A.1 Bolinders mekaniska verkstad s.ii. A talets industri och ekonomi i Sverige s.iv. B. Frågeställning s.vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.1 Bolinders mekaniska verkstad 1845-1932 s.ii. A.2 1870-talets industri och ekonomi i Sverige s.iv. B. Frågeställning s.vi"

Transkript

1 Ångmaskinsproduktionen vid Bolinders mekaniska verkstad mellan åren MDCCCLXXIV och MDCCCLXXIX, Magnus Wåhlberg, B-uppsats i historia, Stockholms universitet 199X. Innehållsförteckning Förord s.ii A. Historisk bakgrund A.1 Bolinders mekaniska verkstad s.ii A talets industri och ekonomi i Sverige s.iv B. Frågeställning s.vi C. Redovisning av undersökningen s.vii D. Feluppskattning s.xii E. Sambandsanalys s.xiv F. Sammandrag och slutsatser s.xvi G. Källförteckning s.xvii H. Kommentarer till källmaterial s.xviii

2 Förord För att ge en historisk bakgrund till uppsatsens ämne och tidsperiod, görs först en kortfattad genomgång av verkstadsföretaget J. & C.G. Bolinders historiska utveckling och en enkel beskrivning av 187-talets industri och ekonomi i Sverige.(Avsnitt A.1 & A.2) Efter detta följer själva uppsatsen med frågeställning, undersökning och slutsatser. Uppsatsen är också kompletterad med en elementär feluppskattning (felkalkyl), och ett av- snitt med kommentarer till källmaterialet. A. Historisk bakgrund A.1 Bolinders mekaniska verkstad Verkstadsföretaget Bolinders grundades 1845 av bröderna Johan & Carl Gerhard Bolinder. in- Företaget var ej ett aktiebolag vid grundandet, utan start- & driftkapital tillgodosågs genom teckningar i företagets fastigheter och genom upptagna lån. 1 Bolaget hade redan från början en bred tillverkning, uppdelad på fabrikseffekter (gjutjärnsgods, järnstaket, gravmonument, spottkoppar, spisar, statyer, parksoffor e t c) och maskineffekter (mekaniska kvarnar, sågverksutrustning, ångmaskiner e t c). Fabrikseffekter var den första tiden dominerande för Bolinders tillverkning, men kom senare att minska i betydelse till fördel för maskineffektproduktionen. Bolagets försäljning av stationära ångmaskiner (till sågverk, spannmålsindustri, gruvor m m) var den mest framträdande delen av den ångdrivna maskinförsäljningen, men man sålde även

3 År 1873 ombildades Bolinders till aktiebolag, dels p g a finansiella krav, dels p g a vanskötseln av företagets räkenskaper, vilka hade skötts av bröderna Per och Anders Bolinder. Aktiebolagsbildandet var ett sätt att hjälpa släkten Bolinder ur en penibel situation, samtidigt som det blev en anpassning till den förändrade finansmarknaden, som uppstått sedan företaget skapades. 3 Ångmaskinsproduktionen kom att under lång tid vara av stor betydelse för verkstadsföretaget. Först i slutet av 189-talet.ersatte fotogen- och oljemotorer ångmaskinen som huvudsaklig kraftkälla. (Ångmaskinsproduktionen levde dock kvar ända in på 192-talet.) 4 Försäljningen av oljemotorer till båtar under 19- och 191-talen kom att bli en riktig guldkalv för Bolinders, då man mångdubblade försäljningen och expanderade internationellt. (Speciellt under slutet av första världskriget då bolaget hade rekordvinster.) Dessa expansiva år följdes dock av en konjunkturavmattning, och 1932 slogs Bolinders verstadsavdelning ihop med verkstadsföretaget Munktells. 5

4 A talets industri och ekonomi i Sverige Fig. I Värde av utförda varor år 1874 fördelat på varugrupper Övriga varugrupper Metaller, oarb. eller delvis bearbetade Trävaror, oarb., sågade eller tillhuggna Spannmål & produkter därav Källa: SCB(1972), Tab 4.4, s talets export (utförsel av varor) bestod huvudsakligen av trävaror, havre, och järn/stålvaror. (se fig. I) Decenniet utmärks av ökad mekanisering, koncentration på större anläggningar (t e x stora ångsågar ersatte mindre vattensågar, stora ångkvarnar anlades, tidig s k bruksdöd), ökad precision i tillverkningen och därmed ökande serieproduktion. Många industrityper fick sitt genombrott under tidsperioden, t e x snickeriindustrin 6, tändsticksindustrin 7, glasindustrin 8. Men även verkstadsindustrin expanderade starkt p g a den ökade efterfrågan från jordbruk,

5 järnvägsväsende, sågverksindustri m fl.(mellan 187 och 1874 ökade verkstadsindustrins försäljning från 9 till 25 milj. Kr.) 9 Fig. II Svensk export (utförsel av varor) under jämfört med Bolinders försäljning Bolinders Export Bolinders försäljning 1886 (tkr) (År) Källa: SCB(1972), Tab 4.1, s.242, och Gårdlund, T.(1945), Tabell I, s rådde en allmän högkonjunktur i västerlandet och den svenska produktionen av tackjärn och trävaror ökade kraftigt. (Fransk/tyska kriget gynnade ytterligare det industriella uppsvinget.) /74 vände dock konjunkturen nedåt i bland annat Tyskland och England, fast det dröjde till 1878 innan den slog igenom i Sverige då bl a järn- och skogshanteringen drabbades av lågkonjunkturen. 11 Figur II visar konjunktursvängningarna i svensk export mellan 1871 och 1886 jämfört med Bolinders totala försäljning.

6 Man kan här notera den djupa nedgången för Bolinders försäljning mellan 1877 och 188 B. Frågeställning Undersökningen kommer att behandla produktionen av stationära ångmaskiner under tidsperioden 1874 till Huvudskälen bakom valet av tidsperiod är följande: I. Bolinders bokföring före 1873 är ofullständig och bristfällig. 12 (se kapitel A) II. Perioden har stora förändringar i världskonjunkturen. III. Införandet av ny teknik, genombrott för många nya industrityper m a o stora förändringar inom svensk industri. Undersökningens frågor är följande: I. Hur förändrades marknaden och produktionen av stationära ångmaskiner under den valda tidsperioden m a p : I.I Total försäljning I.II Effektstorlek per ångmaskin (maskinstorlek) I.III Geografisk uppdelning av marknaden I.IV Marknadens industrityper II. Går det att hitta ett samband mellan Bolinders leveranser av stationära ångmaskiner till trävaruindustrin och den svenska exporten av trävaror? Skälet till att jag i fråga II väljer att koncentrera mig på leveranser av stationära ångmaskiner

7 sågverksindustrin var dominerande i svensk export under undersökningsperioden. (Heckscher skrev i samband med trävaruindustrin att Man kan säga att ångsågarnas tillkomst var den industriella revolutionens största specifika insats i Sveriges ekonomiska liv. ) 13 C. Redovisning av undersökningen Källmaterialet till undersökningen är hämtat från Bolinders arkiv. Utgångspunkten har varit D7:AA1, Liggare över ångmaskiner och ånpannor, Men eftersom D7:AA1 är ofullständig så har registret kompletterats och bekräftats av andra bokföringskällor som kontrakt, debetkladdar, reskontror m m. 14 För att undvika en ständig upprepning av orden bekräftade stationära ångmaskiner 15, och för att skapa en klar specificering av begrepp ges här följande definitioner. DEFINITION I. En BSÅ (Bekräftad/e Stationär/a Ångmaskin/er) skall uppfylla två krav: I. Den skall vara av ångmaskinstyp och den får inte vara en lokomobil, ett ånglokomotiv, en ånghammare, eller vara till en ångbåt. II. Den skall ha bekräftats av minst en källa i Bolinders bokföring. (Källan får ej vara D7:AA1 utan den skall ingå i den årliga bokföringen.) 16 Maskinstorleken på en BSÅ mäts i effekt. DEFINITION II. Med effekt kommer i fortsättningen enbart nominell effekt att avses, eftersom kontrakten oftast är skrivna i denna form. 17 T e x typvärdet för 1875-års totalt leverade BSÅ var 25 Hk (nominell effekt). DEFINITION III. 13 E. F. Heckscher, Svenskt arbete och liv (Stockholm 1957), s.264.

8 Med försäljningspriset (leveranspriset) för en BSÅ menas priset omfattande I. enbart ångmaskinen där så varit möjligt, eller II. den minsta specificerade försäljningssumman som inkluderar ångmaskin med tillbehör. Fig. III Bolinders leveranser av BSÅ mellan 1874 och (Kr/år) Total försäljning av BSÅ (Kr/år) (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Mellan åren 1874 och 1879 minskade Bolinders försäljning av BSÅ kraftigt räknat i antingen total leverad effekt per år eller i den årliga försäljningen. (Se figur III och jämför detta med Bolinders försäljning och Sveriges export i fig II.) Fig. IV & V

9 Försäljningssumma av BSÅ fördelade på effektklasser Antal levererade BSÅ fördelade på effektklasser Hk 2-19 Hk 6- Hk Hk 2-19 Hk 6- Hk (År) (År) Källa(fig.IV & V): Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Fig.IV och fig.v visar hur Bolinders minskade produktion och försäljning av BSÅ fördelades på effektstorlek/maskinstorlek. Effektstorleken är här indelad i tre klasser, nämligen liten effekt(2-19 Hk), medelstor effekt(2-59 Hk) och stor effekt(6- Hk). Figurerna visar att kvantiteten producerade små BSÅ(2-19 Hk) inte hade sin motsvarighet i ekonomisk betydelse. Försäljningen av medelstora BSÅ(2-59 Hk) visar den starkaste minskningen av effektklasserna från 1875 och framåt. Däremot förhåller sig efterfrågan på stora BSÅ(6- Hk) 18 förvånsvärt konstant, och denna effektklass dominerar helt i 1879 års försäljningssumma. (Man undrar faktiskt varför de större och rikare investerarna inte påverkades mer av lågkonjunkturen. Antagligen hade behovet av stora anläggningar ökat så kraftigt att den allmänna ekonomiska avmattningen snarare neutraliserade en fiktivt starkt ökad efterfrågan på stora BSÅ (se även kapitel A.2). Notera också Bolinders ökande ekonomiska beroende av försäljningen av stora BSÅ. 19

10 Geografisk fördelning av total levererad effekt (BSÅ) Levererad effekt (Hk) 14 Finland/Norge Norrland Svealand Götaland (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C I figur VI visas till vilka geografiska platser som BSÅ leverades till. Notera här att Norrland har sitt leveransminimum år 1877 jämfört med Svealand som har motsvarande först år Under 187-talet bestod Norrlands (mellersta och södra Norrland) industri nästan uteslutande av starkt expanderande trävaruindustri. 2 Eftersom efterfrågan från Svealand kollapsade helt år 1879, och den norrländska sågverksindustrin då ökade sin efterfrågan på BSÅ, skulle man kunna se detta som ett tecken på förflyttningen av sågverksindustrins centrum från Svealand till Norrland. (Leveranstiden för en BSÅ från kontraktsdatum till leverans rörde sig oftast om några månader, vilket gör att kontrakts- och leveransdatum oftast återfinns under samma år.) Fig. VII

11 Levererade BSÅ fördelade på industrityp Okänd industrityp Träindustri Övrig industri (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Men vilka var de industrigrenar minskade sina uppköp av BSÅ? För att besvara den frågan skall vi först göra tre defintioner till. DEFINITION IV Med träindustri menas all industri sysselsatt med produktion av bearbetade eller obearbetade trävaror (sågverk,snickerier e t c), utom industri för pappers- och pappersmassatillverkning. DEFINITION V Med övrig industri menas alla industrityper specificerade i källmaterialet förutom de som definierats i DEFINITION IV. DEFINITION VI Med okänd industrityp menas de industrier/privatkunder som det inte har gått att specificera industrityp för, varken utifrån källmaterial eller litteratur. 21

12 Träindustrins efterfrågan på BSÅ ses i figur VII ständigt minska mellan 1874 och 1879 Behovet av BSÅ från övrig industri (kvarn-,järn-,tändsticks,tegelindustri m m) var dock anmärkningsvärt konstant under motsvarande period. Figuren visar tydligt den ökade betydelsen av övrig industri jämfört med trävaruindustrin Om man jämför figur VI och figur VII för år 1879 ser man att den norrländska sågverksindustrin (träindustrin) 22 har tagit över all efterfrågan på BSÅ jämfört med Svealand. Detta är alltså ytterligare ett tecken på att träindustrins tyngdpunkt flyttade norrut i slutet av 187-talet. D. Feluppskattning I undersöknigen har en hel del diagram och siffror presenterats om Bolinders BSÅ produktion. Men hur tillförlitliga är dessa siffror? Detta kapitel skall kort beröra denna fråga. Tab. I Feluppskattning av antalet leverade BSÅ per år df db B Ax (st) (st) (st) (%)

13 Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Den totala årliga avvikelsen, Ax, definieras här som Ax=(dF-dB)/B där df är antalet BSÅ i förteckningen D7:AA1 som ej kunnat bekräftats av andra källor 23 db är antalet BSÅ som ej återfunnits i förteckningen D7:AA1 men som återfunnits i andra källor B är det totala antalet BSÅ per år Tabell I visar att antalet fel per år rör sig omkring några procent upp till ca 18 procent. Notera här den ökande felprocenten i och med den mindre årliga produktvolymen.(b minskar och df-db är förhållandevis konstanta) Om man nu räknar ut det totala viktade medelvärdet 24 på avvikelsen Ax under perioden får man : A t =Fel! där A t är det totala viktade medelvärdesfelet B n är antalet BSÅ per år A n är avvikelsen Ax per år Med värdena från tabell I fås det totala viktade medelvärdesfelet A t till ca. 5% per år. (M a o medelvärdesfelet under perioden för antalet leverade BSÅ är omkring 5%

14 Vill man här vara på den säkra sidan kan man dubblera denna siffra för att gardera sig mot eventuella okända felkällor, och man får då ett korrigerat medelvärdesfel under eller lika med 1% per år. De praktiska konsekvenserna på t e x figur III är att antalet sålda BSÅ per år i verkligheten kan vara 1% högre än den visade försäljningen i figuren (räknat med 1% medelvärdesfel). De ytterligare fel som uppkommer p g a industritypsindelning(figur VII) och geografisk fördelning(figur VI) bedöms som mycket små, några få procent per år. Men jag tänker inte plåga läsaren med mer formelromantik, så jag nöjer mig med detta enkla konstaterande. E. Sambandsanalys Hittills har vi behandlat förändringen av försäljningen av BSÅ mellan 1874 och 1879, och vi har också kort berört feltoleranserna hos insamlat källmaterial. Och nu till fråga II. Går det att hitta ett samband mellan Bolinders leveranser av BSÅ till trävaruindustrin och den svenska exporten av trävaror? Fig. VIII

15 Levererad effekt (BSÅ) till träindustri jämfört med den svenska träindustrins export Trävaruindustrins export (Kr/år) (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, (se början av kapitel C), och SCB(1972), Tab 4.4, s.25 Figur VIII visar total leverad effekt till trävaruindustrin mellan 1874 och 1879 jämfört med värdet av den svenska utförseln av trävaror under motsvarande period. Figuren visar att värdet av den svenska trävaruexporten påverkades först 1878 av lågkonjunkturen, medan Bolinders försäljningsras av BSÅ till träindustrin redan startade (Däremot låg kvantiteten exporterade t e x plankor och bräder kvar på en tämligen konstant nivå omkring 2,5 milj. m 3 /år.) 25 Minskningen av Bolinders försäljning av BSÅ till träindustrin kan förklaras med att att behovet av nya anläggningar hade minskat efter (Man hade m a o tillräcklig produktionskapacitet inom sågverksindustrin i förhållande till marknaden.) Men varför ökade investeringarna i norrländska sågverk efter 1877 samtidigt som trävaruexporten minskade kraftigt? Svaret på detta kan vara att det hade blivit lönsammare att upprätta sågverk utmed de norrländska älvarnas utlopp p g a flottledernas upprensning, tillgången till billig skog (det s k

16 verk (t e x effektivare sågklingor). Genom den ökande lönsamheten kunde de norrländska sågverken i så fall konkurrera med de redan etablerade, äldre sågverken i Svealand och därmed minska deras lönsamhet och förmåga att göra nya stora investeringar i dyr maskinteknik.(se figur VI) Om detta är svaret ligger brytpunkten ganska exakt runt 1877 för omlokaliseringen av sågverksindustrins centrum till Norrland. 27 En alternativ förklaring vore att sågverksindustrin tog intryck av lågkonjunkturen i England och Tyskland och därför blev mer försiktig i nya investeringar. Fast denna modell kan inte förklara den ökande expansionen i den norrländska sågverksindustrin mitt under den svenska lågkonjunkturen (se figur VIII). I figur VIII kan man inte se något direkt samband mellan försäljningen av BSÅ och exporten av trävaror förutom under vissa år som mellan och Det går inte heller att hitta något direkt matematiskt samband även om man tidsförskjuter exporten av trävaror så att den blir en funktion av leverade BSÅ under tidigare år. (Det närmaste samband jag hittat är om man tidsförskjuter exportkurvan tre år framåt i förhållande till leveranserna av BSÅ,låter exportvärdena bli en funktion av levererad BSÅ effekt per år, och analyserar resultatet. Sambandet blir då en andragradsfunktion av formen Export=(Effekt-a) 2 +b. ) 28 F. Sammandrag och slutsatser I.I Bolinders försäljning av BSÅ minskade kraftigt mellan 1874 och I.II Försäljningen av större BSÅ(6- Hk) höll sig tämligen konstant trots nedgången i den totala försäljningen. Försäljningen av medelstora BSÅ(2-59 Hk) minskade kraftigt under den undersökta perioden.

17 I.III Norrland och Svealand stod för den största delen av marknaden för BSÅ. Den norrländska marknaden kollapsar 1877 men växer sedan stadigt, medan svealands efterfrågan försvinner nästan helt år fl(övrig I.IV Efterfågan av BSÅ från kvarn-,tändsticks-,järn-,gruv- och pappersindustri m industri i figur VII) är någorlunda konstant mellan 1874 och Försäljningssiffrorna av BSÅ till trävaruindustrin visar mellan 1874 och 1879 en minskning på ca 7-8% av såld total effekt år II. Förändringarna i värdet av svensk trävaruexport motsvarar inte förändringarna i försäljningen av BSÅ till träindustrin(se figur VIII). Det har inte gått att hitta ett direkt samband mellan försäljningen av BSÅ till trävaruindustrin och den svenska exporten av trävaror(även om man lägger till ett medelvärdesfel på 1%, se kapitel D). Allmänna slutsatser: I. Trävaruindustrin drabbas av den internationella lågkonjunkturen. II. Övrig industri enligt definition V verkar totalt sett inte drabbas lika hårt av lågkon- junkturen som trävaruindustrin.(vissa enskilda industrigrenar som t e x järnhanteringen påverkades säkert, men Bolinders leveranser av BSÅ till dessa industrityper är för små för att de skall påverka den totala försäjningen av BSÅ.) III. Den norrländska träindustrin återhämtar sig fortare än träindustrin i Svealand. Tyngdpunkten inom svensk träindustri förflyttas norrut( brytpunkt omkring 1877). G. Källförteckning

18 D1:D1 Beställningsböcker-enligt kontrakt, ,kart.,( saknas) D7:AA1 Liggare över ångmaskiner och ångpannor, ,kart. D7:C1-8 Ingående beställningar-maskineffekter, D9:BB1 Liggare över avsänt gods, ,kart.,(1874, saknas) G3:AC2-7 Reskontror, ,(1878 saknas) G4:BC1-7 Debetkladdar, Ö Bolinders (maskineffekter och fabrikseffekter),bildmaterial. Tryckta källor Kompendier Larsson T., Ringström U., Felkalkyl, Fysikum, Stockholm 1971 Officiellt tryck Historisk statistik för Sverige, Del 3, Utrikeshandeln , SCB, Stockholm 1972 Litteratur Gårdlund T., Bolinders, en svensk verkstad, Stockholm 1945 Gårdlund T., Industrialismens samhälle,tidens förlag, Stockholm 1942 Heckscher E. F., Svenskt arbete och liv, Bonniers förlag, Stockholm 1957 Stiernstedt W. G., En hundraårig konjunkturspegel, Norstedts förlag, Stockholm 1958 Värt att se i Sverige, Bonniers förlag, Stockholm 1978 H. Kommentarer till källmaterial Bolinders arkiv är mycket omfattande och utgör ett utmärkt källmaterial att forska i.

19 Bokföringen har givetvis vissa brister,speciellt innan 1873, men även reskontror och annan bokföring saknas för vissa år.(se kapitel G. Den här undersökningen skulle ha varit betydligt lättare att genomföra om t e x en komplett Liggare över avsänt gods (D9:BB) hade funnits över hela tidsperioden och om det funnits en arkivförteckning över F2:A, Avtal och kontrakt om totalt 18 kartonger som innehåller delvis osorterade, lösa kontraktblad.) Men totalt sett är källmaterialet i arkivet mycket utförligt och väl bevarat. Uppsatsarbetet underlättades mycket tack vare den generösa attityd som jag mötte hos arkivpersonalen på Västmannagatan, och i detta sammanhang vill jag speciellt tacka Bertil Bohlin, för hans konstruktiva hjälp, Hille Breuer för hennes litteraturråd, och Linnea för hennes svarta garverikaffe.

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Detta kapitel är en liten matematisk vägledning om att beräkna tillväxttakten i Excel. Här visas exempel på potenser och logaritmer och hur dessa funktioner beräknas

Läs mer

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 - med redovisning på vattendistrikt 2(15) Producent Producer Förfrågningar Inquiries SCB, MR/REN Miljö- och regionalstatistik Box 24300 104 51 Stockholm

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Poäng på tentan Astri Muren 090421 Fråga 1 / dugga 1: max 10 p Fråga 2 / dugga 2: max 10 p Fråga 3 / seminarierna: max 10 p Fråga 4

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Trollhätte Mekaniska verkstad

Trollhätte Mekaniska verkstad KORT HISTORIK ÖVER NOHAB Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades,

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SNICKARE. En snickare har 32 meter virke och vill bygga en kant runt en blomsterrabatt. Han funderar över följande designer på rabatten.

SNICKARE. En snickare har 32 meter virke och vill bygga en kant runt en blomsterrabatt. Han funderar över följande designer på rabatten. SNICKARE Fråga 1: SNICKARE En snickare har 32 meter virke och vill bygga en kant runt en blomsterrabatt. Han funderar över följande designer på rabatten. A B 6 m 6 m 10 m 10 m C D 6 m 6 m 10 m 10 m Ringa

Läs mer

RYSSORDERN TILL NOHAB. Förutsättningar och omständigheter

RYSSORDERN TILL NOHAB. Förutsättningar och omständigheter RYSSORDERN TILL NOHAB Förutsättningar och omständigheter Nohabs specialiseringen på lok Tillgången på kraft, kommunikationer och bra lokalisering var orsakerna till att Nydqvist & Holm etablerades i fallområdet

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

OM HANDELSBOLAG ENKLA BOLAG

OM HANDELSBOLAG ENKLA BOLAG INSTITUTET FÖR RÄTTSVETENSKAPLIG FORSKNING OM HANDELSBOLAG OCH ENKLA BOLAG AV HÅKAN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & FÖRLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning I. Kort resumé över bolagsrättens historia fram till

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer

Instruktioner till arbetet med miniprojekt II

Instruktioner till arbetet med miniprojekt II Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik FMS035: Matematisk statistik för M Miniprojekt II ENERGIFÖRBRUKNING FÖRE OCH EFTER ISOLERING AV HUS Instruktioner till arbetet med miniprojekt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken

Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken Svenska Dagbladet 30 november 2011 Sverige har övergett nationella energipolitiken 25 december 2011 kl 18:29, uppdaterad: 27 december 2011 kl 14:01BRÄNNPUNKT ELPRISER När elen nu blivit radikalt dyrare

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Norrbyskär. -sågverket på skäret. Uppsatsarbete av Anders RingselI jk 95/00 under kursen Skogshistoria 1

Norrbyskär. -sågverket på skäret. Uppsatsarbete av Anders RingselI jk 95/00 under kursen Skogshistoria 1 117 Norrbyskär -sågverket på skäret I I I I I. Norrbyskär omkring 1930 sett mot söder, Långrundet syns mitt i bilden (MoDos bildarkiv). Uppsatsarbete av Anders RingselI jk 95/00 under kursen Skogshistoria

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2012-10-27 Provpass 1 Svarshäfte nr. Högskoleprovet Kvantitativ del b Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematik), KV (kvantitativa jämförelser),

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS

WOOD PARK ORSA. En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS WOOD PARK ORSA En nationell och internationell TRÄMÖTESPLATS AMBITION HYR LOKALER I EN KOMMUN DÄR TRÄINDUSTRIN STÅR I CENTRUM Fram till år 2015 har Orsa Lokaler AB som målsättning att utveckla Wood Park

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Simpler Branschanalys

Simpler Branschanalys Simpler Branschanalys Peter Rathsmann, Mats Svensson Grufman Reje management 18 juni, 2012 Förkortad version 2012-08-31 HE 2 Innehållsförteckning Introduktion och sammanfattning... 3 Metodik... 3 Simplermetoden...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Bilaga: Nyckelmottagning

Bilaga: Nyckelmottagning Bilaga: Nyckelmottagning Med tillägget Nyckelmottagning till KeyControl kan man registrera nycklar som lämnas in och vem som lämnat in dessa samt sedan lämna ut nycklarna till egen personal. Detta är avsett

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket Del 2: Kopparverket Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket På 1890-talet var den tillgängliga marken på fabriksområdet kring gödselfabriken Fosfaten, som låg i södra Helsingborgs centrum,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Manipulation med färg i foton

Manipulation med färg i foton Linköpings Universitet, Campus Norrköping Experimentrapport i kursen TNM006 Kommunikation & Användargränssnitt Manipulation med färg i foton Försöksledare epost facknr. David Kästel davka237@student.liu.se

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001

Konjunkturbarometer. Norrland. Hösten 2001 Konjunkturbarometer Norrland Hösten 21 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Branschanalyser Tillverkningsindustri 4 Trävaruindustri 5 Massa- och pappersindustri 6 Verkstadsindustri 7 Byggnadsindustri 8 Industriinvesteringar

Läs mer

Investeringsenkät 2009

Investeringsenkät 2009 SVE1 v1. 5-12-22 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Produktion Folke Sjöbohm 8-677 26 97, 7-419 26 97 folke.sjobohm@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (9) Datum 9-6-8 Investeringsenkät 9 Sammanfattning Energiinvesteringar

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Föreläsning 5. Strukturförändringar under mellankrigsperioden. Industriell dynamik under mellankrigsperioden Dahmén, Schön.

Föreläsning 5. Strukturförändringar under mellankrigsperioden. Industriell dynamik under mellankrigsperioden Dahmén, Schön. Föreläsning 5 Industriell dynamik under mellankrigsperioden Dahmén, Schön Mellankrigstid SAMMANFATTNING: Enskilda branscher gick bra framförallt Verkstad Expanderande avancerande branscher Kontrakterande

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

12 Industriminnen- Falukorv, telegram och krigsminnnen

12 Industriminnen- Falukorv, telegram och krigsminnnen 12 Industriminnen- Falukorv, telegram och krigsminnnen Tolv industriminnen sammanfattar industrialismen i Sverige. Det är Riksantikvarieämbetet som valt ut tolv svenska industrimiljöer, som var och en

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer