helhetslösningar och produkter för säker 14

15 Medarbetare Per den 31 december 2007 var totalt 338 personer anställda i koncernen, varav 14 (14) i Axlon, 321 (258) i HGL och 3 (2) i moderbolaget Axlon Group. Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas Bolagets långsiktiga behov. Vid tillsättning av nya tjänster strävar Bolaget efter att befintliga medarbetare ska få möjlighet att utvecklas. Marknad och utveckling Axlon Axlon har 2007 namnändrat från Axlon International AB till Axlon AB. Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom kontanthantering till kunder med kassasystem. Axlons system AxlonRS utmärks av nytänkande samt hög teknisk prestanda och kvalitet, hög kapacitet samt enkel integration i kundens befintliga kassa- och systemmiljö. Under året har Axlon förstärkt både sin marknads- och försäljningsorganisation och sin eftermarknadsorganisation för att kunna påbörja försäljning av AxlonRS. Flera integrationer mot olika kassasystem har påbörjats. Allt detta för att lägga grunden till att påbörja leveranser av AxlonRS. Under det tredje kvartalet beställde Axlon de första systemen för leverans under slutet av Axlon har under 2007, som kommunicerats, tagit flera order på kontanthanteringssystemet AxlonRS. Ett flertal har varit i drift i mer än 1 års tid. Under november tecknades ett ramavtal med butikshandelskedjan Direkten. Axlon har under året tagit fram en marknadsstrategi där Axlon inledningsvis riktar in sig på små och medelstora installationer för att bygga en marknadsnärvaro och trovärdighet. Därefter kommer större kunder att bearbetas. Axlons geografiska målmarknad är initialt Sverige och Euroområdet. HGL HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik, i staden Dongguan som ligger i GuangDong-provinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. I fabriken tillverkas allt från belysningsarmaturer och flödesregulatorer till filterdetaljer för telekomindustrin. För att öka HGL:s, och därmed kundernas, konkurrenskraft erbjuder HGL även en högklassig sourcingorganisation som sköter allt från sökning och utvärdering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. HGL:s fabrik är utrustad med modern teknik inom så kallad CNC-bearbetning, fräsning och fleroperationssvarvning. Tillverkningen har en hög teknisk nivå och flexibilitet med avancerade maskiner samt manuell bearbetning och kontroll. Maskinerna är dock lätthanterliga vilket gör det enkelt att sätta in ny personal i arbetet. Fabriken har en modern IT-plattform, och ett nytt MPS-system för effektiv övervakning och styrning av produktionsprocesser vilket implementerats under året. Arbetskraftstillgången är mycket god i fabrikens närhet, vilket ger bra tillväxtmöjligheter. Befintliga fabrikslokaler och omkringliggande områden erbjuder också bra möjligheter till utbyggnad och expansion. Utmärkande för HGL är bland annat företagets höga kvalitetsstandard samt tekniska kompetens och flexibilitet med möjlighet att snabbt ställa om produktionen för nya produkter. Vidare har HGL, till skillnad från majoriteten av konkurrenterna, möjlighet att tillverka små serier till låg kostnad och hög kvalitet. HGL kan också, genom sitt breda nätverk av underleverantörer, ta ett helhetsansvar för kundernas komponent- och modultillverkning i Kina. Behovet av extern komponent- och modultillverkning i Kina med hög teknisk kompetens och flexibilitet blir allt större. Med HGL:s svenska och internationellt erfarna företagsledning underlättas marknadsbearbetning och kundkommunikation med västerländska företag betydligt, vilket är en stor konkurrensfördel. HGL ser framför sig en fortsatt stark tillväxt. Tillväxten ska ske genom att utöka den maskinella kapaciteten och att vidareutveckla monterings- och sourcingverksamheten för att kunna ta mer omfattande uppdrag, med större tjänsteinnehåll och helhetsansvar för kundernas hela tillverkningsprocess i Kina. Under året har ett flertal nya större kontrakt tecknats med befintliga kunder. HGL har också påbörjat att leverera komponenter samt att montera moduler till AxlonRS-systemet. HGL har under året haft en omsättningsökning, rensat för valutaeffekter, med cirka 20 procent till drygt 46 miljoner kronor. Under räkenskapsåret 2007 har ett flertal stora kontrakt skrivits, vilka initialt krävt arbetande kapital. Dessutom har resultatet belastats med nedskrivningar av lager och kundfordringar på cirka två miljoner kronor samt avgångsvederlag för verkställande direktören med knappt en miljon kronor. Bedömningen är att HGL under 2008 kommer att nå en uthålligt god nettomarginal samt uppnå fortsatt god tillväxt. 15

16 Kundstruktur Axlon Axlons geografiska målmarknad är initialt Sverige och Euroområdet. I den första marknadsfasen bearbetas bland annat bygghandelsbutiker, dagligvaruhandel, sportaffärer, servicebutiker och bensinstationer. HGL HGL:s kunder är internationella bolag över hela världen inom industri, telekom och medicinteknik, till exempel Ericsson, M/A-COM och IMI. Leveranser sker till Europa, USA och Asien. Nyemission samt bolagets finansiering och likviditet Under året har två emissioner genomförts. Den första genomfördes i maj och var en riktad emission till Axlon Group:s CEO Peter Fischer och Axlon:s VD Tomas Ringström, vilken tillförde Axlon Group 2 Mkr. Under hösten 2007 genomfördes en företrädesemission för att säkra utvecklingen av AxlonRS. Emissionen avslutades den 24 oktober 2007 och tillförde Axlon Group 45,8 Mkr före emissionskostnader. Det är styrelsens uppfattning att kapitalbehovet för 2008 därmed är tryggat. Konvertibler Vid balansdagen den 31 december 2007 finns utestående konvertibla skuldebrev för sammanlagt kronor motsvarande aktier. De konvertibla skuldebreven löper med en årlig ränta på 7,5 procent. Konvertering kan ske mellan den 1 januari 2006 och 31 december Konverteringskursen är 27 öre. Om samtliga vid årsskiftet utestående konvertibla skuldebrev konverteras kommer stycken nya aktier att emitteras. Det totala antalet aktier i bolaget vid full konvertering av de konvertibla skuldebreven skulle därmed bli stycken. Teckningsoptioner Under perioden emitterades stycken teckningsoptioner till nyteckningskursen 0,10 kronor. Teckningsoptionerna måste senast utnyttjas den 24 oktober Teckningsoptionerna riktades till och tecknades av aktieägarna Verdane Capital V B K/S, Verdane Capital V A K/S, Stifag AB och Stångmärket KB som ersättning för den emissionsgaranti som ställts av dessa aktieägare. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle det totala antalet aktier i Bolaget uppgå till stycken. Viktiga händelser under året Serietillverkningen av AxlonRS påbörjades i augusti och började levereras under november månad. Faktureringen gällande AxlonRS påbörjades i december Ramavtal för AxlonRS tecknades i november med Direkten. HGL har tecknat ett flertal större avtal, vilka förväntas börja ge en positiv resultateffekt under första halvåret Bolaget har genom två nyemissioner tillförts 47,8 Mkr före emissionskostnader. ÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 DECEMBER 2007 Andel av Andel av Ägare Antal aktier kapital, % röster % Verdane Capital ,9% 15,9% Stifag AB ,5% 11,5% Thomas Lindwall m. bolag ,7% 9,7% Sven-Aage Bengtson m. bolag ,6% 7,6% Mats Boquist m. bolag ,0% 4,0% Stefan Oldén m. bolag ,4% 3,4% Svensk förbränningsåtervinning ,9% 2,9% Thomas Gaterud ,8% 2,8% Nordnet pensionsförsäkring AB ,3% 2,3% Jan Pettersson ,3% 2,3% Folksam Framtidsfond ,1% 2,1% Övriga ,5% 35,5% Totalt antal aktier ,0% 100,0% Antal aktieägare

17 FÖRDELNING STORHETSKLASSER Andel av Antal aktieägare Antal aktier kapital och röster % ,34% ,98% ,48% ,94% ,34% ,93% Totalt % AKTIEKAPITALETS UTVECKLING - MODERBOLAGET Aktiens Ökning av aktie- Aktiekapital, Förändring av Totalt antal kvot- År Transaktion kapitalet, kronor kronor antalet aktier aktier värde, kr 2000 Nybildning , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Konvertering av konvertibla skuldebrev , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission ,10 Ordinarie årsstämma Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj kl i Bolagets lokaler, Ulvsundavägen 110, Bromma. Bolagets säte Bolagets säte är Stockholms län, Stockholms stad. Förslag till behandling av resultatet Styrelsen och verkställande direktören för Axlon Group AB (publ) föreslår att 2007 års resultat i moderbolaget på :59 kronor skall täckas av reservfonden. Framtidsutsikter Den potentiella marknaden för kontanthantering vid kassaarbetsplatser är stor internationellt och det är för närvarande endast ett fåtal bolag som är verksamma inom denna. Axlon förväntar sig en god efterfrågan på AxlonRS. Marknaden är under 2008 på väg in i en fas där fler och fler potentiella kunder börjar bli redo att implementera den typ av lösning som erbjuds i och med AxlonRS. Marknaden för självutcheckning börjar exempelvis ta fart vilket skapar goda marknadsförutsättningar för Axlon. Marknadslanseringen av AxlonRS som startade i början på 2007 har lett till ett antal pilotprojekt så som en Vi-butik i Stockholm, en installation på inwarehouse i Stockholm och ett ramavtal med Direkten. Dotterbolaget HGL har en lönsam verksamhet inom mekanisk tillverkning i Kina med hög beläggning och långa kundrelationer med stora internationella bolag sedan flera år tillbaka. Efterfrågan på HGL:s tjänster är mycket god och ser ut att öka kraftigt inom de närmaste åren. Genom att utveckla bland annat fabrikskapacitet och inköpskompetens räknar bolaget med större uppdrag med ökat tjänsteinnehåll och helhetsansvar för kundernas tillverkningsprocesser i Kina. Bolaget lämnar inga prognoser. 17

18 Resultaträkning - koncernen Kkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad sålda varor Bruttovinst Utvecklingskostnader 3,4,5, Marknads- och försäljningskostnader 3,4,5, Administrationskostnader 3,4,5, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie, räknat på resultat från 10 kvarvarande verksamhet hänförligt till Moderföretagets aktieägare under perioden före utspädning, kronor per aktie -0,10-0,11 efter utspädning, kronor per aktie -0,10-0,11 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusental

19 Balansräkning - koncernen Kkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Patent Goodwill Maskiner och inventarier Maskiner och andra tekniska anläggningar Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 22 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättning skattetvist Konvertibla skuldförbindelser Övriga skulder till kreditinstitut m.m Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport Axlon Group AB (publ) Första halvåret Koncernens omsättning uppgick till 16 mkr (0 mkr). Koncernens rörelseresultat exkl. avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15 mkr (-20 mkr). Resultat per

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet

Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Opus Prodox AB delårsrapport Göteborg 2006-05-23 Stark försäljningsökning (+ 66%) under lönsamhet Rapportperioden 1 januari 31 mars, 2006 Omsättningen uppgick till 7 367 kkr (4 443 kkr). Ökningen kan främst

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2006 Insplanets resultat och omsättning ökar kraftigt > Nettoomsättningen ökade med 214 procent till 10 761 (3 425) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2016 Faktureringen under perioden uppgick till 5,8 MSEK (5,8 MSEK), ingen förändring mot föregående år. Operativt resultat för perioden är

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %)

Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/4 30/6 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 4,6 MSEK (3,9 MSEK), vilket är en ökning med 0,7 MSEK (18 %) Resultatet efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer