Delårsrapport Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (73)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)"

Transkript

1 Delårsrapport Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (73)

2 Delårsrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Ekonomi Måluppfyllelse och kvalitet Volymer och nyckeltal Organisation Personal 11 2 Verksamheterna Barn och ungdom Utbildning Arbetsmarknad och Integration Kultur och fritid Vård och omsorg Social omsorg Bygg och teknik Miljö Övriga verksamheter Vatten och avlopp Renhållning Finansförvaltning Kommunens koncernföretag 56 3 Räkenskaper Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Investeringar Exploatering Driftredovisning Redovisningsprinciper 73 2 (73)

3 Delårsrapport Väsentliga händelser 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Väsentliga händelser Några positiva tillväxthändelser kan noteras under inledningen av året. Befolkningen i kommunen fortsätter att öka. Under första halvåret har antalet invånare ökat med 202 och uppgår nu till per den 30 juni. Nya bostäder byggs på flera ställen i kommunen. Kommunen har också förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Nyköping fick i år plats 92 vilket är en förbättring med 39 platser jämfört med föregående år. Ett nytt kommunalförbund är bildat den 1 januari som kommer att ansvara för den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten och dess ansvarområde. Resandet har stadigt ökat under perioden januari juli med cirka 2,5 % eller cirka resor i stadstrafiken. Landsbygdstrafiken har däremot sjunkit med cirka 4,5 % eller resor under samma period. Barn- och ungdomsnämndens skolorganisation Skola pågår. Inför läsåret /2013 är eleverna i årskurs F-3 i Vrena skola erbjudna plats i Stigtomta skola och eleverna i Ålberga skola åk 4-6 är erbjudna plats i Jönåkers skola. Byggnationen av en ny skolbyggnad för årskurs 7-9 är påbörjad. Den beräknas bli klar Brist på förskolelokaler har inneburit längre väntetider för familjer. Delar av Östra skolans fritidshem har anpassats till förskola, det ger ytterligare 34 förskoleplatser. Två förskolebussar är levererade, en av dem har tagits i bruk. I samverkan med gymnasieskolan pågår en satsning på IKT 1 med en dator till varje lärare och elev. Under våren fick alla chefer en första utbildning, Learn IT 24 som är kopplat till satsningen. Naturskolan, som utgör en viktig del av skolans naturvetenskapliga satsning har fortbildat grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare. Under första halvåret har fortsatta anpassningar av Nyköpings gymnasiums organisation genomförts på grund av ett minskat elevunderlag, som främst beror på demografiska förändringar. Elevantalet minskade med ca 250 elever mellan vår- och hösttermin. Ombyggnation av Gripenskolan till ett samlat campus för Nyköpings gymnasium påbörjas med etapp 1 under hösten. Utbudet av utbildningar vid gymnasiala vuxenutbildningen har utökats med lärlingsplatser inom bl.a. butik och bygg. Antal studenter på Campus Nyköping har ökat genom en ny YH utbildning för projektledare i elteknik med start höstterminen, med plats för 35 studerande. Inom arbetsmarknadsområdet är ett samarbetsavtal med AF under utarbetande gällande nyanlända. Ett 1 Informations- och kommunikationsteknologi utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten har skett under våren. Nytt för året är att feriepraktikplatserna även gäller för årskurs 9. I mars genomfördes i samarbete med Ung Företagsamhet en mässa på Rosvalla, för alla UFföretagare från Sörmland. Mer än besökare fick ta del av vad de kreativa ungdomarna kunde erbjuda. Nyköpings satsning på Ung Företagsamhet är viktig och ingår i en långsiktig strategi för att öka nyföretagandet i Nyköping. Typ en festival flyttades från Borggården till Träffen. Trots regnigt väder hade festivalen publikrekord besökare. Antalet barnprogram utanför centrum har ökat så pass att målet 15 % av antalet barnprogram redan uppnåtts. På biblioteket görs en översyn av öppethållande utifrån analys av besökssiffror och intervjuer med allmänheten. Bålsjön blev tillgänglighetsanpassad till försommaren. En väsentlig förbättring av tillgängligheten för rörelsehindrade har åstadkommits med små medel. Vård- och Omsorgsnämnden har under året haft stort fokus på kostnadsutvecklingen. Besparingar och effektiviseringar motsvarande ca 27 mnkr har genomförts inom divisionen. Förändringen medförde stora protester från brukare och anhöriga, men i efterhand kan konstateras att det inneburit en stor och mestadels positiv utveckling för verksamheten. Nämnden har även i år haft fokus på hemtjänsten då verksamhetens kostnader ökar kraftigt. Sociala divisionen har på uppdrag av Socialnämnden gjort en kartläggning av ekonomiskt utsatta barn i kommunen. Syftet är att under hösten påbörja ett arbete med att motverka barnfattigdom. Efter det beslut om nya riktlinjer för placeringar av barn och unga som nämnden tog under hösten 2011 har nya rutiner utarbetats. Detta har lett till att flera långvariga placeringar har kunnat avslutas under våren. Under året har 26 ensamkommande barn tagits emot. Arbetet med trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder sker fortsatt med hög prioritet. T ex pågår arbete för att förbättra för cyklister på Folkungavägen, Brandholmsvägen och Idrottsvägen. Flera cykelparkeringar har rustats upp. Utvecklingen av hamnområdet för fritidsaktiviteter och rekreation har fortsatt. Upprustningen av lekparker och parker har fortsatt. Projektering av en stadspark på Borgarberget pågår. Antalet vattenledningsläckor under perioden har varit lägre än under samma period Arbete med VAplan och ansvarsområden för dagvatten har gjorts under året. Inmätningar av ledningsnät och uppdatering av underhållssystemet VA-banken har fortsatt. En e-tjänst där abonnenter kan rapportera vattenmätarställning via nätet är planerat att lanseras under hösten. 3 (73)

4 Delårsrapport Ekonomi 1.2 Ekonomi Januari - Augusti Helår 2011 Förändrin g avvikelse Prognos avvikelse Nämnder, mnkr , ,8-14,9 13, , ,8 6,2 Produktionens resultat, mnkr -10,0-8,8-1,2-18,9-46,7 0,0-46,7 Verksamhetens nettokostnad, mnkr , ,6-16,1-5, , ,8-40,5 Finansförvaltningen 1 695, ,9 101,4 63, , ,8 70,9 Användande av tidigare års resultat -22,7-19,8-2,9-22,7-22,7 0,0-22,7 Redovisat resultat 86,9 4,6 82,3 34,8 42,7 35,0 7,7 Avgår reavinster -2,2-1,6 0,1-2,2-2,2 0,0-2,2 Användande av tidigare års resultat 22,7 19,8 2,9 22,7 22,7 0,0 22,7 Justerat resultat (enligt balanskravsutr) 107,4 22,8 85,3 63,2 35,0 28,2 Redovisat resultat, kr per invånare Kommunens redovisade delårsresultat visar på ett överskott med 86,9 mnkr. Jämfört med samma period förra året så har resultatet förbättrats med 82,3 mnkr. Jämfört med förra året har verksamhetens nettokostnad ökat med 16,1 mnkr eller 1,0 %. Finansförvaltningens intäkter har för samma period ökat med 101,4 mnkr eller 6,4 %. Skatteintäkterna har ökat med 52,5 mnkr eller 3,9 %. De generella statsbidragen har ökat med 18,9 mnkr. Den stora ökningen på finansen beror främst på den återbetalning av AFA försäkringspengar för 2007 och 2008 som kommer att utfalla under hösten, totalt 44,0 mnkr, varav 8/12-delar är upptagna tom augusti. Jämfört med budget visar nämnderna ett budgetöverskott om 13,4 mnkr och produktionen ett underskott på 18,9 mnkr vilket sammanlagt ger ett budgetunderskott med 5,5 mnkr för verksamheterna. Detta underskott kompenseras genom finansförvaltningens överskott med 63 mnkr (inkl reavinster men exkl tidigare års resultat). Totalt redovisas ett överskott gentemot budget för perioden med 34,8 mnkr. Prognosen för helår visar på ett positivt redovisat resultat med 42,7 mnkr inkl reavinster med 2,2 mnkr. Justerat resultat enligt balanskravet visar totalt på ett överskott med 63,2 mnkr vilket är 28,2 mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnad visar på en negativ budgetavvikelse med sammanlagt 40,5 mnkr. Finansförvaltningens överskott med 70,9 mnkr motverkar detta underskott. Finansens överskott beror till stor del på engångshändelser, bl a återbetalningen från AFA-försäkringen, 44,0 mnkr, återföring av tidigare nedskrivning av finansiella tillgångar som gjordes vid årsskiftet, 3,9, mnkr samt reavinster 2,2 mnkr. Även skatteintäkter och pensionskostnader genererar positiva budgetavvikelser. Mer ingående beskrivningar om den förväntade utvecklingen och förslag till åtgärder finns beskrivet under respektive verksamhetsområde. 4 (73)

5 Delårsrapport Måluppfyllelse och kvalitet 1.3 Måluppfyllelse och kvalitet Mål Mål för god service De som bor, vistas och verkar här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun. Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt Nedan ges några exempel utifrån de olika verksamheternas uppföljning av god service. Övriga indikatorer för god service följs upp i årsbokslutet. Tillgänglighet Studerandes efterfrågan styr utbudet och kurser inom gymnasieutbildning. Målet att 90 % av gymnasieeleverna antas på förstahandsval är uppnått då det preliminära resultatet visar att 93,7 % antagits på sitt förstahandsval. Målet att huvudbiblioteket ska vara tillgängligt minst 51 timmar i veckan är uppfyllt. Det är även målet att 15 % av programaktiviteterna för barn och ungdomar är utanför centrum. Däremot har ännu inte målet att 90 % av 6-åringarna deltar i bokskola uppfyllts under delårsperioden. Målet att väntetiden för en plats på särskilt boende ska minska är inte uppfyllt i senaste resultatet som är från 2011 men däremot har väntetiden minskat under delårsperioden. Antalet gynnande beslut som verkställts inom 3 mån har ökat och därmed har beslut som rapporteras till Socialstyrelsen minskat väsentligt under året. Väntetiden för budget- och skuldrådgivning ska vara max två veckor. Under delårsperioden har målet uppfyllts då väntetiden varit 9,5 dagar i genomsnitt. Mål gällande trafik- och tillgänglighetsåtgärder på gång- och cykelvägnätet beräknas bli uppfyllt under året då åtgärder har genomförts enligt plan. Målet att antalet avbrott i vattentillförseln som varar längre än 8 timmar ska vara högst 6 st/år är inte uppfyllt. Vid 10 tillfällen har fastighetsägare varit utan vatten i mer än 8 timmar. Samma period föregående år var det dock 19 st och antalet vattenläckor är även lägre än föregående år. Valmöjlighet Det finns ett brett utbud av förskolor och skolor med olika profiler som ger stora valmöjligheter för barn och ungdomar. Äldre och personer med funktionsnedsättning kan välja att få sitt behov av vård och omsorg tillgodosett i eget ordinärt boende och utifrån det fria valet välja utförare. Familjer med barn mellan 0-18 år erbjuds råd och stöd individuellt och/eller i grupp utan individuell behovsbedömning, särskilt biståndsbeslut och registrering av personuppgifter i socialtjänstens register. Professionellt bemötande Resultaten från Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning samt brukarenkät visar att målen inte uppnås avseende hur brukare uppfattar personal och ledning. Alla handläggare av barn- och ungdomsärenden ska ha socionomexamen och minst ett års erfarenhet av att handlägga barn- och ungdomsärenden. Under delårsperioden har målet inte uppnåtts då resultatet var 98 %. Merparten av målen för professionellt bemötande mäts vid årsbokslutet. 5 (73)

6 Delårsrapport Måluppfyllelse och kvalitet Mål Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till högst 98 % Soliditeten ska vara minst 50 % Hållbar tillväxt Ekonomisk tillväxt Klimat och miljö Bemanning och organisation Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % Korttidssjukfrånvaron ska minska till högst 1,7 %. Antal medarbetare per chef ska vara högst 25 Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8. Alla medarbetare ska vara deklarerade i Procompetence Alla arbetsgrupper ska ha en handlingsplan efter genomförd Reflect HRI-mätning Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms med hänvisning till nämndernas och produktionens redovisning av måluppfyllelse i de följande kapitlen. Då majoriteten av målen inte mäts och redovisas förrän vid årsbokslutet går det inte att göra någon sammanfattande bedömning ännu. Fullmäktiges mål har brutits ned av nämnderna och i överenskommelser med interna och externa utförare har verksamheterna ålagts att fortlöpande mäta utfall av ekonomi och kvalitet. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, nyckeltal och internkontroll följer nämnderna upp att de resurser som används ger största möjliga effekt och resultat för kommunen och dess invånare. Nettokostnaderna uppgår till 94,4 % av skatteintäkter och statsbidrag. Soliditeten uppgår till 50,5 %. Målet beräknas även att vara uppfyllt vid årets slut. Indikatorerna utifrån Sörmlandsstrategin och Lissabonstrategin följs upp i samband med årsbokslutet. Antalet invånare har ökat med 202 st under första halvåret och andra kvartalet hade Nyköping en folkökning på 247 personer vilket är den högsta under något kvartal sedan år Målet för helåret är att öka befolkningen med ca 700 invånare/år. Sjukfrånvaron var 5,6 %. Korttidssjukfrånvaron var 2,7 %. Inom delar av kommunen finns chefer med personalansvar som har fler än 25 medarbetare. I genomsnitt har varje chef 21 medarbetare. Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor var 0,8. 48 % av medarbetarna har gjort en kompetensdeklaration. 69 % av arbetsgrupperna har en handlingsplan efter den senaste Reflect-HRI mätningen som gjordes hösten (73)

7 Delårsrapport Volymer och nyckeltal 1.4 Volymer och nyckeltal Delår Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 31/ Kommunen Antal invånare Utdebitering per skattekrona 21,48 21,48 21, ,28 21,28 Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 86,9-40,1 34,6 68,3 86,7 Årets/periodens justerade resultat, mnkr 108,1 2,3 53,7 84,2 60,3 Kassaflöde, mnkr -47,6 74,9-181,4 28,7 37,1 Investeringar, mnkr 113,5 182,5 245,3 237,0 115,4 Anläggningstillgångar, kr per inv Omsättningstillgångar, kr per inv Eget kapital, kr per inv Nettokostnaders andel av tot skatteintäkter, % 5 94,0 99,3 97,8 95,9 97,4 Soliditet exkl ansvarsförbindelser, % 50,5 50,5 58,5 56,1 61,8 Soliditet inkl ansvarsförbindelser, % 7,7 5,3 12,2 8,6 7,5 Balanslikviditet, % 205, ,7 77,4 82,5 95,7 Fastigheter o anläggningar i % av tot tillgångar 45,0 47,4 50,7 46,3 46,0 Koncernen Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 106,9-24,2 49,4 79,2 79,8 Anläggningstillgångar, kr per inv Eget kapital, kr per inv Soliditet exkl ansvarsförbindelser i % 41,3 40,3 43,5 44,0 45,3 Balanslikviditet i % 206,7 136,1 79,0 94,1 89,1 2 Antal invånare per Skattehöjning 20 öre avser skatteväxling med landstinget avseende hemsjukvården fr om 1 januari Nyckeltalet påverkas av att kommunens finansiella placeringar fr om har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar i enlighet med rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR Nettokostnader = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i resultaträkningen. 7 (73)

8 Delårsrapport Organisation 1.5 Organisation Kommunkoncernen Kommunkoncernen omfattar Nyköpings kommun med dess nämnder och förvaltning samt de aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande (s.k. dotterföretag) eller betydande inflytande (s.k. intresseföretag). För kommunkoncernen görs en sammanställd redovisning för att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunkoncernens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter och 33 suppleanter och utses vid allmänna val, vart fjärde år. Hur mandaten (ledamöterna) fördelas mellan de olika partierna framgår nedan. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i samarbete. Mandatfördelning Kommunala uppdragsföretag I Nyköpings kommun finns även kommunala uppdragsföretag. Det är dels andra samägda företag utan något betydande inflytande men även kommunala entreprenader till vilka kommunen överlämnat en kommunal angelägenhet. För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga ska det bland annat finnas ett avtal mellan kommunen och företaget, kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna och att verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi. Verksamhet som benämns som stödverksamhet (t ex städ, kost) är här inte definierat som ett kommunalt uppdragsföretag. Tillsammans benämns kommunkoncernen och de kommunala uppdragsföretagen Kommunens samlade verksamhet, se organisationsschema på kommande sida. Beställar- utförarmodell Kommunens nämnder och förvaltning styrs genom beställar- utförarmodell. Syftet är att få en effektiv kommunal verksamhet genom att tydliggöra och skilja mellan frågorna VAD som ska produceras och HUR det ska produceras. VAD ska spegla det politiska synsättet och fånga upp signaler från medborgarna. Nämnderna tolkar kommunfullmäktiges målsättningar till konkreta beställningar av uppdrag åt interna och externa producenter. Nämnderna prioriterar inom och mellan sina verksamheter och anger i beställningarna vilken verksamhet som ska bedrivas, dess kvantitet, kvalitet och hur mycket det får kosta. HUR ska spegla det företagsekonomiska synsättet, dvs produktionen av beställd verksamhet ska ske så rationellt och effektivt som möjligt. Det är produktionen som genom internöverenskommelser verkställer nämndernas uppdrag. Kommunstyrelsen fungerar också som produktionsstyrelse. 8 (73)

9 Delårsrapport Organisation 9 (73)

10 Delårsrapport Organisation 10 (73)

11 Delårsrapport Personal 1.6 Personal VÄSENTLIGA HÄNDELSER Nyköpings kommuns medarbetare ska ge medborgarna den bästa servicen. En förutsättning för god service är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare, vilket har varit i fokus för aktiviteter och händelser inom HR under den första delen av. Under våren startade ett projekt med syfte att erbjuda alla medarbetare att arbeta heltid. Projektet genomförs inom division Vård och omsorg och under har arbetet påbörjats inom tre pilotgrupper. Arbetet fortsätter med breddinförande under 2013 och Ett arbete med att utbilda alla arbetsgrupper i samverkansavtalet har påbörjats. Syftet är att utbilda medarbetarna om möjligheterna till inflytande på sin arbetsplats och att påverka sin arbetsmiljö. Ca 50 utbildningstillfällen har genomförts och arbetet fortsätter under de kommande åren. Anställningsstoppet som infördes under hösten 2011 upphörde i mars. Även fortsättningsvis prövas behov av rekrytering noggrant. Förbättringar av samordning av personalplanering och rekrytering har också genomförts. Kommunen har sedan 2009 arbetat med att införa en modell för strategisk kompetensförsörjning. Inom divisionerna Vård och omsorg och Barn Utbildning Kultur har medarbetare utbildats i att deklarera sin kompetens i ett IT-verktyg. Syftet är att få en grund för framtida kompetensplanering både vad gäller kompetensutveckling och rekrytering. Ledarutvecklingsprogrammet för nyanställda chefer avslutades under våren. Programmet har pågått under ett år och innehåller 12 seminarier. Efter den genomförda medarbetarenkäten har divisioner och verksamheter tagit fram handlingsplaner. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET Mål För att kunna bedriva en rationell och effektiv verksamhet behövs kompetenta medarbetare. För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare måste Nyköpings Kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Målet följs upp med följande indikatorer: Alla arbetsgrupper ska ha en handlingsplan efter genomförd Reflect- HRI mätning som ska vara dokumenterad från ett APT. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % varav korttidssjukfrånvaron ska uppgå till högst 1,7 %. Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor ska vara minst 0,8. Antalet medarbetare per chef ska vara högst 25. Alla medarbetare ska vara kompetensdeklarerade i ProCompetence. Måluppfyllelse. 69 % av arbetsgrupperna har en handlingsplan efter den senaste Reflect-HRI mätningen som gjordes hösten Sjukfrånvaron var 5,6 % och varav korttidssjukfrånvaron var 2,7 %.. Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor var 0,8.. Inom delar av kommunen finns chefer med personalansvar som har fler än 25 medarbetare. I genomsnitt har varje chef 21 medarbetare.. 48 % av medarbetarna har gjort en kompetensdeklaration. Alla arbetsplatser ska årligen kartlägga arbetsmiljön och göra handlingsplaner för utveckling och förbättringar. Målet om att alla arbetsplatser ska ha en handlingsplan efter genomförd arbetsmiljömätning med verktyget Reflect-HRI är inte uppfyllt. Ledarseminarier om arbetet med Reflect-HRI med fokus på återkopplingsprocessen kommer att fortsätta 11 (73)

12 Delårsrapport Personal och uppföljningen kommer att fokusera på genomförda förbättringsåtgärder. Målet om att kommunens sammanlagda sjukfrånvaro ska understiga 4 % har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron var under perioden 5,6 % jämfört med 4,6 % föregående år. Trenden med en ökad sjukfrånvaro märks över hela arbetsmarknaden. Fortsatt fokus på hälsofrämjande insatser är en viktig åtgärd tillsammans med ledarutbildningsinsatser inom rehabilitering och arbetsmiljö. Målet om andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor är uppnått. Målet är hämtat från Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex och tanken är att andelen kvinnor i organisationen ska avspeglas i andelen kvinnor bland cheferna. Det är andelen chefer som är kvinnor som har ökat vilket gjort att vi har nått målet. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att rekrytera medarbetare av det underrepresenterade könet eftersom könsfördelningen är ojämn i flertalet yrkesgrupper. Målet om att varje chef ska ha högst 25 medarbetare är inte uppfyllt. Det finns dock skillnader mellan olika verksamheter. Inom Tekniska divisionen och de centrala funktionerna har varje chef i genomsnitt personalansvar för 8 respektive 9 medarbetare. Inom division Barn Utbildning Kultur och Vård och Omsorg har varje chef i genomsnitt 26 respektive 28 medarbetare. För att cheferna ska ha goda förutsättningar att leda sina medarbetare att är det viktigt att de har ett rimligt uppdrag. Målet om att alla medarbetare ska vara kompetensdeklarerade i IT-verktyget ProCompetence har inte uppnåtts. Hittills har 48 % av medarbetarna gjort sin kompetensdeklaration. Alla verksamheter har ännu inte påbörjat arbetet med att utbilda medarbetarna. Projektet fortsätter under året med utbildning av medarbetare inom framförallt division Barn Utbildning Kultur och Vård och Omsorg. ANTAL ANSTÄLLDA Förändring Tillsvidareanställda Barn, utbildning och kultur Vård och omsorg Sociala divisionen Tekniska divisionen Centrala funktioner Summa tillsvidareanställda Visstidsanställd Barn, utbildning och kultur Vård och omsorg Sociala divisionen Tekniska divisionen Centrala funktioner Summa visstidsanställda Medarbetare, totalt antal Det totala antalet anställda inom Nyköpings kommun har minskat med 153 sedan årsskiftet, varav 51 tillsvidareanställda och 102 visstidsanställda. Den största förändringen har skett inom division Barn Utbildning Kultur där antalet tillsvidareanställda har minskat med 25 personer och antalet visstidsanställda har minskat med 91 personer. På grund av minskade elevkullar och ökad konkurrens från privata skolor finns behov av att genomföra omställningar av skolorganisationen både på grundskolan och på gymnasiet. Minskningen av antalet visstidsanställda inom Barn Utbildning Kultur beror också på att vikarier i skolan, mestadels lärare, är anställda under terminerna och vårterminens vikarier har avslutat sin anställning när mätningen görs för delårsbokslutet. 12 (73)

13 Delårsrapport Personal Inom Vård & Omsorg har antalet tillsvidareanställda minskat med 27 personer och antalet visstidsanställa har minskat med 17 personer. Minskningen finns inom personlig assistans på grund av färre antal brukare, samt inom äldre-, demens- och korttidsboende på grund av lägre grundbemanning. 13 (73)

14 Delårsrapport Personal NÄRVARO OCH FRÅNVARO Januari - Juli Närvaro och frånvaro i % 2011 Förändring Faktisk närvaro 79,51 80,91-1,40 - Varav övertid och mertid 0,98 1,31-0,33 Sjukfrånvaro 5,56 4,57 0,99 - varav sjuk- och aktivitetsersättning 0,09 0,25-0,16 Tillfällig vård av barn 0,82 0,78 0,04 Studieledighet 0,02 0,58-0,36 Facklig verksamhet 0,02 0,02-0,00 Semester och ferier 14,84 14,45 0,39 Sjukfrånvaro i % Per åldersgrupp - 29 år 6,65 4,99 1, år 5,21 4,06 1,15 50 år och äldre 5,56 4,45 1,11 Per kön Kvinnor 6,24 5,10 1,14 Män 3,06 2,62 0,44 I frånvarostatistiken syns framförallt att sjukfrånvaron har ökat till 5,56 % jämfört med 4,57 % föregående år. Ökningen av den totala sjukfrånvaron har till största delen skett bland kvinnor, vilka utgör 80 % av kommunens anställda. Trenden med en ökad sjukfrånvaro, framförallt bland kvinnor, märks över hela arbetsmarknaden. Det beror bland annat på att en del av dem som nått vägs ände i sjukförsäkringssystemet nu återförsäkras. Sjukfrånvaron är högst inom division Vård och Omsorg (6,8 %) och inom Sociala divisionen (5,9 %). Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat. Korttidssjukfrånvaron varierar mellan olika verksamheter och är högst inom division Barn Utbildning Kultur (3,2 %). Siffrorna för sjuk- och aktivitetsersättning minskar. Det beror på att medarbetare med tillfällig sjukersättning ingår i siffrorna. Tillfällig sjukersättning håller på att avvecklas i det nya sjukförsäkringssystemet men gäller fortfarande under en övergångsperiod. I år har sättet att beräkna sjukfrånvaron anpassats till SKL:s standard, vilket medför att den blir något högre än tidigare (ca 0,3 %). Den s.k. producerade tiden har minskat något vilket bl.a. beror på den ökade sjukfrånvaron och ökat uttag av semester och att antalet övertidstimmar har varit färre. 14 (73)

15 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola 2 Verksamheterna 2.1 Barn och ungdom VÄSENTLIGA HÄNDELSER nämnd och produktion Barn- och ungdomsnämndens skolorganisation Skola pågår. Inför läsåret /2013 är eleverna i årskurs F-3 i Vrena skola erbjudna plats i Stigtomta skola och eleverna i Ålberga skola åk 4-6 är erbjudna plats i Jönåkers skola. Byggnationen av en ny skolbyggnad för årskurs 7-9 är påbörjad. Den beräknas bli klar Produktionens skolområden och samordningschefer har reducerats från 8 till 6 stycken. En anpassning av förskolors och skolors organisation, ekonomiskt och genom att matcha kompetenser med vakanta tjänster, har utförts. Vårterminen genomfördes nationella ämnesprov i årskurs 6, istället för som tidigare i årskurs 5. Projekt Bästa grundskolan är avslutad. Pedagoger i samtliga förskoleklasser har startat ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla samverkan och samsyn mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Nämnden har tagit fram en mall för systematisk uppföljning av mål och uppdrag i Internöverenskommelsen. Den ersätter de tidigare kvalitetsredovisningarna. Uppföljningen ska redovisas i samband med årsbokslutet, på enhets-, divisionsoch nämndnivå. Brukarenkät för uppföljning av nämndens tjänstegarantier är genomförd. Enkäten är samordnad med produktionens frågor till brukaren. Svarsfrekvensen är låg och behöver öka för att resultatet ska bli tillförlitligt. Brist på förskolelokaler har inneburit längre väntetider för familjer. Delar av Östra skolans fritidshem har anpassats till förskola, det ger ytterligare 34 förskoleplatser. Två förskolebussar är levererade, en av dem har tagits i bruk. Två fristående grundskolor har beviljats tillstånd att etablera sig/utöka i Nyköping. En ansökan, med kommunens yttrande, ligger för beslut hos Skolinspektionen (tillståndsmyndigheten). En fristående förskola har fått tillstånd av nämnden att utöka i Nyköping. Nämndens kvalitetsgrupp har genomfört hearing med rektorer för förskoleklass, årskurs 1 6 samt fritidshem. Läsutveckling har varit fokusområde. Motsvarande hearing kommer att genomföras med förskolechefer, med fokusområde språkutveckling. Kvalitetsgruppen ska också planera för en fördjupad granskning av arbetet med språk- och läsutveckling i förskoleklass. I samverkan med gymnasieskolan pågår en satsning på IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) med en dator till varje lärare och elev. Under våren fick alla chefer en första utbildning, Learn IT 24 som är kopplat till satsningen. Naturskolan, som utgör en viktig del av skolans naturvetenskapliga satsning har fortbildat grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare. Kommunstyrelsen har beslutat att starta ett projekt i syfte att samordna kommunens skolskjutsorganisation. EKONOMI nämnd och produktion Januari - Augusti Helår 2011 Förändring avvikelse Prognos avvikel se Nämnd, mnkr -533,9-536,3 2,4 7,7-805,2-815,6 10,4 Produktionens resultat, mnkr -3,3 1,3-4,6-13,7-24,0 0,0-24,0 Nettokostnad, mnkr -537,2-535,0-2,2-6,0-829,2-815,6-13,6 Nettokostnad, kr per invånare (73)

16 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola Nämnd Nettokostnaderna är 2,4 mnkr högre än föregående år, en ökning med 0,5 %. Förskolans nettokostnader har ökat med 0,4 % och grundskolans har minskat med 0,9 %. Nettokostnaderna för fritidshem har ökat med 1,1 %, p. g. a fler elever än Jämfört med budget redovisas ett positivt resultat med 7,7 mnkr för perioden. Orsaken är framförallt färre barn än budgeterat inom förskoleklass, grundskola och förskola vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 11,7 mnkr. Inom fritidshem är det däremot fler barn vilket minskar resultatet med 4,7 mnkr. Färre elever i grundsärskola och färre barn med vårdnadsbidrag bidrar till den positiva avvikelsen med 0,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett positivt resultat med 10,4 mnkr. Intäkterna för förskole- och fritidshemsavgifter beräknas till 1 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för förskola beräknas till 7,5 mnkr lägre p. g. a färre barn, för fritidshem till 7,3 mnkr högre p. g. a fler elever och för grundskola inkl. förskoleklass till 5,2 mnkr lägre p. g. a något färre barn. För grundsärskola och vårdnadsbidrag beräknas ett överskott med 0,7 mnkr. 2,5 mnkr i nämndens ofördelade medel, överförda från grundbeloppen, planerades som beredskap enligt instruktion om eventuella besparingar under. De behöver inte användas enligt denna prognos och bör återföras till grundbeloppen. I delårsrapporten framstår de som ett överskott med 3,3 mnkr. Produktion Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport redovisas sämre resultat för perioden. Kostnaderna har minskat med 1 % och intäkterna har minskat med 1,9 %. Volymavräkningen jfr med Internöverenskommelsen innebär minskad kommunersättning. Huvudförklaringen är att ökningen av antalet barn i förskolan har avstannat jämfört med tidigare år. Verksamheten arbetar med större anpassningar och effektiviseringar, motsvarande ca 30 mnkr, åtgärderna får inte helårseffekt. Jämfört med budget redovisas ett negativt resultat med -13,7 mnkr för perioden. Arbetet med att anpassa och effektivisera verksamheten tar tid. Ökade lönekostnader redovisas. Volymavräkningen jfr med Internöverenskommelsen har totalt inneburit minskad ersättning med - 4,7 mnkr. Inom förskola är det färre barn och i fritidshem är det fler. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med - 24 mnkr. Omställningsarbetet inom Barn och ungdom pågår men är komplext och tar lång tid. Delegation av anställningar inom verksamheten kommer även i fortsättningen att vara indragen och beslutas enbart av divisionschef. För att fortsätta att samordna omställningsarbetet sker en strikt återbesättningsprövning. Verksamheten redovisar färre barn inom förskolan än Internöverenskommelsen och tidigare års ökning har avstannat tillfälligt. Prognosen för antalet elever i grundskolan överensstämmer väl med Internöverenskommelsen och tidigare års minskning börjar plana ut. Prognosen är att 7,7 mnkr återbetalas till Barn- och ungdomsnämnden. Samtliga verksamhetsområden måste arbeta med anpassningar och effektiviseringar. Största underskottet finns i förskolan. En översyn/analys av kostnadsläget pågår och skall redovisas till barn och ungdomsnämnden Det är ett dilemma för verksamheten att inte kunna genomföra en optimal organisation, då det fortfarande finns flera enheter som är små och personalvolymen är för hög. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET - nämnd Mål Måluppfyllelse Mål för god service Tillgänglighet, Valmöjlighet, Professionellt bemötande Brukarna uppfattar att personal och ledning möter och svarar upp mot läroplanens beskrivning av grundläggande demokratiska värderingar. - Barn, elever och föräldrar instämmer i hög grad, > 90 %, i påståenden i den brukarundersökning som genomförs i förskola och grundskola Eleverna i grundskolan känner trygghet och trivsel, har inflytande och ansvar samt ges möjlighet att få kunskaper. - Eleverna instämmer i hög grad, >90 %, i påståendena i 62 % instämmer i attitydundersökning åk 3, 5 och 8, inflytande/ansvar 72 % instämmer i brukarenkät tjänstegarantier förskola, förskoleklass, fritidshem 74,8 % av eleverna instämmer i attitydundersökning åk 3, 5 och (73)

17 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola Mål den attitydundersökning som genomförs i åk 3, 5 och 8. Måluppfyllelse Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Utifrån EU: s åtta nyckelkompetenser säkerställa att barns och elevers inflytande synliggörs och utvecklas i entreprenöriella lärmiljöer. - Barn, elever och föräldrar instämmer i hög grad, > 90 %, i påståenden i den brukarundersökning som genomförs i förskola och grundskola Hållbar tillväxt Andel förskolor och grundskolor som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ökar jämfört med föregående år. - Andel förskolor och grundskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling > 24 % 85,1 % instämmer i attitydundersökning åk 3, 5 och 8, ansvar/inflytande, skolmiljö, undervisning 72 % instämmer i brukarenkät tjänstegarantier förskola, förskoleklass och fritidshem 25 % förskolor och grundskolor har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling De mål som inte redovisas ovan följs upp inför årsbokslutet. Kommentarer till de mål som inte är uppfyllda: Tillgänglighet, Valmöjlighet, Professionellt bemötande All rekrytering sker enligt gällande behörighetsregler. En fördjupad dialog om resultaten i attitydundersökningen i årskurs 3, 5 och 8 förs med utförarna via nämndens kvalitetsgrupp. Resultatet är sämre än föregående år. I likhet med tidigare år är det lägst i åk 8. Bäst resultat i alla tre årskurserna får området undervisning och sämst får inflytande/ansvar. Ett fördjupat arbete pågår i verksamheten för att tydliggöra de vuxnas ansvar för en lärandemiljö där man inspirerar till elevers inflytande, delaktighet, ansvar och interaktivitet. En satsning på entreprenöriellt lärande från 0-19 år görs bl a genom skolornas treåriga projekt för IKT 5 och en dator/per elev. Verksamhetens uppfattning är att alla elever har en egen IUP (Individuell utvecklingsplan). Elevernas planeringar har olika namn på olika skolor och/eller klasser, det kan leda till begreppsförvirring. Det kommer att åtgärdas, så att man använder det begrepp som skollagen föreskriver. God ekonomisk hushållning Barn- och ungdomsnämnden kvalitetssäkrar sina ansvarsområden genom dokumenten Riktlinjer för pedagogisk kvalitet, Riktlinjer för elevhälsoarbetet i Nyköpings kommun samt Riktlinjer gällande barn och elever i behov av särskilt stöd. Projekt Bästa grundskolan, förändringsarbete för att höja undervisningens kvalitet så att eleverna når målen för utbildningen, är avslutat. Effekterna av projektet förväntas påverka elevresultaten positivt. Form och metoder för mätning av elevernas kunskaper är utvecklade. Samverkan mellan skolor sker för att säkerställa likvärdigheten i bedömning av elevernas kunskaper. Framtidens förskola, ett utvecklingsarbete för en likvärdig förskola som ger barnen bättre förutsättningar inför skolstarten, förväntas påverka resultaten i grundskolan positivt. Hållbar tillväxt Lärare utbildas för att få kompetens inom ämnet Svenska som andraspråk. En aktiv rekrytering av modersmålslärare pågår. Åtgärder för att säkra förskolebarns rätt till modersmålsstöd pågår, en samordnare för modersmålsstöd är tillsatt. Med en ökad kompetens hos personalen ökar också kvaliteten i de bedömningar som görs av nyanlända elevers skolbakgrund. 17 (73)

18 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET - produktion Mål Måluppfyllelse Bemanning och organisation Nyköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare - Alla arbetsgrupper (100 %) ska ha en handlingsplan efter genomförd Reflect/HRI mätning som ska vara dokumenterad 74 % har en handlingsplan från ett APT (arbetsplatsträff). - Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 %, varav korttidssjukfrånvaron ska uppgå till högst 1,7 % Sjukfrånvaron är 6 %, Korttidssjukfrånvaron är 3 % - Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8 Andelen är 0,86 %. - Antal medarbetare per chef ska vara högst 25 (100 %) 27 medarbetare/ chef - Alla (100 %) medarbetare ska vara kompetensdeklarerade i Procompetence 30 % är kompetensdeklarerade De mål som inte redovisas ovan följs upp inför årsbokslutet. VOLYMER OCH NYCKELTAL nämnd och produktion Januari - Augusti Helår Förändring Prognos avvikelse Förskola varav i fristående verksamhet Pedagogisk omsorg varav i fristående verksamhet Vårdnadsbidrag Fritidshem varav i fristående verksamhet Förskoleklass varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i fristående verksamhet Grundsärskola, inskrivna Frivillig musikundervisning Volymer för budget är hämtade ur Internbudget, som är justerade volymer jfr med KF- budget 18 (73)

19 Delårsrapport Utbildning, arbetsmarknad och integration 2.2 Utbildning Arbetsmarknad och Integration VÄSENTLIGA HÄNDELSER nämnd och produktion Under första halvåret har fortsatta anpassningar av gymnasieorganisationen genomförts på grund av ett minskande elevunderlag, som främst beror på demografiska förändringar. I juni hade Nyköpings gymnasium elever och i augusti har elevantalet minskat till elever. Personalresursen bör minska under motsvarande period med ca 23 heltidstjänster men kostnaden för merparten av tjänsterna finns kvar inom ansvarsområdet. Personalnedskärningar och viss lokalanpassning har genomförts men förutsättningarna för att anpassa lokalytor till rådande elevunderlag finns inte så länge verksamhet bedrivs på både Tessin och Gripenskolan. Ombyggnation av Gripenskolan till ett samlat campus för Nyköpings gymnasium påbörjas med etapp 1 under hösten. En ny ledning tillträdde 1 januari på introduktionsprogrammen (IM). Hela gymnasiesärskolan är samlad under ledning av en rektor från och med 1 augusti Vård- och omsorgsprogrammet där Nyköpings gymnasium ingår, blev i juni certifierat på nationell nivå. Ett handlingsprogram gällande informationsansvaret, dvs ungdomar år som inte går i gymnasiet, är under utarbetande tillsammans med divisionen. En ny vuxenförordning Vux 12 börjar gälla fr.o.m. 1:a juli vilket bl.a. innebär nytt betygssystem och förstärkning av individuella utvecklingsplaner och helårsstudier, vilket i sin tur kräver semestertjänster istället för ferietjänster. Utbudet av utbildningar vid gymnasiala vuxenutbildningen har utökats med lärlingsplatser inom bl.a. butik och bygg. Antal studenter på Campus Nyköping har ökat genom en ny YH utbildning för projektledare i elteknik med start höstterminen, med plats för 35 studeranden. Sfi håller en fortsatt stabil kursdeltagarnivå med ca 250 studerande varav andelen flyktingar minskar och övrig invandring ökar. Projekt ISAK, primärt för utrikesfödda arbetslösa med start feb pågår tom 31 juni Projektägare är samordningsförbundet RAR. Inom arbetsmarknadsområdet är ett samarbetsavtal med AF under utarbetande gällande nyanlända. Ett utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten har skett under våren. Nytt för året är att feriepraktikplatserna även gäller för årskurs 9. När det gäller anhöriginvandring från Somalia förväntas familjer med barn under 18 år med början under hösten att kunna återförenas i Sverige. Regeringen har avsatt medel för att fr.o.m. 1 feb 2013 ersätta kommunerna via etableringslagen. EKONOMI nämnd och produktion Januari Augusti Helår Förändring Prognos avvikelse avvikelse Nämnd, mnkr -172,6-177,8 5,2 0,2-259,2-259,2 0,0 Produktionens resultat -8,6 1,1-9,7-8,6-6,6 0,0-6,6 Nettokostnad, mnkr -181,2-176,7-4,5-8,4-265,8-259,2-6,6 Nettokostnad, kr per invånare Nämnd Jämfört med föregående delårsperiod är nettokostnaderna 5,2 mnkr lägre främst p g a vikande elevunderlag. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 0,2 mnkr. Orsaken är att nämndens ofördelade medel inte har nyttjats samt något lägre kostnader för Ungdomsmottagningen. För helåret prognostiseras inte någon avvikelse mot nämndens budget. Produktion Jämfört med föregående delårsperiod har resultatet försämrats för gymnasiet. Elevminskningen fortsätter P g a demografiska förändringar. Vuxenutbildningen redovisar inga större förändringar mot föregående år. Helårsprognosen totalt för produktionen är en negativ avvikelse med -6,6 mnkr. Inom gymnasiet beräknas -9 mnkr. Arbete pågår med effektivisering och personalanpassning gällande ca 25 tjänster, avvikelsen avser lönekostnader. Översyn av lokaler fortsätter. Gymnasieskolan har svårt att minska lokalytor så länge verksamheten bedrivs på två skolor. Prognos för vuxenutbildning är +0,5 mkr. Förbättrade avtal avseende köpta tjänster beräknas ge ett litet överskott. För Arbetsmarknad beräknas ett överskott med 1,9 mnkr pga lägre kostnader inom OSA. 19 (73)

20 Delårsrapport Utbildning, arbetsmarknad och integration MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET nämnd Mål Måluppfyllelse Mål för god service Tillgänglighet - Gymnasielever intagna på förstahandsval, mål 90 % - återsökande till nationella program 1 år på IV-programmet, mål 80% - tillgodosedd efterfrågad utbildning av vuxna (avser utbud Nyköping), mål 100% Valmöjlighet Professionellt bemötande Effektiva lärprocesser förberedelse för yrkesliv och fortsatt utbildning -förmåga att själv söka kunskap, mål 80 % -att göra framsteg i lärandet, mål 95 % Normer och värden Studerandes uppmärksammas i undervisningen och i skolmiljön - trygghet, mål 95% - studerande, personal respekterar varandra, mål 80% - trivsel, mål 95% - samarbete, mål 80% Antagna på förstahandsval är preliminärt 93,7 % Övriga indikatorer redovisas i samband med årsbokslutet. Mäts via enkät, redovisas i samband med årsbokslutet. Redovisas i samband med årsbokslutet 70 % 70 % 80% 60% 69% 58% Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Hållbar tillväxt Alla på nämnden känner till och jobbar efter kommunens miljöplan Redovisas i samband med årsbokslutet En mer fullständig redovisning kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen. Då har skolverket publicerat resultat för läsåret 2011/ samt att resultaten från elevenkäten finns tillgängliga. 20 (73)

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan för. förskola skola

Verksamhetsplan för. förskola skola Verksamhetsplan för förskola skola Läsåret 2014-2015 2 Antistilla förskola skola Drivs av aktiebolaget Antistilla som är helägt av Stiftelsen Lagnövallen. Antistilla bedriver förskola för barn i åldrarna

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen

Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2013.0138 Handläggare: Lotta Frisk, Personalavdelningen Personalbokslut 2012, barn- och utbildningsförvaltningen Antal anställda Barn- och utbildningsförvaltningen hade 714 tillsvidareanställda personer

Läs mer