AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

2 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning - KONCERNEN 18 Balansräkning - KONCERNEN 19 Kassaflödesanalys - KONCERNEN 21 Förändring av eget kapital - KONCERNEN 22 Resultaträkning - MODERBOLAGET 23 Balansräkning - MODERBOLAGET 24 Förändring av eget kapital - MODERBOLAGET 26 Kassaflödesanalys - MODERBOLAGET 27 Tilläggsupplysningar 28 Noter 34 Revisionsberättelse 43 Styrelse och ledande befattningshavare 44 Styrelsens arbete 47 Adresser 48 Viktiga händelser 2007 Marknadslansering och försäljning av AxlonRS påbörjas. Första ramavtalet för AxlonRS tecknas med Direkten. HGL tecknar större avtal med ett flertal kunder. Företrädesemission tillförde Axlon Group 45,8 mkr före emissionskostnader. Mål 2008 Fortsätta lansering av AxlonRS på marknaden. Utveckla kostnadseffektiviteten av AxlonRS produktionsflöde. Utöka tillverkningskapacitet och inköpskompetens vid HGL:s fabrik i Kina. Teckna avtal med stora internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik för tillverkning av medelstora produktionsserier av mekaniska komponenter i Kina. Nyckeltal koncernen Finansiella Bruttomarginal, % 22,6 33,5 Rörelsemarginal, % Neg. Neg. Nettomarginal, % Neg. Neg. Avkastning på eget kapital, % -92,8-57,9 Avkastning på totalt kapital, % -43,0-31,7 Soliditet, % 48,4 57,8 Ränteteckningsgrad, ggr -23,1-17,7 Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 Aktierelaterade Före konvertering Periodens resultat, kr per aktie -0,10-0,11 Eget kaptial, kr per aktie 0,06 0,13 Antal aktier Efter konvertering Periodens resultat, kr per aktie -0,10-0,11 Eget kapital, kr per aktie 0,05 0,11 Antal aktier Bolagsstämma Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj kl i Bolagets lokaler, Ulvsundavägen 110, Bromma. Medarbetare Antal anställda, vid periodens slut Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q1 7 maj 2008 Delårsrapport Q2 27 augusti 2008 Delårsrapport Q3 5 november 2008

3 Organisation Koncernen hade per den 31 december 2007 totalt 338 (274) anställda, varav 3 (2) i moderbolaget Axlon Group, 14 (14) i Axlon och 321 (258) i HGL. I den svenska verksamheten, Axlon Group och Axlon, arbetar tio personer med utvecklingen av AxlonRS, två med marknadsföring och försäljning samt fyra med central ledning och administration. I den kinesiska verksamheten arbetar 49 personer med företagsledning och administrativa funktioner och 272 personer är direkt sysselsatta inom produktionen. Samtliga anställda i HGL erbjuds mat och logi som en del av anställningsvillkoren. Legal struktur Axlon Group AB (publ) är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Axlon AB och Axlon Foreign Invest AB med dotterbolagen HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd och HGL Global DongGuan Ltd. Kort om Axlon Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom området sluten kontanthantering till kunder med kassasystem. Axlons system, AxlonRS har hög teknisk prestanda och kvalitet, hög kapacitet samt är enkel att integrera i kunders befintliga kassa- och systemmiljö. Systemet består av programvara (som används) för integration och har en sedelenhet och en myntenhet i kassaarbetsplatsen. Därutöver finns transportkassetter med infärgningssystem för säker transport och/eller lagring. Systemets programvara övervakar kontantflöde och integration mot kassasystem, datornätverk och andra affärsapplikationer. Kort om HGL HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik belägen i staden Dongguan i GuangDong-provinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. Allt från tandimplantat och flödesregulatorer till filterdetaljer för telekomindustrin tillverkas i fabriken. HGL erbjuder även sourcingtjänster med bl a utvärdering och kontraktering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. Vision Koncernens vision är att vara en ledande internationell aktör inom helhetslösningar och produkter för säker och effektiv kontanthantering samt att erbjuda tillverkning och inköpsverksamhet i Kina. Affärsidé Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för effektivare, säkrare och enklare kontanthantering. Med egen fabrik samt inköps- och affärskompetens i Kina erbjuder koncernen även kostnadseffektiv mekanisk tillverkning, montage och sourcing med hög kvalitet, kapacitet och service till låg kostnad. Målsättning Axlon kommer under 2008 fortsätta sin fastlagda strategi att marknadslansera AxlonRS via små och medelstora butiksinstallationer. Implementering av de första serietillverkade systemen som är ute på marknaden påbörjas. Axlon har tecknat ett antal leveransavtal för Stärkta marknadsaktiviteter innebär att vi under Q3 och Q4 kommer upp i en för Axlon betydande takt av order och installationer. Den negativa utvecklingen för HGL under 2007 har krävt kraftfulla åtgärder. Med en ny ledning, granskad produktionsprocess och förstärkt försäljningsorganistion kan redan nu en positiv trend påvisas. Inledningen på 2008 visar på stark försäljningsökning och kraftigt förbättrad produktivitet. 3

4 VD-ORD VÄXANDE KONTANTMÄNGD INTENSIFIERAR MARKNADSBEHOVEN Under 2007 lanserades det tekniskt ledande kontanthanteringssystemet AxlonRS. Marknaden tog emot produkten väl och under 2008 breddas lanseringen mot större kunder och leveranser. Efterfrågan på effektiv och säker kontanthantering är stor och ökar i takt med den ständigt växande kontantmängden i samhället. Peter Fischer Verkställande direktör Efter fem års intensivt utvecklingsarbete och tester i krävande kundmiljöer lanserade dotterbolaget Axlon kontanthanteringssystemet AxlonRS i början på Marknaden har länge väntat på nya, mer innovativa och säkrare lösningar för kontanthantering då utbudet på marknaden varit skralt och lösningarna ålderdomliga. Axlon har ett tekniskt ledande koncept för kontanthantering. Vi erbjuder en fullständigt sluten hantering ända från kassalinjen hela vägen till banken. AxlonRS är en konceptuell lösning med smarta integrerade produkter och tjänster. Detta möjliggörs av konceptets väl utvecklade IT-kapacitet. AxlonRS erbjuder helt nya möjligheter med systemintegration mellan kontantenheter, kassa- och affärsapplikationer hos kunden liksom även integration mot externa leverantörer som värdetransport- och serviceföretag och banker. Det leder till ökad säkerhet, effektivare flöden samt innovativa lösningar för snabb kapitalomsättning. Genom att AxlonRS-enheterna kan kopplas till fler än en kassa kan vi markant minska kostnaden för kassa- och kontanthanteringen. Systemintegrationen skapar också helt nya affärsmöjligheter för olika aktörer. Till exempel kan värdetransportföretag inkludera AxlonRS i sina kunderbjudanden. Intresset från marknaden har därför varit stort under Flera pilotinstallationer har inletts under året och flera nya intressanta avtal tecknats med bland andra ISS TraffiCare och Direkten. Ramavtalet med butikshandelskedjan Direkten omfattar kedjans samtliga 212 butiker. Samarbetet är ett led i Direktens arbete med att öka säkerheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera kontanthanteringen. Avtalet med ISS TraffiCare avser installation av AxlonRS på det SL-center som finns på Stockholms centralstation. Euromarknaden värd 200 miljarder Under marknadsintroduktionen har vi valt att fokusera på mindre verksamheter. Vår strategi har fungerat väl och under 2008 kommer vi i ökad utsträckning satsa på till större kunder för att öka volymproduktionen och effektiviteten i marknadsbearbetningen. I takt med att försäljning och efterfrågan ökar förstärker vi organisationen och utvecklar våra partnernätverk inom marknad och försäljning. Även service och support vidareutvecklas för att bredda den svenska marknaden.

5 Vi har ett starkt erbjudande och är övertygade om att lyckas bra på den svenska marknaden. Det är den mest utvecklade marknaden inom kontanthantering. Trots detta har bara cirka tio procent av alla kassor kontanthanteringssystem i Sverige. Den svenska marknaden omfattar dock bara en liten del av potentialen för AxlonRS, men utgör startpunkt i marknadslanseringen. Totala värdet på den svenska marknaden uppgår till cirka 9 miljarder SEK och består av cirka kassaarbetsplatser. I nästa steg breddas marknadssatsningen till att omfatta hela Norden och Euroområdet. Behoven är mycket stora eftersom de flesta saknar effektiv och säker kontanthantering. Euroområdet består av över två miljoner kassaarbetsplatser och är värt mellan 150 till 200 miljarder SEK. Marknadsbehoven alltmer akuta Kontanter är fortfarande det överlägset mest vanliga betalningsmedlet i Europa. Omkring hälften av alla köp i detaljhandeln sker med kontanter. Värdet på cirkulerande sedlar och mynt i Europa växer med i genomsnitt 10 procent per år. Samtidigt flyttas hanteringen av kontanter i allt större utsträckning över från bank- och postkontor till bankomater och butiker. För butikerna är det en serviceförmån och kostnadsfördel att kunna erbjuda kontantuttag. Rånen mot butiker och värdetransporter blir också allt grövre och kostsammare. Sammanfattningsvis blir behovet av effektivare och säkrare lösningar för kontanthantering större för varje år. Att som liten aktör ta sig an hela Euroområdet är inte realistiskt. Därför inleder vi samtal med aktörer som levererar andra typer av butikslösningar med syfte att tillsammans bearbeta större marknader. Möjliga partners är främst värdetransportföretag samt internationella leverantörer av kassasystem, säkerhetsutrustning och andra hårdvaror. En stark positiv trend i HGL HGL har haft snabb tillväxt med full beläggning och god lönsamhet under flera år, men under 2007 minskade den externa försäljningen liksom lönsamheten. Den negativa utvecklingen krävde kraftfulla åtgärder. En ny ledning tillsattes, produktionsprocessen granskades, nya åtgärder sattes in för att öka produktiviteten och försäljningsorganisationen stärktes. Efter dessa insatser har vi märkt en positiv trend. Inledningen på 2008 visar på stark försäljningsökning och kraftigt förbättrad produktivitet. Efterfrågan på komponenttillverkning i Kina är fortsatt mycket stark. HGL:s affärskoncept utvecklas också mot en bredare sourcingverksamhet med fler tjänster och tillverkningsområden. Därmed blir HGL en mer komplett leverantör och kommer att kunna ta allt större ansvar för kundernas tillverknings- och logistikprocess i Kina. Idag produceras en stor del av AxlonRS komponenter av HGL och i framtiden ska HGL även leverera hela moduler till systemet. HGL:s produktionsexpertis har deltagit i ett tidigt skede i Axlons utvecklingsarbete, vilket har ökat effektiviteten och minskat risken för att prototyper inte håller för serietillverkning. Höstens nyemission på 45,8 miljoner kronor, före emissionskostnader, gav oss förbättrade möjligheter att fortsätta utveckla marknads- och försäljningsverksamheten samt finjustera AxlonRS. Det innebär att vi med större kraft kan genomföra en bred marknadsbearbetning Vårt mål är att bli ledande inom lösningar och tjänster för säker och effektiv kontanthantering. Vägen dit må vara lång, men den ligger helt öppen för oss. Peter Fischer, Verkställande direktör Axlon Group AB 5

6 HISTORIK 1992 Axlon grundades 1992 av innovatören Sven-Aage Bengtson och den ursprungliga verksamheten gick ut på att utveckla och sälja system för mynt och sedelväxling på nordiska marknaden Dagens verksamhet i Axlon började 2002 då utvecklingen av kontanthanteringssystemet AxlonRS inleddes. Ambitionen med projektet var att utveckla ett system för kontanthantering med betydligt högre säkerhet än befintliga system och som möjliggör en sluten hantering av kontanter från butikskassan till banken. Ambitionen med projektet var även att utveckla ett system baserat på den senaste IT-tekniken och ett system som möjliggör en ökad kundnytta jämfört med konkurrerande system. Under de kommande åren utvecklades och testades flera generationer av systemet och först år 2005 var systemet tillräckligt driftsäkert för skarpa tester i butik Under hösten 2005 genomförde Axlon Group en notering av bolaget på Aktietorget via ett omvänt förvärv av Magic House. Bolaget bedrev till och med oktober 2005 en rörelse bestående av marknadsföring och försäljning av energidrycker och Bolagets firma var fram till oktober 2005 Magic House AB (publ). Den tidigare verksamheten inom Magic House har helt avvecklats Den 3 juli 2006 bytte Axlon Group marknadsplats från Aktietorget till First North. HGL etablerade en finmekanisk fabrik i GuangDong-provinsen i Kina år Verksamheten växte snabbt och omsatte 40 Mkr med god lönsamhet under år I och med förvärvet av HGL 2006 behärskar Axlon hela värdekedjan från design, via tillverkning, till försäljning av kontanthanteringssystem mot slutkund I januari 2007 tecknade Axlon sin första order på ett fullskaligt system till en VI-handlare i Älvsjö utanför Stockholm. I augusti 2007 fattades beslut om att inleda serieproduktion av systemet. Totalt har Axlon investerat omkring 140 Mkr i utvecklingen av AxlonRS. Första ramavtalet för AxlonRS tecknas med Direkten. 6

7 AXLONRS SÄKRARE OCH EFFEKTIVARE KONTANTHANTERING Sedelenheten i AxlonRS har hög volymkapacitet, vilket möjliggör förbättrade förutsättningar för butikskunderna att göra kontantuttag i butik. Genom ett effektivt kontanthanteringssystem ökas effektiviteten i kassalinjen tack vare snabbare betalningar och högre kundgenomströmning. AxlonRS-systemet är helt slutet, vilket innebär att kontanterna är skyddade hela vägen från kassan till värdetransportörens uppräkningscentral.

8 AXLON HÖG KUNDNYTTA MED AXLONRS Axlon utvecklar och marknadsför AxlonRS som är ett system för sluten och säker kontanthantering i handeln. Sedan utvecklingen av AxlonRS inleddes 2002 har totalt omkring 140 Mkr investerats i systemet. AxlonRS är baserad på modern teknologi som förenklar och säkrar kontanthanteringen. Den omfattande funktionaliteten tillsammans med ett säkert och slutet system innebär att AxlonRS har en högre kundnytta än konkurrerande system. Affärs- och kundnytta Den avancerade tekniken och omfattande funktionaliteten i AxlonRS innebär en rad olika fördelar för kunderna, varav den viktigaste är det slutna systemet med hög säkerhet. Slutet system med hög säkerhet Kontanthanteringssystemet är ett slutet och säkert system, där kontanterna skyddas av mekaniska och elektroniska låsanordningar samt infärgningssystem. Kontanterna förvaras i säkra enheter hela vägen från butikens kassa via värdetransportören till uppräkningscentralen. Sedlarna i AxlonRS förvaras i en sedelenhet. När kassan stängs eller när mängden kontanter i sedelenhern är alltför stor, kan kassören välja att tömma en viss mängd sedlar i transportkassetten. Sedlarna i transportkassetten är helt säkrade och kan matas ut först när kassetten når uppräkningscentralen. I och med att kontanterna kan kontrolleras av värdetransportbolaget skulle ansvaret för kontanterna kunna ligga hos värdetransportören, vilket ökar butikens säkerhet. Förbättrad cash management När kontanterna är nedmatade i transportkassetten är de utom handlarens kontroll och kan endast matas ut av värdetransportbolaget. Den höga säkerheten i Axlonsystemet gör att så snart som kontanter tömts i transportkassetten kan värdetransportföretaget göra en motsvarande insättning på handlarens konto och ränta på pengarna erhållas direkt. AxlonRSsystemet möjliggör att handlaren får en daglig insättning på bankkontot, vilket ger ett jämnare betalningsflödet. Avancerade system för ökad säkerhet AxlonRS innehåller äkthetskontroll som gör att falska sedlar kan upptäckas. Alla transaktioner registreras i systemet, vilket innebär att felaktiga transaktioner samt svinn och stölder kan upptäckas. Integration med andra IT-system skapar nya möjligheter Alla transaktioner i AxlonRS registreras och systemet kan integreras med befintliga kassasystem samt kopplas upp online mot butiksdatasystemet. Ytterligare en möjlighet är att koppla upp kontanthanteringssystemet mot värdetransportörens system. Idag hämtas pengar i butikerna av värdetransportföretagen vanligtvis enligt fastlagda scheman. Om värdetransportföretaget kan kontrollera kontantsituationen i butiken kan värdetransporterna från butikerna behovsstyras, vilket ökar effektiviteten i kontanthanteringen samt reducerar rånrisken ytterligare. 8

9 Ökad effektivitet Genom ett effektivt kontanthanteringssystem ökas effektiviteten i kassalinjen tack vare snabbare betalningar och högre kundgenomströmning. Sedelenheten i AxlonRS har hög volymkapacitet, vilket ger förbättrade förutsättningar för butikskunderna att göra kontantuttag i butik. Kontantuttag från ett kontanthanteringssystem i butik upplevs ofta som tryggare än att ta ut pengar ur en bankomat på gatan. Ett ökat kontantuttag i kassan förbättrar effektiviteten i kontantlogistiken och minskar behovet av värdetransporter som följd, vilket sänker butikens kostnader. Bättre arbetsmiljö Eftersom alla transaktioner registreras och sparas av AxlonRS sker all avstämning i kassan automatiskt, vilket förenklar arbetsrotationen och underlättar redovisningen. Den ergonomiska designen gör att kassapersonal kan undvika felbelastande rörelser, vilket bidrar till en bättre komfort och minskad risk för arbetsskador och nickelallergi. AxlonRS är lätt att integrera i olika typer av kassor och har en stilren design som bidrar till bättre kundupplevelse. Nya möjligheter i butiken AxlonRS har en flexibel konfiguration och en kontantenhet kan anslutas till flera kassor, vilket kan vara praktiskt av utrymmesskäl i mindre butiker och servicebutiker. Så här fungerar AxlonRS-systemet Kontanthanteringssystemet AxlonRS består av ett antal hårdvarumoduler och programvara som kan konfigureras efter olika kunders behov. Systemet består i huvudsak av följande systemkomponenter: Sedelenhet Användarvänlig, ergonomisk och snabb sedelenhet. Enheten har endast ett inmatningsfack för samtliga valörer som också är utrustad med äkthetskontroll för identifikation av falska sedlar. Enheten är anpassningsbar och kan formateras för att ta emot de flesta valutor. Produkten är helt sluten och försedd med elektriskt och mekaniskt lås. Myntenhet för enstycksinmatning Ergonomisk, lättanvänd och snabb myntenhet med kapacitet för cirka mynt i fyra valörer och äkthetskontroll. Myntenhet handfull för flerstycksinmatning En snabb myntenhet med möjlighet att släppa flera mynt åt gången i inmatningsöppningen. Enheten hanterar upp till mynt i fem olika valörer. Transportkassett Kassetten är integrerad i sedelenheten och erbjuder säkra transporter till butikens kontorsutrymme eller värdetransportörens uppräkningscentral, utan möjlighet till manuell manipulation. Kassetten kan utrustas med infärgning. AxlonRS BackOfficeUnit Tömningsenhet för maskinell tömning av transportkassetter. Enheten är utvecklad för butiker där säkerheten skapas genom slutna rum och rutiner. AxlonRS BackOffice Programvara som styr och kontrollerar enheternas funktion och innehåll samt genererar statistik och rapporter. 9

10 Marknadslansering Under första halvåret 2007 slutfördes de slutliga testerna av AxlonRS och fokus i verksamheten har skiftat till marknadslanseringen av systemet. Inledningsvis kommer Axlon att rikta in sig på små och medelstora installationer för att bygga en marknadsnärvaro. I denna första marknadsfas kommer bland annat bygghandelsbutiker, dagligvaruhandeln, sportbutiker, servicebutiker och bensinstationer att bearbetas. Axlon räknar med att ingå avtal om leverans av AxlonRS till ett antal mindre och medelstora aktörer under våren Inledningsvis kommer marknadsinsatserna att koncentreras på den svenska marknaden men målsättningen är dock att under 2009 inleda marknadsbearbetningen av ett antal euro-länder. I bolagets strategi ingår etablering av AxlonRS på flera stora europeiska marknader. Bolagets plan är att etablera AxlonRS som ett internationellt ledande system för säker kontanthantering. Den internationella lanseringen kommer främst att ske genom samarbeten med lokala partners. Serieproduktion påbörjas Ett viktigt steg i lanseringen av AxlonRS togs i augusti då beslut fattades om att inleda serieproduktion av systemet. Inledningsvis kommer en del av komponenterna att tillverkas i HGLs fabrik i Kina och när tillverkningsvolymerna stiger kommer en större del av komponenttillverkningen att flyttas till HGL. Stora affärsmöjligheter Axlon agerar med sina kontanthanteringssystem på marknaden för kontanthantering. Flödet av kontanter mellan handeln och bankerna är en omfattande och komplex process med höga krav på säkerhet, service och noggrannhet. Kontanternas kretslopp från butik till bank och tillbaka till butik kännetecknas av låg effektivitet. Från butik till bankkontor och bankomater transporteras sedlar och mynt långa sträckor. De räknas flera gånger och passerar olika hanteringsmoment. Komplexiteten och ineffektiviteten på marknaden för kontanthantering öppnar upp affärsmöjligheter för aktörer som kan erbjuda innovativa lösningar som möter marknadens krav på säkerhet. Kontanthanteringsmarknadens viktigaste aktörer är de stora bankerna, värdetransportbolag som Loomis, G4S och Panaxia samt Riksbanken. Trender inom kontanthantering Ökad kontantmängd Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att betala med betal- och kontokort och idag har de flesta butiker system för kortbetalning. Tillväxten för kortbetalningar har dock inte resulterat i minskat användande av kontanter, utan mängden kontanter i omlopp ökar i Sverige. Vid årsskiftet 2007/08 fanns det ungefär 413 miljoner utelöpande sedlar till ett värde av 108,5 miljarder kronor, enligt statistik från Riksbanken. Ökad effektivitet Under de senaste åren har Riksbanken minskat sin roll inom kontanthanteringen i Sverige. Ett större ansvar ligger på banker och värdetransportbolag. Omstruktureringen av marknaden har ökat trycket på en effektivisering av den svenska kontanthanteringen. Ett sätt att öka effektiviteten inom kontanthanteringen är att öka kontantomsättningen vid kassalinjerna, vilket minskar kontanttransporterna och hanteringen i butik. För butiker är det en serviceförmån och kostnadsfördel att kunna erbjuda kontantuttag direkt i kassan. Enligt en undersökning utförd av Post- och telestyrelsen i början av 2007 om svenskens post- och kassavanor ökar förekomsten av kontantuttag i butikskassor. Idag tar omkring 12 procent ut pengar i samband med kortköp i butik. Ökad rånrisk Antalet butiksrån har ökat stadigt under de 20 senaste åren och under 2007 anmäldes 812 rån mot butik i Sverige (en ökning med 10 procent jämfört med 2006), en- Antal anmälda rån mot butik Källa: Brå, Brottsförebyggande rådet 10

11 ligt statistik från Brottsförebyggande Rådet (Brå). Butiksrån innebär allvarliga personliga och ekonomiska konsekvenser för de drabbade. Det ökande antalet butiksrån i kombination med allt längre öppettider har lett till krav på ökad säkerhet för butikspersonal från fackliga organisationer. Sammantaget innebär de pågående marknads- och samhällstrenderna ett tilltagande behov av system som ökar effektiviteten och säkerheten inom svensk kontanthantering. Få kassaplatser med kontanthanteringssystem Enligt Axlons uppskattningar består den svenska handeln av omkring kassaarbetsplatser. Trots att kontanthanteringssystem funnits tillgängliga i Sverige sedan mitten på 90-talet är endast omkring kassaarbetsplatser utrustade med någon typ av kontanthanteringssystem. Axlons bedömning är att den svenska marknaden fortfarande befinner sig i sin linda men att intresset för kontanthanteringssystem ökar stadigt. Den svenska handeln kan delas upp i två huvuddelar, dagligvaruhandel och övrig detaljhandel. Dagligvaruhandeln domineras av de tre stora aktörerna ICA, Coop och Axfood. Därtill kommer ett antal mindre aktörer som Bergendahl och Vi-handlarna. På senare år har dock konkurrensen ökat genom att utländska lågprisaktörer som Netto och Lidl etablerat sig i Sverige. Ett delsegment inom dagligvaruhandeln är servicehandeln som består av ett stort antal fristående butiker, den större aktören Reitangruppen (Pressbyrån och 7-Eleven) och bensinstationskedjorna. Den övriga detaljhandeln är mer fragmenterad och består av ett stort antal nationella kedjor samt fristående aktörer. Bland de större kedjorna med ett stort antal kassor kan IKEA, H&M, Stadium, Apoteket, OnOff och Siba nämnas. Konkurrenter Marknaden för kontanthanteringssystem i Europa leds idag av de svenska aktörerna CashGuard och Gunnebo. Störst är CashGuard, som sedan starten 1994, levererat system i huvudsak i Sverige och Norge. Bolaget har även gjort ett mindre antal installationer i Frankrike och Tyskland. Gunnebo har levererat sitt system SafePay i Sverige, Norge, Tyskland och Holland. Även den internationella koncernen Wincor Nixdorf, som tillhandahåller IT-lösningar och system för banker och handel, erbjuder vissa lösningar för kontanthantering vid kassan. Utöver direkta konkurrenter finns det aktörer som levererar närliggande system och lösningar till butiker. Exempel på detta är leverantörer av kassaapparater, butiksdatasystem och betalningssystem samt systemintegratörer. Bland dessa aktörer och bland värdetransportbolagen finns potentiella återförsäljare och samarbetspartner för Axlon. Etablering i Europa Även om Axlon inledde sin lansering av AxlonRS på den svenska marknaden återfinns en etablering i övriga Europa i bolagets strategi och målsättning. Den marknad i Europa som, efter Sverige, har kommit längst inom kontanthanteringssytem är Norge där CashGuard har haft viss framgång. Även om CashGuard och SafePay gjort installationer i Tyskland, Frankrike och Holland är förekomsten av kontanthanteringssystem i butik utanför Sverige och Norge i det närmaste obefintlig. Genomsnittligt värde på sedlar och mynt i cirkulation, Mdr Källa: Riksbanken 11

12 HGL STARK TREND MOT PRODUKTION I KINA HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik för den lokala och internationella marknaden, i staden Dongguan belägen i Guangdongprovinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. HGL tillverkar komponenter som ingår i maskiner och annan utrustning inom medicinteknik, telekom och verkstadsindustri. HGL erbjuder även sourcingtjänster med allt från utvärdering och kontraktering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. Bolaget har sedan starten 2001 byggts upp under svensk ledning och uppvisat en god tillväxt. HGL förvärvades av Axlon under hösten 2006 och verksamheten konsoliderades i koncernen från och med 1 november HGL - en komplett leverantör Kombinationen av egen produktionskapacitet och sourcingtjänster gör HGL till en komplett leverantör med möjlighet att ta ett helhetsansvar för kundernas komponenttillverkning. HGL har lång erfarenhet av att verka i Kina och har under åren byggt upp ett stabilt och högkvalitativt nätverk av lokala partners och underleverantörer. Om viss produktionsteknisk kapacitet eller kompetens saknas i HGL:s verksamhet tillförs detta genom företagets omfattande nätverk av drygt 200 underleverantörer. HGL säkerställer att varje led i tillverkningsprocessen håller hög kvalitet och effektivitet genom strukturerade kvalitetskontroller fram till slutmontering och leverans. Hög teknisk kvalitet Produktionen och monteringen vid HGL:s fabrik är certifierad enligt ISO 9001:2000 och har en hög teknisk nivå och flexibilitet. Maskinerna är lätthanterliga vilket gör det enkelt att sätta in ny personal i arbetet. Arbetskraftstillgången är mycket god i fabrikens närhet, vilket underlättar en fortsatt tillväxt. Befintliga fabrikslokaler och omkringliggande områden erbjuder också bra förutsättningar för utbyggnad och expansion. Idag utnyttjas cirka 40 procent av fabrikens yta. Tillverkningskapaciteten begränsas endast av befintlig maskinkapacitet. I takt med marknadsefterfrågans tillväxt ökar HGL kontinuerligt investeringarna i maskinell utrustning. Affärs- och kundnytta HGL erbjuder i korthet följande affärs- och kundnytta: Smidig och tydlig kommunikation, avtals- och servicehantering. HGL styrs under svensk ledning med lång internationell erfarenhet vilket borgar för västerländska värderingar och effektiv kommunikation med internationella kunder och partners. Smidig och kostnadseffektiv tillverkning och montage av hög kvalitet. Enkel och snabb väg in till den kinesiska marknaden och tillverkningsindustrin utan handelshinder. HGL har lång erfarenhet av tillverkning, sourcing och distribution i Kina. 12

13 Helhetslösning för mekanisk tillverkning med en leverantör som ansvarar för hela inköps- tillverknings- och logistikprocessen. Produktion av både korta och långa tillverkningsserier med hög kvalitet till låg kostnad. Snabb produktionsstart. HGL kan starta produktionen av en helt ny komponent på kort tid från avtalsskrivning. Tillgång till stabilt och kvalitetssäkrat nätverk av drygt 200 underleverantörer inom komponenttillverkning i Kina. Internationella kunder HGLs kunder består av internationella företag inom medicinteknik, telekom och verkstadsindustri. Leveranser sker till Europa, USA och Asien samt till kunder och samarbetspartners i Kina. Stor efterfråga på tillverkningstjänster HGL har sin tillverkning i Guangdongprovinsen i Kina med omkring 79 miljoner fasta invånare och ytterligare cirka 31 miljoner migrerande arbetare. Guangdong står för drygt 10 procent av Kinas BNP och omkring en tredjedel av landets utrikeshandel samt drygt 40 procent av den högteknologiska exporten. Behovet av extern komponent- och modultillverkning i Kina med hög teknologisk kompetens och flexibilitet blir allt större. Industriföretag över hela världen lägger hela eller delar av sin produktion i Kina och Guangdong. Omkring hälften av världens mobiltelefoner tillverkas i Kina och en mycket stor del av övrig informationsteknisk utrustning i världen produceras också där. En stark industrikonjunktur driver på efterfrågan på tillverkningstjänster som kombinerar västerländskt produktionskunnande och kinesisk kostnadsstruktur. HGL vänder sig till både den lokala och den internationella marknaden med fokus på internationella industri-, teknik och medicinteknikföretag. Kinas mest framgångsrika provins Kina är sedan cirka 20 år tillbaka världens snabbast växande ekonomi. Landets BNP växer med omkring tio procent per år. Kina drivs av en stark strävan efter ökat välstånd och industriell förnyelse och gör enorma investeringar i infrastruktur, energi och kompetensutveckling. Guangdongprovinsen, där HGL har fabriken, har omkring 79 miljoner fasta invånare och ytterligare cirka 31 miljoner migrerande arbetare. Provinsen beskrivs som den mest framgångsrika i Kinas reformprogram. Guangdong står för drygt 10 procent av landets BNP och omkring en tredjedel av Kinas utrikeshandel samt drygt 40 procent av landets högteknologiska export. Guangdongs styrande har som mål att kraftigt öka tillväxten inom högteknologi. Genom skatteincitament attraheras därför forskning, högteknologiska företag och miljökunskap till provinsen. Närhet till Hong Kong Guangdongprovinsen är beläget i det så kallade Pärlflodsdeltat i södra Kina och gränsar till Hong Kong och Macau. Närheten till Hong Kong har varit viktig för Guangdongs snabba utveckling. Sedan i januari 2004 sker handeln med Hong Hong inom ramen för CEPA, Closer Economic Partnership Arrangement. Avtalet innebär ökad frihandel, bland annat genom att vissa produkter ges tullfrihet och att investeringar från Hong Kong och Macau till Kina underlättas och ges skattefördelar. Guangdongprovinsen har idag ett av Kinas mest utvecklade distributionssystem. Närmare 40 procent av Kinas handel passerar in i landet genom provinsen. HGL:s fabrik, i staden Dongguan, ligger nära Shenzhen, som är Kinas näst största containerhamn efter Shanghai. Med bara fyra mil till närmaste internationella flygplats i Shenzhen samt goda järnvägs- och vägförbindelser till logistiska knutpunkter, är transportmöjligheterna till och från fabriken exceptionellt goda. 13

14 Förvaltningsberättelse Axlon Group AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för Axlon Group AB (publ) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Verksamhet Koncernen arbetar med helhetslösningar och produkter inom säker och effektiv hantering av kontanter, samt med mekanisk tillverkning och inköpsverksamhet med egen fabrik i Guangdongprovinsen i Kina. Affärsidé Koncernen utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för effektivare, säkrare och enklare kontanthantering. Med egen fabrik samt inköps- och affärskompetens i Kina erbjuder koncernen även kostnadseffektiv mekanisk tillverkning, montage och sourcing med hög kvalitet, kapacitet och service till låg kostnad. Verksamhetsförändringar 2006 och 2007 Under 2006 förändrades och växte Koncernens verksamhet i och med förvärvet av HGL-koncernen i november Sedan dess består Axlon Group av två operativa verksamheter: Axlon som utvecklar och säljer lösningar för säker kontanthantering och HGL som med egen fabrik i Kina tillverkar finmekaniska produkter till internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik. Under 2007 har inga verksamhetsförändringar skett. Förändringar i styrelse samt ledande befattningshavare Anders Markstedt lämnade som VD för HGL i november Anders ersattes inledningsvis av Stefan Oldén, styrelseledamot i HGL och Fredrik Bister, CFO Axlon Group. Peter Fischer, CEO i Axlon Group är ytterst ansvarig. Fredrik Bister meddelade i december att han lämnar koncernen den 31 mars 2008 för annan anställning. David von Laskowski har utsetts till ny CFO och tillträder sin befattning den 29 februari Under februari och mars arbetar dessa parallellt. Namnändringar Årsstämman beslöt att ändra namn på moderbolaget från Axlon Holding AB till Axlon Group AB. Dotterföretaget Axlon AB har under året ändrat namn från Axlon International AB till Axlon AB. och effektiv kontanthantering med egen tillverkning och inköpsverksamhet i Kina. Målet är också att skapa hög avkastning på eget kapital genom att: Aktivt utveckla och sälja marknadsledande lösningar och produkter för kontanthantering inom främst butik men också post och bank. Fortsätta marknadslansera produkter nationellt och internationellt med egna resurser och med samarbetspartners. Aktivt arbeta med samtliga element i tillverkningen av Bolagets produkter för att kontinuerligt optimera kostnaderna vid framställning av Bolagets produkter. Utveckla starka nätverk och samarbeten med kunder, distributörer och leverantörer för att minska beroendet av någon enskild part. Utveckla strategiska allianser med marknadsledande aktörer för att påskynda marknadsutvecklingen samt marknadspenetrationen. Utveckla samarbeten med OEM aktörer i syfte att utvidga marknadspotentialen samt utöka de potentiella distributionskanalerna. Utveckla inköps- och tillverkningskapacitet och kringliggande affärstjänster i Kina för att erbjuda små likväl som stora produktionsvolymer och helhetslösningar inom mekanisk tillverkning med hög kvalitet till låg kostnad. Mål under 2008 Fortsätta lanseringen av AxlonRS på marknaden. Utveckla kostnadseffektiviteten av hela AxlonRS produktionsflöde. Utveckla tillverkningskapaciteten och inköpskompetensen vid HGL:s fabrik i Kina. Teckna avtal med stora internationella bolag inom industri, telekom och medicinteknik för tillverkning av medelstora produktionsserier av mekaniska komponenter i Kina. Organisation Legal struktur Koncernen består av moderbolaget Axlon Group AB (publ) och av de helägda dotterföretagen Axlon AB och Axlon Foreign Invest AB, HGL Hong Kong Ltd, HGL Global Ltd och HGL och Global DongGuan Ltd (sammantaget koncernen). Övergripande mål och strategi Koncernens övergripande mål är att bli en ledande internationell aktör inom helhetslösningar och produkter för säker 14

15 Medarbetare Per den 31 december 2007 var totalt 338 personer anställda i koncernen, varav 14 (14) i Axlon, 321 (258) i HGL och 3 (2) i moderbolaget Axlon Group. Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas Bolagets långsiktiga behov. Vid tillsättning av nya tjänster strävar Bolaget efter att befintliga medarbetare ska få möjlighet att utvecklas. Marknad och utveckling Axlon Axlon har 2007 namnändrat från Axlon International AB till Axlon AB. Axlon utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar inom kontanthantering till kunder med kassasystem. Axlons system AxlonRS utmärks av nytänkande samt hög teknisk prestanda och kvalitet, hög kapacitet samt enkel integration i kundens befintliga kassa- och systemmiljö. Under året har Axlon förstärkt både sin marknads- och försäljningsorganisation och sin eftermarknadsorganisation för att kunna påbörja försäljning av AxlonRS. Flera integrationer mot olika kassasystem har påbörjats. Allt detta för att lägga grunden till att påbörja leveranser av AxlonRS. Under det tredje kvartalet beställde Axlon de första systemen för leverans under slutet av Axlon har under 2007, som kommunicerats, tagit flera order på kontanthanteringssystemet AxlonRS. Ett flertal har varit i drift i mer än 1 års tid. Under november tecknades ett ramavtal med butikshandelskedjan Direkten. Axlon har under året tagit fram en marknadsstrategi där Axlon inledningsvis riktar in sig på små och medelstora installationer för att bygga en marknadsnärvaro och trovärdighet. Därefter kommer större kunder att bearbetas. Axlons geografiska målmarknad är initialt Sverige och Euroområdet. HGL HGL erbjuder komponenttillverkning i egen fabrik, i staden Dongguan som ligger i GuangDong-provinsen i Kina. Företaget fokuserar på finmekanisk bearbetning av stål, mässing och aluminium samt mekaniska och elektriska montage. I fabriken tillverkas allt från belysningsarmaturer och flödesregulatorer till filterdetaljer för telekomindustrin. För att öka HGL:s, och därmed kundernas, konkurrenskraft erbjuder HGL även en högklassig sourcingorganisation som sköter allt från sökning och utvärdering av leverantörer och komponenter till kvalitetssäkring av leveranser och logistik. HGL:s fabrik är utrustad med modern teknik inom så kallad CNC-bearbetning, fräsning och fleroperationssvarvning. Tillverkningen har en hög teknisk nivå och flexibilitet med avancerade maskiner samt manuell bearbetning och kontroll. Maskinerna är dock lätthanterliga vilket gör det enkelt att sätta in ny personal i arbetet. Fabriken har en modern IT-plattform, och ett nytt MPS-system för effektiv övervakning och styrning av produktionsprocesser vilket implementerats under året. Arbetskraftstillgången är mycket god i fabrikens närhet, vilket ger bra tillväxtmöjligheter. Befintliga fabrikslokaler och omkringliggande områden erbjuder också bra möjligheter till utbyggnad och expansion. Utmärkande för HGL är bland annat företagets höga kvalitetsstandard samt tekniska kompetens och flexibilitet med möjlighet att snabbt ställa om produktionen för nya produkter. Vidare har HGL, till skillnad från majoriteten av konkurrenterna, möjlighet att tillverka små serier till låg kostnad och hög kvalitet. HGL kan också, genom sitt breda nätverk av underleverantörer, ta ett helhetsansvar för kundernas komponent- och modultillverkning i Kina. Behovet av extern komponent- och modultillverkning i Kina med hög teknisk kompetens och flexibilitet blir allt större. Med HGL:s svenska och internationellt erfarna företagsledning underlättas marknadsbearbetning och kundkommunikation med västerländska företag betydligt, vilket är en stor konkurrensfördel. HGL ser framför sig en fortsatt stark tillväxt. Tillväxten ska ske genom att utöka den maskinella kapaciteten och att vidareutveckla monterings- och sourcingverksamheten för att kunna ta mer omfattande uppdrag, med större tjänsteinnehåll och helhetsansvar för kundernas hela tillverkningsprocess i Kina. Under året har ett flertal nya större kontrakt tecknats med befintliga kunder. HGL har också påbörjat att leverera komponenter samt att montera moduler till AxlonRS-systemet. HGL har under året haft en omsättningsökning, rensat för valutaeffekter, med cirka 20 procent till drygt 46 miljoner kronor. Under räkenskapsåret 2007 har ett flertal stora kontrakt skrivits, vilka initialt krävt arbetande kapital. Dessutom har resultatet belastats med nedskrivningar av lager och kundfordringar på cirka två miljoner kronor samt avgångsvederlag för verkställande direktören med knappt en miljon kronor. Bedömningen är att HGL under 2008 kommer att nå en uthålligt god nettomarginal samt uppnå fortsatt god tillväxt. 15

16 Kundstruktur Axlon Axlons geografiska målmarknad är initialt Sverige och Euroområdet. I den första marknadsfasen bearbetas bland annat bygghandelsbutiker, dagligvaruhandel, sportaffärer, servicebutiker och bensinstationer. HGL HGL:s kunder är internationella bolag över hela världen inom industri, telekom och medicinteknik, till exempel Ericsson, M/A-COM och IMI. Leveranser sker till Europa, USA och Asien. Nyemission samt bolagets finansiering och likviditet Under året har två emissioner genomförts. Den första genomfördes i maj och var en riktad emission till Axlon Group:s CEO Peter Fischer och Axlon:s VD Tomas Ringström, vilken tillförde Axlon Group 2 Mkr. Under hösten 2007 genomfördes en företrädesemission för att säkra utvecklingen av AxlonRS. Emissionen avslutades den 24 oktober 2007 och tillförde Axlon Group 45,8 Mkr före emissionskostnader. Det är styrelsens uppfattning att kapitalbehovet för 2008 därmed är tryggat. Konvertibler Vid balansdagen den 31 december 2007 finns utestående konvertibla skuldebrev för sammanlagt kronor motsvarande aktier. De konvertibla skuldebreven löper med en årlig ränta på 7,5 procent. Konvertering kan ske mellan den 1 januari 2006 och 31 december Konverteringskursen är 27 öre. Om samtliga vid årsskiftet utestående konvertibla skuldebrev konverteras kommer stycken nya aktier att emitteras. Det totala antalet aktier i bolaget vid full konvertering av de konvertibla skuldebreven skulle därmed bli stycken. Teckningsoptioner Under perioden emitterades stycken teckningsoptioner till nyteckningskursen 0,10 kronor. Teckningsoptionerna måste senast utnyttjas den 24 oktober Teckningsoptionerna riktades till och tecknades av aktieägarna Verdane Capital V B K/S, Verdane Capital V A K/S, Stifag AB och Stångmärket KB som ersättning för den emissionsgaranti som ställts av dessa aktieägare. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle det totala antalet aktier i Bolaget uppgå till stycken. Viktiga händelser under året Serietillverkningen av AxlonRS påbörjades i augusti och började levereras under november månad. Faktureringen gällande AxlonRS påbörjades i december Ramavtal för AxlonRS tecknades i november med Direkten. HGL har tecknat ett flertal större avtal, vilka förväntas börja ge en positiv resultateffekt under första halvåret Bolaget har genom två nyemissioner tillförts 47,8 Mkr före emissionskostnader. ÄGARSTRUKTUR PER DEN 31 DECEMBER 2007 Andel av Andel av Ägare Antal aktier kapital, % röster % Verdane Capital ,9% 15,9% Stifag AB ,5% 11,5% Thomas Lindwall m. bolag ,7% 9,7% Sven-Aage Bengtson m. bolag ,6% 7,6% Mats Boquist m. bolag ,0% 4,0% Stefan Oldén m. bolag ,4% 3,4% Svensk förbränningsåtervinning ,9% 2,9% Thomas Gaterud ,8% 2,8% Nordnet pensionsförsäkring AB ,3% 2,3% Jan Pettersson ,3% 2,3% Folksam Framtidsfond ,1% 2,1% Övriga ,5% 35,5% Totalt antal aktier ,0% 100,0% Antal aktieägare

17 FÖRDELNING STORHETSKLASSER Andel av Antal aktieägare Antal aktier kapital och röster % ,34% ,98% ,48% ,94% ,34% ,93% Totalt % AKTIEKAPITALETS UTVECKLING - MODERBOLAGET Aktiens Ökning av aktie- Aktiekapital, Förändring av Totalt antal kvot- År Transaktion kapitalet, kronor kronor antalet aktier aktier värde, kr 2000 Nybildning , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Konvertering av konvertibla skuldebrev , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission ,10 Ordinarie årsstämma Årsstämman äger rum onsdagen den 7 maj kl i Bolagets lokaler, Ulvsundavägen 110, Bromma. Bolagets säte Bolagets säte är Stockholms län, Stockholms stad. Förslag till behandling av resultatet Styrelsen och verkställande direktören för Axlon Group AB (publ) föreslår att 2007 års resultat i moderbolaget på :59 kronor skall täckas av reservfonden. Framtidsutsikter Den potentiella marknaden för kontanthantering vid kassaarbetsplatser är stor internationellt och det är för närvarande endast ett fåtal bolag som är verksamma inom denna. Axlon förväntar sig en god efterfrågan på AxlonRS. Marknaden är under 2008 på väg in i en fas där fler och fler potentiella kunder börjar bli redo att implementera den typ av lösning som erbjuds i och med AxlonRS. Marknaden för självutcheckning börjar exempelvis ta fart vilket skapar goda marknadsförutsättningar för Axlon. Marknadslanseringen av AxlonRS som startade i början på 2007 har lett till ett antal pilotprojekt så som en Vi-butik i Stockholm, en installation på inwarehouse i Stockholm och ett ramavtal med Direkten. Dotterbolaget HGL har en lönsam verksamhet inom mekanisk tillverkning i Kina med hög beläggning och långa kundrelationer med stora internationella bolag sedan flera år tillbaka. Efterfrågan på HGL:s tjänster är mycket god och ser ut att öka kraftigt inom de närmaste åren. Genom att utveckla bland annat fabrikskapacitet och inköpskompetens räknar bolaget med större uppdrag med ökat tjänsteinnehåll och helhetsansvar för kundernas tillverkningsprocesser i Kina. Bolaget lämnar inga prognoser. 17

18 Resultaträkning - koncernen Kkr Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad sålda varor Bruttovinst Utvecklingskostnader 3,4,5, Marknads- och försäljningskostnader 3,4,5, Administrationskostnader 3,4,5, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie, räknat på resultat från 10 kvarvarande verksamhet hänförligt till Moderföretagets aktieägare under perioden före utspädning, kronor per aktie -0,10-0,11 efter utspädning, kronor per aktie -0,10-0,11 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Antal aktier vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, tusental

19 Balansräkning - koncernen Kkr TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbete Patent Goodwill Maskiner och inventarier Maskiner och andra tekniska anläggningar Finansiella tillgångar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 Kkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 22 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättning skattetvist Konvertibla skuldförbindelser Övriga skulder till kreditinstitut m.m Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Global Presence Local Knowledge

Global Presence Local Knowledge Global Presence Local Knowledge ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Gunnebo-koncernen Viktiga händelser 2012 2 Vd har ordet 4 Vision, mission, mål och strategi 6 Affärsmodell 8 Verksamhet Dynamiska marknader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer