Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöredovisning. Region Skåne 2013"

Transkript

1 Miljöredovisning Region Skåne 2013

2 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3. / Hållbar resursanvändning 12 Miljömål 4. / Stark miljöprofil 13 Miljölagstiftning och efterlevnad av lagar och andra krav 14 Det miljöstrategiska arbetet för att stärka den regionala utvecklingen 16 Analys och framåtblick 19 Miljöredovisningens omfattning Miljöpolicy Region Skåne bidrar till hållbar utveckling, främjar god hälsa och sund livsmiljö. Alla medarbetare medverkar till god miljö, bättre hälsa och hållbar utveckling. Verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att miljöpolicy och miljömål uppnås. Tillsammans med andra verkar Region Skåne för att Öresundsregionen blir en av de renaste storstadsregionerna i Europa. Region Skåne: arbetar för att bli en klimatneutral organisation som väljer förnybara energislag samt tar miljöhänsyn vid resor och transporter. minskar användningen av och riskerna med miljöskadliga ämnen och produkter. värderar och beskriver miljöpåverkan vid beslut, planering, produktval, upphandling och utvärdering. gynnar forskning och utveckling som bidrar till positiv miljöpåverkan. gör föredömliga val av miljöanpassad teknik. tillvaratar och utvecklar medarbetarnas miljöengagemang. kommunicerar miljöresultat och effekter. följer gällande miljölagar och förbättrar ständigt sitt miljöarbete. 2 / Region Skåne certifierat enligt ISO

3 År 2013 i korthet Miljönyckeltal Miljömål Miljönyckeltal Utfall 2011 Utfall 2012 Utfall Total energianvändning, avser fastigheter, transporter, kollektivtrafik och serviceresor, MWh Andel förnybar energianvändning i fastigheter, transporter, kollektivtrafik och serviceresor, % Total energianvändning i egna fastigheter, kwh/m 2, BRA Andel värmeenergi från förnybara källor, % Andel transporter med förnybara drivmedel, kollektivtrafik, serviceresor och egna transporter, % Miljöfordon av alla motordrivna fordon, % Emissioner kollektivtrafik, gram koldioxid/personkilometer 14,9 12, Andel ekologiska livsmedel, % Antal utskrivna antibiotikarecept Hushållsavfall, kg/vårdtillfälle ** 25,8* 25,5* 20* 2 Utsorterat matavfall, ton ** Smittförande avfall, kg/vårdtillfälle ** 3,2 3,2 2,6 3 Smittförande avfall, ton ** Returpapper, kg/vårdtillfälle ** 3,9 5,3 2,9 * SUS Malmö ingår som beräknad uppgift ** Avser sjukhusområde Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 3

4 Miljömål 1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet Region Skåne är en föregångare i att minimera utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Hela organisationen arbetar för att förbereda och anpassa verksamheterna till de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär. Övergripande miljöresultat: Utfall 2012 Utfall 2013 Andelen förnybara energislag som används till kollektivtrafiken, person- och godstransporter samt uppvärmning och verksamhetsel, % Andelen förnybara drivmedel av all kollektivtrafik, serviceresor och transporter med Region Skånes egna fordon (gods- och persontransporter), % Andelen förnybar energi i fjärrvärmenäten, för uppvärmning av Region Skånes fastigheter, % Koldioxidutsläpp avseende energianvändning i fastigheter, el, värme och vatten, ton Koldioxidutsläpp avseende tjänsteresor, ton Totala utsläpp av koldioxid vid resor med Skånetrafiken, ton Delmål: Fossilbränslefri och klimatneutral verksamhet Totala andelen förnybara energislag som används till kollektivtrafiken, person- och godstransporter med Region Skånes egna fordon samt uppvärmning och verksamhetsel har minskat med 4 procentenheter till 69 procent jämfört med Minskningen beror främst på förändringar av beräkningar av andelen fossilbränslefria drivmedel inom kollektivtrafiken. Tidigare har en schablonberäkning använts men från 2013 bygger värdena på faktisk förbrukning. Även andelen fossilfritt för drivmedel till egna fordon har minskat 5 procent jämfört med Orsaken är utbyte av etanolbilar (med 85 procent fossilfritt bränsle) till gasbilar (med 50 procent fossilfritt bränsle) samt att uppgifter för fordonsgas 100 saknas för Energi, MWh, totalt Energi, MWh, förnybar Andel total energianvändning och förnybara energislag som används till kollektivtrafiken, person- och godstransporter med Region Skånes egna fordon samt uppvärmning och verksamhetsel År 4 / Region Skåne certifierat enligt ISO

5 Energianvändning i fastigheter Andelen förnybar energi i fjärrvärmenäten är oförändrad jämfört med 2012 och ligger kvar på 71 procent. I sammanställningen exkluderas värme från spillvärme då källan inte är känd. All el som används i Region Skånes fastigheter är miljömärkt enligt Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval (Falken). Region Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för att upphandla vindkraftverk. Dessa kommer att drivas i egen regi och leverera cirka 40 % av elbehovet. Kollektivtrafiken Andelen förnybara bränslen som används till Skånetrafikens kollektivtrafik är 61 procent, vilket är en minskning med 7 procentenheter sedan Detta beror främst på att beräkningsmetoden har ändrats från en schablonberäkning till faktiskt förbrukning mellan 2012 och Sedan januari 2012 drivs alla stadsbussar med gas. Av gasen som används till bussarna är 45 procent biogas, resterande naturgas. Andelen biogas har minskat med 18 procentenheter sedan 2012, en minskning som främst beror på att användningen av biogas som drivmedel till kollektivtrafiken tidigare har överskattats, främst för området i sydvästra Skåne. Skånetrafiken använder sedan flera år tillbaka miljömärkt el, Bra miljöval, för drift av tåg inom kollektivtrafiken. Region Skånes egna fordon Region Skåne har 626 egna fordon, varav 587 är personbilar och resten lätta respektive tunga lastbilar. Av det totala antalet fordon är det 83 procent miljöfordon, av personbilarna är 94 procent miljöbilar. Den totala volymen drivmedel har minskat med 18 procent jämfört med Tjänsteresor Region Skånes medarbetare och politiker genomförde tjänsteresor för 112 miljoner kronor 2013 jämfört med 107 miljoner kronor Resor med bil och flyg står för ca 66 procent av de totala tjänsteresorna. Dessa transportmedel står även för 81 procent av kostnaderna och 99 procent av utsläppen från Region Skånes tjänsteresor, se tabell. Sträcka (mil) Utsläpp, koldioxidekvivalenter (ton) Kostnad (tkr) Tåg och buss Poolbil Förmånsbil Verksamhetsknuten bil Privat bil Taxi % Flyg Totalt % 2% 34% 26% Blyfri 95 oktan Etanol E 85 Diesel RME Fordonsgas 50 Resorna med och kostnaderna för poolbilar och verksamhetsbundna bilar ökar. Däremot minskar kostnaderna för och resandet med privat bil med 10 procent jämfört med Kostnader för resor med flyg minskade 12 procent jämfört med 2012 och resorna med tåg ökade något under året. Av tjänsteresorna mellan Skåne- Stockholm under 2013 genomfördes 64 % med flyg. Drivmedelsanvändningen för drift av egna fordon, 2013 (volym). Fordonsgas 50 innehåller 50 % biogas. För att minska kostnader och miljöpåverkan från tjänsteresorna införde Region Skåne en intern klimatväxlingsmodell 1 januari En klimatavgift motsvarande ca 1 kr/kg koldioxid tas ut på tjänsteresor med flyg och privat bil. Pengarna har använts utifrån en handlingsplan för effektiva tjänste- och arbetsresor, fastställd av koncernledningen. Under 2013 blev klimatavgifterna totalt kronor, vilka användes främst till att öka information, kunskap och tekniska förutsättningar Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 5

6 Miljömål 1 Under 2013 genomfördes Lync-möten på distans mellan Region Skånes medarbetare och antalet videokonferenser uppgick till cirka för medarbetarna att använda distansmöten via Lync, att uppmuntra och öka förutsättningarna att cykla till och från arbetet och att öka antalet och tillgängligheten på Jojo-kort att låna vid tjänsteresor. Klimatneutral verksamhet En rapport av Region Skånes totala klimatpåverkan har tagits fram, baserad på verksamheten Analysen visar att verksamheterna inom Region Skåne bidrar med ton koldioxid från transporter, kollek tiv trafik, energianvändning, materialanvändning och patientmåltider. Verksamhetseffektiviseringar minskar klimatpåverkan Inom EU LIFE-projektet CLIRE fortsätter arbetet med att minska sjukvårdens klimatpåverkan. Materialanvändningen inom sjukvården ger en stor klimatpåverkan och styrs mycket av hur verksamheten arbetar. CLIRE deltar i arbetet med att förbättra ett patientflöde på Urologen i Malmö och många av de insatser som görs för att förbättra för patienten innebär också minskad påverkan på miljö och klimat. 21% 13% 4% 15% 47% Procentuell fördelning av klimatpåverkan från Region Skånes verksamheter 2011 Energianvändning Kollektivtrafik Transporter Materialanvändning Patientmåltider Delmål: Klimatbelastningen har minskat genom effektiv energianvändning i verksamhetsdrift, transporter och kollektivtrafik. Region Skåne arbetar för att minska klimatbelastning genom satsningar inom flera områden. Den totala energianvändningen per yta i Region Skånes fastigheter ligger på 236 kwh/m 2 (BRA). Inom fastighetsområdet finns det avsatta medel för nya effektiviseringsarbeten i byggnader och det görs även satsningar på solcellspaneler och belysning. All nybyggnation skall uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver, vilket bland annat ställer krav på låg energianvändning i byggnaderna. 6 / Region Skåne certifierat enligt ISO

7 Lustgas Den totala förbrukningen av lustgas har minskat med 500 kg jämfört med föregående år till cirka 17,5 ton år Under 2013 har de installerade reningsanläggningarna destruerat lustgas och på så sätt reducerat klimatpåverkan från lustgas med cirka ton koldioxidekvivalenter. Alla stadsbussar i Skåne drivs nu med gas. Utsläpp av koldioxidekvivalenter (ton) Utfall 2012 Utfall 2013 Värme och varmvatten El Fjärrkyla 4,5 4,9 Drivmedel, Skånetransport, godstransporter Tjänsteresor Skånetrafiken, kollektivtrafiken Skånetrafiken, serviceresor Lustgas Huvudsakliga koldioxidberäknade utsläpp. Materialanvändning, arbetspendling och patientresor ingår ej i tabellen. 1. El, Bra miljöval, koldioxidemissioner antas bli 0 2. Emissioner till godstransporter, uppskattning 3. Avser resor med egen bil, förmånsbil, poolbilar och taxi, schablonberäkning, samt resor med flyg, tåg och buss, beställda via resebyrå och schablonberäkning av resor utanför avtal 4. Fåtal destruktionsanläggningar i drift 2012 Delmål: Region Skåne tar i sin planering och drift hänsyn till klimatförändringar. Risk- och sårbarhetsarbete Under 2013 har en återrapportering gjorts till Hälso- och sjukvårdsnämnden kring effekter av klimatförändringar på befolkningen och för hälso- och sjukvården. Risken för extrema temperturer och värmeböljor kommer att öka och detta påverkar direkt hälso- och sjukvården som behöver ha en större beredskap inkluderande varningssystem och handlingsplaner. Vid ny- och ombyggnationer behöver hänsyn tas till detta i fråga om val av material, ventilation och luftkonditionering och andra byggtekniska åtgärder. Rapporten lyfter fram vikten av ökad samverkan mellan omvärlds-, risk- och sårbarhets-, miljö-, klimat- och patientsäkerhetsarbete för att skapa en helhetsbild och åtgärder som täcker hela området. Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 7

8 Miljömål 2 Hälsosam miljö Miljön ska vara fri från metaller och andra ämnen som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Region Skåne minskar spridningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i den egna verksamheten. Övergripande miljöresultat: Mätpunkt Utfall 2012 Utfall 2013 Antal förskrivna antibiotikarecept per 1000 invånare 398 st 373 st Antal läkemedelsgenomgångar som genomförts under året vid våra sjukhus och Ca primärvård Antal utskrivna recept på fysisk aktivitet inom sjukhus, psykiatri och vårdcentraler Ca Andelen ekologiska livsmedel 27 % 33 % Delmål: Användningen av och riskerna med miljö- och hälsofarliga kemikalier har minskat. Ozonnedbrytande ämnen Under 2013 fanns det kg installerad HFC samt 70 kg HCFC som köldmedier inom Region Skånes verksamheter. Huvuddelen är installerad på sjukhusen. Under 2013 installerades och fylldes det på 329 kg HFC i olika anläggningar och utrustningar. Kemikalieutbytesplan I Region Skåne finns en övergripande kemikalieutbytesplan från Tjugo kemikalier och tretton kemikaliegrupper har prioriterats för utbyte eller andra riskminskande åtgärder. Vid samtliga sjukhus, labmedicin och Folktandvården finns lokala utbytesplaner som utgår från Region Skånes kemikalieutbytesplan. Förekomsten av kemiska produkter inom olika verksamheter registreras i kemikaliedatabasen KLARA. Kemikalieanvändningen uppgår till ca produkter En uppföljning av kemikalieutbytesplan 2010 påbörjades under 2013 och flera produkter med farliga ingående ämnen har helt försvunnit medan andra har minskat. Från den prioriterade listan med 20 produkter har 15 % av produkterna helt fasats ut samtidigt som 25 % har minskat i användning. 15 % av produkterna har fått ökad användning. Särskilt bra har det gått avseende produkter innehållande det misstänkt cancerogena ämnet nitrilotriacetat (NTA), där den totala användningen av ämnet har minskat kraftigt. Ämnet var tidigare en vanlig komponent i tvättoch rengöringskemikalier, exempelvis maskindiskmedel. Ämnet NTA finns kvar i ett par produkter. En produkt med ämnet har tillkommit men halten är lägre än i motsvarande utfasad produkt. Slutligen har en jämförelse även gjorts avseende listan med 10 miljöfarliga produkter. Inga av de upptagna produkterna har helt fasats ut; 50 % har minskat i användning medan 30 % har ökat. En kartläggning har gjorts av utbytesplaner/utfasningslistor för Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Örebro läns landsting. I dialog ska möjligheter diskuteras för prioriteringar och nationellt samarbete mellan regioner/landsting kring substitution. 8 / Region Skåne certifierat enligt ISO

9 Delmål: Miljöhänsyn ingår vid val av läkemedel och spridningen av svårnedbrytbara läkemedelsrester har minskat. Region Skåne tog 2012 beslut om en handlingsplan för läkemedel och miljö för åren Handlingsplanen har redovisats för delar av regionledningen (hälsooch sjukvårdsrepresentanter) i december Antalet fysisk aktivitet (FaR) på recept har ökat under året och man arbetar för att höja förskrivningen av FaR ytterligare. Läkemedelsrådet har i sina läkemedelsrekommendationer för 2014 tagit fortsatt miljöhänsyn i de fall detta varit möjligt utifrån nuvarande kunskapsläge. För att minska miljöbelastningen ingår till exempel hormonplåster inte längre bland de läkemedel som rekommenderas i första hand vid klimakteriebesvär. Vikten av att återlämna överblivna läkemedel som innehåller östrogen till apotek efter användning har ytterligare förstärkts. Vid hudåkommor och inom tandvården rekommenderas nu en mer restriktiv användning av antibiotika. Närmare hälften av alla patienter inom slutenvården som är 75 år eller äldre, och har minst fem läkemedel, får nu en läkemedelsgenomgång i samband med sin vistelse på sjukhus. I ett forskningsprojekt vid Lunds universitet om läkemedelsrester i vatten och slam som fått stöd av Region Skåne presenterades en avhandling under året. En ny, enkel och miljövänlig analysmetod har utvecklats för följande fyra vanliga smärtstillande läkemedel: ketopro- fen, naproxen, diklofenak och ibuprofen samt för totalt elva av deras kända nedbrytningsprodukter. Försöken visar att metoden fungerar bra för analys av både avloppsvatten och slam. Antalet antibiotikarecept per invånare ligger nationellt sett högt i Skåne, men genom ett intensivt arbete minskade antalet antibiotikarecept under 2011 till 2013 med 10 procent, jämfört med 12 procent i Stockholms län och drygt 14 procent i Västra Götaland under samma period. Den allt mer ökande resistensen betraktas idag också som ett stort patientsäkerhetsproblem och ingår därför i den nationella patientsäkerhetssatsningen. Det långsiktiga nationella målet är 250 recept per tusen invånare. Delmål: Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 50 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2016 och har därefter fortsatt att öka. Närproducerade livsmedel prioriteras. Ekologiska livsmedel Andelen ekologiska livsmedel uppgick totalt till 33 procent, inklusive extern leverantörs kosthållning vid sjukhusen i Lund, Malmö, Trelleborg, Landskrona och Orup. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med Under 2013 har 28 produkter bytts ut mot ekologiska alternativ. Matsedeln som är ett centralt planeringsverktyg för vilka råvaror som används har utvecklats och fler vegetariska rätter serveras i restaurangerna. Dessutom väljs grönsaker och frukter efter säsong Skåne Stockholm Västra Götaland Gotland Halland Uppsala Blekinge Västmanland Kronoberg Kalmar Södermanland Östergötland Västernorrland Värmland Örebro Jönköping Norrbotten Gävleborg Dalarna Jämtland Västerbotten Antibiotikaförskrivning (J01 exkl Hiprex) per län, , recept och apodos per invånare, öppenvård. Källa: Jolanta Wågström, apotekare Läkemedelsenheten, Region Skåne, statistikprogrammet Concise. Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 9

10 Miljömål 3 Hållbar resursanvändning Hållbar resursanvändning innebär en god hushållning med vår gemensamma miljö, naturresurser och energi samt en verksamhet som bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Region Skåne gynnar hållbara produktions- och konsumtionssystem. Avfall tas tillvara och förebyggande arbete för att minska avfallsmängderna prioriteras. Övergripande miljöresultat: Måttuppgift Utfall 2012 Utfall 2013 Mängd smittförande avfall 640 ton 622 Utsorterat matavfall till biogasproduktion 335 ton 294 Glas till återvinning 72 ton 49* Plast till återvinning 108 ton 104 Utsorterat papper till återvinning ton 686 Mängderna avser sjukhusen i Region Skåne. *Uppgift saknas för Trelleborg och Helsingborg Delmål: Produkter, material och användning är resurssnåla och kretsloppsanpassade. I en pilotstudie har nya injektionssprutor, som har lägre vikt och används i stor mängd, testats i ett par verksamheter under våren. Efter utvärdering har de nya injektionssprutorna börjat användas och de ersätter successivt de tidigare sprutorna. När de nya injektionssprutorna används fullt ut beräknas det ge en årlig minskning av kg avfall och minskade kostnader för inköp. Delmål: Den totala mängden hushållsavfall, jämfört med 2008, har minskat med 5 procent till år 2012 och med 10 procent till år 2016, och därefter fortsatt att minska. Region Skånes verksamhet ger upphov till stora mängder avfall, totalt ton på ett år, som ska omhändertas på ett säkert sätt. Under våren 2013 har en utvärdering genomförts av Region Skånes avfallsminimeringsplan för åren för att ge underlag till arbetet med en ny avfallsminimeringsplan. Uppföljningen omfattar sjukhusen i Region Skåne. Ökad utsortering av matavfall, bättre information om sortering och uppfräschning av miljörum har gjorts i Region Skåne för ökad återvinning och återanvändning. Målet för återvinning har uppnåtts och andelen avfall till återvinning har ökat till 24 % 2012, jämfört med 15 % De totala avfallsmängderna har ökat. Ett regionövergripande projekt, Effektivare flöden för minskade avfallsmängder, har påbörjats under I projektet ingår sex delprojekt som belyser hela avfallskedjan, från inköp av material, beställning och användning av material i verksamheten och slutligen sortering och borttransport av avfall. Ett av delprojekten har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för avfallsförebyggande arbete i Region Skåne. 10 / Region Skåne certifierat enligt ISO

11 Delmål: Källsortering är införd i alla verksamheter och organiskt avfall sorteras för biogasproduktion. Alla verksamheter i Region Skåne sorterar avfall i flera fraktioner och en hel del sorteras för återvinning. Idag källsorteras matavfall vid sjukhusen i Kristianstad, Landskrona, Hässleholm, Helsingborg och Ängelholm. Matavfallet rötas till naturlig gödsel och biogas för fordon. Från Hässleholms sjukhusorganisation går matavfallet till kompostering. Avfallskostnaderna minskar samtidigt som matresterna bidrar till biogasproduktion och jordförbättring. kg/vårdtillfälle År Totala avfallsmängder (kg/vårdtillfälle) för Region Skånes sjukhus. En avfallsstation är under uppbyggnad på SUS Malmö. Stationen kommer att minska lastbilstrafik inom sjukhusområdet och även ge bättre möjligheter för att följa upp avfallsmängder. Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 11

12 Miljömål 4 Stark miljöprofil Region Skåne är en betydande aktör i Skåne. Vårt miljöarbete är framåtsyftande och kännetecknas av trovärdighet och engagemang. I våra verksamheter bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling. Delmål: Samtliga förvaltningar har senast år 2012 blivit miljöcertifierade enligt ISO Inom programperioden har vi fått ett gemensamt miljöcertifikat för alla verksamheter. Miljöcertifiering av Region Skånes förvaltningar Samtliga förvaltningar inom Region Skåne är nu miljöcertifierade. Under året certifierades Psykiatri Skåne och Regionservice i sin helhet är under certifiering. En av förvaltningarna uppger att de har en division som inte är inkluderad i certifikatet på grund av omstruktureringen av förvaltningsorganisationen. Arbetet med ett regiongemensamt miljöledningssystem har påbörjats och kommer planeringsmässigt att ingå i ett gemensamt verksamhetsledningssystem för Region Skåne. Ett projekt har tillsatts för detta arbete. Delmål: Miljö- och hälsokrav ingår vid upphandling av varor och tjänster och miljöhänsyn tas vid beslut. Miljöbevis Region Skånes miljöpolicy anger att Verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne tar ansvar för sin miljöpåverkan och bidrar till att miljöpolicy och miljömål uppnås. För att följa upp hur bidragsmottagarna bidrar till att uppnå Region Skånes miljömål har ett miljöbevis utarbetats. Systemet gäller för verksamheter som bidragsfinansieras av Region Skåne, undantaget de former av finansiering som sker genom medlemskap, vissa former av partnerskap och priser. Miljö- och hälsokrav vid upphandling och beslut Under året har Koncerninköp arbetat med Region Skånes övergripande miljömål. En prioriteringslista har arbetats fram som följer de övergripande målen, ner på specifika upphandlingar och deras miljöpåverkan. Vidare har en verktygslåda tagits fram där bl.a. Miljöstyrningsrådets kriterier för upphandling av varor och tjänster finns med. Sammantaget används prioriteringslistan för de specifika miljökraven som ställs i kommande års upphandlingar. Miljöhänsyn vid beslut Samtliga beslut ska innehålla en beskrivning av ärendets miljökonsekvenser. En uppföljning av hur miljöhänsyn tas vid beslut av alla politiska beslutsunderlag genomfördes under Cirka hälften av underlagen för politiska beslut 2012 saknade eller hade bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningar. Miljömärkt event Region Skånes bolag Event in Skåne har som ambition att Skåne ska vara ledande i Sverige på miljömärkta event. Detta är ett krav, där det är möjligt, för att Event in Skåne ska engagera sig i olika event som anordnas. För att bli godkänt som ett miljömärkt event måste eventet uppfylla ett antal kriterier inom åtta olika områden. Det kan handla om inköp av varor, användning av miljömärkta produkter, servering av närproducerad mat och källsortering. Skåne hade 13 miljömärkta event under 2013, vilket är flest i hela landet, bland annat Flyinge Grand Prix och Mästarnas Mästare i Båstad. Event in Skåne tog också, tillsammans med Malmö stad, initiativet till att Eurovision Song Contest 2013 blev först ut i Sverige att certifieras enligt ISO 20121, en internationell kravstandard skräddarsydd för hållbarhet vid evenemang. 12 / Region Skåne certifierat enligt ISO

13 Miljölagstiftning och efterlevnad av lagar och andra krav Den grundläggande delen för ett miljöledningsarbete är att uppfylla de lagar och andra krav som berör verksamheten. Region Skåne omfattas av miljöbalken med hänsynsregler och berörda lagar och föreskrifter. Hänsynsreglernas principer sammanfattas i hushållningsprincipen och kretsloppsprincipen, försiktighetsprincipen, kunskapskravet, produktvalsprincipen och principen om bästa möjliga teknik. Enligt uppgift har miljömyndigheterna och omgivning haft synpunkter på miljöarbetet hos Skånes universitetssjukhus, Regionservice och Labmedicin. Samtliga synpunkter eller avvikelser från myndigheter är åtgärdade eller har en pågående åtgärd. Övriga förvaltningar har inte rapporterat risker för eller överträdelser mot lagstiftning och andra krav. Under året har sjukvården i Lund och Helsingborg berörts av förorenat dricksvatten från kommunerna. Egenproducerad vindkraft Region Skåne har påbörjat arbetet med att ta fram underlag för att upphandla vindkraftverk. Dessa kommer att drivas i egen regi och leverera cirka 40 % av elbehovet. Delmål: Region Skåne sprider kunskap om samspelet mellan människa, hälsa och miljö. Region Skåne har under 2013 deltagit på Skånes Energiting. Dessutom har Region Skånes miljöarbete kommunicerats internationellt vid flera tillfällen. Region Skåne presenterades bland annat vid CleanMed Europe i Oxford i september och genom samarbete med bland annat Sustainable Business Hub och EU-finansierade projekt har Region Skånes miljöarbete och EU LIFE-projektet CLIRE i synnerhet presenterats i London, Berlin, Oslo och Asti, Italien. Region Skånes miljöarbete har också presenterats i samband med att en stor fransk delegation besökte Region Skåne under hösten. Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 13

14 Det miljöstrategiska arbetet för att stärka den regionala utvecklingen För att medverka till en hållbar regional utveckling och en förbättrad miljö i Skåne arbetar vi med Miljöstrategiskt program för Region Skåne med särskilt fokus på klimat och energifrågor, Skånes hav, kust och vatten samt natur och rekreation. Region Skåne samverkar med och stödjer kommuner, organisationer, akademin, andra regioner i Sverige och runt Östersjön, länsstyrelser, näringslivet, EUs organ och genom Sustainable Business Hub och andra kluster Utveckling Produktion Infrastruktur Användning Viktiga resultat under 2013 Region Skånes Miljövårdsfond medfinansierade 23 miljöförbättrande projekt med sammanlagt 3,5 miljoner kronor. Fondens senaste fem år har utvärderats och ansökningsprocessen effektiviserats. Region Skånes årliga miljöpris delades mellan en lokal biogas/landsbygdsentreprenör och en ekologisk innovativ grisbonde kronor fördelades till föreningar med natur- och miljöverksamhet Kartläggning Konkreta åtgärder Information Procentuell fördelning av miljövårdsfonden 2013 Tillämpad forskning Klimat och energifrågor Genom Skånes färdplan för biogas driver Region Skåne på för att genomföra beslutade åtgärder och genom att stödja och stärka andra aktörer. Tio utvecklingsprojekt inom biogasområdet medfinansierades med knappt 2 miljoner kronor. Detta förväntas resultera i ökad produk tion, transport och användning av samt forskning om biogas. Region Skåne deltar i två EU-projekt, BIOMASTER (med Polen, Italien och England) om ökad användning av biogas genom förbättrad biogasinfrastruktur för fordonsgas och BUCEFALOS (med Trelleborg och Malmö) om minskad övergödning av havet genom biogasproduktion från tång, fiskrens och musslor m.m. Rapporter om transportalternativ för biogas och en strategi för biogastankställen i Skåne har tagits fram samt om biogasens dubbla klimatnytta och fördelarna med ett metanreduceringsstöd. Region Skåne och Västra Götalandsregionen har upprättat en avsiktsförklaring om samarbete inom biogasområdet. % Fördelning av utvecklingsmedel (kronor) biogas 2013 per insatsområde i Skånes färdplan för biogas. Arbetet i Klimatsamverkan Skåne mellan Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne fortsätter där Region Skåne bland annat medfinansierar ett antal stora projekt för att bidra till energiomställningen i Skåne. Några av dessa är avsiktförklaringar mellan Region Skåne och energileverantörer om fossilbränslefri energi år 2020 samt TemaPM klimat och flerkärnighetens effekter på klimatet. Fler och fler skriver på uppropet för ett Fossilbränslefritt Skåne Region Skåne har också startat ett samarbete med Lunds universitet för att under 2014 presentera vägval för ett klimatsäkrat Skåne. I december anordnades Sustainability Day Öresund i Malmö tillsammans med tidningen Miljö aktuellt och Region Skåne var medarrangör av Skånes Energiting i juni I STRINGsamarbetet, med Hamburg, Schleswig- Holstein, Region Själland och Region Hovedstaden, har Region Skåne varit aktiva i framtagandet av en gemensam strategi för grön tillväxt, STRING Green Growth Strategy. Genom ett antal mål, teman och konkreta projekt ska den hållbara utvecklingen stärkas längs denna transportkorridor. Arbetet enligt Regionala infrastrukturplanen, RTI, för att öka resandet med kollektivtrafik och cykling går som planerat. Genom Hållbar Mobilitet Skåne drivs beteendepåverkande projekt. Region Skåne arbetar aktivt med energibärare och förnybar energi. I projektet Next Move levererades världens första serietillverkade bränslecellsbilar till Region Skåne i juni 2013 och en tankstation för vätgas har upphandlats i samarbete med Malmö stad. Inom jordbruksområdet har Region Skåne i samarbete med Lunds universitet presenterat en analys av värdet och behovet av de ekosystemtjänster som är viktiga för näringslivet i Skåne och hur de kan förändras av olika framtidsscenarier, inklusive ett förändrat klimat. Arbetet fortsätter under 2014 med att involvera branschens aktörer. Region Skåne medverkar dessutom i ett projekt om stadsodling i Malmö. 14 / Region Skåne certifierat enligt ISO

15 Skånes hav, kust och vatten Projekt Fördjupad handlingsplan för hav och kust startade med fokus på klimatanpassning, kustskydd och utveckling av maritima näringen i Skånes kustkommuner. Näringslivsutveckling kopplad till hav, kust och vatten, är en viktig variabel i arbetet med att göra Skåne till ett Green Valley för miljöteknik. Region Skåne har till exempel konkret arbetat för att öka miljöförbättrande och maritim industri i Landskrona. Svenskt marintekniskt forum har etablerats i samma stad. Region Skåne driver också frågan om vindkraft till havs. En ansökan till Svenska institutet med fokus på hur man kan arbeta med multifunktionella klimatanpassningsåtgärder och bidra till regional utveckling i samarbete mellan Skåne, Polen och Baltikum har lämnats in. Region Skåne har stöttat projekt om hållbart fiske och medverkar i projektet PartiSEApate om flernivåstyrning inom havsplanering. Det angelägna arbetet om antibiotikarester och resistenta bakterier i vattenmiljöer har fortsatt genom Skånes hav och vatten även på europeisk nivå. Dessutom följs ett projekt om ekosystemtjänsternas betydelse för kustnära kommuner. Natur och rekreation Region Skåne satsar årligen stora resurser på skåningars och besökares tillgänglighet till naturen för en god folkhälsa samt ökad kunskap om naturens processer och klimataspekter. Detta sker främst genom stöd till friluftsanläggningar, utomhuspedagogiska projekt, utveckling av teknik och besöksnäring genom Stiftelsen Skånska landskap samt satsning på huvudmannaskapet för Skåneleden. Under året invigdes nya Skåneledssträckor i Höganäs och Kävlinge kommuner. Målet är nu att genom en åtgärdsplan göra Skåneleden till en exportmogen led av internationell standard år Detta har påbörjats tillsammans med regionala aktörer bland annat genom hemsidan översattes till två nya språk och en grafisk profil och skyltdesign för Skåneleden togs fram. Region Skåne deltar också i Romeleås- och sjölandskapskommittén. Projekt Natur och kulturbussen avslutades med att ta fram ex. av gratisboken Skånska natur & kulturupplevelser med tåg, buss och cykel, och satsningen inlemmades med Skånetrafikens ordinarie verksamhet. Projektet om affärsutveckling på landsbygden kopplat till kollektivtrafiken avslutades. Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 15

16 Analys och framåtblick Region Skånes miljöledningsarbete Grunden för att nå de övergripande miljömålen är lagd, men miljöeffekterna av verksamhetens effektiviseringsarbete behöver lyftas fram och tydliggöras. Verksamhetseffektivisering ger förutom ökad kvalitet för medborgarna även kostnadseffektivitet och minskad miljöbelastning. Engagemang och strategisk styrning av miljöarbetet behöver stärkas ytterligare på alla ledningsnivåer. Kopplingen mellan det övergripande miljöledningssystemet och förvaltningarnas miljöledningssystem behöver utvecklas som ett led i övergången till ett koncerngemensamt verksamhetsledningssystem. Miljömål 1 Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet Vid den klimatkartläggning som genomfördes under 2013 konstaterades att Region Skånes verksamheter har en klimatpåverkan som uppgår till ton CO 2 år Under förutsättning att beslutade åtgärder genomförs beräknas utsläppen år 2020 motsvara cirka ton CO 2. Det innebär att Region Skåne, med nuvarande priser för utsläppsrätter, behöver klimatkompensera med knappt 5 miljoner kronor, för att bli klimat neutrala år Idag är de flesta av Region Skånes egna fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet. Bränslemixen består i dagsläget av cirka 71 procent förnybar energi. Arbetet med att teckna avsiktförklaringar med fjärrvärmeleverantörerna, i syfte att uppnå fossilbränslefria fjärrvärmeleveranser senast år 2020, ska slutföras under Det återstår en del för att Region Skåne ska bli fossilbränslefritt när det gäller person- och godstransporter samt kollektivtrafik. Biogasandelen i kollektivtrafiken har minskat under 2013 jämfört med En orsak är att biogasandelen i avtalen för Söderslätt och Lund- Malmö är överskattade. Där drivs bussarna enbart med naturgas. Bränslemixen hos övriga operatörer är snarare 80 procent naturgas och 20 procent biogas istället för Dessutom har det konstaterats att de dieselfordon som ersatts med gasfordon i nya avtal i huvudsak drivs med naturgas. Region Skåne bör se över möjligheten att själv handla upp drivmedel för kollektivtrafiken samt driva på arbetet med ökad produktion av biogas, inom ramen för Skånes färdplan för biogas samt genomföra utbytet av fordon enligt fastlagda planer. Tjänsteresorna är fortfarande på en alldeles för hög nivå. Framför allt gäller det resor med egen bil i tjänsten och inrikes flygresor. Resfria mötesformer kan användas i större omfattning liksom kollektivtrafiken och bilpooler. Miljömål 2 Hälsosam miljö Användningen av köldmedia är ett hot genom både uttunning av ozonskikt och att det är en växthusgas. Ett aktivt arbete bör därför påbörjas för att finna mer miljövänlig kyla, till exempel fjärrkyla. Region Skåne använder stora mängder kemikalier och idag köps det ett flertal kemikalier utanför bundna avtal vilket försvårar en övergripande sammanställning. Arbetet med kemikalieutbytet och tydliga krav i samband med upphandling och inköp av kemikalier behöver intensifieras och kompetensen behöver stärkas. 16 / Region Skåne certifierat enligt ISO

17 Region Skåne måste arbeta aktivt för en rationell läkemedels- och antibiotikaförskrivning. Alternativa metoder för minskning eller bot av olika typer av sjukdomar bör utökas. Insatserna måste ha en tydlig redovisning och koppling till patientresultat och miljöpåverkan för att marknadsföra tankesättet bland de som förskriver läkemedel. Det finns fortfarande möjlighet för Region Skåne att nå målet om 50 procent ekologiska livsmedel Det kräver ett utvecklat samspel mellan beställande förvaltningar och Regionservice, som är ansvarig för matproduktionen i Region Skåne. Arbetet mot producenterna behöver utvecklas för att ställa om till ökad ekologisk odling. Miljömål 3 Hållbar resursanvändning Hittills har inte förvaltningarna prioriterat arbetet med förebyggande avfallsarbete utan i huvudsak haft fokus på avfallssortering. Ökad materialeffektivitet behöver genomsyra hela verksamheten vilket leder till minskat avfall och lägre material- och avfallskostnader. Det finns kvalitetsbrister i redovisningen av avfall. Därför behöver mätningen/uppföljningen av avfallet förbättras. Pågående projekt ska resultera i en enhetlig hantering och nomenklatur samt en logistikkedja som ska förebygga avfall och underlätta ökad källsortering, mindre avfall, minskat transportbehov och minskade kostnader. Miljömål 4 Stark miljöprofil Det finns ett övergripande miljöledningssystem som tydliggör styrningen av det interna miljöarbetet och förvaltningarnas roll. Förståelsen för ISO som ett användbart verktyg i miljöarbetet har ökat och flera förvaltningar integrerar miljöledningssystemet i den övergripande styrningen av verksamheten. Ansatsen i det fortsatta miljöledningsarbetet är att redan nu börja anpassa miljöledningssystemet mot ett gemensamt verksamhetsledningssystem, som är under utveckling. En viktig del för Region Skåne är att fortsätta sprida goda exempel och kommunicera satsningarna inom miljöområdet. Detta arbete underlättas genom goda kontakter med andra landsting och regioner i Sverige samt internationella hälsoaktörer. Det byggs kontinuerligt vidare på det etablerade nätverk som redan finns idag. Region Skånes upphandlings- och inköpsverksamhet genomför många upphandlingar och inköp som påverkar miljön. Kompetensen inom miljöområdet behöver förstärkas för att tydligare och specifika miljökrav ska kunna ställas. Miljöhänsyn ska tas vid beslut i linje med målen i Region Skånes miljöprogram. Kunskaperna om vilka positiva miljöeffekter verksamhetsutvecklingen bidrar till behöver förbättras. De positiva miljöeffekterna av verksamhets utvecklingen/-effektiviseringen behöver lyftas fram i miljökonsekvensbeskrivningar. Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 17

18 Region Skånes miljöstrategiska arbete Under 2014 kommer de viktigaste insatsområdena för det miljöstrategiska arbetet att vara: En skånsk bioekonomi För att ta ytterligare steg mot en energiomställning genom innovationer kommer Region Skåne att titta på vad bioekonomi betyder för Skåne. Arbete med energieffektivisering i tillverkande industri kommer också att bedrivas. Ekosystemtjänster i Skåne Under 2014 kommer arbetet med ekosystemtjänster i jordbruket att konkretiseras och involvera branschens aktörer, för att 2015 avslutas med praktiska fältundersökningar hos lantbrukare i Skåne. Fördjupad handlingsplan för hav och kust Fördjupad handlingsplan för hav och kust kommer att konkretiseras, bland annat utifrån kommunernas behov och önskemål. Klimatsamverkan Skåne Klimatsamverkan Skåne kommer att jobba vidare med de vägval Region Skåne står inför vad gäller klimatfrågan. Minskade läkemedelsrester i Skånes vattenmiljö Ett samarbete med Region Skånes Läkemedelsenhet inleddes mot slutet av Samarbetet förväntas leda till en betydande breddning av arbetet med läkemedelsoch miljöfrågorna, t ex via samverkan med Skånes kommuner i frågor som rör reningsverkens roll. Skåneleden Åtgärdsplanen för Skåneledens exportmognad drivs vidare med flera angelägna åtgärder som målgruppsanalys, ökad koppling till det lokala näringslivet (besöksnäringen) men också genom en generell standardförhöjning av både analog och digital infrastruktur. Nya Skåneledskommuner blir troligen Vellinge och Malmö. Förberedelse pågår också för det stora vandringseventet Eurorando år 2016 i Skåne. Skånes färdplan för biogas Skånes Färdplan för biogas samlar resurserna, tar ett steg vidare och fokuserar på infrastrukturfrågor och påverkansarbete. Skånsk strategi för jordbruket Arbetet med en strategi för ett hållbart jordbruk i Skåne påbörjas tillsammans med relevanta aktörer. 18 / Region Skåne certifierat enligt ISO

19 Miljöredovisningens omfattning Miljöredovisningen avser kalenderåret 2013 och omfattar de förvaltningar som fanns i Region Skåne under inledningen av 2013 samt Region Skånes miljöarbete för Skåne som region. Miljöredovisningen är koncernövergripande och utgår från Region Skånes övergripande miljömål som beskrivs i Region Skånes miljöprogram samt i det miljöstrategiska programmet med respektive insatsområde. Varje förvaltning ansvarar för tillförlitligheten i inlämnade uppgifter. Koppling till nationella och regionala miljömål Region Skånes miljömål speglar Sveriges 16 nationella och Skånes regionala miljökvalitetsmål. Region Skånes ambition är att bidra till att de miljökvalitetsmål som berör verksamheten uppfylls. Region Skånes miljöprogram och miljöstrategiska program Region Skånes interna miljöarbete i den egna organisationen grundar sig på de fyra övergripande miljömålen i Region Skånes miljöprogram Programmet fastställdes av regionfullmäktige i november Det miljöstrategiska programmet för Region Skåne beskriver sju insatsområden Region Skåne arbetar med, för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i hela Skåne. Programmet fastställdes av regionfullmäktige Systematiskt arbete för miljön miljöledningssystem Miljöledningssystemen är verktygen för att styra och följa upp det systematiska miljöledningsarbetet på alla nivåer inom Region Skåne. Miljöledningssystemen som finns, koncernövergripande och inom respektive förvaltning, följer standarden SS-EN ISO 14001:2004. Emissionsfaktorer som visar klimatpåverkan I följande tabell anges emissionsfaktorer som använts för att beräkna utsläpp av koldioxid under 2013 i Region Skåne. I faktorerna ingår även utsläpp av koldioxid vid produktion och distribution av bränslen. Faktorn för fjärrvärme är ett medelvärde för olika fjärrvärmenät i Skåne. Parameter Mängd Enhet Källa Drivmedel Bensin 2,67 Kg CO 2 /l Trafikverket Diesel 2,98 Kg CO 2 /l 25435/pm_uppdaterade_ E85 (etanol) 0,915 Kg CO 2 /l reduktionsvarden_130219_.pdf Fordonsgas 1,545 Kg CO 2 / Nm 3 Biogas 0,51 Kg CO 2 / Nm 3 Naturgas 2,58 Kg CO 2 / Nm 3 RME 0,98 Kg CO 2 /l Energi Fjärrvärme 53,2 Kg CO 2 /MWh IVL Transporter Tjänsteresor, egen bil, taxi 0,17 Kg CO 2 /km Trafikverket Tjänsteresor, förmånsbil 0,120 Region Skåne Tjänsteresor, bilpool 0,14 Region Skåne Tjänsteresor, verksamhetsbundna bilar 0,14 Region Skåne Övrigt Lustgas 310 Kg/ CO 2 -ekv/ kg lustgas Naturvårdsverket Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 / 19

20 TRYCKSAK Kontaktperson Anna Palminger, Miljöledningsenheten, Region Skåne Telefon E-post: Läs mer om Region Skånes miljöarbete på: Miljöredovisning 2013 / Region Skåne på väg mot fossilbränslefri verksamhet 2020 Formgivning och illustration: Henell Grafisk Form AB Foto: Joakim Lloyd Raboff, Kasper Dudzik, Anna Palminger, Per-Olof Persson, Cecilia Lindvall, Johan Nilsson Tryck: Holmbergs i Malmö AB

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer