Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera Shapefiler till PostGIS via shp2pgsql_gui Exportera Shapefiler till PostGIS via QGIS/Spit Exportera Shapefiler till PostGIS via shp2pgsql Publicera PostGISdata som WMS-tjänster med GeoServer Koppla upp WMS-tjänster från GeoServer med QGIS Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS Inledning Avsikten med denna lathund eller handbok är att ge de, som är intresserad av att prova en miljö med öppna program (Open Source), en möjlighet att själva installera GeoServer och PostgreSQL/PostGIS och visa sig själva och andra teknikens möjligheter. GeoServer och PostgreSQL/PostGIS installeras och körs i denna Handbok via localhost. Installeras PostGIS på en gemensam server, så får localhost ersättas med en IP-adress eller PostGIS serverns namn i nätverket. QGIS och pgadminiii är Windows program som installeras och körs på din dator. DIVA-GIS, som jag använt för att döpa om shapefiler, så att de får ett användbart namn som WMS-tjänstlager installeras vid behov. Tillägget (plugin) shp2pggresql_gui till pgadminiii rekommenderas varmt om ett stort antal shapefiler ska läggs in i PostGIS. Det sparade flera dagars jobb för mig när jag på några timmar exporterade ett 80-tal shapefiler till PostGIS. Installationsanvisningar ingår inte i detta dokument. Dessa framgår av separata installationsdokument för Windows XP, vilket troligen inte stämmer helt om du exempelvis använder Windows 7. Hos GISassistans var en fungerande arbetsmiljö uppsatt efter mindre än en arbetsdag. Det fanns då ingen tidigare kunskap om de ingående programmen.

2 Det arbetsflöde som installationen ska åstadkomma beskrivs av denna bild: Handboken inleds med en beskrivning av hur du får hjälp att snabbare ändra namn på shapefiler med hjälp av DIVA-GIS. Jag ger också synpunkter på hur ett namn bör byggas upp, så att det går att förstå geodatalagrets/skitets innehålla när det publiceras som en WMS-tjänst via GeoServer. Nästa steg är ofta att transformera RT90 2.5gV till Sweref99TM, vilket naturligtvis inte behöver göras om filen redan finns i Sweref99TM, vilket blir allt vanligare. Via bl.a. Länsstyrelsernas och Lantmäteriets geodatatjänster finns det tillgång till shapefiler. GISassistans valde att bygga upp PostGIS databasen i Sweref99TM då mer och mer geodata kommer att tillgängliggöras i denna projektion. När shapefilerna ligger i önskat projektionssystem, så finns det tre sätt att exportera de till PostGIS. 1. PostGIS adminstrationsverktyg pgadminiii fick nyligen (091229) en ny plug-in, som heter shp2pgsql_gui.exe. Den är nu den självklara valet för att exportera shapefiler till PostGIS. Kör du den inifrån pgadminiii och placerar dig på den Database som du ska lagra in shapefilen i, så slipper du fylla i alla uppgifter som krävs för att koppla upp sig till PostGIS. Du markerar bara den shapefil som ska importeras till PostGIS och trycker på Import. En längre instruktion följer nedan. 2. QGIS har ett inbyggt verktyg, Spit. Det är det enklaste och snabbaste sättet, men tyvärr så fungerar det sällan. Varför vet jag ännu inte. 3. Det sista alternativet är att använda shp2pgsql.exe, som kan laddas ner från Internet. Denna metod är krånglig och det är lätt att göra fel, så den får finnas med i

3 Handboken eftersom det här var enda sättet att exportera till PostGIS när QGIS/Spit inte fungerande, innan shp2pgsql_gui.exe fanns. Redan här kan det vara klokt att namnge filerna, så att det blir lätt att identifiera geodatainnehållet längre fram. Exempelvis bör geodataleverantörens förkortning och ev. koordinatsystem finnas med i filnamnet. När filerna ska lyftas upp till GeoServer och bli WMS-tjänster så är det mycket viktigt att de får vettiga namn, så att den som kopplar på ett eller flera lager i en WMS-tjänst enkelt kan utläsa av namnet i teckenförklaringen vilka geodata som avses. Därför kan även 1_1M i filnamnet vara viktigt, för att påvisa att geodatalagret härstammar från en kartskala på 1: , vilket är den största minsta skala som lantmäteriet erbjuder för sina fria vektordata. I Geoserver handledningen fokuseras på hur geodata från PostGIS struktureras, så att användbara WMS-tjänster blir resultatet. Avslutningsvis visar ett enkelt exempel hur du i QGIS kan ajourföra eller lägga till egna vektordata i PostGIS, samt hur QGIS kan användas som WMS-viewer för att nå geodata i PostGIS. Därmed är en fullständig, om än enkel, miljö beskriven, som var och en sedan kan utveckla beroende på behoven inom organisationen eller önskemål/krav från omvärlden. I rapporten Goda exempel på kommunala karttjänster på Internet, som i november 2009 gjordes på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting SKL/SAM-projektet, lovade GISassistans att denna Handbok skulle distribueras utan kostnad. Handboken är viktig för GISassistans fortsatta underhåll av den OpenSource miljö som byggts upp, vilket motiverade mig att redigera och förbättra den dokumentation som togs fram under hösten 2009 för det interna projektet för kompetensuppbyggnad FOSS4GaA (FreeOpenSourceSWforGISassistAns). Installationsanvisningarna är dock inte redigerade, då det är svårt att förutse om denna handbok kommer att användas. Blir så fallet så finns det anledning att se över installationsanvisningarna också. Är du som läser detta intresserad av att ta del av installationsanvisningarna (Windows XPsp3) för GeoServer (GeoServer 2.0.0), PostgreSQL(Installationsfil: postgresql windows.exe), PostGIS(Installationsfil: postgis-pg84-setup exe), PgAdmin III ( ), OpenLayers(installerades tillsammans med GeoServer 2.0.0) och QGIS(version Mimas byggd av källkodsrevision 11638, inkl. PostgreSQL-stöd), så hör av dig till

4 Ändra namn på shapefiler Ofta är namnen på shapefiler väldigt kryptiska, vilket troligen är en kvarleva från när vi bara kunde skriva ABCDEFGH.abc som DOS filnamn. När en användare hämtar filer direkt från en server eller sin egen dator, alternativt från PostGIS eller via en WMS-tjänst, så hamnar filnamnet i teckenförklaringen. Är det då en blandning av filer från olika geodataleverantörer och skalområden, så blir jag som användare ofta osäker på vad det är för geodata jag jobbar med. Ändå värre blir det om jag sparat ett projekt i QGIS eller Gaia och skickar det till en kollega, som inte alls vet var de olika lagren/skikten kommit ifrån. Reglerna för filnamn internt känner alla i bästa fall till, men är det filer utifrån så bör namnet tydligt säga vad filen innehåller. Eftersom jag är ganska ovan med denna teknik så är jag kanske lite övertydlig, men hellre det än tvärtom! Jag jobbar med följande regler: Först står geodatatjänstleverantör LMV, sedan ursprungsskala 1_1M, sedan en egen förklaring - administrativa_granser_ned_till_kommun, sedan orginalnamnet på filen - al_svk och till sist filens koordinatsystem - s99tm (här en förkortning av sweref99tm). Koordinatsystem har ingen direkt betydelse när jag tittar på shapefilen som WMS-tjänst. Ett undantag är Gaia, som anpassar sitt projekts inställningar till bl.a. koordinatsystemet för den först inlästa WMS-tjänsten. Då blir filnamnet: LMV_1_1M_administrativa_granser_ned_till_kommun_al_svk_s99TM Om jag ska lägga till LMV_1_1M_administrativa_granser_ned_till_kommun_ i början och _s99tm i slutet på alla al_svk.shp - al_svk.prj - al_svk.shx - al_svk.dbf så lovar jag att det kommer att ta tid. Återigen så gav jag mig ut på Internet i början på detta år (2010) och försökte hitta en lösning. Efter en stund finjusterande av mina sökparametrar i Google så dök en DIVA-GIS upp och den gör det jag önskar. Har ni FME så ska FME också gå att använda. Jag väljer File Manager under fliken Data Då öppnas ett nytt fönster. Ändra från GridFiles (*.grd) till ShapeFiles (*.shp)

5 Jag brukar också öppna den folder där filerna ligger i Utforskaren för att allt eftersom se resultatet av min namnändring. Att ange ursprungsskalan för geodata ger användaren en bra känsla för ex. geometrisk noggrannhet och gjorda generaliseringar som ofta är användbart. Ursprungsskalan framgår sällan (som vanligt så framstår RAÄ, SCB och SGU som ett goda exempel ) av publicerade metadata i vilket också gäller Hämtar ni geodata från Länsstyrelsen rikstäckande eller länsvisa geodata, så finns uppgifter om ursprungsskala. Boverkets Stoppområden. Kan jag då hitta information om ursprungsskala på annat sätt? Jag ombeds läsa om VindGIS skikten i en rapport, som det finns en länk till. Tyvärr så gav länken följande resultat, vilket inte är helt ovanligt. Alltså får jag kanske hoppa över att skriva in ursprungsskala. Stoppområden som namn på ett WMS-tjänstlager säger inte så mycket om det står i en teckenförklaring tillsammans med andra lager från 5 7 olika geodataleverantörer. Jag söker på Internet och får följande förklaring till stoppområden: Övriga områden som hyser natur- eller kulturvärden eller har stor betydelse för landskapsbilden. Ofta är det fråga om överlagrade riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. Dessa har också uppmärksammats i VindGIS som stoppområden. Dessa områden kan också vara områden som har stor lokal betydelse bland annat i enlighet med den kommunala översiktsplanen. Ytterligare en träff berättar att: Stoppområden Boverket pekar också ut ett antal områden med höga bevarandevärden och stora samhällsviktiga intressen som bör undantas från vindkraftsutbyggnad. Till dessa hör bl.a. Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt samt Midsjöbankarna och Hoburgs bank i södra Östersjön, vilka alla varit föremål för vindkraftsbranschens intresse. Även stora delar av kustbandet bör undantas, främst på grund av stora natur- eller kulturmiljövärden eller för att de är militära övningsområden. I fjällvärlden undantas alla områden som omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 5 miljöbalken, så kallad obrutna fjällområden, i vilka bland annat alla de stora nationalparkerna ingår.

6 Jag väljer områden med höga bevarandevärden och stora samhällsviktiga intressen som får ingå i skiktnamnet även om det är väl långt. Eftersom obrutna fjällområden och andra länsstyrelseskikt tycks ingå i bedömningen, så bestämmer jag mig för ursprungsskala 1: baserat på ovanstående information från Lst. Det låter också högst rimligt. Det får inte finnas åäöåäö i fil- eller foldernamnen och mellanslag brukar också ställa till problem. Därmed blir filnamnets inledning BoV_1_500000_omraden_med_hoga_bevarandevarden_och_stora_samhallsvik tiga_intressen_ Shapefilen är transformerad till sweref99tm och filnamnet får då sluta på _s99tm. Använder du udig som OGC Viewer eller Desktop GIS, så får du inte heller ha stora bokstäver, versaler, i filnamnet. Då låter vi DIVA-GIS ändra alla fyra ingående filerna för en shapefil och så här ser det ut i DIVA-GIS just nu: Då har jag klistrat in textsträngarna OK. och trycker på

7 Har du flera shapefiler i samma folder så brukar jag först byta den inledanden strängen på alla, där ju BoV_ och 1_500000_ är samma för alla och sedan ändra till _s99tm som ju gäller för alla filerna. Utan DIVA-GIS så skulle det vara en mardröm att ändra 100-tals shapefilnamn för att de ska passa att publiceras som WMS-tjänster!

8 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS Detta kapitel beskriver hur du konverterar shapefilers projicering i QGIS. Starta QGIS! Vi börjar först med att kontrollera att filen vi ska konvertera läses in av QGISprogrammet korrekt. Gå in under Lager >> Lägg till vektorlager eller tryck på: Överst väljer du typ av källa, fil, och under detta väljer du vilken kodning shapfilen har. UTF-8 passar normalt för svenska tecken. Tryck på knappen Bläddra för att välja din shapefil och tryck på Öppna. Shapefilen ligger nu i Dataset. Tryck OK. Shapefilen visas i QGIS kartfönster och vi kan nu börja med vår konvertering. Välj Verktyg från menyn >> Datahanteringsverk tyg >> Exportera till ny projektion

9 Du får då upp följande fönster, där ak_svk står är vald shapefil. Koordinatsystem för indata är nuvarande koordinatsystem, om uppgift om denna saknas är det antingen problem med.prj filen eller också saknas den. Det du gör då, om du har en annan projektionsfil (.prj) tillgänglig, som du vet är i rätt koordinatsystem kan du låna den.prj-filen och ge den samma namn som den fil du ska omprojicera, i det här fallet: ak_svk.prj. Vi ska nu omprojicera till SWEREF99 och detta gör vi genom att trycka på Välj knappen under Koordinatsystem för utdata. Vi kommer då till Choose output CRS: Saknas Sweref99TM bland de senast använda så får du söka efter EPSG Känner du inte till CRS eller EPSG nummer så kan du också söka med hjälp av Namn och Hitta. Information om projektionssystem hittar du på följande länk:

10 Nu är nästa steg att välja vart Shapefilen ska hamna efter att den blivit projicerad. Klicka på Bläddra och placera filen i den folder som du finner lämplig och vi rekommenderar att du ger filen ett nytt namn. I detta exempel har vi bara lagt till _SWEREF99TM. Det hade varit ändå tydligare om vi inlett filnamnet med LMV_kommungränser. Då hade både geodataleverantör och betydelsen av ak framgått! Tryck sedan på OK för att bekräfta filnamn och var filen ska placeras. Efter att du tryckt på OK får du upp det här fönstret: Här väljer du om det nya lagret ska läggas till i ditt QGIS projekt. I denna guide väljer vi Ja. Du får då upp båda lagren Gröna Sverige är Sweref99TM och blåbärsfärgen är RT90 2.5gV. Sweref99TM hamnar nu cirka 100 mil väster om RT90 lagret, vilket är helt rätt. Du kan nu välja att ta bort RT90 lagret om du känner att du inte har någon användning för det längre.

11 Exportera Shapefiler till PostGIS via shp2pgsql_gui Efter att denna Handbok var färdig(091230), så släpptes ännu en viktig pusselbit i en produktionsmiljö för det som Handbok WMS-tjänster handlar om. shp2pgsql är ett mycket arbetsintensivt laddningsprogram, där ett antal moment ska upprepas vid varje laddning av en shapefil. Detta har nu paketerats i shp2pgsql_gui, som kan köras fristående, men det är en klar fördel att lägga in det som en plugin till pgadminiii, då flera uppgifter då fylls i med automatik. Efter att ha ägnat flera monotona dagar åt att köra shp2pgsql i november 2009, så beslöt jag mig den 2 jan för att leta efter något bättre verktyg. Inom en timma så hade jag hittat och laddat ner shp2pgsql_gui och efter ytterligare ett par timmar så kunde jag utan problem köra shp2pgsql_gui. som just nu (100104) kan laddas ner via Det finns en mycket tydlig installationsanvisning. En eloge till PostGIS gänget! Troligen kommer den att ingå i pgadminiii när PostGIS version 1.5 släpps. Du hittar den bland Plugins, om du installerat den i pgadminiii Användargränssnittet ser du på nästa sida och eftersom bilden är så stor så skriver jag några inledande kommentarer här: 1. Prova första att du har förbindelse med PostGIS 2. Klicka sedan på Välj sedan den fil du ska exportera till PostGIS: Välj Open eller dubbelklicka på filnamnet. Ha gärna *.shp aktiverad om du har många olika filer i folder, så syns bara shapefilerna Observerat de trevliga folderstegen (som är interaktiva) högst upp:

12 3. Se till att rätt PostGIS Database är aktiv, i detta fall LMV_1_1M_HP, annars hamnar filerna/tabellerna i fel databas i PostGIS. Det är ingen katastrof för du kan radera de och sedan köra om på nytt. Vill du se om tabellen kommit in i PostGIS så måste du trycka på Refresh the selected object 4. Tryck nu på så laddas shapefilen in i PostGIS. 5. När du valt en shapefil så får den blivande tabellen i PostGIS samma namn: Bilden ovan visar pgadminiii med dess nya plug-in shp2pgsql_gui.

13 Exportera Shapefiler till PostGIS via QGIS/Spit Ett alternativ till att exportera din Shapefil till PostGIS är QGIS verktyg Spit. Vi börjar med att starta QuantumGIS (om programmet redan inte är igång) och går till Lager >> Lägg till PostGIS-lager 1 eller klicka direkt på denna knapp: Under PostgreSQLanslutningar står här namnet på vår testdatabas i PostGIS. Är namnet rätt så tryck på Anslut. Vill du välja en annan databas, då PostGIS kan innehålla flera, så trycka på nedåtpilen till höger om nuvarande databasnamnet och klicka sedan på Anslut. Slutligen går det naturligtvis också att upprätta en helt Ny anslutning till en PostGIS Database. Om du valde att skapa en ny databasanslutning har du kommit hit: Fyll i de uppgifter som gäller för aktuell PostGIS anslutning och på nästa sida ser du ett exempel på hur vi fyllde i vår anslutning. Port 5432 är default liksom Användarnamn postgres. Ligger PostGIS på en annan dator i ditt nätverk, så får du skriva in IP-adressen istället för localhost. Databas-namnet hittar du med hjälp av PostGIS administratörsverktyg Efter att du fyllt i din information tar du och klickar på Testa Anslutning Om du får ett felmeddelande här kan det bero på att PostGIS tillägget inte hittas eller att installationen är felaktig eller att någon anslutningsinformation inte är ifylld. Är anslutningen godkänd trycker du på OK. Sedan stänger du anslutningsinformationsfönstret genom att trycka på OK även där. 1 En ny databasanslutning kan även definieras i SPIT- samma anslutningslista används för båda verktygen.

14 Tryck på Anslut och eftersom vi redan har laddat in några lager i databasen (Dim8200 PostGIS testdatabas med 6 olika datakällor ) så syns dessa här Gå till menyen och välj Insticksprogram >> Spit och klicka på Importera shapefiler till PostgreSQL eller Klicka på elefantikonen ute i menyfältet:

15 Under PostgreSQL-anslutningar bör din nyligen anslutna databas vara. Om inte så är fallet väljer du den databas du har skapat. Tryck på Anslut så får ett meddelande: Uppkopplingen till <Din POSTGISdatabas> lyckades Annsrs klickar du på knappen Redigera för att åtgärda eventuella problem. Du bör nu ha fått upp public i listan till höger under Globalt Schema. Ändra enbart public om du vet vilket Globalt på din databas. Schema du ska ha Du ska nu exportera dina första lager till PostGIS databasen. Klicka på Lägg till nere till höger. Du får nu upp följande ruta: Här väljer du den shapefil du vill ladda in din PostGIS databas, tryck sedan Öppna Shapefilen laddas in och fönstret inom den röda ramen visas tillfälligt.

16 Din shapefil är nu inladdad i Spit. Du kan nu välja att lägga till en ytterligare shapefiler på samma sätt eller ta bort den markerade shapefilen med knappen Ta bort eller Ta bort alla (SPIT tillåter inte med svenska åäöåäö ). När du är nöjd trycker du på OK. Kraschar QGIS efter detta kan du prova att göra om steget än en gång eller starta om datorn för att sedan prova igen. Förhoppningsvis blir Spit stabilare i kommande versioner av QGIS. Kvarstår problemet får du använda dig av shp2pgsql_gui eller shp2pgsql.

17 Exportera Shapefiler till PostGIS via shp2pgsql Shape to PgSQL är ett program som konverterar en shapefils innehåll till SQLsatser. Vi ska sedan mata in SQL koden i PostGIS med hjälp av PgAdmin. Börja med att ladda hem och installera programmet från Spara shp2pgsql och lägg den på en lätt tillgänglig plats (förslagsvis: C:\shp2pgsql.exe) och helst inte i alltför långt ner i folderhierarkin eftersom det är shp2pgsql.exe man kommer anropa i DOS kommando promptern. Vi rekommenderar att du skapar en separat katalog (i denna guide använder vi C:\Temp\). Lägg sedan din shapefil i denna tomma katalog tillsammans med.dbf.prj.shx filerna. Anledningen till att vi inte har mellanslag i filnamnet är för att DOS kommando promptern som bekant inte uppfattar mellanslag, denna tolkar inte heller åäöåäö tecken, därför ser vår shapefil ut som den gör och det måste förstås vara exakt samma namn för.shp,.shx,.dbf och.prj. Exempel på hur din katalog med dina shapefiler kan se ut: Vi ska nu skapa en exekverbar fil (ex. Konvertera.bat) så att vi enkelt och snabbt kan konvertera med shp2pgsq. Notepad eller Wordpad är bra för att undvika konstiga styrtecken i Word. Här är hela kommandosträngen med 6pt text: C:\shp2pgsql.exe "C:\Temp\LMV_GRADNAT_SWEREF99TM.shp" LMV_GRADNAT_SWEREF99TM > "C:\Temp\LMV_GRADNAT_SWEREF99TM.txt" [.sql] Det är två radbrytningar här eftersom vi har förstorat upp texten: C:\shp2pgsql.exe "C:\Temp\LMV_GRADNAT_SWEREF99TM.shp" LMV_GRADNAT_SWEREF99TM > "C:\Temp\LMV_GRADNAT_SWEREF99TM.txt" [.sql] * anpassa efter dina inställningar GRÖN = Där Shp2pgsql är installerad, dvs. där.exe filen är GUL = Infilsdata, där shapefilen befinner sig RÖD = Namet på tabellen som skapas LILA = Utfilsdata, dit SQL koden skrivs i ett.txt filformat

18 Nu ska vi sätta igång med konverteringen till SQL och vi ska nu döpa om vår textfil till.bat istället för.txt i slutet av filnamnet. Denna prompt körs Om du vill öppna den resultatfilen så rekommenderar vi att du öppnar den med Wordpad och inte Notepad, eftersom WordPad visar resultatet mycket snabbare. Denna SQL kod ska nu kopieras in till PgAdmin. Om du inte har PgAdmin kan du ladda ner det gratis från Uppe i vänstra hörnet syns vår PostGIS databas. Högerklicka på denna och välj Connect. Du är nu ansluten till din PostGIS databas och du ser pgadmin III i bilden ovan.

19 Nu kan du välja att göra en PostGIS Database om du vill dela in din databas i olika kategorier med data. Vi gör en databas som heter: Lantmäteri Verket, klicka på plusstecknet till vänster din databas: Du får nu upp ett formulär New Database : I vårt exempel är Name = Lantmäteri Verket och övriga uppgifter framgår av bilden nedan: Du får sedan upp en lista med olika underflikar, högerklicka på Databases(5) 5:an betyder att vi i denna guide redan gjort tre databaser. Två databaser ska alltid vara med och de tillverkar PostGIS själv. Du har nu fått en ny Database under Databases och vår Database är markerad:

20 Börja med att markera din databas först, annars vet inte programmet vilken databas du vill uppdatera. Det vi vill göra nu är att vi vill lägga in och uppdatera databasen med den SQL information vi fått med hjälp av Shp2pgsql. Gå till menyen och välj Tools >> Query Tool (Ctrl + E). Eller tryck på denna knapp: Du har nu hamnat i detta fönster: Ta bort eventuell text enligt den blåa markeringen ovan. Beroende på om du har valt din utfil att sparas i.txt format eller.sql finns det två olika sätt att göra det på, vi börjar visa hur man gör det med.sql filerna: Välj Open i verktygs menyen under File. Syns ruta till höger trycker du på No eftersom den frågar om du vill spara texten som står där i hörnet från början.

21 Bläddra sedan till foldern där din.sql fil ligger som du vill ladda in. Markera och välj Open. Voilá, filens sql kod är nu i fönstret. Om du har valt att skriva ut den som en.txt fil letar du själv upp din.txt fil och öppnar med Wordpad eller Notepad, Vi rekommenderar, som sagt, att öppna dina.txt filer med Wordpad. Markera all kod i WordPad med Ctrl + A och kopia via Ctrl + C eller högerklick Kopiera. Använd sedan Ctrl + V eller högerklick Klistra in i pgadmin III fönstret nedan. Kommer det inte upp någon kod och rutan förblir tom är det mot förmodan följande problem: Kommer denna ruta No SQL query was generated upp är det något som gått fel vid konverteringen av shapefilen med shp2pgsql eller att shapefilen innehåller fel. Här klistrar du in SQL-koden

22 Fungerar det inte efter att du provat konvertera om filen på nytt och om det inte fungerar att konvertera filen i Spit, så är denna shapefil obrukbar. Är allt som det ska är det bara att köra igång, trycka på: Eller Gå till menyen Query >> Execute (F5) SQL koden är nu inläst, hur lång tid det tar beror helt och hållet på vad du har för dator samt hur stor datamängd som läses in. Trots att det kan finnas en hel del varningar tar den med allting, den tar inte bort något utan den varnar bara. Eftersom detta är en engångskörning så behöver du inte spara SQL-satserna och du kan stänga Query fönstret. Du har nu skapat en ny tabell med alla importerade objekt i den nya Database Lantmäteri Verket i din PostGIS databas. Klicka dig ner till Tables så hittar du innehållet från den shapefil du precis läst in, lmv_gradnat_sweref99tm. Grattis! Du har nu lärt dig att föra över shapefiler till PostGIS med hjälp av shp2pgsql. Blir det gröna streck/linjer under delar av SQL koden så är det PostgreSQL som markerat att någon är fel. Du behöver inte titta igen all kod utan det räcker med att du tittar på om det är gröna streck på de första SQL-kod raderna eller i slutet.

23 Publicera PostGISdata som WMS-tjänster med GeoServer Detta kapitel kommer kortfattat att beskriva hur man publicerar skikt/lager/layers i en PostGIS databas genom en WMS-tjänst med hjälp av GeoServer. Vi använder termen lager i fortsättningen. En WMS-tjänst består av en till över hundra (ex. SHMI_2009) lager, normalt 5-25 stycken. Ett lager innehåller normalt bara en objekttyp, ex. busshållplater, motionsspår, vattendrag. Både geodataleverantören och vi själva, via GeoServer, kan välja att slå ihop flera objekttyper i samma lager. Det är då viktigt att de inte skymmer varandra då möjligheten att anpassa visningsordningen i teckenförklaringen uteblir i Layer Groups. Börja med att installera och starta GeoServer med hjälp installationsguiden. (Inloggning till GeoServer efter installationen: användare=admin och lösenord= geoserver) När GeoServer är igång administreras den via ett webbinterface som antingen nås genom att välja Go to GeoServer Admin homepage i GeoServers programgrupp i startmenyn Alternativt anger du nedanstående adress i din webbläsare, förutsatt att du använder local host och porten 8080: : När du loggat in så tillkommer Data i vänsterkolumnen

24 Ett lager (GeoServers Layers) tillhör en Store, som i sin tur tillhör en Workspace.. En Store definierar i GeoServer kopplingen till en datakälla, t.ex. en databas (i vårt fall PostGIS), shapefil etc. En Workspace grupperar alla lager från en Store genom ett prefix och en namespace. Det är viktigt hur ett namn fortplantar sig ifrån det ursprungliga filnamnet, via PostGIS och till GeoServers formulär för att publicera WMS-tjänster OCH slutligen hur olika OGC Viewers exponerar dessa uppgifter i teckenförklaringen. Detta gäller speciellt de OGC Viewers där namnet inte kan ändras, vilket ex. gäller i Gaia. GISassistans förhoppning är att Sveriges geodataleverantörer snarast tillrättalägger sina nuvarande geodatatjänster, så att resultatet blir som bilden på nästa sida visar, dvs. Boverket som namn på Workspace och identiska namn på Name och Title, då olika OGC Viewers använder antingen Name eller Title. MEN det här gäller ju bara för GeoServer, säger ni! Helt rätt men principen måste tillämpas oberoende av vilken WebMap programvara som organisationen använder. DET HÄR ÄR OERHÖRT VIKTIGT OM DET SKA GÅ ATT FÖRSTÅ TECKEN- FÖRKLARINGEN NÄR ETT STORT ANTAL GEODATATJÄNSTER HAR BLANDATS IHOP för att ge det utseende som användaren behöver för sitt arbete.

25 Den uppmärksamma läsaren ser att Data Source Name inte förekommer i QGIS eller udig s teckenförklaringar och det gäller alla övriga OGC Viewers, så vitt jag hittills kunnat se. Resten av detta kapitel går i detalj igenom de olika uppgifter som ska fyllas i för att definiera en WMS-tjänst i GeoServer.

26 Först måste vi definiera en Workspace. Klicka på Workspaces. På nästa sida Add new workspace Du får då upp denna sida: Det som anges i rutan under Name (för en ny Workspace) blir ett prefix för en Store och alla lager som kommer från en Store får detta prefix. Fyll i detta samt en Universal Resource Identifier (i detta fall behöver GeoServer en URI/URL, dvs en webbadress. Den kan vara vad som helst det viktiga är att det är en unik identifierare. Normalt har den dock något med lagren eller projektet att göra. Förslagsvis används länken till geodataleverantörens hemsida eller om det finns flera Workspace från samma geodataleverantör, så välj den hemsida som beskriver geodatatjänsten ifråga.) Exempel på hur det skulle kunna se ut. Klicka Submit för att spara. När ovanstående gjorts är det dags att definiera en Store, i detta fall en referens till en PostGISdatabas. Klicka på Stores. Tryck på Add new Store.

27 Välj PostGIS NG. På sidan som visas i miniatyr ovan, skall ett antal fält fyllas i som definierar själva kopplingen till PostGISdatabasen. Dessa redogörs för nedan tillsammans med en mindre text som förklarar ungefär vad fälten ska fyllas i med. Till höger ser ni exemplet Store Boverket. Först väljer du i plocklistan nedan vilken Workspace som din nya Store (och alla lager som hämtas därifrån) ska höra till. Workspace = PostGISDB_Alla kommer att visas tillsammans med WMS-lagernamnet i vissa viewers, ex. för WMS i QGIS: Riksantikvarieämbetets GEM:LANDSKAP.

28 = Namnet på Store. Har ingen betydelse för viewers. Är bara relevant för administrationen av GeoServern. = Vad denna Store skall ha för beskrivning. Uppgift för administratören av GeoServern. = Är databasen en postgis databas? Ja, eftersom vi angav detta på föregående fältdärför är detta redan angett. Låt stå. = Vilken värd (dator) som kör databasservern. Localhost är ett synonym för denna dator (samma som GeoServern körs på). Körs databasen på en annan dator anges dess IP-adress här. (Aktsamhet bör iakttagas så att datorn GeoServern körs på har rätt att anslutas till databasservern (I detta fall där PostGIS ligger). Denna inställning görs på databasservern) så låt detta stå. = Vilken port databasservern lyssnar (efter inkommande anslutningar) på. Specificeras inget annat så kör den på PostGRESQLs standardport 5432 (som redan angivits). = Vad heter databasen på databasservern som vi skall hämta lager från? = Databasschema som används för ovanstående databas. Public är det förinställda, om intet annat schema används = Användarnamn & lösenord för användare som har åtminstone läsrättigheter i ovan angiven databas (PostGIS FOSS4GaAv1). GeoServer har föreslagit postgres (PostGRESQLs standard super användare). Har ingen annan användare skapats så låt detta stå. Lösenordet är förmodligen egendefinierat, så skriv detta. = URI:n som angivits för Workspacen, vars namn är PostGISDB_Alla i exemplet.

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Detta arbetsflöde används om man vill transformera originalfilen (dgn v8) från ett koordinatsystem till ett annat.

Detta arbetsflöde används om man vill transformera originalfilen (dgn v8) från ett koordinatsystem till ett annat. TRANSFORMERA MELLAN KOORDINATSYSTEM I MICROSTATION V8I För att kunna transformera en fil från ett koordinatsystem till ett annat måste filen innehålla information om vilket koordinatsystem som används.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Väl installerat får du en ikon som du förhoppningsvis också hittar Så du klickar på den och startar upp programmet:

Väl installerat får du en ikon som du förhoppningsvis också hittar Så du klickar på den och startar upp programmet: Privat dator Ruter rapportering. För att kunna rapportera en tävling till Svensk Bridge behövs en s.k. FTP-klient. I de flesta fall kan en sådan sättas upp med Utforskaren som medföljer alla varianter

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...

INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA... INSTALLATION...3 ATT KOMMA IGÅNG...3 PROGRAMMETS DESIGN...4 LÄGGA TILL TABELL...4 EDITERA TABELL...4 EDITERA RELATION...5 SPARA OCH AVSLUTA...6 2 (6) 2D1954 Programutvecklingsprojekt vt 2003 Installation

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512

EndNote online T5 hösten 2014. Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 EndNote online T5 hösten 2014 Camilla Persson Camilla.persson@umu.se 0660-292512 Idag går vi igenom: Skapa konto i EndNote online Hämta in referenser från PubMed och Cinahl Använda referenserna i Word

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter För kliniskt bruk testat på Windows 7 och Windows XP. Följ även denna länk angående Windows XP. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker

Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfigurationsguide Produkt/projekt Version Datum Sida Hogia PBM Time & Project 13.4 2013-10-11 1 (64) Konfigurationsguide för Hogia PBM Time & Project för Installatörer, IT-tekniker Konfiguration sker

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Inloggning till Treserva via extern dator

Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor

Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Liten lathund för RFS lokala redaktörer av föreningssidor Logga in i Episerver 6: Logga in genom att skriva http://rfs.se/gui i webbläsaren. Skriv ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan. Klicka

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i Windows Live Movie Maker DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i Windows Live Movie Maker 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med Windows Movie

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Anna Jonströmer. Bloggning

Anna Jonströmer. Bloggning Anna Jonströmer Bloggning Del 2 BÖRJA BLOGGA 6. Bloggverktyg... 28 7. Skapa en blogg... 31 8. Publicera... 35 9. Inställningar... 39 10. Ändra design... 42 11. Övriga ändringar och funktioner... 48 12.

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 1: Så här bygger du en app för crowdsourcing Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 1 För att utföra uppgifterna i den här

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer