Delårsrapport Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (73)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012-08-31. Kommunstyrelsen 2012-10-01 286 Kommunfullmäktige 2012-11-13 252 1 (73)"

Transkript

1 Delårsrapport Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (73)

2 Delårsrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Väsentliga händelser Ekonomi Måluppfyllelse och kvalitet Volymer och nyckeltal Organisation Personal 11 2 Verksamheterna Barn och ungdom Utbildning Arbetsmarknad och Integration Kultur och fritid Vård och omsorg Social omsorg Bygg och teknik Miljö Övriga verksamheter Vatten och avlopp Renhållning Finansförvaltning Kommunens koncernföretag 56 3 Räkenskaper Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Investeringar Exploatering Driftredovisning Redovisningsprinciper 73 2 (73)

3 Delårsrapport Väsentliga händelser 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Väsentliga händelser Några positiva tillväxthändelser kan noteras under inledningen av året. Befolkningen i kommunen fortsätter att öka. Under första halvåret har antalet invånare ökat med 202 och uppgår nu till per den 30 juni. Nya bostäder byggs på flera ställen i kommunen. Kommunen har också förbättrat sin placering i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Nyköping fick i år plats 92 vilket är en förbättring med 39 platser jämfört med föregående år. Ett nytt kommunalförbund är bildat den 1 januari som kommer att ansvara för den nya regionala kollektivtrafikmyndigheten och dess ansvarområde. Resandet har stadigt ökat under perioden januari juli med cirka 2,5 % eller cirka resor i stadstrafiken. Landsbygdstrafiken har däremot sjunkit med cirka 4,5 % eller resor under samma period. Barn- och ungdomsnämndens skolorganisation Skola pågår. Inför läsåret /2013 är eleverna i årskurs F-3 i Vrena skola erbjudna plats i Stigtomta skola och eleverna i Ålberga skola åk 4-6 är erbjudna plats i Jönåkers skola. Byggnationen av en ny skolbyggnad för årskurs 7-9 är påbörjad. Den beräknas bli klar Brist på förskolelokaler har inneburit längre väntetider för familjer. Delar av Östra skolans fritidshem har anpassats till förskola, det ger ytterligare 34 förskoleplatser. Två förskolebussar är levererade, en av dem har tagits i bruk. I samverkan med gymnasieskolan pågår en satsning på IKT 1 med en dator till varje lärare och elev. Under våren fick alla chefer en första utbildning, Learn IT 24 som är kopplat till satsningen. Naturskolan, som utgör en viktig del av skolans naturvetenskapliga satsning har fortbildat grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare. Under första halvåret har fortsatta anpassningar av Nyköpings gymnasiums organisation genomförts på grund av ett minskat elevunderlag, som främst beror på demografiska förändringar. Elevantalet minskade med ca 250 elever mellan vår- och hösttermin. Ombyggnation av Gripenskolan till ett samlat campus för Nyköpings gymnasium påbörjas med etapp 1 under hösten. Utbudet av utbildningar vid gymnasiala vuxenutbildningen har utökats med lärlingsplatser inom bl.a. butik och bygg. Antal studenter på Campus Nyköping har ökat genom en ny YH utbildning för projektledare i elteknik med start höstterminen, med plats för 35 studerande. Inom arbetsmarknadsområdet är ett samarbetsavtal med AF under utarbetande gällande nyanlända. Ett 1 Informations- och kommunikationsteknologi utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten har skett under våren. Nytt för året är att feriepraktikplatserna även gäller för årskurs 9. I mars genomfördes i samarbete med Ung Företagsamhet en mässa på Rosvalla, för alla UFföretagare från Sörmland. Mer än besökare fick ta del av vad de kreativa ungdomarna kunde erbjuda. Nyköpings satsning på Ung Företagsamhet är viktig och ingår i en långsiktig strategi för att öka nyföretagandet i Nyköping. Typ en festival flyttades från Borggården till Träffen. Trots regnigt väder hade festivalen publikrekord besökare. Antalet barnprogram utanför centrum har ökat så pass att målet 15 % av antalet barnprogram redan uppnåtts. På biblioteket görs en översyn av öppethållande utifrån analys av besökssiffror och intervjuer med allmänheten. Bålsjön blev tillgänglighetsanpassad till försommaren. En väsentlig förbättring av tillgängligheten för rörelsehindrade har åstadkommits med små medel. Vård- och Omsorgsnämnden har under året haft stort fokus på kostnadsutvecklingen. Besparingar och effektiviseringar motsvarande ca 27 mnkr har genomförts inom divisionen. Förändringen medförde stora protester från brukare och anhöriga, men i efterhand kan konstateras att det inneburit en stor och mestadels positiv utveckling för verksamheten. Nämnden har även i år haft fokus på hemtjänsten då verksamhetens kostnader ökar kraftigt. Sociala divisionen har på uppdrag av Socialnämnden gjort en kartläggning av ekonomiskt utsatta barn i kommunen. Syftet är att under hösten påbörja ett arbete med att motverka barnfattigdom. Efter det beslut om nya riktlinjer för placeringar av barn och unga som nämnden tog under hösten 2011 har nya rutiner utarbetats. Detta har lett till att flera långvariga placeringar har kunnat avslutas under våren. Under året har 26 ensamkommande barn tagits emot. Arbetet med trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder sker fortsatt med hög prioritet. T ex pågår arbete för att förbättra för cyklister på Folkungavägen, Brandholmsvägen och Idrottsvägen. Flera cykelparkeringar har rustats upp. Utvecklingen av hamnområdet för fritidsaktiviteter och rekreation har fortsatt. Upprustningen av lekparker och parker har fortsatt. Projektering av en stadspark på Borgarberget pågår. Antalet vattenledningsläckor under perioden har varit lägre än under samma period Arbete med VAplan och ansvarsområden för dagvatten har gjorts under året. Inmätningar av ledningsnät och uppdatering av underhållssystemet VA-banken har fortsatt. En e-tjänst där abonnenter kan rapportera vattenmätarställning via nätet är planerat att lanseras under hösten. 3 (73)

4 Delårsrapport Ekonomi 1.2 Ekonomi Januari - Augusti Helår 2011 Förändrin g avvikelse Prognos avvikelse Nämnder, mnkr , ,8-14,9 13, , ,8 6,2 Produktionens resultat, mnkr -10,0-8,8-1,2-18,9-46,7 0,0-46,7 Verksamhetens nettokostnad, mnkr , ,6-16,1-5, , ,8-40,5 Finansförvaltningen 1 695, ,9 101,4 63, , ,8 70,9 Användande av tidigare års resultat -22,7-19,8-2,9-22,7-22,7 0,0-22,7 Redovisat resultat 86,9 4,6 82,3 34,8 42,7 35,0 7,7 Avgår reavinster -2,2-1,6 0,1-2,2-2,2 0,0-2,2 Användande av tidigare års resultat 22,7 19,8 2,9 22,7 22,7 0,0 22,7 Justerat resultat (enligt balanskravsutr) 107,4 22,8 85,3 63,2 35,0 28,2 Redovisat resultat, kr per invånare Kommunens redovisade delårsresultat visar på ett överskott med 86,9 mnkr. Jämfört med samma period förra året så har resultatet förbättrats med 82,3 mnkr. Jämfört med förra året har verksamhetens nettokostnad ökat med 16,1 mnkr eller 1,0 %. Finansförvaltningens intäkter har för samma period ökat med 101,4 mnkr eller 6,4 %. Skatteintäkterna har ökat med 52,5 mnkr eller 3,9 %. De generella statsbidragen har ökat med 18,9 mnkr. Den stora ökningen på finansen beror främst på den återbetalning av AFA försäkringspengar för 2007 och 2008 som kommer att utfalla under hösten, totalt 44,0 mnkr, varav 8/12-delar är upptagna tom augusti. Jämfört med budget visar nämnderna ett budgetöverskott om 13,4 mnkr och produktionen ett underskott på 18,9 mnkr vilket sammanlagt ger ett budgetunderskott med 5,5 mnkr för verksamheterna. Detta underskott kompenseras genom finansförvaltningens överskott med 63 mnkr (inkl reavinster men exkl tidigare års resultat). Totalt redovisas ett överskott gentemot budget för perioden med 34,8 mnkr. Prognosen för helår visar på ett positivt redovisat resultat med 42,7 mnkr inkl reavinster med 2,2 mnkr. Justerat resultat enligt balanskravet visar totalt på ett överskott med 63,2 mnkr vilket är 28,2 mnkr bättre än budget. Verksamhetens nettokostnad visar på en negativ budgetavvikelse med sammanlagt 40,5 mnkr. Finansförvaltningens överskott med 70,9 mnkr motverkar detta underskott. Finansens överskott beror till stor del på engångshändelser, bl a återbetalningen från AFA-försäkringen, 44,0 mnkr, återföring av tidigare nedskrivning av finansiella tillgångar som gjordes vid årsskiftet, 3,9, mnkr samt reavinster 2,2 mnkr. Även skatteintäkter och pensionskostnader genererar positiva budgetavvikelser. Mer ingående beskrivningar om den förväntade utvecklingen och förslag till åtgärder finns beskrivet under respektive verksamhetsområde. 4 (73)

5 Delårsrapport Måluppfyllelse och kvalitet 1.3 Måluppfyllelse och kvalitet Mål Mål för god service De som bor, vistas och verkar här ska uppleva att de får en god service av Nyköpings kommun. Måluppfyllelse Målet är delvis uppfyllt Nedan ges några exempel utifrån de olika verksamheternas uppföljning av god service. Övriga indikatorer för god service följs upp i årsbokslutet. Tillgänglighet Studerandes efterfrågan styr utbudet och kurser inom gymnasieutbildning. Målet att 90 % av gymnasieeleverna antas på förstahandsval är uppnått då det preliminära resultatet visar att 93,7 % antagits på sitt förstahandsval. Målet att huvudbiblioteket ska vara tillgängligt minst 51 timmar i veckan är uppfyllt. Det är även målet att 15 % av programaktiviteterna för barn och ungdomar är utanför centrum. Däremot har ännu inte målet att 90 % av 6-åringarna deltar i bokskola uppfyllts under delårsperioden. Målet att väntetiden för en plats på särskilt boende ska minska är inte uppfyllt i senaste resultatet som är från 2011 men däremot har väntetiden minskat under delårsperioden. Antalet gynnande beslut som verkställts inom 3 mån har ökat och därmed har beslut som rapporteras till Socialstyrelsen minskat väsentligt under året. Väntetiden för budget- och skuldrådgivning ska vara max två veckor. Under delårsperioden har målet uppfyllts då väntetiden varit 9,5 dagar i genomsnitt. Mål gällande trafik- och tillgänglighetsåtgärder på gång- och cykelvägnätet beräknas bli uppfyllt under året då åtgärder har genomförts enligt plan. Målet att antalet avbrott i vattentillförseln som varar längre än 8 timmar ska vara högst 6 st/år är inte uppfyllt. Vid 10 tillfällen har fastighetsägare varit utan vatten i mer än 8 timmar. Samma period föregående år var det dock 19 st och antalet vattenläckor är även lägre än föregående år. Valmöjlighet Det finns ett brett utbud av förskolor och skolor med olika profiler som ger stora valmöjligheter för barn och ungdomar. Äldre och personer med funktionsnedsättning kan välja att få sitt behov av vård och omsorg tillgodosett i eget ordinärt boende och utifrån det fria valet välja utförare. Familjer med barn mellan 0-18 år erbjuds råd och stöd individuellt och/eller i grupp utan individuell behovsbedömning, särskilt biståndsbeslut och registrering av personuppgifter i socialtjänstens register. Professionellt bemötande Resultaten från Barn- och ungdomsnämndens attitydundersökning samt brukarenkät visar att målen inte uppnås avseende hur brukare uppfattar personal och ledning. Alla handläggare av barn- och ungdomsärenden ska ha socionomexamen och minst ett års erfarenhet av att handlägga barn- och ungdomsärenden. Under delårsperioden har målet inte uppnåtts då resultatet var 98 %. Merparten av målen för professionellt bemötande mäts vid årsbokslutet. 5 (73)

6 Delårsrapport Måluppfyllelse och kvalitet Mål Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Verksamheten ska bedrivas effektivt och ändamålsenligt Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till högst 98 % Soliditeten ska vara minst 50 % Hållbar tillväxt Ekonomisk tillväxt Klimat och miljö Bemanning och organisation Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % Korttidssjukfrånvaron ska minska till högst 1,7 %. Antal medarbetare per chef ska vara högst 25 Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8. Alla medarbetare ska vara deklarerade i Procompetence Alla arbetsgrupper ska ha en handlingsplan efter genomförd Reflect HRI-mätning Måluppfyllelse Måluppfyllelsen bedöms med hänvisning till nämndernas och produktionens redovisning av måluppfyllelse i de följande kapitlen. Då majoriteten av målen inte mäts och redovisas förrän vid årsbokslutet går det inte att göra någon sammanfattande bedömning ännu. Fullmäktiges mål har brutits ned av nämnderna och i överenskommelser med interna och externa utförare har verksamheterna ålagts att fortlöpande mäta utfall av ekonomi och kvalitet. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete, nyckeltal och internkontroll följer nämnderna upp att de resurser som används ger största möjliga effekt och resultat för kommunen och dess invånare. Nettokostnaderna uppgår till 94,4 % av skatteintäkter och statsbidrag. Soliditeten uppgår till 50,5 %. Målet beräknas även att vara uppfyllt vid årets slut. Indikatorerna utifrån Sörmlandsstrategin och Lissabonstrategin följs upp i samband med årsbokslutet. Antalet invånare har ökat med 202 st under första halvåret och andra kvartalet hade Nyköping en folkökning på 247 personer vilket är den högsta under något kvartal sedan år Målet för helåret är att öka befolkningen med ca 700 invånare/år. Sjukfrånvaron var 5,6 %. Korttidssjukfrånvaron var 2,7 %. Inom delar av kommunen finns chefer med personalansvar som har fler än 25 medarbetare. I genomsnitt har varje chef 21 medarbetare. Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor var 0,8. 48 % av medarbetarna har gjort en kompetensdeklaration. 69 % av arbetsgrupperna har en handlingsplan efter den senaste Reflect-HRI mätningen som gjordes hösten (73)

7 Delårsrapport Volymer och nyckeltal 1.4 Volymer och nyckeltal Delår Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 31/ Kommunen Antal invånare Utdebitering per skattekrona 21,48 21,48 21, ,28 21,28 Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 86,9-40,1 34,6 68,3 86,7 Årets/periodens justerade resultat, mnkr 108,1 2,3 53,7 84,2 60,3 Kassaflöde, mnkr -47,6 74,9-181,4 28,7 37,1 Investeringar, mnkr 113,5 182,5 245,3 237,0 115,4 Anläggningstillgångar, kr per inv Omsättningstillgångar, kr per inv Eget kapital, kr per inv Nettokostnaders andel av tot skatteintäkter, % 5 94,0 99,3 97,8 95,9 97,4 Soliditet exkl ansvarsförbindelser, % 50,5 50,5 58,5 56,1 61,8 Soliditet inkl ansvarsförbindelser, % 7,7 5,3 12,2 8,6 7,5 Balanslikviditet, % 205, ,7 77,4 82,5 95,7 Fastigheter o anläggningar i % av tot tillgångar 45,0 47,4 50,7 46,3 46,0 Koncernen Årets/periodens redovisade resultat, mnkr 106,9-24,2 49,4 79,2 79,8 Anläggningstillgångar, kr per inv Eget kapital, kr per inv Soliditet exkl ansvarsförbindelser i % 41,3 40,3 43,5 44,0 45,3 Balanslikviditet i % 206,7 136,1 79,0 94,1 89,1 2 Antal invånare per Skattehöjning 20 öre avser skatteväxling med landstinget avseende hemsjukvården fr om 1 januari Nyckeltalet påverkas av att kommunens finansiella placeringar fr om har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar i enlighet med rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning, RKR Nettokostnader = Verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen exklusive jämförelsestörande poster enligt not i resultaträkningen. 7 (73)

8 Delårsrapport Organisation 1.5 Organisation Kommunkoncernen Kommunkoncernen omfattar Nyköpings kommun med dess nämnder och förvaltning samt de aktiebolag och förbund i vilka kommunen har ett bestämmande inflytande (s.k. dotterföretag) eller betydande inflytande (s.k. intresseföretag). För kommunkoncernen görs en sammanställd redovisning för att ge en helhetssyn på kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunkoncernens högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 61 ledamöter och 33 suppleanter och utses vid allmänna val, vart fjärde år. Hur mandaten (ledamöterna) fördelas mellan de olika partierna framgår nedan. Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i samarbete. Mandatfördelning Kommunala uppdragsföretag I Nyköpings kommun finns även kommunala uppdragsföretag. Det är dels andra samägda företag utan något betydande inflytande men även kommunala entreprenader till vilka kommunen överlämnat en kommunal angelägenhet. För att en kommunal entreprenad ska anses föreligga ska det bland annat finnas ett avtal mellan kommunen och företaget, kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna och att verksamheten annars skulle ha utförts i egen regi. Verksamhet som benämns som stödverksamhet (t ex städ, kost) är här inte definierat som ett kommunalt uppdragsföretag. Tillsammans benämns kommunkoncernen och de kommunala uppdragsföretagen Kommunens samlade verksamhet, se organisationsschema på kommande sida. Beställar- utförarmodell Kommunens nämnder och förvaltning styrs genom beställar- utförarmodell. Syftet är att få en effektiv kommunal verksamhet genom att tydliggöra och skilja mellan frågorna VAD som ska produceras och HUR det ska produceras. VAD ska spegla det politiska synsättet och fånga upp signaler från medborgarna. Nämnderna tolkar kommunfullmäktiges målsättningar till konkreta beställningar av uppdrag åt interna och externa producenter. Nämnderna prioriterar inom och mellan sina verksamheter och anger i beställningarna vilken verksamhet som ska bedrivas, dess kvantitet, kvalitet och hur mycket det får kosta. HUR ska spegla det företagsekonomiska synsättet, dvs produktionen av beställd verksamhet ska ske så rationellt och effektivt som möjligt. Det är produktionen som genom internöverenskommelser verkställer nämndernas uppdrag. Kommunstyrelsen fungerar också som produktionsstyrelse. 8 (73)

9 Delårsrapport Organisation 9 (73)

10 Delårsrapport Organisation 10 (73)

11 Delårsrapport Personal 1.6 Personal VÄSENTLIGA HÄNDELSER Nyköpings kommuns medarbetare ska ge medborgarna den bästa servicen. En förutsättning för god service är att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare, vilket har varit i fokus för aktiviteter och händelser inom HR under den första delen av. Under våren startade ett projekt med syfte att erbjuda alla medarbetare att arbeta heltid. Projektet genomförs inom division Vård och omsorg och under har arbetet påbörjats inom tre pilotgrupper. Arbetet fortsätter med breddinförande under 2013 och Ett arbete med att utbilda alla arbetsgrupper i samverkansavtalet har påbörjats. Syftet är att utbilda medarbetarna om möjligheterna till inflytande på sin arbetsplats och att påverka sin arbetsmiljö. Ca 50 utbildningstillfällen har genomförts och arbetet fortsätter under de kommande åren. Anställningsstoppet som infördes under hösten 2011 upphörde i mars. Även fortsättningsvis prövas behov av rekrytering noggrant. Förbättringar av samordning av personalplanering och rekrytering har också genomförts. Kommunen har sedan 2009 arbetat med att införa en modell för strategisk kompetensförsörjning. Inom divisionerna Vård och omsorg och Barn Utbildning Kultur har medarbetare utbildats i att deklarera sin kompetens i ett IT-verktyg. Syftet är att få en grund för framtida kompetensplanering både vad gäller kompetensutveckling och rekrytering. Ledarutvecklingsprogrammet för nyanställda chefer avslutades under våren. Programmet har pågått under ett år och innehåller 12 seminarier. Efter den genomförda medarbetarenkäten har divisioner och verksamheter tagit fram handlingsplaner. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET Mål För att kunna bedriva en rationell och effektiv verksamhet behövs kompetenta medarbetare. För att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare måste Nyköpings Kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Målet följs upp med följande indikatorer: Alla arbetsgrupper ska ha en handlingsplan efter genomförd Reflect- HRI mätning som ska vara dokumenterad från ett APT. Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % varav korttidssjukfrånvaron ska uppgå till högst 1,7 %. Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor ska vara minst 0,8. Antalet medarbetare per chef ska vara högst 25. Alla medarbetare ska vara kompetensdeklarerade i ProCompetence. Måluppfyllelse. 69 % av arbetsgrupperna har en handlingsplan efter den senaste Reflect-HRI mätningen som gjordes hösten Sjukfrånvaron var 5,6 % och varav korttidssjukfrånvaron var 2,7 %.. Andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor var 0,8.. Inom delar av kommunen finns chefer med personalansvar som har fler än 25 medarbetare. I genomsnitt har varje chef 21 medarbetare.. 48 % av medarbetarna har gjort en kompetensdeklaration. Alla arbetsplatser ska årligen kartlägga arbetsmiljön och göra handlingsplaner för utveckling och förbättringar. Målet om att alla arbetsplatser ska ha en handlingsplan efter genomförd arbetsmiljömätning med verktyget Reflect-HRI är inte uppfyllt. Ledarseminarier om arbetet med Reflect-HRI med fokus på återkopplingsprocessen kommer att fortsätta 11 (73)

12 Delårsrapport Personal och uppföljningen kommer att fokusera på genomförda förbättringsåtgärder. Målet om att kommunens sammanlagda sjukfrånvaro ska understiga 4 % har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron var under perioden 5,6 % jämfört med 4,6 % föregående år. Trenden med en ökad sjukfrånvaro märks över hela arbetsmarknaden. Fortsatt fokus på hälsofrämjande insatser är en viktig åtgärd tillsammans med ledarutbildningsinsatser inom rehabilitering och arbetsmiljö. Målet om andelen chefer som är kvinnor i förhållande till andelen medarbetare som är kvinnor är uppnått. Målet är hämtat från Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex och tanken är att andelen kvinnor i organisationen ska avspeglas i andelen kvinnor bland cheferna. Det är andelen chefer som är kvinnor som har ökat vilket gjort att vi har nått målet. Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att rekrytera medarbetare av det underrepresenterade könet eftersom könsfördelningen är ojämn i flertalet yrkesgrupper. Målet om att varje chef ska ha högst 25 medarbetare är inte uppfyllt. Det finns dock skillnader mellan olika verksamheter. Inom Tekniska divisionen och de centrala funktionerna har varje chef i genomsnitt personalansvar för 8 respektive 9 medarbetare. Inom division Barn Utbildning Kultur och Vård och Omsorg har varje chef i genomsnitt 26 respektive 28 medarbetare. För att cheferna ska ha goda förutsättningar att leda sina medarbetare att är det viktigt att de har ett rimligt uppdrag. Målet om att alla medarbetare ska vara kompetensdeklarerade i IT-verktyget ProCompetence har inte uppnåtts. Hittills har 48 % av medarbetarna gjort sin kompetensdeklaration. Alla verksamheter har ännu inte påbörjat arbetet med att utbilda medarbetarna. Projektet fortsätter under året med utbildning av medarbetare inom framförallt division Barn Utbildning Kultur och Vård och Omsorg. ANTAL ANSTÄLLDA Förändring Tillsvidareanställda Barn, utbildning och kultur Vård och omsorg Sociala divisionen Tekniska divisionen Centrala funktioner Summa tillsvidareanställda Visstidsanställd Barn, utbildning och kultur Vård och omsorg Sociala divisionen Tekniska divisionen Centrala funktioner Summa visstidsanställda Medarbetare, totalt antal Det totala antalet anställda inom Nyköpings kommun har minskat med 153 sedan årsskiftet, varav 51 tillsvidareanställda och 102 visstidsanställda. Den största förändringen har skett inom division Barn Utbildning Kultur där antalet tillsvidareanställda har minskat med 25 personer och antalet visstidsanställda har minskat med 91 personer. På grund av minskade elevkullar och ökad konkurrens från privata skolor finns behov av att genomföra omställningar av skolorganisationen både på grundskolan och på gymnasiet. Minskningen av antalet visstidsanställda inom Barn Utbildning Kultur beror också på att vikarier i skolan, mestadels lärare, är anställda under terminerna och vårterminens vikarier har avslutat sin anställning när mätningen görs för delårsbokslutet. 12 (73)

13 Delårsrapport Personal Inom Vård & Omsorg har antalet tillsvidareanställda minskat med 27 personer och antalet visstidsanställa har minskat med 17 personer. Minskningen finns inom personlig assistans på grund av färre antal brukare, samt inom äldre-, demens- och korttidsboende på grund av lägre grundbemanning. 13 (73)

14 Delårsrapport Personal NÄRVARO OCH FRÅNVARO Januari - Juli Närvaro och frånvaro i % 2011 Förändring Faktisk närvaro 79,51 80,91-1,40 - Varav övertid och mertid 0,98 1,31-0,33 Sjukfrånvaro 5,56 4,57 0,99 - varav sjuk- och aktivitetsersättning 0,09 0,25-0,16 Tillfällig vård av barn 0,82 0,78 0,04 Studieledighet 0,02 0,58-0,36 Facklig verksamhet 0,02 0,02-0,00 Semester och ferier 14,84 14,45 0,39 Sjukfrånvaro i % Per åldersgrupp - 29 år 6,65 4,99 1, år 5,21 4,06 1,15 50 år och äldre 5,56 4,45 1,11 Per kön Kvinnor 6,24 5,10 1,14 Män 3,06 2,62 0,44 I frånvarostatistiken syns framförallt att sjukfrånvaron har ökat till 5,56 % jämfört med 4,57 % föregående år. Ökningen av den totala sjukfrånvaron har till största delen skett bland kvinnor, vilka utgör 80 % av kommunens anställda. Trenden med en ökad sjukfrånvaro, framförallt bland kvinnor, märks över hela arbetsmarknaden. Det beror bland annat på att en del av dem som nått vägs ände i sjukförsäkringssystemet nu återförsäkras. Sjukfrånvaron är högst inom division Vård och Omsorg (6,8 %) och inom Sociala divisionen (5,9 %). Det är framförallt den långa sjukfrånvaron som har ökat. Korttidssjukfrånvaron varierar mellan olika verksamheter och är högst inom division Barn Utbildning Kultur (3,2 %). Siffrorna för sjuk- och aktivitetsersättning minskar. Det beror på att medarbetare med tillfällig sjukersättning ingår i siffrorna. Tillfällig sjukersättning håller på att avvecklas i det nya sjukförsäkringssystemet men gäller fortfarande under en övergångsperiod. I år har sättet att beräkna sjukfrånvaron anpassats till SKL:s standard, vilket medför att den blir något högre än tidigare (ca 0,3 %). Den s.k. producerade tiden har minskat något vilket bl.a. beror på den ökade sjukfrånvaron och ökat uttag av semester och att antalet övertidstimmar har varit färre. 14 (73)

15 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola 2 Verksamheterna 2.1 Barn och ungdom VÄSENTLIGA HÄNDELSER nämnd och produktion Barn- och ungdomsnämndens skolorganisation Skola pågår. Inför läsåret /2013 är eleverna i årskurs F-3 i Vrena skola erbjudna plats i Stigtomta skola och eleverna i Ålberga skola åk 4-6 är erbjudna plats i Jönåkers skola. Byggnationen av en ny skolbyggnad för årskurs 7-9 är påbörjad. Den beräknas bli klar Produktionens skolområden och samordningschefer har reducerats från 8 till 6 stycken. En anpassning av förskolors och skolors organisation, ekonomiskt och genom att matcha kompetenser med vakanta tjänster, har utförts. Vårterminen genomfördes nationella ämnesprov i årskurs 6, istället för som tidigare i årskurs 5. Projekt Bästa grundskolan är avslutad. Pedagoger i samtliga förskoleklasser har startat ett utvecklingsarbete i syfte att utveckla samverkan och samsyn mellan förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Nämnden har tagit fram en mall för systematisk uppföljning av mål och uppdrag i Internöverenskommelsen. Den ersätter de tidigare kvalitetsredovisningarna. Uppföljningen ska redovisas i samband med årsbokslutet, på enhets-, divisionsoch nämndnivå. Brukarenkät för uppföljning av nämndens tjänstegarantier är genomförd. Enkäten är samordnad med produktionens frågor till brukaren. Svarsfrekvensen är låg och behöver öka för att resultatet ska bli tillförlitligt. Brist på förskolelokaler har inneburit längre väntetider för familjer. Delar av Östra skolans fritidshem har anpassats till förskola, det ger ytterligare 34 förskoleplatser. Två förskolebussar är levererade, en av dem har tagits i bruk. Två fristående grundskolor har beviljats tillstånd att etablera sig/utöka i Nyköping. En ansökan, med kommunens yttrande, ligger för beslut hos Skolinspektionen (tillståndsmyndigheten). En fristående förskola har fått tillstånd av nämnden att utöka i Nyköping. Nämndens kvalitetsgrupp har genomfört hearing med rektorer för förskoleklass, årskurs 1 6 samt fritidshem. Läsutveckling har varit fokusområde. Motsvarande hearing kommer att genomföras med förskolechefer, med fokusområde språkutveckling. Kvalitetsgruppen ska också planera för en fördjupad granskning av arbetet med språk- och läsutveckling i förskoleklass. I samverkan med gymnasieskolan pågår en satsning på IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) med en dator till varje lärare och elev. Under våren fick alla chefer en första utbildning, Learn IT 24 som är kopplat till satsningen. Naturskolan, som utgör en viktig del av skolans naturvetenskapliga satsning har fortbildat grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare. Kommunstyrelsen har beslutat att starta ett projekt i syfte att samordna kommunens skolskjutsorganisation. EKONOMI nämnd och produktion Januari - Augusti Helår 2011 Förändring avvikelse Prognos avvikel se Nämnd, mnkr -533,9-536,3 2,4 7,7-805,2-815,6 10,4 Produktionens resultat, mnkr -3,3 1,3-4,6-13,7-24,0 0,0-24,0 Nettokostnad, mnkr -537,2-535,0-2,2-6,0-829,2-815,6-13,6 Nettokostnad, kr per invånare (73)

16 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola Nämnd Nettokostnaderna är 2,4 mnkr högre än föregående år, en ökning med 0,5 %. Förskolans nettokostnader har ökat med 0,4 % och grundskolans har minskat med 0,9 %. Nettokostnaderna för fritidshem har ökat med 1,1 %, p. g. a fler elever än Jämfört med budget redovisas ett positivt resultat med 7,7 mnkr för perioden. Orsaken är framförallt färre barn än budgeterat inom förskoleklass, grundskola och förskola vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 11,7 mnkr. Inom fritidshem är det däremot fler barn vilket minskar resultatet med 4,7 mnkr. Färre elever i grundsärskola och färre barn med vårdnadsbidrag bidrar till den positiva avvikelsen med 0,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett positivt resultat med 10,4 mnkr. Intäkterna för förskole- och fritidshemsavgifter beräknas till 1 mnkr högre än budgeterat. Kostnaderna för förskola beräknas till 7,5 mnkr lägre p. g. a färre barn, för fritidshem till 7,3 mnkr högre p. g. a fler elever och för grundskola inkl. förskoleklass till 5,2 mnkr lägre p. g. a något färre barn. För grundsärskola och vårdnadsbidrag beräknas ett överskott med 0,7 mnkr. 2,5 mnkr i nämndens ofördelade medel, överförda från grundbeloppen, planerades som beredskap enligt instruktion om eventuella besparingar under. De behöver inte användas enligt denna prognos och bör återföras till grundbeloppen. I delårsrapporten framstår de som ett överskott med 3,3 mnkr. Produktion Vid en jämförelse med föregående års delårsrapport redovisas sämre resultat för perioden. Kostnaderna har minskat med 1 % och intäkterna har minskat med 1,9 %. Volymavräkningen jfr med Internöverenskommelsen innebär minskad kommunersättning. Huvudförklaringen är att ökningen av antalet barn i förskolan har avstannat jämfört med tidigare år. Verksamheten arbetar med större anpassningar och effektiviseringar, motsvarande ca 30 mnkr, åtgärderna får inte helårseffekt. Jämfört med budget redovisas ett negativt resultat med -13,7 mnkr för perioden. Arbetet med att anpassa och effektivisera verksamheten tar tid. Ökade lönekostnader redovisas. Volymavräkningen jfr med Internöverenskommelsen har totalt inneburit minskad ersättning med - 4,7 mnkr. Inom förskola är det färre barn och i fritidshem är det fler. Helårsprognosen visar ett negativt resultat med - 24 mnkr. Omställningsarbetet inom Barn och ungdom pågår men är komplext och tar lång tid. Delegation av anställningar inom verksamheten kommer även i fortsättningen att vara indragen och beslutas enbart av divisionschef. För att fortsätta att samordna omställningsarbetet sker en strikt återbesättningsprövning. Verksamheten redovisar färre barn inom förskolan än Internöverenskommelsen och tidigare års ökning har avstannat tillfälligt. Prognosen för antalet elever i grundskolan överensstämmer väl med Internöverenskommelsen och tidigare års minskning börjar plana ut. Prognosen är att 7,7 mnkr återbetalas till Barn- och ungdomsnämnden. Samtliga verksamhetsområden måste arbeta med anpassningar och effektiviseringar. Största underskottet finns i förskolan. En översyn/analys av kostnadsläget pågår och skall redovisas till barn och ungdomsnämnden Det är ett dilemma för verksamheten att inte kunna genomföra en optimal organisation, då det fortfarande finns flera enheter som är små och personalvolymen är för hög. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET - nämnd Mål Måluppfyllelse Mål för god service Tillgänglighet, Valmöjlighet, Professionellt bemötande Brukarna uppfattar att personal och ledning möter och svarar upp mot läroplanens beskrivning av grundläggande demokratiska värderingar. - Barn, elever och föräldrar instämmer i hög grad, > 90 %, i påståenden i den brukarundersökning som genomförs i förskola och grundskola Eleverna i grundskolan känner trygghet och trivsel, har inflytande och ansvar samt ges möjlighet att få kunskaper. - Eleverna instämmer i hög grad, >90 %, i påståendena i 62 % instämmer i attitydundersökning åk 3, 5 och 8, inflytande/ansvar 72 % instämmer i brukarenkät tjänstegarantier förskola, förskoleklass, fritidshem 74,8 % av eleverna instämmer i attitydundersökning åk 3, 5 och (73)

17 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola Mål den attitydundersökning som genomförs i åk 3, 5 och 8. Måluppfyllelse Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Utifrån EU: s åtta nyckelkompetenser säkerställa att barns och elevers inflytande synliggörs och utvecklas i entreprenöriella lärmiljöer. - Barn, elever och föräldrar instämmer i hög grad, > 90 %, i påståenden i den brukarundersökning som genomförs i förskola och grundskola Hållbar tillväxt Andel förskolor och grundskolor som tilldelas utmärkelsen Skola för hållbar utveckling ökar jämfört med föregående år. - Andel förskolor och grundskolor med utmärkelsen Skola för hållbar utveckling > 24 % 85,1 % instämmer i attitydundersökning åk 3, 5 och 8, ansvar/inflytande, skolmiljö, undervisning 72 % instämmer i brukarenkät tjänstegarantier förskola, förskoleklass och fritidshem 25 % förskolor och grundskolor har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling De mål som inte redovisas ovan följs upp inför årsbokslutet. Kommentarer till de mål som inte är uppfyllda: Tillgänglighet, Valmöjlighet, Professionellt bemötande All rekrytering sker enligt gällande behörighetsregler. En fördjupad dialog om resultaten i attitydundersökningen i årskurs 3, 5 och 8 förs med utförarna via nämndens kvalitetsgrupp. Resultatet är sämre än föregående år. I likhet med tidigare år är det lägst i åk 8. Bäst resultat i alla tre årskurserna får området undervisning och sämst får inflytande/ansvar. Ett fördjupat arbete pågår i verksamheten för att tydliggöra de vuxnas ansvar för en lärandemiljö där man inspirerar till elevers inflytande, delaktighet, ansvar och interaktivitet. En satsning på entreprenöriellt lärande från 0-19 år görs bl a genom skolornas treåriga projekt för IKT 5 och en dator/per elev. Verksamhetens uppfattning är att alla elever har en egen IUP (Individuell utvecklingsplan). Elevernas planeringar har olika namn på olika skolor och/eller klasser, det kan leda till begreppsförvirring. Det kommer att åtgärdas, så att man använder det begrepp som skollagen föreskriver. God ekonomisk hushållning Barn- och ungdomsnämnden kvalitetssäkrar sina ansvarsområden genom dokumenten Riktlinjer för pedagogisk kvalitet, Riktlinjer för elevhälsoarbetet i Nyköpings kommun samt Riktlinjer gällande barn och elever i behov av särskilt stöd. Projekt Bästa grundskolan, förändringsarbete för att höja undervisningens kvalitet så att eleverna når målen för utbildningen, är avslutat. Effekterna av projektet förväntas påverka elevresultaten positivt. Form och metoder för mätning av elevernas kunskaper är utvecklade. Samverkan mellan skolor sker för att säkerställa likvärdigheten i bedömning av elevernas kunskaper. Framtidens förskola, ett utvecklingsarbete för en likvärdig förskola som ger barnen bättre förutsättningar inför skolstarten, förväntas påverka resultaten i grundskolan positivt. Hållbar tillväxt Lärare utbildas för att få kompetens inom ämnet Svenska som andraspråk. En aktiv rekrytering av modersmålslärare pågår. Åtgärder för att säkra förskolebarns rätt till modersmålsstöd pågår, en samordnare för modersmålsstöd är tillsatt. Med en ökad kompetens hos personalen ökar också kvaliteten i de bedömningar som görs av nyanlända elevers skolbakgrund. 17 (73)

18 Delårsrapport Barnomsorg och grundskola MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET - produktion Mål Måluppfyllelse Bemanning och organisation Nyköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare - Alla arbetsgrupper (100 %) ska ha en handlingsplan efter genomförd Reflect/HRI mätning som ska vara dokumenterad 74 % har en handlingsplan från ett APT (arbetsplatsträff). - Sjukfrånvaron ska uppgå till högst 4 %, varav korttidssjukfrånvaron ska uppgå till högst 1,7 % Sjukfrånvaron är 6 %, Korttidssjukfrånvaron är 3 % - Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnliga medarbetare ska vara minst 0,8 Andelen är 0,86 %. - Antal medarbetare per chef ska vara högst 25 (100 %) 27 medarbetare/ chef - Alla (100 %) medarbetare ska vara kompetensdeklarerade i Procompetence 30 % är kompetensdeklarerade De mål som inte redovisas ovan följs upp inför årsbokslutet. VOLYMER OCH NYCKELTAL nämnd och produktion Januari - Augusti Helår Förändring Prognos avvikelse Förskola varav i fristående verksamhet Pedagogisk omsorg varav i fristående verksamhet Vårdnadsbidrag Fritidshem varav i fristående verksamhet Förskoleklass varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i fristående verksamhet Grundskola åk varav i fristående verksamhet Grundsärskola, inskrivna Frivillig musikundervisning Volymer för budget är hämtade ur Internbudget, som är justerade volymer jfr med KF- budget 18 (73)

19 Delårsrapport Utbildning, arbetsmarknad och integration 2.2 Utbildning Arbetsmarknad och Integration VÄSENTLIGA HÄNDELSER nämnd och produktion Under första halvåret har fortsatta anpassningar av gymnasieorganisationen genomförts på grund av ett minskande elevunderlag, som främst beror på demografiska förändringar. I juni hade Nyköpings gymnasium elever och i augusti har elevantalet minskat till elever. Personalresursen bör minska under motsvarande period med ca 23 heltidstjänster men kostnaden för merparten av tjänsterna finns kvar inom ansvarsområdet. Personalnedskärningar och viss lokalanpassning har genomförts men förutsättningarna för att anpassa lokalytor till rådande elevunderlag finns inte så länge verksamhet bedrivs på både Tessin och Gripenskolan. Ombyggnation av Gripenskolan till ett samlat campus för Nyköpings gymnasium påbörjas med etapp 1 under hösten. En ny ledning tillträdde 1 januari på introduktionsprogrammen (IM). Hela gymnasiesärskolan är samlad under ledning av en rektor från och med 1 augusti Vård- och omsorgsprogrammet där Nyköpings gymnasium ingår, blev i juni certifierat på nationell nivå. Ett handlingsprogram gällande informationsansvaret, dvs ungdomar år som inte går i gymnasiet, är under utarbetande tillsammans med divisionen. En ny vuxenförordning Vux 12 börjar gälla fr.o.m. 1:a juli vilket bl.a. innebär nytt betygssystem och förstärkning av individuella utvecklingsplaner och helårsstudier, vilket i sin tur kräver semestertjänster istället för ferietjänster. Utbudet av utbildningar vid gymnasiala vuxenutbildningen har utökats med lärlingsplatser inom bl.a. butik och bygg. Antal studenter på Campus Nyköping har ökat genom en ny YH utbildning för projektledare i elteknik med start höstterminen, med plats för 35 studeranden. Sfi håller en fortsatt stabil kursdeltagarnivå med ca 250 studerande varav andelen flyktingar minskar och övrig invandring ökar. Projekt ISAK, primärt för utrikesfödda arbetslösa med start feb pågår tom 31 juni Projektägare är samordningsförbundet RAR. Inom arbetsmarknadsområdet är ett samarbetsavtal med AF under utarbetande gällande nyanlända. Ett utökat samarbete med arbetsmarknadsenheten har skett under våren. Nytt för året är att feriepraktikplatserna även gäller för årskurs 9. När det gäller anhöriginvandring från Somalia förväntas familjer med barn under 18 år med början under hösten att kunna återförenas i Sverige. Regeringen har avsatt medel för att fr.o.m. 1 feb 2013 ersätta kommunerna via etableringslagen. EKONOMI nämnd och produktion Januari Augusti Helår Förändring Prognos avvikelse avvikelse Nämnd, mnkr -172,6-177,8 5,2 0,2-259,2-259,2 0,0 Produktionens resultat -8,6 1,1-9,7-8,6-6,6 0,0-6,6 Nettokostnad, mnkr -181,2-176,7-4,5-8,4-265,8-259,2-6,6 Nettokostnad, kr per invånare Nämnd Jämfört med föregående delårsperiod är nettokostnaderna 5,2 mnkr lägre främst p g a vikande elevunderlag. Jämfört med budget redovisas en positiv avvikelse med 0,2 mnkr. Orsaken är att nämndens ofördelade medel inte har nyttjats samt något lägre kostnader för Ungdomsmottagningen. För helåret prognostiseras inte någon avvikelse mot nämndens budget. Produktion Jämfört med föregående delårsperiod har resultatet försämrats för gymnasiet. Elevminskningen fortsätter P g a demografiska förändringar. Vuxenutbildningen redovisar inga större förändringar mot föregående år. Helårsprognosen totalt för produktionen är en negativ avvikelse med -6,6 mnkr. Inom gymnasiet beräknas -9 mnkr. Arbete pågår med effektivisering och personalanpassning gällande ca 25 tjänster, avvikelsen avser lönekostnader. Översyn av lokaler fortsätter. Gymnasieskolan har svårt att minska lokalytor så länge verksamheten bedrivs på två skolor. Prognos för vuxenutbildning är +0,5 mkr. Förbättrade avtal avseende köpta tjänster beräknas ge ett litet överskott. För Arbetsmarknad beräknas ett överskott med 1,9 mnkr pga lägre kostnader inom OSA. 19 (73)

20 Delårsrapport Utbildning, arbetsmarknad och integration MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET nämnd Mål Måluppfyllelse Mål för god service Tillgänglighet - Gymnasielever intagna på förstahandsval, mål 90 % - återsökande till nationella program 1 år på IV-programmet, mål 80% - tillgodosedd efterfrågad utbildning av vuxna (avser utbud Nyköping), mål 100% Valmöjlighet Professionellt bemötande Effektiva lärprocesser förberedelse för yrkesliv och fortsatt utbildning -förmåga att själv söka kunskap, mål 80 % -att göra framsteg i lärandet, mål 95 % Normer och värden Studerandes uppmärksammas i undervisningen och i skolmiljön - trygghet, mål 95% - studerande, personal respekterar varandra, mål 80% - trivsel, mål 95% - samarbete, mål 80% Antagna på förstahandsval är preliminärt 93,7 % Övriga indikatorer redovisas i samband med årsbokslutet. Mäts via enkät, redovisas i samband med årsbokslutet. Redovisas i samband med årsbokslutet 70 % 70 % 80% 60% 69% 58% Förutsättningar för god service God ekonomisk hushållning Hållbar tillväxt Alla på nämnden känner till och jobbar efter kommunens miljöplan Redovisas i samband med årsbokslutet En mer fullständig redovisning kommer att ske i samband med verksamhetsberättelsen. Då har skolverket publicerat resultat för läsåret 2011/ samt att resultaten från elevenkäten finns tillgängliga. 20 (73)

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015

Lunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September 2015 Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31 September 2015 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Lars Starck Auktoriserad revisor Cecilia Isaksson

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden

Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämnd Verksamhetsberättelse 2015 Utbildnings-, arbetsmarknads- och integrationsnämnden Nämndens uppdrag 2015 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola Utbildning av vuxna: grundläggande utbildning/gymnasial

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer