A.1 Bolinders mekaniska verkstad s.ii. A talets industri och ekonomi i Sverige s.iv. B. Frågeställning s.vi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.1 Bolinders mekaniska verkstad 1845-1932 s.ii. A.2 1870-talets industri och ekonomi i Sverige s.iv. B. Frågeställning s.vi"

Transkript

1 Ångmaskinsproduktionen vid Bolinders mekaniska verkstad mellan åren MDCCCLXXIV och MDCCCLXXIX, Magnus Wåhlberg, B-uppsats i historia, Stockholms universitet 199X. Innehållsförteckning Förord s.ii A. Historisk bakgrund A.1 Bolinders mekaniska verkstad s.ii A talets industri och ekonomi i Sverige s.iv B. Frågeställning s.vi C. Redovisning av undersökningen s.vii D. Feluppskattning s.xii E. Sambandsanalys s.xiv F. Sammandrag och slutsatser s.xvi G. Källförteckning s.xvii H. Kommentarer till källmaterial s.xviii

2 Förord För att ge en historisk bakgrund till uppsatsens ämne och tidsperiod, görs först en kortfattad genomgång av verkstadsföretaget J. & C.G. Bolinders historiska utveckling och en enkel beskrivning av 187-talets industri och ekonomi i Sverige.(Avsnitt A.1 & A.2) Efter detta följer själva uppsatsen med frågeställning, undersökning och slutsatser. Uppsatsen är också kompletterad med en elementär feluppskattning (felkalkyl), och ett av- snitt med kommentarer till källmaterialet. A. Historisk bakgrund A.1 Bolinders mekaniska verkstad Verkstadsföretaget Bolinders grundades 1845 av bröderna Johan & Carl Gerhard Bolinder. in- Företaget var ej ett aktiebolag vid grundandet, utan start- & driftkapital tillgodosågs genom teckningar i företagets fastigheter och genom upptagna lån. 1 Bolaget hade redan från början en bred tillverkning, uppdelad på fabrikseffekter (gjutjärnsgods, järnstaket, gravmonument, spottkoppar, spisar, statyer, parksoffor e t c) och maskineffekter (mekaniska kvarnar, sågverksutrustning, ångmaskiner e t c). Fabrikseffekter var den första tiden dominerande för Bolinders tillverkning, men kom senare att minska i betydelse till fördel för maskineffektproduktionen. Bolagets försäljning av stationära ångmaskiner (till sågverk, spannmålsindustri, gruvor m m) var den mest framträdande delen av den ångdrivna maskinförsäljningen, men man sålde även

3 År 1873 ombildades Bolinders till aktiebolag, dels p g a finansiella krav, dels p g a vanskötseln av företagets räkenskaper, vilka hade skötts av bröderna Per och Anders Bolinder. Aktiebolagsbildandet var ett sätt att hjälpa släkten Bolinder ur en penibel situation, samtidigt som det blev en anpassning till den förändrade finansmarknaden, som uppstått sedan företaget skapades. 3 Ångmaskinsproduktionen kom att under lång tid vara av stor betydelse för verkstadsföretaget. Först i slutet av 189-talet.ersatte fotogen- och oljemotorer ångmaskinen som huvudsaklig kraftkälla. (Ångmaskinsproduktionen levde dock kvar ända in på 192-talet.) 4 Försäljningen av oljemotorer till båtar under 19- och 191-talen kom att bli en riktig guldkalv för Bolinders, då man mångdubblade försäljningen och expanderade internationellt. (Speciellt under slutet av första världskriget då bolaget hade rekordvinster.) Dessa expansiva år följdes dock av en konjunkturavmattning, och 1932 slogs Bolinders verstadsavdelning ihop med verkstadsföretaget Munktells. 5

4 A talets industri och ekonomi i Sverige Fig. I Värde av utförda varor år 1874 fördelat på varugrupper Övriga varugrupper Metaller, oarb. eller delvis bearbetade Trävaror, oarb., sågade eller tillhuggna Spannmål & produkter därav Källa: SCB(1972), Tab 4.4, s talets export (utförsel av varor) bestod huvudsakligen av trävaror, havre, och järn/stålvaror. (se fig. I) Decenniet utmärks av ökad mekanisering, koncentration på större anläggningar (t e x stora ångsågar ersatte mindre vattensågar, stora ångkvarnar anlades, tidig s k bruksdöd), ökad precision i tillverkningen och därmed ökande serieproduktion. Många industrityper fick sitt genombrott under tidsperioden, t e x snickeriindustrin 6, tändsticksindustrin 7, glasindustrin 8. Men även verkstadsindustrin expanderade starkt p g a den ökade efterfrågan från jordbruk,

5 järnvägsväsende, sågverksindustri m fl.(mellan 187 och 1874 ökade verkstadsindustrins försäljning från 9 till 25 milj. Kr.) 9 Fig. II Svensk export (utförsel av varor) under jämfört med Bolinders försäljning Bolinders Export Bolinders försäljning 1886 (tkr) (År) Källa: SCB(1972), Tab 4.1, s.242, och Gårdlund, T.(1945), Tabell I, s rådde en allmän högkonjunktur i västerlandet och den svenska produktionen av tackjärn och trävaror ökade kraftigt. (Fransk/tyska kriget gynnade ytterligare det industriella uppsvinget.) /74 vände dock konjunkturen nedåt i bland annat Tyskland och England, fast det dröjde till 1878 innan den slog igenom i Sverige då bl a järn- och skogshanteringen drabbades av lågkonjunkturen. 11 Figur II visar konjunktursvängningarna i svensk export mellan 1871 och 1886 jämfört med Bolinders totala försäljning.

6 Man kan här notera den djupa nedgången för Bolinders försäljning mellan 1877 och 188 B. Frågeställning Undersökningen kommer att behandla produktionen av stationära ångmaskiner under tidsperioden 1874 till Huvudskälen bakom valet av tidsperiod är följande: I. Bolinders bokföring före 1873 är ofullständig och bristfällig. 12 (se kapitel A) II. Perioden har stora förändringar i världskonjunkturen. III. Införandet av ny teknik, genombrott för många nya industrityper m a o stora förändringar inom svensk industri. Undersökningens frågor är följande: I. Hur förändrades marknaden och produktionen av stationära ångmaskiner under den valda tidsperioden m a p : I.I Total försäljning I.II Effektstorlek per ångmaskin (maskinstorlek) I.III Geografisk uppdelning av marknaden I.IV Marknadens industrityper II. Går det att hitta ett samband mellan Bolinders leveranser av stationära ångmaskiner till trävaruindustrin och den svenska exporten av trävaror? Skälet till att jag i fråga II väljer att koncentrera mig på leveranser av stationära ångmaskiner

7 sågverksindustrin var dominerande i svensk export under undersökningsperioden. (Heckscher skrev i samband med trävaruindustrin att Man kan säga att ångsågarnas tillkomst var den industriella revolutionens största specifika insats i Sveriges ekonomiska liv. ) 13 C. Redovisning av undersökningen Källmaterialet till undersökningen är hämtat från Bolinders arkiv. Utgångspunkten har varit D7:AA1, Liggare över ångmaskiner och ånpannor, Men eftersom D7:AA1 är ofullständig så har registret kompletterats och bekräftats av andra bokföringskällor som kontrakt, debetkladdar, reskontror m m. 14 För att undvika en ständig upprepning av orden bekräftade stationära ångmaskiner 15, och för att skapa en klar specificering av begrepp ges här följande definitioner. DEFINITION I. En BSÅ (Bekräftad/e Stationär/a Ångmaskin/er) skall uppfylla två krav: I. Den skall vara av ångmaskinstyp och den får inte vara en lokomobil, ett ånglokomotiv, en ånghammare, eller vara till en ångbåt. II. Den skall ha bekräftats av minst en källa i Bolinders bokföring. (Källan får ej vara D7:AA1 utan den skall ingå i den årliga bokföringen.) 16 Maskinstorleken på en BSÅ mäts i effekt. DEFINITION II. Med effekt kommer i fortsättningen enbart nominell effekt att avses, eftersom kontrakten oftast är skrivna i denna form. 17 T e x typvärdet för 1875-års totalt leverade BSÅ var 25 Hk (nominell effekt). DEFINITION III. 13 E. F. Heckscher, Svenskt arbete och liv (Stockholm 1957), s.264.

8 Med försäljningspriset (leveranspriset) för en BSÅ menas priset omfattande I. enbart ångmaskinen där så varit möjligt, eller II. den minsta specificerade försäljningssumman som inkluderar ångmaskin med tillbehör. Fig. III Bolinders leveranser av BSÅ mellan 1874 och (Kr/år) Total försäljning av BSÅ (Kr/år) (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Mellan åren 1874 och 1879 minskade Bolinders försäljning av BSÅ kraftigt räknat i antingen total leverad effekt per år eller i den årliga försäljningen. (Se figur III och jämför detta med Bolinders försäljning och Sveriges export i fig II.) Fig. IV & V

9 Försäljningssumma av BSÅ fördelade på effektklasser Antal levererade BSÅ fördelade på effektklasser Hk 2-19 Hk 6- Hk Hk 2-19 Hk 6- Hk (År) (År) Källa(fig.IV & V): Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Fig.IV och fig.v visar hur Bolinders minskade produktion och försäljning av BSÅ fördelades på effektstorlek/maskinstorlek. Effektstorleken är här indelad i tre klasser, nämligen liten effekt(2-19 Hk), medelstor effekt(2-59 Hk) och stor effekt(6- Hk). Figurerna visar att kvantiteten producerade små BSÅ(2-19 Hk) inte hade sin motsvarighet i ekonomisk betydelse. Försäljningen av medelstora BSÅ(2-59 Hk) visar den starkaste minskningen av effektklasserna från 1875 och framåt. Däremot förhåller sig efterfrågan på stora BSÅ(6- Hk) 18 förvånsvärt konstant, och denna effektklass dominerar helt i 1879 års försäljningssumma. (Man undrar faktiskt varför de större och rikare investerarna inte påverkades mer av lågkonjunkturen. Antagligen hade behovet av stora anläggningar ökat så kraftigt att den allmänna ekonomiska avmattningen snarare neutraliserade en fiktivt starkt ökad efterfrågan på stora BSÅ (se även kapitel A.2). Notera också Bolinders ökande ekonomiska beroende av försäljningen av stora BSÅ. 19

10 Geografisk fördelning av total levererad effekt (BSÅ) Levererad effekt (Hk) 14 Finland/Norge Norrland Svealand Götaland (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C I figur VI visas till vilka geografiska platser som BSÅ leverades till. Notera här att Norrland har sitt leveransminimum år 1877 jämfört med Svealand som har motsvarande först år Under 187-talet bestod Norrlands (mellersta och södra Norrland) industri nästan uteslutande av starkt expanderande trävaruindustri. 2 Eftersom efterfrågan från Svealand kollapsade helt år 1879, och den norrländska sågverksindustrin då ökade sin efterfrågan på BSÅ, skulle man kunna se detta som ett tecken på förflyttningen av sågverksindustrins centrum från Svealand till Norrland. (Leveranstiden för en BSÅ från kontraktsdatum till leverans rörde sig oftast om några månader, vilket gör att kontrakts- och leveransdatum oftast återfinns under samma år.) Fig. VII

11 Levererade BSÅ fördelade på industrityp Okänd industrityp Träindustri Övrig industri (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Men vilka var de industrigrenar minskade sina uppköp av BSÅ? För att besvara den frågan skall vi först göra tre defintioner till. DEFINITION IV Med träindustri menas all industri sysselsatt med produktion av bearbetade eller obearbetade trävaror (sågverk,snickerier e t c), utom industri för pappers- och pappersmassatillverkning. DEFINITION V Med övrig industri menas alla industrityper specificerade i källmaterialet förutom de som definierats i DEFINITION IV. DEFINITION VI Med okänd industrityp menas de industrier/privatkunder som det inte har gått att specificera industrityp för, varken utifrån källmaterial eller litteratur. 21

12 Träindustrins efterfrågan på BSÅ ses i figur VII ständigt minska mellan 1874 och 1879 Behovet av BSÅ från övrig industri (kvarn-,järn-,tändsticks,tegelindustri m m) var dock anmärkningsvärt konstant under motsvarande period. Figuren visar tydligt den ökade betydelsen av övrig industri jämfört med trävaruindustrin Om man jämför figur VI och figur VII för år 1879 ser man att den norrländska sågverksindustrin (träindustrin) 22 har tagit över all efterfrågan på BSÅ jämfört med Svealand. Detta är alltså ytterligare ett tecken på att träindustrins tyngdpunkt flyttade norrut i slutet av 187-talet. D. Feluppskattning I undersöknigen har en hel del diagram och siffror presenterats om Bolinders BSÅ produktion. Men hur tillförlitliga är dessa siffror? Detta kapitel skall kort beröra denna fråga. Tab. I Feluppskattning av antalet leverade BSÅ per år df db B Ax (st) (st) (st) (%)

13 Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, se början av kapitel C Den totala årliga avvikelsen, Ax, definieras här som Ax=(dF-dB)/B där df är antalet BSÅ i förteckningen D7:AA1 som ej kunnat bekräftats av andra källor 23 db är antalet BSÅ som ej återfunnits i förteckningen D7:AA1 men som återfunnits i andra källor B är det totala antalet BSÅ per år Tabell I visar att antalet fel per år rör sig omkring några procent upp till ca 18 procent. Notera här den ökande felprocenten i och med den mindre årliga produktvolymen.(b minskar och df-db är förhållandevis konstanta) Om man nu räknar ut det totala viktade medelvärdet 24 på avvikelsen Ax under perioden får man : A t =Fel! där A t är det totala viktade medelvärdesfelet B n är antalet BSÅ per år A n är avvikelsen Ax per år Med värdena från tabell I fås det totala viktade medelvärdesfelet A t till ca. 5% per år. (M a o medelvärdesfelet under perioden för antalet leverade BSÅ är omkring 5%

14 Vill man här vara på den säkra sidan kan man dubblera denna siffra för att gardera sig mot eventuella okända felkällor, och man får då ett korrigerat medelvärdesfel under eller lika med 1% per år. De praktiska konsekvenserna på t e x figur III är att antalet sålda BSÅ per år i verkligheten kan vara 1% högre än den visade försäljningen i figuren (räknat med 1% medelvärdesfel). De ytterligare fel som uppkommer p g a industritypsindelning(figur VII) och geografisk fördelning(figur VI) bedöms som mycket små, några få procent per år. Men jag tänker inte plåga läsaren med mer formelromantik, så jag nöjer mig med detta enkla konstaterande. E. Sambandsanalys Hittills har vi behandlat förändringen av försäljningen av BSÅ mellan 1874 och 1879, och vi har också kort berört feltoleranserna hos insamlat källmaterial. Och nu till fråga II. Går det att hitta ett samband mellan Bolinders leveranser av BSÅ till trävaruindustrin och den svenska exporten av trävaror? Fig. VIII

15 Levererad effekt (BSÅ) till träindustri jämfört med den svenska träindustrins export Trävaruindustrins export (Kr/år) (År) Källa: Sammanställt material från Bolinders arkiv, (se början av kapitel C), och SCB(1972), Tab 4.4, s.25 Figur VIII visar total leverad effekt till trävaruindustrin mellan 1874 och 1879 jämfört med värdet av den svenska utförseln av trävaror under motsvarande period. Figuren visar att värdet av den svenska trävaruexporten påverkades först 1878 av lågkonjunkturen, medan Bolinders försäljningsras av BSÅ till träindustrin redan startade (Däremot låg kvantiteten exporterade t e x plankor och bräder kvar på en tämligen konstant nivå omkring 2,5 milj. m 3 /år.) 25 Minskningen av Bolinders försäljning av BSÅ till träindustrin kan förklaras med att att behovet av nya anläggningar hade minskat efter (Man hade m a o tillräcklig produktionskapacitet inom sågverksindustrin i förhållande till marknaden.) Men varför ökade investeringarna i norrländska sågverk efter 1877 samtidigt som trävaruexporten minskade kraftigt? Svaret på detta kan vara att det hade blivit lönsammare att upprätta sågverk utmed de norrländska älvarnas utlopp p g a flottledernas upprensning, tillgången till billig skog (det s k

16 verk (t e x effektivare sågklingor). Genom den ökande lönsamheten kunde de norrländska sågverken i så fall konkurrera med de redan etablerade, äldre sågverken i Svealand och därmed minska deras lönsamhet och förmåga att göra nya stora investeringar i dyr maskinteknik.(se figur VI) Om detta är svaret ligger brytpunkten ganska exakt runt 1877 för omlokaliseringen av sågverksindustrins centrum till Norrland. 27 En alternativ förklaring vore att sågverksindustrin tog intryck av lågkonjunkturen i England och Tyskland och därför blev mer försiktig i nya investeringar. Fast denna modell kan inte förklara den ökande expansionen i den norrländska sågverksindustrin mitt under den svenska lågkonjunkturen (se figur VIII). I figur VIII kan man inte se något direkt samband mellan försäljningen av BSÅ och exporten av trävaror förutom under vissa år som mellan och Det går inte heller att hitta något direkt matematiskt samband även om man tidsförskjuter exporten av trävaror så att den blir en funktion av leverade BSÅ under tidigare år. (Det närmaste samband jag hittat är om man tidsförskjuter exportkurvan tre år framåt i förhållande till leveranserna av BSÅ,låter exportvärdena bli en funktion av levererad BSÅ effekt per år, och analyserar resultatet. Sambandet blir då en andragradsfunktion av formen Export=(Effekt-a) 2 +b. ) 28 F. Sammandrag och slutsatser I.I Bolinders försäljning av BSÅ minskade kraftigt mellan 1874 och I.II Försäljningen av större BSÅ(6- Hk) höll sig tämligen konstant trots nedgången i den totala försäljningen. Försäljningen av medelstora BSÅ(2-59 Hk) minskade kraftigt under den undersökta perioden.

17 I.III Norrland och Svealand stod för den största delen av marknaden för BSÅ. Den norrländska marknaden kollapsar 1877 men växer sedan stadigt, medan svealands efterfrågan försvinner nästan helt år fl(övrig I.IV Efterfågan av BSÅ från kvarn-,tändsticks-,järn-,gruv- och pappersindustri m industri i figur VII) är någorlunda konstant mellan 1874 och Försäljningssiffrorna av BSÅ till trävaruindustrin visar mellan 1874 och 1879 en minskning på ca 7-8% av såld total effekt år II. Förändringarna i värdet av svensk trävaruexport motsvarar inte förändringarna i försäljningen av BSÅ till träindustrin(se figur VIII). Det har inte gått att hitta ett direkt samband mellan försäljningen av BSÅ till trävaruindustrin och den svenska exporten av trävaror(även om man lägger till ett medelvärdesfel på 1%, se kapitel D). Allmänna slutsatser: I. Trävaruindustrin drabbas av den internationella lågkonjunkturen. II. Övrig industri enligt definition V verkar totalt sett inte drabbas lika hårt av lågkon- junkturen som trävaruindustrin.(vissa enskilda industrigrenar som t e x järnhanteringen påverkades säkert, men Bolinders leveranser av BSÅ till dessa industrityper är för små för att de skall påverka den totala försäjningen av BSÅ.) III. Den norrländska träindustrin återhämtar sig fortare än träindustrin i Svealand. Tyngdpunkten inom svensk träindustri förflyttas norrut( brytpunkt omkring 1877). G. Källförteckning

18 D1:D1 Beställningsböcker-enligt kontrakt, ,kart.,( saknas) D7:AA1 Liggare över ångmaskiner och ångpannor, ,kart. D7:C1-8 Ingående beställningar-maskineffekter, D9:BB1 Liggare över avsänt gods, ,kart.,(1874, saknas) G3:AC2-7 Reskontror, ,(1878 saknas) G4:BC1-7 Debetkladdar, Ö Bolinders (maskineffekter och fabrikseffekter),bildmaterial. Tryckta källor Kompendier Larsson T., Ringström U., Felkalkyl, Fysikum, Stockholm 1971 Officiellt tryck Historisk statistik för Sverige, Del 3, Utrikeshandeln , SCB, Stockholm 1972 Litteratur Gårdlund T., Bolinders, en svensk verkstad, Stockholm 1945 Gårdlund T., Industrialismens samhälle,tidens förlag, Stockholm 1942 Heckscher E. F., Svenskt arbete och liv, Bonniers förlag, Stockholm 1957 Stiernstedt W. G., En hundraårig konjunkturspegel, Norstedts förlag, Stockholm 1958 Värt att se i Sverige, Bonniers förlag, Stockholm 1978 H. Kommentarer till källmaterial Bolinders arkiv är mycket omfattande och utgör ett utmärkt källmaterial att forska i.

19 Bokföringen har givetvis vissa brister,speciellt innan 1873, men även reskontror och annan bokföring saknas för vissa år.(se kapitel G. Den här undersökningen skulle ha varit betydligt lättare att genomföra om t e x en komplett Liggare över avsänt gods (D9:BB) hade funnits över hela tidsperioden och om det funnits en arkivförteckning över F2:A, Avtal och kontrakt om totalt 18 kartonger som innehåller delvis osorterade, lösa kontraktblad.) Men totalt sett är källmaterialet i arkivet mycket utförligt och väl bevarat. Uppsatsarbetet underlättades mycket tack vare den generösa attityd som jag mötte hos arkivpersonalen på Västmannagatan, och i detta sammanhang vill jag speciellt tacka Bertil Bohlin, för hans konstruktiva hjälp, Hille Breuer för hennes litteraturråd, och Linnea för hennes svarta garverikaffe.

"Förord... I. Kap. 3. Produktionsfaktorerna under senare tid Produktionsfaktorn arbete. Produktionsfaktorn kapital. Teknik och organisation.

Förord... I. Kap. 3. Produktionsfaktorerna under senare tid Produktionsfaktorn arbete. Produktionsfaktorn kapital. Teknik och organisation. Innehåll "Förord.......................... I Inledning. Verkstadsindustrins oinfattning. 3 Verkstadsindustrins kännetecken 4 Några avgränsningsproblem... 6 Verkstadsindustrins omfattning.. 10 Kap. 1. Verkstadsindustrin

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Tre monument av Johan Fredrik Åbom

Tre monument av Johan Fredrik Åbom Tre monument av Johan Fredrik Åbom Fredrik Alskog Arkitekten Johan Fredrik Åbom (1817-1900) var en av sin samtid mycket uppskattad arkitekt. Åbom var en mångsidig yrkesman och ritade bland annat teatrar,

Läs mer

Naturligt steg för lönsam förädling

Naturligt steg för lönsam förädling Naturligt steg för lönsam förädling 1 2 3 Automatiserade processer, hög kvalitet, leveranssäkerhet och tillgänglighet gör ALMAB till ett naturligt val när sågverk och hyvlerier söker en partner. Målet

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron?

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Juli 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR KALMAR LÄN... 3 TESTETS UPPLÄGG... 3 TABELLER KALMAR

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Eskilstuna stadsmuseum. Eskilstuna. Smedstaden och industrin

Eskilstuna stadsmuseum. Eskilstuna. Smedstaden och industrin Eskilstuna stadsmuseum Eskilstuna Smedstaden och industrin Invigning av Allan Ebelings staty Smederna vid stadens 300-årsjubileum. Foto: Teddy Aarni, Eskilstuna stadsmuseum Rademacher och smidestillverkningen

Läs mer

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn

Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Optimering av NCCs klippstation för armeringsjärn Sammanfattning I det här arbetet har vi försökt ta reda på optimal placering av en klippningsstation av armeringsjärn för NCCs räkning. Vi har optimerat

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

Skogsindustrins roll i samhället

Skogsindustrins roll i samhället Skogsindustrins roll i samhället med fokus på Stora Enso Kvarnsveden och Stora Enso Skoghall Juni 2006 Svensk skogsindustri i världen Sveriges andelar* av världens 0 2 4 6 8 10 12 Skogsareal % Massaproduktion

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. fördjupning skogen

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN. fördjupning skogen LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN fördjupning skogen LÄRARHANDLEDNING TILL KULTURHISTORIEN Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen om vår regionala

Läs mer

Stockholm i bottniska farvatten

Stockholm i bottniska farvatten NILS FRIBERG Stockholm i bottniska farvatten STOCKHOLMS BOTTNISKA HANDELSFÄLT UNDER SENMEDELTIDEN OCH GUSTAV VASA En historisk-geografisk studie i samarbete med INGA FRIBERG STOCKHOLMSMONOGRAFIER utgivna

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004

UPPLEVELSE- INDUSTRIN 2004 UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 Statistik Sida 1 (14) STATISTIK UPPLEVELSE- INDUSTRIN 24 INLEDNING DETTA ÄR EN UPPDATERING AV RAPPORTEN Upplevelseindustrin 23 Statistik och jämförelser, utgiven av KK stiftelsen

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel

Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Att beräkna t i l l v ä x t takter i Excel Detta kapitel är en liten matematisk vägledning om att beräkna tillväxttakten i Excel. Här visas exempel på potenser och logaritmer och hur dessa funktioner beräknas

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt

Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015. - med redovisning på vattendistrikt Prognos över vattenuttag och vattenanvändning 2015 - med redovisning på vattendistrikt 2(15) Producent Producer Förfrågningar Inquiries SCB, MR/REN Miljö- och regionalstatistik Box 24300 104 51 Stockholm

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327

Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Rättningsmall för Mikroteori med tillämpningar, tentamensdatum 090327 Poäng på tentan Astri Muren 090421 Fråga 1 / dugga 1: max 10 p Fråga 2 / dugga 2: max 10 p Fråga 3 / seminarierna: max 10 p Fråga 4

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen

Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi. Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Avindustrialisering och globalisering av svensk ekonomi Daniel Lind, chefsekonom, Unionen Bakgrund,45 "Total industri": industrin och företagsnära tjänster (SNI 71-74), nominella förädlingsvärden,4,35

Läs mer

Innehåll. Förord 11. Kapitel 3. Historisk översikt över Sveriges import av industrivaror från låglöneländer

Innehåll. Förord 11. Kapitel 3. Historisk översikt över Sveriges import av industrivaror från låglöneländer Innehåll Förord 11 Kapitel l. Inledning 13 1.1 Bakgrund och syfte 13 1.2 Utredningens avgränsning 13 1.3 Definitioner 15 1.3.1 Definition av låglöneländer 15 1.3.2 Definition av industrivaror 21 1.4 Några

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån

Upplysningar. E-post: branschnyckeltal@scb.se Tfn: 019-17 66 30, Fax 019-17 70 85 Postadress: Statistiska centralbyrån Konsten att bedöma ett företag! SCB:s branschnyckeltal omfattar drygt 40 nyckeltal utvecklade i samarbete med BAS-kontogruppen Omfattar ca 600 branscher Visar median- och kvartilvärden för varje bransch

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Sjöburen handel och tonnageutveckling 16 Prognoser för fartygsefterfrågan 22

Sjöburen handel och tonnageutveckling 16 Prognoser för fartygsefterfrågan 22 nehål FÖRORD Il INLEDNING 13 KAPITEL l. DEN FRAMTIDA EFTERFRÅGAN PÅ FARTYG 16 Sjöburen handel och tonnageutveckling 16 Prognoser för fartygsefterfrågan 22 KAPITEL 2. DEN S'VENSKA VARVSINDUSTRINS MARKNADER

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Framtidssektorer i Linnéområdet

Framtidssektorer i Linnéområdet Framtidssektorer i Linnéområdet Grufman Reje 2014 2014-05-12 Grufman Reje 2014 2014-05-12 44 Grufman Reje 2013 2014-05-12 Samlade förädlingsvärdet per kommun inom hela Skog- och träindustrin* 28 (6) 21

Läs mer

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi

INTRODUKTION TILL KURSEN. Makroekonomi INTRODUKTION TILL KURSEN ROB HART Makroekonomi I makroekonomi studerar vi ekonomisk aktivitet inom systemet i sin helhet; företeelser som tillväxt, inflation och arbetslöshet analyseras,

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den?

Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den? Den låga inflationen: ska vi oroas och kan vi göra något åt den? SACO 1 maj 1 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Låg inflation Varför oroas? Vad kan Riksbanken göra? Låg inflation KPI och KPIF KPI

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

En modern svensk ekonomisk historia

En modern svensk ekonomisk historia En modern svensk ekonomisk historia Tillväxt och omvandling under två sekel LENNART SCHÖN Fjärde upplagan iw) Studentlitteratur INNEHÅLL Förord till första upplagan 7 Förord till andra upplagan 9 Förord

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande:

Att skriva PM. En promemoria ska innehålla följande: Att skriva PM En promemoria ska innehålla följande: Innehållsförteckning: Samtliga avsnitt i texten med sidhänvisning, förteckning över tabeller och figurer. Notera dock att kortare PM, upp till 5 sidor

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014

November 2014. Vägvisaren + Lönsamhetsstudien. Elmia November 2014 November 2014 Vägvisaren + Lönsamhetsstudien Elmia November 2014 1 Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 2 2 Det finns

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden

Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplanen din kommunikation med omvärlden Affärsplaner kan utformas på lite olika sätt men syftar alla i grunden till att du och dina omvärldskontakter ska få ett bra beslutsunderlag. Nedanstående affärsplan

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar

En ny väg till jobb för ungdomar. För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar En ny väg till jobb för ungdomar För arbetsgivare om yrkesintroduktionsanställningar Varför yrkesintroduktionsanställning? Du får möjlighet att säkra kompetensförsörjningen på längre sikt Att anställa

Läs mer

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND

SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2015-08-13 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (8) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland...

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008

Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008 VFT 045 FASTIGHETSEKONOMI Klippans kommun Grupp 4 Fredrik Johansson, Henrik Jörgensen, Martina Larsson, Erik Löfgren och Emma Ramde 10/6/2008 Allmänt om Klippan Klippan är en naturskön kommun som består

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011

Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 Innehållsförteckning Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 2 2011 efter branschgrupp

Läs mer

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket

Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket Del 2: Kopparverket Den nya anläggningen på Raus plantering, Kopparverket På 1890-talet var den tillgängliga marken på fabriksområdet kring gödselfabriken Fosfaten, som låg i södra Helsingborgs centrum,

Läs mer

6-2 Medelvärde och median. Namn:

6-2 Medelvärde och median. Namn: 6-2 Medelvärde och median. Namn: Inledning Du har nu lärt dig en hel del om datainsamling och presentation av data i olika sorters diagram. I det här kapitlet skall du studera hur man kan karaktärisera

Läs mer

Större ytterzoner kontra målproduktion

Större ytterzoner kontra målproduktion Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Större ytterzoner kontra målproduktion Fredrik Glader Handledare: Göran Lindblom 2016-05-11 Sammanfattning Uppsatsen har undersökt vilka effekter de nya större ytterzonerna

Läs mer