Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 2014 1"

Transkript

1 Hur mår Jönköping? Gröna nyckeltal 214 1

2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Vår livsmiljö... 6 Boende och stadsutveckling... 9 Energi och transporter Produktion och konsumtion Jönköpings kommun Stadskontoret Jönköping Sammanställning: Annelie Wiklund Foto: Johan Lundell, Lena Gustafsson Tryck: Tabergs Tryckeri AB, november 214 2

3 Inledning Hur mår Jönköping? är en redovisning av nyckeltal som valts ut för att beskriva hur miljön mår i Jönköpings kommun. Dokumentet är indelat i samma områden som kommunens Program för hållbar utveckling miljö, där det samlade miljömålsarbetet redovisas varje år. Områdena är: Vår livsmiljö Boende och stadsutveckling Energi och transporter Produktion och konsumtion Dokumentet inleds med en översikt över nyckeltalen. Där redovisas trenden, prognos för mål som är kopplade till nyckeltalen, samt kommentarer. De olika nyckeltalen kommenteras utförligare i respektive kapitel. Fler nyckeltal redovisas i Hållbarometern ett webbverktyg som finns på Hållbarometern mäter trycket i Jönköpings hållbara utveckling. Där kan du få svar på frågor om visioner, mål, åtgärder, nyckeltal m.m. 3

4 Sammanfattning 54 % av nyckeltalen bedöms ha en positiv utveckling. 42 % står i princip stilla och 4 % har en negativ utveckling. Områden med en positiv trend och goda möjligheter att nå uppsatta mål: Utsläpp av växthusgaser i kommunen Utsläpp av koldioxid i kommunal verksamhet Miljöcertifiering av förskolor och skolor. Kommunens mål är att utsläppen av växthusgaser ska minska i kommunen som geografiskt område med minst 4 % från 199 till 22. För perioden var målet minst 15 % minskning, och utfallet blev 18 %. Transportsektorn, som dominerar utsläppsbilden, har ökat sina utsläpp med 3 % men sedan 27 har utsläppen minskat med 11 %. Målet för 22 bedöms möjligt att nå. Koldioxidutsläppen från kommunal verksamhet har haft en god utveckling på fastighetssidan. Utsläppen från transporter har inte nått en lika tydlig minskning. Från 215 kommer ursprungsmärkt förnybar el att köpas in, vilket bidrar till att målet bedöms kunna överträffas. Miljöcertifiering av skolor och förskolor har haft en positiv utveckling under de senaste åren, bl.a. tack vare genomförda utbildningsinsatser. Områden med en positiv trend, men alltför svag utveckling för att nå uppsatta mål: Lokalt producerad el Luftkvalitet Ekologiska livsmedel. Lokalt producerad förnybar el har haft en positiv utveckling. Prognosen har tidigare varit god, utifrån planerade vindkraftsparker. Men i maj 214 tog kommunfullmäktige beslut om ett kommunalt veto mot planerad vindkraftspark i Örserum. Därför bedöms det nu vara svårt att nå målet. För luftkvaliteten i centrala Jönköping kan någon tydlig trend inte identifieras, men utvecklingen för partikelhalter är nedåtgående. Variationerna bedöms i huvudsak vara kopplade till variationer i väderleken, men den förkortade dubbdäcksperioden bedöms ha påverkat resultaten positivt. Det återstår en del arbete innan målen uppfylls. Inköpta ekologiska livsmedel har haft en positiv utveckling under de senaste åren, men målet (25 % för 214) bedöms vara svårt att nå. Områden med en stillastående eller negativ trend, där beslutade mål inte bedöms kunna nås: Kollektivtrafikresor Förtätning. För kollektivtrafikresor fanns en positiv trend under Därefter minskade resandet istället. Den svaga utvecklingen under de senaste åren gör att målet bedöms vara svårt att nå till 22, om inte omfattande åtgärder vidtas. Förtätning är det enda nyckeltal som haft en negativ utveckling under de senaste åren, även om en återhämtning skett under Planerad utbyggnad inom ramen för stadsbyggnadsvisionen och utbyggnadsstrategin bedöms dock bidra till en positiv utveckling av nyckeltalet i framtiden. Alla nyckeltal kommenteras under respektive område i texten. Symboler för tolkning av sammanställning Trenden för varje nyckeltal klassas med hjälp av följande symboler. = positiv trend = stillastående trend = negativ trend Trendbedömningen omfattar i huvudsak de senaste fem åren. Där det finns mål för ett nyckeltal redovisas även en prognos för möjligheten att nå målet: = positiv prognos = osäker prognos = negativ prognos 4

5 [antagen vid årsmötet 29] [antagen vid årsmötet 29] [antagen vid årsmötet 29] [antagen vid årsmötet 29] [antagen vid årsmötet 29] [antagen vid årsmötet 29] Vår livsmiljö Utsläpp av växthusgaser kommunen Utsläpp av växthusgaser - kommunen, per invånare Koldioxidutsläpp kommunal verksamhet Luftkvalitet Försurning VERKSAMHETSPLAN 29 Exempel på åtgärder för att nå målen / Kommentarer En omfattande övergång till förnybara bränslen i transportsektorn, effektivare fordon och minskad användning av personbilar samt utfasning av olja för uppvärmning. Se ovan Fortsatt energieffektivisering i våra fastigheter, en omfattande övergång till förnybara bränslen för framför allt tunga fordon samt att ursprungsmärkt förnybar el köps in. Minskad dubbdäcksanvändning och minskad användning av bilar med förbränningsmotorer, i centrala stadsdelar. Mindre sur nederbörd från andra länder, minskade lokala utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid samt fortsatt kalkning av försurningskänsliga vattendrag. Övergödning Boende och stadsutveckling Förtätning - nybyggnation Förtätning - tätorter Kollektivtrafik attraktivitet Kollektivtrafik mängd Utspädningsgrad - avloppsreningsverk Olyckor med miljöpåverkan Energi och transporter Kollektivtrafikresor Cykelresor i centrum VERKSAMHETSPLAN 29 Minskat näringsläckage från jordbruk samt förbättrad rening i enskilda och kommunala avloppsanläggningar. En ökad förtätning av staden. Utvecklingen går åt olika håll i de olika tätorterna. I framför allt Jönköping/ Huskvarna går utvecklingen åt rätt håll. Ökad turtäthet på fler linjer där många människor bor. Ökad turtäthet på fler linjer. Nyckeltalet beskriver ett långsiktigt arbete. Nederbördsvariationer ger kortsiktiga variationer. Förebyggande arbete. Kraftigt ökad arbetspendling med kollektivtrafik istället för bil. Fortsatta satsningar på cykelvägnätet. Information om hållbart resande. Bilresor Ökad arbetspendling med kollektivtrafik eller cykel istället för bil. Lokalt producerad el Det bedöms bli svårt att nå målet eftersom kommunfullmäktige i maj 214 röstade igenom ett kommunalt veto för en planerad vindkraftspark i Örserum. Energianvändning - kommunen Energianvändning - kommunal verksamhet Produktion och konsumtion Miljödiplomerade verksamheter Miljöcertifierade skolor och förskolor VERKSAMHETSPLAN 29 Ekologisk åkermark Effektivisering inom transportsektorn, samt i nya och befintliga fastigheter. Fortsatt effektivisering i fastigheterna, genom tekniska åtgärder och beteendeförändringar hos dem som använder fastigheterna. Ökad information till berörda målgrupper. Målet för 216 har redan uppnåtts. Större efterfrågan på ekologiska råvaror i kommunala kök. Ekologiska livsmedel Anpassning av matsedlar, samt ökade avrop av ekologiska råvaror. Avfallsmängd VERKSAMHETSPLAN 29 Minskad konsumtion samt ökad återanvändning/återvinning. VERKSAMHETSPLAN 29 Materialåtervinning Förbättrad källsortering m.m. Sveriges Ekokommuners nyckeltal, läs mer på Jönköpings kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner sedan 29. VERKSAMHETSPLAN 29 5

6 Vår livsmiljö Bakgrundsfakta klimat Den naturliga växthuseffekten är en förutsättning för livet på jorden. Utan den skulle medeltemperaturen vid jordytan vara ungefär -18 C, det vill säga ca 35 grader kallare än idag. Enkelt uttryckt innebär växthuseffekten att solinstrålningen värmer upp jordytan och växthusgaserna i atmosfären håller kvar den utgående värmestrålningen genom att reflektera värmen tillbaka mot jordytan. Naturliga växthusgaser i atmosfären är framförallt vattenånga och koldioxid. Mänskliga aktiviteter förstärker växthuseffekten, främst genom förbränning av kol, olja och naturgas som ökar halterna av koldioxid i atmosfären. För att kunna jämföra effekten av olika växthusgaser som till exempel koldioxid, metan och lustgas räknas bidraget från varje enskild gas om till motsvarande mängd koldioxid, så kallade koldioxidekvivalenter (CO₂ekv.). Exempel på utsläppsreducerande åtgärder är att minska energianvändningen och övergå till förnybara energikällor. Utsläpp av växthusgaser kommunen Jönköpings kommun har som mål att utsläppen av växthusgaser ska minska i kommunen som geografiskt område med minst 4 % från 199 till 22 och minst 15 % från 199 till 212. Utfallet 212 var en minskning med 18 %, se figur 1. Målet för 212 har alltså uppnåtts. Transportsektorn, som dominerar utsläppsbilden, har ökat sina utsläpp med 3 % men sedan 27 har utsläppen minskat med 11 %. Vi behöver fortsätta arbetet att begränsa och effektivisera transporterna samt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Av transportsektorns utsläpp står personbilarna för mer än hälften (53 % 212) och tunga lastbilar och bussar stod för 36 % 212. Utsläppen av växthusgaser per invånare har procentuellt minskat ännu mer än den totala utsläppsmängden. Mellan 199 och 212 har utsläppen per invånare minskat med 29 %, se figur 2. Det bör poängteras att den statistik som finns tillgänglig enbart tar hänsyn till utsläpp som sker inom kommunen. Utsläpp som sker utanför kommunens och landets gränser till följd av import av varor och tjänster ingår inte. Se även kapitlet Produktion och Konsumtion på s.16. Koldioxidutsläpp kommunal verksamhet Huvuddelen av CO₂-utsläppen från kommunal verksamhet orsakas av fastighetsdrift, se figur 3. Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet till följd av uppvärmning, elanvändning samt transporter ska minska med minst 4 % till 22 (med 27 som basår). Anledningen till att utsläppen ökade mellan 27 och 28 är att kommunen då började köpa ursprungsmärkt el från Torsviks kraftvärmeverk. Eftersom det eldas med avfall medför den elen högre CO₂-utsläpp jämfört med Nordisk elmix som användes innan. Det bedöms dock finnas goda förutsättningar att överträffa målet då kommunen bl.a. planerar att köpa ursprungsmärkt förnybar el från och med 215. I årets förslag till Program för hållbar utveckling miljö föreslås därför att målet skärps från 4 % till 7 % reduktion. Nyckeltalet inkluderar inte allmännyttig verksamhet som utförs av privata aktörer, till exempel friskolor, privat hemtjänst m.m. 6

7 Luft Partiklar Partiklar (PM1 = partiklar som är mindre än en tusendels mm) bildas vid slitage av vägbanan, främst då dubbdäck används, men också vid förbränningsprocesser. Partiklar är den luftförorening som orsakar störst hälsoproblem i svenska tätorter. Studier visar att höga partikelhalter i luften leder till en ökad sjuklighet/dödlighet i lungsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Som framgår av figur 4 finns en positiv trend men det är en bit kvar innan gällande miljömål uppfylls. Kvävedioxid Kvävedioxid bildas vid olika förbränningsprocesser. Den främsta källan till kvävedioxid i luften i centrala Jönköping är trafiken. Kväveoxider kan orsaka allergiska reaktioner, besvär i luftvägarna och minska motståndskraften mot till exempel infektionssjukdomar. Kvävedioxid kan också leda till att astmatiska besvär förvärras. Som framgår av figur 4 är det en bit kvar innan gällande miljömål nås. Vatten och våtmarker Försurning Försurning av sjöar och vattendrag utgör ett problem i de västra delarna av Jönköpings kommun där berggrunden har en naturligt liten motståndskraft mot surt nedfall. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp från trafik och energianläggningar (kväveoxider och svaveldioxid). Under senare år har även läckage av sura ämnen från skogsbruket ökat. Detta beror bl.a. på att skogsbruket har blivit intensivare (vid slutavverkningen tas t.ex. både grenar, toppar och rötter bort), vilket ytterligare minskar markens motstånd mot försurning. När ph-värdet sänks i sjöar och vattendrag slås försurningskänsliga arter ut, t.ex. flodkräfta, öring och mört. Kalkning är, förutom utsläppsreducerande åtgärder, den vanligaste åtgärden för att mildra effekten av försurande utsläpp. Tack vare ett optimerat kalkningsprogram har försurningspåverkan på fisk och bottenfauna minskat. Nederbördsvariationer bidrar till en naturlig varia- Växthusgaser kommunen ton Figur 1 Utsläpp av växthusgaser i Jönköpings kommun som geografiskområde (ton CO₂-ekv/ år). Källa: Sveriges MiljöEmissionsDatabas. Utsläpp av växthusgaser kommunen, per invånare ton CO2-ekv/invånare 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Figur 2 Utsläpp av växthusgaser i Jönköpings kommun som geografiskt område (kg CO₂-ekv/ invånare och år). Källa: Sveriges MiljöEmissionsDatabas. Koldioxidutsläpp kommunal verksamhet ton/år Mål 212: 577 Mål 22: Övrigt Fastigheter Transporter Mål 22 (-4 %): 13 7 Övrigt Transporter Figur 3 Koldioxidutsläpp från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (ton/år). Källa: Jönköpings kommun. 7

8 tion i nyckeltalet men även tidpunkt för provtagning påverkar resultatet. Trenden visar att det har blivit bättre men Nissan har trots det ett fortsatt kalkningsbehov. Övergödning Övergödande utsläpp av fosfor och kväve påverkar växt- och djurlivet i våra vatten negativt. Övergödande utsläpp drabbar främst sjöar och vattendrag som finns i de östra delarna i kommunen samt nära tätorter och i jordbruksbygder. Förutom t.ex. nedfall och användning av gödsel utgör nederbördsförhållanden en faktor som påverkar resultaten. Ökad nederbörd medför ökad utlakning av näring. Kommunen arbetar för en minskad näringstransport via kontroller av jordbruk och krav på bättre avloppsanläggningar (enskilda och kommunala avlopp). Som framgår av figur 6 har det över tid varit en huvudsaklig positiv utveckling beträffande både fosfor och kväveförekomsten i våra vattendrag. Under de senaste åren har dock förbättringen avstannat. Den målsättning som följer av vattendirektivet om att alla sjöar och vattendrag ska kunna uppnå god ekologisk status till år 215 bedöms inte kunna uppnås. Partiklar och kvävedioxid μg/m Kungsgatan, kvävedioxid, årsmedelvärde Barnarpsgatan, partiklar (PM1) årsmedelvärde Miljömål - kvävedioxid Miljömål - partiklar Figur 4 Uppmätta årsmedelvärden (μg/m³) av kvävedioxid (Kungsgatan) och partiklar (PM1, Barnarpsgatan) samt jämförelse med gällande miljömål. Försurning Andel vattenprov (%) Figur 5 Andel vattenprover (%) från Nissans vattensystem som visar på mycket svag motståndskraft mot försurning. Källa: Jönköpings kommun. Övergödning 5 45 Andel vattenprov (%) Kväve (N) Fosfor (P) Figur 6 Andel vattenprover (%) i recipientkontroll *där halterna av fosfor och kväve visar mycket näringsrikt tillstånd enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län. * Recipientkontroll innebär övervakning av miljöförhållandena i ett påverkat område. 8

9 Boende och stadsutveckling Bakgrundsfakta stadsutveckling En hållbar utveckling av våra städer med dess infrastruktur är en viktig förutsättning för att minska vår totala miljöpåverkan. Det är t.ex. angeläget att tillväxten av våra tätorter så lite som möjligt sker på jord- och skogsbruksmark, grönområden eller annan typ av värdefull mark. Under många år har utbyggnaden av tätorterna i kommunen främst skett genom ytkrävande villaområden på tidigare oexploaterad mark i tätorternas ytterkanter. Numera finns istället en ambition att i större utsträckning förtäta staden. Detta görs av flera skäl, t.ex. att minska den yta som tas i anspråk, att förbättra underlag för en attraktiv kollektivtrafik samt att bygga en blandstad med både bostäder, verksamheter och handel. Det senare ökar förutsättningarna för att i större utsträckning förflytta sig gående eller med cykel. Men att förtäta staden innebär även risker från miljöoch hälsosynpunkt som måste hanteras. Det är t.ex. angeläget att skapa en väl fungerande grönstruktur och, så långt det är möjligt, åstadkomma en tillfredsställande miljö med tanke på buller och luftkvalitet. Buller och utsläpp till luft orsakas huvudsakligen av trafiken. Därför är det angeläget att minska den genom att skapa goda förutsättningar för gående och cyklister men även en attraktiv kollektivtrafik. Kommunens utbyggnadsstrategi beskriver hur vi ska växa till 15 invånare. Utbyggnadsstrategins utgångspunkt är att vi i första hand ska förtäta och omvandla inom stadens gränser. Vi har dock inte utrymme att placera alla nya bostäder inom dagens tätortsgräns utan behöver även ta ny mark i anspråk. Om vi bygger ut i stråk kring en kollektivtrafiklinje har vi möjlighet att skapa en levande och blandad stadsdel med hållbara kommunikationer. Tätorterna utanför den centrala tätorten omfattas också av utbyggnadsstrategin och där bör man också eftersträva en högre exploateringsgrad än vad som har varit vanligt under de senaste decennierna. Förtätning I Program för hållbar utveckling miljö finns ett mål som innebär att av alla nya bostäder i kommunen ska minst 7 % finnas i förtätnings- och omvandlingsområden. Som framgår av figur 7 har utvecklingen tyvärr varit negativ under flera år även om en viss återhämtning skett under de två senaste femårsperioderna. I figur 8 visas utvecklingen i kommunens tätorter under Som framgår av diagrammet går utvecklingen åt rätt håll i Jönköping/ Huskvarna, Taberg/Norrahammar och Tenhult medan tätorterna Bankeryd, Bottnaryd och Lekeryd blir mer utspridda. Genomsnittet i kommunen går dock åt rätt håll. Kollektivtrafik För att minska miljöpåverkan från transportsektorn är det angeläget att våra tätorter erbjuder en attraktiv och väl fungerande kollektivtrafik samt att det finns väl utbyggda gång- och cykelvägar. 212 fastställdes en kommunikationsstrategi som tar ett samlat grepp på hela transportsystemet i den centrala delen av Jönköping. I denna strategi utgör kollektivtrafik samt gång- och cykel norm. Till kommunikationsstrategin hör bl.a. ett hand- 9

10 lingsprogram för kollektivtrafiken som visar nödvändig utveckling av kollektivtrafiken i kommunen för att nå målet om en fördubblad kollektivtrafikanvändning (se avsnittet Energi och transporter). I handlingsprogrammet beskrivs en preliminär utveckling i tre etapper enligt följande kortfattade beskrivning. Beslut om finansiering och definitivt genomförande har dock ännu inte fattats. Förtätning nybyggnation Andel (%) Mål Etapp 1. Perioden Framkomlighetsåtgärder genomförs för att tätare turer på Citybusslinjerna 1 3 och flertalet andra tätorts- och förortslinjer ska kunna införas. Åtgärder för att höja standarden på busshållplatser genomförs. Etapp 2. Perioden En tätortslinje omvandlas till Citybusslinje 4 och i samband med detta genomförs framkomlighetsåtgärder. En ny tågstation för Jönköpingsbanan byggs vid A6. Etapp 3. Perioden Citybusslinje 5 införs på sträckan Kortebo Bymarken G:a Flygfältet Ryhov A6. Citybusslinje 1 görs om till spårväg på sträckan Råslätt Huskvarna i samband med att staden får en höghastighetsstation. Cirka 6 % av invånarna i Jönköpings kommun bor närmare än 4 meter fågelvägen till en hållplats med mycket god kollektivtrafik (kategori A), se figur 9. Attraktiviteten hos kollektivtrafiken har tydligt ökat genom att kategori A ökat och kategori B och C har minskat. Totalt har ca 88 % av invånarna närmare än 4 m fågelvägen till någon form av kollektivtrafik. Även sträckan som körs med buss och tåg har ökat, se figur 1. I avsnittet Transporter på s 12 redovisas flera nyckeltal, kopplade till användning av olika transportslag. Vatten och avlopp En viktig del av stadens infrastruktur utgörs av våra vatten-, avlopps- och dagvattensystem. Dessa system försörjer oss med dricksvatten och tar hand om avloppsvatten och dagvatten. Figur 7 Andel bostäder i förtätnings-/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder, rullande femårsmedelvärden. Källa: Jönköpings kommun. Förtätning tätorter Befolkningstäthet (invånare/ha) 2, 15, 1, 5,, Jönköping/ Huskvarna Bankeryd Taberg/ Norrrahammar Figur 8 Antal invånare per hektar i tätort. Källa: SCB. Kollektivtrafik attraktivitet Andel (%) Figur 9 Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 4 m fågelväg) från hållplats med kollektivtrafik av kategori A-D. Källa: Länstrafiken, Jönköpings kommun. Bottnaryd A B C D E Gränna A = >3 turer/h i en riktn. B = 1-3 turer/h i en riktn. Tenhult Lekeryd C = <1 tur/h, >7 turer/dygn i en riktn. D = < 7 turer/dygn i en riktn. E = Totalt A - D Genomsnitt tätorter 1

11 Utsläppen av avloppsvatten och dagvatten medför ofta påverkan på närliggande vattendrag. Avloppsvatten eller spillvatten kallas det vatten som kommer från våra bostäder och andra verksamheter och som leds till kommunala avloppsreningsverk eller enskilda reningsanläggningar. Dagvatten kallas det regn-, smält och drä-neringsvatten som rinner från byggnader, gator, parkeringsplatser och liknande hårdgjorda ytor via diken eller ledningar direkt till vattendrag och sjöar eller via reningsverk. För att så mycket som möjligt begränsa miljöpåverkan från vårt spillvattensystem är det viktigt att minimera bräddningar (utsläpp av orenat avloppsvatten) och att minska mängden dagvatten och inläckande grundvatten till avloppsreningsverken. För närvarande finns ingen statistik som kan användas för att beskriva denna helhet, men som en indikator på helheten används nyckeltalet utspädningsgrad för avloppsreningsverk (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras). I Program för hållbar utveckling miljö finns målet att förnyelsetakten för kommunens VA-ledningsnät ska vara minst,5 % från och med 215. Målet gäller för hela ledningsnätet (spillvatten-, dagvatten- och vattenledningar) men i figur 11 redovisas den genomsnittliga förnyelsetakten för enbart spillvatten- och dagvattenledningar vilket kan sägas vara ett långsiktigt verktyg för att påverka nyckeltalet utspädningsgrad. 213 var ett torrt år vilket ger utslag på nyckeltalet utspädningsgrad. Risker och sårbarhet Det är angeläget att vi i Jönköpings kommun har en trygg och säker miljö. Inom ramen för detta arbete redovisas antalet olyckor med miljöpåverkan. Som framgår av figur 12 har antalet olyckor med miljöpåverkan legat relativt stilla de senaste åren, med undantag för 213 då ovanligt många olyckor inträffade. Kollektivtrafik mängd Sträcka (1 mil) Figur 1 Sträcka som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun (1 mil/år). Källa: Jönköpings länstrafik. Avloppsreningsverk utspädningsgrad % - förnyelsetakt,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5, Mål 215 Förnyelsetakt Page 1 Figur 11 Utspädningsgrad (behandlad mängd avloppsvatten/mängd avloppsvatten som debiteras) 13d Förnyelsetakt dagvattenoch spillvattenledningar Utspädningsgrad samt genomsnittlig förnyelsetakt (renoverad eller ny ledningssträcka/total ledningssträcka) för dagoch spillvattennät. Den höjda förnyelsetakt som inletts 213 i kommunen förväntas på lång sikt ge en låg utspädningsgrad. Källa: Jönköpings kommun. Olyckor med miljöpåverkan Antal (st) tåg buss % - utspädningsgrad Figur 12 Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök). Källa: Räddningstjänsten. 11

12 Energi och transporter Bakgrundsfakta transporter Jönköpings kommun är en transportintensiv kommun med mycket genomfartstrafik, en betydande lokal trafik och en stor speditionsverksamhet. Huvuddelen av utsläpp av växthusgaser från transportsektorn i Jönköping kommer från personbilar (53 % under 212). 36 % av utsläppen härrör från tunga lastbilar och bussar. I centrala Jönköping skapar det geografiska förhållandet med smala landpartier mellan de centralt belägna sjöarna också trängsel. Biltrafiken är numera den främsta orsaken till luftföroreningar, koldioxidutsläpp och buller. För att lyckas minska miljöpåverkan från transporter behöver åtgärder vidtas som effektiviserar de fordon som används och att de drivs på förnybara bränslen. Transportbehovet behöver också minskas. En resvaneundersökning har genomförts 29 och 214. Resultatet från båda visar att Jönköpingsborna gör ungefär lika många resor som boende i liknande kommuner, men andelen bilresor är högre än i många jämförbara kommuner och även högre än riksgenomsnittet. Bilandelen har tyvärr ökat med ett par procentenheter sedan 29 (66/68 %) men kollektivtrafikandelen har också ökat (9/1 %), framför allt på bekostnad av andelen resor till fots. Å andra sidan har andelen personer som inte har någon vilja/ möjlighet att minska sin bilanvändning minskat och de som funderar på att minska sin bilanvändning har ökat vilket kan indikera att det trots allt finns en förbättringspotential. En annan indikation på stor förbättringspotential är att en fjärdedel av alla resor som görs är bilresor som är kortare än 5 km. Sex av tio tycker dessutom att såväl kollektivtrafiken som gång- och cykeltrafiken ska prioriteras framför biltrafiken i de fall konflikter mellan trafikslagen uppstår i trafikplaneringen. Resvaneundersökningen indikerar således att det finns ett stöd bland Jönköpingsborna för den strategi, där kollektivtrafik, gång och cykel är norm i stadsutvecklingen, som tillämpas sedan några år tillbaka. Något som inte främjar en minskad bilanvändning är att 7 % av de förvärvsarbetande har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Kollektivtrafikresor Antalet kollektivtrafikresor per invånare har varit relativt konstant, se figur 13. För att kunna minska miljöpåverkan från transportsektorn är det angeläget att biltrafiken minskar till förmån för en ökad kollektiv-trafik. Kommunen har som mål att fördubbla antalet kollektivtrafikresor per invånare till 22 (jämfört med 27). För att öka antalet resor med kollektivtrafik har satsningar gjorts för att förbättra kollektivtrafiken inom kommunen (se figur 9 och 1) men målet är trots detta långt ifrån att nås. Cykelresor i centrum Utredningar som gjorts visar att 6 % av dem som bor i Jönköping har sin arbetsplats inom cykelavstånd (högst 5 km och med en topografi som möjliggör cykling) och är därmed potentiella cykelpendlare. Åtgärder som syftar till förbättrade gång- och cykelvägar har därför prioriterats under de senaste åren. Nyckeltalet visar genomsnittligt antal cyklister per mätpunkt under cykelsäsongen april oktober (baserat på 7 st fasta centrumnära mätpunkter som mäter året om). Som framgår av diagrammet kan inte någon tydlig trend utläsas vilket delvis beror på att det finns större osäkerheter i mätvär- 12

13 dena för de tre första åren jämfört med I Program för hållbar utveckling miljö finns ett mål att cyklingen till och från centrum ska öka med 3 % Uppföljningen av det målet sker dock på annat sätt och kan därför inte direkt jämföras med detta nyckeltal. Bilresor I Program för hållbar utveckling miljö finns målet att trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykeloch kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 212. Som framgår av figur 15 har målet uppnåtts 213. Förutom att använda sig av andra transportsätt än bil kan transportsektorns klimatpåverkan minskas genom att välja klimatsmarta bilar när vi måste köpa ny bil. Om alla bilköpare konsekvent valde en bränslesnålare bil skulle utsläppen av koldioxid minska markant. Koldioxidutsläppen från nya bilar under 213 uppgick i Jönköping till 135,2 g/km. Jönköping låg 213 på plats 8 av 29 kommuner, se www. jonkoping.se/hallbarometern. Kommuninvånarna behöver alltså förbättra sig ytterligare för att Jönköping ska kunna räknas till de mest klimatsmarta kommunerna när det gäller inköp av nya personbilar. Kollektivtrafikresor Antal resor/invånare Figur 13 Antal kollektivtrafikresor/invånare (antal påstigande exklusive skolresor). Källa: Länstrafiken. Cykelresor i centrum mv antal/mätpunkt, dygn Figur 14 Genomsnittlig dygnsmedeltrafik under cykelsäsong (april-oktober) i 7 centrumnära fasta mätpunkter (antal cyklister/mätpunkt och dygn). Källa: Jönköpings kommun. Bilresor Mål 22: antal fordon per vardagsmedeldygn Figur 15 Antalet bilar som passerar gränsen till centrala Jönköping under vardagsmedeldygn. Källa: Jönköpings kommun 13

14 Bakgrundsfakta energi Den förmodligen viktigaste åtgärden inom området energianvändning är effektivisering. När man ska välja vilken typ av energikälla/energibärare som är viktigast att effektivisera kan man beakta dels klimatpåverkan och dels primärenergianvändning. Begreppet primärenergianvändning beskriver hur stor energianvändning som sker från den ursprungliga energikällan via distribution till den slutliga energianvändningen. Om hänsyn tas både till klimatpåverkan och primärenergianvändning bör prioriteringen nedan tillämpas. Lokalt producerad el Lokalt producerad el (%) Lokalt producerad el (%) Total elanvändning (MWh) Mål lokalt producerad el 22: 5 % Figur 16 Andel lokalt producerad el samt total elanvändning. Källa: Jönköpings kommun, SCB:s kommunala energibalans (total energianvändning). Total elanvändning (MWh) Effektivisera rätt 1. El och fossila bränslen 2. Biobränslen 3. Fjärrvärme 4. Fjärrkyla Energianvändning kommunen Övrigt Transporter Mål 212: 31 3 Mål 22: 28 5 Lokalt producerad el I ett småhus används i genomsnitt 4 5 kwh (kilowattimmar) hushållsel per år och i en lägenhet motsvarande 25 3 kwh/år. Av detta används 22 % till kyl/frys, 26 % till tvätt, disk och matlagning, 26 % till hemelektronik och 26 % till belysning. Utöver det värms också en del bostäder med el (värmepump/direktverkande el). Jönköpings kommun har målsättningen att 5 % av den el som används ska produceras inom kommunen som geografiskt område senast 22. Det bedöms bli svårt att nå det målet eftersom kommunfullmäktige i maj 214 röstade igenom ett kommunalt veto beträffande planerad vindkraftpark i Örserum, se figur 16. Lokal el producerades 213 genom vindkraft (42 %), vattenkraft (2 %), kraftvärmeverk (36 %), solceller på kommunala anläggningar (,5 %) och en elgenerator som drivs med biogas på Huskvarna avloppsreningsverk (,2 %). För nyckeltalsberäkningen används även total mängd använd el från SCB. Den statistiken släpar dock vilket innebär att senaste värde för nyckeltalet är för 212. kwh/invånare Figur 17 Energianvändning per invånare. Källa: SCBs kommunala energibalans. Energianvändning kommunal verksamhet MWh Övrigt Transporter Fastigheter Mål 214: Figur 18 Energianvändning i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kwh/årsarbetare). Källa: Jönköpings kommun. 14

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN

MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN MILJÖPROGRAM 2020 KLIPPANS KOMMUN Januari 2013 sammanfattning Sammanfattning...2 Förord...3 Inledning...4 Energi och transporter...8 Hälsa och miljö...14 Mark och vatten...18 Natur och kultur...26 Konsumtion

Läs mer

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling

Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Eskilstuna kommuns politik för hållbar utveckling Handlingsprogram med miljö- och folkhälsomål Antaget av kommunfullmäktige 24 oktober 2002 En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN

Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Västernorrlands län 2007 2007:01 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN Rapport 2007:01 Västernorrlands län 2007 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? UPPFÖLJNING AV DE REGIONALA MILJÖMÅLEN LÄNSSTYRELSEN

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer