Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Micro Holding AB Årsredovisning 2005"

Transkript

1 Micro Holding AB Årsredovisning 2005

2 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan på Micros produkter är antalet bilar sid 9 Fokus på kända varumärken sid 10 Butikerna kompletteras med internetförsäljning sid 11 Marknadskommunikation ska få hjulen att rulla fortare sid 12 Micro Holdings aktie och ägarstruktur sid 13 Förvaltningsberättelse sid 14 Resultat- och balansräkning - koncernen sid 15 Kassaflödesanalys - koncernen sid 16 Resultat- och balansräkning - moderbolaget sid 17 Kassaflödesanalys - moderbolaget sid 18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer sid 19 Noter sid 20 Revisionsberättelse sid 23 Organisation och ledning sid 24 Styrelse och revisorer sid 25 Aktieägarinformation Ansvarig för aktieägarkontakt är Kristina Jarring, VD. Löpande information publiceras på samt tillhandahålls via Waymaker. Årsstämma Ordinarie årsstämma (bolagsstämma) hålls torsdagen den 11 maj klockan på Scandic Hotel, Florettgatan 41 i Helsingborg. Kallelse publiceras enligt bolagsordningen i dagspress och på hemsidan. Rätt att deltaga i stämman har aktieägare som finns med i den av VPC förda aktieboken fredagen den 5 maj 2006 och som har anmält sig enligt nedan. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste således i god tid före den 4 maj genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn. Anmälan Anmälan om deltagande skall ha kommit bolaget tillhanda senast fredagen den 5 maj kl och skickas endera per brev till Micro Holding AB, Investor Relations, Regementsvägen 1, Helsingborg, per fax: eller per I anmälan anges: aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon, samt i förekommande fall uppgift om företrädare. Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Rapporttillfällen 2005 Delårsrapport januari-mars 2006 kommer att avges den 12 maj. Delårsrapport april-juni 2006 kommer att avges den 25 augusti. Delårsrapport juli-september 2006 kommer att avges den 17 november. Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 kommer att avges i februari

3 År 2005 i korthet Verksamheten i Micro Holding AB samt väsentliga händelser 2005: Powerit PS AB blir Micro Holding genom ett så kallat omvänt köp av Micro AB. Powerit PS AB sålde under året rörelsen till E.ON AB, dotterbolaget Powerit Solutions LLC avyttrades vid årets slut till amerikanska intressenter. Micro Holding ABs intäkter uppgick för helåret 2005 till 18,0 Mkr (9,3) med ett resultat efter skatt på -6,2 Mkr (-9,9). Resultatet per aktie i Micro Holding AB uppgick till -0,32 kr (-1,07) för helåret Åtgärder för att attrahera ytterligare kundgrupper och tydliggöra Micros position. Micro skall vara det självklara valet för den kund som har ett genuint bil/motorintresse. Planen är att återupprätta den tidigare framgångsrika postorderhandeln, nu som e-handel. Ett steg i denna riktning är en nyemission, som genomförs efter verksamhetsårets slut. Verksamheten i Micro AB, pro forma: Dotterbolaget Micro ABs intäkter pro forma för helåret 2005 minskade med 6 % till 143,7 Mkr (152,7). Dotterbolaget Micro ABs rörelseresultat pro forma för helåret 2005 uppgick till -27,4 Mkr (-33,9). Micro ABs resultat efter bokslutsdispositioner och skatt från maj 2005, då bolaget köptes ut från Bilia AB av de nuvarande huvudägarna i Micro Holding AB, till december 2005 (8 månader) uppgick till 0,2 Mkr (-) Nettoomsättningen i Micro AB (Mkr) Pro forma Årets resultat, Micro AB (Mkr) Pro forma Antal besök i Microbutikerna Genomsnittligt inköp i Microbutiken (SEK)

4 Grunden lagd för lönsam tillväxt för detaljhandelskoncernen Micro 2005 var ett mycket händelserikt år för koncernen. Den viktigaste händelsen var att Powerit PS AB förvärvade detaljhandelskedjan Micro AB. I praktiken handlade detta om ett så kalllat omvänt köp, varvid Micro ABs tidigare aktieägare har blivit huvudägare till Powerit PS AB, som därefter har bytt namn till Micro Holding AB. Övertagandet följde efter en period av svag utveckling för Powerit och neddragningar av den ursprungliga verksamheten inom energieffektivisering för industri och större fastigheter. Genom övertagandet av Micro och förändringen av företagets inriktning till att driva detaljhandelsverksamhet inom främst bilreservdelar och biltillbehör, har bolaget fullföljt det beslut som Powerits stämma tog i juli 2005 om att tillföra verksamheten nytt innehåll. Därmed har skapats goda förutsättningar att addera värde till aktieägarna, även om det finns utmaningar även med bolagets nya inriktning. Sedan grundarfamiljen sålde Micro till Ikanogruppen 1992, vilket var startpunkten för expansionen, så har rörelsen varit olönsam. I fjol minskade intäkterna pro forma i det rörelsedrivande dotterbolaget Micro AB med 6 procent till 143,7 miljoner kronor (152,7) med ett rörelseresultat pro forma på -27,4 miljoner kronor (-33,9). Resultatet efter bokslutsdispositioner från maj 2005, då bolaget köptes ut från Bilia, uppgick emellertid pro forma till 0,2 miljoner kronor (8 månader) på grund av upplösning av reserver. De främsta anledningarna till Micros krympande omsättning och svaga resultat är bland annat tidigare beslut avseende marknadsföring, prispolitik och nedläggning av hemsida. Micro har potential, men saknar inte utmaningar För att stärka resultatet inleddes ett besparings- och effektiviseringsprogram som innebär minst 4 Mkr Vår bedömning är att de vidtagna åtgärderna tillsammans med planerade insatser för att öka omsättningen är tillräckliga. I fjol minskade antalet besökare i butikerna med 11 procent till 2,1 miljoner, men i jämförbara butiker var nedgången 7 procent och omsättningen var där i nivå med föregående år. Fyra av tio besökare handlade och snittinköpet var 181 kronor (169). Trots fjolårets resultat känner vi tillförsikt och bedömer att Micro har stor potential. Många konsumenter har en relation till Micro, nu måste vi tydliggöra våra mervärden. Målet är att dubbla omsättningen Vår högsta prioritet är att uppnå stabil och uthållig vinst, vilket nås främst genom att Micro attraherar fler kunder och ökar omsättningen. Målet är att fördubbla omsättningen under den kommande fyraårsperioden i befintliga butiker och med hjälp av e-handel. Varje enskild butik ska vara lönsam inom fyra år. På längre sikt planerar vi att öka antalet butiker till cirka 25 genom nyetableringar eller förvärv i större handelsområden där vi i dag saknar täckning. Grunden för förändringsarbetet är den riktade nyemission som är planerad att genomföras under Den ger Micro en stabil plattform för de åtgärder vi bedömer är nödvändiga för att nå vinst. Det omstruktureringsarbete som inleddes i samband med ägarskiftet 2005 vilar på fyra hjul: Vi renodlar Micros affärsidé till att vara marknadens enda detaljhandelskedja med fokus på försäljning av bilreservdelar och biltillbehör till bil- och motorintresserade konsumenter som värderar personlig service, hög produktkvalité i ett brett sortiment, mervärde i form av bonus och hög tillgänglighet med generösa öppettider. Vi ser över organisationen, produktsortimentet och logistiken för att möta kundernas förväntningar, skapa ett mer attraktivt erbjudande och minska kostnaderna. - -

5 Vi ökar takten och tydligheten i vår marknadskommunikation, samt etablerar en e-handelslösning för att utveckla våra kanaler till konsumenterna. Sist men inte minst fokuserar vi på personlig service till konsumenten. Våra medarbetare har en nyckelroll för att nå målen. Med vårt koncept Micros väg kan vi mäta och följa upp så att god service alltid är i fokus. Tillsammans med Microkortet, som nyligen utsågs till Bästa bonuskort av tidningen Privata Affärer, bygger vi starka relationer till trogna kunder. Micro är bil- och motorintresserades val Sverige har trots ökad nybilsförsäljning en av Europas äldsta bilparker. Sju av tio svenska bilar är äldre än fem år. Ägare till fordon i den ålderskategorin, som ofta själva utför enklare reparationer, är en betydande kundkategori för Micro. Den största kundkategorin är den vi kallar supermekare; entusiaster med stort bilintresse som klarar av omfattande reparationer och som ofta själv renoverar eller bygger om bilar. Marknaden för bildelar till gör-det-självmarknaden (GDS) och biltillbehör uppskattas vara värd cirka 6 miljarder kronor i konsumentledet och utvecklas positivt med en tillväxt på 5-6 procent de närmaste åren. Micros andel uppgår till cirka 2 procent. Vi är övertygade om att det finns stor potential för en detaljhandelskedja som fokuserar på personlig service. Vi har utvecklat ett eget koncept för att månatligen mäta servicegraden för alla våra butiker. Försäljningen sker i dag uteslutande i de 14 butikerna, men beslut har tagits om att etablera en e-handelslösning som kommer att vara klar sommaren Med e-handelslösningen kan fler konsumenter ta del av Micros erbjudande. Samtidigt kommer vi under 2006 att intensifiera vår marknadskommunikation för att fler ska upptäcka Micro. Avslutningsvis vill jag hälsa Powerits tidigare aktieägare liksom bolagets nya aktieägare välkomna till Micros värld. Vi har nu lagt grunden för det framtida Micro och jag är övertygad om att vårt förändringsarbete kommer att ge resultat i form av fler nöjda kunder, produkter med högre kvalitet och bättre service. Utvecklingen hittills har varit positiv, men det återstår ännu mycket målmedvetet arbete för att vi ska nå våra mål. Vi lämnar därför ingen prognos för Till sist vill jag tacka alla medarbetare för deras stora engagemang. Kristina Jarring VD, Micro Holding AB - 5 -

6 Powerit och Micro - två bolag blir ett Två bolag blir ett: Powerit blir Micro Holding genom omvänt köp Micro startas Powerit delas ut av Pronyx Ikanogruppen köper Micro Micro AB Bilia köper Micro Mats Nilstoft m fl köper Micro 13 december 2005 Rationalisering apportemission av distributör i USA Likviditetsproblem, extra stämma Stellar Int. satsar på Powerit i USA Powerit PS AB 75% 25% 2005 Powerit PS AB blir Micro Holding AB genom ett så kallat omvänt köp. Powerit PS AB förvärvar Micro AB och byter namn till Micro Holding AB. Powerit PS ABs rörelse säljs till Sydkraft och Powerit Solutions LLC avyttras till amerikanska intressenter. Powerit PS-koncernen bedrev tidigare verksamhet i tre dotterbolag inom utveckling och marknadsföring av elektroniska styr- och reglerutrustningar samt optimeringsverktyg för den globala energimarknaden. Verksamheten delades i maj 2000 ut till aktieägarna från Pronyx AB och noterades på Nya marknaden. Powerit drabbades av lönsamhetsproblem som blev akuta under våren Vid en extra bolagsstämma i juni 2005 fick styrelsen mandat att söka lösningar för att undvika likvidation, innebärande avyttring av befintlig verksamhet samt eventuell emission för att tillföra ny egendom av värde för ägarna. Under hösten 2005 togs kontakt med ägarna till Micro AB, vilket ledde fram till beslut vid extra bolagsstämma den 13 december 2005 om förvärv av Micro AB genom apportemission. Micro är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Företaget startades 1958 i Anderstorp i Småland av familjen Kroon och har sedan ägts av Ikano och därefter Bilia-koncernen. Bilia avyttrade Micro den 1 maj 2005 till en grupp privatpersoner med Mats Nilstoft med familj i spetsen, i dag ordförande och störste ägare i Micro Holding. I samband med förvärvet bytte Powerit PS AB namn till Micro Holding AB, ökade aktiekapitalet samt ändrade bolagsordningen och övergick till att driva verksamhet inom främst detaljhandel med bilreservdelar och tillbehör, det vill säga Micros verksamhet. Formellt sett har Powerit PS AB förvärvat Micro genom apportemission, men i praktiken är det Micro som har förvärvat Powerit genom att apportemissionen medförde att ägarna i Micro fick bestämmande inflytande i Powerit, med 75 procent av rösterna och kapitalet. - -

7 Korta fakta om Micro AB Uddevalla Trollhättan Göteborg Borås Anderstorp Centrallager Helsingborg Servicekontor Löddeköpinge Örebro Eskilstuna Gävle Uppsala Barkarby Kungens Kurva Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bilreservdelar och tillbehör som vänder sig till konsumenter. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro AB omsatte 143,7 Mkr 2005 pro forma och hade en marknadsandel på cirka 2 procent. Varje vecka besöks Micros butiker av cirka 2800 personer, varav fyra av tio handlar. Micro hade vid utgången av 2005 utfärdat cirka Microkort till trogna kunder. Fyra av fem kunder är män. Andelen kvinnor ökar. I fokus står produkter för lättservice, bilvård och styling men Micros sortiment omfattar även reservdelar, tillbehör och verktyg. Malmö Fördelning av kunder 2005 per kategori (%) Fördelning av kunder per åldersgrupp (%) 100% Andra kunder 80% 51+ Gör-detsjälvare Supermekare 60% 40% % 0% Nyckeltal Micro Holding AB Soliditet, % 47,2 41,7 5,8 Rörelsemarginal, % -37,7-123,9-34,7 Resultat per aktie, kr -0,32-1,06-0,75 Nyckeltalen ovan avser Micro Holding AB (fd Powerit PS AB). I tabellen nedan redovisas nyckeltal för det rörelsedrivande bolaget Micro AB och de däri ingående butikerna. Micro AB Antal butiker Antal nyutfärdade Microkort Antalet besök i butikerna under perioden, miljoner 2,1 2,3 2,4 Andel av besökare som handlar i butiken, % 38 38,5 41 Genomsnittligt inköp, kr Micro shopper index, poäng (maxpoäng 23) Antal anställda

8 Mål och strategi Affärsidé Micro skall vara det självklara valet för den bil- och motorintresserade konsument som värderar: personlig service hög produktkvalité i ett brett sortiment mervärde i form av bonus tillgänglighet generösa öppettider Mål Att öka snittinköpet till 190 kronor under Att Micros butiker i genomsnitt under 2006 ska uppnå 18 poäng av 23 i Micros mätning av servicegraden och bemötandet. Att kunder ska ha Microkortet vid utgången av Att i befintliga butiker samt med hjälp av e-handel fördubbla omsättningen under den kommande fyraårsperioden. Att på sikt etablera nya butiker i attraktiva handelslägen och växa till 25 butiker. Styrelsen utesluter inte att förvärv kan ske för att komplettera Micros butiksrörelse. Strategier Fokus på bilintresserade konsumenter Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan för bildelar och tillbehör med fokus på konsumenternas behov. Micro vill framförallt bli ett känt varumärke bland bilintresserade, vilket ska uppnås med hjälp av intensifierad marknadskommunikation. En viktig och växande målgrupp är kvinnor, som efterfrågar mer rådgivning och service. Personlig service Personlig service är ett viktigt konkurrensmedel som banar väg för ökad försäljning. Micros väg är ett egenutvecklat koncept för att mäta servicegraden och bemötandet i butikerna. Tillväxt inom lättservice, bilvård och styling Lättservice är enklare underhåll som inte kräver specialverktyg, till exempel byte av olja. Det är viktigt oavsett bilens ålder. Även bilvård och styling är områden med bred målgrupp. Hög tillgänglighet Micro satsar på butiker i attraktiva lägen med öppettider sju dagar i veckan. De 14 butikerna kommer att kompletteras med en e-handelslösning under sommaren Starka varumärken med kvalitet Micros sortiment förädlas från egna lågprisprodukter till att i ökad omfattning bestå av starka varumärken. Micro strävar efter en ökad andel varumärken med ensamrätt. Microkortet Trogna kunder belönas med bonus från första kronan. Microkortet utsågs till bästa bonuskort i detaljhandeln av tidningen Privata Affärer. - -

9 Grunden för efterfrågan på Micros produkter är antalet bilar Det finns ett stort bil- och motorintresse i Sverige. En halv miljon svenskar är medlemmar i någon motororganisation. Entusiasterna är en viktig målgrupp, men sortimentet vänder sig till alla bilägare. Marknaden är stabil. I lågkonjunkturer säljs färre nya bilar, vilket leder till att bilparken åldras och behovet av service och reparation ökar, samtidigt som andelen gör-det-självare växer. I högkonjunkturer tar tillbehören över Den svenska personbilsparken Avställda I bruk Nyregistrerade 2005 passerade den svenska personbilsparken för första gången 5 miljoner fordon. På 10 år har antalet personbilar i bruk ökat med till drygt 4,1 miljoner Därtill ska läggas närmare avställda bilar, varav många är entusiastfordon. Nybilsförsäljningen har mindre betydelse för Micro, eftersom den till stor del utgörs av tjänstebilar som i regel är bruksbilar där service sker på märkesverkstäder nyregistrerades personbilar, varav drygt var direktimporterade Avställda bilar I bruk Nyregistrerade Källa: SCB och SIKA Det finns drygt 5 miljoner personbilar i Sverige, varav är avställda. Många av dem är entusiastbilar Den svenska konsumentmarknaden för reservdelar och tillbehör beräknas uppgå till cirka 6 miljarder kronor. Konkurrenterna återfinns bland såväl reservdelskedjor som detaljhandel, bygg & stormarknad, radiohandel, bensinstationer och märkesåterförsäljare. De viktigaste är Mekonomen, som har fokus på verkstäder, samt Biltema som vänder sig till konsumenter med egna lågprisvarumärken. Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bilreservdelar och tillbehör för konsumenter. Micros marknadsandel uppgick 2005 till cirka 2 procent. 100% 80% 60% 40% 20% Bilparkens ålder (%) > 10 år 5-10 år < 5 år Fackhandel Mekonomen Autoexperten Meca AD Center 0% Micros kunder Sverige Källa: ACEA, European Automobile Manufacturers Association, 2004 Micros kunder har något äldre bilar än i genomsnitt för Sverige. Den svenska bilparken är en av de äldsta i EU. EU Marknadsandelar 2005 (%) Diversehandel Proffs Biltema Clas Ohlsson Jula Konsument Micro är den enda renodlade detaljhandelskedjan inom bildelar och tillbehör som vänder sig till konsumenter. Källa: Centigo Micros marknadsandel är cirka 2 procent. Märkesåterförsäljare Övrig handel Reservdelskedjor Bensinstationer Micro - -

10 Fokus på kända varumärken Andel av försäljningen 61 % 36 % 3% Tillbehör Styling Bilvård Lättservice Reservdelar Verktyg Belysning Bilbarnstolar Ljud och bild Takboxar Takräcken Dekaler Instrument Rattar Sportluftfilter Stolar Avfettning Biltvätt Färg Spackel Vaxning Glödlampor Olja Startbatteri Torkarblad Tändstift Exempel på varumärken Avgassystem Bromsskivor Chassidelar Motordelar Stötdämpare Avdragare Bromsverktyg Hylsverktyg Motorverktyg Verktygset Besafe Clarion Hella MDS Thule Autostyle** KN Momo OMP Autosmart Meguiar s** Sonax Tcnano** Turtle At once* Bosch Castrol NGK Poweroil* Brembo Ferrita Koni Monroe Walker Ampro Skil Kat: Alla kunder Kat: Alla kunder Kat: Alla kunder Kat: GDS, SM Kat: GDS, SM Kat: GDS, SM * Micros egna varumärken. ** Varumärken med ensamrätt för Micro i Sverige (Meguiar s avser konsument, Tcnano endast under 2005). Kundkategori: GDS = Gör-det-självare, SM = Supermekare. Micros sortiment kan delas in i sex områden: Tillbehör: Produkter som ljud och bild, barnsäkerhet och förvaring Styling: Produkter som ger kundens bil unikt utseende Bilvård: Produkter för städning, rengöring och vård av bilen Lättservice: Produkter som konsumenten själv kan byta utan specialkunskap Reservdelar: Till exempel slit- och utbytesdelar för reparation av bilen Verktyg: Bilrelaterade verktyg som behövs för reparationer Micro arbetar i dag framförallt med kända varumärken inom respektive produktgrupp. Ambitionen är att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Micro har egna varumärken av god kvalitet och satsar även på varumärken med ensamrätt, till exempel Tcnano och Meguiar s inom bilvård, samt Autostyle inom styling. Micro har cirka produkter i lager och det totala sortimentet uppgår till artiklar. Beställningssortimentet kan normalt levereras dagen efter beställning. Under 2005 har insatser gjorts för att minska antalet leverantörer och fördjupa samarbetet med ett antal utvalda. Detta har bidragit till att förenkla inköpsarbetet och effektivisera logistiken. Samtidigt har Micros sortiment av reservdelar och tillbehör utökats med nya starka kvalitetsvarumärken som ersätter tidigare direktimporterade lågprisprodukter. Även om nya bilar innehåller allt mer elektronik som ställer krav på avancerad diagnos- och testutrustning, så ökar efterfrågan på Micros produkter. Det handlar om produkter som konsumenten själv kan byta utan att ha specialkunskap, till exempel olja och oljefilter, torkarblad och glödlampor slitdelar som är oumbärliga oavsett om bilen är ny eller gammal. Även områdena bilvård, styling och tillbehör är universella och efterfrågas av alla bilister

11 Butikerna kompletteras med internetförsäljning Micros 14 butiker ligger i anslutning till handelsplatser där konsumenter rör sig. Butikerna har öppet sju dagar i veckan, vilket ger god tillgänglighet för gör-det-självare som reparerar bilen på sin fritid. Antalet besökare minskade med 11 procent till 2,1 miljoner Samtidigt ökade snittinköpet med 7 procent till 181 kronor. Fyra av tio besökare handlade. Det nya butikskonceptet med tydligare bilinriktning finns i sex butiker; Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Trollhättan och Uppsala. Micro har centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Centrallagret förser butikerna med produkter, men vissa leveranser sker direkt från leverantör. Det handlar inte minst om beställningssortimentet på drygt artiklar. Micro arbetar för att optimera sortimentet, minska lagerhållningen och öka omsättningshastigheten, förbättra logistiken och reklamationshanteringen samt minska kostnaderna både generellt och för frakterna. Micros hemsida har cirka unika besökare varje månad. I juli 2005 kompletterades hemsidan med en sökmotor som ger besökarna möjlighet att söka reservdelar med hjälp av bilens registreringsnummer. Under 2006 kommer den att byggas ut med en e-handelslösning som ger en ny kanal till konsumenter i hela landet. Micros väg ledstjärna för medarbetarna Erfarenheten och marknadsundersökningar tyder på att servicegraden har stor betydelse för köpupplevelsen. Micro arbetar sedan 2002 med ett eget koncept för personlig service kallat Micros väg. Det bygger på att all personal i butik ska prioritera att ge bästa tänkbara service för att överträffa kundens förväntningar. Konceptet följs upp varje månad med hjälp av en mystery shopper -undersökning som görs i alla butiker. Ett helt perfekt bemötande enligt Micros väg ger butiken 23 poäng. Under 2005 nådde butikerna i genomsnitt 16 poäng (15). Målet för 2006 är att nå 18 poäng. Micro hade vid 2005 års utgång 151 medarbetare (170), varav 36 var kvinnor. Engagemanget för Micros framtid är stort. Butikscheferna är en nyckelgrupp med ansvar för allt som sker i butiken. Deras personliga mål kopplas till butikens resultat, såväl ekonomi som servicegrad. Micros väg innebär att medarbetarna ska: Hälsa på kunden inom 30 sekunder Tilltala kunden inom 1 minut Ställa frågor till kunder för kompletta lösningar Avsluta på ett sätt så att kunden är nöjd Överträffa kundens förväntningar Tacka och hälsa välkommen åter!

12 Marknadskommunikation ska få hjulen att rulla fortare 1. Marknadskommunikation, t.ex. säsongsrelaterade kampanjer 4. Bonuscheck och erbjudande till kortkunder Micros väg 2. Sambandsexponering i butik, köpråd samt tips 3. Microkortet belönar trogna kunder Micro har under andra halvåret 2005 inlett en betydande satsning på marknadsföring med bland annat annonser i dagspress samt utdelning av kampanjfoldrar med direktreklam till hushåll. Under 2006 kommer insatserna att utökas i syfte att attrahera fler besökare. För att locka kunderna till butikerna är nyhetsflödet viktigt. Micro arbetar därför i ökad omfattning med kampanjer; annonser och foldrar med säsongsbetonade produkter som lockar till köp. Arbetssättet präglar även butikernas utseende genom sambandsexponering, där till exempel den som letar efter torkarblad även ska finna spolarvätska och andra lättserviceprodukter. Privata Affärer utsåg Microkortet till bästa bonuskort Microkortet är ett verktyg för att stärka relationen till kunderna och öka lojaliteten. Kunder med Microkort handlar för drygt 5000 fyra gånger så mycket som genomsnittskunden präglades 4000 av stark tillväxt av antalet kunder med Microkort. Cirka nya kort utfärdades till konsumenter och drygt 400 till företag, en ökning med 68 respektive 22 procent. Vid utgången av fanns totalt närmare Microkort. Målet för 2006 är kortkunder. Tidningen Privata Affärer utsåg i mars 2006 Microkortet till bästa bonuskort i detaljhandeln. Kortinnehavarna 0 får 10 procent bonus vid kronor i inköp. Bonuschecken skickas ut varje månad. Micros marknadsföring inriktas dels till alla bilägare i form av annonser, bilagor och foldrar, dels till bilintresserade. Micro är huvudsponsor för Bilsport Event som inkluderar Vallåkraträffen och Custom Motor Show och syns även i bilsportsammanhang på till exempel Knutstorp och Mantorp. Micro gör regelbundna undersökningar av bland annat konsumenternas köpbeteende och preferenser. De visar på ökat intresse för bilrelaterade produkter, men även att andelen som utför service och avancerade reparationer ökar Antalet nyutfärdade Microkort Företag Konsument

13 Micro Holdings aktie och ägarstruktur Micro Holding AB (tidigare Powerit PS AB) är sedan 3 maj 2000noterat på Nya Marknaden. Per den 31 december 2005 uppgick antalet aktier till med det nominella värdet 10 öre, varav härrör från de kvittnings- och apportemissioner som godkändes vid en extra bolagstämma den 13 december 2005 vid förvärvet av Micro AB. Varje aktie berättigar till en röst. Aktiekursen var vid årets slut något lägre än vid årets början. Kvittningsemission och apportemission En extra bolagsstämma den 13 december godkände en ökning av Powerits aktiekapital genom kvittningsemission, samt att ett lån på kronor från Stellar Holdings, Inc. till Powerit PS AB omvandlades till aktiekapital och en ökning av Powerits aktiekapital med :80 kronor från tidigare :40 till :20. Ökningen av aktiekapitalet skedde genom en emission av aktier om nominellt 10 öre per aktie. De nyemitterade aktierna motsvarade en ägarandel om 1,3 procent av utestående aktier och röster i bolaget efter genomförda emissioner. Vidare beslutade bolagsstämman att öka Powerit PS AB:s aktiekapital med :60 kronor från tidigare :20 till :80 genom en emission av aktier om nominellt 10 öre per aktie, som vederlag för samtliga aktier i Micro. De nyemitterade aktierna motsvarade en ägarandel om 75,0 procent av utestående aktier och röster i bolaget. Emission utan företrädesrätt efter årets slut Vid en extra bolagsstämma den 10 mars 2006 beslutades enhälligt att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fram till ordinarie årsstämma genomföra en riktad nyemission av aktier till marknadsvärde mot vederlag av kontanter utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Motivet med emissionen är att tillföra bolaget medel för att intensifiera marknadsföringen och bygga upp en e-handelslösning. Bolagsstämman beslutade vidare enligt styrelsens förslag om en ändring av bolagsordningen, vilken innebär att aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick vid årets utgång till stycken, vilket är i nivå med föregående år. Ägarbilden har ändrats under året till följd av det omvända köpet av Micro eftersom ägarna till Micro erhöll 75 procent av aktierna i Micro Holding AB (tidigare Powerit PS AB). Största ägare är Mats Nilstoft med familj om 43,9 procent av rösterna och kapitalet, Stellar Holdings, Inc. med 12,9 procent samt Sven A Olsson och Måns Hultman med vardera 10,1 procent. Utdelningspolicy Ingen utdelning föreslås för Storleken på framtida utdelningar beror på företagets finansiella ställning, resultat och framtida kapitalbehov. Aktiekapitalets utveckling År Händelse Ändring av aktiekapital, SEK Totalt aktiekapital, SEK Totalt antal aktier 2000 Fondemission, Split , , Nyemission , , Nyemission 3: , , Apportemission , , Kvittningsemission , , Apportemission , , Varje aktie har ett kvitvärde värde om 0,10 SEK. Aktieägarstatistik Antal aktier Antal aktieägare % av antalet aktieägare % av röster och kapital ,1 0, ,1 0, ,6 0, ,7 1, ,6 1, ,6 1, ,6 2, ,0 2, ,3 2, ,3 87,9 Summa ,0 100,0 Ägarförhållanden Per hade Micro Holding AB (publ) aktieägare. Aktieägare Röster Andel av röster och kapital i % Mats Nilstoft med familj ,9 Stellar Holdings, Inc ,9 Sven A Olsson ,1 Måns Hultman ,1 Thomas Stenberg ,8 Roy Ahnell ,5 Gösta Sjölin ,5 Övriga ,1 Summa ,0 Kursutveckling 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 januari april juli oktober Källor: Stockholmsbörsen samt aktiebok och offentlig förvaltarförteckning enligt VPC per 30 december 2005, plus aktier via kvittningsemission och apportemission registrerade hos VPC efter

14 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Företaget är publikt och registrerat hos VPC. Per fanns registrerade ägare. Micro AB, Gri-Gri AB, Micro Delar AB (f.d. Powerit Mic AB) och Micro Generation AB (f.d. Powerit Generation AB) är helägda dotterbolag till Micro Holding AB (publ). Micro Holding AB aktien handlas på Nya Marknaden. Information om verksamheten Namnbyte och förvärv av Micro AB Powerit PS AB förvärvade detaljhandelskedjan Micro AB och bytte namn till Micro Holding AB i samband med extra bolagsstämma den 13 december Samtidigt ökade bolaget aktiekapitalet genom emission av aktier, ändrade bolagsordningen och övergick till att driva verksamhet inom främst detaljhandel med bilreservdelar och -tillbehör, vilket i praktiken motsvarade Micro ABs verksamhet. Förvärvet genomfördes genom ett så kallat omvänt köp. Formellt sett har Powerit PS AB förvärvat Micro AB genom apportemissionen. I realiteten är det dock Micro som förvärvat Powerit genom att apportemissionen medförde att ägarna i Micro fick ett bestämmande inflytande i Powerit, med 75 % av rösterna och kapitalet. Powerit PS ABs dotterbolag Powerit Mic AB sålde under året sin rörelse till E.ON AB. Den amerikanska verksamheten, som bedrevs i dotterbolaget Powerit Solutions LLC har avyttrats per den 31 december Micro började som ett familjeföretag 1958 i Anderstorp i Småland och har därefter ägts av Ikano och Bilia-koncernen. Bilia avyttrade Micro den 1 maj 2005 till en grupp privatpersoner med Mats Nilstoft med familj i spetsen, idag ordförande och störste ägare i Micro Holding AB. Resultat och omsättning en redovisar en nettoomsättning på 15,2 MSEK för 2005 (7,8) och ett resultat efter skatt på -6,2 MSEK (-9,9), vilket innebär ett resultat per aktie på -0,32 (-1,07). Resultat och omsättning för koncern och moderbolag redovisas nedan. Finansiell ställning och investeringar Vid årets slut 2005 uppgick det egna kapitalet till 44,7 MSEK (5,4) och soliditeten var 47,2 % (41,7 %). Likvida medel uppgick vid årets utgång till 5,7 MSEK (3,4 vid utgången av 2004). ens totala balansomslutning uppgick till 94,6 MSEK (13,0). ens investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,0). Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Styrelsen i Micro Holding AB har vid extra bolagsstämma den 10 mars 2006 bemyndigats att genomföra en riktad nyemission upp till ett belopp på 45 MSEK utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet är att få ekonomisk kraft att genomföra det av styrelsen beslutade förändringsprogrammet. Detta inkluderar en tydligare profiliering, ökad marknadsföring samt att återupprätta e-handel. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Micro är ett välkänt varumärke. Företaget är inne i en period av kraftfulla satsningar på att utveckla verksamheten i syfte att öka försäljningen och nå lönsamhet. Styrelsen bedömer möjligheterna som goda att de förändringar som har genomförts och ska genomföras kommer att medföra ett positivt resultat och vara till fördel för såväl kunder som aktieägare. På längre sikt är målet att fördubbla omsättningen. Bolaget lämnar ingen prognos för resultatet Styrelseberättelse Under året har styrelsens arbete präglats av fortsatt arbete med bolagets finansiella och organisatoriska struktur. Stor vikt har lagts vid att trygga finansieringen och vid att hitta framåtriktade strategiska lösningar. Ledningsfrågor samt försäljnings- och marknadsföringsfrågor har också stått högt på styrelsens agenda. Under året har 11 styrelsemöten hållits. Bolagets revisorer har löpande följt verksamheten. Vid extra bolagsstämma den 13 december 2005 valdes ny styrelse samt tillträdde nuvarande VD sin befattning. Styrelse Mats Nilstoft, född 1960 Styrelseordförande sedan december 2005, invald 2005 Aktieinnehav: Jeffrey T Cook, född 1956 Styrelseledamot, invald 2004 Aktieinnehav: 0 Sven A Olsson, född 1943 Styrelseledamot, invald 2005 Aktieinnehav: Thomas Stenberg, född 1950 Styrelseledamot, invald 2005 Aktieinnehav: Claes Olsson, född 1949 Styrelsesuppleant, invald 2004 Aktieinnehav: Gösta Sjölin, född 1942 Styrelsesuppleant, invald 2005 Aktieinnehav: Revisorer Stefan Langåker, född 1963 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö, utsedd 2005 Aktieinnehav: 0 Göran Neckmar, född 1956 Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, Malmö, utsedd 2005 Aktieinnehav: 0 Ledande befattningshavare Kristina Jarring, född 1958 VD för Micro Holding AB (publ) Aktieinnehav: 0 Förslag till disposition av bolagets förlust Till årsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget: Belopp Balanserat resultat - Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att överkursfonden nedsätts med SEK för att täcka den ansamlade förlusten. Efter nedsättningen kommer balanserat resultat att uppgå till 0 SEK. ens fria egna kapital uppgår till KSEK. Några avsättningar till bundna reserver erfordras ej. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer

15 Resultat- och balansräkning - koncernen Resultaträkning Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Nyemission under registrering Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättning för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

16 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Avyttring av rörelsegren Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Belopp i KSEK Förvärv av dotterföretag och andra affärsenheter Förvärvade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Avsättningar Lån Rörelseskulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Avgår: Apportemmission Utbetald köpeskilling Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten Påverkan på likvida medel Avyttring av dotterföretag och andra affärsenheter Avyttrade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Summa tillgångar Lån Rörelseskulder Summa skulder och avsättningar Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Försäljningspris Belopp i KSEK Erhållen köpeskilling Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Orealiserade kursdifferenser Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag Aktiverat arbete för egen räkning Realisationsvinster Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten Påverkan på likvida medel Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Transaktioner som inte medför betalningar Förvärv av rörelse genom apportemission Konvertering av skuld till eget kapital

17 Resultat- och balansräkning - moderbolaget Resultaträkning Belopp i KSEK Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter 1-2 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Balansräkning Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / / aktier) Nyemission under registrering Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Företagsinteckningar Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag Inga

18 Kassaflödesanalys - moderbolaget Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i KSEK Betalda räntor Erhållen ränta 1-2 Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av dotterföretag Transaktioner som inte medför betalningar Förvärv av dotterföretag genom apportemission Konvertering av skuld till eget kapital Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank

19 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i KSEK om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer med undantag för RR 1:00 p 22A. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet respektive verkligt värde. Inkuransrisker har därvid beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. mässig goodwill har uppkommit vid förvärv av Micro AB genom apportemission den 13 december Avskrivning har ej skett av koncernmässig goodwill, då förvärvet skedde i slutet av räkenskapsåret. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar: år Moderföretag Programvaror 3 - Materiella anläggningstillgångar: Inventarier, verktyg och installationer 4 - år Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. redovisning redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation med undantag för RR 1:00 p 22A och omfattar moderbolaget Micro Holding AB (publ) och dotterbolagen, varmed avses de bolag i vilka Micro Holding AB (publ) äger mer än 50 procent av aktiernas röstvärde. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom uppkommen koncernmässig goodwill. mässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. uppgifter Micro Holding AB (publ) är moderföretag till de företag som framgår av not 13. Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % (14 %) av inköpen och 0 % (24 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Moderföretaget har inte gjort några inköp från andra koncernföretag. Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing - leasetagare Leasingavtal redovisas enligt RR 6:99. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt

20 Noter Not 1 Nettoomsättning per dotterbolag och geografisk marknad Nettoomsättning per dotterbolag Micro AB Powerit Mic AB Powerit Solutions LLC Powerit Generation AB Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige Internationellt Not 5 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2005 Varav män 2004 Varav män 2003 Varav män Moderföretag Micro Holding AB Totalt moderföretaget Dotterföretag Micro AB Powerit Mic AB Powerit Generation AB Powerit Solutions LLC Totalt dotterföretag en totalt Not 2 Övriga rörelseintäkter Vinst vid försäljning av rörelsen i Powerit Mic AB Summa De anställda i Powerit Solutions LLC är anställda i USA. Övriga anställda i koncernen är anställda i Sverige. Medelantalet anställda är beräknade för att ge en rättvisande bild av sysselsättningen i koncernen. Medelantal anställda för Micro AB helåret 2005 är 117 (vara 68 män). Könsfördelning i företagsledningen Moderföretagets styrelse består av 4 män. Ledande befattningshavare tillika VD i moderföretaget är en kvinna. Styrelsen i dotterföretaget Micro AB består av en kvinna och en man. Ledande befattningshavare i Micro AB är tre kvinnor och två män. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Moderföretag Styrelse och VD Övriga anställda Ernst & Young AB Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Moderföretag Ernst & Young AB Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 1) Dotterföretag Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Not 4 Leasingavgifter avseende operationell leasing Leasingavgifter byggnader Leasingavgifter inventarier Totala leasingkostnader Byggnader Inventarier Avtalade framtida minimileasavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning: Inom ett år Mellan ett och fem år Senare än fem år Moderföretag Leasingavgifter byggnader - 49 Leasingavgifter inventarier Totala leasingkostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 2) ) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 (fg år 308 ) gruppen styrelse och VD. 2) Av koncernens pensionskostnader avser 618 (fg år 726 ) gruppen styrelse och VD. Lönekostnaderna innehåller inga tantiem eller vinstandelar. Löner, ersättningar och sociala kostnader i Powerit Solutions LLC avser gruppen övriga anställda och utgör kostnader i USA. Powerit Solutions LLC löner och andra ersättningar uppgår till Sociala kostnader i Powerit Solutions LLC uppgår till 671, varav pensionskostnader 383. Löner, ersättningar och sociala kostnader i övrigt avser kostnader i Sverige. Avgångsvederlag För VD i Micro AB gäller rätt till 12 månaders anställningsförmåner om anställningen upphör på grund av uppsägning från bolagets sida. För övriga ledande befattningsinnehavare gäller uppsägningstider enligt gällande lagar och avtal, mellan två och sex månader. Pensionsförmåner följer ITP-planen. Moderföretaget har inga avtalade framtida minimileasavgifter

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer